TORFOWISKA ORAWSKO

advertisement
OCHRONA GATUNKÓW PTAKÓW
DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY
PTAKÓW
W OBSZARZE
TORFOWISKA ORAWSKO-NOWOTARSKIE
fot. S. Tworek
OCHRONA GATUNKÓW PTAKÓW
W obszarze Natura 2000 Torfowiska OrawskoNowotarskie jako waloryzujące, czyli takie, które
były podstawą wyznaczenia obszaru i powinny
podlegać ochronie na tym terenie, wskazano dwa
gatunki ptaków: cietrzewia Tetrao tetrix i derkacza
Crex crex
OCHRONA CIETRZEWIA TETRAO TETRIX
W obszarze Torfowiska Orawsko-Nowotarskie
występuje wciąż jeszcze liczna populacja
cietrzewia Tetrao tetrix
fot. G. Leśniewski
OCHRONA CIETRZEWIA TETRAO TETRIX
Rozmieszczenie
W roku 2002 tokowiska cietrzewia
były rozmieszczone na całym
terenie dość równomiernie
OCHRONA CIETRZEWIA TETRAO TETRIX
Liczebność populacji
W roku 2002
150-170 tokujących samców,
na 15-18 tokowiskach
OCHRONA CIETRZEWIA TETRAO TETRIX
Liczebność populacji
W roku 2002
150-170 tokujących samców,
na 15-18 tokowiskach
W roku 2008
75-100 tokujących samców,
na 6-7 tokowiskach
OCHRONA CIETRZEWIA TETRAO TETRIX
Liczebność populacji
W roku 2002
150-170 tokujących samców,
na 15-18 tokowiskach
W roku 2008
75-100 tokujących samców,
na 6-7 tokowiskach
OCHRONA CIETRZEWIA TETRAO TETRIX
Przyczyny spadku liczebności
Obniżenie poziomu wód gruntowych
Zarastanie terenu tokowisk
Drapieżnictwo (lis, kruk, kuna)
Antropopresja
OCHRONA CIETRZEWIA TETRAO TETRIX
Poprawa warunków siedliskowych
Poprawa warunków siedliskowych poprzez zastawianie i zasypywanie
rowów odwadniających, usuwanie drzew i krzewów z kopuł
torfowisk wysokich, ograniczenie eksploatacji torfu.
OCHRONA CIETRZEWIA TETRAO TETRIX
Poprawa warunków siedliskowych na terenach
tokowiskowych
Koszenie lub wypas w celu utrzymania najważniejszych rejonów
tokowiskowych.
OCHRONA CIETRZEWIA TETRAO TETRIX
Minimalizacja wpływu drapieżnictwa
Monitoring liczebności drapieżników: lisa, kuny leśnej, kruka.
Jeśli zaistnieje uzasadniona potrzeba, ograniczenie liczebności
drapieżników.
Monitoring pojawów w ostoi jenota, norki amerykańskiej, szopa
pracza.
OCHRONA CIETRZEWIA TETRAO TETRIX
Minimalizacja antropopresji
Ograniczenie presji ludzkiej, poprzez limitowany wstęp na tereny
tokowiskowe w okresie toków.
Ograniczenie kłusownictwa, poprzez patrole w okresie toków w
rejonach tokowisk.
OCHRONA DERKACZA CREX CREX
Liczebność derkacza Crex crex na terenie Torfowisk
Orawsko-Nowotarskich nie została dokładnie
oszacowana, jednak na podstawie dotychczasowych
obserwacji i badań wydaje się, że populacja
występująca na tym terenie jest dość liczna.
fot. G. Leśniewski
OCHRONA DERKACZA CREX CREX
Rozmieszczenie
Rejonami najliczniejszego
występowania gatunku na ternie
Torfowisk Orawsko-Nowotarskich
są obszary łąk kośnych
OCHRONA DERKACZA CREX CREX
Liczebność
Liczebność gatunku została
oszacowana na 100-150
odzywających się samców i wydaje
się być stabilna
OCHRONA DERKACZA CREX CREX
Główne zagrożenia
Zaprzestanie gospodarowania na obszarach łąkowych
Intensyfikacja gospodarki łąkarskiej
Obniżenie poziomu wód gruntowych
OCHRONA DERKACZA CREX CREX
Utrzymanie lub poprawa warunków siedliskowych
Utrzymanie lub przywrócenie regularnej, ekstensywnej gospodarki
łąkarskiej w głównych rejonach występowania gatunku.
Poprawa warunków siedliskowych poprzez zastawianie i zasypywanie
rowów odwadniających
OCHRONA GATUNKÓW PTAKÓW
DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY
PTAKÓW
W OBSZARZE
TORFOWISKA ORAWSKO-NOWOTARSKIE
fot. S. Tworek
Download