Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa

advertisement
tu należy wstawić logo i dane kontaktowe biura
Wytyczne dla agenta/pośrednika – dot. sprzedaży
SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU
Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży







Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące
podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).
Oświadczenie sprzedającego, czy jest urządzona księga wieczysta.
Oświadczenie sprzedającego o liczbie zameldowanych osób,
Informacja o wysokości czynszu do spółdzielni,
Fakultatywnie - plan mieszkania (może być odręczny).
Pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w razie nieobecności współwłaścicieli (wystarczy
zwykła forma pisemna).
........................................................................................................................................................
Spis istotnych dokumentów do sprzedaży





Zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu, upoważniające do zbycia.
Odpis, wydruk lub notatka z księgi wieczystej, jeżeli księga jest urządzona.
Podstawa nabycia.
Zaświadczenie o stanie ewentualnych należności w spółdzielni.
Pełnomocnictwa współwłaścicieli w razie ich nieobecności przy umowie sprzedaży.
W przypadku, gdy nabywca posiłkuje się kredytem, gdy niezbędne jest urządzenie księgi wieczystej
potrzebne będą:
 zaświadczenie o położeniu lokalu (wydaje spółdzielnia),


wypis z ewidencji gruntów
wypis z ewidencji lokali i budynków
W przypadku lokalu mieszkalnego:
 zaświadczenie z wydziału ewidencji ludności o zameldowanych osobach, bądź ich braku.
W przypadku lokalu użytkowego:
 zaświadczenie z ZUS i urzędu skarbowego o braku zaległości.
W przypadku nabycia w drodze spadku, potrzebne będą:
 postanowienie sądu o nabyciu spadku
 zaświadczenie z urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku.

Inne potrzebne do danej transakcji:
- ............................................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................................
* skompletowany dokument można odznaczyć

SYSTEM JAKOŚCI PFRN „Expert”
Strona: 1/5 - data aktualizacji: 2011-07-02
tu należy wstawić logo i dane kontaktowe biura
Wytyczne dla agenta/pośrednika – dot. sprzedaży
LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży


Odpis z księgi wieczystej lub notatka z KW, lub numer KW,




W przypadku braku aktu notarialnego – numer księgi wieczystej całej nieruchomości (działki i części wspólnych budynku).

Pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w przypadku nieobecności współwłaścicieli (wystarczy zwykła
forma pisemna).
Akt notarialny lub inna podstawa nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny, umowa w
formie aktu notarialnego między właścicielem a osobą sprzedającą ustanawiająca odrębną własność lokalu, inna).
Oświadczenie sprzedającego o liczbie zameldowanych osób,
Fakultatywnie - plan lokalu (może być odręczny).
Informacja o wysokości opłat: : podatku od nieruchomości, opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste (w
przypadku użytkowania wieczystego), energii, gazu, wody i innych, rozliczenie opłat licznikowych
rozliczanych w okresach dłuższych niż miesiąc.
W przypadku gdy właścicielem jest spółka z o.o.:



odpis z KRS,
uchwała zgromadzenia wspólników o zbyciu nieruchomości.
.........................................................................................................................................................................
Spis istotnych dokumentów do sprzedaży



Odpis, wydruk lub notatka z księgi wieczystej.


Certyfikat energetyczny dla lokali w budynkach oddanych do użytkowania od 2009 roku.
Podstawa nabycia.
Zaświadczenie ze wspólnoty o uregulowaniu zobowiązań. Informacja o uchwałach wspólnoty
mieszkaniowej, jeżeli jest inaczej, informacja o planach współwłaścicieli /większościowego właściciela w
zakresie remontów budynku.
Pełnomocnictwa współwłaścicieli w razie ich nieobecności przy umowie sprzedaży (wymagana forma
aktu notarialnego).
W przypadku lokalu mieszkalnego:
 zaświadczenie z wydziału ewidencji ludności o zameldowanych osobach, bądź ich braku.
W przypadku lokalu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą:
 zaświadczenie z ZUS i urzędu skarbowego o braku zaległości.
W przypadku gdy właścicielem jest jednostka organizacyjna:
 odpis z właściwego rejestru (np. KRS,
 uchwała odpowiedniego organu jednostki organizacyjnej o zbyciu nieruchomości.
W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku, potrzebne będą:
 prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku,
 zaświadczenie z urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku.

Inne potrzebne do danej transakcji:
- ............................................................................................................................................................
* skompletowany dokument można odznaczyć

SYSTEM JAKOŚCI PFRN „Expert”
Strona: 2/5 - data aktualizacji: 2011-07-02
tu należy wstawić logo i dane kontaktowe biura
Wytyczne dla agenta/pośrednika – dot. sprzedaży
DZIAŁKA
Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży





Odpis z księgi wieczystej lub notatka z KW, lub numer KW.

Informacja o wysokości podatku i ew. wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste.
Podstawa nabycia (umowa sprzedaży, postanowienie sadu o nabyciu spadku, umowa darowizny, inna).
W przypadku użytkowania wieczystego – umowa oddania działki w użytkowanie wieczyste.
Mapa zasadnicza działki oraz wypis z ewidencji gruntów.
Zaświadczenie z gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub aktualna
decyzja o warunkach zabudowy lub aktualne pozwolenie na budowę.
W przypadku rozpoczętej budowy dodatkowo potrzebne będą:






pozwolenie na budowę,
dziennik budowy (do wglądu),
projekt budynku,
wszelkie odbiory, rachunki, gwarancje itp.
Pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w razie nieobecności współwłaścicieli (wystarczy zwykła forma
pisemna).
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
Spis istotnych dokumentów do sprzedaży



Odpis, wydruk lub notatka z księgi wieczystej.

Wypis z ewidencji gruntów oraz wyrys – konieczny, gdy księga wieczysta obejmuje inne nieruchomości
oprócz sprzedawanej działki.

Prawomocna i ostateczna decyzja gminy zatwierdzająca projekt podziału, gdy podział nie jest ujawniony
w księdze wieczystej.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie z gminy o braku planu
lub aktualna decyzja o warunkach zabudowy lub aktualne pozwolenie na budowę.

W przypadku rozpoczętej budowy - oświadczenie inspektora nadzoru, że budowa była prowadzona
zgodnie z dokumentacją i sztuką budowlaną oraz wszelkie dokumenty budowy, w tym dziennik budowy
do przekazania kupującemu.
Podstawa nabycia.
Pełnomocnictwa współwłaścicieli w razie ich nieobecności przy umowie sprzedaży (wymagana forma
aktu notarialnego).
W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku, potrzebne będą:


Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku,
zaświadczenie z urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku.

Inne potrzebne do danej transakcji:
- ............................................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................................
* skompletowany dokument można odznaczyć

SYSTEM JAKOŚCI PFRN „Expert”
Strona: 3/5 - data aktualizacji: 2011-07-02
tu należy wstawić logo i dane kontaktowe biura
Wytyczne dla agenta/pośrednika – dot. sprzedaży
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA
Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży


Odpis z księgi wieczystej lub notatka z KW, lub inne dopuszczalne formy KW lub numer KW.


Wypis z ewidencji gruntów i budynków, mapa ewidencyjna.
Podstawa nabycia (umowa sprzedaży, umowa oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, postanowienie sądu o
nabyciu spadku, umowa darowizny, inna).
Informacja o wysokości opłat: podatku od nieruchomości, opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste (w
przypadku użytkowania wieczystego), energii, gazu, wody i innych.



Oświadczenie sprzedającego o osobach zameldowanych w budynku.

Oświadczenie sprzedającego o osobach zameldowanych w budynku.
Fakultatywnie - rzuty pomieszczeń (mogą być odręczne).
Pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w razie nieobecności współwłaścicieli (wystarczy zwykła forma
pisemna).
W przypadku budynku mieszkalnego:
W przypadku budynku w budowie dodatkowo potrzebne będą informacje dotyczące:



pozwolenie na budowę,
dziennik budowy (do wglądu),

projekt budynku.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Spis istotnych dokumentów do sprzedaży



Odpis, wydruk, lub notatka z księgi wieczystej. W przypadku braku odpisu – numer KW.




Zgłoszenie do użytkowania.
Podstawa nabycia
Pełnomocnictwa współwłaścicieli w razie ich nieobecności przy umowie sprzedaży (wymagana forma
aktu notarialnego).
Wypis z ewidencji gruntów i budynków.
Certyfikat energetyczny dla budynków oddanych do użytkowania od 2009 roku.
W przypadku nie zakończonej budowy - pozwolenie na budowę oraz wszelkie dokumenty budowy, w
tym dziennik budowy z oświadczeniem inspektora nadzoru, że budowa była prowadzona zgodnie z
dokumentacją i sztuką budowlaną - do przekazania kupującemu.
W przypadku sprzedaży budynku mieszkalnego:
 Zaświadczenie z wydziału ewidencji ludności o zameldowanych osobach, bądź ich braku.
W przypadku sprzedaży obiektu użytkowego:
 Zaświadczenie z ZUS i urzędu skarbowego o braku zaległości.
W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku:
 prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku,
 zaświadczenie z urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku.
W przypadku gdy właścicielem jest jednostka organizacyjna:
* skompletowany dokument można odznaczyć

SYSTEM JAKOŚCI PFRN „Expert”
Strona: 4/5 - data aktualizacji: 2011-07-02
tu należy wstawić logo i dane kontaktowe biura
Wytyczne dla agenta/pośrednika – dot. sprzedaży


odpis z właściwego rejestru (np. KRS,
uchwała odpowiedniego organu jednostki organizacyjnej o zbyciu nieruchomości.
- ............................................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................................
CESJA PRAW
Spis istotnych dokumentów do sprzedaży
WYKAZ DOKUMENTÓW – DEWELOPER






Aktualny odpis z KRS dewelopera / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Zaświadczenie potwierdzające dokonanie zapłaty przez cedenta całej ceny / alternatywnie faktury
potwierdzające uregulowanie całej ceny wynikającej z umowy przedwstępnej.

Umowa cedenta z deweloperem.
Aktualny odpis z księgi wieczystej gruntu i budynku.
Aktualny wypis z rejestru gruntów dla działki, na której usytuowany jest budynek.
Decyzja pozwolenie na budowę.
Oświadczenie o planowanym terminie ustanowienia odrębnej własności lokalu.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonanie cesji praw i roszczeń wynikających z umowy
przedwstępnej na rzecz osoby trzeciej.
WYKAZ DOKUMENTÓW – CEDENT


W przypadku zapłaty ceny z kredytu bankowego zaciągniętego na zakup przedmiotowego lokalu.

Umowa cedenta z deweloperem.
Zaświadczenie Banku, który udzielił kredytu o wysokości udzielonego kredytu wraz z podaniem numeru
rachunku bankowego, na który należy dokonać spłaty pozostałej do zapłaty kwoty kredytu.
WYKAZ DOKUMENTÓW – CESJONARIUSZ / NOWY NABYWCA

Umowa przedwstępna cesji praw i roszczeń.
OSTATECZNY ETAP – PO DOKONANIU PEŁNEGO ROZLICZENIA POMIĘDZY STRONAMI

Umowa trójstronna, tj. cesja praw / deweloper / sprzedający / kupujący
inaczej - / cedent / cesjonariusz / sprzedający
* skompletowany dokument można odznaczyć

SYSTEM JAKOŚCI PFRN „Expert”
Strona: 5/5 - data aktualizacji: 2011-07-02
Download