Opis stanowiska pracy

advertisement
Opis stanowiska pracy / zakres obowiązków
…........................................................................................... ( dane pracownika)
Podległość
służbowa
Kierownik CS
Pielęgniarka Koordynująca
Wykształcenie,
umiejętności ,inne
wymagania
* minimum średnie wykształcenie i ukończony kurs kwalifikacyjne z zakresu
sterylizacji i dezynfekcji lub uzyskany tytuł zawodowy Technik Sterylizacji
Medycznej
* uprawnienie kwalifikacji typu E (taryfikator zawodów medycznych)
Zastępstwo w razie Inny pracownik CS
nieobecności
Zakres ogólny obowiązków pracownika
1.rzetelne , dokładne i sumienne wykonywanie swojej pracy zgodnie z obowiązującymi
standardami, procedurami, instrukcjami
2. ścisłe i terminowe wykonywanie powierzonych zadań
3. wykazywanie inicjatywy wymaganej na stanowisku pracy
4. przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób efektywny
5. przestrzeganie dyscypliny pracy
6.przestrzeganie tajemnicy służbowej, przepisów o ochronie danych osobowych, przepisów prawa
pracy oraz przepisów ogólnych odpowiadających zajmowanemu stanowisku
7. dbałość o dobro i mienie firmy
8. kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy
9. przestrzeganie zasad i wytycznych ujętych w dokumentacji systemu zarządzania jakością
( jeśli placówka system posiada)
Zakres szczegółowych obowiązków
1. odbieranie raportów ustnych i uwag pisemnych przy zmianie dyżuru
2. przyjmowanie skażonych wyrobów medycznych od zleceniodawcy zgodnie z obowiązującą
dokumentacją zdawczo-odbiorczą/ rejestrowanie przyjmowanego sprzętu
3. kwalifikowanie wyrobu medycznego i poddanie go procesowi mycia dezynfekcji zgodnie z
posiadana wiedzą
4. wykonywanie testów funkcyjnych, pakietowanie, konserwacja wyrobów medycznych do
procesu sterylizacji
5. oznakowanie pakietów i stosowanie narzędzi kontroli procesu, zgodnie z obowiązującymi w
jednostce procedurami
6. przygotowanie wsadu do sterylizatora, udokumentowanie wsadu, nadzorowanie skuteczności
procesu przy zastosowaniu wskaźników kontroli zgodnymi z obowiązującymi normami i
przepisami, monitorowaniem parametrów fizycznych procesu
7. wydawanie sterylnych pakietów z zastosowaniem zabezpieczenia na czas ich transportu
8. utrzymanie stanowiska pracy w należytym porządku i czystości, uzupełnienie materiałów
eksploatacyjnych na stanowisku pracy
9. uczestniczenie w szkoleniach i naradach wewnętrznych i zewnętrznych
10. przed rozpoczęciem pracy sprawdzanie dostępnymi testami funkcjonalności urządzeń do
mycia-dezynfekcji, sterylizacji, zgrzewania pakietów
11.znajomość i przestrzeganie przepisów obowiązujących w placówce
12.powiadomienie bezpośredniego przełożonego o:
- popełnieniu pomyłki w wyniku wykonywanych czynności
- ekspozycji zawodowej
- zniszczeniu powierzonego mienia
- wystąpieniu zdarzenia niepożądanego
13.podnoszenie swoich kwalifikacji
14. odbyciu i aktualizowaniu instruktarzu stanowiskowego
15. stosowanie środków ochrony indywidualnej
Pracownik zobowiązuje się do wykonywania innych czynności (zadań) zleconych przez
przełożonego, wiążących się bezpośrednio z zajmowanym stanowiskiem, a nie objętych
niniejszym zakresem.
Zakres uprawnień
1. wykonywanie procedur dekontaminacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
2. weryfikacja metody dezynfekcji i sterylizacji wyrobów medycznych
3. obsługa kotłów ciśnieniowych
4. prowadzenie indywidualnej dokumentacji zdawczo-odbiorczej oraz dokumentowanie procesów
dekontaminacji obowiązującej w jednostce
5. zwalnianie wsadu sterylizatora i ekspedycja materiałów sterylnych do odbiorcy na podstawie
narzędzi, wskaźników kontroli procesowej obowiązujących w jednostce
Zakres odpowiedzialności pracownika
Technik sterylizacji medycznej odpowiada za całokształt spraw należących do jego obowiązków w
tym za:
- powierzone mienie zakładu
- utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego stanowiska pracy
- w jednakowym stopniu za podjęte a także niepodjęte decyzje w sytuacjach tego wymagających
2. odpowiedzialność Technika sterylizacji medycznej w jednakowym stopniu dotyczy realizacji
powierzonych zadań, podejmowanych decyzji i inicjatywy wymaganej na stanowisku pracy
Zakres obowiązków Data i podpis Dyrektora placówki
i odpowiedzialności
zalecam
Przyjmuję do
wiadomości i
stosowania
Data i podpis pracownika
Download