LISTA DOKUMENTÓW DLA PRODUKTÓW

advertisement
LISTA DOKUMENTÓW DLA PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH (cz 2 z 2)
Wymagane
(UWAGA - dokumenty przygotowane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego)
WYMAGANE DOKUMENTY
DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI - PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA
WAśNOŚĆ
DOKUMENTU
(od daty wydania)
I. Dom Jednorodzinny / Siedlisko
1) Odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości lub
odpis z księgi wieczystej nieruchomości, z której Nieruchomość będzie wyodrębniona (wraz z prawomocną decyzją podziałową
jeśli podział nieujawniony w Księdze Wieczystej lub
zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym własnościowym prawie (w przypadku prawa spółdzielczego bez
załoŜonej księgi wieczystej) wraz z dokumentem stanowiącym podstawę nabycia prawa (Akt Notarialny/przydział lokalu/umowa
ze spółdzielnią)
2) Dokument potwierdzający posadowienie zabudowań na działce*:
a) Odpis z księgi wieczystej/Zaświadczenie ze Spółdzielni z opisem Domu jednorodzinnego - podana powierzchnia domu lub
kubatura;
b) Kopia mapy ewidencyjnej z naniesionymi zabudowaniami;
c) Decyzja o pozwoleniu na uŜytkowanie;
d) Potwierdzenie przyjęcia bez zastrzeŜeń zgłoszenia o zakończeniu robót;
e) wypis z kartoteki budynków
* wymagany jeden z wymienionych
3) Umowa/y darowizny - jeśli była/y podstawą nabycia nieruchomości
4) Dokument potwierdzajacy posiadanie praw do nieruchomości w przypadku nieujawnienia właściciela w Księdze Wieczystej
3 miesiące
a) 3 miesiące
b) nie dotyczy
c) nie dotyczy
d) nie dotyczy
e) 3 miesiące
nie dotyczy
nie dotyczy
II. Lokal Mieszkalny
1) Odpis z Księgi Wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości lub
odpis z księgi wieczystej nieruchomości, z której Nieruchomość będzie wyodrębniona (dla rynku wtórnego wraz z
zaświadczeniem o samodzielności lokalu, ) lub
zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym prawie (w przypadku prawa spółdzielczego bez załoŜonej księgi
wieczystej) wraz z dokumentem stanowiącym podstawę nabycia prawa (Akt Notarialny/przydział lokalu/umowa ze spółdzielnią)
2) Umowa/y darowizny - jeśli była/y podstawą nabycia nieruchomości
3) Dokument potwierdzajacy posiadanie praw do nieruchomości w przypadku nieujawnienia właściciela w Księdze Wieczystej
3 miesiące
nie dotyczy
nie dotyczy
III. Działka Gruntu
1) Odpis z Księgi Wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości lub
odpis z Księgi Wieczystej nieruchomości, z której Nieruchomość będzie wyodrębniona (wraz z prawomocną decyzją podziałową i
mapą podziałową jeśli podział nieujawniony w Księdze Wieczystej).
2) Wypis z ewidencji gruntów i kopia mapy ewidencyjnej
3) Dokument potwierdzający przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną*:
a) Informacja/zaświadczenie o przeznaczeniu w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego;
b) Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu potwierdzająca moŜliwość realizacji na działce zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
* wymagany jeden z wymienionych
4) Umowa/y darowizny - jeśli była/y podstawą nabycia nieruchomości
5) Dokument potwierdzajacy posiadanie praw do nieruchomości w przypadku nieujawnienia właściciela w Księdze wieczystej
3 miesiące
wypis: 3 miesiące
kopia mapy: nie
dotyczy
a) 3 miesiące
b) 24 miesiące
nie dotyczy
nie dotyczy
WYMAGANE DOKUMENTY W ZALEśNOŚCI OD CELU KREDYTOWANIA - KREDYT HIPOTECZNY
I. Nabycie nieruchomości na rynku pierwotnym
1) Dokument określający warunki transakcji (Akt notarialny, umowa przedwstępna)
2) WaŜne pełnomocnictwa - jeśli występują
3) Dokumenty rejestrowe zbywcy (Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej)
4) w przypadku lokalu mieszkalnego - pozwolenie na uŜytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do uŜytkowania dla
budynku w którym jest zlokalizowany
5) promesa banku o bezcięŜarowym wyodrębnieniu nieruchomości - w przypadku obciąŜenia nieruchomości
Dewelopera/Spółdzielni Mieszkaniowej hipoteką
Data ostatniej modyfikacji formularza: 20.12.2010
nie dotyczy
nie dotyczy
3 miesiące
nie dotyczy
3 miesiące
II. Nabycie nieruchomości na rynku wtórnym
1) dokument określający warunki transakcji (Akt notarialny, umowa przedwstępna)
2) waŜne pełnomocnictwa - jeśli występują
3) w przypadku obciąŜenia nieruchomości zbywcy hipoteką - informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty
zobowiązania zabezpieczonego hipoteką.
III. Spłata zobowiązań
1) dokumenty dotyczące spłacanego zobowiazania (np. umowa z harmonogramem spłat, opinia bankowa, zaświadczenie z
banku))
2) dokumenty zgodne z rodzajem nieruchomości i celem kredytowania
IV. Wykup nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa/Wojskowej Agencji Mieszkaniowej/Jednostki
Samorządu Terytorialnego
1) umowa określająca warunki wykupu wraz załącznikami
2) inne dokumenty, np. protokół z przetargu, wycena rzeczoznawcy określajaca wartosć nieruchomości (jeśli były wymagane do
przeprowadzenia transakcji)
V. Przekształcenie praw spółdzielczych do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego w Spółdzielni Mieszkaniowej na
prawo odrębnej własności lub spółdzielcze własnościowe prawo
1) dokument (np.. umowa) określajacy warunki przekształcenia prawa
2) odpis z Księgi Wieczystej nieruchomosci gruntowej - w przypadku przekształcenia w prawo odrębnej własności
VI. Spłata kredytu normatywnego lub niewniesionego wkładu budowlanego w Spółdzielni Mieszkaniowej
1) umowa lub zaświadczenie ze Spółdzielni mieszkaniowej określające wysokosć kredytu do spłaty
VII. Refinansowanie udokumentowanych kosztów celu meszkaniowego
1) potwierdzenie poniesienia kosztów, np.. faktury, rachunki, Akt notarialny.
2) dokumenty zgodne z rodzajem nieruchomości i celem kredytowania
nie dotyczy
nie dotyczy
3 miesiące
opinia/zaśw.:
3 miesiące
zgodnie z tabelą
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
3 miesiące
umowa: nie dotyczy
zaświadczenie: 3
miesiące
nie dotyczy
zgodnie z tabelą
VIII. Finansowanie nabycia od osoby trzeciej praw wynikających z umowy o wybudowanie / sprzedaŜ Nieruchomości
1) umowa z deweloperem/Spółdzielnią
2) umowa cesji praw - podpisana przez strony i potwierdzona przez Dewelopera;
3) dokumenty w zaleŜności od rodzaju nieruchomości i celu kredytowania (nabycie.budowa)
nie dotyczy
nie dotyczy
zgodnie z tabelą
WYMAGANE DOKUMENTY W ZALEśNOŚCI OD CELU KREDYTOWANIA - KREDYT BUDOWLANO-HIPOTECZNY
I. Budowa Domu jednorodzinnego na własnym gruncie
1) waŜna i ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę
2) opieczętowany dziennik budowy (jeśli pozwolenie na budowę jest starsze niŜ 3 lata)
3) Projekt budowlany
4) Plan zagospodarowania działki - stanowiący część zatwierdzonej dokumentacji projektowej
5) Kosztorys inwestycji (formularz bankowy)
6) umowy z wykonawcą - jeśli występują
II. Budowa nieruchomosci przez dewelopera/spółdzielnię mieszkaniową
1) dokument określający warunki transakcji (umowa przedwstępna / ewentualnie projekt umowy) z deweloperem / Spółdzielnią
mieszkaniową
2) waŜna i ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę z wszystkimi decyzjami zmieniającymi
3) dokumenty rejestrowe zbywcy (Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej)
4) waŜne pełnomocnictwa - jeśli występują
5) promesa z banku o bezcięŜarowym wyodrębnieniu nieruchomości - w przypadku obciąŜenia nieruchomości
Dewelopera/Spółdzielni Mieszkaniowej hipoteką
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
1 miesiąc
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
3 miesiące
nie dotyczy
3 miesiące
III. Sfinansowanie robót budowlanych dotyczących nieruchomości (np.. rozbudowa/przebudowa/nadbudowa/adaptacja
pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne) - wymagających pozwolenia na budowę
1) waŜna i ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę
nie dotyczy
2) opieczętowany dziennik budowy (jeśli pozwolenie na budowę jest starsze niŜ 3 lata)
3) projekt budowlany
4) plan zagospodarowania działki - stanowi część zatwierdzonej dokumentacji projektowej
5) Kosztorys inwestycji (formularz bankowy)
6) Zgoda Wspólnoty Mieszkaniowej na przekształcenie - jeśli dotyczy
nie dotyczy
Data ostatniej modyfikacji formularza: 20.12.2010
nie dotyczy
nie dotyczy
1 miesiąc
nie dotyczy
7) umowy z wykonawcą - jeśli występują
nie dotyczy
IV. Sfinansowanie robót budowlanych dotyczących nieruchomości (np.. Remont/modernizacja/wykończenie/adaptacja
pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne) - nie wymagających pozwolenia na budowę
1) Kosztorys inwestycji (formularz bankowy)
2) Zgoda Wspólnoty Mieszkaniowej na przekształcenie - jeśli dotyczy
3) umowy z wykonawcą - jeśli występują
V. Refinansowanie udokumentowanych kosztów celu meszkaniowego
1) potwierdzenie poniesienia kosztów, np.. faktury, rachunki, Akt notarialny.
2) dokumenty zgodne z rodzajem nieruchomości i celem kredytowania
1 miesiąc
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
zgodnie z tabelą
VI. Finansowanie nabycia od osoby trzeciej praw wynikających z umowy o wybudowanie / sprzedaŜ Nieruchomości
1) umowa z deweloperem/Spółdzielnią
2) umowa cesji praw - podpisana przez strony i potwierdzona przez Dewelopera;
3) dokumenty w zaleŜności od rodzaju nieruchomości i celu kredytowania
Dodatkowe dokumenty (opcjonalnie)
1) …
2) …
3) …
Imię i Nazwisko Doradcy:
Numer telefonu Doradcy:
Data ostatniej modyfikacji formularza: 20.12.2010
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
nie dotyczy
nie dotyczy
zgodnie z tabelą
Download