oferta studiów podyplomowych prowadzonych na wydziale nauk

advertisement
OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
PROWADZONYCH NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH
WSH W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013
1. Podyplomowe Studia Administracji Publicznej
Studia przeznaczone są dla pracowników administracji publicznej – rządowej
i samorządowej – posiadających wyższe wykształcenie (licencjat, inżynier, magister) bez
względu na kierunek studiów.
Celem studiów jest przekazanie pogłębionej, kompleksowej i aktualnej wiedzy
na temat istoty i funkcji administracji publicznej, w tym także analizy zadań polskiej
administracji publicznej wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej.
Celem studiów jest poszerzenie wiedzy niezbędnej dla pracownika administracji publicznej
zajmującego bądź zamierzającego ubiegać się o stanowisko kierownicze albo samodzielne.
2. Podyplomowe Studia Kadr, Płac i Ubezpieczeń Społecznych
Studia przeznaczone są dla: kadry kierowniczej każdego szczebla, osób pracujących
w agencjach doradztwa HR, w działach osobowych, przedsiębiorców, kadry menedżerskiej,
pracowników administracji publicznej, osób pragnących zapoznać się bliżej z problematyką
prawa pracy oraz z systemem ubezpieczeń społecznych, osób zainteresowanych
samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji.
Celem studiów jest dostarczenie lub/i uaktualnienie specjalistycznej wiedzy
i praktycznych rozwiązań z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania
zasobami ludzkimi. Wskaże drogę do rozwiązywania konfliktów zarówno z punktu widzenia
pracownika, jak i pracodawcy. Słuchacze uzyskają wiedzę i umiejętności niezbędne
do rozwiązywania problemów natury organizacyjnej i prawnej w zakresie stosunku pracy,
bezpieczeństwa pracy, ubezpieczeń społecznych, administracji.
3. Podyplomowe Studia Rachunkowości i Podatków
Celem proponowanych studiów jest przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu
organizacji i prowadzenia rachunkowości, prawa bilansowego i podatkowego. Słuchacze
nabędą przede wszystkim umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania
i analizy sprawozdań finansowych i podatkowych, a także dokonywania analizy podatkowej.
W programie uwzględniono również podstawowe zagadnienia prawa spółek, zarządzania
ryzykiem oraz wykorzystania informacji finansowych w zarządzaniu. Studia te kierowane
są do kandydatów na księgowych oraz osób, które chcą zdobyć uprawnienia
do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Adresatami studiów są także księgowi
i pracownicy biur rachunkowych oraz inne osoby zainteresowane problematyką księgowości,
sprawozdawczości finansowej, rozliczeń podatkowych i zarządzania podatkami.
W programie studiów znajdują się następujące zagadnienia: wprowadzenie
do rachunkowości, normy rachunkowości, organizacja rachunkowości, ewidencja w księgach
rachunkowych, rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, rachunkowość finansowa,
rachunkowość małych firm, sprawozdawczość finansowa, analiza finansowa, prawo
gospodarcze, system podatkowy, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia gospodarcze
i zarządzanie ryzykiem.
4. Podyplomowe Studia Logistyki i Technik Magazynowych
Celem studiów jest zapoznanie studentów z międzynarodowymi koncepcjami
zarządzania procesami logistycznymi i technikami międzynarodowymi.
Uczestnicy w toku studiów nabywają wiedzę z zakresu: strategii logistycznych,
logistycznej obsługi klienta, logistyki zaopatrzenia, logistyki dystrybucji, zarządzania
łańcuchami dostaw, logistyki procesów magazynowych, infrastruktury technicznej procesów
logistycznych, wykorzystania systemów informatycznych w logistyce i technikach
magazynowych, zarządzania kosztami i controlingu w logistyce i magazynowaniu, rozwiązań
informatycznych wspomagających zarządzania zapasami i magazynowaniem, strategii
przedsiębiorstw w obszarze zapasów i magazynowania, prognozowania wspomagającego,
zarządzania zapasami w ujęciu ilościowym, infrastruktury magazynowej, a także aspektów
prawnych w zarządzaniu magazynowaniem, BHP w magazynowaniu i logistyce oraz
procesów magazynowych (Smart-Magazyn – oprogramowanie pozwalające kontrolować
stany magazynowe).
5. Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Studia adresowane są głównie do kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji
w przedsiębiorstwach, osób kierujących mniejszymi bądź większymi zespołami
pracowniczymi, absolwentów wyższych uczelni pragnących w nowoczesny sposób
gospodarować kadrami, absolwentów studiów humanistycznych, których wiedza
i umiejętności nie wystarczają do pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach, a dzięki
studiom podyplomowym z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi zdobędą przygotowanie
w tym zakresie.
Celem studiów jest doskonalenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych
jego uczestników z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach
prowadzonych zajęć słuchacze będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami tworzenia
i funkcjonowania nowoczesnych systemów kadrowych, a także rozwijania swoich
umiejętności interpersonalnych niezbędnych w konstruowaniu i wdrażaniu efektywnej
polityki kadrowej przedsiębiorstw.
6. Podyplomowe Studia Zarządzania Nieruchomościami
Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do ubiegania się o uzyskanie licencji
zarządcy nieruchomości. Ich zadaniem jest dostarczenie kompleksowej wiedzy z zakresu
zarządzania nieruchomościami. Ukończenie studiów stanowi jednocześnie jeden z warunków
uzyskania licencji zarządcy nieruchomości. Drugim warunkiem jest odbycie
sześciomiesięcznej praktyki zawodowej, której odbycie umożliwiamy w naszej Uczelni.
Program studiów jest zgodny z wymogami programowymi określonymi
w Komunikacie Ministra Budownictwa z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia
minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania
nieruchomościami.
7. Podyplomowe Studia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami
Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do ubiegania się o uzyskanie licencji
pośrednika w obrocie nieruchomościami. Studia stanowią interesującą propozycję
dla wszystkich osób zawodowo związanych z gospodarką nieruchomościami, chcących
poszerzyć swą wiedzę lub uprawnienia o licencję pośrednika. Studia przygotowują
do samodzielnego założenia i prowadzenia biura obrotu nieruchomościami.
Program uwzględnia minimum programowe dla studiów podyplomowych w zakresie
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zgodnie z Komunikatem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.XII.2004. (Dz. Urz. MI Nr 23, poz. 251) Absolwent studiów otrzymuje świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych, które wraz z odbytą praktyką, (której odbycie
umożliwiamy w naszej Uczelni) będzie podstawą do uzyskania licencji zawodowej i tytułu
zawodowego „Pośrednik w obrocie nieruchomościami".
8. Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości
Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do ubiegania się o uzyskanie uprawnień
zawodowych rzeczoznawcy majątkowego z zakresu wyceny nieruchomości i przygotowują
słuchaczy do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz Egzaminu
Państwowego niezbędnego do uzyskania Państwowej Licencji w zakresie Szacowania
Nieruchomości. Adresowane są do developerów, pracowników spółdzielni mieszkaniowych,
właścicieli i pracowników przedsiębiorstw budowlanych, wspólnot mieszkaniowych,
administratorów budynków i obiektów użyteczności publicznej, pracowników biur
nieruchomości i zakładów gospodarki nieruchomościami oraz innych osób zajmujących się
dziedziną obowiązków związanych z powszechną taksacją po wprowadzeniu podatku
katastralnego. Studia przygotowują do samodzielnego wykonywania czynności związanych
z wyceną wszystkich typów nieruchomości, środków trwałych i przedsiębiorstw.
Słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu gospodarowania i wyceniania nieruchomości
oraz praktyczne umiejętności sporządzania operatów szacunkowych. Program uwzględnia
minimum programowe dla studiów podyplomowych w zakresie szacowania nieruchomości,
zgodnie z Komunikatem Ministra Infrastruktury z dnia 23.XII.2004. (Dz. Urz. MI Nr 23, poz.
253). Absolwenci uzyskują przygotowanie do zdania przed Państwową Komisją
Egzaminacyjną (w ramach postępowania kwalifikacyjnego) egzaminu niezbędnego
do uzyskania licencji rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z wymaganiami ustawy
o gospodarowaniu nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz. 2603). Jednym
z warunków przystąpienia do tego egzaminu jest ukończenie podyplomowych studiów
z zakresu wyceny nieruchomości. Absolwenci studiów podyplomowych po odbyciu
12-miesięcznej praktyki będą przygotowani do samodzielnego wykonywania czynności
związanych z wyceną wszystkich typów nieruchomości, środków trwałych i przedsiębiorstw.
Uzyskane kwalifikacje umożliwią również wypełnienie obowiązków związanych
z powszechną taksacją po wprowadzeniu podatku katastralnego.
9. Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Studia Podyplomowe mają na celu wzbogacić wiedzę w zakresie problematyki
bezpieczeństwa w zakładach pracy, zapoznać słuchaczy z obowiązującymi w krajach Unii
Europejskiej zasadami zarządzania bezpieczeństwem, ułatwić im nabycie praktycznych
umiejętności w zakresie rozpoznawania i interpretacji zagrożeń. Uczą samodzielnego
wykonywania oceny i analizy ryzyka zawodowego. Szerokie spektrum zagadnień będących
przedmiotem zajęć pozwala na uczestnictwo w nim zarówno ludzi, którzy dopiero zaczynają
swoją karierę w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i osób pracujących w nich od
wielu lat.
10. Podyplomowe Studia Administracji Europejskiej
Studia przeznaczone są dla osób, których zainteresowania lub obowiązki zawodowe
skłaniają do poszerzenia wiedzy z zakresu integracji europejskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem aspektów instytucjonalnych, prawnych oraz ekonomicznych. Studia
przeznaczone jest także dla osób, które chciałyby związać swoją karierę zawodową
z instytucjami Unii Europejskiej i które zamierzają przystąpić do konkursu na „Urzędnika
Europejskiego” w ramach obowiązujących aktualnie procedur rekrutacyjnych.
Absolwenci Studiów są przygotowani merytorycznie i praktycznie do pracy
w administracji krajowej działającej w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej,
jak również w instytucjach administracji unijnej. Otrzymują przygotowanie do pracy
w sektorze publicznym i prywatnym, na stanowiskach wymagających znajomości zasad
funkcjonowania Unii Europejskiej, systemu prawnego i procedur decyzyjnych oraz
ekonomicznego wymiaru integracji europejskiej.
11. Podyplomowe Studia Doradztwa Zawodowego
Studia skierowane są do pracowników instytucji publicznych (rządowych
i samorządowych), organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, a także do osób chcących
wykonywać zawód doradcy zawodowego, zajmującego się udzielaniem porad dotyczących
wyboru zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia w oparciu o możliwości psycho-fizyczne
i sytuację życiową klienta oraz potrzeby rynku pracy.
Studia umożliwiają zdobycie licencji doradcy zawodowego II stopnia, zgodnie
z ustawą z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99,
poz. 1001 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20.10.2004
r. w sprawie trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego
(Dz. U. Nr 238, poz. 2393). Doradcy mogą być zatrudnieni w powiatowych i wojewódzkich
urzędach pracy, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Centrach Pomocy Rodzinie,
organizacjach i instytucjach prowadzących pozarządowe pośrednictwo pracy, zespołach
orzekających o stopniu niepełnosprawności, zakładach pracy, studenckich biurach karier,
agencjach doradztwa zawodowego, Ochotniczych Hufcach Pracy, jednostkach szkolących.
12. Podyplomowe Studia Turystyki Międzynarodowej
Studia adresowane są do osób zajmujących się organizacją i obsługą ruchu
turystycznego międzynarodowego, jak również krajowego, prowadzących działalność
gospodarczą w sektorze turystycznym. Adresatami tych studiów są również pracownicy biur
podróży, przewodnicy turystyczni, piloci wycieczek oraz rezydenci zagraniczni polskich biur
podróży.
Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry w zakresie obsługi
i organizacji międzynarodowego ruchu turystycznego. Słuchacze zdobywają wiedzę
teoretyczną z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, marketingu, geografii
turystycznej, międzynarodowych rynków turystycznych, międzynarodowych stosunków
kulturalnych, organizacji imprez turystycznych. Umożliwiają zdobycie kwalifikacji pilota
wycieczek zagranicznych i krajowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 17 stycznia 2006 r.
13. Podyplomowe Studia Mediatorów Sądowych
Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia
praktyki mediacyjnej w zakresie mediacji: cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, karnych,
w sporach zbiorowych w zakresie podstawowym. Absolwenci uzyskują podstawowe
kwalifikacje w zakresie wykonywania zawodu mediatora, zgodne z Rozporządzeniem
Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku uzyskując jednocześnie prawo do starania
się o wpis na listę stałych mediatorów sądowych.
14. Podyplomowe Studia Zarządzania Firmą Europejską
Studia
Podyplomowe
Zarządzanie
Firmą
Europejską
przeznaczone
są dla osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem oraz dla osób planujących zająć
się zarządzaniem w najbliższej przyszłości, głównie dla obecnych i przyszłych menedżerów
małych i średnich przedsiębiorstw. Słuchacze zdobywają wiedzę o tym, jak budować sukces
rynkowy przedsiębiorstwa poprzez stosowanie najnowocześniejszych technik zarządzania.
Realizacja programu studiów będzie sprzyjać wzmacnianiu postaw i zachowań: skłonności
do podejmowania ryzyka, innowacyjności, umiejętności menedżerskich niezbędnych
do skutecznego funkcjonowania firmy na rynku krajowym i międzynarodowym. Absolwenci
znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach różnych typów. Będą także przygotowani
do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
15. Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych
Studia skierowane są głownie do przyszłej i obecnej kadry zatrudnionej w organach
administracji państwowej i samorządowej, instytucjach i innych podmiotach gospodarczych
odpowiedzialnych za realizację zamówień publicznych. Nauka na tym kierunku jest również
interesującą propozycją dla osób odpowiedzialnych za przygotowywanie dokumentacji
i udział w postępowaniu o zamówienia publiczne.
Podczas studiów słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności umożliwiające im zgodną
z obowiązującymi przepisami realizację zamówień publicznych w jednostkach administracji
państwowej i podmiotach gospodarczych. Dodatkowo pogłębią wiedzę na temat
skomplikowanych regulacji prawno−ekonomicznych dotyczących zamówień publicznych
w Polsce i Unii Europejskiej.
Program studiów przybliża istotne kwestie związane z dostosowaniem wymogów
zamówień publicznych w procesie pozyskiwania funduszy europejskich. Studenci uczą
się stosowania ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”, a także licznych aktów
wykonawczych do niej oraz ustaw powiązanych. Rynek zamówień publicznych jest jednym
z ważniejszych sektorów gospodarki, który dla sprawnego funkcjonowania wymaga etycznej
i profesjonalnej kadry, zarówno po stronie instytucji zamawiających, jak i po stronie
przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia.
16. Podyplomowe Studia Ubezpieczeń i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego
Studia skierowane są do osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką
ubezpieczeniową, obejmującą zarówno zabezpieczenia społeczne, jak i ubezpieczenia
prywatne. Słuchacze tych studiów mają możliwość poznania teorii i praktyki ubezpieczeń
(społecznych i gospodarczych), podstaw teoretycznych ekonomiki i organizacji zakładów
ubezpieczeniowych, demografii, systemów zabezpieczenia społecznego, organizacji,
funkcjonowania i zarządzania aktywami funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, a także
funkcjonowania rynków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku
ubezpieczeniowego w Polsce i Unii Europejskiej.
17. Podyplomowe Studia Wiedzy o Społeczeństwie, Państwie i Prawie
Studia adresowane są do osób legitymujących się wykształceniem wyższym
licencjackim lub magisterskim, a w szczególności do czynnych i przyszłych polityków,
pracowników administracji rządowej i samorządowej, nauczycieli przedmiotów
humanistycznych i społecznych oraz innych osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje
zawodowe.
Absolwenci tych studiów zdobędą najnowszą wiedzę z zakresu organizacji
i funkcjonowania współczesnych państw i społeczeństw oraz mechanizmów i procesów
ekonomicznych. Poznają współczesne międzynarodowe stosunki polityczne, gospodarcze,
a także o charakterze kulturalnym. Słuchacze uzyskają także wiedzę z zakresu podstaw
prawa, prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego i prawa
międzynarodowego. Zagadnienia proponowane słuchaczom pozwolą na poznanie
najważniejszych kierunków zmian zachodzących we współczesnym świecie. Absolwenci tych
studiów posiadać będą umiejętności analizy problemów politycznych i oceny aktualnej
sytuacji Polski i świata.
18. Podyplomowe Studia Kontroli, Audytu i Nadzoru w Gospodarce i Administracji
Studia mają na celu przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu audytu
wewnętrznego, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej i Międzynarodowych Standardów
Audytu. Absolwent pozna system funkcjonowania kontroli wewnętrznej w podmiotach
gospodarczych i administracji publicznej oraz metodologię i narzędzia używane przez
zawodowych audytorów w ich codziennej pracy. Zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu
rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i gospodarczej, analizy ekonomicznej
i podstaw zarządzania. Będzie potrafił zanalizować możliwości rozwoju firmy,
zidentyfikować zagrożenia i potencjalne elementy ryzyka w organizacji oraz zaproponować
ich minimalizację. Uzyska praktyczne umiejętności wykrywania oraz zapobiegania korupcji,
oszustwom i nadużyciom gospodarczym.
Studia przeznaczone są dla osób, które swą karierę zawodową chcą związać z audytem
wewnętrznym. Przede wszystkim do kadry kierowniczej i pracowników urzędów
administracji rządowej i samorządowej szczebla centralnego, wojewódzkiego i gminnego
w administracji zespolonej i niezespolonej, pracowników urzędów i jednostek utworzonych
przez samorządy terytorialne wszystkich szczebli oraz pracowników kontroli wewnętrznej
przedsiębiorstw. Ukończenie studiów pozwala zdobyć kwalifikacje niezbędne w pracy
audytora.
19. Podyplomowe Studia Badania i Kontroli Sprawozdań Finansowych
Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem studiów wyższych
magisterskich o profilach: ekonomicznym, finansowym, bankowości, rachunkowości,
prawnym lub pokrewnych uwzględniających wiedzę ekonomiczną i finansową.
Celem studiów jest gruntowne przygotowanie uczestników do ubiegania się o odbycie
praktyk lub pracę w biurach biegłych rewidentów w charakterze kandydatów na biegłych
rewidentów. Następnym etapem ich kariery zawodowej będzie przystąpienie do egzaminu
kwalifikacyjnego, a po jego pozytywnym zdaniu i dokonaniu dalszych czynności
proceduralnych uzyskanie tytułu „ Biegłego Rewidenta”.
20. Podyplomowe Studia Handlu i Zarządzania Sprzedażą
Kierunek kształci ekspertów w zakresie nowoczesnych metod sprzedaży
uwzględniających współczesne tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwem, takich jak:
tworzenie od podstaw oraz reorganizacji działów handlowych, podnoszenia efektywności
pracy
handlowców,
wprowadzenie
nowoczesnych
rozwiązań
organizacyjnych
uwzględniających koncepcje marketingu relacyjnego, zintegrowanego łańcucha wartości oraz
najnowsze tendencje w zakresie merchandisingu. Oferta adresowana jest do wszystkich osób
zainteresowanych tematyką studiów, szczególnie do osób pracujących w działach
handlowych i działach marketingowych.
Program studiów obejmuje następujące zagadnienia: handel w gospodarce narodowej
(struktura, tendencje, instytucje rynkowe), strategie lokalizacji działalności handlowej,
współczesne instrumenty marketingu, polityka zaopatrzenia, merchandising, prognozowanie
popytu, psychologia konsumenta, techniki negocjacji handlowych, techniki sprzedaży,
prawna ochrona konsumenta, zarządzanie relacjami z klientem, systemy logistyczne
w przedsiębiorstwie handlowym, zarządzanie przepływami fizycznymi w handlu, organizacja
i sztuka sprzedaży, strategie dystrybucji (studia przypadków).
21. Podyplomowe Studia Komunikowania Biznesowego i Public Relations
Celem studiów jest prezentacja metod i technik, za pomocą, których przedsiębiorstwo
może wywierać pożądany wpływ na otoczenie i własnych pracowników budując wspólną
tożsamość i poczucie przynależności. Uczestnicy studiów poznają sposoby podnoszenia
efektywności komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa, zwłaszcza pomiędzy kierownictwem
i pracownikami, zdobywają umiejętności kształtowania procesów identyfikacji firmy wobec
otoczenia.
Słuchacze będą mogli wykorzystywać w pracy sprawdzone i skuteczne narzędzia
szeroko pojętej komunikacji, zarówno wewnątrz firmy, jak i w jej otoczeniu biznesowym,
a także nabywają umiejętności tworzenia i realizacji różnorodnych strategii marketingowych.
22. Podyplomowe Studia Outsourcingu
Studia adresowane są do specjalistów i kadry zarządzającej lub osób zainteresowanych
realizacją modelu biznesowego z udziałem outsourcingu. Ich celem jest kształcenie kadry
kierowniczej, która będzie w stanie decydować o tym, jakie procesy biznesowe
wyoutsourcować, jakich partnerów do współpracy pozyskać, jakie wynegocjować warunki
współpracy, a także ocenić opłacalność tej współpracy, implementować oraz monitorować
proces realizacji przedsięwzięcia outsourcingowego.
23. Interdyscyplinarne Studia Podyplomowe dla Kadry Kierowniczej i Dowódczej
Studia skierowane są do osób, które kierują, sprzedają, namawiają, szczególnie
do służb mundurowych i administracji, gdzie istnieje potrzeba „szybkiego” uzupełnienia
wykształcenia.
Studia mają charakter interdyscyplinarny. Stanowią kompendium wiedzy
i umiejętności przydatnych w kierowaniu zespołami ludzkimi. Absolwenci uzyskują
kompetencje niezbędne w zarządzaniu i porozumiewaniu się (mediacje, konflikt, obsługa
klienta).
24. Podyplomowe Studia Transportu Drogowego i Bezpieczeństwa w Ruchu
Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką transportu drogowego
i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności dla osób zajmujących się transportem
drogowym, instruktorów i egzaminatorów Ośrodków Ruchu Drogowego, funkcjonariuszy
Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Ochrony Zdrowia, Ratownictwa Medycznego.
Celem studiów jest wzbogacenie kompetencji pracowników specjalizujących
się w zagadnieniach związanych z transportem drogowym i bezpieczeństwem ruchu
drogowego w Polsce. Program studiów obejmuje następujące zagadnienia: prawodawstwo
drogowe w Polsce i UE, prawo karne i postępowanie karne, prawo wykroczeń, zagadnienia
ogólne bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy projektowania dróg i ulic, sterowanie
ruchem drogowym, psychofizyczne właściwości człowieka a wykonywanie pracy –
psychologia i socjologia transportu drogowego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
transport drogowy, bezpieczeństwo ruchu drogowego, zarządzanie ryzykiem, unijne
i narodowe programy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarządzanie kryzysowe
w transporcie drogowym, oceny oddziaływań ruchu drogowego na środowisko, ratownictwo
drogowe, medyczne i techniczne, zasady ratownictwa medycznego i technicznego, policyjny
nadzór ruchu, współczesne systemy zarządzania ruchem samochodów, zasady kierowania
oraz zarządzanie finansami Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego i firm
transportowych.
25. Podyplomowe Studia Elektronicznego Przetwarzania Informacji
Przedmiotem studiów jest poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw informatyki
oraz ludzkich mechanizmów komunikacji językowej, wizualnej i dźwiękowej. Zdobyta
wiedza pozwala na samodzielne projektowanie, tworzenie i administrowanie serwisu www
(webmaster), projektowanie i implementację interfejsu użytkownika dla różnego typu
oprogramowania; projektowanie i implementację oprogramowania zdalnego nauczania
(e-learning).
Program studiów obejmuje następujące zagadnienia: przetwarzanie informacji
symbolicznej (etnologiczne metody badań terenowych; teoria języków i automatów; sztuczna
inteligencja i reprezentacja wiedzy; automatyczna ekstrakcja informacji), interfejsy
użytkownika (psychologia interakcji; interfejs w języku naturalnym; English Language
Digital Media). dalne nauczanie (e-learning). polskie nazwy własne, zaawansowane techniki
programowania PHP, Google – marketing w Internecie, projektowanie pod kątem UCD,
prawo autorskie, modelowanie i projektowanie systemów komputerowych, wstęp
do informatyki, wprowadzenie do programowania, bazy danych i systemy operacyjne, grafika
i animacja komputerowa, multimedia i sieci komputerowe.
26. Podyplomowe Studia Marketingu Internetowego
Celem studiów jest przedstawienie najnowszej wiedzy oraz wykształcenia
i umiejętności formułowania strategii z zakresu marketingu internetowego. W programie
studiów znajdują się zagadnienia z zakresu: nowoczesnego zarządzania marketingowego
(zarządzanie wartością klienta; zarządzanie marką w nowoczesnej gospodarce; nowe
technologie a strategie marketingowe; strategiczna karta wyników w zarządzaniu firmą
internetową; strategie marketingu internetowego), istoty marketingu internetowego
(planowanie i realizacja kampanii reklamowych w Internecie; analiza działań promocyjnych
w Internecie; społeczność internetowa i jej wykorzystywanie w marketingu; strategie cenowe
stosowane w Internecie; strony internetowe jako podstawowe narzędzie marketingowe
w Internecie; Public Relations w Internecie; kreatywność w marketingu internetowym;
pozycjonowanie stron internetowych e-mail marketing). Słuchacze poznają także zagadnienia
z zakresu biznesu strategicznych obszarów e-biznesu (IT w strategii firmy; technologie
stosowane w e-biznesie; Internety i extranety; zastosowanie metod badawczych w procesach
tworzenia serwisów internetowych) oraz społeczno-prawnych uwarunkowań marketingu
internetowego (zachowanie konsumentów w Internecie; globalizacja i nowe trendy
w zachowaniu konsumentów; zastosowanie Internetu w sferze aktywności obywatelskiej;
prawne uwarunkowania handlu elektronicznego; praktyczne aspekty przedsiębiorczości
internetowej).
27. Podyplomowe Studia Administrowania Bezpieczeństwem Wewnętrznym
Celem tego kierunku studiów jest przekazanie absolwentom specjalistycznej wiedzy
z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w sposób umożliwiający jej optymalne
wykorzystanie do pracy w administracji publicznej oraz służbach publicznych. Studia
te umożliwiają ponadto uzyskanie przez słuchaczy odpowiednich kompetencji oraz
umiejętności praktycznych niezbędnych do skutecznego i trafnego podejmowania decyzji na
stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej związanych z szeroko rozumianym
bezpieczeństwem wewnętrznym oraz zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych. Słuchacze
posiądą wiedzę praktyczną z zakresu m. in. bezpieczeństwa europejskiego
i międzynarodowego, prawno - konstytucyjnych podstaw bezpieczeństwa narodowego
i bezpieczeństwa wewnętrznego, prowadzenia negocjacji kryzysowych i negocjacji
w sytuacjach konfliktowych, podejmowania decyzji podczas działania w warunkach
kryzysowych
28. Podyplomowe Studia Organizacji i Bezpieczeństwa Imprez Masowych
Program studiów skoncentrowany jest na wiedzy niezbędnej do właściwego
zorganizowania i zabezpieczenia imprez masowych oraz aspektach działania w zakresie
wykonywania określonych funkcji w ramach służb odpowiedzialnych za organizację
i bezpieczeństwo imprez masowych. Studia kierowane są do pracowników administracji
publicznej, służb mundurowych, a także osób zainteresowanych tą problematyką.
Program studiów obejmuje zagadnienia nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
a także uwzględnia wymogi stawiane przez ustawodawcę pod kątem merytorycznym.
29. Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania Systemami Ratowniczymi
Celem
studiów
jest
przekazanie
słuchaczom
wiedzy
teoretycznej
i umiejętności praktycznych, pozwalających na umiejętną organizację i zarządzanie
systemami ratowniczymi. Studia kierowane są do pracowników administracji publicznej,
służb mundurowych, a także osób zainteresowanych problematyką organizacji i zarządzania
systemami ratowniczymi.
Program studiów obejmuje, m.in.: prawoznawstwo, organizację i zarządzanie kryzysowe,
ratownictwo medyczne i inne zagadnienia związane z problematyką organizacji i zarządzania
systemami ratowniczymi.
30. Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego
Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa narodowego
i międzynarodowego, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym.
Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa, zarządzania informacją,
kierowania zespołem ludzi, a także z zakresu problemów obronności państwa w sytuacjach
kryzysowych. Poza tym będą mogli wykazać się znajomością odnośnych przepisów prawnych
oraz znajomością struktur organizacyjnych państwa. Absolwent będzie zatem przygotowany
do realizacji zadań edukacyjnych i podejmowania konkretnych działań w zakresie obronności
i zarządzania w sytuacjach kryzysowych (edukacja dla bezpieczeństwa, przysposobienie
obronne, ochrona ludności i zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych w państwie
i na świecie.
Adresatami studiów są pracownicy instytucji rządowych i samorządowych, w których
kompetencjach znajduje się problematyka bezpieczeństwa powszechnego, obrony cywilnej
i ochrony dóbr kultury, reagowania kryzysowego oraz edukacji w zakresie bezpieczeństwa
narodowego i międzynarodowego; funkcjonariusze inspekcji służb, straży, itp.; wolontariusze
organizacji pozarządowych, uczestniczący w działaniach ratowniczych i prowadzących
edukację w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego, wspomagających
struktury administracji rządowej, samorządowej i organizacji międzynarodowych.
31. Podyplomowe Studia Administracji Służb Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Celem studiów jest poszerzenie lub nabycie nowej wiedzy na temat bezpieczeństwa
i porządku publicznego w dowolnym momencie rozwoju zawodowego.
Studia przeznaczone są dla osób, które z racji pełnionych obowiązków zawodowych
lub zainteresowań chcą poszerzyć wiedzę z zakresu specyfiki bezpieczeństwa i służb
porządku publicznego. Absolwenci znajdą zatrudnienie w administracji policji, straży
granicznej, straży miejskiej, służby więziennej, straży pożarnej oraz w komórkach
zarządzania kryzysowego i komisjach bezpieczeństwa i porządku publicznego.
32. Podyplomowe Studia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Głównym celem studiów jest kształcenie profesjonalnych kadr w dziedzinie stosowania
europejskich standardów rachunkowości finansowej, a tym samym przygotowanie
do funkcjonowania na rynkach Unii Europejskiej. W szczególności celem studiów
jest pogłębienie wiedzy o korzyściach przedsiębiorstw ze stosowania Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości, poznanie zakresu merytorycznego najważniejszych standardów
rachunkowości, zapoznanie ze szczegółową strukturą sprawozdań finansowych
sporządzonych według standardów międzynarodowych, przygotowanie do przekształcenia
sprawozdania finansowego sporządzonego według standardów międzynarodowych.
Studia skierowane są do dyrektorów ekonomicznych, menedżerów finansowych, głównych
księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych jednostek biznesowych. Świadectwo
ukończenia studiów uprawnia do ubiegania się o certyfikat księgowego bez konieczności
zdawania egzaminu państwowego.
33. Podyplomowe Studia Międzykulturowej Komunikacji w Biznesie
Studia skierowane są do osób pracujących w międzykulturowym i międzynarodowym
otoczeniu: przedstawicieli biznesu, pracowników administracji publicznej oraz wszystkich
zainteresowanych podwyższeniem swoich kompetencji w zakresie komunikacji
międzykulturowej.
Celem studiów jest wykształcenie specjalisty przygotowanego do rekrutacji pracowników
firm międzynarodowych oraz przekazanie im praktycznych umiejętności integracji zespołów
międzynarodowych. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do prowadzenia negocjacji
międzykulturowych, otrzymają wiedzę dotyczącą savoir vivre oraz protokołu
dyplomatycznego a także poznają podstawowe zasady komunikacji dotyczącej sfery biznesu
i dyplomacji w języku angielskim.
34. Podyplomowe Studia Pozyskiwania Eurofunduszy – Zarządzania Projektami
Celem studiów jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania
środków z Unii Europejskiej na realizację projektów. Zakres tematyczny studiów obejmuje
także zasady zarządzania i rozliczania projektów, między innymi: edukacyjnych,
społecznych, badawczych, a także związanych ze wzrostem konkurencyjności
przedsiębiorstw, jak i infrastrukturalnych. Studia umożliwiają Absolwentom podjęcie pracy w
charakterze specjalistów do spraw pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej,
zarządzania nimi i ich rozliczania.
Adresatami studiów są urzędnicy administracji rządowej i samorządowej, chcący zdobyć
umiejętności zarządzania projektami unijnymi; menedżerowie wszystkich szczebli
w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, a także specjalistów, którzy przygotowują
lub już realizują projekty unijne; pracownicy firm doradczych, planujących obsługę projektów
unijnych, zainteresowanych możliwościami pozyskiwania eurofunduszy a także osoby chcące
zdobyć zawód menedżera – specjalisty ds. pozyskiwania środków finansowych i zarządzania
projektami współfinansowanymi z tych środków.
35. Podyplomowe Studia Administracji Elektronicznej
Celem kształcenia jest poszerzenie wiedzy zawodowej potrzebnej w pracy pracowników
administracji publicznej o zagadnienia dotyczące wdrażania odpowiednich systemów
informatycznych. Uczestnicy studiów uzyskają wiedzę teoretyczną i praktyczną o prawnych
i technicznych aspektach wykorzystania informatycznych nośników danych i komunikacji
elektronicznej w administracji. Nabędą umiejętności posługiwania się narzędziami
informatycznymi wspomagającymi realizację zadań nowoczesnego urzędu, opanują
umiejętności przeprowadzania elektronicznych czynności administracyjno – prawnych.
Adresatami studiów są pracownicy administracji publicznej ( rządowej i samorządowej),
pracownicy instytucji pozarządowych, informatycy odpowiedzialni za wdrażanie systemów
w ramach elektronicznej administracji, osoby zainteresowane aspektami funkcjonowania
administracji publicznej na platformie elektronicznej.
Program studiów obejmuje między innymi zastosowanie technologii informacyjnych
w administracji, bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, podstawy prawne
administracji elektronicznej, zarządzanie informacją, elektroniczny obieg dokumentów,
funkcjonowanie systemów i rejestrów informatycznych w administracji, zagadnienia prawa
administracyjnego i postępowania administracyjnego.
36. Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego
Celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób funkcjonujących w szeroko
postrzeganej sferze obrotu gospodarczego.
Studia kierowane są do przedstawicieli kadry zarządzającej, rad nadzorczych,
przedsiębiorców, pracowników podmiotów gospodarczych i instytucji zajmujących
się między innymi sprawami gospodarczymi, kontraktowymi, nadzorczymi, organizacyjnymi,
finansowymi podmiotów gospodarczych zarówno ze sfery prywatnej jak i publicznoprawnej.
Program studiów zapewnia wszechstronne doskonalenie i kształcenie o charakterze
praktyczno-teoretycznym w dziedzinach prawa handlowego i gospodarczego. Zadaniem
studiów jest także pogłębienie refleksji nad dotychczasową praktyką gospodarczą
i jurydyczną.
37. Podyplomowe Studia Stanowienia Aktów Prawa Miejscowego i Aktów
Administracyjnych Generalnych
Studia adresowane są do pracowników samorządowych oraz radnych, którzy uczestniczą
w opracowywaniu bądź podejmowaniu uchwał przez organy kolegialne samorządu
terytorialnego, jak i decyzji administracyjnych. Celem studiów jest przybliżenie słuchaczom
wiedzy teoretycznej na temat systemu źródeł prawa, w szczególności aktów prawa
miejscowego i aktów administracyjnych, struktury i systemu organów samorządu
terytorialnego oraz ich kompetencji w tworzeniu prawa, przedstawienie procedury
ustawodawczej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tworzenia prawa miejscowego
z poszanowaniem zasad przyzwoitej legislacji a także zapoznanie z systemem prawnym
UE oraz zagadnieniem harmonizacji prawa polskiego z prawem UE. Absolwent studiów
będzie dysponować wiedzą z zakresu źródeł prawa, systemu organów jednostek samorządu
terytorialnego oraz ich kompetencji w stanowieniu prawa, a także znajomością procedury
ustawodawczej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad tworzenia prawa miejscowego.
Nabyta podczas zajęć wiedza pozwoli Absolwentowi na stanowienie aktów prawa
z poszanowaniem zasad przyzwoitej legislacji oraz zgodnych z prawem Unii Europejskiej.
Absolwent będzie przygotowany do pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego,
w szczególności do stanowienia prawa.
38. Podyplomowe Studia Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Celem proponowanych studiów jest przygotowanie słuchaczy do działalności zawodowej
w sferze właściwej gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi oraz doskonalenie
kwalifikacji i dokształcanie kadry inżynierskiej i administracyjnej zajmującej się gospodarką
odpadami, szczególnie w świetle obowiązującej od 1 stycznia 2012r. nowelizacji ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja ta zakłada przekazanie
kompleksowego zarządzania odpadami gminom.
Celem studiów jest również przygotowanie absolwentów do egzaminu, umożliwiającego
kierowanie składowiskiem lub spalarnią odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia
27 kwietnia 2001r., jednolity tekst z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2007, nr 39, poz. 251
i nr 88, poz. 587).
Studia adresowane są głównie do kadry inżynierskiej i administracyjnej zajmującej
się gospodarką odpadami w przedsiębiorstwach lub administracji samorządowej,
pracowników zakładów przemysłowych i komunalnych zainteresowanych poszerzeniem
wiedzy o zakres gospodarki odpadami.
39. Podyplomowe Studia Strategii Public Relations Miast i Regionów
Celem studiów jest nabycie wiedzy w zakresie działań promocyjnych kadr jednostek
samorządu terytorialnego oraz umiejętności skutecznej współpracy pomiędzy jednostkami
samorządu terytorialnego a innymi podmiotami rynku promocyjnego.
Studia adresowane są do pracowników urzędów gmin, powiatów, miast oraz urzędów
marszałkowskich zajmujących się zagadnieniami promocji terytorialnej w aspekcie lokalnym,
regionalnym, krajowym i międzynarodowym, pracowników szeroko rozumianego biznesu
promocyjnego zainteresowanych oferowaniem swoich usług jednostkom samorządu
terytorialnego i wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami public relations, promocji
i marketingu terytorialnego.
40. Podyplomowe Studia Kreowania Wizerunku Osób i Instytucji Publicznych
Głównym celem studiów jest wieloaspektowe przygotowanie słuchaczy do pełnienia ról
publicznych poprzez zapoznanie ich z najbardziej istotnymi zagadnieniami specyfiki
wizerunku organizacji i osób publicznych oraz szczegółowymi instrumentami komunikacji na
forum publicznym. W trakcie zajęć słuchacze poznają różnorodne aspekty prezentacji
organizacji i autoprezentacji, zagadnienia przywództwa, formy oddziaływania na opinię
publiczną i specyficzne instrumenty kształtowania wizerunku.
Studia adresowane są do liderów, działaczy organizacji publicznych, polityków, radnych,
osób odpowiedzialnych za ich wizerunek lub osób pragnących rozpocząć działalność
publiczną, uczestniczyć w kampaniach wyborczych, chcących pogłębić swoją wiedzę
z zakresu zarządzania wizerunkiem organizacji oraz rozwijać umiejętności niezbędne
w komunikacji na forum publicznym.
41. Podyplomowe Studia Egzekucji Administracyjnej
Egzekucja administracyjna to studia podyplomowe obejmujące swym zakresem problematykę
egzekucji administracyjnej z elementami egzekucji cywilnej.
Studia mają na celu pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z dziedziny egzekucji
administracyjnej, a elementy egzekucji cywilnej służą podnoszeniu kwalifikacji u osób
zajmujących się egzekucją administracyjną i cywilną.
Studia przeznaczone są dla pracowników zajmujących się egzekucją w organach administracji
skarbowej, celnej, samorządowej, a także pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu i Straży Granicznej oraz osób, których praca wymaga znajomości zagadnień
egzekucji administracyjnej i cywilnej.
42. Podyplomowe Studia Doradztwa Podatkowego
Studia skierowane są do absolwentów studiów magisterskich - pracowników urzędów
skarbowych, izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, spółek doradztwa skarbowego,
Ministerstwa Finansów, samorządowych służb finansowych, samorządowych kolegiów
odwoławczych, osób uprawnionych do wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
prokuratora, radcy prawnego oraz sędziego, osób posiadających certyfikat księgowy
potwierdzający kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo
uprawnienia lustracyjne w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, osób zatrudnionych
na stanowisku głównego księgowego, skarbnika gminy oraz osób zainteresowanych
wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego lub pragnących zapoznać się z przepisami
podatkowymi.
Celem studiów jest zaprezentowanie zagadnień obowiązujących na egzaminie państwowym
na doradcę podatkowego i przygotowanie słuchaczy do wykonywania w/w zawodu.
Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia praktyczne, m.in. prowadzenie ksiąg
podatkowych, sporządzanie pism w sprawach podatkowych czy udział w postępowaniach
przed sądem administracyjnym.
43. Podyplomowe Studia Procedur Sądowo-Administracyjnych
Absolwent studiów procedury sądowo-administracyjne zdobędzie szeroką wiedzę z dziedziny
prawa procesowego. W szczególności pozna zasady ogólne, funkcje procedur sądowych
oraz tryb prowadzenia i rozstrzygania spraw w postępowaniu karnym i postępowaniu
cywilnym. W ramach zajęć pozna procedury rejestracji przedsiębiorców, zasady
postępowania upadłościowego i naprawczego oraz postępowanie sądowe w sprawach
gospodarczych. Absolwent pogłębi swoją wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego,
pozna postępowania administracyjne szczególne, postępowanie sądowo-administracyjne oraz
sądową kontrolę administracji a także wiedzę praktyczną z zakresu sporządzania pism
procesowych.
Studia przeznaczone są dla każdego, kto pragnie zdobyć wiedzę na temat prowadzenia spraw
administracyjnych przed sądami administracyjnymi a także pracowników sądowych chcących
podnieść swoje kwalifikacje w przedmiotowej sprawie, m.in.: pracownicy sądów,
prokuratury, instytucji administracji rządowej i samorządowej.
44. Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania Oświatą
Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową
w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także
dla osób, które przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie.
Słuchaczem studiów może być absolwent szkoły wyższej posiadający tytuł zawodowy.
Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb
zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych w warunkach reformy
oświatowej i administracji samorządowej. Świadectwo ukończenia studiów nadaje
kwalifikacje specjalistyczne w zakresie zarządzania oświatą i uprawnia do zajmowania
stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowowychowawczych oraz organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową
w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz
inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2003r.
Kr 89, poz. 826 z późn. zm.).
44. Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania w Kulturze
Studia kierowane są przede wszystkim do osób, które zarządzają lub w przyszłości
będą zarządzać jednostkami związanymi z kulturą (pracowników samorządowych,
pracowników urzędów wojewódzkich, starostw powiatowych, urzędów gmin, domów
kultury, muzeów, bibliotek, artystów) oraz wszystkich, którzy prowadzą lub chcieliby
prowadzić działalność gospodarczą w zakresie kultury.
Celem studiów jest wyposażenie Słuchaczy w profesjonalne kwalifikacje na polu
zarządzania instytucjami kultury, łączącym świat artystyczny ze światem biznesu, nabycie
przez Słuchaczy wiedzy z zakresu metod administrowania i zarządzania instytucjami kultury
oraz wyposażenie Słuchaczy w wiedzę niezbędną do działalności w organizacjach
pozarządowych (fundacja, stowarzyszenie), prowadzenia własnej działalności gospodarczej
(agencja artystyczna, impresariat, wydawnictwo) i realizacji autonomicznych projektów
kulturalnych.
Ramowy program studiów obejmował będzie m.in. zagadnienia związane z:
administracją i zarządzaniem w kulturze, sprawami kadrowymi i socjalnymi, pozyskiwaniem
środków na działalność kulturalną z różnych instytucji działających w Polsce. W programie
studiów znajdą się bloki tematyczne z zakresu: podstaw zarządzania w kulturze, podstaw
prawnych działalności kulturalnej, źródeł jej finansowania, marketingu i promocji w kulturze,
badań rynku kultury, wizerunku instytucji kultury, Internetu w kulturze, negocjacji, obsługi
klienta, organizacji imprez kulturalnych, wiedzy o kulturze, treningu i etykiety menedżera.
Download