50. EtnoklasyEtnoklasa to segment narodowego społeczeństwa

advertisement
50. EtnoklasyEtnoklasa to segment narodowego społeczeństwa typu
pluralistycznego o imigracyjnym pochodzeniu silnie zaznaczonych w różnicach
klasowych, powstały w wyniku skrzyżowania zbiorczej struktury, odzwierciedlającej
zróżnicowanie kulturowych i historycznych tradycji poszczególnych grup etnicznych
(formowanych w toku procesu asymilacji i akulturacji), ze strukturą klasową w której
przejawia się podział dóbr ekonomicznych, dostęp do władzy i udział w życiu
kulturalnym. Jest częścią grupy etnicznej zajmującej ściśle określone miejsce w
stratyfikacyjnym układzie społeczeństwa oraz jednocześnie częścią klasy społecznej
ulokowaną w konkretnej grupie etnicznej. Etnoklasa to jedno z podstawowych pojęć
amerykańskich studiów etnicznych. M.H.Gordon wkomponował je w teorię asymilacji,
zbudowaną na użytek analizy pluralistycznego charakteru narodu amerykańskiego.
Zauważył on, że:- ludzie mimo, że pochodzą z tej samej grupy etnicznej, różnią się
wartościami i zachowaniami wynikającymi z pozycji społecznej,- życie społeczne w
obrębie grupy pierwotnej toczy się w ramach tej samej klasy, ale także jednej grupy
etnicznej.Etnoklasa zaspokaja potrzeby przynależności do grupy etnicznej i do klasy.
Problem rodzi przynależność tylko do jednej klasy ale nie do jednej grupy etnicznej
lub odwrotnie. Następuje wtedy utrata spoistości klas społecznych społeczeństwa
pluralistycznego. Grupy etniczne tracą homogeniczność. Siatka etnoklasowych
segmentów nie jest jednolita:członkowie danej grupy etnicznej są skupieni
szczególnie w jednej z klas, jest to klasa dominująca, która określa sytuację całej
zbiorowości etnicznej w obrębie społeczeństwa narodowego,cechą
charakterystyczną przynależności do etnoklasy jest możliwość mobilności
wertykalnej tzn. zmiany pozycji klasowej w ramach zbiorowości etnicznej,w
miarę przesuwania się ku wyższym pozycjom w strukturze klasowej zawartość
etnoklasy ulega
osłabieniu._________________________________________________________
Download