ARiMR 10 lat WPR

advertisement
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
PŁATNOŚĆ ZA
ZAZIELENIENIE
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Płatność za zazielenienie (1)

Płatność za praktyki rolnicze korzystne dla
– płatność obowiązkowa.
klimatu i środowiska

Z obowiązku realizacji praktyk zazielenienia wyłączeni są rolnicy,
którzy:
 prowadzą działalność rolniczą na powierzchni gruntów ornych
mniejszej niż 10 ha i nie posiadają trwałych użytków zielonych lub
 uznani zostali za rolników uczestniczących w systemie dla małych
gospodarstw, lub
 prowadzą w gospodarstwie produkcję metodami ekologicznymi,
zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym w odniesieniu do
tej części gospodarstwa, na której prowadzą taką produkcję.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Definicje (1)
 grunt orny - oznaczają grunty uprawiane w celu produkcji roślinnej lub obszary dostępne dla
produkcji roślinnej, ale ugorowane, w tym obszary odłogowane, bez względu na to, czy grunty te
znajdują się pod uprawą szklarniową lub pod stałym bądź ruchomym przykryciem.
 uprawy trwałe - oznaczają uprawy niepodlegające płodozmianowi, inne niż trwałe użytki
zielone i pastwiska trwałe. Uprawy te zajmują grunty przez okres pięciu lat lub dłużej i zalicza
się do nich rośliny zdrewniałe dające powtarzające się zbiory w postaci owoców oraz uprawy
wieloletnie roślin niezdrewniałych, zajmujących grunt przez pięć lat lub dłużej i dających
powtarzające się zbiory w postaci samej rośliny. Do upraw trwałych zalicza się zagajniki
o krótkiej rotacji i szkółki.
 szkółki - oznaczają obszary młodych zdrewniałych (drzewiastych) roślin uprawianych na
otwartym powietrzu w celu późniejszego przesadzenia, tj.: szkółki winorośli oraz
podkładek, szkółki drzew i krzewów owocowych, szkółki roślin ozdobnych, komercyjne
szkółki drzew leśnych, z wyłączeniem rosnących w lesie szkółek przeznaczonych na
potrzeby własne gospodarstwa rolnego, szkółki drzew i krzewów do sadzenia w ogrodach,
parkach, na poboczach dróg i na wałach (na przykład sadzonki żywopłotu, róże i inne
krzewy ozdobne, ozdobne drzewa i krzewy iglaste), w tym we wszystkich przypadkach ich
kłącza, rozłogi i młode sadzonki.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Definicje (2)
 zagajnik o krótkiej rotacji - obszar obsadzany gatunkami:
 z rodzaju wierzba (Salix sp.),
 z rodzaju brzoza (Betula sp.),
 z rodzaju topola (Populus sp.), w przypadku utrzymania obszarów proekologicznych
(EFA) należy uwzględnić tylko gatunki z rodzaju topola czarna (Populus nigra) i jej
krzyżówki.
 trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe - oznaczają grunty wykorzystywane do uprawy
traw lub innych pastewnych roślin zielnych rozsiewających się naturalnie (samosiewnych)
lub uprawianych (wysiewanych), które nie były objęte płodozmianem danego gospodarstwa
rolnego przez okres pięciu lat lub dłużej; mogą one obejmować inne gatunki, takie jak krzewy
lub drzewa, które mogą nadawać się do wypasu, pod warunkiem że zachowano przewagę
traw i innych pastewnych roślin zielnych.
Przewaga traw i innych roślin zielnych oznacza, że rośliny te pokrywają ponad 50% obszaru
kwalifikującego się obszaru działki rolnej.
 trawy i inne zielne rośliny zielne (z przeznaczeniem na paszę) - oznaczają wszystkie
rośliny zielne, rosnące tradycyjnie na naturalnych pastwiskach lub zazwyczaj zawarte w
mieszankach nasion przeznaczonych do zasiewania pastwisk lub łąk w państwie
członkowskim, niezależnie od tego czy są wykorzystywane do wypasania zwierząt.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Definicje (3)
 działka rolna - zwarty obszar gruntu, zadeklarowanego przez jednego rolnika i obejmujący
nie więcej niż jedną grupę upraw. W przypadku płatności za zazielenienie, gdzie wymagana jest
oddzielna deklaracja użytkowania pewnego obszaru w ramach grupy upraw, działka podlega
dalszemu wyznaczaniu na podstawie tego konkretnego użytkowania.

grupa upraw (praktyka dywersyfikacja upraw) - każda grupa obszarów zgłoszonych jako
określona uprawa, obszary zgłoszone jako trwałe użytki zielone, które są wrażliwe pod
względem środowiskowym, pozostałe obszary zgłoszone jako trwałe użytki zielone oraz
obszary zgłoszone jako obszary proekologiczne.

uprawa (do celów dywersyfikacji upraw), to:
 każdy rodzaj w klasyfikacji botanicznej upraw
 dowolny gatunek z rodzin: krzyżowych, psiankowatych i dyniowatych (Brassicaceae,
Solanaceae i Cucurbitaceae)
 grunt ugorowany
 trawy i inne pastewne rośliny zielne.
 Formy ozime i jare uważane będą za odrębne uprawy, nawet jeśli należą do tego samego rodzaju.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Realizacja płatności za zazielenienie
 Warunkiem przyznania płatności za zazielenienie jest realizacja
praktyk w zakresie:
 dywersyfikacji upraw
 utrzymania trwałych użytków zielonych (TUZ), w tym wyznaczonych
jako wartościowe pod względem środowiskowym (TUZ C)
 utrzymania obszarów proekologicznych (EFA)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dywersyfikacja upraw
 Dywersyfikacja upraw polega na utrzymaniu odpowiedniej liczby
i powierzchni upraw na gruntach ornych w gospodarstwie rolnym
w danym roku. Dotyczy rolników posiadających powyżej 10 ha
gruntów ornych, z uwzględnieniem gruntów nie deklarowanych do
jednolitej płatności obszarowej.
 od 10 do 30 ha gruntów ornych – minimum 2 różne uprawy na gruntach
ornych, w tym uprawa główna nie powinna zajmować więcej niż 75%
gruntów ornych
15 ha
5 ha 20 ha
 powyżej 30 ha gruntów ornych – minimum 3 uprawy na gruntach
ornych; w tym uprawa główna nie może pokrywać więcej niż 75%
gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą pokrywać
więcej niż 95% gruntów ornych
30 ha
8 ha
2 ha
40 ha
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dywersyfikacja upraw – udział upraw
 Do celów obliczania udziału różnych upraw uwzględnia się okres od dnia 15 maja do dnia 15
lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności.
 Każdy hektar na łącznej powierzchni gruntów ornych gospodarstwa uwzględnia się tylko raz w
jednym roku składania wniosku.
 Obszar zajęty pod daną uprawę może obejmować elementy krajobrazu, kwalifikowane do JPO.
 Na obszarze, na którym stosuje się uprawę mieszaną polegającą na jednoczesnym prowadzeniu
dwóch lub większej liczby upraw w oddzielnych rzędach, każdą uprawę liczy się jako oddzielną
jeżeli pokrywa ona, co najmniej 25 % tego obszaru. Powierzchnię obszaru pokrytego oddzielnymi
uprawami oblicza się dzieląc powierzchnię obszaru, na którym prowadzi się uprawę mieszaną
przez liczbę upraw pokrywających co najmniej 25 % tego obszaru niezależnie od faktycznego
udziału danej uprawy na tym obszarze. Jeżeli żadna z roślin wchodzących w skład uprawy
mieszanej nie pokrywa co najmniej 25% obszaru, uznaje się ją za uprawę mieszaną.
 Obszary, na których prowadzi się uprawę mieszaną, w której w główną uprawę wsiewa się drugą
uprawę uznaje się za obszary zajęte jedynie pod uprawę główną. Możliwość uznawania różnych
mieszanek nasion za oddzielne uprawy zostanie ewentualnie określona w przepisach
o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
 Obszary, na których wsiewa się mieszankę nasion uznaje się za obszary objęte jedną pojedynczą
uprawą – uprawa mieszana, niezależnie od poszczególnych roślin zawartych w mieszance.
 W przypadku obecności w gospodarstwie: mieszanki zbożowej, mieszanki strączkowo-zbożowej oraz
mieszanki strączkowo-słonecznikowej, mieszanki tę będą kwalifikowały się jako jedna upraw.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dywersyfikacja upraw – udział upraw
 Mieszanki z udziałem trawy (uprawiane na gruntach ornych) należą do uprawy „trawa lub inne pastewne
rośliny zielne”. W przypadku obecności w gospodarstwie na gruntach ornych: trawy w siewie czystym,
mieszanki traw oraz mieszanki traw z bobowatymi drobnonasiennymi, wszystkie te uprawy będą
klasyfikowane jako uprawa „trawa lub inne pastewne rośliny zielne”.
 Grunty z uprawą rośliny jednorocznej, bez względu na to czy grunty te znajdują się pod stałym lub
ruchomym przykryciem (np. szklarnie), uznaje się za grunty orne.
 Uprawy pod stałym lub ruchomym przykryciem nie stanowią oddzielnej uprawy w odniesieniu do
dywersyfikacji upraw, w przypadku gdy ta sama roślina uprawiana jest w gruncie, np. ogórki uprawiane i
w tunelu foliowym stanowią w odniesieniu do dywersyfikacji upraw jedną uprawę - ogórek.
 Gospodarstwa posiadające tylko powierzchnie upraw jednorocznych np. w szklarniach, podlegają
obowiązkom w zakresie zazielenienia związanym z dywersyfikacją upraw i obszarem proekologicznym
(EFA). W odniesieniu do tych gospodarstw mają zastosowania warunki (np. minimalna wielkość
gospodarstwa podlegająca obowiązkowi w ramach dywersyfikacji, EFA) oraz zwolnienia, przewidziane w
prawodawstwie w zakresie zazielenienia.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dywersyfikacja upraw – udział upraw
 Każdy obszar, na którym rośliny są uprawiane bez interakcji z glebą (np. ze względu na podłoże
w szklarni lub uprawę roślin w pojemnikach), nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach systemu płatności
bezpośrednich oraz uprawa ta nie podlega wymogowi w zakresie dywersyfikacji upraw.
 W przypadku gdy podłoże w szklarni tworzy całość z glebą, nie oddziela rośliny od gruntu, tym samym
umożliwia wykorzystywanie potencjału rolniczego gleby przez roślinę (np. korzenie rośliny przenikają
przez podłoże i docierają do gleby), wtedy taka uprawa kwalifikuje się do wsparcia w ramach systemu
płatności bezpośrednich oraz uprawa ta podlega wymogowi w zakresie dywersyfikacji upraw.
 Przeprowadzanie kontroli na miejscu dotyczące spełnienia przez rolnika obowiązku dywersyfikacji upraw,
przypada na okres od 15 maja do 15 lipca danego roku. Kontrola na miejscu określi powierzchnię każdej
uprawy, która jest obecna na polu na podstawie samej uprawy lub resztek pożniwnych (np. ściernisk
i innych pozostałości roślin uprawnych), pod warunkiem, że te pozostałości stanowią wyraźny
i jednoznaczny dowód istnienia danej uprawy. Jeżeli kontrola na miejscu ujawni, że wymogi
dywersyfikacji upraw są spełnione, ale z uprawami innymi niż te, które zostały zadeklarowane we
wniosku o przyznanie płatności przez rolnika, z wyłączeniem upraw, które mają wpływ na progi
wyłączenia dotyczące dywersyfikacji upraw lub EFA (np. rośliny strączkowe, TUZ), wymóg
dywersyfikacji upraw uznaje się za spełniony.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dywersyfikacja upraw - zwolnienie
 obowiązek spełniania maksymalnych progów dla upraw głównych (75% i 95%)
nie dotyczy gospodarstw, w których trawa lub inne pastewne rośliny zielne
(z przeznaczeniem na paszę) albo grunt ugorowany zajmują więcej niż 75%
gruntów ornych – pod warunkiem, że uprawa główna na pozostałych gruntach
ornych nie zajmuje więcej niż 75% pozostałego gruntu ornego (z wyjątkiem
przypadku, gdy ten pozostały obszar jest pokryty trawą lub innymi pastewnymi
roślinami zielnymi lub stanowi grunt ugorowany)
Żyto
Grunt ugorowany
3 ha
Trawa lub inne rośliny pastewne zielne
lub
16 ha
16 ha
Grunt
ugorowany
4 ha
Rzepak
1 ha




grunty orne – 20 ha
grunt ugorowany– 16 ha (80%)
pozostałe GO – 4 ha, w tym
żyto – 3 ha (max. 75% pozostałych
GO)
rzepak – 1 ha



grunty orne – 20 ha
trawa lub inne rośliny pastewne
zielne – 16 ha (80%)
grunt ugorowany – 4 ha
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dywersyfikacja upraw - zwolnienie
 Z dywersyfikacji wyłączone są gospodarstwa, w których:
 powyżej 75% kwalifikujących się gruntów rolnych to trwałe użytki zielone,
grunty wykorzystywane do produkcji trawy lub innych pasz zielnych lub
połączenie ww. sposobów uprawy, pod warunkiem, że pozostałe grunty orne
nie przekraczają 30 ha
Pozostałe
GO
TUZ
25 ha
160 ha
Sady
15 ha




Użytki rolne– 200 ha
TUZ 160 ha (80%)
Sady – 15 ha
Pozostałe GO – 25 ha ( max. 30 ha)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dywersyfikacja upraw - zwolnienie
 powyżej 75% gruntów ornych jest wykorzystywanych do produkcji trawy lub
innych pasz zielnych, lub które stanowią grunt ugorowany lub połączenie
ww. sposobów uprawy, pod warunkiem, że pozostałe grunty orne nie
przekraczają 30 ha
Trawy lub pastewne rośliny zielne
80 ha
Pozostałe
GO
20 ha
 grunty orne – 100 ha
 trawy lub pastewne rośliny zielne– 80 ha
(80%)
 Pozostałe GO – 20ha (max. 30 ha)
 powyżej 50% powierzchni zadeklarowanych gruntów ornych w danym roku nie było
przez rolnika deklarowanych w roku poprzednim i na wszystkich gruntach ornych
w danym roku uprawiane są inne uprawy w porównaniu do upraw w poprzednim roku
kalendarzowym
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dywersyfikacja upraw –
praktyka równoważna
 Możliwa jest realizacja dywersyfikacji upraw poprzez praktykę równoważną
w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020,
poprzez realizację wymogu: „Zastosowanie minimum 4 upraw* w plonie
głównym w ciągu roku w gospodarstwie, w tym udział głównej uprawy, oraz
łącznie zbóż w strukturze zasiewów nie może przekraczać 65% i udział każdej
uprawy nie może być mniejszy niż 10% (*) uprawa – zdefiniowana w art. 44 ust.
4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013”,
w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Trwałe użytki zielone (TUZ) (definicja)
 trwałe użytki zielone (TUZ)– oznaczają grunty wykorzystywane do uprawy
traw lub innych pastewnych roślin zielnych rozsiewających się naturalnie
(samosiewnych) lub uprawianych (wysiewanych), które nie były objęte
płodozmianem danego gospodarstwa rolnego przez okres pięciu lat lub
dłużej; mogą one obejmować inne gatunki, takie jak krzewy lub drzewa,
które mogą nadawać się do wypasu, pod warunkiem, że zachowano przewagę
traw i innych pastewnych roślin zielnych.
 TUZ są to grunty rolne, które są aktualnie i od co najmniej pięciu lat
wykorzystywane pod uprawę traw lub innych pastewnych roślin zielnych,
również wtedy gdy grunty te były w tym okresie orane i obsiewane inną
odmianą pastewnej rośliny zielnej niż odmiana uprawiana na nich
poprzednio.
 „Krzewy lub drzewa, które mogą nadawać się do wypasu” znajdujące się na
TUZ nie są wliczane do oceny maksymalnego zagęszczenia drzew (100
szt./ha).
 Przewaga traw i innych roślin zielnych oznacza, że rośliny te pokrywają
ponad 50 % obszaru kwalifikującego się obszaru działki rolnej.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Trwałe użytki zielone (TUZ)
 Utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ), w tym wyznaczonych
TUZ wartościowych pod względem środowiskowym, wiąże się z:
 zakazem zaorywania lub przekształcania wyznaczonych trwałych
użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym,
położonych na obszarach Natura 2000.
• pod pojęciem zakaz przekształcania rozumie się m.in. zaorywanie, zamianę
na inne użytki rolne (grunty orne, uprawy trwałe), zalesianie, zabudowę
(jak drogi i tory kolejowe), grunty porzucone, itp.
• w przypadku przekształcenia na obszary pozarolnicze, którego nie można
przypisać decyzji rolnika (np. infrastruktura zatwierdzona przez
administrację krajową dla celów użyteczności publicznej) lub gdy rolnik
zaprzestaje prowadzenia działalności rolniczej w całym gospodarstwie
rolnym i jego grunty nie zostaną przekazane żadnemu innemu rolnikowi,
zakaz przekształcania nie ma zastosowania do takiego rolnika.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Trwałe użytki zielone (TUZ)
 Utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ), w tym wyznaczonych
TUZ wartościowych pod względem środowiskowym, wiąże się z:
 zakazem przekształcania trwałych użytków zielonych, gdy wskaźnik
udziału powierzchni trwałych użytków zielonych ogółem
w powierzchni użytków rolnych zmniejszy się o więcej niż 5%
w stosunku do wskaźnika ustalonego w roku referencyjnym (2015)
na poziomie kraju.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Trwałe użytki zielone wartościowe pod
względem środowiskowym
 W przypadku zaorania lub przekształcenia trwałych użytków zielonych
wartościowych pod względem środowiskowym, rolnik ma obowiązek
ponownego przekształcenia tego obszaru w trwały użytek zielony, nie
później niż do dnia 31 maja roku następującego po roku złożenia
wniosku o przyznanie płatności.
 Obowiązek ponownego przekształcenia gruntu w TUZ w związku
z zaoraniem lub przekształceniem TUZ wartościowego pod względem
środowiskowym stwierdza, w drodze decyzji, kierownik BP Agencji,
obowiązek ten może być również stwierdzony w decyzji w sprawie
o przyznanie płatności bezpośrednich (takie decyzje podlegają
doręczeniu).
 TUZ powstały w wyniku ponownego przekształcenia uznany będzie za
TUZ wartościowy pod względem środowiskowym.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Trwałe użytki zielone wartościowe pod
względem środowiskowym
Przykłady:
1. Gdy trwałe użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowym zostały przekształcone
i później wydzierżawione lub sprzedane innemu rolnikowi, który ubiega się o przyznanie
płatności do tych gruntów (aktualny posiadacz) i rolnik ten podlega obowiązkom w
zakresie zazielenienia, rolnik ten będzie musiał przestrzegać obowiązków
w zakresie ponownego przekształcenia.
2. Gdy trwałe użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowym zostały przekształcone
i później wydzierżawione lub sprzedane innemu rolnikowi, który ubiega się o przyznanie
płatności do tych gruntów (aktualny posiadacz) i rolnik ten nie podlega obowiązkom w
zakresie zazielenienia, wówczas rolnik ten nie ma obowiązku w zakresie ponownego
przekształcenia.
3. Gdy rolnik zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej i nie ubiega się o przyznanie
płatności bezpośrednich, a jego grunty nie zostały przekazane żadnemu innemu rolnikowi
– nie ma obowiązku ponownego przekształcenia gruntu w trwałe użytki zielone cenne
przyrodniczo w związku z zaoraniem lub przekształceniem TUZ wartościowego pod
względem środowiskowym.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Trwałe użytki zielone wartościowe pod
względem środowiskowym
 Jeżeli trwałe użytki zielone cenne przyrodniczo zostały przekształcone,
a następnie wydzierżawione lub sprzedane innemu rolnikowi – decyzja
kierownika biura powiatowego Agencji, o której mowa w art. 11 ust. 3 i 4 ustawy
o płatnościach, stwierdzająca obowiązek ponownego przekształcenia gruntu
w trwałe użytki zielone wartościowe pod względem środowiskowym skierowana
jest do rolnika – aktualnego (nowego) posiadacza przekształconych gruntów
(istotny jest fakt posiadania gruntów, a nie kto je przekształcił – w tym przypadku
sprzedający czy też rolnik nabywający te grunty), o ile rolnik ten nie jest zwolniony
z obowiązków realizacji praktyk zazielenienia.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Trwałe użytki zielone (TUZ)
 Zasady ustalania współczynnika trwałych użytków zielonych
 Współczynnik trwałych użytków zielonych ustalany jest na poziomie kraju.
Współczynnik ten odzwierciedla stosunek:
o powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych przez rolnika w
roku 2012 i w roku 2015 (które nie zostały deklarowane jako TUZ w roku
2012), do
o całkowitej powierzchni użytków rolnych zadeklarowanych przez rolników
podlegających praktykom zazieleniania w 2015 r.
 Przy ustalaniu współczynnika referencyjnego nie są uwzględniane powierzchnie
deklarowane przez rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw, jak
również jednostki gospodarstwa wykorzystywane do celów produkcji ekologicznej.
 MRiRW ogłasza do dnia 30 listopada ogłasza w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski” w drodze obwieszczenia, wskaźnik
referencyjny.
 Trwałe użytki zielone (TUZ) – obejmują grunty rolne, które są od co najmniej pięciu
lat wykorzystywane pod uprawę traw lub innych pastewnych roślin zielnych, również
wtedy gdy grunty te były w tym okresie orane i obsiewane inną odmianą pastewnej
rośliny zielnej niż odmiana uprawiana na nich poprzednio.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Trwałe użytki zielone (TUZ)
 W przypadku gdy dojdzie do zmniejszenia wskaźnika trwałych użytków zielonych o
więcej niż 5% w skali kraju, konieczne będzie ich odtwarzanie. Działania naprawcze
polegać będą na zobowiązaniu rolników, którzy przekształcili TUZ, do przywrócenia
określonej powierzchni gruntu w trwałe użytki zielone lub odtworzenie takiej samej
powierzchni TUZ na innym gruncie.
 Gdy w 2016 roku, w skali kraju stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do
całkowitego obszaru gruntów rolnych zmaleje o więcej niż 5% w odniesieniu do
wskaźnika referencyjnego (2015), wówczas kierownik biura powiatowego Agencji
będzie zobowiązany do wydawania decyzji nakazujących na rolników obowiązek
przywrócenia lub ustanowienia trwałych użytków zielonych.
 Obowiązek przywrócenia lub ustanowienia trwałych użytków zielonych stwierdza,
w drodze decyzji, kierownik BP Agencji, obowiązek ten może być również stwierdzony
w decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich (takie decyzje podlegają
doręczeniu).
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Trwałe użytki zielone (TUZ)
Przykłady:
1. Gdy trwałe użytki zielone zostały przekształcone i później wydzierżawione lub sprzedane
innemu rolnikowi, który ubiega się o przyznanie płatności do tych gruntów (aktualny
posiadacz) i rolnik ten podlega obowiązkom w zakresie zazielenienia, rolnik ten będzie
musiał przestrzegać obowiązków w zakresie ponownego przekształcenia.
2. Rolnik, który zadeklarował trwały użytek zielony w 2015 r. i w 2016 r. przekształcił go na
grunty orne, a w roku 2017 otrzymał decyzję, aby do dnia 31 maja 2017 r. przywrócić TUZ i
na rok 2017 nie złoży wniosku o przyznanie płatności, tym samym nie zadeklaruje działek
do płatności na rok 2017, to w takim przypadku rolnik ten nie będzie ponosił sankcji z tytułu
braku przywrócenia przez niego TUZ.
3. Rolnik otrzymał decyzję, aby do dnia 31 maja 2017 r. przywrócić TUZ, ale ze względu na
sprzedaż wszystkich posiadanych gruntów nie będzie mógł się z tego obowiązku wywiązać,
to w takim przypadku rolnik ten nie będzie ponosił sankcji z tytułu braku przywrócenia
przez niego TUZ. Niemniej jednak w przypadku zmniejszenia współczynnika o więcej niż 5%
nowy właściciel, który zakupił od poprzedniego właściciela przedmiotowe grunty i składa
wnioski o przyznanie płatności - będzie zobowiązany do przekształcenia gruntu ornego na
trwały użytek zielony.
4. Gdy rolnik zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej i nie ubiega się o przyznanie
płatności bezpośrednich, a jego grunty nie zostały przekazane żadnemu innemu rolnikowi
– nie ma obowiązku przywrócenia lub ustanowienia trwałych użytków zielonych.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Trwałe użytki zielone (TUZ)
 Jeżeli trwałe użytki zielone zostały przekształcone, a następnie
wydzierżawione lub sprzedane innemu rolnikowi – decyzja kierownika biura
powiatowego Agencji, o której mowa w art. 11 ust. 3 i 4 ustawy o płatnościach,
nakazująca przywrócenie lub ustanowienie trwałych użytków zielonych
skierowana jest do rolnika – aktualnego (nowego) posiadacza
przekształconych gruntów (istotny jest fakt posiadania gruntów, a nie kto je
przekształcił – w tym przypadku sprzedający czy też rolnik nabywający te grunty),
o ile rolnik ten nie jest zwolniony z obowiązków realizacji praktyk zazielenienia.
 Rolnicy są informowani o indywidualnym obowiązku ponownego przekształcenia
i o przepisach mających na celu zapobieganie nowemu przekształcaniu trwałych
użytków zielonych bezzwłocznie oraz w każdym przypadku przed dniem 31
grudnia roku, w którym stwierdzono obniżenie wskaźnika poniżej 5 %.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Obszary proekologiczne (EFA)
 Rolnicy, uprawnieni do JPO, posiadający ponad 15 ha gruntów
ornych, z uwzględnieniem gruntów ornych niezgłoszonych do płatności,
zobowiązani są do zapewnienia, że obszar odpowiadający przynajmniej
5% gruntów ornych gospodarstwa stanowi obszar proekologiczny
(EFA)
 Podstawą do wyliczenia 5% powierzchni EFA jest suma zatwierdzonych
gruntów ornych znajdujących się w gospodarstwie oraz, w stosownych
przypadkach, powierzchni poszczególnych elementów EFA nie
znajdujących się na gruntach ornych, tj.: elementów krajobrazu, stref
buforowych, zagajników o krótkiej rotacji, obszarów zalesionych.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Obszary proekologiczne (EFA)
 Z realizacji praktyki utrzymania obszarów proekologicznych wyłączone są
gospodarstwa, w których:
 więcej niż 75% kwalifikujących się gruntów rolnych to trwałe użytki zielone,
grunty wykorzystywane do produkcji trawy lub innych pasz zielnych, lub
połączenie ww. sposobów uprawy, pod warunkiem, że pozostałe grunty
orne nie przekraczają 30 ha
 powyżej 75% gruntów ornych jest wykorzystywanych do produkcji trawy
lub innych pasz zielnych, stanowią grunt ugorowany, objętych uprawami
roślin strączkowych lub połączenie ww. sposobów uprawy, pod warunkiem,
że pozostałe grunty orne, nie przekraczają 30 ha
 Z obowiązku utrzymania obszarów proekologicznych możliwe jest wyłączenie
rolników, którzy na części gruntów ornych w gospodarstwie prowadzą produkcję
ekologiczną, pod warunkiem, że pozostała powierzchnia gruntów ornych zajmuje
powierzchnię do 15 ha
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Obszary proekologiczne (EFA) - wspólna
realizacja
 Umożliwienie wspólnego wypełniania praktyki EFA rolnikom, których
gospodarstwa położone są w bliskiej odległości, pod warunkiem że obszary
proekologiczne „wspólnie rozliczane” przylegają do siebie (fizycznie).
 liczba rolników uczestniczących we wspólnej realizacji – max. 10
 z rozwiązania tego będą mogli korzystać rolnicy, których 80% powierzchni
gospodarstwa każdego z tych rolników znajduje się w obszarze o promieniu
wynoszącym maksymalnie 15 km, przy czym promień ten wyznacza się
od środka:
1) wspólnego obszaru proekologicznego albo
2) siedziby gospodarstwa jednego z rolników realizujących wspólnie
praktykę utrzymania obszarów proekologicznych.
 Rolnicy realizujący wspólnie praktykę utrzymania obszarów proekologicznych do
wniosku o przyznanie płatności dołączają umowę oraz deklarację o wspólnej
realizacji praktyki utrzymania obszarów proekologicznych.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Obszary proekologiczne (EFA)
 istnieje również możliwość wspólnego deklarowania przez dwóch lub więcej
wnioskodawców elementów proekologicznych, użytkowanych wspólnie.
 powierzchnia tych elementów powinna być obliczana proporcjonalnie do udziału
użytkowania przez poszczególnych wnioskodawców, a suma poszczególnych
powierzchni nie może być większa niż całkowita powierzchnia danego elementu.
 obowiązek utrzymania takiego elementu, dotyczy wszystkich
deklarujących dany element w ramach wspólnej deklaracji.
rolników
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Obszary proekologiczne (EFA)
 element proekologiczny może być zgłoszony przez rolnika tylko w przypadku, gdy
znajduje się na gruntach jego gospodarstwa lub jest w bezpośrednim ich sąsiedztwie oraz
jest przez niego utrzymywany lub zarządzany.
 obszary proekologiczne co do zasady powinny znajdować się na gruntach ornych
danego gospodarstwa rolnego, z wyjątkiem:
– obszarów gospodarstwa rolnego objętych zagajnikami o krótkiej rotacji i
– obszarów zalesionych w ramach PROW.
 elementy krajobrazu wskazane w tabeli (od EFA2 do EFA8) oraz strefy buforowe uznaje
się za położone w sąsiedztwie gruntów ornych, gdy fizycznie dotykają lub przylegają do
granicy działki, na której zadeklarowano grunt orny.
 za obszary proekologiczne, mogą zostać uznane elementy krajobrazu, które bezpośrednio
przylegają do gruntu ornego, ale także te elementy krajobrazu, które są położone w pasie
o szerokości do 5 m wokół działki rolnej.
 uprawy wiążące azot (bobowate) uprawiane w plonie głównym oraz ugory mogą być
zaliczone jako uprawa w ramach dywersyfikacji upraw oraz jako obszar proekologiczny.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Obszary proekologiczne (EFA)
 grunty ugorowane - w ramach obowiązkowej praktyki utrzymywania obszarów
proekologicznych to grunty, na których w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca w danym
roku nie jest prowadzona produkcja rolna (po upływie tego terminu rolnik będzie mógł
przywrócić grunty do produkcji).
W przypadku gruntów ugorowanych*, uznaje się je za pozostające w stanie nadającym się do
wypasu lub uprawy, jeżeli został na nich przeprowadzony przynajmniej jeden zabieg
agrotechniczny mający na celu usunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności, w terminie do
dnia 31 października.
* grunty ugorowane, o których mowa w § 3 rozporządzenia MRiRW z dnia 11 marca 2015 r.
w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji
praktyki utrzymania tych obszarów (Dz.U.poz.354).
Na ugorach uznawanych za obszar proekologiczny:
 obowiązuje zakaz wysiewu i uprawy gatunków roślin na cele produkcyjne, w tym zakaz
wypasu i koszenia,
 dopuszcza się stosowanie herbicydów w celu przeciwdziałania wkraczaniu niepożądanej
roślinności (zgodne z zasadą wzajemnej zgodności),
 dopuszcza się wysiew mieszanek nasion roślin polnych w celu zwiększenia korzyści
płynących z różnorodności biologicznej, pod warunkiem, iż nie są one wykorzystywane w
celach produkcyjnych i do skarmiania zwierząt.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Obszary proekologiczne (EFA)
 elementy krajobrazu chronione w ramach norm DKR:
 drzewa będące pomnikami przyrody objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.);
 oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2 ;
 rowy, których szerokość nie przekracza 2 m.
 elementy krajobrazu
 żywopłoty i pasy zadrzewione – o max. szerokości do 10 m
 drzewa wolnostojące – o średnicy korony minimum 4 metry
 zadrzewienia liniowe – obejmujące drzewa o średnicy korony minimum 4 metry; odległość
między koronami drzew nie powinna przekraczać 5 m
 zadrzewienia grupowe – których korony zachodzą na siebie oraz zagajniki śródpolne – o
maksymalnej powierzchni do 0,3 ha
 oczka wodne – o maksymalnej powierzchni do 0,1 ha, z wyłączeniem zbiorników z betonu
lub tworzywa sztucznego. W przypadku gdy oczko wodne otacza roślinność nadbrzeżna, do
powierzchni oczka wodnego (0,1 ha) wliczana jest strefa z roślinnością nadbrzeżną o
szerokości do 10 m występującą wzdłuż wody;
 rowy – o maksymalnej szerokości do 6 m, włączając otwarte cieki wodne służące do
nawadniania i odwadniania, z wyłączeniem kanałów wykonanych z betonu
 miedze śródpolne o szerokości od 1 m do 20 m, na których nie jest prowadzona produkcja
rolna
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Obszary proekologiczne (EFA)
 strefy buforowe, w tym strefy buforowe na trwałych użytkach zielonych, pod
warunkiem, że różnią się one od przylegającej kwalifikującej się powierzchni
użytków rolnych, o szerokości ustanowionej:
 w ramach norm DKR (przynajmniej 5 m, 10 m lub 20 m) oraz
 inne strefy buforowe o szerokości nie mniejszej niż 1 m i nie większej niż 10 m,
usytuowane na, lub przylegające do gruntu ornego, w taki sposób, że ich
dłuższe krawędzie są równoległe do krawędzi cieku wodnego lub zbiornika
wodnego.
Strefy buforowe mogą obejmować również pasy z roślinnością nadbrzeżną o szerokości
do 10 m występującą wzdłuż cieku wodnego.
Na strefach buforowych nie może być prowadzona produkcja rolna, niemniej jednak
wypas lub koszenie na tych obszarach jest możliwy, pod warunkiem, że strefę tę będzie
można odróżnić od przyległych użytków rolnych.
Powyższa zasada odnosi się także do stref buforowych ustanowionych w ramach norm
DKR jeśli rolnik zdecyduje się je zadeklarować do EFA.
Za obszary proekologiczne mogą być uznane strefy buforowe położone na gruncie
ornym, jak również strefy, które przylegają dłuższą krawędzią do gruntów ornych
gospodarstwa.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Obszary proekologiczne (EFA)
 zagajniki o krótkiej rotacji, na których:
 obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin
 stosowanie nawożenia mineralnego ograniczone jest do:
 w pierwszym roku funkcjonowania plantacji – dawki nawozów
mineralnych nie mogą przekraczać 20 kg/ha N, 20 kg/ha P2O5 i 40 kg/ha
K2O oraz
 w roku następującym po zbiorze roślin– dawki nawozów mineralnych nie
mogą przekraczać 80kg/ha N, 30 kg/ha P2O5 i 80 kg/ha K2O,
co potwierdza rejestr stosowania nawożenia mineralnego prowadzony przez
rolnika
 gatunkami drzew, których uprawa w formie zagajnika o krótkiej
rotacji będzie uznawana za obszar proekologiczny są:
 gatunki z rodzaju wierzba (Salix sp.)
gatunki z rodzaju brzoza (Betula sp.)
topola czarna (Populus nigra) i jej krzyżówki
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Obszary proekologiczne (EFA)
 pasy gruntów (kwalifikujących się hektarów) wzdłuż obrzeży
lasów - o szerokości od 1 m do 10 m, pozostawia się rolnikowi
wybór dotyczący prowadzenia produkcji rolnej na tych obszarach,
w przypadku, jeżeli:
 produkcja nie będzie prowadzona – dopuszcza się wypas lub
koszenie na paszę, pod warunkiem, że pasy te można odróżnić od
przyległych użytków rolnych, albo
 produkcja będzie prowadzona – obowiązkowe stosowanie
współczynnika 0,3
 obszary zalesione - po 2008 w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (zalesienie na gruntach
rolnych) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020, które kwalifikowały się (zapewniły rolnikowi prawo)
do jednolitej płatności obszarowej w 2008 r.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Obszary proekologiczne (EFA)
 międzyplony lub okrywa zielona rozumiane jako wsiewki trawy w uprawę
główną lub mieszanki gatunków uprawnych wysiewane w terminie:
 od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia danego roku, w przypadku międzyplonów
ścierniskowych,
 od dnia 1 lipca do dnia 1 października danego roku, w przypadku
międzyplonów ozimych.
 Obowiązywał będzie obowiązek utrzymania na gruncie:
 międzyplonów ścierniskowych: do dnia 1 października danego roku,
 międzyplonów ozimych: do dnia 15 lutego kolejnego roku.
•
•
Rośliny ozime zwykle wsiewane jesienią do zbioru lub wypasu nie mogą być
jednocześnie deklarowane jako obszary proekologiczne.
Za międzyplony lub okrywę zieloną w ramach obszaru proekologicznego
uznawane będą mieszanki utworzone z co najmniej 2 gatunków roślin z grup
roślin uprawnych, tj. zboża, oleiste, pastewne, miododajne, bobowate
drobnonasienne, bobowate grubonasienne.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Obszary proekologiczne (EFA)
 międzyplony lub okrywa - za międzyplony/pokrywę zieloną w ramach
EFA uznawane będą mieszanki utworzone z co najmniej 2 gatunków
roślin z poniższych grup uprawnych:
 zboża
 oleiste
 pastewne
 miododajne
 bobowate drobnonasienne
 bobowate grubonasienne
 mieszanki złożone z samych gatunków zbóż nie będą uznawane
jako obszar proekologiczny.
 mieszanka uprawiana jako międzyplon nie może być następnie
uprawiana jako plon główny w roku następującym po roku jej
wysiania. Zakaz ten nie dotyczy poszczególnych gatunków,
z których utworzona została mieszanka.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Obszary proekologiczne (EFA)
 uprawy wiążące azot (plon główny) – bób, bobik, ciecierzyca,
esparceta siewna, fasola wielokwiatowa, fasola zwykła, groch
siewny, groch siewny cukrowy, komonica zwyczajna, koniczyna
biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna czerwona, koniczyna
krwistoczerwona, koniczyna perska, lędźwian, łubin biały, łubin
wąskolistny, łubin żółty, lucerna chmielowa, lucerna mieszańcowa,
lucerna siewna, nostrzyk biały, peluszka, seradela uprawna,
soczewica jadalna, soja zwyczajna.
 W celu przestrzegania wymogu obszaru proekologicznego rolnik
może zgłosić ten sam obszar lub element krajobrazu tylko raz w
jednym roku składania wniosków.
 zastosowanie współczynników przekształcenia i ważenia służących
do wyliczania powierzchni przeliczeniowych obszarów EFA, poprzez
pomnożenie
rzeczywistej
powierzchni
elementów
liniowych
i punktowych obszarów EFA przez określony współczynnik (slajd 37)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ELEMENT EFA
Grunt ugorowany (m2)
Nazwa
(oznaczenie elementu
EFA)
EFA1
Współczynnik
przekształcenia
(m/drzewo na m2)
Współczynnik
ważenia
Obszar EFA (po zastosowaniu obu
współczynników)
-
1
1,0 m2
5
2
10,0 m2
Element krajobrazu
EFA2

Żywopłoty/ pasy zadrzewione (mb.)

Drzewa wolnostojące (sztuka)
EFA3
20
1,5
30,0 m2

Zadrzewienia liniowe (mb.)
EFA4
5
2
10,0 m2

Zadrzewienia grupowe/zadrzewienia śródpolne (m2)
EFA5
-
1,5
1,5 m2

Miedze śródpolne – o szerokości od 1 m do 20 m, na których nie jest
prowadzona produkcja rolna (mb.)
EFA6
6
1,5
9 m2

Oczka wodne (m2)
EFA7
-
1,5
1,5 m2

Rowy (mb.)
EFA8
3
2
6,0 m2
EFA9
6
1,5
9,0 m2
Strefy buforowe (mb.)
Pasy gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasu (mb.)

bez produkcji
EFA10
6
1,5
9,0 m2

z produkcją
EFA11
6
0,3
1,8 m2
Obszary z zagajnikami o krótkiej rotacji na których nie stosuje się środków
ochrony roślin oraz stosuje się nawożenie zgodnie z przepisami
rozporządzenia dotyczącego EFA (m2)
Obszary zalesione w ramach PROW po 2008 r. (m2)
EFA12
-
0,3
0,3 m2
EFA13
-
1
1,0 m2
Obszary z międzyplonami lub okrywą zieloną – międzyplon ścierniskowy (m2)
EFA14a
-
0,3
0,3 m2
Obszary z międzyplonami lub okrywą zieloną – międzyplon ozimy (m2)
EFA14b
-
0,3
0,3 m2
Wsiewki traw w plon główny (m2)
EFA14c
-
0,3
0,3 m2
Obszary objęte uprawami wiążącymi azot (m2)
EFA15
-
0,7
0,7 m2
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zasady ustalania powierzchni gruntów ornych
w gospodarstwie
 Ustalając powierzchnię gruntów ornych należy od powierzchni wszystkich użytków
rolnych odjąć powierzchnie zajmowane przez:
•
trwałe użytki zielone,
•
uprawy trwałe (zajmują grunty przez okres 5 lat lub dłużej), w tym: zagajniki o krótkiej
rotacji i plantacje drzewek bożonarodzeniowych,
•
zalesienia dokonane po roku 2008 w ramach schematu pomocowego „Zalesianie gruntów
rolnych” realizowanego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(PROW 2007-2013) oraz w ramach działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych
i poprawę żywotności lasów (PROW 2014-2020).
 Od powierzchni gruntów ornych należy odjąć także powierzchnię gruntów ornych, na
których prowadzona jest produkcja metodami ekologicznymi, zgodnie z przepisami
o rolnictwie ekologicznym.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zasady ustalania powierzchni gruntów ornych
w gospodarstwie
Przykład:
Jeżeli wnioskodawca posiada 17 ha gruntów ornych, a uprawy ekologiczne zajmują 8 ha,
wówczas nie jest konieczna realizacja praktyki dywersyfikacji upraw (grunty orne bez produkcji
ekologicznej zajmują 9 ha). Jeżeli wnioskodawca posiada 17 ha gruntów ornych, a uprawy
ekologiczne zajmują 6 ha, wówczas konieczna jest realizacja praktyki dywersyfikacji upraw,
a wnioskodawca nie musi utrzymać obszarów proekologicznych. Jeżeli wnioskodawca posiada
17 ha gruntów ornych, a uprawy ekologiczne zajmują 1 ha, wówczas konieczna jest realizacja
praktyki dywersyfikacji upraw i jednocześnie wnioskodawca musi utrzymać obszary
proekologiczne na poziomie 5% gruntów ornych.
 Do powierzchni gruntów ornych należy dodać powierzchnie zajmowane przez elementy
krajobrazu, które kwalifikują się do przyznania jednolitej płatności obszarowej i położone są
w obrębie gruntów ornych. Do elementów tych zalicza się elementy podlegające zachowaniu
w ramach norm, tj. rowy do 2 m szerokości, drzewa będące pomnikami przyrody, oczka
wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2 oraz elementy krajobrazu kwalifikujące
się do jednolitej płatności obszarowej, tj. powierzchnie zajęte przez rowy, nieutwardzone
drogi dojazdowe, pasy zadrzewień, żywopłoty, których szerokość nie przekracza 2 m.
 Do powierzchni gruntów ornych należy także wliczyć powierzchnie zajmowane przez
obiekty znajdujące się na działce rolnej, o ile ich powierzchnia nie przekracza 100 m2, np.
stogi siana.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zasady obliczania płatności za zazielenienie
Podstawę obliczania płatności za zazielenianie stanowi zatwierdzona
powierzchnia określona dla jednolitej płatności obszarowej
Powierzchnia do
obliczania płatności
za zazielenianie
=
Zatwierdzona
powierzchnia
dla JPO
-
Ewentualne
zmniejszenia
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zmniejszenia - dywersyfikacja upraw
Gospodarstwa o powierzchni gruntów ornych 10-30 ha
jeżeli uprawa główna zajmuje więcej niż 75% całkowitej powierzchni gruntów ornych
wówczas zmniejszenie w zakresie dywersyfikacji upraw stanowi 50% całkowitej
zatwierdzonej powierzchni gruntów ornych pomnożonej przez współczynnik
różnicy1.
Zmniejszenie
=
w zakresie
dywersyfikacji
50% * GO *współczynnik różnicy1,
gdzie:
współczynnik różnicy1 -
iloraz powierzchni uprawy głównej, która przekracza
75% zatwierdzonej powierzchni GO do całkowitej
powierzchni wymaganej dla innych grup upraw
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zmniejszenia – dywersyfikacja upraw
 gospodarstwa o powierzchni gruntów ornych powyżej 30 ha
Jeżeli 2 uprawy główne zajmują więcej niż 95% całkowitej powierzchni gruntów ornych,
wówczas zmniejszenie w zakresie dywersyfikacji stanowi 50% całkowitej zatwierdzonej
powierzchni gruntów ornych pomnożonej przez współczynnik różnicy2
Zmniejszenie
w zakresie
dywersyfikacji
=
50% * GO *współczynnik różnicy2,
gdzie:
współczynnik różnicy2
- iloraz powierzchni uprawy głównej, która przekracza
95% zatwierdzonej powierzchni GO do całkowitej
powierzchni wymaganej dla innych grup upraw
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zmniejszenia – dywersyfikacja upraw

Gospodarstwa o powierzchni gruntów ornych powyżej 30 ha
Jeżeli
uprawa główna
zajmuje więcej niż 75% całkowitej zatwierdzonej
powierzchni gruntów ornych oraz dwie uprawy główne zajmują więcej niż 95%,
wówczas zmniejszenie w zakresie dywersyfikacji stanowi 50% całkowitej
zatwierdzonej powierzchni gruntów ornych pomnożonej przez współczynnik
różnicy3
Zmniejszenie
w zakresie
dywersyfikacji
=
50% * GO *współczynnik różnicy3,
gdzie:
współczynnik różnicy3*= współczynnik różnicy1 + współczynnik różnicy 2
Objaśnienie:
współczynnik różnicy3* - maksymalna wartość 1
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zmniejszenia – trwałe użytki zielone
 Jeżeli rolnik przekształcił lub zaorał cenne trwałe użytki zielone,
wówczas powierzchnię do obliczenia płatności za zazielenienie zmniejsza
się o powierzchnię, która została przekształcona lub zaorana.
Zmniejszenie
w zakresie
TUZcenne
Powierzchnia przekształcona lub
zaorana
=
 Jeżeli stosunek obszarów TUZ do całkowitej powierzchni użytków rolnych
zmniejszy się o więcej niż 5%, wówczas określeni rolnicy mają obowiązek
ponownego przekształcenia obszaru w trwałe użytki zielone. W przypadku
niespełnienia ww. zobowiązania powierzchnię do obliczenia płatności za
zazielenianie zmniejsza się o powierzchnię, która nie została ponownie
przekształcona w TUZ.
=
Zmniejszenie
w zakresie
TUZ
Powierzchnia nieprzekształcona
ponownie w TUZ
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zmniejszenia - EFA

Gospodarstwa o powierzchni gruntów ornych powyżej 15 ha
Jeżeli zatwierdzony obszar proekologiczny jest mniejszy niż 5%, wówczas zmniejszenie
stanowi 50% całkowitej zatwierdzonej powierzchni gruntów ornych pomnożony przez
współczynnik różnicy.
Zmniejszenie
w zakresie =
EFA
50% * GO *współczynnik różnicyEFA,
gdzie:
współczynnik różnicyEFA - Iloraz różnicy
proekologicznym
proekologicznym
ekologicznego
między wymaganym obszarem
a
zatwierdzonym
obszarem
do
wymaganego
obszaru
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Obliczanie płatności za zazielenienie – przykład
Pszenica
Fasola/EFA
Ziemniaki
Soja/EFA
TUZ
TUZ - cenne
Powierzchnia deklarowana
[ha]
38 (0,8ha EFA)
10
50
0,1
25
5
Powierzchnia stwierdzona [ha]
38 (0,8ha EFA)
3,5
50
0,1
20
5
+ 0,5 ha zaorane
Zatwierdzona powierzchnia dla JPO
Grunty orne
TUZ
EFA
116,6 ha
91,6 ha
25 ha
4,4 ha
Podstawa do obliczania płatności za zazielenienie - 116,6 ha
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Obliczanie płatności za zazielenienie – przykład
 Zmniejszenia wynikające z niezgodności z zobowiązaniami w
zakresie dywersyfikacji
Grunty orne – 91,6 ha
Uprawa główna - 50 ha
Druga uprawa główna – 38 ha
wówczas,
udział uprawy głównej w GO = 54,6% (spełniony warunek do 75%)
udział dwóch upraw głównych w GO = 96,1%
niezgodność – powyżej 95%
Zmniejszenie w zakresie dywersyfikacji = 50% *91,6 ha *0,21 = 9,62 ha
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Obliczanie płatności za zazielenienie – przykład

Zmniejszenia wynikające z niezgodności z wymogami w zakresie trwałych
użytków zielonych
0,5 ha cennych TUZ zostało zaoranych
niezgodność TUZ
Zmniejszenie w zakresie TUZ = 0,5 ha
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Obliczanie płatności za zazielenienie – przykład
 Zmniejszenia wynikające z niezgodności z wymaganiami w zakresie
obszarów proekologicznych
Zatwierdzony obszar EFA – 4,4 ha
Wymagany obszar EFA – 4,58 ha (5% *GO)
niezgodność – EFA< 5%
= 0,039
Zmniejszenie w zakresie EFA = 50% *91,6 ha *0,039 = 1,79 ha
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Obliczanie płatności za zazielenienie – przykład
Podstawa do obliczania płatności za zazielenienie
minus zmniejszenia dywersyfikacja
116,6 ha
9,62 ha
minus zmniejszenia TUZ
0,5 ha
minus zmniejszenia EFA
1,79 ha
Płatność za zazielenienie
104,69 ha
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Jeżeli obszar zgłoszony do jednolitej płatności obszarowej przekracza
obszar zatwierdzony do obliczania płatności z tytułu zazieleniania
uwzględnia się obszar zatwierdzony.
Do płatności za zazielenienie uwzględnia się obszar zatwierdzony po
zastosowaniu zmniejszeń wynikających z niezgodności w zakresie:
 dywersyfikacji upraw
 trwałych użytków zielonych
 utrzymania obszarów proekologicznych
Do wniosków składanych w latach 2015 i 2016 nie stosuje się
dodatkowych kar administracyjnych z art. 28 rozporządzenia (UE) Nr
640/2014 tzn. kara administracyjna nie będzie wyższa od kwoty
otrzymanej płatności za zazielenienie.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dziękuję za uwagę
Download