ponadzakładowy układ zbiorowy pracy

advertisement
PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY
DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH
W PLACÓWKACH POMOCY SPOŁECZNEJ
PROWADZONYCH PRZEZ
GMINĘ MIASTO CZĘSTOCHOWA
z dnia 22 listopada 2010 roku
PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY
DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH
W PLACÓWKACH POMOCY SPOŁECZNEJ
PROWADZONYCH PRZEZ
GMINĘ MIASTO CZĘSTOCHOWA
zawarty w dniu 22 listopada 2010 roku w Częstochowie
pomiędzy:
pełniącym funkcję Prezydenta Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie, ul. Śląska
11/13, 42-217 Częstochowa
oraz
Zarządem Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Częstochowie,
ul. Łódzka 8/12, 42-202 Częstochowa
PREAMBUŁA
STRONY, DZIAŁAJĄC W DOBREJ WIERZE,
DEKLARUJĄ WOLĘ PRZESTRZEGANIA POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH
W UKŁADZIE I ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ WZAJEMNIE DO TAKIEGO
POSTĘPOWANIA, KTÓRE BĘDZIE MIAŁO NA CELU DOBRO PLACÓWEK
POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PRAWIDŁOWE ICH FUNKCJONOWANIE
I FINANSOWANIE, A TAKŻE DO WSPÓŁDZIAŁANIA W CELU STAŁEJ,
SYSTEMATYCZNEJ POPRAWY WARUNKÓW PRACY I PŁACY PRACOWNIKÓW.
STRONY DOŁOŻĄ WSZELKICH STARAŃ, ABY NIE DOPUSZCZAĆ
DO POWSTANIA SPORÓW ZBIOROWYCH.
2
ROZDZIAŁ I
ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY UKŁADU
§ 1.
1. Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Placówkach
Pomocy Społecznej Prowadzonych przez Gminę Miasto Częstochowa, zwany dalej
„Układem”, zawiera się dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
w placówkach pomocy społecznej, prowadzonych przez Gminę Miasto Częstochowa
i wymienionych w Załączniku nr 1 do Układu.
2. W zakresie ustalonym Układem jego postanowienia mają również zastosowanie
do emerytów i rencistów – pracowników, którzy przeszli na emeryturę lub rentę z placówek
pomocy społecznej objętych Układem.
§ 2.
Układ określa warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy, wzajemne
zobowiązania stron Układu, a także ogólne zasady współpracy ze związkami zawodowymi.
ROZDZIAŁ II
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
WYJAŚNIENIE PODSTAWOWYCH POJĘĆ
§ 3.
Ilekroć w Układzie jest mowa o:
1) „placówce pomocy społecznej” – rozumie się przez to placówki pomocy społecznej objęte
Układem wymienione w Załączniku nr 1 do Układu,
2) „organie prowadzącym” – rozumie się przez to Gminę Miasto Częstochowa,
3) „pracownikach” – rozumie się przez to wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę w placówkach pomocy społecznej,
4) „pracodawcy” – rozumie się przez to placówkę pomocy społecznej zatrudniającą
pracowników, w imieniu której czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje
dyrektor,
5) „dyrektor” - rozumie się przez to dyrektora właściwej placówki pomocy społecznej,
6) „organizacji związkowej”– rozumie się przez to Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ
„Solidarność” z siedzibą w Częstochowie przy ul. Łódzkiej 8/12,
7) „Fundusz” - rozumie się przez to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
8) „zakładowa organizacja związkowa” - rozumie się przez to organizację związkową
działającą w placówkach pomocy społecznej,
9) „minimalne wynagrodzenie zasadnicze” - rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie
zasadnicze w danej kategorii zaszeregowania określone w Załączniku nr 3 do Układu,
3
§ 4.
1. Tabela stanowisk, kategorii zaszeregowania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników
stanowi Załącznik nr 2 do Układu.
2. Tabela rozpiętości miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników
stanowi Załącznik nr 3 do Układu.
ROZDZIAŁ III
STOSUNEK PRACY
§ 5.
1. Docelową formą umowy o pracę, stosowaną dla pracowników objętych Układem, jest
umowa na czas nieokreślony.
2. Pracownik zatrudniony w placówce pomocy społecznej na podstawie umowy o pracę
na czas określony, ma prawo złożyć do pracodawcy - w terminie 3 dni od dnia wejścia
w życie Układu - wniosek o przekształcenie umowy o pracę zawartej na czas określony
w umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może złożyć pracownik, którego łączny okres pracy
na podstawie umowy o pracę na czas określony między tymi samymi stronami stosunku
pracy w dniu wejścia w życie Układu, wynosi co najmniej 21 miesięcy.
4. Złożenie przez pracownika wniosku, o którym mowa w ust. 2, skutkuje przekształceniem
umowy zawartej na czas określony w umowę zawartą na czas nieokreślony z dniem
złożenia wniosku przez pracownika.
§ 6.
1. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, którego stosunek
pracy nawiązany został po dniu wejścia w życie Układu, ma prawo złożyć do pracodawcy
wniosek o przekształcenie umowy o pracę zawartej na czas określony w umowę o pracę
zawartą na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może złożyć pracownik, którego umowa na czas
określony zawarta została na okres trwający 21 miesięcy i dłużej.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, pracownik powinien złożyć do pracodawcy w terminie
30 dni przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa.
4. Za datę przekształcenia umowy, o której mowa w ust. 2, uznaje się ostatni dzień trwania
umowy.
§ 7.
Postanowienia § 5 i § 6 nie dotyczą umów o pracę na zastępstwo, umów o pracę zawartych
w ramach robót publicznych, umów o pracę zawartych w ramach prac interwencyjnych oraz
umów zawartych na realizację programów finansowanych ze środków zewnętrznych.
4
§ 8.
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie
więcej niż 5 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu
uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.
§ 9.
1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:
1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
2) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie.
2. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony dokonanej przez
pracodawcę, jest uzależniony od łącznych okresów zatrudnienia pracownika u bieżącego
oraz poprzednich pracodawców i wynosi:
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,
4) 4 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 20 lat.
3. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony dokonanej przez
pracownika jest uzależniony od łącznych okresów zatrudnienia pracownika u bieżącego
oraz poprzednich pracodawców i wynosi:
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
4. Na wniosek pracownika, okresy wypowiedzenia, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 stosuje się
zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 10.
1. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
pracodawca zawiadamia na piśmie zakładową organizację związkową reprezentującą
pracownika, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przyczyna, o której mowa w ust.1, musi być podana w sposób skonkretyzowany,
nieograniczający się do przytoczenia ogólnikowego zwrotu, bądź powtórzenia wyrażeń
ustawowych.
3. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa reprezentująca pracownika uważa,
że wypowiedzenie umowy o pracę byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni roboczych
od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia.
4. W sytuacji zgłoszenia przez zakładową organizację związkową zastrzeżeń, pracodawca jest
zobowiązany do analizy możliwości kontynuacji zatrudnienia pracownika. W razie
niezajęcia stanowiska przez zakładową organizację związkową w ustalonym terminie,
pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.
§ 11.
5
W okresie wypowiedzenia umowy o pracę, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy,
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, na poszukiwanie pracy, w wymiarze:
1) 2 dni roboczych, w okresie dwutygodniowego lub w okresie jednomiesięcznego
wypowiedzenia,
2) 3 dni roboczych, w okresie trzymiesięcznego lub czteromiesięcznego wypowiedzenia,
3) 5 dni roboczych, w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.
§ 12.
1. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy wynikających z umowy o pracę, powinno być
złożone w formie pisemnej z określeniem w jego treści:
1) przyczyn wypowiedzenia warunków pracy i płacy wynikających z umowy o pracę
wraz z ich uzasadnieniem,
2) okresu wypowiedzenia,
3) proponowanych pracownikowi nowych warunków pracy i/lub płacy,
4) pouczenia o przysługujących pracownikowi środkach prawnych od wypowiedzenia.
2. Wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy i płacy wynikających z umowy o pracę
powinno nastąpić w szczególności w przypadku:
1) obniżenia wysokości wynagrodzenia,
2) zmiany rodzaju pracy,
3) zmiany wymiaru czasu pracy,
4) zmiany miejsca pracy.
3. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i/lub płacy nie jest wymagane w razie
powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej
pracy niż określona w umowie o pracę, na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku
kalendarzowym, jeżeli odpowiada ona jego kwalifikacjom i nie powoduje obniżenia
wynagrodzenia, ust. 5 stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli pracownikowi została powierzona inna praca niż określona w umowie o pracę,
na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, w przypadkach
uzasadnionych potrzebami pracodawcy i zakres powierzonych do wykonania obowiązków
dotyczy stanowiska, na którym przysługuje wynagrodzenie wyższe niż wynika
to z indywidualnej umowy o pracę tego pracownika, to przysługuje mu wynagrodzenie
wyższe, ale nie niższe niż minimalne wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla tego
stanowiska.
5. Powierzenie pracownikowi pracy na innym stanowisku, o którym mowa w ust. 3, następuje
w formie pisemnej.
§ 13.
1. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników regulują odrębne
przepisy.
2. O możliwości ponownego zatrudnienia pracowników zwolnionych z przyczyn
niedotyczących pracowników, zgodnie z odrębnymi przepisami, pracodawca jest
obowiązany poinformować w formie pisemnej działające u niego zakładowe organizacje
związkowe.
6
ROZDZIAŁ IV
CZAS PRACY
§ 14.
1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy
w placówce pomocy społecznej lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania
pracy.
2. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie
pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym.
3. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system
równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru
czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin w okresie rozliczeniowym
nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest
równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami
wolnymi od pracy.
4. W odniesieniu do pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze, czas pracy ustala
się proporcjonalnie do tego wymiaru, przy czym wydłużenie czasu pracy w granicach
norm określonych w ust. 2 nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.
5. Za porę nocną przyjmuje się czas między 22:00 a 6:00.
6. Za pracę w niedziele i święta uważa się pracę w godzinach od 6:00 rano w tym dniu
do 6:00 rano dnia następnego.
7. Pracownikom przysługuje jedna 30-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy.
8. Pracownica karmiąca dziecko piersią, niezależnie od przerwy, o której mowa w ust. 7,
ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy.
9. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45
minut każda, wliczanych do czasu pracy, niezależnie od przerwy, o której mowa w ust. 7.
10. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.
11. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna
30- minutowa przerwa na karmienie niezależnie od przerwy, o której mowa w ust. 7.
12. Przerwy na karmienie dziecka piersią udzielane są na podstawie zaświadczenia
lekarskiego.
ROZDZIAŁ V
WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ
§ 15.
1. Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności
rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu,
a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.
7
2. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę,
nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę
lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne
na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracownika ustala się na podstawie tabeli
stanowisk, kategorii zaszeregowania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników.
4. Wyłącznie pracownikom zatrudnionym na stanowisku dyrektora i zastępcy dyrektora
przysługuje dodatek funkcyjny zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy.
§ 16.
1. Organizacja związkowa składa Prezydentowi Miasta Częstochowy propozycję
kształtowania wskaźnika wynagrodzeń pracowników do 30 września każdego roku.
2. Strony Układu do dnia 15 listopada każdego roku negocjują porozumienie w przedmiocie
proponowanego wskaźnika kształtowania wynagrodzeń, z zastrzeżeniem ust. 5, biorąc pod
uwagę:
1) sytuację ekonomiczną miasta Częstochowy i wynikające z niej możliwości finansowe,
2) wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na dany rok kalendarzowy,
3) realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego,
4) wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia włącznie z wypłatami nagród
z zysku.
3. Strony Układu w porozumieniu, o którym mowa w ust. 2, określają w szczególności:
1) sposób naliczania wynagrodzeń zasadniczych,
2) termin regulacji wynagrodzeń.
4. Wskaźnik kształtowania wynagrodzeń określony w porozumieniu, o którym mowa w ust.
2, zostanie uwzględniony w projekcie uchwały Rady Miasta Częstochowy, w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na prawach powiatu na dany rok.
5. Wzrost wynagrodzeń pracowników może nastąpić po zatwierdzeniu planu finansowego
placówki pomocy społecznej wyłącznie w ramach środków finansowych będących
w jej dyspozycji.
§ 17.
1. Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje pracownikowi oprócz normalnego
wynagrodzenia dodatek w wysokości:
1) 100 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:
a) w nocy,
b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie
z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę
w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
2) 50 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających
w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje za pracę w niedzielę lub w święto, jeżeli
pracownikowi udzielono dnia wolnego od pracy w tygodniu.
8
§ 18.
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia
za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia
zasadniczego, nie niższy jednak niż określony na podstawie odrębnych przepisów.
§ 19.
1. Pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia
dodatkowych zadań, zgodnych z jego kwalifikacjami, przysługuje dodatek specjalny,
w wysokości do 15% wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego
zaszeregowania.
2. Wysokość dodatku specjalnego oraz zakres powierzonych prac, o których mowa w ust. 1
określa pracodawca .
§ 20.
1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę po 5 latach pracy w wysokości
wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1%
za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego.
2. Zasady przyznawania dodatku za wieloletnią pracę określają odrębne przepisy.
§ 21.
1. Pracownikowi za wieloletnią pracę przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
1) 75% wynagrodzenia zasadniczego – po 20 latach pracy,
2) 100% wynagrodzenia zasadniczego – po 25 latach pracy,
3) 150% wynagrodzenia zasadniczego – po 30 latach pracy,
4) 200% wynagrodzenia zasadniczego – po 35 latach pracy,
5) 300% wynagrodzenia zasadniczego – po 40 latach pracy,
6) 400% wynagrodzenia zasadniczego – po 45 latach pracy.
2. Zasady przyznawania nagrody jubileuszowej określają odrębne przepisy.
§ 22.
1. Pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwane dalej
„wynagrodzeniem rocznym”, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę
otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje
to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy
przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także
wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez
pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.
9
§ 23.
1. Pracownikowi w związku z przejściem na rentę lub emeryturę przysługuje jednorazowa
odprawa pieniężna, zwana dalej „odprawą”, w wysokości:
1) dla pracownika zatrudnionego krócej niż 10 lat – jednomiesięcznego wynagrodzenia,
2) dla pracownika zatrudnionego powyżej 10 lat – dwumiesięcznego wynagrodzenia,
3) dla pracownika zatrudnionego powyżej 15 lat – trzymiesięcznego wynagrodzenia,
4) dla pracownika zatrudnionego powyżej 20 lat – sześciomiesięcznego wynagrodzenia.
2. Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu
pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
3. Do okresów pracy uprawniających do odprawy wlicza się wszystkie poprzednie
zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów
podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
4. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.
ROZDZIAŁ VI
FUNDUSZ PREMIOWY I FUNDUSZ NAGRÓD
§ 24.
1. W ramach środków finansowych przyznanych na dany rok budżetowy, przeznaczonych
na wynagrodzenia osobowe pracowników, tworzy się fundusz premiowy i fundusz nagród,
o ile uzyska się środki pochodzące w szczególności z:
1) nieobecności pracowników z tytułu czasowej niezdolności do pracy,
2) nieobecności pracowników z tytułu urlopów bezpłatnych,
3) wakatów,
4) dodatkowych pozyskanych środków.
2. 60% środków, o których mowa w ust 1, przeznaczonych jest na fundusz premiowy, a 40 %
na fundusz nagród, które pozostają w dyspozycji pracodawcy.
3. Ustalanie zasad podziału środków przeznaczonych na fundusze, o których mowa w ust. 1
następuje w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, zgodnie z zasadami
określonymi w odrębnych przepisach.
§ 25.
1. Premia może zostać przyznana pracownikom w okresach miesięcznych lub kwartalnych.
2. Premia wypłacana jest każdemu pracownikowi w jednakowej procentowej wysokości,
w terminie wypłat wynagrodzenia za pracę.
3. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, premię
oblicza się proporcjonalnie do długości przepracowanego okresu, za który premia została
przyznana.
4. Pracownicy nie mają obowiązku składania wniosku o przyznanie premii.
10
§ 26.
1. Pracownik jest pozbawiony prawa do premii w przypadku stawienia się do pracy w stanie
nietrzeźwości lub spożywania alkoholu w miejscu pracy oraz w przypadku
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
2. Pozbawienie premii skutkuje w miesiącu lub w kwartale następującym po miesiącu lub
kwartale, w którym wystąpiły przesłanki o których mowa w ust. 1.
§ 27.
Decyzję w sprawie pozbawienia premii dyrektora podejmuje Prezydent Miasta Częstochowy.
ROZDZIAŁ VII
URLOPY
§ 28.
1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego płatnego urlopu
wypoczynkowego zwanego dalej „urlopem”.
2. Wymiar urlopu wynosi:
1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
3. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku pracy, na którym realizuje on zadania wiążące
się z opieką lub pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 111,
poz. 535 z późn. zm.) oraz osobom niepełnosprawnym, o których mowa w ustawie z dnia
27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych ( j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) przysługuje
dodatkowy urlop wypoczynkowy, udzielany co drugi rok kalendarzowy w wymiarze 5 dni,
z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Stanowiskiem pracy, o którym mowa w ust. 3 jest także stanowisko kierowcy, któremu
przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy, udzielany co drugi rok kalendarzowy
w wymiarze 3 dni.
5. Urlop, o którym mowa w ust. 3 i 4 przysługuje pracownikowi posiadającemu minimum
6- letni staż pracy w placówce pomocy społecznej, wykonującemu zadania, o których
mowa w ust. 3 stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.
6. Pracownikowi socjalnemu przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy według odrębnych
przepisów.
7. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego
wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik
zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.
8. Urlopu, o którym mowa w ust. 7, nie obejmuje się rocznym planem urlopów, o którym
mowa w odrębnych przepisach.
11
ROZDZIAŁ VIII
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
§ 29.
1. W placówkach objętych Układem tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
2. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia
się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania
z Funduszu.
3. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady
przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej
określa pracodawca w regulaminie Funduszu ustalonym na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
4. Wysokość odpisu podstawowego na Fundusz wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku
poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
5. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie
uciążliwych warunkach pracy wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego,
o którym mowa w ust 4.
6. Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętego
wynagrodzenia, o którym mowa w ust 4, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której
orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
7. Placówki pomocy społecznej sprawujące opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, mogą
zwiększyć Fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa
w ust. 4, na każdego emeryta i rencistę, uprawnionego do tej opieki.
ROZDZIAŁ IX
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
ORAZ OCHRONA ZDROWIA
§ 30.
1. Pracodawca zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
2. Pracodawca ma obowiązek skierowania pracownika do przeprowadzenia:
1) wstępnych badań lekarskich, z zastrzeżeniem ust. 3,
2) okresowych i kontrolnych badań lekarskich w godzinach pracy, z zachowaniem prawa
do wynagrodzenia.
3. Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy
u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych
warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio
po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.
12
4. Badania, o których mowa w ust. 2, są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Pracodawca
ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
niezbędnej z uwagi na warunki pracy.
5. Pracodawca na wniosek pracownika kieruje go na szczepienia przeciwko grypie i WZW
(wg kalendarza szczepień) oraz RTG płuc (duży obrazek) w ramach badań
profilaktycznych dla grup ryzyka. Odpłatność pracownika nie może przekraczać 30%.
6. Pracodawca zapewnia pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz
dostarcza niezbędne środki higieny osobistej zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych
przepisach.
7. Pracodawca zapewnia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami
ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
8. Pracodawca zapewnia pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniami
lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej
opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora
ekranowego.
9. Warunki refundacji zakupu okularów korygujących wzrok są ustalane w przepisach
wewnątrzzakładowych.
§ 31.
1. Pracodawca dostarcza pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej oraz
odzież i obuwie robocze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
2. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, o których mowa w ust. 1,
stanowią własność pracodawcy.
3. Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez
pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach pracy jest niezbędne, oraz
przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z zasadami
określonymi w odrębnych przepisach.
5. Pracodawca zapewnia pracownikom środki czystości w naturze.
6. Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej powinny być przez
pracownika używane w miejscu pracy i zgodnie z przeznaczeniem.
7. Pracownik jest zobowiązany utrzymać w należytym stanie odzież i obuwie robocze.
ROZDZIAŁ X
OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
§ 32.
1. Pracodawca zwalnia z wykonania obowiązków pracowniczych z zachowaniem prawa
do wynagrodzenia pracownika na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności
wynikającej z jego funkcji związkowej poza placówką pomocy społecznej, jeżeli czynność
ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy.
13
2. Pracodawca na mocy umowy zawartej z zakładową organizacją związkową nieodpłatnie
udostępnia zakładowej organizacji związkowej pomieszczenie wyposażone w niezbędne
umeblowanie i łącza telefoniczne oraz urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania
działalności związkowej w danej placówce pomocy społecznej: komputer i kserokopiarka.
3. Pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową zapewnia miejsce
(gablota lub tablica) do umieszczenia związkowych materiałów informacyjnych.
4. Zakładowe organizacje związkowe mają prawo do rozprowadzania wśród pracowników,
na terenie placówki pomocy społecznej, prasy związkowej oraz wszelkich druków
informacyjnych sygnowanych przez te organizacje związkowe.
5. Osoba zastępująca pracownika, który został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy
w związku z wyborem do zarządu zakładowej organizacji związkowej, jest zatrudniana
na zastępstwo na okres i w wymiarze odpowiadającym wymiarowi zwolnienia z obowiązku
świadczenia pracy.
6. Pracodawca umożliwia organizowanie zebrań członków zakładowych organizacji
związkowych na terenie placówki pomocy społecznej w uzgodnionym z pracodawcą terminie.
Organizowanie zebrań nie może zakłócać organizacji i porządku w procesie pracy.
7. Zakładowa organizacja związkowa może zapraszać ekspertów i członków związku
zawodowego pracujących w innych zakładach, na spotkania z dyrektorem lub zebrania
związkowe odbywające się na terenie placówki pomocy społecznej.
8. Zarząd zakładowej organizacji związkowej zawiadamia dyrektora o uczestnictwie
w spotkaniu z nim eksperta. Dyrektor ma prawo uwarunkować udział eksperta
w spotkaniu, od przedłożenia pisemnego zobowiązania eksperta do nieujawniania
informacji, z którymi zapozna się podczas spotkania.
ROZDZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33.
1. Pracodawca ma obowiązek informowania pracowników o wejściu w życie Układu,
o zmianach w nim wprowadzonych oraz o jego wypowiedzeniu lub rozwiązaniu, a także
na żądanie pracownika udostępnić do wglądu treść Układu.
2. Treść postanowień Układu wyjaśniają wspólnie jego strony.
3. Strony Układu po upływie roku od daty jego wejścia w życie dokonują oceny
funkcjonowania jego postanowień.
4. Wynagrodzenie pracownika po dniu wejścia w życie postanowień Układu, ustalone
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych tym Układem, nie może być niższe
od wynagrodzenia przysługującego mu przed tym dniem.
§ 34.
1. Układ zawarty jest na czas nieokreślony.
2. Zmiany postanowień Układu dokonywane są w drodze protokołów dodatkowych.
3. Wnioski o zmianę postanowień Układu, powinny zawierać:
1) uzasadnienie zgłaszanej propozycji i treść proponowanego zapisu Układu,
2) wyszczególnienie grupy pracowniczej, jakiej proponowany zapis miałby dotyczyć i jej
liczebność,
14
3) spodziewane skutki finansowe wprowadzenia proponowanego zapisu ze wskazaniem,
w miarę możliwości, źródła jego sfinansowania.
4. Układ rozwiązuje się na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub z upływem okresu
wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Okres wypowiedzenia Układu wynosi 12 miesięcy. Wypowiedzenie Układu może nastąpić
jedynie w formie pisemnej.
§ 35.
Układ wchodzi w życie z dniem zarejestrowania, z wyjątkiem postanowień:
1) § 8, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia jego zarejestrowania.
2) § 30 ust. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
§ 36.
W sprawach nieuregulowanych w Układzie mają zastosowanie odrębne przepisy.
ZARZĄD REGIONU CZĘSTOCHOWSKIEGO
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
…..................................................
PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY
…...…...........................................
PRZEWODNICZĄCY
….................................................
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
15
Załącznik nr 1 do Układu
WYKAZ PLACÓWEK POMOCY SPOŁECZNEJ OBJĘTYCH UKŁADEM
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2,
42-217 Częstochowa;
2. Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie,
ul. Kontkiewicza 2,
42-209 Częstochowa.
16
Załącznik nr 2 do Układu
TABELA STANOWISK, KATEGORII ZASZEREGOWANIA
I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW
Wymagania kwalifikacyjne
Kategoria
Lp.
Stanowisko
zaszeregowania
wykształcenie
oraz umiejętności zawodowe
staż pracy
(w latach)
Stanowiska kierownicze urzędnicze
XIX
wyższe¹)
lub wg odrębnych przepisów
5 lub według
odrębnych
przepisów
2 Zastępca dyrektora
XVIII
wyższe¹)
5
3 Główny księgowy
XVIII
wg odrębnych przepisów
4 Kierownik oddziału (filii),
rejonowego oddziału
XVIII
wyższe¹)
5 Audytor wewnętrzny
XVII
wg odrębnych przepisów
6 Zastępca głównego księgowego
XVII
wyższe ekonomiczne
lub podyplomowe ekonomiczne
3
7 Kierownik działu,
samodzielnego referatu,
samodzielnej sekcji,
placówki specjalistycznej
XVIII
wyższe¹)
5
8 Kierownik zespołu
XVI
wyższe¹)
5
9 Zastępca kierownika działu,
zespołu, samodzielnej sekcji,
placówki specjalistycznej
XVII
wyższe¹)
4
10 Kierownik sekcji
XVII
wyższe¹)
4
5
1 Dyrektor
5
Stanowiska urzędnicze
1 Główny specjalista
XVII
wyższe¹)
2 Radca prawny
XVII
wg odrębnych przepisów
17
3 Starszy specjalista,
Starszy informatyk
XVI
wyższe¹)
4 Starszy inspektor
XV
wyższe¹)
4
średnie²)
5
wyższe¹)
4
średnie²)
5
wyższe¹)
2
średnie²)
4
5 Specjalista
6 Inspektor
XIV
XIII
Inspektor ds. bhp,
Inspektor ds. ppoż.
XIII
Informatyk
XIII
7 Samodzielny referent
Starszy księgowy
8 Starszy referent
Podinspektor,
księgowy, kasjer
9 Referent
10 Starszy administrator
11 Administrator
5
wg odrębnych przepisów
wyższe¹)
4
średnie²)
5
wyższe¹)
2
średnie²)
4
wyższe¹)
2
średnie²)
4
wyższe¹)
-
średnie²)
2
wyższe¹)
-
średnie²)
2
XI
średnie²)
-
XIV
wyższe¹)
3
średnie²)
6
wyższe¹)
-
²)
4
średnie²)
1
zasadnicze zawodowe)
2
średnie²)
1
XIII
XIV
XII
XIII
XIII
średnie
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Starszy recepcjonista,
Starszy magazynier
XII
2 Archiwista, kancelista
IX
18
zasadnicze zawodowe)
2
średnie²)
1
zasadnicze zawodowe)
2
3 Recepcjonista,
magazynier
XI
4 Sekretarka
X
średnie²)
-
5 Pomoc administracyjna, biurowa
VI
średnie²)
-
6 Kierowca autobusu
XII
7 Kierowca samochodu
towarowo-osobowego
XI
8 Kierowca samochodu osobowego
XI
9 Starszy kucharz,
starszy konserwator
XI
10 Dyspozytor
11 Szef kuchni
wg odrębnych przepisów
średnie zawodowe
zasadnicze zawodowe)
3
XII
zasadnicze zawodowe)
3
XII
średnie zawodowe
zasadnicze zawodowe)
i tytuł mistrza
12 Kucharz, konserwator,
X
robotnik wykwalifikowany
4
średnie zawodowe
zasadnicze zawodowe)
i odpowiednie wyszkolenie
w zawodzie
-
3
13 Starsza pokojowa,
starsza: praczka, szwaczka
IX
podstawowe)
14 Pomoc kuchenna
IX
zasadnicze zawodowe)
podstawowe)
-
15 Praczka, szwaczka
VIII
podstawowe)
16 Robotnik gospodarczy
VIII
zasadnicze zawodowe)
podstawowe)
-
17 Pokojowa
VII
podstawowe)
-
18 Starszy portier
VII
podstawowe)
-
19 Portier
VI
podstawowe)
-
20 Sprzątaczka
V
podstawowe)
-
19
21 Goniec
22 Główny specjalista
IV
podstawowe)
-
XVII
wyższe specjalistyczne
(np. pedagog, logopeda, psycholog)
5
wyższe wg odrębnych przepisów
i specjalizacja II stopnia
w zawodzie pracownik socjalny
23 Starszy
wychowawca – koordynator
5
XVII
wg odrębnych przepisów
Psycholog, pedagog
24 Starszy specjalista
pracy socjalnej – koordynator
25 Starszy wychowawca
26 Starszy specjalista pracy socjalnej
6
3
wyższe wg odrębnych przepisów
XVIII
dyplom pracownika socjalnego
i specjalizacja II stopnia
w zawodzie pracownik socjalny
5
XV
wg odrębnych przepisów
4
XVII
wyższe wg odrębnych przepisów
dyplom pracownika socjalnego
i specjalizacja II stopnia
w zawodzie pracownik socjalny
27 Kierownik zespołu
pielęgniarek
XVII
28 Starszy specjalista pracy z rodziną
XVI
5
wg odrębnych przepisów
wyższe pedagogiczne,
psychologiczne lub
na kierunku nauki o rodzinie
5
29 Wychowawca
XIV
wg odrębnych przepisów
2
30 Starszy terapeuta
XV
wyższe¹)
5
31 Kapelan
XVI
32 Specjalista pracy socjalnej
XV
33 Specjalista pracy z rodziną
XIV
34 Terapeuta
XIV
20
wg odrębnych przepisów
wyższe wg odrębnych przepisów
dyplom pracownika socjalnego
i specjalizacja I stopnia
w zawodzie pracownik socjalny
3
wyższe pedagogiczne,
psychologiczne
lub na kierunku nauki o rodzinie
wyższe¹)
3
-
35 Młodszy wychowawca
XIII
36 Starszy pracownik socjalny
XIV
wg odrębnych przepisów
-
wg odrębnych przepisów
5
37 Starszy opiekun kwalifikowany
w domu pomocy społecznej
XIII
dyplom w zawodzie
38 Starsza pielęgniarka
XIV
39 Starszy technik fizjoterapii
XIV
średnie medyczne
40 Starszy instruktor terapii
zajęciowej
XIV
średnie i policealna szkoła
wg odrębnych przepisów
odpowiedniej specjalności
41 Starszy instruktor ds. kulturalnoo-oświatowych
XIII
42 Pracownik socjalny
XIII
43 Opiekun kwalifikowany
w domu pomocy społecznej
XII
Starszy opiekun
średnie
5
5
²)
wg odrębnych przepisów
dyplom w zawodzie
-
średnie²)
5
szkoła asystentek medycznych
44 Pielęgniarka
XIII
Starszy dietetyk
Starsza opiekunka środowiskowa
wg odrębnych przepisów
średnie medyczne
1
dyplom w zawodzie
5
45 Technik fizjoterapii
XIII
średnie medyczne
-
46 Instruktor terapii zajęciowej
XIII
średnie²) i policealna
szkoła odpowiedniej specjalności
-
Instruktor ds. kulturalnooświatowych
XII
średnie²)
-
47 Dietetyk
XII
średnie medyczne
-
48 Opiekunka środowiskowa
XII
dyplom w zawodzie
-
49 Aspirant pracy socjalnej
XI
średnie²)
-
50 Opiekun
XI
średnie²)
1
szkoła asystentek medycznych
21
51 Opiekun w ośrodku
pomocy społecznej
XI
podstawowe4)
1
IX
średnie²)
szkoła asystentek medycznych
podstawowe)
-
52 Młodszy opiekun
Młodszy opiekun w
ośrodku pomocy społecznej
1)
Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych – stosownie do opisu stanowiska.
2)
Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym, umożliwiające wykonywanie zadań
na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych urzędniczych
– stosownie do opisu stanowisk.
3)
Podstawowe i umiejętność wykonywania czynności.
4)
Zasadnicze zawodowe, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.
22
Załącznik nr 3 do Układu
TABELA ROZPIĘTOŚCI MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA
ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW
Kategoria
zaszeregowania
Stawka wynagrodzenia
zasadniczego
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
1100 - 2200
1120 - 2300
1140 - 2500
1160 - 2600
1180 - 2700
1200 - 2800
1250 - 3000
1300 - 3100
1350 - 3200
1400 - 3300
1450 - 3500
1500 - 3700
1600 - 4000
1700 - 4300
1800 - 4600
1900 - 5000
2000 - 5500
2200 - 6000*
2400 - *
* - maksymalne miesięczne wynagrodzenie dla stanowisk dyrektor i zastępca dyrektora,
określają odrębne przepisy.
23
Download