Basenowa pompa ciepła Fairland Comform Instrukcja Obsługi PL

advertisement
Pompa ciepła
ComfortLine
Instrukcja obsługi
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
Spis treści
I. Wprowadzenie ............................................................................ 1
Środki bezpieczeństwa ............................................................. 1
Ważne cechy produktu ............................................................. 1
Parametry modeli...................................................................... 4
II. Instrukcja instalacji ................................................................... 6
Transportuj pompę w odpowiedni sposób ................................. 6
Ustalenie optymalnej pozycji montażu ...................................... 6
Podłączenie do instalacji wody basenowej................................ 9
Przyłącze elektryczne ............................................................. 10
Pierwsze uruchomienie po instalacji ........................................11
III. Przewodnik użytkowania ....................................................... 12
Sterownik LED ........................................................................ 12
Testowanie ............................................................................. 13
Środki ostrożności .................................................................. 14
IV. Konserwacja ........................................................................... 15
IV. Rozwiązywanie problemów ................................................... 16
Najczęstsze problemy ............................................................. 16
Kody błędów podawane na wyświetlaczu ............................... 17
Dodatek: Priorytet grzania (opcjonalnie) ................................. 18
I.
Wprowadzenie
Środki bezpieczeństwa
Uwaga - niebezpieczeństwo porażenia prądem
Zawsze wyłączaj zasilanie i wyłącz obieg
wody basenowej przed przystąpieniem do
pracy przy pompie ciepła.
1. Basenowa pompa ciepła musi być instalowana przez wykwalifikowanego elektryka.
2. Zawsze zainstaluj wyłącznik różnicowoprądowy o czułości
30 mA w rozdzielnicy elektrycznej.
3. Zawsze zainstaluj wyłącznik obwodu dla wszystkich aktywnych
przewodów.
4. W przypadku nieprawidłowego zachowania (hałas, zapach, dym),
natychmiast wyłącz zasilanie i skontaktuj się ze sprzedawcą. Nie
próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.
5. Główny wyłącznik zasilania należy umieścić zawsze poza zasięgiem dzieci.
6. Części obrotowe - nigdy nie demontuj osłony wentylatora. Nigdy
nie wkładaj rąk lub innych obiektów do wlotu lub wylotu powietrza z pompy ciepła.
Ważne cechy produktu
Pompa ciepła wyposażona jest w zabezpieczenia, które aby
chronić urządzenie, zatrzymają automatycznie pracę jednostki
i wyświetlą kod błędu na wyświetlaczu LED.
Poniżej opisano zdarzenia, które mogą uruchomić ten system:
1
Czujnik przepływu wody
Styki czujnika przepływu wody są zamknięte, gdy działa na nie ciśnienie wody przepływającej przez tytanowy wymiennik ciepła.
Niskie ciśnienie przepływu jak również brak przepływu otworzy te
styki i spowoduje wyłączenie jednostki. Sterownik LED wyświetli kod
błędu “EE3”, jeśli ciśnienie wody nie będzie wystarczające.
Czujniki wysokiego / niskiego ciśnienia czynnika chłodzącego
sprężarki
Czujnik wysokiego ciśnienia wyczuwa ciśnienie czynnika chłodzącego w szczelnej instalacji chłodzącej sprężarki i wyłącza pompę
ciepła w przypadku osiągnięcia niebezpiecznego ciśnienia roboczego. Pompa ciepła automatycznie się zresetuje, gdy ciśnienie w
układzie powróci do bezpiecznego poziomu. Wyzwolenie tego przełącznika spowoduje wyświetlenie kodu błędu “EE1”
Czujnik niskiego ciśnienia wyczuwa ciśnienie czynnika chłodzącego
w szczelnej instalacji chłodzącej sprężarki w celu ochrony przed
pewnymi warunkami, które mogą być szkodliwe dla sprężarki i wyłącza urządzenie w przypadku wycieku i utraty czynnika chłodzącego
lub jego całkowitego braku. Przełącznik automatycznie zresetuje
pompę ciepła, gdy ciśnienie wzrośnie do normalnego ciśnienia roboczego. Wyzwolenie tego przełącznika spowoduje wyświetlenie
kodu błędu “EE2”
Niska temperaturę otoczenia
Jeśli temperatura otoczenia (powietrza) pompy ciepła jest zbyt niska,
aby wytworzyć ciepło, system wyłączy się. Dokładna temperatura,
przy której jednostka ulegnie wyłączeniu z powodu zbyt niskiej temperatury zmienia się w zależności od aktualnych warunków pogodowych oraz od ilości światła słonecznego docierającego do pompy
ciepła. Wyłączenie może nastąpić w szerokim zakresie temperatury,
zwykle poniżej 5 stopni. Wyłączenie z powodu niskiej temperatury
otoczenia spowodowane jest aktywacją czujnika zabezpieczającego
niskiego ciśnienia (wyświetlony zostanie kod błędu “PP7”).
2
Jednostka włączy się ponownie, gdy temperaturę otoczenia wzrośnie
na tyle aby zresetować przełącznik.
Opóźnienie
Wszystkie modele pomp ciepła wykorzystują 3 minutowe opóźnienie,
aby zapobiec wielokrotnym przeciążeniom termicznym sprężarki, co
spowodowane jest próbą rozruchu, zanim nastąpi wyrównanie ciśnienia systemowego. Wszelakie zaburzenia, poza utratą zasilania
wyzwolą 3 minutowe opóźnienie.
3
Parametry modeli
Specyfikacja
Model
THP08NP
THP10NP
THP12NP
THP14NP
Moc grzewcza (kW)
(powietrze 26℃,
woda 26℃)
5.0
7.5
9.6
11.5
14.0
*C.O.P.
(powietrze 26℃,
woda 26℃)
5.5
5.3
5.7
5.5
5.6
Moc grzewcza (kW)
(powietrze 15℃,
woda 26℃)
3.3
5.0
6.5
7.5
10.0
*C.O.P.
(powietrze 15℃,
woda 26℃)
4.2
4
4.3
4.2
4.3
Moc znamionowa (kW)
0.8
1.3
1.5
1.8
2.3
Prąd znamionowy (A)
3.5
5.2
6.5
7.8
10.0
Zalecany przepływ wody (m³/h)
2-3
3-4
4-6
4-6
5-7
Złączka wejścia/wyjścia wody
basenowej (mm)
d50
d50
d50
d50
d50
Masa netto / Masa brutto (kg)
38/45
40/45
55/63
60/68
70/80
Funkcja
THP05NP
230V/1Ph/50Hz
Zasilanie
*C.O.P - Współczynnik efektywności
Uwaga:
1. Urządzenie może pracować poprawnie przy temperaturze otoczenia w przedziale 50 ~430. Wydajność nie może być gwarantowana poza tym zakresem i zależy od zewnętrznych warunków
użytkowania, takich jak lokalizacja, rozmiar basenu i liczba osób
w basenie.
2. Powyższe parametry są poddawane okresowej korekcie. Sprawdź
tablicę znamionową na urządzeniu w celu uzyskaniu dokładnych
informacji.
4
.Wymiary:
Rozmiar
Symbol
A
B
C
D
E
F
G
H
THP05NP
315
429
312
340
800
250
76
558
THP08NP
315
429
312
340
800
220
76
558
THP10NP
315
590
312
340
961
280
77
658
THP12NP
315
590
312
340
961
320
77
658
THP14NP
395
590
392
420
961
310
77
658
Model
Uwaga - Powyższe dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia
5
Ⅱ. Instrukcja instalacji
Uwaga!
Pompa ciepła musi być zainstalowana przez
wykwalifikowany zespół.
Transportuj pompę w odpowiedni sposób
1. Pompę należy transportować tylko w oryginalnym opakowaniu.
2. Podczas przenoszenia pompy nie wolno podnosić za złączki wody
basenowej, ponieważ można w ten sposób uszkodzić tytanowy
wymiennik ciepła.
Proszę zapoznać się z poniższym rysunkiem niewłaściwego postępowania:
!!Ostrzeżenie:
Ponieważ urządzenie jest bardzo ciężkie,
podnoszenie za pomocą złączek wody może
spowodować uszkodzenia.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za poniesione
szkody i koszty naprawy wynikłe z niewłaściwego
obchodzenia się z naszymi urządzeniami.
Ustalenie optymalnej pozycji montażu
Umiejscowienie pompy ciepła jest bardzo ważne dla jej sprawnego
funkcjonowania, pomyśl o następujących czynnikach przy wybieraniu
właściwego miejsca:
1. Unikanie recyrkulacji powietrza.
6
2. Łatwość podłączenia przewodów i rur oraz ograniczenie długości połączenia między pompą ciepła a basenem do 10m.
3. Łatwość konserwacji.
4. Odpływ kondensatu.
Należy zwrócić uwagę na następujące punkty:
1. Pompa ciepła musi być zainstalowana NA ZEWNĄTRZ w dobrze
wentylowanym miejscu, aby uniknąć recyrkulacji powietrza lub w
miejscu o odpowiedniej powierzchni zarówno dla instalacji jak i
konserwacji. Proszę zapoznać się z poniższym rysunkiem.
Minimum 300 mm prześwitu od ścian, krzaków, innego sprzętu
wokół całego obwodu pompy. Umożliwi to zmaksymalizowanie
przepływu powietrza. Nie mniej niż 800 mm prześwitu przy wlocie powietrza w celu zapobieżenia recyrkulacji powietrza. Nie
zalecamy umiejscowienia urządzenia pod okapami, tarasami lub
werandami, ponieważ może spowodować to recyrkulację odprowadzanego powietrza lub zmniejszenie wydajności jednostki
grzewczej lub nawet całkowite zatrzymanie jej pracy.
Niewłaściwy montaż
!! Ostrzeżenie:
Nie instalować pompy ciepła blisko
ściany lub roślin i nigdy wewnątrz zamkniętego pomieszczenia.
7
2. Urządzenie powinno być usytuowane na solidnym, wypoziomowanym i niekorodującym podłożu, które jest zdolne do podtrzymania ciężaru pompy ciepła. Urządzenie musi być przymocowane za pomocą śrub (M10) do betonowego fundamentu.
!! Ostrzeżenie:
Urządzenie nie może być podłączone elastyczną rurą, ponieważ złączki wlotu/wylotu wody
nie są w stanie wytrzymać takiego obciążenia.
Urządzenie musi być połączone
zawsze z użyciem rury z twardego PVC!
3. Aby uniknąć uszkodzenia pompa ciepła powinna być usytuowana
z daleka od wszelkich źródeł łatwopalnych i żrących materiałów.
Nigdy nie należy umieszczać pompy ciepła w pobliżu systemu
zraszania, miejsca odparowywania gazu o odczynie kwasowym
lub zasadowym. Jeśli mieszkasz w pobliżu morza lub oceanu,
pompa powinna być umiejscowiona w miejscu nie narażonym na
działanie piasku lub soli morskiej, może to doprowadzić do zatkania, uszkodzenia lub skorodowania jednostki. Możesz rozważyć ochronę pompy ciepła poprzez zasadzenie krzewów lub
ogrodzenia zabezpieczającego jednostkę przed wiatrem nano8
szącym szkodliwe czynniki.
4. W trakcie pracy urządzenia następuje kondensacja wody na jego
spodzie. Upewnij się, że jest ona odpowiednio odprowadzana.
KONDENSACJA WODY NA POMPIE CIEPŁA JEST PROCESEM
NORMALNYM I NIE NALEŻY MYLIĆ GO Z WYCIEKIEM W URZĄDZENIU.
Podłączenie do instalacji wody basenowej
1. Przepływ wody przez pompę ciepła musi być zapewniony przez
odpowiednią pompę obiegową basenu załączaną przez użytkownika. Rekomendowany przepływ tej pompy wskazany jest w
specyfikacji produktu, a maksymalna wysokość podnoszenia
powinna wynosić ≥10m.
2. Długość rury pomiędzy pompą ciepła a basenem nie powinna
być większa niż 10m.
Rysunek pokazowy dla zademonstrowania układu rur.
9
Przyłącze elektryczne
1. Okablowanie musi być montowane przez uprawnionego elektryka według załączonego schematu.
2. Napięcie zasilające powinno być zgodne z napięciem znamionowym wskazanym dla każdego z modeli pompy w jego specyfikacji.
3. Upewnij się, że urządzenie jest dobrze uziemione.
4. Zawsze zamontuj wyłącznik różnicowoprądowy o czułości
30 mA.
5. Chroń każdy obwód elektryczny odpowiednim wyłącznikiem
obwodu lub bezpiecznikiem.
Uwaga: Urządzenie musi być dobrze uziemione.
Zalecenia dla urządzeń zabezpieczających i specyfikacja kabli.
Model
Wyłącznik
obwodu
THP05NP
THP08NP
THP10NP
THP12NP
THP14NP
Prąd znamionowy (A)
6
15
15
15
20
Prąd
zwarcia
(mA)
30
30
30
30
30
6
15
15
15
20
Bezpiecznik (A)
2
Przewód zasilający (mm )
Przewód sygnałowy
(mm2)
3×1.5
3×2.5
3×2.5
3×2.5
3×2.5
3×0.5
3×0.5
3×0.5
3×0.5
3×0.5
Uwaga - powyższe parametry są poprawne dla przewodu zasilającego o długości ≤ 10m. Jeśli
przewód zasilający jest dłuższy niż >10m, jego średnica musi zostać zwiększona.
Przewód sygnałowy może być przedłużony do 50m.
10
Pierwsze uruchomienie po instalacji
Uwaga:
Zawsze uruchom pompę obiegową wody basenowej
przed uruchomieniem pompy ciepła.
Kontrola przed podłączeniem zasilania
1. Sprawdź montaż całego urządzenia i połączeń rur opierając się
na schemacie poprawnego ich połączenia.
2. Sprawdź okablowanie elektryczne opierając się na schemacie
połączeń i upewnij się, że urządzenie jest dobrze uziemione.
3. Upewnij się, że wlot i wylot powietrza są drożne, w przeciwnym
wypadku wydajność jednostki grzewczej będzie ograniczona lub
urządzenie zostanie wyłączone.
Pierwsze uruchomienie po podłączeniu zasilania
1.
1.
2.
3.
4.
Podłącz urządzenie do prądu, na sterowniku LED pojawią się
informujące o tym informacje (Szczegółowe działanie sterownika LED zostało opisane w rozdziale III. Przewodnik użytkowania).
Aby uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń, uruchom pompę wody
przed włączeniem urządzenia.
Naciśnij przycisk ON/OFF na sterowniku LED..
Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia, należy sprawdzić, czy nie ma żadnych wycieków wody na systemie rurociągów. Następnie należy ustawić odpowiednią temperaturę.
Po uruchomieniu pompy ciepła, sprawdź czy nie słychać nienormalnych dźwięków lub wydobywających się dziwnych zapachów.
W sytuacjach, gdy urządzenie generuje dziwne dźwięki, zapach
lub wydobywa się z niego dym, niezwłocznie wyłącz
urządzenie i poinformuj sprzedawcę.
Nigdy nie należy podejmować samodzielnych
napraw urządzenia.
11
Przypadki szczególne:
1. W przypadku nieoczekiwanej przerwy w dostawie prądu, pompa
ciepła zostanie automatycznie uruchomiona ponownie (automatyczny restart). Sprawdź ustawienie temperatury wodyi skoryguj je w razie potrzeby.
2. W przypadku zaplanowanej przerwy w dostawie prądu wyłącz
pompę ciepła. Po przywróceniu zasilania, włącz ją ponownie.
Sprawdź ustawienia i skoryguj je w razie potrzeby.
3. Zawsze wyłączaj urządzenie w przypadku burzy.
III. Przewodnik użytkowania
Sterownik LED
Opis przycisków
Temperatura wody
On/Off
Przycisk zasilania
HEAT (Ciepło)
Pokazuje, jaki tryb pracy został wybrany
Strzałka w dół
Ustawia żądaną temperaturę
Strzałka w górę
Ustawia żądaną temperaturę
Wyświetlacz
LED
Wyświetla temperaturę i błędy w pracy urządzenia
12
Wyświetlacz
Na wyświetlaczu pojawia się temperatura wody w basenie, gdy
urządzenie jest włączone.
Ustawienie temperatury wody
1. Jest dostępne bez względu na to, czy urządzenie jest włączone
lub wyłączone.
2. Naciśnij przycisk
lub
, aby ustawić temperaturę wody.
Wyświetlacz wskaże migającą aktualną temperaturę.
Naciśnij ponownie
lub
, aby dostosować temperaturę do
wymaganego poziomu.
3. Pięć sekund później wyświetlacz powróci do normalnego trybu
pracy.
4. Jeśli chcesz sprawdzić ustawioną temperaturę, naciśnij
lub
, aby zobaczyć aktualną temperaturę.
Testowanie w trakcie eksploatacji
Kontrola przed włączeniem
1. Sprawdź instalację całego urządzenia i połączeń rur opierając
się na schemacie poprawnego ich połączenia.
2. Sprawdź okablowanie elektryczne opierając się na schemacie
połączenia i upewnij się, że urządzenie jest dobrze uziemione.
3. Upewnij się, że główny włącznik zasilania jest wyłączony.
4. Sprawdź ustawienie temperatury.
Uruchomienie
1. Uruchom pompę basenową przed urządzeniem i wyłącz urządzenie przed wyłączeniem pompy basenowej, w przeciwnym
wypadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
2. Uruchom pompę basenową i sprawdź pod kątem wycieków wody, a następnie ustaw odpowiednią temperaturę na termostacie.
Na samym końcu włączyć zasilanie na pompie ciepła.
3. W celu ochrony urządzenia wyposażona jest ono w funkcję
opóźnienia startu podczas uruchamiania, dmuchawa zostanie
uruchomiona 1 minutę wcześniej niż sprężarka.
13
4. Po uruchomieniu sprawdź, czy nie słychać niepokojących
dźwięków wydobywających się z urządzenia.
Środki ostrożności
Uwaga!
1. Ustaw właściwą temperaturę, aby uzyskać komfortową temperaturę wody, unikaj przegrzania i przechłodzenia.
2. Nie zagradzaj lub nie bloku miejsca w pobliżu wlotu / wylotu
powietrza, gdyż może to spowodować zmniejszenie wydajności
urządzenia lub jego całkowite wyłączenie.
3. Nie dotykaj gniazdka urządzenia, a także nie demontuj kratki
ochronnej wentylatora.
4. W sytuacji, gdy urządzenie generuje dziwne dźwięki, zapach lub
wydobywa się z niego dym, niezwłocznie wyłącz urządzenie i
poinformuj sprzedawcę. Nigdy nie należy podejmować samodzielnych napraw urządzenia.
5. Aby zapobiec możliwości powstania pożaru nie używaj ani nie
składuj w pobliżu urządzenia łatwopalnych gazów i cieczy, takich
jak rozpuszczalniki czy paliwo.
6. W celu optymalizacji efektu grzewczego zainstaluj izolację termiczną na rurach pomiędzy urządzeniem a basenem. Podczas
pracy pompy ciepła używaj przykryć basenowych.
7. Długość rur łączących urządzenie z basenem nie powinna
przekraczać ≤10m, w przeciwnym wypadku wydajność urządzenia nie może zostać zagwarantowana.
8. Ta seria urządzeń może osiągnąć wysoką wydajność w zakresie
temperatur powietrza +150~+250 C.
Bezpieczeństwo
1. Główny włącznik zasilania powinien być usytuowany w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
2. W przypadku awarii zasilania w trakcie pracy urządzenia, po
jego przywróceniu urządzenie włączy się automatycznie.
Nie wyłączaj urządzenia w przypadku awarii zasilania i sprawdź
14
zadaną temperaturę po przywróceniu zasilania.
3. Wyłącz główne zasilanie w przypadku burzy, zwłaszcza z piorunami, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia spowodowanego
wyładowaniami spowodowanym przez pioruny.
4. Jeśli urządzenie nie pracuje przez dłuższy czas wyłącz zasilanie
główne spuść wodę z urządzenia otwierając zawór na rurze
wlotowej lub luzując dolną złączkę wlotu wody basenowej.
IV. Konserwacja
Uwaga -niebezpieczeństwo porażenia prądem
Zawsze wyłącz zasilanie główne urządzenia przed
czyszczeniem, badaniem i naprawą.
W sezonie zimowym, gdy nie korzystasz z basenu:
1. Odłącz zasilanie, aby zapobiec uszkodzeniom urządzenia.
2. Spuść wodę z pompy ciepła.
Ważne:
Odkręć złączkę rury wlotowej, aby umożliwić
wypłynięcie wody.
Zamarznięcie wody pozostałej w urządzeniu w
sezonie zimowym może doprowadzić do uszkodzenia tytanowego wymiennika ciepła.
3. Przykryj urządzenie, gdy nie jest używane.
4. Do czyszczenia używaj tylko domowych środków czyszczących
lub czystej wody. NIGDY nie używaj, benzyny, rozpuszczalnika
czy innych podobnych środków.
5. Sprawdzaj regularnie śruby, przewody i połączenia.
15
V. Rozwiązywanie problemów
Najczęstsze problemy
Opis
Objawy
Możliwa przyczyna
Wentylator zatrzymuje się automatycznie w celu rozmrażania.
Przy rozpoczynaniu lub kończeniu procesu rozmrażania będzie słychać dźwięk wydobywający się z zaworu elektroma-
Biała zimna mgiełka.
gnetycznego..
Podczas pracy i po zatrzymaniu urządzenia w ciągu 2-3 minut
Bez
Dźwięk pluskającej
może być słyszalny dźwięk przypominający przepływ wody.
wody.
Dźwięk ten oznacza przepływ czynnika chłodzącego lub odprowadzanie kondensatu.
awarii
Dźwięk pluskania wydobywający się z urządzenia spowodowany jest rozszerzaniem się przy ogrzewaniu i kurczeniem
przy ochładzaniu wymiennika ciepła.
Automatyczne uruchomienie lub za-
Sprawdź czy zegar nie jest uszkodzony.
trzymanie.
Awaria zasilania
Sprawdź czy włącznik zasilania jest w pozycji ON.
Przepalony bezpiecznik.
Pompa ciepła
Jeśli załączył się system zabezpieczający urządzenia to
nie pracuje.
Sprawdź
sprawdź kod błędu na wyświetlaczu.
ponownie
Sprawdź czy została włączona funkcja automatycznego startu/zatrzymania.
Urządzenie pracuje,
ale ani nie chłodzi
Sprawdź czy wlot/wylot powietrza nie jest zablokowany.
ani nie grzeje.
Uwaga - jeśli wystąpią poniższe objawy, proszę zatrzymać pracę urządzenia i odciąć zasilanie,
a następnie skontaktować się ze sprzedawcą:
1. Niedokładne działanie przełącznika.
2. Jeśli regularnie następuje przepalenie się bezpiecznika obwodu zasilającego lub załącza
się wyłącznik różnicowo-prądowy.
16
Kody błędów podawane na wyświetlaczu
Lp
1
2
Kod błędu
EE 1
EE 2
Opis
Zabezpieczenie wysokociśnieniowe (czyn-
Przeciwdziałanie
Skontaktuj się ze sprze-
nika chłodzącego sprężarki).
dawcą.
Zabezpieczenie niskociśnieniowe (czynni-
Skontaktuj się z sprze-
ka chłodzącego sprężarki).
dawcą.
Sprawdź czy nie ma
przecieków wody w
3
EE 3
Zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem
urządzeniu; upewnij się,
wody.
że pompa jest włączona.
Lub skontaktuj się z
sprzedawcą.
Niepowodzenie przy połączeniu spowo4
EE 4
dowane luźnym zaciskiem PROT2 na
obwodzie drukowanym.
5
PP 1
6
PP 2
7
PP 3
Awaria czujnika temperatury wody.
ze sprzedawcą.
sprężarki.
ze sprzedawcą.
Awaria czujnika temperatury
Skontaktuj się
wymiennika ciepła.
ze sprzedawcą.
Awaria czujnika temperatury na ssaniu
Skontaktuj się
sprężarki.
ze sprzedawcą.
9
PP 5
Awaria czujnika temperatury powietrza.
10
PP 6
Ochrona przeciążenia sprężarki.
11
PP 7
/Messy Code
Skontaktuj się
Skontaktuj się
PP 4
12
ze sprzedawcą.
Awaria czujnika temperatury na tłoczeniu
8
EE8/888
Skontaktuj się
Przy temperaturze <5℃ automatyczne
zatrzymanie w celu ochrony urządzenia.
Błędy w komunikacji.
17
Skontaktuj się
ze sprzedawcą.
Skontaktuj się
ze sprzedawcą.
Automatyczny system
bezpieczeństwa
urządzenia.
Skontaktuj się
ze sprzedawcą.
Dodatek: Priorytet grzania (opcjonalnie)
Na poniższych schematach pokazano możliwości podłączenia pompy basenowej za
pośrednictwem pompy ciepła zabezpieczając ją przed możliwością uruchomienia w
przypadku braku cyrkulacji wody basenowej.
W takim przypadku nie można uruchomić pompy ciepła bez uprzedniego uruchomienia pompy basenowej wody.
Wersja: M00I
18
Download