SIWZ 05.04.2017 - 10 Opolska Brygada Logistyczna

advertisement
ZATWIERDZAM
DOWÓDCA
10 BRYGADY LOGISTYCZNEJ
Nr sprawy 3/CZ-SAM/2017
...........................................
Dnia ………………….
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający:
10 BRYGADA LOGISTYCZNA
45 – 820 Opole,
ul. Domańskiego 68
tel. 261 62 59 77
fax. 261 62 59 11
e-mail: [email protected]
REGON – 532213882
NIP – 754-27-01-518
Wszelkie pisma w sprawie niniejszego postępowania Wykonawca adresuje:
10 Brygada Logistyczna
45 – 820 Opole,
ul. Domańskiego 68
i opatruje: nr sprawy 3/CZ-SAM /2017.
2.
Tryb udzielania zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.), zwanej dalej
ustawą
3.
Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest
warsztatowego.
dostawa
urządzeń,
narzędzi
i
innego
sprzętu
1
Opis części zamówienia:
Zadanie nr 1
Zakup urządzeń warsztatowych.
Zadanie nr 2
Zakup nożycowych podestów ruchomych.
Zadanie nr 3
Zakup stołów warsztatowych typu ciężkiego.
Zadanie nr 4
Zakup wyposażenia warsztatowego.
Zadanie nr 5
Zakup wyważarki.
Zadanie nr 6
Zakup elektronarzędzi.
Zadanie nr 7
Zakup narzędzi warsztatowych.
Zadanie nr 8
Zakup wyposażenia do suwnicy i dźwignicy.
Zadanie nr 9
Zakup sprzętu warsztatowego.
Zadanie nr 10
Zakup narzędzi i wyposażenia warsztatowego służby inżynieryjnej.
Zadanie nr 11
Zakup wyposażenia warsztatowego SUiE.
Zadanie nr 12
Zakup wyposażenia warsztatowego SUiE.
Zadanie nr 13
Zakup narzędzi i akcesoriów warsztatowych SUiE.
Zadanie nr 14
Zakup narzędzi warsztatowych SUiE.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 43800000-1
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Ilość części, zadań: 14
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 19 – opis przedmiotu
zamówienia stanowiący integralną część SIWZ.
4.
Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do 28.07.2017 r.
2
5. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) Wypełniony druk „OFERTA”, który należy sporządzić ściśle wg wzoru druku
załączonego przez Zamawiającego - załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wypełniony druk „FORMULARZ CENOWY”, który należy sporządzić ściśle wg
wzoru druku załączonego przez Zamawiającego – załączniki nr 2 - 18 do SIWZ.
3) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z
postępowania – załącznik nr 16 do SIWZ.
4) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków
udziału w postępowaniu – załącznik nr 17 do SIWZ.
5) Parafowany projekt umowy.
6.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 – nie dotyczy.
7.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert
o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy pzp składa w formie pisemnej oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
(załącznik nr 18 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
UWAGA: Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej może ww.
oświadczenie złożyć wraz z ofertą.
2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:
Zamawiający nie przewiduje wzywania Wykonawcy do złożenia oświadczeń lub
dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3
ustawy pzp.
3
3) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:
Zamawiający nie przewiduje wzywania Wykonawcy do złożenia oświadczeń lub
dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1
ustawy pzp.
4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 2 ustawy pzp:
W celu potwierdzenia, że oferowany asortyment odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy
do potwierdzenia jakości, złożenia opisów wybranego asortymentu, który ma zostać
dostarczony, w formie katalogu producenta, wydruku ze lub adresu strony internetowej
producenta, potwierdzających spełnienie wymogów Zamawiającego.
5) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał
lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie) należy dołączyć do oferty.
6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, składa oświadczenia o tych podmiotach zgodnie z
wzorami wymienionymi w pkt. 5 ppkt. 3 i 4.
7) Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których
mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie
pisemnej.
8.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem
lub drogą elektroniczną od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 14:30.
Każda ze stron na żądanie drugiej strony, niezwłocznie zobowiązana jest potwierdzić fakt
otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz innych informacji przekazanych
za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną.
4
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) w sprawie SIWZ w zakresie proceduralnym:
p. Krzysztof GOŁOFIT – e-mail: [email protected]
b) w sprawie szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
kpt. Jarosław KOWALCZYK - tel. 261 62 53 87
8.
Wymagania dotyczące wadium.
Wadium jest wymagane w wysokości: 6 000,00 zł, w tym:
część nr 1 – 1 500,00 zł
część nr 2 – 2 000,00 zł
część nr 10 – 2 500,00 zł
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek:
NBP oddział Opole nr rachunku 81101014010010231391201000 z adnotacją
„wadium, nr sprawy 3/CZ-SAM/2017”.
9.
Termin związania ofertą.
Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
10. Opis sposobu przygotowania ofert-warunki formalne sporządzenia oferty, których
niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty:
1)
Wykonawca składa jedną ofertę.
2)
Wykonawca składa ofertę w języku polskim, w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.
3)
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4)
Oferta musi być sporządzona na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ,
pismem maszynowym, komputerowym lub niezmywalnym atramentem, w sposób
trwały i czytelny. Druk ten powinien stanowić pierwszą stronę oferty.
5)
Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia formularzy druków na kopiach
zawierających dokładnie ich treść.
6)
Oferta musi być podpisana i opieczętowana pieczęcią imienną i firmową przez
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy upoważnionego do reprezentowania
firmy, zgodnie ze wskazaniem zawartym w załączonym do oferty dokumencie
upoważniającym Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym.
7)
Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy.
5
8)
Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone
w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek.
9)
Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w treści oferty, muszą
być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
10) Wszystkie strony oferty winne być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą
ofertę.
11) Jeżeli do oferty zostaną załączone dokumenty lub strony nieczytelne lub budzące
wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający ma prawo zażądać okazania
oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów, których kopie zostały
załączone do oferty.
12) Sporządzenie ww. dokumentów w innej formie spowoduje odrzucenie oferty.
13) Wykonawca złoży ofertę w zamkniętej kopercie, nienaruszonej, zaadresowanej na
adres Zamawiającego, z nazwą i adresem Wykonawcy, z napisem zawierającym
tytuł postępowania:
„Oferta na dostawę urządzeń, narzędzi i innego sprzętu warsztatowego” – nie
otwierać przed 20.04.2017 r. godz.12.00 z dopiskiem sprawa nr 3/CZ-SAM/2017
14) Każda oferta otrzyma swój numer.
15) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
16) Zmiana oferty wymaga postępowania zgodnego z wymaganiami dla złożenia oferty
tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem: „ZMIANA”.
17) W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferta pierwotna zostanie zwrócona
Wykonawcy bez otwierania.
18) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną
ofertę, składając odpowiednie oświadczenie w kopercie, jak o tym stanowi pkt 16,
dodatkowo z napisem „WYCOFANIE”.
19) W przypadku załączenia do oferty materiałów reklamowych lub informacyjnych
należy załączyć je w taki sposób, by nie stanowiły zawartości oferty.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 10 Brygada Logistyczna,
45-820 Opole, ul. Domańskiego 68, budynek nr 1, w kancelarii jawnej sztabu do godz.
11.00 do dnia 20.04.2017 r.
2)
W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę.
6
3) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w sali planowania, budynek nr 1
o godz. 12.00 w dniu 20.04.2017 r.
4)
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5)
Podczas otwarcia ofert zostaną podane:


6)
nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje, o których mowa w ppkt. 4 i 5.
12. Opis sposobu obliczania ceny:
1) Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.
2) Cen oferty razem obliczamy sumując wartości w poszczególnych kolumnach.
3) Wartość netto poszczególnych produktów obliczamy mnożąc cenę jednostkową netto
przez ilość.
4) Kwotę podatku VAT obliczamy od wartości netto poszczególnych produktów.
5) Cenę brutto poszczególnych produktów obliczamy sumując wartość netto
poszczególnych produktów i kwotę podatku VAT poszczególnych produktów.
6) Wszystkie ceny jednostkowe i wartości określone w „Formularzu cenowym” oraz
w formularzu „ Oferta” oraz ostateczną cenę oferty należy ustalić w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy
końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
7) Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Cena oferty – 60 %
Warunki gwarancji – 40%
Warunki gwarancji = 20 pkt za każde dodatkowe 6 miesięcy obowiązywania
gwarancji powyżej 24 miesięcy jednak nie więcej niż 40 pkt.
Wybór najkorzystniejszej oferty przy powyższych założeniach wg wzoru:
Yof = (Xn / Xof) x 60 + xg
7
Yof
Xn –
Xof –
Xg –
– liczba punktów przyznana ofercie
najniższa cena spośród złożonych ofert
cena oferty badanej
punkty przyznane ofercie badanej za dodatkowy okres gwarancji – 20 pkt za
każde dodatkowe 6 miesięcy obowiązywania gwarancji powyżej 24 miesięcy
jednak nie więcej niż 40 pkt..
Liczba punktów przyznanych ofercie zostanie zaokrąglona do pełnych jednostek.
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92 ustawy.
2) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegające odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,
o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy, na stronie internetowej, na której
zamieszczono SIWZ.
2) Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym w terminie
określonym w pisemnym zawiadomieniu w celu uzgodnienia miejsca i terminu
zawarcia umowy, a także ustalenia innych kwestii koniecznych do zawarcia umowy.
3) Umowa zostanie zawarta w terminie zgodnym z art. 94 ustawy.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do SIWZ projekt umowy – załącznik
Nr 21 do SIWZ.
2) Wybrany Wykonawca akceptuje projekt umowy bez zastrzeżeń i zobowiązuje się
do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
1) Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Treść zapytania lub prośba o wyjaśnienie może być przekazana drogą elektroniczną,
faksem lub pisemnie.
2) Zamawiający niezwłocznie, ale nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli jego zapytanie wpłynie do niego
nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom,
którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i umieści na stronie
internetowej, na której jest umieszczona SIWZ.
3) O terminie złożenia zapytania świadczy data potwierdzenia przyjęcia pisma. Jeżeli
zapytanie wpłynie do Zamawiającego po upływie ww. terminu, nie będzie on miał
obowiązku udzielania wyjaśnień.
4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu
składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ.
5) Każda
wprowadzona
zmiana
stanie
się
integralną
częścią
SIWZ
i zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ oraz
umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
6) Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom
uwzględnienia w przygotowywanych ofertach zmian wynikających z modyfikacji
treści SIWZ.
7) O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie
wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ i umieści na stronie
internetowej, na której umieszczono SIWZ.
8) Wykonawcom przysługuje, od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, odwołanie
zgodnie z art. 180 ustawy.
18. Wykaz załączników:
Zamawiający dołącza do SIWZ niżej wymienione załączniki:
1) Załącznik Nr 1 – druk formularza oferty,
2) Załącznik Nr 2 – druk formularza cenowego nr 1,
3) Załącznik Nr 3 – druk formularza cenowego nr 2,
4) Załącznik Nr 4 – druk formularza cenowego nr 3,
5) Załącznik Nr 5 – druk formularza cenowego nr 4,
6) Załącznik Nr 6 – druk formularza cenowego nr 5,
7) Załącznik Nr 7 – druk formularza cenowego nr 6,
8) Załącznik Nr 8 – druk formularza cenowego nr 7,
9) Załącznik Nr 9 – druk formularza cenowego nr 8,
10) Załącznik Nr 10 – druk formularza cenowego nr 9,
11) Załącznik Nr 11 – druk formularza cenowego nr 10,
12) Załącznik Nr 12 – druk formularza cenowego nr 11,
9
Załącznik Nr 13 – druk formularza cenowego nr 12,
Załącznik Nr 14 – druk formularza cenowego nr 13,
Załącznik Nr 15 – druk formularza cenowego nr 14,
Załącznik Nr 16 – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia,
Załącznik Nr 17 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału,
Załącznik Nr 18 - oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej,
19) Załącznik Nr 19 – opis przedmiotu zamówienia,
20) Załącznik Nr 20 – wzór protokołu odbioru,
21) Załącznik Nr 21 – projekt umowy.
13)
14)
15)
16)
17)
18)
SZEF SŁUŻBY
(DYSPONENT PLANU)
………………………………..
RADCA PRAWNY
…………………………………..
KIEROWNIK SEKCJI
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
………………………………..
GŁÓWNY KSIĘGOWY
…………………………………………
10
Załącznik Nr 1do SIWZ
Nr sprawy 3/CZ-SAM/2017
…………………………………..
pieczęć firmowa Wykonawcy
10 Brygada Logistyczna, 45-820 Opole, ul. Domańskiego 68
OFERTA
W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawa urządzeń, narzędzi i innego sprzętu
warsztatowego.
…………………………………………………………………………………………………
nazwa firmy
…………………………………………………………………………………………………
adres
REGON - ……………………………………….
……………………………………….
NIP -
PESEL1 - ……………………………………….
Adres zamieszkania - …………………………………………………………………………..
Numery:
tel. ……………………………..
fax …………………………….
e-mail …………………………
1. Oferujemy wykonanie w/w zamówienia, w związku z czym wartość złożonej przez nas
oferty wynosi:
Zadanie nr 1:
1) cena ....................................................... zł netto,
słownie ………………………………………………………………………… zł netto,
kwota podatku VAT…………………….. zł
1
dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek osobowych;
11
………………………………….. zł brutto,
słownie …………………………………………………………………… zł brutto
2) Warunki gwarancji 24 miesiące
plus …………… mc – y
zgodnie ze złożonym formularzem cenowym.
Zadanie nr 2:
1) cena : ....................................................... zł netto,
słownie ………………………………………………………………………… zł netto,
kwota podatku VAT…………………….. zł
………………………………….. zł brutto,
słownie …………………………………………………………………… zł brutto
2) Warunki gwarancji 24 miesiące
plus …………… mc – y
zgodnie ze złożonym formularzem cenowym.
Zadanie nr 3:
1) cena : ....................................................... zł netto,
słownie ………………………………………………………………………… zł netto,
kwota podatku VAT…………………….. zł
………………………………….. zł brutto,
słownie …………………………………………………………………… zł brutto
2) Warunki gwarancji 24 miesiące
plus …………… mc – y
zgodnie ze złożonym formularzem cenowym.
Zadanie nr 4:
1) cena : ....................................................... zł netto,
słownie ………………………………………………………………………… zł netto,
kwota podatku VAT…………………….. zł
………………………………….. zł brutto,
12
słownie …………………………………………………………………… zł brutto
2) Warunki gwarancji 24 miesiące
plus …………… mc – y
zgodnie ze złożonym formularzem cenowym.
Zadanie nr 5:
1) cena : ....................................................... zł netto,
słownie ………………………………………………………………………… zł netto,
kwota podatku VAT…………………….. zł
………………………………….. zł brutto,
słownie …………………………………………………………………… zł brutto
2) Warunki gwarancji 24 miesiące
plus …………… mc – y
zgodnie ze złożonym formularzem cenowym.
Zadanie nr 6:
1) cena : ....................................................... zł netto,
słownie ………………………………………………………………………… zł netto,
kwota podatku VAT…………………….. zł
………………………………….. zł brutto,
słownie …………………………………………………………………… zł brutto
2) Warunki gwarancji 24 miesiące
plus …………… mc – y
zgodnie ze złożonym formularzem cenowym.
Zadanie nr 7:
1) cena : ....................................................... zł netto,
słownie ………………………………………………………………………… zł netto,
kwota podatku VAT…………………….. zł
………………………………….. zł brutto,
słownie …………………………………………………………………… zł brutto
13
2) Warunki gwarancji 24 miesiące
plus …………… mc – y
zgodnie ze złożonym formularzem cenowym.
Zadanie nr 8:
1) cena : ....................................................... zł netto,
słownie ………………………………………………………………………… zł netto,
kwota podatku VAT…………………….. zł
………………………………….. zł brutto,
słownie …………………………………………………………………… zł brutto
2) Warunki gwarancji 24 miesiące
plus …………… mc – y
zgodnie ze złożonym formularzem cenowym.
Zadanie nr 9:
1) cena : ....................................................... zł netto,
słownie ………………………………………………………………………… zł netto,
kwota podatku VAT…………………….. zł
………………………………….. zł brutto,
słownie …………………………………………………………………… zł brutto
2) Warunki gwarancji 24 miesiące
plus …………… mc – y
zgodnie ze złożonym formularzem cenowym.
Zadanie nr 10:
1) cena : ....................................................... zł netto,
słownie ………………………………………………………………………… zł netto,
kwota podatku VAT…………………….. zł
………………………………….. zł brutto,
słownie …………………………………………………………………… zł brutto
2) Warunki gwarancji 24 miesiące
plus …………… mc – y
14
zgodnie ze złożonym formularzem cenowym.
Zadanie nr 11:
1) cena : ....................................................... zł netto,
słownie ………………………………………………………………………… zł netto,
kwota podatku VAT…………………….. zł
………………………………….. zł brutto,
słownie …………………………………………………………………… zł brutto
2) Warunki gwarancji 24 miesiące
plus …………… mc – y
zgodnie ze złożonym formularzem cenowym.
Zadanie nr 12:
1) cena : ....................................................... zł netto,
słownie ………………………………………………………………………… zł netto,
kwota podatku VAT…………………….. zł
………………………………….. zł brutto,
słownie …………………………………………………………………… zł brutto
2) Warunki gwarancji 24 miesiące
plus …………… mc – y
zgodnie ze złożonym formularzem cenowym.
Zadanie nr 13:
1) cena : ....................................................... zł netto,
słownie ………………………………………………………………………… zł netto,
kwota podatku VAT…………………….. zł
………………………………….. zł brutto,
słownie …………………………………………………………………… zł brutto
2) Warunki gwarancji 24 miesiące
plus …………… mc – y
zgodnie ze złożonym formularzem cenowym.
15
Zadanie nr 14:
1) cena : ....................................................... zł netto,
słownie ………………………………………………………………………… zł netto,
kwota podatku VAT…………………….. zł
………………………………….. zł brutto,
słownie …………………………………………………………………… zł brutto
2) Warunki gwarancji 24 miesiące
plus …………… mc – y
zgodnie ze złożonym formularzem cenowym.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz
z załączonymi do niej dokumentami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy
konieczne informacje i wyjaśnienia potrzebne do wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach
i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
5. Oświadczamy, że do podpisania umowy upoważniony jest
……………………………….......................................................................................................
6. Nr konta na które należy zwrócić wadium
……………………………….......................................................................................................
7. Nr konta do regulowania zobowiązań wynikających z ewentualnego podpisania umowy:
…………………………………………………………………………………………………
8. Integralną częścią oferty są:
Lp.
1.
Nazwa dokumentu
Numer
załącznika
Nr
strony
Formularz cenowy:
Zadanie nr 1……………………
Zadanie nr 2……………………
Zadanie nr 3……………………
Zadanie nr 4……………………
Zadanie nr 5……………………
16
Zadanie nr
Zadanie nr
Zadanie nr
Zadanie nr
Zadanie nr
Zadanie nr
Zadanie nr
Zadanie nr
Zadanie nr
6……………………
7……………………
8……………………
9……………………
10……………………
11……………………
12……………………
13……………………
14……………………
2.
Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania
3.
Oświadczenie
wykonawcy
dotyczące
warunków udziału w postępowaniu
4.
Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej
5.
Parafowany wzór umowy.
6.
*
spełniania
* wpisać inne, jeżeli wystąpią
…………………….dnia….…….2016r.
………………………………..
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
17
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Nr sprawy 3/CZ-SAM/2017
…………………………………..
pieczęć firmowa Wykonawcy
Formularz cenowy zadanie nr 1
Lp.
Nazwa
Oferowany produkt –
wypełnia Wykonawca
JM
Ilość
1.
Frezarka dolnowrzecionowa do drewna
kpl.
1
2.
Szlifierka długotaśmowa do drewna
kpl.
1
3.
Spawarka TIG Automat Spawalniczy
kpl.
2
4.
Tokarka uniwersalna
kpl.
1
Cena
jednostkowa
netto
Wartość netto
Kwota VAT
Wartość brutto
Cena oferty razem
1) Warunki gwarancji 24 miesiące plus …………… mc – y
…....……………………… ……
…………………… dnia………..2016r.
podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy
str. 18
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Nr sprawy 3/CZ-SAM/2017
…………………………………..
pieczęć firmowa Wykonawcy
Formularz cenowy zadanie nr 2
Lp.
1.
Nazwa
Oferowany produkt –
wypełnia Wykonawca
Nożycowy podest ruchomy z napędem elektrycznym
JM
Ilość
kpl.
2
Cena
jednostkowa
netto
Wartość netto
Kwota VAT
Wartość brutto
Cena oferty razem
1) Warunki gwarancji 24 miesiące plus …………… mc – y
…....……………………… ……
…………………… dnia………..2016r.
podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy
str. 19
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Nr sprawy 3/CZ-SAM/2017
…………………………………..
pieczęć firmowa Wykonawcy
Formularz cenowy zadanie nr 3
Lp.
1.
Nazwa
Oferowany produkt –
wypełnia Wykonawca
Stół warsztatowy typu ciężkiego z nadstawką
JM
Ilość
kpl.
6
Cena
jednostkowa
netto
Wartość netto
Kwota VAT
Wartość brutto
Cena oferty razem
1) Warunki gwarancji 24 miesiące plus …………… mc – y
…....……………………… ……
…………………… dnia………..2016r.
podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy
str. 20
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Nr sprawy 3/CZ-SAM/2017
…………………………………..
pieczęć firmowa Wykonawcy
Formularz cenowy zadanie nr 4
Lp.
Nazwa
Oferowany produkt –
wypełnia Wykonawca
JM
Ilość
1.
Wózek narzędziowy BETA z kompletem narzędzi
C38 O plus zestaw narzędzi BETA 5938U/2T
kpl.
2
2.
Zestaw narzędzi elektrotechnika
kpl.
2
3.
Prasa ręczna do wyciskania i montowania łożysk,
tulei, sworzni
kpl.
1
4.
Napownica z wyposażeniem
kpl.
1
Cena
jednostkowa
netto
Wartość netto
Kwota VAT
Wartość brutto
Cena oferty razem
1) Warunki gwarancji 24 miesiące plus …………… mc – y
…....……………………… ……
…………………… dnia………..2016r.
podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy
str. 21
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Nr sprawy 3/CZ-SAM/2017
…………………………………..
pieczęć firmowa Wykonawcy
Formularz cenowy zadanie nr 5
Lp.
1.
Nazwa
Oferowany produkt –
wypełnia Wykonawca
Wyważarka kół samochodowych ciężarowych i
osobowych
JM
Ilość
kpl.
1
Cena
jednostkowa
netto
Wartość netto
Kwota VAT
Wartość brutto
Cena oferty razem
1) Warunki gwarancji 24 miesiące plus …………… mc – y
…....……………………… ……
…………………… dnia………..2016r.
podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy
str. 22
Załącznik Nr 7 do SIWZ
Nr sprawy 3/CZ-SAM/2017
…………………………………..
pieczęć firmowa Wykonawcy
Formularz cenowy zadanie nr 6
Lp.
Nazwa
Oferowany produkt –
wypełnia Wykonawca
JM
Ilość
1.
Szlifierka stołowa dwutarczowa
kpl.
16
2.
Szlifierka prosta obwodowa
kpl.
2
3.
Wiertarka ręczna elektryczna
kpl.
8
4.
Wiertarka stołowa
kpl.
7
5.
Mini szlifierka-wiertarka
kpl.
6
6.
Lutownica kolbowa 400W/200W
kpl.
2
Cena
jednostkowa
netto
Wartość netto
Kwota VAT
Wartość brutto
Cena oferty razem
str. 23
1) Warunki gwarancji 24 miesiące plus …………… mc – y
…....……………………… ……
…………………… dnia………..2016r.
podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy
str. 24
Załącznik Nr 8 do SIWZ
Nr sprawy 3/CZ-SAM/2017
…………………………………..
pieczęć firmowa Wykonawcy
Formularz cenowy zadanie nr 7
Lp.
Nazwa
Oferowany produkt –
wypełnia Wykonawca
JM
Ilość
1.
Nasadka udarowa rozmiar 27 mm z napędem 1”
kpl.
3
2.
Klucz płaski jednostronny 55mm
szt.
1
3.
Komplet wybijaków cylindrycznych
kpl.
5
4.
Narzynka M42x1,5
szt.
3
5.
Oprawa do narzynek
szt.
2
6.
Złączka przejściowa 1” na ¾”
szt.
4
7.
Pokrętło do kluczy nasadowych ¾”
szt.
2
8.
Pokrętło do kluczy nasadowych 1”
szt.
2
9.
Pilniki iglaki klasyczne /komplet/
kpl.
20
Cena
jednostkowa
netto
Wartość netto
Kwota VAT
Wartość brutto
str. 25
Lp.
Nazwa
Oferowany produkt –
wypełnia Wykonawca
JM
Ilość
10.
Przyrząd do diagnostyki silnika
kpl.
2
11.
Zestaw znaczników numerowych i znaków
specjalnych 8 mm
kpl.
2
12.
Zestaw znaczników literowych 8 mm
kpl.
2
13.
Zestaw znaczników numerowych i znaków
specjalnych 5 mm
kpl.
2
14.
Zestaw znaczników literowych 5 mm
kpl.
2
15.
Zestaw frezów palcowych HSS z powłoką TiN
kpl.
2
kpl.
4
16.
Zestaw frezów palcowych HSS
17.
Tuleja redukcyjna 6/5
szt.
1
18.
Tuleja redukcyjna 6/4
szt.
1
19.
Zestaw 7 frezów prostych do drewna do frezarki
dolnowrzecionowej
kpl.
1
20.
Kieł tokarski obrotowy
szt.
1
21.
Głowica frezarska Ø 80
kpl.
2
Cena
jednostkowa
netto
Wartość netto
Kwota VAT
Wartość brutto
Cena oferty razem
str. 26
1) Warunki gwarancji 24 miesiące plus …………… mc – y
…....……………………… ……
…………………… dnia………..2016r.
podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy
str. 27
Załącznik Nr 9 do SIWZ
Nr sprawy 3/CZ-SAM/2017
…………………………………..
pieczęć firmowa Wykonawcy
Formularz cenowy zadanie nr 8
Lp.
Nazwa
Oferowany produkt –
wypełnia Wykonawca
JM
Ilość
1.
Zawiesie łańcuchowe czterocięgnowe
kpl.
2
2.
Trawersa belkowa do suwnicy
kpl.
1
Cena
jednostkowa
netto
Wartość netto
Kwota VAT
Wartość brutto
Cena oferty razem
1) Warunki gwarancji 24 miesiące plus …………… mc – y
…....……………………… ……
…………………… dnia………..2016r.
podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy
str. 28
Załącznik Nr 10 do SIWZ
Nr sprawy 3/CZ-SAM/2017
…………………………………..
pieczęć firmowa Wykonawcy
Formularz cenowy zadanie nr 9
Lp.
Oferowany produkt –
wypełnia Wykonawca
Nazwa
JM
Ilość
1.
Pojemnik tłokowy
kpl.
20
2.
Uchwyt TIG LT17 GV 4m
kpl.
1
3.
Waga magazynowa 500kg
kpl.
1
4.
Profesjonalny pistoletowy zestaw do pompowania kół
kpl.
3
5.
Piaskownica syfonowa bezpyłowa z odkurzaczem
kpl.
1
6.
Mobilna sprężarka śrubowa
kpl.
1
7.
Kompresor bezolejowy przenośny
kpl.
2
8.
Tablicowy miernik elektromagnetyczny
kpl.
4
Cena
jednostkowa
netto
Wartość netto
Kwota VAT
Wartość brutto
Cena oferty razem
str. 29
1) Warunki gwarancji 24 miesiące plus …………… mc – y
…....……………………… ……
…………………… dnia………..2016r.
podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy
str. 30
Załącznik Nr 11 do SIWZ
Nr sprawy 3/CZ-SAM/2017
…………………………………..
pieczęć firmowa Wykonawcy
Formularz cenowy zadanie nr 10
Lp.
Nazwa
Oferowany produkt –
wypełnia Wykonawca
JM
Ilość
1.
Wysokie krzesło warsztatowe z podnóżkiem
kpl.
4
2.
Zestaw 11 nasadek sześciokątnych BETA 900/C11
kpl.
4
3.
Szafa warsztatowa
kpl.
8
4.
Stół warsztatowy Practikal Lain
kpl.
6
5.
Nadbudowa żaluzjowa
kpl.
8
6.
Listwa z lampą i przyłączami
kpl.
6
7.
Stół warsztatowy strong Lain
kpl.
3
8.
Zawieszka do kluczy płaskich duża
kpl.
16
Cena
jednostkowa
netto
Wartość netto
Kwota VAT
Wartość brutto
str. 31
Lp.
Nazwa
Oferowany produkt –
wypełnia Wykonawca
JM
Ilość
9.
Zawieszka na wkrętaki duża
kpl.
16
10.
Zawieszka do wierteł
kpl.
16
11.
Zawieszka typ C-160
kpl.
120
12.
Komplet kluczy płasko-oczkowych z
dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym
kpl.
2
kpl.
20
13.
Pojemnik tłokowy
14.
Odkurzacz przemysłowy, laboratoryjny, mini
kpl.
2
15.
Zestaw wkrętaków precyzyjnych
kpl.
5
16.
Wózek narzędziowy dwuczęściowy C41H Beta
kpl.
1
17.
Wózek narzędziowy trzyczęściowy C42H Beta
kpl.
1
18.
Zestaw okablowania do obciążnicy ORR 40
kpl.
1
19.
Dwukierunkowe szczypce do skręcania drutu 150 mm
kpl.
3
Cena
jednostkowa
netto
Wartość netto
Kwota VAT
Wartość brutto
Cena oferty razem
str. 32
1) Warunki gwarancji 24 miesiące plus …………… mc – y
…....……………………… ……
…………………… dnia………..2016r.
podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy
str. 33
Załącznik Nr 12 do SIWZ
Nr sprawy 3/CZ-SAM/2017
…………………………………..
pieczęć firmowa Wykonawcy
Formularz cenowy zadanie nr 11
Lp.
1.
Nazwa
Oferowany produkt –
wypełnia Wykonawca
Pojemnik tłokowy
JM
Ilość
szt.
27
Cena
jednostkowa
netto
Wartość netto
Kwota VAT
Wartość brutto
Cena oferty razem
1) Warunki gwarancji 24 miesiące plus …………… mc – y
…....……………………… ……
…………………… dnia………..2016r.
podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy
str. 34
Załącznik Nr 13 do SIWZ
Nr sprawy 3/CZ-SAM/2017
…………………………………..
pieczęć firmowa Wykonawcy
Formularz cenowy zadanie nr 12
Lp.
Nazwa
Oferowany produkt –
wypełnia Wykonawca
JM
Ilość
1.
Filtr Hepa z węglem aktywowanym PACE
szt.
2
2.
Elastyczny wysięgnik do systemu filtracji ARMEVAC 105
szt.
4
Cena
jednostkowa
netto
Wartość netto
Kwota VAT
Wartość brutto
Cena oferty razem
1) Warunki gwarancji 24 miesiące plus …………… mc – y
…....……………………… ……
…………………… dnia………..2016r.
podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy
str. 35
Załącznik Nr 14 do SIWZ
Nr sprawy 3/CZ-SAM/2017
…………………………………..
pieczęć firmowa Wykonawcy
Formularz cenowy zadanie nr 13
Lp.
Nazwa
Oferowany produkt –
wypełnia Wykonawca
JM
Ilość
1.
Zestaw wyciorów do czyszczenia broni krótkiej i
długiej
szt.
5
2.
Czarna oksyda w paście na zimno Perma Blue
opakowanie 57 g
szt.
2
3.
Super mocna czarna oksyda w płynie na zimno Super
Blue opakowanie
90 g
szt.
2
4.
Szczotka mosiężna wyciora do broni kal. 7,62 - 8 mm
z gwintem wewnętrznym
szt.
50
szt.
50
5.
Szczotka mosiężna wyciora do broni kal. 9 - 9,3 mm
z gwintem wewnętrznym
6.
Szczotka mosiężna wyciora do broni gładkolufowej
kal. 12
szt.
40
7.
Szczotka mosiężna wyciora do broni gładkolufowej
kal. 16
szt.
40
Cena
jednostkowa
netto
Wartość netto
Kwota VAT
Wartość brutto
Cena oferty razem
str. 36
1) Warunki gwarancji 24 miesiące plus …………… mc – y
…....……………………… ……
…………………… dnia………..2016r.
podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy
str. 37
Załącznik Nr 15 do SIWZ
Nr sprawy 3/CZ-SAM/2017
…………………………………..
pieczęć firmowa Wykonawcy
Formularz cenowy zadanie nr 14
Lp.
1.
Nazwa
Oferowany produkt –
wypełnia Wykonawca
Ładowarka uniwersalna do akumulatorków NiCd,
NiMH, sterowana mikrokontrolerem
JM
Ilość
kpl.
1
Cena
jednostkowa
netto
Wartość netto
Kwota VAT
Wartość brutto
Cena oferty razem
1) Warunki gwarancji 24 miesiące plus …………… mc – y
…....……………………… ……
…………………… dnia………..2016r.
podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy
str. 38
Załącznik Nr 16 do SIWZ
Nr sprawy 3/CZ-SAM/2017
Zamawiający:
10 BRYGADA LOGISTYCZNA
45 – 820 Opole,
ul. Domańskiego 68
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
na dostawę urządzeń, narzędzi i innego sprzętu warsztatowego, prowadzonego
przez 10 Brygadę Logistyczną, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
str. 39
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z
postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie
podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24
ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w
niniejszym postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
str. 40
Załącznik Nr 17 do SIWZ
Nr sprawy 3/CZ-SAM/2017
Zamawiający:
10 BRYGADA LOGISTYCZNA
45 – 820 Opole,
ul. Domańskiego 68
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
na dostawę urządzeń, narzędzi i innego sprzętu warsztatowego, prowadzonego
przez 10 Brygadę Logistyczną, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
zamawiającego w SIWZ pkt. 5 oraz załączniku nr 21 do SIWZ.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
str. 41
INFORMACJA
W
ZWIĄZKU
Z
POLEGANIEM
NA
ZASOBACH
INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w SIWZ pkt. 5 oraz załączniku nr 21 do SIWZ,
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………..……………………….
..…………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………..,
w
następującym
zakresie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
str. 42
Załącznik Nr 18 do SIWZ
Nr sprawy 3/CZ-SAM/2017
Zamawiający:
10 BRYGADA LOGISTYCZNA
45 – 820 Opole,
ul. Domańskiego 68
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dalej jako:
ustawa PZP
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,
Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
na dostawę urządzeń, narzędzi i innego sprzętu warsztatowego, nr sprawy
3/CZ-SAM/2017, prowadzonego przez 10 Brygadę Logistyczną, oświadczam, co
następuje:
1. * nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,
1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
2. * należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, Wykonawca składa
wraz z oświadczeniem listę podmiotów należących do grupy kapitałowej oraz
dowody, ze istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postepowaniu.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
* - nieodpowiednie skreślić
str. 43
Załącznik nr 19 do SIWZ
Nr sprawy 3/CZ-SAM/2017
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dotyczy wszystkich zadań.
1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i w pełni gotowy do użycia po
dostarczeniu.
2. Wykonawca dostarczy do każdego egzemplarza urządzenia, przyrządu, sprzętu
wydrukowaną kartę gwarancyjną oraz w języku polskim instrukcję użytkowania
i obsługi.
3. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu na wszystkie elementy
przedmiotu zamówienia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji jakości. W przypadku,
gdy producent poszczególnego elementu przedmiotu zamówienia udzieli Wykonawcy
gwarancji jakości na okres dłuższy od wskazanego w zdaniu poprzedzającym,
Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do udzielenia gwarancji na okres
wskazany przez producenta, przy czym kryterium oceny wyboru ofert liczone będzie
od gwarancji Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego transportem własnym. Koszty dostawy,
w szczególności załadunku i rozładunku towaru obciążają Wykonawcę.
5. Dostawa i przekazanie w obecności uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
winny być zrealizowana w godzinach od 7:30 do 14:00 w dniach pracy
Zamawiającego, o czym Wykonawca powiadomi pisemnie (fax) lub e-mail’em
z tygodniowym wyprzedzeniem.
6. Z przekazania – przyjęcia zostanie sporządzony protokół przyjęcia, po przyjęciu
mienia.
7. Protokół przyjęcia jest podstawą do wystawienia faktury.
str. 44
Opis poszczególnych zadań
Zadanie nr 1.
Lp.
Nazwa
JM
1.
Frezarka dolnowrzecionowa do drewna
2.
Frezarka dolnowrzecionowa do drewna do obróbki krawędzi elementów
prostoliniowych oraz do tworzenia listew ozdobnych, wpustów, czopów i
wczepów. Urządzenie nie może posiadać wibracji podczas pracy. Frezarka
powinna posiadać wyposażenie w bieg w prawo / w lewo, stół roboczy z
odlewu żeliwnego, nie ulegające skręcaniu. Powinna posiadać koło ze
wskaźnikami cyfrowymi w układzie regulacji wysokości trzpienia, frezu,
elektryczny wskaźnik prędkości (dioda świetlna), duży układ do
frezowania z odlewu żeliwnego, usuwanie wiórów powinno się znajdować
przy osłonie frezu i pod stołem. Frezarka powinna posiadać układ
elektryczny 400V/50Hz, duży zakres obrotów (minimum) 5 zakresów od
3000-10000 obr./min. Frezarka powinna posiadać osłonę frezu z
aluminiowymi listwami dla ograniczników (regulowane precyzyjnie po
obydwu stronach), ogranicznik skoków, posiadać trzpień wymienny ISO
40 oraz dynamicznie wyważony trzpień frezu zapewniający precyzyjną
pracę wraz z poszerzeniem stołu i rozkładaną podkładką dla obrabianego
elementu.
Dane techniczne:
Wymiary stołu 1300x430/850 mm;
Przedłużenie stołu lewe/prawe każde 600x430 mm /w komplecie/
Wysokość robocza 870-900 mm;
Średnica trzpienia 30 mm;
Redukcja wysokości trzpienia 180 mm;
Długość mocowania (długość robocza wrzeciona) 130 mm;
Max średnica narzędzia-profilowanie 260 mm;
Max średnica narzędzia-czopowanie 335 mm;
Max średnica opuszczanego narzędzia 210 mm;
Otwieranie stołu frezarskiego 220 mm;
Obroty trzpienia 1500/3500/5500/7500/9000 obr./min;
Złącze odciągu 125/100 mm;
Moc silnika 5,5 kW (7,5 PS);
W komplecie z frezarką zestaw 7 frezów :
- średnica zewnętrzna ø 125 mm
- średnica otworu ø 30 mm
- ilość zębów min. 4
- szerokość freza 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 18 mm, 25 mm, 40 mm –
razem 7 szt.
Zgodność UE
Instrukcje w języku polskim
Certyfikat jakości
Szlifierka długotaśmowa do drewna
kpl.
Minimalne dane techniczne urządzenia:
-szerokość stoł w zakresie 1450 – 1550 mm;
-szerokość taśmy 105mm;
-wbudowany wentylator;
-moc silnika 1,5Kw;
-elektryczna regulacja stołu góra/dół;
-obroty lewo/prawo;
Ilość
kpl.
1
1
str. 45
Lp.
3.
Nazwa
-zasilanie 400V/50Hz.
- 5 taśm w komplecie
Zgodność UE
Certyfikat jakości
Spawarka TIG Automat Spawalniczy
JM
Ilość
kpl.
Urządzenie przeznaczone do profesjonalnego spawania metodą TIG
ACDC prądem stałym i przemiennym. Urządzenie powinno posiadać
minimalne funkcje panela sterowniczego to jest:
 wbudowany miernik napięcia i prądu spawania;
 wybór metody spawania TIG lub MMA;
 wybór trybu pracy AC/DC;
 zajarzenie poprzez HF lub potarcie;
 funkcje wypełniania krateru;
 spawanie na grubość materiału – spawanie synergiczne;
 wypływ gazu po spawaniu;
 funkcje menu.
Minimalne dane techniczne urządzenia:
 klasa obudowy, ochrona
- IP23;
 sieć zasilająca (V/Hz)
- 230/1 50/60;
 bezpiecznik zwłoczny (A)
- 16;
 maks. prąd wyjściowy przy P=20% (A)
- 220/18,8 (TIG);
 maks. prąd wyjściowy przy P=60% (A)
-150/16,0 (TIG);
 maks. prąd wyjściowy przy P=100% (A)
-140/14,4 (TIG);
 napięcie biegu jałowego (V)
- 72;
 współczynnik mocy przy maks. natężeniu prądu - 0,99;
 sprawność przy maks. natężeniu prądu
- 75TIG, 81 MMA;
 zakres natężenia prądu TOG DC
- 3 – 220;
 zakres natężenia prądu MMA DC
- 4 – 170;
W skład urządzenia powinno wchodzić:
 źródło spawalnicze;
 uchwyt spawalniczy tig ( przewód min. 4m);
 przewód masy;
 przewód gazowy.
Zgodność UE
2
Certyfikat jakości.
4.
Tokarka uniwersalna
Napięcie 400 (V)
Moc przyłączeniowa maksymalnie 600 (W)
Wymagane parametry:
- umożliwiająca obrabianego elementu o długości 700 (mm)
- umożliwiająca toczonego elementu nad łożem o wymiarach 270 (mm)
- umożliwiająca toczonego elementu nad suportem o wymiarach 145(mm)
- prześwit wrzeciona minimum 25mm
Zakres obrotów:
- minimum 6 stopni w przedziale 115 - 1 620 (obr/min)
Automatyczny posuw:
- podłużny minimum 12 stopniowy w przedziale 0,05 - 1,25 (mm/obr)
- maksymalny posuw nożowego suportu (mm) 75
- maksymalny posuw poprzecznego suportu (mm) 120
- maksymalny posuw podłużnego suportu (mm) 650
Jedna działka noniusza 1(mm)
- podłużny posuw maksymalnie 0,30
kpl.
1
str. 46
JM
Ilość
Nazwa
JM
Ilość
Nożycowy podest ruchomy z napędem elektrycznym
Dane techniczne nożycowego podestu ruchomego z napędem
elektrycznym:
 wysokość robocza
- 7,6 m
 wysokość platformy
- 5,6 m
 długość platformy złożonej
- 1,63 m
 długość platformy wysuniętej
- 2,54 m
 szerokość platformy
- 0,74 m
 wysokość z barierkami
- 2,11 m
 wysokość z barierkami złożonymi
- 1,75 m
 długość transportowa
- 1,83 m
 szerokość
- 0,76 m
 rozstaw osi
- 1,32 m
 prześwit
- 6 cm
 prześwit po wysunięciu podpór
- 2 cm
 ilość osób (wewn./zewn.)
-2
 nośność
- 220 – 230 kg
 prędkość jazdy
- 4,0 km/h
 pręd. z podniesioną platformą
- 0,8 km/h
 pokonywanie wzniesień
- 30%
 promień skrętu wewn.
- zero
 promień skrętu zewn.
- 1,55 m
Nożycowy podest ruchomy z napędem elektrycznym powinien posiadać
koła niebrudzące podłoża, sterowanie proporcjonalne, akumulator
24V225Ah.
Zgodność UE, Certyfikat jakości
kpl.
2
Lp.
Nazwa
- poprzeczny posuw maksymalnie 0,10
Możliwość regulacji luzu wrzeciona (stożek łożyska)
Rozmiar d x sz. x w (mm) 1400 x 600 x 1150 +/- 15%
Masa nie przekraczająca 160 (kg)
Wyposażenie:
- luneta stała i przesuwna
- pasek klinowy
- zestaw kluczy, komplet kół zębatych
- kieł stały Mk II i Mk IV
- uchwyt 3-szczękowy uniwersalny Ø 125 mm
- uchwyt 4-szczękowy Ø 125 mm (odz. ust. szczęk) + kołnierz
sprzęgający
- zestaw noży SK 12 x 12 (8 szt.)
- kieł obrotowy MK II
- głowica wiertnicza B16 1-13 mm
- trzpień do gł. wiertniczej Mk II B16
- tuleje zaciskowe Ø 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm.
- częstotliwościowy regulator obrotów FMO-1
Tokarka mocowana na podstawie typu szafka umożliwiająca
przechowywanie dodatkowego wyposażenia.
Zadanie nr 2.
Lp.
1.
str. 47
Zadanie nr 3.
Lp.
Nazwa
JM
Ilość
kpl.
6
JM
Ilość
kpl.
2
Stół warsztatowy typu ciężkiego z nadstawką
1.
wymiary blatu:
2000-2200 x 740-800 wys. 870-900 mm
blat wykonany ze sklejki o grub. 45-50 mm pokryty blachą kwasoodporną
stół wyposażony w:
 regulatory wysokości
 2 szafki pod blatowe na bokach stołu (1 szafka czteroszufladowa –, 2
szafka drzwiczki – wewnątrz dwie półki z możliwością regulacji )
 szuflady wyłożone matą tłumiącą
 każdy moduł /szuflady i drzwiczki/ zamykany na jeden klucz
 między modułami przestrzeń umożliwiająca przy stole pracę na
siedząco
 kolor obudowy i szafek: niebieski
 na całej długości blatu ścianka perforowana /trzypanelowa/ z
zawieszoną 1 szafką o wym.: wys. 480x szer. 630 x gł. 270 mm /
wymiary ± 10%/
 na ściance perforowanej listwa z przyłączami
3 x 230V i 1 x
szybkozłączka doprowadzenia powietrza / gniazdo/
 panel oświetleniowy ze stelażem - oświetlenie blatu roboczego
obudowane klasa szczelności min. IP65, - moc min. 18W LED
 zasilanie 230 V, 50Hz,
 oświetlenie wyposażone w wyłącznik montowany na bocznej listwie
stelaża oświetlenia i kabel z wtyczką /kabel dług.3-4 m/,
 na ściance perforowanej 15 pojemników z uchwytami do powieszenia
przystosowane do montażu / na ściance/
 zawieszki na narzędzia / po jednej sztuce z każdego rodzaju/:
 zawieszka do kluczy płaskich, trapezowa, duża na 16 do 19 kluczy
 zawieszka na wkrętaki duża wys.40 x szer. 410 x gł. 36 mm
 zawieszka na młotek
 zawieszka na szczypce duża wys. 31 x szer. 220 x gł. 71 mm
 zawieszka do kluczy nasadowych
Zadanie nr 4.
Lp.
Nazwa
1. Wózek narzędziowy BETA z kompletem narzędzi C38 O plus zestaw
narzędzi BETA 5938U/2T
Wózek narzędziowy C38 O plus zestaw narzędzi 5938U/2T
Uwaga: Użyty przez Kupującego w powyższej specyfikacji
asortymentowej numer referencyjny producenta wskazuje wyłącznie na
standard funkcjonalno-użytkowy i jakościowy wymagany dla wyrobu.
Kupujący dopuszcza możliwość dostarczenia asortymentu równoważnego,
kompatybilnego z urządzeniami /wyposażeniem/, dla których jest on
przeznaczony (oraz zgodnego z treścią oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Sprzedawcy), tzn.:
1) o podobnych parametrach jakościowych (wyrób nowy,
nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad);
2) o takich samych parametrach technicznych (wymiary,
kompatybilność szuflad z wkładami narzędziowym);
str. 48
Lp.
Nazwa
JM
Ilość
kpl.
2
kpl.
1
kpl.
1
o nie gorszych parametrach funkcjonalno-użytkowych, niż parametry
wyrobu oznaczonego numerem referencyjnym.
2.
Zestaw narzędzi elektrotechnika
Walizka narzędziowa na kółkach 2036/TV plus zestaw narzędzi
5980EL/B
Uwaga: Użyty przez Kupującego w powyższej specyfikacji
asortymentowej numer referencyjny producenta wskazuje wyłącznie na
standard funkcjonalno-użytkowy i jakościowy wymagany dla wyrobu.
Kupujący dopuszcza możliwość dostarczenia asortymentu równoważnego,
kompatybilnego z urządzeniami, dla których jest on przeznaczony (oraz
zgodnego z treścią oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Sprzedawcy), tzn.:
3) o podobnych parametrach jakościowych (wyrób nowy,
nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad);
4) o takich samych parametrach technicznych (wymiary,
kompatybilność z urządzeniem);
5) o nie gorszych parametrach funkcjonalno-użytkowych, niż
parametry wyrobu oznaczonego numerem referencyjnym.
3.
Prasa ręczna do wyciskania i montowania łożysk, tulei, sworzni
Prasa wykonana z wysokiej jakości odlewu żeliwnego z stolikiem
ustawianym w czterech położeniach
Parametry urządzenia:
 siła docisku 2,5 do 3,5 t
 wysokość obrabianego elementu od 250 – 285 mm
 stolik z czterema otworami o różnych szerokościach / 10-15mm, 20-25
mm, 30-35 mm, 40-45 mm/
 wysokość po opuszczeniu trzpienia od 600 do 650 mm
 trzpień wyciskający o przekroju kwadratowy / 35-38 mm/ lub okrągły
Ø 45-55 mm
 podstawa o wymiarach: szer. 280 – 320 mm, głębokość 450-480 mm,
wys. 60-80 mm
4.
Napownica z wyposażeniem
Napownica pneumatyczna wyposażona w 3 przestawne głowice
przeznaczona do nap, haków, nitów, guzików oraz do wycinania otworów.
Urządzenie ma posiadać reduktor pneumatyczny pozwalający redukować
docisk tłoka w zależności od rodzaju obrabianych tkanin, znacznik
laserowy umożliwiający dokładne ustawienie tkaniny względem
pracującej głowicy. Załączanie urządzenia powinno odbywać się
dwustopniowo oraz posiadać regulowany czas docisku siłownika.
Dane techniczne:
Ciśnienie robocze – 0.15~0.8 MPa;
Siła docisku – 150~650 kg;
Czas mocowania – 0,3 ~1 s;
Prześwit roboczy – 35 mm;
Zużycie powietrza – 0,13/min;
Zasilanie – 230V
Zgodność UE
Certyfikat jakości
str. 49
Lp.
Nazwa
JM
Ilość
JM
Ilość
kpl.
1
W ukompletowaniu wyposażenia (do n/w średnic oczek): wykrojniki;
końcówki do zaciskania; redukcje do wykrojnika i do zaciskania oczek 4,
5, 6, 10, 12 i 17 mm
akcesoria eksploatacyjne:
- oczka ø 4 mm
– 5000 szt.
- oczka ø 5 mm
– 2000 szt.
- oczka ø 6 mm
– 2000 szt.
- oczka ø 10 mm
– 2000 szt.
- oczka ø 12 mm
– 2000 szt.
- oczka ø 17 mm
– 2000 szt.
Zadanie nr 5.
Lp.
1.
Nazwa
Wyważarka kół samochodowych ciężarowych i osobowych
Dane techniczne, które powinna spełniać (posiadać) wyważarka:
- zasilanie: 3x400V/50Hz
- moc silnika napędzającego: 0,37 kW +/- 15%
- umożliwiająca wyważanie kół do 200 kg
- średnica wyważanych kół 10-26 cali
- dokładność wyważania kół samochodów ciężarowych 10 g
- dokładność wyważania kół samochodów osobowych 1 g
- czas pomiaru całkowity do 8 sekund
- szerokość obręczy wyważanych kół 2-20 cali
- masa całkowita urządzenia nieprzekraczająca 260 kg
- 3 stopniowa sygnalizacji położenia niewyważenia
- kalibracja oddzielna do pojazdów osobowych i ciężarowych
- wyposażona w syntezator mowy,
- osłonę koła,
- program Alu – dla opcji osobowej
- monitor LCD,
- automatyczny pomiar odległości,
- przeliczenie niewyważeń,
- automatyczny pomiar odległości i wielkości koła przez wysuwany
wysięgnik,
- program optymalizacji ustawienia opony względem obręczy w
przypadku dużych niewyważeń,
- pozycjoner miejsca niewyważenia / hamulec w miejscu niewyważenia
podręczna pamięć użytkownika,
- przegrody na ciężarki i dodatkowe stożki centrujące, klucz do kalibracji,
podkładki gumowe (stabilizacyjne).
Wyposażenie:
Stożek mały wymiary: 40 - 57 mm, uchwyt szpilkowy do felg
nieprzelotowych bez otworu centralnego.
WST średnica: 40 – 58 mm;
WST średnica: 42 – 65 mm;
WST średnica: 43 – 80 mm (podcięty); WST średnica: 43 – 80 mm;
WST średnica: 54 – 76 mm;
WST średnica: 65 – 110 mm;
WST średnica: 70 – 92 mm;
WST średnica: 88 – 111 mm;
WST średnica: 110 – 125 mm;
WST średnica: 125 – 145 mm;
WST średnica: 145 – 165 mm
- uchwyt szpilkowy WU-2: zapewniający możliwość regulacji
str. 50
Lp.
Nazwa
JM
Ilość
JM
Ilość
kpl.
16
kpl.
2
kpl.
8
kpl.
7
rozstawienia i ilości szpilek dla kół bez centralnego otworu w obręczy,
- dodatkowe nakrętki przeznaczone do obsługi kół z dużymi otworami w
obręczy, wersja do uchwytu standardowego,
dodatkowo: pierścienie centrujące (Ø55, Ø56, Ø58, Ø60, Ø65mm).
Uchwyt uniwersalny: do kół samochodów ciężarowych i ciężarowo osobowych.
Deklaracja zgodności UE
Zadanie nr 6.
Lp.
Nazwa
1. Szlifierka stołowa dwutarczowa
Napięcie znamionowe: 230V/50 Hz
Moc znamionowa: minimum 550W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: minimum 2850obr/min.
Średnica tarczy: 205 x 19 mm.
Wymiary (DxSxW): 395 x 265 x 333 mm +/- 10%
Waga: do 22 kg
Deklaracja zgodności UE
2.
Szlifierka prosta obwodowa
Napięcie znamionowe: 230V 50Hz
Moc znamionowa: minimum 510W
Prędkość obrotowa minimalna: 30000 obr/min.
Możliwość stosowania ściernic trzpieniowych i tarczowych
Możliwość łatwego i precyzyjnego manewrowania.
Nie wymagająca uziemienia
Deklaracja zgodności UE
3.
Wiertarka ręczna elektryczna
Napięcie znamionowe: 230V 50Hz
Moc znamionowa minimum: 790W
Prędkość bez obciążenia minimum: 920 obr/min
Typ uchwytu: szybkozaciskowy
Funkcja udaru: tak
Umożliwiająca wiercenie:
- wiercenie w drewnie do 30 mm
- wiercenie w betonie do 60mm
- wiercenia w stali do 13 mm
Deklaracja zgodności UE
4.
Wiertarka stołowa
Moc nominalna: minimum 710W
Napięcie znamionowe: 230V 50Hz
Prędkość obrotowa bez obciążenia:
1 bieg: w zakresie 200-850 obr/min.;
2 bieg minimum: 2500 obr/min.
Umożliwiająca wiercenie:
- wiercenie w stali do 13 mm
- wiercenie w drewnie do 40 mm
str. 51
Lp.
Nazwa
JM
Ilość
kpl.
6
kpl.
2
JM
Ilość
kpl.
3
szt.
1
kpl.
5
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego: 1,5 - 13 mm
Wymiary podstawy: 330 x 350 x 30 mm+/-10%
Masa: do 12 kg.
Deklaracja zgodności UE
5.
Mini szlifierka-wiertarka
Moc: minimum 170W
Napięcie znamionowe: 230 V ~ 50Hz
Liczba obrotów: 8000 - 35000 obr/min
Wyposażenie:
- uchwyt umożliwiający mocowanie narzędzi o średnicy 3,2mm
- skrzynka z sortownikiem na akcesoria
- wieszak na szlifierkę
- wałek gięty z uchwytem na akcesoria
- w komplecie taśmy szlifierskie i ściernice zgodne z ukompletowaniem
producenta
Deklaracja zgodności UE
6.
Lutownica kolbowa 400W/200W
Lutownica powinna posiadać dwa zakresy pracy 400W i 200W i znaki
bezpieczeństwa „B” i CE
 napięcie znamionowe 230V
 klasa izolacji I
 moc znamionowa 480/350W
 czas rozgrzewania do temp. 200°C 5-6 min.
 temperatura pracy 480/360°C
 rękojeść wykonana z żaroodpornego tworzywa sztucznego lub z
drewna
Deklaracja zgodności UE
Zadanie nr 7.
Lp.
1.
Nazwa
Nasadka udarowa rozmiar 27 mm z napędem 1”
nasadka do klucza z napędem 1”, do nakrętek metrycznych rozmiar 27;
nasadka do użytku udarowego wykonana z wysokiej jakości stali
stopowej; oksydowana; głębokość gniazda sześciokątnego od 16 do 20
mm,
2.
Klucz płaski jednostronny 55mm
Klucz płaski jednostronny rozm. 55mm o bardzo wytrzymałej konstrukcji
wykonany ze stali chromowo-wanadowej, przystosowany do pracy z
przedłużką ramienia.
Dług. klucza od 455 – 465 mm Wymagany certyfikat jakości
3.
Komplet wybijaków cylindrycznych
Komplet 6 wybijaków cylindrycznych o rozmiarach: ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm
str. 52
Lp.
4.
Nazwa
Złączka przejściowa 1” na ¾”
Pokrętło do kluczy nasadowych ¾”
Pokrętło klucza nasadowego typu T z przesuwnym zabierakiem ¾”,
produkt wykonany z wytrzymałej na zginanie i pęknięcia stali chromowowanadowej /Cr-V/, trzpień zabieraka z kulką blokującą ustalającą nasadkę
podczas pracy, długość ramienia pokrętła od 450 do 550 mm, pokrętło z
zabezpieczeniami na obu końcach uniemożliwiające zsunięcie się
trzpienia zabieraka, certyfikat jakości,
8.
szt.
4
szt.
2
szt.
2
kpl.
20
kpl.
2
kpl.
2
kpl.
2
Zestaw znaczników numerowych i znaków specjalnych 8 mm
Duży zestaw znaczników numerowych i znaków specjalnych wykonany z
wysokiej jakości materiałów dla zapewnienia długoterminowej
wytrzymałości i profesjonalnie wybijanych znaków w stali. Zestaw
umieszczony w mocnym, estetycznym pudełku z zamknięciem
12.
2
Przyrząd do diagnostyki silnika
Przyrząd do słuchowej diagnostyki silnika /stetoskop/.
Końcówka ze stali, z rękojeścią, wężyki z tworzywa sztucznego
11.
szt.
Pilniki iglaki klasyczne /komplet/
Komplet pilników iglaków ( nie diamentowe) składający się z minimum
12 pilników o różnych przekrojach części roboczej ( płaski, trójkątny,
kwadratowy, okrągły itp.), zapakowane w etui.
10.
3
Pokrętło do kluczy nasadowych 1”
Pokrętło klucza nasadowego typu T z przesuwnym zabierakiem 1”,
produkt wykonany z wytrzymałej na zginanie i pęknięcia stali chromowowanadowej /Cr-V/, trzpień zabieraka z kulką blokującą ustalającą nasadkę
podczas pracy, długość ramienia pokrętła od 530 do 570 mm, pokrętło z
zabezpieczeniami na obu końcach uniemożliwiające zsunięcie się
trzpienia zabieraka, certyfikat jakości;
9.
szt.
Oprawa do narzynek
Oprawa do narzynek PBGa 75 mm. Stosowana do narzynek M39 - M42.
6.
7.
Ilość
Narzynka M42x1,5
Wysokiej klasy narzynka okrągła, metryczna, drobnozwojna o średnicy
nominalnej M42x1,5; przeznaczona do gwintowania maszynowego i
ręcznego bardzo twardych materiałów klasy P1.2 – P1.3 . Typ narzynki
NHDa, klasa tolerancji wykonywanych gwintów 6g, wykonana ze stali
szybkotnącej HSS według normy DIN 22568.
5.
JM
Zestaw znaczników literowych 8 mm
Duży zestaw znaczników literowych od A do Z wykonany z wysokiej
jakości materiałów dla zapewnienia długoterminowej wytrzymałości i
profesjonalnie wybijanych znaków w stali. Zestaw umieszczony w
mocnym, estetycznym pudełku z zamknięciem
str. 53
Lp.
13.
Nazwa
14.
Zestaw znaczników literowych 5 mm
15.
Duży zestaw znaczników literowych od A do Z wykonany z wysokiej
jakości materiałów dla zapewnienia długoterminowej wytrzymałości i
profesjonalnie wybijanych znaków w stali. Zestaw umieszczony w
mocnym, estetycznym pudełku z zamknięciem
Zestaw frezów palcowych HSS z powłoką TiN
Frezy palcowe 3-20mm HSS (zestaw 20szt.) powłoka TiN
wersja z 2 ostrzami tnącymi 10szt (3/4/5/6/8/10/12/14/18/20mm)
wersja z 4 ostrzami tnącymi 10szt. (3/4/5/6/8/10/12/14/18/20mm
Frezy powinny być w opakowaniu drewnianym
kpl.
2
kpl.
4
szt.
1
szt.
1
kpl.
1
szt.
1
kpl.
2
Kieł tokarski obrotowy
Kieł tokarski obrotowy standardowy z końcówką z węglików spiekanych
z uchwytem Morse’a nr 5, obciążenie 1250 kg, max. Prędkość obrotowa
2500 obr/min.
21.
2
Zestaw 7 frezów prostych do drewna do frezarki dolnowrzecionowej
Zestaw 7 frezów prostych do drewna do frezarki dolnowrzecionowej
komplet zawierający:
frez o średnicy zewnętrznej Ø 125 mm
frez o średnicy otworu Ø 30 mm
ilość zębów 4
szerokość frezów 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm; 25 mm; 40
mm. / 7 szt./
20.
kpl.
Tuleja redukcyjna 6/4
Tuleja redukcyjna z płetwą do narzędzi z chwytem Morse’a rozmiar 6/4
19.
2
Tuleja redukcyjna 6/5
Tuleja redukcyjna z płetwą do narzędzi z chwytem Morse’a rozmiar 6/5
18.
kpl.
Zestaw frezów palcowych HSS
Frezy palcowe HSS ( zestaw 20szt.) 10 frezów z podwójnym ostrzem
oraz 10 frezów z poczwórnym ostrzem o rozmiarach
(3/4/5/6/8/10/12/14/18/20mm)
Frezy powinny być w opakowaniu drewnianym
17.
Ilość
Zestaw znaczników numerowych i znaków specjalnych 5 mm
Duży zestaw znaczników numerowych i znaków specjalnych wykonany z
wysokiej jakości materiałów dla zapewnienia długoterminowej
wytrzymałości i profesjonalnie wybijanych znaków w stali. Zestaw
umieszczony w mocnym, estetycznym pudełku z zamknięciem
16.
JM
Głowica frezarska Ø 80
Zestaw głowicy frezarskiej Ø 80 z płytkami z węglików spiekanych,
str. 54
Lp.
Nazwa
JM
Ilość
JM
Ilość
kpl.
2
kpl.
1
płytki kwadratowe, wymienne z otworem kalibrującym. Głowica
montowana do frezarki FU 28. Minimalna ilość płytek w głowicy 4, w
komplecie tuleja do zamocowania głowicy do frezarki, oraz dwa komplety
płytek do każdej głowicy.
Zadanie nr 8.
Lp.
Nazwa
1. Zawiesie łańcuchowe czterocięgnowe
Zawiesie łańcuchowe czterocięgnowe z dodatkowymi hakami
skracającymi:
 haki z zabezpieczeniem
 udźwig zawiesia w zakresie od 1,5 do 2,5 T
 długość cięgna 150 do 200 cm
 zestaw naprawczy zabezpieczenia haka w zestawie 4 szt. zapadek do
haka, 4 szt. sprężyn zapadki, 4 szt. sworzni zapadki
 zestaw w skrzynce z tworzywa sztucznego
 WYMAGANY ATEST, oraz certyfikat jakości
 deklaracja zgodności UE
 Tabliczka znamionowa trwale przymocowana do zawiesia
2.
Trawersa belkowa do suwnicy
Trawersa belkowa do zawieszenia na haku dźwignicy o zmiennej
rozpiętości zawiesi łańcuchowych
udźwig od 1,0 do 1,5 T
długość belki od 1,2 m do 1,5 m / ustalacze pozycji zmiennej rozpiętości
zawiesi co /max./ 10 cm/
jedna strona 1 hak na zawiesiu łańcuchowym o dług. 42 – 45 cm / łącznie
z hakiem/
druga strona 2 haki na zawiesiu łańcuchowym o długości 22 do 24 cm
każde / łącznie z hakiem/
haki zawiesia z zabezpieczeniem
zestaw naprawczy zabezpieczenia haka – w zestawie 4 szt. zapadek do
haka, 4 szt. sprężyn zapadki, 4 szt. sworzni zapadki
Możliwa opcja wersji: zastosowanie 2 łańcuchów z każdej strony trawersy
o dług. 0,6 m z dodatkowymi hakami skracającymi / pozostałe warunki
dla trawersy bez zmian/
WYMAGANY ATEST, oraz certyfikat jakości
deklaracja zgodności UE
Tabliczka znamionowa trwale przymocowana do trawersy i zawiesi
łańcuchowych
str. 55
Zadanie nr 9.
Nazwa
JM
Ilość
Pojemnik umożliwiający łatwe zwilżanie pędzla, ściereczki lub szmatki.
Naciśnięcie na mosiężną pompkę ma powodować napełnienie górnej
miseczki odmierzoną ilością płynu, nadmiar płynu ma spływać
bezpiecznie z powrotem do wnętrza pojemnika. Ma posiadać perforowane
sito służące jako pułapka przeciwogniowa. Miseczka ma posiadać
uniesiony brzeg zabezpieczający płyn przed rozlaniem. Pojemnik
wykończony trwałym lakierem proszkowym odpornym na działanie
chemikaliów. Kolor pojemników czerwony. Wielkości 2 litry.
kpl.
20
kpl.
1
kpl.
1
kpl.
3
Lp.
1. Pojemnik tłokowy
2. Uchwyt TIG LT17 GV 4m
Uchwyt do spawania metodą TIG, LT17 GV 4m, K10513-17-4VS do
spawarek INVERTEC V145-S /10-25mm²/, chłodzony powietrzem,
140A/100A-DC-AC 35%
3. Waga magazynowa 500kg
Waga magazynowa o nośności 500kg do pracy w terenie
 nośność wagi 500 kg / dokładność 0,1 kg/
 minimalna masa ważonego towaru 100 g
 platforma wykonana z wzmocnionej blachy ryflowanej o grub.
min 2,5 mm o wymiarach 60 x 80 cm;
 zasilanie: akumulator min. 6V /min. 60 godzin pracy bez
ładowania/ w zestawie z kablem i ładowarką sieciową, wskaźnik
stanu akumulatora;
 wyświetlacz LCD z podświetleniem /funkcja automatycznego
przejścia w stan oczekiwania/, czarne litery na zielonym tle,
polskie w języku polskim
 funkcja tary;
 wodoszczelna klawiatura z sygnalizacją dźwiękową
 masa wagi 20-24 kg
 temperatura pracy od -10 do +40° C
Instrukcja w języku polskim
Deklaracja zgodności UE
4. Profesjonalny pistoletowy zestaw do pompowania kół
Zestaw wyposażony w:
 manometr z odczytem pomiaru od 0 do 16 bar;
 min. dwie skale odczytu: w barach i PSI;
 manometr w osłonie gumowej amortyzującej wstrząsy;
 końcówki do wentyla: standardowa, kątowa, oraz przedłużka
metalowa /min. 150 mm/ z końcówką dwustronną do kół
bliźniaczych.
Pistolet powinien posiadać:
 funkcję spuszczania powietrz z równoczesnym pomiarem
ciśnienia;
 funkcję pomiaru ciśnienia bez kompresora;
 długość przewodu min. 1 m;
 standardowe podłączenie z wężem do kompresora.
Deklaracja zgodności UE
str. 56
Lp.
Nazwa
JM
Ilość
kpl.
1
kpl.
1
kpl.
2
kpl.
4
5. Piaskownica syfonowa bezpyłowa z odkurzaczem
- obszar roboczy: wys. 104 x średnica 38 cm +/- 10%
- ciśnienie robocze: 8 bar
- zapotrzebowanie na powietrze: 300-700 l/min
- moc odkurzacza minimum: 1200W +/- 10%
- piaskowanie odbywa się poprzez podłączenie sprężarki
- wąż do podawania piasku i odsysania o długości minimum 2,5 m
- 2 dysze w komplecie o średnicy 7,5 mm
- waga maksymalna: 50 kg
Wyposażona w pistolet do piaskowania oraz zintegrowany odkurzacz o
mocy 1200W +/- 10% który zasysa ponownie wyrzucone pod ciśnieniem
ścierniwo umożliwiając tym samym bezpyłową pracę.
Wbudowany specjalny wysokiej jakości filtr umożliwia ponowne
wykorzystanie ścierniwa, co pozwala na duże oszczędności podczas
piaskowania.
6. Mobilna sprężarka śrubowa
Parametry techniczne:
- Zasilanie 400 V
- Zbiornik powietrz minimum 200 L
- Wydajność l/m minimum 550 L
- Wymiary 1480x680x1180 mm +/- 15%
Sprężarka mobilna umożliwiająca łatwe przemieszczanie.
7. Kompresor bezolejowy przenośny
Przenośny kompresor bezolejowy ze zbiornikiem 4 - 5l,
ciśnienie max. 8 -10 bar,
wydajność nie mniej niż 180 l/min,
zasilanie 230V 50 Hz,
waga 10 – 12 kg,
głośność pracy max. 98 db.
W zestawie wąż o dług 4,5 do 5 m, oraz pistolet do przedmuchiwania.
Deklaracja zgodności UE
8. Tablicowy miernik elektromagnetyczny
Tablicowy miernik elektromagnetyczny przeznaczony do pomiaru
wartości skutecznej prądu o parametrach równorzędnych do miernika typu
EA17, przystosowany do mocowania w tablicy o grubości nie
przekraczającej 15 mm.
DANE TECHNICZNE
 zakresy pomiarowe, moc pobierana: 40 A, 0,85 VA
 maksymalne napięcie pracy względem ziemi: 600 V
 wymiary ramki czołowej [mm]: 72x72mm.
Wraz z amperomierzem świadectwa wzorcowania.
str. 57
Zadanie nr 10.
Lp.
1.
Nazwa
JM
Ilość
kpl.
4
kpl.
4
kpl.
8
kpl.
6
Wysokie krzesło warsztatowe z podnóżkiem
Wysokie krzesło warsztatowe, obrotowe z podnóżkiem z płynną regulacją
wysokości siedziska w zakresie / pomiar od podłoża/:
- minimalna wysokość siedziska od 550 do 555 mm
- maksymalna wysokość siedziska 730 do 750 mm
Krzesło na stopkach /bez kółek i podłokietników/
- siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki profilowanej o grubości od 8
do12 mm
2.
Zestaw 11 nasadek sześciokątnych BETA 900/C11
3.
Uwaga: Użyty przez Kupującego w powyższej specyfikacji
asortymentowej numer referencyjny producenta wskazuje wyłącznie na
standard funkcjonalno-użytkowy i jakościowy wymagany dla wyrobu.
Kupujący dopuszcza możliwość dostarczenia asortymentu równoważnego,
kompatybilnego z urządzeniami, dla których jest on przeznaczony (oraz
zgodnego z treścią oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Sprzedawcy), tzn.:
1)
o podobnych parametrach jakościowych (wyrób nowy,
nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad);
2)
o takich samych parametrach technicznych (wymiary,
kompatybilność z urządzeniem);
3)
o nie gorszych parametrach funkcjonalno-użytkowych, niż
parametry wyrobu oznaczonego numerem referencyjnym.
Szafa warsztatowa
4.
Szafa metalowa warsztatowa głęboka z panelem narzędziowym i
pojemnikami
- korpus szafy wykonany z blachy stalowej, spawany
- wzmacniane drzwi z 3 punktowym zamkiem ryglującym z 2 kluczami w
zestawie
- wymiary szafy:
wysokość :1900 - 2100mm,
głębokość: 630 – 650mm,
szerokość: 1100 -1200mm
- regulowane stopki
- dół szafy wzmocniony /możliwość transportu szafy wózkiem widłowym/
- szafa lakierowana lakierem proszkowym – kolor niebieski
- wewnątrz szafy:
cztery półki o nośności min. 100 kg każda, z możliwością
regulacji wysokości montażu półki co 30mm
panel narzędziowy o wym. 960x870mm z zestawem min.25
haczyków/uchwytów na narzędzia
8 pojemników o wym.: S150xG200xW95mm
12 pojemników o wym.S100xG200xW95mm
Szyna montażowa dług 900mm montowana na panelu
narzędziowym
Stół warsztatowy Practikal Lain
str. 58
5.
Stół warsztatowy Promag FSS03-niebieski 06-5000.333
Uwaga: Użyty przez Kupującego w powyższej specyfikacji
asortymentowej numer referencyjny producenta wskazuje wyłącznie na
standard funkcjonalno-użytkowy i jakościowy wymagany dla wyrobu.
Kupujący dopuszcza możliwość dostarczenia asortymentu równoważnego,
kompatybilnego z urządzeniami, dla których jest on przeznaczony (oraz
zgodnego z treścią oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Sprzedawcy), tzn.:
1)
o podobnych parametrach jakościowych (wyrób nowy,
nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad);
2)
o takich samych parametrach technicznych (wymiary,
kompatybilność z urządzeniem);
3)
o nie gorszych parametrach funkcjonalno-użytkowych, niż
parametry wyrobu oznaczonego numerem referencyjnym.
Nadbudowa żaluzjowa
6.
Nadbudowa żaluzjowa Promag 06-2317
Uwaga: Użyty przez Kupującego w powyższej specyfikacji
asortymentowej numer referencyjny producenta wskazuje wyłącznie na
standard funkcjonalno-użytkowy i jakościowy wymagany dla wyrobu.
Kupujący dopuszcza możliwość dostarczenia asortymentu równoważnego,
kompatybilnego z urządzeniami, dla których jest on przeznaczony (oraz
zgodnego z treścią oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Sprzedawcy), tzn.:
1)
o podobnych parametrach jakościowych (wyrób nowy,
nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad);
2)
o takich samych parametrach technicznych (wymiary,
kompatybilność z urządzeniem);
3)
o nie gorszych parametrach funkcjonalno-użytkowych, niż
parametry wyrobu oznaczonego numerem referencyjnym.
Listwa z lampą i przyłączami
7.
Listwa z lampą i przyłączami Promag 06-1309 FSS 0324
Uwaga: Użyty przez Kupującego w powyższej specyfikacji
asortymentowej numer referencyjny producenta wskazuje wyłącznie na
standard funkcjonalno-użytkowy i jakościowy wymagany dla wyrobu.
Kupujący dopuszcza możliwość dostarczenia asortymentu równoważnego,
kompatybilnego z urządzeniami, dla których jest on przeznaczony (oraz
zgodnego z treścią oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Sprzedawcy), tzn.:
1)
o podobnych parametrach jakościowych (wyrób nowy,
nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad);
2)
o takich samych parametrach technicznych (wymiary,
kompatybilność z urządzeniem);
3)
o nie gorszych parametrach funkcjonalno-użytkowych, niż
parametry wyrobu oznaczonego numerem referencyjnym.
Stół warsztatowy strong Lain
Stół warsztatowy strong Lain Promag 06-5004.355
Uwaga: Użyty przez Kupującego w powyższej specyfikacji
kpl.
8
kpl.
6
kpl.
3
str. 59
8.
asortymentowej numer referencyjny producenta wskazuje wyłącznie na
standard funkcjonalno-użytkowy i jakościowy wymagany dla wyrobu.
Kupujący dopuszcza możliwość dostarczenia asortymentu równoważnego,
kompatybilnego z urządzeniami, dla których jest on przeznaczony (oraz
zgodnego z treścią oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Sprzedawcy), tzn.:
1)
o podobnych parametrach jakościowych (wyrób nowy,
nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad);
2)
o takich samych parametrach technicznych (wymiary,
kompatybilność z urządzeniem);
3)
o nie gorszych parametrach funkcjonalno-użytkowych, niż
parametry wyrobu oznaczonego numerem referencyjnym.
Zawieszka do kluczy płaskich duża
Zawieszka do kluczy płaskich duża Promag 06-133 D
Uwaga: Użyty przez Kupującego w powyższej specyfikacji
asortymentowej numer referencyjny producenta wskazuje wyłącznie na
standard funkcjonalno-użytkowy i jakościowy wymagany dla wyrobu.
Kupujący dopuszcza możliwość dostarczenia asortymentu równoważnego,
kompatybilnego z urządzeniami, dla których jest on przeznaczony (oraz
zgodnego z treścią oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Sprzedawcy), tzn.:
1)
o podobnych parametrach jakościowych (wyrób nowy,
nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad);
2)
o takich samych parametrach technicznych (wymiary,
kompatybilność z urządzeniem);
3)
o nie gorszych parametrach funkcjonalno-użytkowych, niż
parametry wyrobu oznaczonego numerem referencyjnym.
9.
Zawieszka na wkrętaki duża
10.
Zawieszka na wkrętaki duża Promag 06-134 D
Uwaga: Użyty przez Kupującego w powyższej specyfikacji
asortymentowej numer referencyjny producenta wskazuje wyłącznie na
standard funkcjonalno-użytkowy i jakościowy wymagany dla wyrobu.
Kupujący dopuszcza możliwość dostarczenia asortymentu równoważnego,
kompatybilnego z urządzeniami, dla których jest on przeznaczony (oraz
zgodnego z treścią oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Sprzedawcy), tzn.:
1)
o podobnych parametrach jakościowych (wyrób nowy,
nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad);
2)
o takich samych parametrach technicznych (wymiary,
kompatybilność z urządzeniem);
3)
o nie gorszych parametrach funkcjonalno-użytkowych, niż
parametry wyrobu oznaczonego numerem referencyjnym.
Zawieszka do wierteł
Zawieszka do wierteł Promag 06-132 D
Uwaga: Użyty przez Kupującego w powyższej specyfikacji
asortymentowej numer referencyjny producenta wskazuje wyłącznie na
standard funkcjonalno-użytkowy i jakościowy wymagany dla wyrobu.
kpl.
16
kpl.
16
kpl.
16
str. 60
11.
12.
13.
Kupujący dopuszcza możliwość dostarczenia asortymentu równoważnego,
kompatybilnego z urządzeniami, dla których jest on przeznaczony (oraz
zgodnego z treścią oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Sprzedawcy), tzn.:
1)
o podobnych parametrach jakościowych (wyrób nowy,
nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad);
2)
o takich samych parametrach technicznych (wymiary,
kompatybilność z urządzeniem);
3)
o nie gorszych parametrach funkcjonalno-użytkowych, niż
parametry wyrobu oznaczonego numerem referencyjnym.
Zawieszka typ C-160
Zawieszka typ C-160 Promag 06-125
Uwaga: Użyty przez Kupującego w powyższej specyfikacji
asortymentowej numer referencyjny producenta wskazuje wyłącznie na
standard funkcjonalno-użytkowy i jakościowy wymagany dla wyrobu.
Kupujący dopuszcza możliwość dostarczenia asortymentu równoważnego,
kompatybilnego z urządzeniami, dla których jest on przeznaczony (oraz
zgodnego z treścią oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Sprzedawcy), tzn.:
1)
o podobnych parametrach jakościowych (wyrób nowy,
nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad);
2)
o takich samych parametrach technicznych (wymiary,
kompatybilność z urządzeniem);
3)
o nie gorszych parametrach funkcjonalno-użytkowych, niż
parametry wyrobu oznaczonego numerem referencyjnym
Komplet kluczy płasko-oczkowych z dwukierunkowym mechanizmem
zapadkowym
Rozmiary: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32;
BETA 142/S19
Uwaga: Użyty przez Kupującego w powyższej specyfikacji
asortymentowej numer referencyjny producenta wskazuje wyłącznie na
standard funkcjonalno-użytkowy i jakościowy wymagany dla wyrobu.
Kupujący dopuszcza możliwość dostarczenia asortymentu równoważnego,
kompatybilnego z urządzeniami, dla których jest on przeznaczony (oraz
zgodnego z treścią oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Sprzedawcy), tzn.:
1)
o podobnych parametrach jakościowych (wyrób nowy,
nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad);
2)
o takich samych parametrach technicznych (wymiary,
kompatybilność z urządzeniem);
3)
o nie gorszych parametrach funkcjonalno-użytkowych, niż
parametry wyrobu oznaczonego numerem referencyjnym.
Pojemnik tłokowy
Pojemnik umożliwiający łatwe zwilżanie pędzla, ściereczki lub szmatki.
Naciśnięcie na mosiężną pompkę ma powodować napełnienie górnej
miseczki odmierzoną ilością płynu, nadmiar płynu ma spływać
bezpiecznie z powrotem do wnętrza pojemnika. Ma posiadać perforowane
kpl.
120
kpl.
2
kpl.
20
str. 61
14.
sito służące jako pułapka przeciwogniowa. Miseczka ma posiadać
uniesiony brzeg zabezpieczający płyn przed rozlaniem. Pojemnik
wykończony trwałym lakierem proszkowym odpornym na działanie
chemikaliów. Kolor pojemników czerwony. Wielkości 1 litry.
Odkurzacz przemysłowy, laboratoryjny, mini
15.
Miniodkurzacz przemysłowy do suchych i mokrych zastosowań,
posiadający dwojaki sposób zasilania: bezprzewodowy zasilany z 18V
akumulatora Li-lon lub przewodowy 230V /napięcie zasilające/. Powinien
posiadać wymienny zmywalny filtr HEPA , funkcje odkurzania na mokro
i sucho bez konieczności wymiany filtra, pojemność zbiornika min. 7,5
litra.
Dane techniczne:
-Moc silnika - 250 – 300 W
-filtr antyalergiczny;
- typ worka – pojemnik;
- pojemność worka – 7 - 7,5 litra;
- długość kabla – 2 m;
- zasilanie 230~240 V 50/60 Hz lub akumulatorowe - Napięcie
akumulatora -18V;
- możliwość ładowania akumulatora w urządzeniu, lub osobna ładowarka
230 V do akumulatora
- opcje dodatkowe – możliwość odkurzania na mokro, możliwość
odkurzania na sucho;
Wyposażenie:
- dysza ssąca;
- ssawka szczelinowa;
- wąż ssący.
- akumulator
Deklaracja zgodności UE
Zestaw wkrętaków precyzyjnych
16.
Zestaw wkrętaków precyzyjnych min. 15 szt, długość części roboczej min.
25 mm
- z końcówką płaską 1.4; 1.8; 2,4
- z końcówką krzyżakową PH00; PH0; PH1;
- z końcówką TORX T5; T6; T7; T8; T9; T10;
- z końcówką HEX /sześciokątna/ 1.5; 2.0; 2.5;
- gwarancja 2 lata
Komplet zapakowany w praktyczną kasetkę;
Wózek narzędziowy dwuczęściowy C41H Beta
Uwaga: Użyty przez Kupującego w powyższej specyfikacji
asortymentowej numer referencyjny producenta wskazuje wyłącznie na
standard funkcjonalno-użytkowy i jakościowy wymagany dla wyrobu.
Kupujący dopuszcza możliwość dostarczenia asortymentu równoważnego,
kompatybilnego z urządzeniami, dla których jest on przeznaczony (oraz
zgodnego z treścią oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Sprzedawcy), tzn.:
4)
o podobnych parametrach jakościowych (wyrób nowy,
nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad);
5)
o takich samych parametrach technicznych (wymiary,
kpl.
2
kpl.
5
kpl.
1
str. 62
17.
kompatybilność z urządzeniem);
6)
o nie gorszych parametrach funkcjonalno-użytkowych, niż
parametry wyrobu oznaczonego numerem referencyjnym
Wózek narzędziowy trzyczęściowy C42H Beta
18.
Uwaga: Użyty przez Kupującego w powyższej specyfikacji
asortymentowej numer referencyjny producenta wskazuje wyłącznie na
standard funkcjonalno-użytkowy i jakościowy wymagany dla wyrobu.
Kupujący dopuszcza możliwość dostarczenia asortymentu równoważnego,
kompatybilnego z urządzeniami, dla których jest on przeznaczony (oraz
zgodnego z treścią oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Sprzedawcy), tzn.:
1)
o podobnych parametrach jakościowych (wyrób nowy,
nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad);
2)
o takich samych parametrach technicznych (wymiary,
kompatybilność z urządzeniem);
3)
o nie gorszych parametrach funkcjonalno-użytkowych, niż
parametry wyrobu oznaczonego numerem referencyjnym.
Zestaw okablowania do obciążnicy ORR 40
19.
Zestaw okablowania do obciążnicy ORR 40
składający się z :
1 – przewód / linka 5 x 10-16 mm²/ dług. 10m zakończony z jednej strony
wtyczką 5p 16A, z drugiej strony na żyłach zaciśnięte tulejki zaciskowe
2 – redukcja o długości 0,5 do 0,7 m zakończona z jednej strony gniazdem
5p 16A, z drugiej strony wtyczka 5p 32A
3 - redukcja o długości 0,5 do 0,7 m zakończona z jednej strony gniazdem
5p 16A, z drugiej strony wtyczka 5p 63A
Kable i wtyczki z których wykonane zostaną elementy zestawu powinny
posiadać certyfikaty CE
Całość zestawu umieszczona w estetycznym opakowaniu / skrzynka lub
walizka z tworzywa/
Dwukierunkowe szczypce do skręcania drutu 150 mm
kpl.
1
kpl.
1
kpl.
3
Nazwa
JM
Ilość
Pojemnik tłokowy
Pojemnik umożliwiający łatwe zwilżanie pędzla, ściereczki lub
szmatki. Naciśnięcie na mosiężną pompkę ma powodować
napełnienie górnej miseczki odmierzoną ilością płynu, nadmiar
płynu ma spływać bezpiecznie z powrotem do wnętrza pojemnika.
Ma posiadać perforowane sito służące jako pułapka
przeciwogniowa. Miseczka ma posiadać uniesiony brzeg
zabezpieczający płyn przed rozlaniem. Pojemnik wykończony
trwałym lakierem proszkowym odpornym na działanie
chemikaliów. Kolor pojemników czerwony. Pojemność 0,9 do 1 litr.
szt.
27
Profesjonalne dwukierunkowe szczypce do skręcania drutu 150 mm
Zadanie nr 11.
Lp.
1.
str. 63
Zadanie nr 12.
Lp.
Nazwa
Filtr Hepa z węglem aktywowanym PACE do systemu filtracji ARMEVAC 105
Elastyczny wysięgnik do systemu filtracji ARM-EVAC 105 z głowicą
prostokątną o długości 2,5m i średnicy 75mm firmy PACE
1.
2.
JM
Ilość
szt.
2
szt.
4
JM
Ilość
szt.
5
szt.
2
Zadanie nr 13.
Lp.
Nazwa
Zestaw wyciorów do czyszczenia broni krótkiej i długiej w składzie:
składany 3-4 elementowy wycior do broni gwintowanej kaliber od 5,6 do
9mm; składany 3-4 elementowy wycior do broni gładkolufowej kal. 12 ,
16, 28; długość wyciora po skręceniu min do broni krótkiej 15-25 cm,
max. do broni długiej 80-85 cm; końcówki wyciora ze szczotki mosiężnej
min. 10 szt. ( dla kalibrów 5,6; 7,62; 9 mm); końcówki wyciora z bawełny
min. 5szt. ( dla w/w kal.); końcówki z uchem /mosiężne lub plastikowe/
min.2szt.;opakowanie trwały aluminiowy futerał.
1.
2.
Czarna oksyda w paście na zimno Perma Blue opakowanie 57 g
3.
Super mocna czarna oksyda w płynie na zimno Super Blue opakowanie
90 g
szt.
2
Szczotka mosiężna wyciora do broni kal. 7,62 - 8 mm z gwintem
wewnętrznym
szt.
50
Szczotka mosiężna wyciora do broni kal. 9 - 9,3 mm z gwintem
wewnętrznym
szt.
50
szt.
40
szt.
40
JM
Ilość
kpl.
1
4.
5.
6.
Szczotka mosiężna wyciora do broni gładkolufowej kal. 12
7.
Szczotka mosiężna wyciora do broni gładkolufowej kal. 16
Zadanie nr 14.
Lp.
Nazwa
1 Ładowarka uniwersalna do akumulatorków NiCd, NiMH,
sterowana mikrokontrolerem,
Ładowanie akumulatorów: AA(R6), AAA(R03), C (R14), D (R20),
PP3 (9V). Jednorazowo możliwość ładowania 14 – 16
akumulatorów, Funkcje ładowarki: automatyczna diagnoza, oraz
szybki test pojemności danego akumulatora, proces odświeżania/
rozładowania zużytych akumulatorów, monitoring każdego doku
ładowarki, ładowanie podtrzymujące, wykrywanie uszkodzonych
akumulatorów, wskaźnik typu LED stanu naładowania, możliwość
ładowania innych urządzeń przez port USB – min dwa porty w
ładowarce. W zestawie: ładowarka, zasilacz, instrukcja obsługi w
języku polskim deklaracja zgodności UE
str. 64
Załącznik nr 20 do SIWZ
Nr sprawy 3/CZ-SAM/2017
ZATWIERDZAM
WZÓR
………….…………
PROTOKÓŁ ODBIORU
W dniu ___________ r. komisja w składzie:
- ____________________________,
- ____________________________,
- ____________________________,
- ____________________________,
dokonała odbioru przedmiotu umowy (partii wyrobów) którego ilości i asortyment określono
w załączniku1) do protokołu – zgodnie z umową Nr _________________ z dnia
________________
na sprzedaż______________________________________________________________
od Sprzedawcy ___________________________________________________________
z siedzibą w _____________________________________________________________
Wykonana dostawa jest/nie jest2) zgodna z ww. umową.
UWAGI :
Podpis
przedstawiciela Sprzedawcy
________________________
Podpisy
członków Komisji
_______________________
Załącznik nr ___ do Umowy _____________ z dnia ___________ r,
1)
niepotrzebne skreślić.
2)
str. 65
Załącznik nr 21 do SIWZ
Nr sprawy 3/CZ-SAM/2017
Projekt umowy
UMOWA Nr ..........
zawarta w dniu ……………. w Opolu
pomiędzy:
10 Brygadą Logistyczną,
z siedzibą w 45 – 820 Opole, ul. Domańskiego 68,
REGON 532213882,
NIP 754–27–01–518,
reprezentowaną przez:
płk Adam SŁODCZYK – Dowódca,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………..
zam. ……………, PESEL …………………………….
prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………
z siedzibą w ………………………………………………………………………
wpisanym do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
NIP: ……………………; REGON: ……………….. ;
zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”.
lub
………………………………….
z siedzibą w ……………………………………………………………………………………,
NIP: ……………………; REGON: ……………….. ; KRS: …………..…..;
reprezentowaną przez:
………………….. – ……………..,
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”.
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym,
przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
1.
2.
3.
4.
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń, narzędzi i innego sprzętu warsztatowego,
zwanego dalej „towarem”. Szczegółowy opis towaru, w tym asortyment i ilość, określa
załącznik nr 1 do niniejszej umowy – opis przedmiotu zamówienia..
Termin realizacji umowy: ………………………..
Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz wykonuje dostawy
będące przedmiotem umowy w sposób profesjonalny. Wykonawca oświadcza, że posiada
wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego
we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia
str. 66
Zamawiającego w formie fax-u pod nr 261-62-59-11 o terminie dostawy z minimum 7dniowym wyprzedzeniem.
5. Za szkody lub braki w towarze powstałe w czasie transportu (w tym z winy przewoźnika)
odpowiada Wykonawca.
§2
Nadzór nad wykonywaniem umowy
1. Wykonawca wyznacza ze swojej strony osobę upoważnioną za nadzór nad realizacją
umowy: …………………………………….., tel. ……………………..
2. Odpowiedzialnym za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: p. ………….,
tel. 261 62 ………...
3. Wszelkie zawiadomienia oraz inne wiadomości przekazywane pomiędzy Stronami
w związku z niniejszą Umową powinny mieć formę pisemną i będą dostarczane osobiście
lub listem poleconym na podane poniżej adresy:
Zamawiający: 10 Brygada Logistyczna, 45 – 820 Opole, ul. Domańskiego 68, fax.:
261625911;
Wykonawca: ………………………………………………………………………...
§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:
a. za zadanie nr …..:
netto: ……………. zł (słownie: …………………………………………………........)
VAT: …………….. zł (słownie: …………………………………..…………………)
brutto: …………… zł (słownie: ………………………………………………………);
2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie,
na podstawie faktury VAT, wystawionej po wykonaniu przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy nr
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
który będzie ponadto wskazany w fakturze VAT.
Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 21 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę
do siedziby Zamawiającego prawidłowo sporządzonej pod względem formalnym
i merytorycznym faktury VAT.
Podstawą wystawienia i opłacenia faktury VAT będzie protokół odbioru, o którym mowa
w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wymienione w ust. 1 wartości są stałe oraz obejmują wszelkie należności Wykonawcy
wynikające z niniejszej umowy powstałe w okresie jej obowiązywania.
§4
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy będącej przedmiotem niniejszej
umowy z należytą starannością i dokładnością.
Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy
prowadzonej działalności oraz zmianie adresu siedziby firmy i zamieszkania jej
właściciela, pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany przez
Wykonawcę adres za doręczoną. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania
umowy, gwarancji oraz niezakończonych rozliczeń wynikających z umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego
o istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowe i terminowe
wykonanie niniejszej umowy.
str. 67
§5
Odbiór przedmiotu umowy
1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
2. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru zatwierdzony przez
przedstawiciela Zamawiającego. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej umowy.
3. Zamawiający po stwierdzeniu wad ukrytych w dostarczonym towarze/wykonanej usłudze
niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, a dostarczony towar pozostawi do jego dyspozycji.
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wszystkie elementy przedmiotu
zamówienia na okres ……….. miesięcy, jednak nie mniejszy niż gwarancja udzielona
przez producenta poszczególnych towarów.
5. Okres gwarancji liczony jest od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego,
o którym mowa w ust. 2.
6. Wykonawca rozpatrzy „protokół reklamacji” w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od
daty jego otrzymania.
7. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonym towarze
Wykonawca:
a) przedłuży termin gwarancji towaru o czas, w ciągu, którego wskutek
wady/niesprawności Zamawiający nie mógł z niego korzystać;
b) usunie wadę w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania „protokołu reklamacji”;
c) dostarczy towar wolny od wad na własny koszt do miejsca, w którym wadę ujawniono;
d) w przypadku braku możliwości usunięcia wad towaru Wykonawca wymieni go na nowy
w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania „protokołu reklamacji”. Wykonawca
dokona wymiany bez żadnej dopłaty także w przypadku gdyby ceny towaru uległy
zmianie.
8. Dostarczony przez Wykonawcę towar, o których mowa w ust. 7 lit. d) podlegać będzie
ponownemu odbiorowi ilościowemu i jakościowemu.
9. Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji rozstrzygnięcie w sprawie nastąpi w oparciu
o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
10. Koszty usunięcia wad towaru w okresie gwarancji oraz koszty transportu
z tym związane ponosi Wykonawca.
11. Wykonawca dostarczy do każdego egzemplarza sprzętu wydrukowaną kartę gwarancyjną
oraz instrukcję w języku polskim – instalacji, użytkowania i obsługi. Warunki gwarancji
określone w karcie gwarancyjnej nie mogą ograniczać praw Zamawiającego
wynikających z niniejszej umowy.
§6
Ochrona środowiska
1. Wykonawca zobowiązany jest na terenie kompleksów administrowanych przez
Zamawiającego:
a)
przestrzegać przepisów ochrony środowiska,
b)
postępować eliminując / ograniczając zagrożenie dla środowiska,
c)
z wytwarzanymi odpadami postępować zgodnie z obowiązującym prawem,
2. Wykonawca na terenie kompleksów administrowanych przez Zamawiającego ponosi
odpowiedzialność za wszelkie szkody w środowisku spowodowane swoim działaniem
lub zaniechaniem i zobowiązuje się do ich usunięcia lub naprawy na własny koszt.
3. W przypadku powstania awaryjnego rozlewiska substancji ropopochodnych podczas
realizacji umowy i w celu niedopuszczenia do ich przenikania do gruntu i zbiorników
wodnych lub zanieczyszczenia powierzchni utwardzonych należy zastosować środki
do usuwania rozlewisk ropopochodnych.
str. 68
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
§7
Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy lub ją rozwiązać bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku:
1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu
umowy lub jej nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego złożonego
na piśmie,
2) gdy Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami,
3) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
4) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
5) likwidacji Wykonawcy, zawieszenia lub zakończenia działalności Wykonawcy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w wypadku nieterminowej realizacji dostawy, niezgodności cen na
fakturze z cenami określonymi umową, a także naruszenia norm jakościowych
określonych w umowie. Rozwiązanie umowy w tych przypadkach następuje z dniem
powiadomienia Wykonawcy o wypowiedzeniu umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia.
Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających
odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§8
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach
i wysokościach:
1) za odstąpienie od umowy lub jej części albo rozwiązanie umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, które otrzymałby
Wykonawca z tytułu wykonania umowy lub jej części od której odstąpiono lub
ją rozwiązano,
2) za niewykonanie w terminie przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia
brutto, należnego za przedmiot umowy, którego opóźnienie dotyczy, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% tego wynagrodzenia,
3) za opóźnienie w usunięciu wad towaru stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, należnego za
przedmiot umowy, którego opóźnienie dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w usunięciu wad, nie więcej jednak niż 10% tego wynagrodzenia.
Powyższe nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie
pokryją poniesionej przez Zamawiającego szkody.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie faktury VAT.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
Wykonawca nie może się zwolnić od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego
powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania było następstwem
okoliczności, za które odpowiadają jego kooperanci.
str. 69
6. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu kumulują się.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
§9
Postanowienia końcowe
Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych).
Wszelkie inne, niż wskazane w ust. 1 zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania
formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymaga uprzedniej
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
Załączniki:
 załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (zadanie nr ……),
 załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru.
WYKONAWCA:
………………………………
ZAMAWIAJĄCY:
……………………………………
str. 70
Download