Spis treści - Ksiegarnia Beck

advertisement
Spis treści
Wykaz skrótów ............................................................................................................XIII
Bibliografia ..................................................................................................................XV
Wykaz tabel .................................................................................................................XXV
Wykaz wykresów ........................................................................................................XXIX
Wprowadzenie ............................................................................................................1
Rozdział I. Ewolucja postępowania ze skazanymi uzależnionymi
od środków odurzających lub substancji psychotropowych w izolacji
penitencjarnej .........................................................................................................13
§ 1. Okres XX-lecia międzywojennego .............................................................13
§ 2. Lata 1945–1970 ...............................................................................................15
§ 3. Postępowanie ze skazanymi uzależnionymi w świetle Kodeksu
karnego wykonawczego z 1969 r. ...............................................................17
§ 4. Postępowanie ze skazanymi uzależnionymi w pracach
kodyfikacyjnych nad Kodeksem karnym wykonawczym z 1997 r. ......31
Rozdział II. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie
terapeutycznym ......................................................................................................41
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
Uwagi wprowadzające ..................................................................................41
Kryteria kierowania skazanych do systemu terapeutycznego ...............47
Organy kierujące skazanych do systemu terapeutycznego .....................52
Tryb umieszczenia skazanego uzależnionego w systemie
terapeutycznym ..............................................................................................56
Wykonywanie kary pozbawienia wolności w oddziale
terapeutycznym i poza oddziałem terapeutycznym ...............................62
Indywidualne programy terapeutyczne jako podstawa terapii osób
uzależnionych .................................................................................................67
I. Treść indywidualnych programów terapeutycznych oraz tryb
ich opracowywania ............................................................................68
II. Kontrola i ocena indywidualnych programów terapeutycznych .69
III. Rola badań osobopoznawczych w tworzeniu indywidualnych
programów terapeutycznych ............................................................70
„Dobrowolny przymus” w terapii skazanych uzależnionych .................74
IX
Spis treści
Rozdział III. Skazani uzależnieni od środków odurzających lub substancji
psychotropowych w świetle danych statystycznych ........................................79
§ 1. Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w systemie
terapeutycznym ..............................................................................................79
I. Populacja skazanych odbywających karę pozbawienia wolności
w systemie terapeutycznym w latach 1999–2013 ...........................79
II. Skazani uzależnieni od środków odurzających lub psychotropowych zakwalifikowani do odbywania kary pozbawienia
wolności w systemie terapeutycznym w oddziałach terapeutycznych przebywający poza tymi oddziałami w latach 1999–2013 .82
1. Skazani zakwalifikowani do odbywania kary pozbawienia
wolności w systemie terapeutycznym w oddziałach
terapeutycznych przebywający poza tymi oddziałami
wg przyczyn ...................................................................................83
2. Skazani zakwalifikowani do odbywania kary pozbawienia
wolności w systemie terapeutycznym poza oddziałem
terapeutycznym .............................................................................85
§ 2. Kierowanie skazanych do systemu terapeutycznego
w latach 1999–2013 ........................................................................................86
Rozdział IV. Charakterystyka badanej populacji ...............................................89
§ 1. Dobór próby i sposób realizacji badań .......................................................89
§ 2. Charakterystyka respondentów .................................................................93
I. Charakterystyka badanej populacji skazanych ............................93
II. Socjodemograficzna charakterystyka populacji personelu
oddziałów terapeutycznych ..............................................................115
Rozdział V. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie
terapeutycznym w świetle badań ........................................................................119
§ 1. Rodzaje i typy jednostek penitencjarnych .................................................119
§ 2. Personel oddziałów terapeutycznych dla skazanych uzależnionych
od środków odurzających lub substancji psychotropowych ..................122
§ 3. Liczebność grup skazanych w oddziałach terapeutycznych ...................125
§ 4. Oddziały terapeutyczne ................................................................................127
I. Charakterystyka oddziałów terapeutycznych ...............................127
II. Program oddziału terapeutycznego ................................................131
III. Metody pracy ze skazanymi uzależnionymi w oddziałach
terapeutycznych .................................................................................134
IV. Rodzaje zajęć terapeutycznych w oddziałach terapeutycznych ..137
§ 5. Indywidualne programy terapeutyczne .....................................................139
I. Diagnoza poprzedzająca opracowanie indywidualnego
programu terapeutycznego ...............................................................142
II. Analiza indywidualnych programów terapeutycznych ...............143
X
Spis treści
Rozdział VI. System terapeutyczny w percepcji skazanych i personelu
więziennego .............................................................................................................151
§ 1. Stan zdrowia skazanych ...............................................................................152
§ 2. Wcześniejsze leczenia odwykowe a sposób umieszczenia skazanego
w oddziale terapeutycznym .........................................................................154
§ 3. Problemy osobiste skazanych ......................................................................156
§ 4. Stosunek skazanych do popełnionego przestępstwa oraz do
orzeczonej kary ..............................................................................................162
§ 5. System terapeutyczny w opiniach i poglądach kadry oddziałów
terapeutycznych oraz skazanych .................................................................164
I. Celowość wprowadzenia systemu terapeutycznego i zasadność
stosowania przymusowego kierowania skazanych
uzależnionych do oddziałów terapeutycznych ..............................164
II. Uwagi i opinie personelu oddziałów terapeutycznych na temat
wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie
terapeutycznym wobec skazanych uzależnionych od środków
odurzających ........................................................................................172
III. Motywy wyrażenia przez skazanych zgody na wykonywanie
kary w systemie terapeutycznym w opiniach skazanych
i personelu oddziałów terapeutycznych ..........................................178
§ 6. Uczestnictwo skazanych w opracowywaniu indywidualnego
programu terapeutycznego ..........................................................................182
§ 7. Motywacja skazanych w opracowywaniu indywidualnego programu
terapeutycznego .............................................................................................184
I. Motywacja skazanych w opracowywaniu indywidualnego
programu terapeutycznego w opinii personelu oddziałów ........185
II. Realizacja i modyfikacja oddziaływań zawartych
w indywidualnym programie terapeutycznym ............................186
III. Ocena oddziaływań zawartych w indywidualnym programie
terapeutycznym ...................................................................................188
§ 8. Poziom aktywności skazanych w zajęciach terapeutycznych w ocenie
personelu oddziałów terapeutycznych .......................................................189
§ 9. Postawa skazanego wobec wykonywania kary pozbawienia wolności
w oddziale terapeutycznym .........................................................................192
§ 10. Skuteczność terapii skazanych ...................................................................194
§ 11. Funkcjonowanie skazanego w oddziale terapeutycznym .......................198
§ 12. Pomoc postpenitencjarna dla skazanych uzależnionych od środków
odurzających lub psychotropowych po opuszczeniu zakładu karnego .200
Podsumowanie ............................................................................................................203
Aneks .............................................................................................................................213
Indeks rzeczowy .........................................................................................................215
XI
Download