Załącznik nr 3 – Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu

advertisement
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3
z dnia 12.12.2016
na wyłonienie osoby na stanowisko Kierownika Naukowego Projektu na wykonanie usług badawczych
1. Nazwa Zamawiającego
3N SOLUTIONS Sp. z o.o.
ul. Złota 61/100
00-819 Warszawa
NIP: 5213388077
2. Postanowienia ogólne
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w
związku z zamiarem realizacji projektu w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” – PBSE, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty na pełnienie funkcji Kierownika Naukowego Projektu
zespołu badawczego w projekcie w podziale na:
 Etap I – 1200 rbg (150 rbg x 8 miesięcy);
 Etap II – 1200 rbg (150 rbg x 8 miesięcy);
 Etap III – 1200 rbg (150 rbg x 8 miesięcy);
Do zadań głównego kierownika naukowego należeć będzie:
Etap I:
Zadanie 1: Badania wpływu granulacji suchego lodu na szybkość i efektywność usuwania poszczególnych
rodzajów zabrudzeń.
Zadanie 2: Opracowanie optymalnej mieszanki gazowej, stanowiącej gaz nośny dla suchego lodu:
a)
Sprężone suche powietrze + CO2
b)
Sprężone suche powietrze + argon
c)
Sprężone suche powietrze + argon + CO2
Do zadań Kierownika Naukowego Projektu będzie należeć ponad to:
 Nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac, koordynacja pracy zaangażowanych pracowników.
 Zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, kamieni milowych
Etap II:
Zadanie 1: Badania dotyczące zastosowania materiałów porowatych oraz węgla aktywnego pod kątem filtracji
usuniętych zabrudzeń.
a) Identyfikacja związków chemicznych powstających w trakcie procesu oczyszczania urządzeń SN
b) Analiza substancji trwale wiązanych przez materiały porowate oraz węgiel aktywny
c) Analiza oraz porównanie wydajności filtracji z zastosowaniem węgla aktywnego oraz materiałów porowatych
Do zadań Kierownika Naukowego Projektu będzie należeć ponad to:
 Nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac, koordynacja pracy zaangażowanych pracowników.
 Zapewnienie osiągnięcia, założonych celów projektu, kamieni milowych.
Etap III:
Zadanie 1: Optymalizacja funkcjonowania prototypu systemu czyszczenia instalacji elektroenergetycznych.
a)
Optymalizacja składu mieszanki gazowej stanowiącej nośnik dla suchego lodu pod kątem zniwelowania
ryzyka wystąpienia łuku elektrycznego.
b)
Optymalizacja filtrów wychwytujących cząstki zabrudzeń o małych rozmiarach w celu neutralizacji jak
największej ilości szkodliwych związków chemicznych uwalnianych w trakcie procesu czyszczenia.
Do zadań Kierownika Naukowego Projektu będzie należeć ponad to:
 Nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac, koordynacja pracy zaangażowanych pracowników.
 Zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, kamieni milowych
Kod CPV: 73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
4. Termin realizacji zamówienia
1.
2.
Okres realizacji zamówienia: 01.05.2017r. – 30.04.2019r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe
terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
5. Miejsce realizacji zamówienia
1. Miejsce realizacji zamówienia: tożsame z miejscem realizacji projektu.
6. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na
koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
3. O udzielenie zlecenia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do
wykonania zamówienia. Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna:
● Wykształcenie wyższe, minimum stopień magistra, preferowany kierunek chemia.
●
●
●
●
●
Minimum 5 letnie doświadczenie pracy w laboratoriach analizy gazów
Kierownik minimum 3 projektów badawczych finansowanych ze środków wewnętrznych lub zewnętrznych
Wykonawca minimum 6 projektów badawczych finansowanych ze środków wewnętrznych lub zewnętrznych
Autor lub współautor minimum 3 publikacji naukowych z listy czasopism punktowanych
Uczestnik minimum 5 konferencji krajowych i minimum 5 konferencji międzynarodowych jako prezenter
wyników prac badawczych
● Minimum 3 letnie doświadczenie we współpracy z instytucjami pośredniczącymi i finansującymi projekty
Spełnienie warunków weryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego w ofercie oraz dołączonego do oferty
CV).
Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału
w postępowaniu. Wykluczenie Wykonawcy będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy
strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i
innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w
przypadku gdy wartość otrzymanych ofert przekracza wielkość środków przeznaczonych przez
Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem
ofertowym.
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania
niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego,
odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie
upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu
zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych
działań w celu jej określenia.
4. Ceną oferty jest stawka brutto za rbg za realizację przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wyboru częściowego.
8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów
1. Kryteria oceny ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
Cena brutto – 100 pkt. (100%)
Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Pi = Cmin/Ci, * 100 pkt., gdzie
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „Cena brutto”
Cmin – najmniejsza cena brutto ze wszystkich cen brutto zaproponowanych przez wszystkich oferentów
Ci - kwota wynagrodzenia brutto całkowita oferty nr „i”
Zamawiający podpisze umowę warunkową o udzielenie zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako
najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów, pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego
umowy o dofinansowanie.
2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć
umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno
najwyższą liczbę punktów.
3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały
oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
9. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym
atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę
(dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową)
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b. Oświadczenie, o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego
c. CV Wykonawcy
4. Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni licząc od upływu terminu
składania ofert.
10. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu
1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do
19.12.2016r.
2. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy:
3N SOLUTIONS Sp. z o.o.
ul. Złota 61/100
00-819 Warszawa
NIP: 5213388077
lub e-mailem na adres: [email protected]
Osoba do kontaktu: Piotr Chondrokostas, [email protected], 502 250 263
11. Wykaz załączników
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym;
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy.
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
………………………………..
Miejscowość, data
OFERTA
Dane Wykonawcy:
Imię i Nazwisko……………………………………………
PESEL……………………………………………
Adres ………………………………………………………………
NIP………………………………………………………………
Tel./Fax. ……………………………………………………………
Adres e – mail………………………………………………………
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ………………………………..przedstawiam poniższą ofertę na
stanowisko ………………………….:
Stawka brutto za rbg wynosi ……. PLN
Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń oraz zdobyłem/łam konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
Oświadczam, iż uważam się za związanego/ną niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od upływu terminu
składania ofert.
Oświadczam, iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania
umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Oświadczam, iż Wykonawca spełnia/nie spełnia wszystkie wymagania dotyczące Wykonawcy zawarte w
punkcie 6.3 oraz do oferty dołączam CV, w którym opisuję spełniane warunki.
………………………………
(podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym
………………………………..
Miejscowość i data
Oświadczenie
Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia ……………………………………………………………
ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko Wykonawcy)
oświadczam, że:
Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania
kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli
……………………………….
(podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy
………………………………..
Miejscowość i data
Oświadczenie
Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia ……………………………………………………………
ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)
oświadczam, że moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z
funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta
i innych podmiotów, nie będzie przekraczać 276 godzin miesięcznie.
……………………………….
(podpis Wykonawcy)
Download