Pediatria-2014-2015 - Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia

advertisement
Sylabus przedmiotu/modułu kształcenia
Nazwa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Nazwa przedmiotu
Język wykładowy
Rodzaj modułu
Rok studiów
Semestr studiów
Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia
Ratownictwo medyczne
studia pierwszego stopnia
studia niestacjonarne
Pediatria
polski
Moduł 3; Przygotowanie merytoryczne w zakresie treści kierunkowych
trzeci
V
Punkty ECTS
3
Liczba godzin
75 ( 50 w., 25 zajęć praktycznych.)
Przedmioty
wprowadzające
Założenia i cele kształcenia:
Wykłady: Student powinien nabyć wiedzę z zakresu: badania podmiotowego i przedmiotowego
dziecka, odrębności morfologiczno-fizjologicznych poszczególnych narządów i układów w wieku
rozwojowym, działania profilaktycznego w wybranych stanach chorobowych., chorób poszczególnych
narządów i układów w wieku rozwojowym.
Ćwiczenia: Student powinien umieć: przeprowadzić badanie podmiotowe i przedmiotowe dziecka,
zaplanować konsultacje specjalistyczne, ustalić diagnozę i leczenie schorzeń wieku dziecięcego,
wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie.
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
Efekty: W_01 – W_04 oraz U_ 01 – U_03 będą sprawdzane na kolokwiach pisemnych i egzaminie
Efekty : K_01 - K_02 będą sprawdzane podczas ćwiczeń, w trakcie pracy indywidualnej i grupowej,
poprzez dyskusję oraz wyrażanie swoich opinii przez studentów.
Forma i warunki zaliczenia : (egzamin)
ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich ćwiczeniach, czynny udział w zajęciach z
pacjentem, aktywność oceniana na bieżąco. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności a
materiał z tych zajęć należy zaliczyć.
wykłady: warunkiem zaliczenia wykładów jest obecność na wszystkich wykładach, Dopuszczalne są
dwie nieusprawiedliwione nieobecności.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń i wykładów. Egzamin testowy składa się
z 25 pytań obejmujących materiał zaprezentowany na wykładach uzupełniony wiedzą z literatury.
Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi.
Treści programowe :
wykłady;
1. Wywiad i badanie lekarskie
2. Wzrastanie i rozwój człowieka
3. Prawidłowy rozwój dziecka
4. Wybrane problemy patologii okresu noworodkowego
5. Wady rozwojowe u dzieci
6. stany drgawkowe i padaczkowe u dzieci
7. Ostre biegunki u dzieci
8. Wstrząs u dzieci
9. Niedokrwistości u dzieci –rozpoznanie, postępowanie
10. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej u dzieci
11. Bóle brzucha u dzieci
12. Układ oddechowy – odrębności w stosunku do dorosłych, najczęstsze choroby, rozpoznanie,
postępowanie lecznicze
13. Układ krążenia - odrębności w stosunku do dorosłych, najczęstsze choroby, rozpoznanie,
postępowanie lecznicze
14. Układ pokarmowy – odrębności w stosunku do dorosłych, najczęstsze choroby, rozpoznanie,
postępowanie lecznicze
15. Układ moczowy – odrębności w stosunku do dorosłych, najczęstsze choroby, rozpoznanie,
postępowanie lecznicze
16. Choroby zakaźne w pediatrii, najczęstsze choroby, rozpoznanie, postępowanie lecznicze
17. Choroby neurologiczne - najczęstsze choroby, rozpoznanie, postępowanie lecznicze
ćwiczenia:
1. Istotne odchylenia w badaniu podmiotowym i przedmiotowym u niemowląt i dzieci starszych
2. Ocena rozwoju psychoruchowego niemowląt i małych dzieci
3. Ocena rozwoju psychoruchowego niemowląt i małych dzieci
4. Diagnostyka i postępowanie w wadach wrodzonych u niemowląt i dzieci starszych
5. Najczęstsze przyczyny drgawek u dzieci, mózgowe porażenie dziecięce, padaczka
6. Rozpoznawanie niedokrwistości i postępowanie u dzieci, skazy krwotoczne, białaczki, Chłoniami
ziarnicze i nieziarnicze, stany naglące w onkologii
7. Rozpoznawanie zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, ocena i postępowanie lecznicze
8. Ostre biegunki u dzieci – ocena stopnia i rodzaju odwodnienia zależności od wieku dziecka,
wyrównywanie niedoborów wodno-elektrolitowych i gospodarki kwasowo-zasadowej
9. Najczęstsze choroby układu oddechowego – rozpoznanie najczęstszych chorób,: zapalenia gardła,
stridor krtaniowy, duszność, zapalenia górnych i dolnych dróg oddechowych u dzieci, ciało obce w
przewodzie oddechowym
10. Zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodnictwa, kardiomiopatie, zapalenie mięśnia sercowego,
zapalenia wsierdzia, osierdzia, niewydolność krążenia
11. Diagnostyka bólów brzucha, ostre i przewlekłe bóle brzucha, zaburzenia czynnościowe przewodu
pokarmowego, nieswoiste zapalenia jelit przewlekłe zapalenie wątroby, hiperbilirubinemia,, zaparcia,
ciało obce w przewodzie pokarmowym, krwawienia z przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa
12. Zaburzenia oddawania moczu, krwinkomocz, izolowany białkomocz, zespól nerczycowy,
kłębuszkowe zapalenie nerek, ostra niewydolność nerek, przewlekła choroba nerek, obrzęki
pochodzenia nerkowego
13. Choroby zakaźne u dzieci – krztusiec, ospa wietrzna, WZW Bi C, HIV u dzieci, gruźlica
14. Zapalenia opon u dzieci – przyczyny, obraz kliniczny, postępowanie
15. Cukrzyca u dzieci – objawy, rozpoznanie, postępowanie
Literatura podstawowa:
1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii. Celina Bukowska, Maria Kniażewska,
Małgorzata Krzywiecka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2013.
2. Zarys pediatrii: podręcznik dla studiów medycznych – pod red. B. Pawlaczyka, Warszawa:
Wydaw. Lekarskie PZWL , 2006
3. Repetytorium z pediatrii – pod red. W. Kawalec i K. Kubickiej, Warszawa: Wydaw. Lekarskie
PZWL, 2005
Literatura uzupełniająca:
1. Propedeutyka pediatrii. Marian Krawczyński, Maciej Krawczyński, 2009

2. red. K. Kubicka, W. Kawalec: Pediatria, PZWL, wyd. III, t 1-2, 2000
Symbol
efektu
W_01
W_02
W_03
Efekty kształcenia
WIEDZA
Zna uwarunkowania środowiskowe, epidemiologiczne najczęstszych
chorób
Zna budowę i funkcje poszczególnych układów, narządów oraz różnice w
zależności od wieku
zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania
terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci:
a) krzywicy, tężyczki, drgawek,
b) wad serca, zapalenia mięśnia sercowego, wsierdzia i osierdzia,
kardiomiopatii, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca,
nadciśnienia tętniczego, omdleń,
c) ostrych i przewlekłych chorób górnych i dolnych dróg oddechowych,
wad wrodzonych układu oddechowego, gruźlicy, mukowiscydozy,
astmy,
alergicznego
nieżytu
nosa,
pokrzywki,
wstrząsu
anafilaktycznego, obrzęku naczynioworuchowego,
d) niedokrwistości, skaz krwotocznych, stanów niewydolności szpiku,
chorób nowotworowych wieku dziecięcego, w tym guzów litych
typowych dla wieku dziecięcego,
e) ostrych i przewlekłych bólów brzucha, wymiotów, biegunek, zaparć,
krwawień z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej,
nieswoistych chorób jelit, chorób trzustki, cholestaz i chorób wątroby,
innych chorób nabytych i wad wrodzonych przewodu pokarmowego,
f) zakażeń układu moczowego, wad wrodzonych układu moczowego,
zespołu nerczycowego, kamicy nerkowej, ostrej i przewlekłej
niewydolności nerek, ostrych i przewlekłych zapaleń nerek, chorób
układowych nerek, zaburzeń oddawania moczu, choroby refluksowej
pęcherzowo-moczowodowej,
g) zaburzeń wzrastania, chorób tarczycy i przytarczyc, chorób nadnerczy,
cukrzycy, otyłości zaburzeń dojrzewania i funkcji gonad,
Symbol efektu
kierunkowego
K_W01
K_W02
K_W02
K_W01
K_W02
K_W03
K_W04
W_04
h) mózgowego porażenia dziecięcego, zapaleń mózgu i opon mózgowordzeniowych,
i) najczęstszych chorób zakaźnych wieku dziecięcego,
j) zespołów genetycznych,
chorób tkanki łącznej, gorączki reumatycznej, młodzieńczego zapalenia
stawów, tocznia układowego, zapalenia skórno-mięśniowego
Zna zagadnienia dziecka maltretowanego, wykorzystywania seksualnego,
upośledzenia umysłowego, zaburzeń zachowania: uzależnień, zaburzeń
odżywiania
K_W03
K_W04
K_W05
U_01
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi przewidzieć stany zagrożenia życia w wybranych chorobach
wieku dziecięcego
U_03
Potrafi prawidłowo wykorzystać sprzęt i aparaturę medyczną do oceny,
diagnostyki i leczenia chorób u dzieci w różnym wieku
Przeprowadza wywiad z dzieckiem i jego rodziną
K_01
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym
K_02
kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu
U_02
K_U01
K_U02
K_U03
K_U05
K_U14
K_K01
K_K03
K_K05
Bilans nakładu pracy studenta w godzinach
Aktywność
Obciążenie studenta (godz.)
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń
Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów
Wykonanie zadań domowych (sprawozdań)
Udział w konsultacjach z przedmiotu
Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot
Nakład pracy studenta związany z zajęciami
wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela
Nakład pracy studenta związany z pracą własną
Jednostka realizująca: Wyższa Szkoła Zawodowa
Ochrony Zdrowia
50
25
3
8
86
3
80
Data opracowania programu: 15. 09. 2014 r.
6
Osoby prowadzące: dr Zbigniew Paweł
Kołodziejczyk, lek. Marcin Niekludow
Program opracował: dr Zbigniew Paweł
Kołodziejczyk
Download