SIWZ ZMODYFIKOWANY

advertisement
Numer sprawy: ZP.271.2.4.2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej: SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pn:
„Dostawa i montaż wyposażenia pracowni komputerowych oraz pracowni
przyrodniczych dla szkół w ramach projektu „Wzrost kompetencji kluczowych
uczniów w Gminie Miejskiej Jarosław poprzez zakup wyposażenia i przebudowę
infrastruktury dydaktycznej – 8 CZĘŚCI”
Wartość zamówienia przekracza równowartość 209 000 euro.
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miejska Jarosław
ul. Rynek 1
37-500 Jarosław
NIP 792-20-31-550
Adres strony internetowej: www.jaroslaw.pl
Bip: bip.jaroslaw.um.gov.pl
zatwierdzam:
BURMISTRZ MAISTA JAROSŁAWIA
Jarosław, dnia 23 luty 2017 r.
WALDEMAR PALUCH
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1250 i 1265), zwanej dalej „ustawą
Pzp” lub „Pzp”.
Strona 1 z 56
1.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia pracowni komputerowych oraz
pracowni przyrodniczych dla szkół w ramach projektu „Wzrost kompetencji kluczowych
uczniów w Gminie Miejskiej Jarosław poprzez zakup wyposażenia i przebudowę
infrastruktury dydaktycznej – 8 CZĘŚCI ”
Dostawą wyposażenia pracowni komputerowych oraz pracowni przyrodniczych objęte są
następujące szkoły:
1) Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego, ul. Jana Pawła II 26,
2) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego, ul. Żeromskiego 4,
3) Szkoła Podstawowa Nr 6 im. ks. Piotra Skargi, ul. Spytka 2,
4) Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Wojska Polskiego, os. Słoneczne 7,
5) Zespół Szkół w Jarosławiu im. Jana Pawła II, ul. Traugutta 15
6) Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich, ul. Kraszewskiego 39,
Podział na części obejmuje:
CZĘŚĆ I
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni komputerowych oraz pracowni przyrodniczych dla szkół w ramach projektu
„Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Miejskiej Jarosław poprzez zakup wyposażenia i przebudowę
infrastruktury dydaktycznej” – Część I.
W ramach części I Wykonawca dostarczy niżej wyszczególniony sprzęt do 6 placówek oświatowych na terenie miasta
Jarosławia wskazanych przez Zamawiającego, skonfiguruje całość do prawidłowego działania oraz wykona wszelkie
niezbędne prace w miejscach wskazanych przez Zamawiającego związane z montażem i konfiguracją urządzeń.
L. p.
1.
2.
3.
Rodzaj wyposażenia
Szczegółowy opis
(pozycje)
Komputer stacjonarny PC - nauczyciel wraz
z monitorem 21,5” i oprogramowaniem
Komputer stacjonarny PC - uczeń wraz
z monitorem 21,5” i oprogramowaniem
Laptop z oprogramowaniem
Nazwa parametru
Typ
Zastosowanie
Wydajność obliczeniowa
Pamięć operacyjna RAM
Parametry pamięci
masowej
Wydajność grafiki
1, 3, 5, 6
Ilość
sprzętu
ogółem
6 szt.
Ilość dla jednej
placówki
oświatowej
1 szt.
2, 3, 5, 6,7
144 szt.
24 szt.
4, 5, 6
18 szt.
3 szt.
1) Komputer PC z oprogramowaniem – nauczyciel
Wymagane minimalne parametry techniczne
Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,
aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza
danych, stacja programistyczna
Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min 7000 punktów
według wyników zamieszczonych na stronie https://www.cpubenchmark.net
8GB DDR3 1600MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, min. 1 slot wolny
Min. 1000 GB SATA 7200 obr./min
Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową z wsparciem
DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie
przydzielana do min. 1,7 GB
Strona 2 z 56
Wyposażenie
multimedialne
Obudowa
Zgodność z systemami
operacyjnymi i
standardami
Bezpieczeństwo
Wirtualizacja
BIOS
Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,
wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera.
Typu small form factor z obsługą kart PCI Express tylko o niskim profilu, wyposażona w min. 1
kieszeń wewnętrzną dedykowaną dla dysku twardego,
Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim.
Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. Dysku 2,5” lub dysku 3,5”
Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej i poziomej, wyposażona w
dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. Suma wymiarów
obudowy nie może przekraczać 70cm, waga max 7 kg,
Zasilacz o mocy max. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min.
85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu
zasilacza na poziomie 100%,
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż
kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysków twardych bez konieczności użycia narzędzi
Obudowa w jednostce centralnej posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z
oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej
(złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).
Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania
i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie
statusów diody LED przycisku POWER (tzn. barw i miganie)
W szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty
głównej, uszkodzenie kontrolera video, awarię CMOS baterii, awarię BIOS’u, awarię procesora.
Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów
wymaganych w specyfikacji,
Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym
na obudowie, oraz wpisanym na stałe w BIOS.
Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu
operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów
z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania)
Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać
możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu
klucza sprzętowego
Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika
dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w
celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez
konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi realizować funkcjonalności:
sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu
operacyjnego, test procesora, test pamięci, test wentylatora dla procesora, test podłączonego
wyświetlacza, test napędu optycznego, test portów USB, test dysku twardego, test podłączonych
kabli, test podłączonego głośnika
Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS
Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty
głównej oraz w BIOS systemu.
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający
logo lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera,
Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
 wersji BIOS,
 numerze seryjnym i dacie wyprodukowania komputera,
 włączonej lub wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS
 ilości i prędkości zainstalowanej pamięci RAM, oraz sposobie obsadzeniu
slotów pamięci
 typie, prędkości oraz wielkości z pamięci cache L2 i L3 zainstalowanego
procesora
 pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych
Strona 3 z 56

Certyfikaty i standardy
Ergonomia
Okres gwarancji
Warunki gwarancji
Wsparcie techniczne
producenta
wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów
SATA oraz M SATA
 rodzajach napędów optycznych
 MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,
 zintegrowanym układzie graficznym,
 kontrolerze audio
Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego,
(gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł
zasilania i podtrzymania BIOS)
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu,
administratora oraz dysku twardego,
Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej, z funkcją PXE,
Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA
Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio,
Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.
Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy i ustawienia go w tryb cichy
Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz
możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym.
Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. Dwóch trybach:
codziennie lub w wybrane dni tygodnia,
Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB,
Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie
wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego
porty USB są aktywne.
Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu
procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń oraz kody wizualnego systemu
diagnostycznego LED.
Możliwość wyłączania portów USB w tym: - wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, tylko portów USB
znajdujących się na przednim panelu, tylko portów USB znajdujących się na tylnym panelu
obudowy.
Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie
wymogu)
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta
jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie
„Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię
możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień
publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO
1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25
gram
Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 – do oferty dołączyć certyfikat lub wydruk
ze strony http://www.eu-energystar.org albo http://www.energystar.gov
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie
z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca
maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta)
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany
poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub
modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
Zainstalowany system operacyjny + nośnik
Dostępne bezpłatne oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją
na użytkowanie umożliwiające:
Strona 4 z 56
Wbudowane porty i
złącza
Nazwa parametru
Typ
Zastosowanie
Wydajność obliczeniowa
Pamięć operacyjna RAM
Parametry pamięci
masowej
Wydajność grafiki
Wyposażenie
multimedialne
Obudowa
- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu
operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej
wersji,
- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS bezpośrednio
na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem
w celu uzyskania informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie
wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami
operacyjnymi
- dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne
- włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy
instalacji sterownika, aplikacji
- sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą
i wersją (rewizja wydania)
- dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej
obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml
- dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i zainstalowanych
aktualizacjach z informacją, jakich komponentów dotyczyły, możliwość exportu takiego raportu
do pliku *.xml
Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym
min. 1 roku.
W ofercie należy podać nazwę oprogramowania
Wbudowane porty: HDMI, Display Port; min. 4 porty USB na przednim panelu obudowy (w tym
min. 2 porty USB 3.0) i min. 4 porty USB na tylnym panelu obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.0)
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być
osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp., port słuchawkowomikrofonowy na przednim panelu, port Line-out na tylnym panelu
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę
WoL
Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera,
dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min 1 złącze PCI Express x16 Gen.3, min. 1
wolne złącza PCI Express x 1, min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 2
złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0;
Klawiatura USB w układzie polski programisty
Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll)
Nagrywarka DVD +/-RW
2) Komputer PC z oprogramowaniem – uczeń
Wymagane minimalne parametry techniczne
Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,
aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza
danych, stacja programistyczna
Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min 7000 punktów
według wyników zamieszczonych na stronie https://www.cpubenchmark.net
8GB DDR3 1600MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, min. 1 slot wolny
Min. 500 GB SATA 7200 obr./min
Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową z wsparciem
DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie
przydzielana do min. 1,7 GB
Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,
wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera.
Typu small form factor z obsługą kart PCI Express tylko o niskim profilu, wyposażona w min. 1
kieszeń wewnętrzną dedykowaną dla dysku twardego,
Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim.
Strona 5 z 56
Zgodność z systemami
operacyjnymi i
standardami
Bezpieczeństwo
Wirtualizacja
BIOS
Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. dysku 2,5” lub dysku 3,5”
Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej i poziomej, wyposażona w
dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. Suma wymiarów
obudowy nie może przekraczać 70cm, waga max 7 kg,
Zasilacz o mocy max. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min.
85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu
zasilacza na poziomie 100%,
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż
kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysków twardych bez konieczności użycia narzędzi
Obudowa w jednostce centralnej posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący
z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej
(złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).
Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania
i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie
statusów diody LED przycisku POWER (tzn. barw i miganie)
W szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty
głównej, uszkodzenie kontrolera video, awarię CMOS baterii, awarię BIOS’u, awarię procesora.
Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów
wymaganych w specyfikacji,
Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym
na obudowie, oraz wpisanym na stałe w BIOS.
Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu
operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów
z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania)
Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać
możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu
klucza sprzętowego
Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika
dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w
celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez
konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi realizować funkcjonalności:
sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu
operacyjnego, test procesora, test pamięci, test wentylatora dla procesora, test podłączonego
wyświetlacza, test napędu optycznego, test portów USB, test dysku twardego, test podłączonych
kabli, test podłączonego głośnika
Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS
Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty
głównej oraz w BIOS systemu.
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający
logo lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera,
Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
 wersji BIOS,
 numerze seryjnym i dacie wyprodukowania komputera,
 włączonej lub wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS
 ilości i prędkości zainstalowanej pamięci RAM, oraz sposobie obsadzeniu
slotów pamięci
 typie, prędkości oraz wielkości z pamięci cache L2 i L3 zainstalowanego
procesora
 pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych
 wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów
SATA oraz M SATA
 rodzajach napędów optycznych
 MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,
 zintegrowanym układzie graficznym,
 kontrolerze audio
Strona 6 z 56
Certyfikaty i standardy
Ergonomia
Okres gwarancji
Warunki gwarancji
Wsparcie techniczne
producenta
Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego,
(gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł
zasilania i podtrzymania BIOS)
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu,
administratora oraz dysku twardego,
Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej, z funkcją PXE,
Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA
Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio,
Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.
Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy i ustawienia go w tryb cichy
Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz
możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym.
Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch trybach:
codziennie lub w wybrane dni tygodnia,
Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB,
Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie
wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego
porty USB są aktywne.
Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu
procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń oraz kody wizualnego systemu
diagnostycznego LED.
Możliwość wyłączania portów USB w tym: - wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, tylko portów USB
znajdujących się na przednim panelu, tylko portów USB znajdujących się na tylnym panelu
obudowy.
Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie
wymogu)
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta
jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie
„Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię
możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień
publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO
1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25
gram
Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 – do oferty dołączyć certyfikat lub wydruk
ze strony http://www.eu-energystar.org albo http://www.energystar.gov
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie
z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca
maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta)
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany
poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub
modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub + nośnik
Dostępne bezpłatne oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją
na użytkowanie umożliwiające:
- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu
operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej
wersji,
- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS bezpośrednio
na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem
w celu uzyskania informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie
Strona 7 z 56
Wbudowane porty i
złącza
wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami
operacyjnymi
- dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne
- włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy
instalacji sterownika, aplikacji
- sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą
i wersją (rewizja wydania)
- dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej
obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml
- dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i zainstalowanych
aktualizacjach z informacją, jakich komponentów dotyczyły, możliwość exportu takiego raportu
do pliku *.xml
Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym
min. 1 roku.
W ofercie należy podać nazwę oprogramowania
Wbudowane porty: HDMI, Display Port; min. 4 porty USB na przednim panelu obudowy (w tym
min. 2 porty USB 3.0) i min. 4 porty USB na tylnym panelu obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.0)
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być
osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp., port słuchawkowomikrofonowy na przednim panelu, port Line-out na tylnym panelu
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę
WoL
Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera,
dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min 1 złącze PCI Express x16 Gen.3, min. 1
wolne złącza PCI Express x 1, min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 2
złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0;
Klawiatura USB w układzie polski programisty
Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll)
Nagrywarka DVD +/-RW
Nazwa parametru
Typ ekranu
Rozmiar plamki
Jasność
Kontrast
Kąty widzenia (pion/poziom)
Czas reakcji matrycy
Rozdzielczość maksymalna
Częstotliwość odświeżania poziomego
Częstotliwość odświeżania pionowego
Zużycie energii
Powłoka powierzchni ekranu
Podświetlenie
Waga bez podstawy
Pochylenie monitora
Złącze
Certyfikaty
3) Monitor LCD
Wymagane minimalne parametry techniczne
Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą 21,5” (16:9)
0,248 mm
250 cd/m2
Typowy 1000:1
160/170 stopni
maksymalnie 5ms (Black to White)
1920 x 1080 przy 60Hz
30 – 83 kHz
56 – 76 Hz
maksymalnie 25W
Tryb wyłączenia aktywności mniej niż 0,5W
Antyodblaskowa
LED
Maksymalnie 3 kg
W zakresie min. 25 stopni
Co najmniej 2 złącza w tym 1x 15-stykowe złącze D-Sub i 1x cyfrowe
złącze Display Port, HDMI, lub DVI kompatybilne ze złączem
zamontowanym
w dostarczanym komputerze.
TCO , ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 5.2 lub
nowszy
Strona 8 z 56
Inne
Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA
100mm.
Dołączone głośniki komputerowe wbudowane lub zewnętrzne.
Przewody zasilający oraz połączeniowe pomiędzy komputerem a
monitorem: audio + cyfrowy przewód wideo.
Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek przejściówek,
adapterów, itp. na w/w przewodach.
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
Okres gwarancji
Nazwa parametru
Matryca
Wydajność
4) Laptop z oprogramowaniem
Wymagane minimalne parametry techniczne
Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD
(1920 x 1080) z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową, jasność
matrycy min. 300 nitów, kontrast 600: 1, maksymalny rozmiar plamki 0,18
mm
•
Procesor:
•
częstotliwość bazowa [MHz]
: nie mniejsza niż 2200,
•
liczba rdzeni
: nie mniej niż 4,
•
liczba wątków
: nie mniej niż 4,
•
współczynnik TDP [W]
: nie więcej niż 70,
•
litografia [nm]
: nie więcej niż 22,
•
Procesor zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania
aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji.
•
Pamięć RAM
Pamięć masowa
Karta graficzna
Multimedia
Bateria i zasilanie
Waga
Obudowa
Wirtualizacja
BIOS
Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera
będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności.
8GB DDR4 SDRAM 2133MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, min. jeden
wolny
min. 500GB SATA 7200 RPM
Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia
pamięci systemowej
Dwu-kanałowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High
Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x2W
Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1280x720p oraz dwa kierunkowe,
cyfrowe mikrofony z funkcja redukcji szumów i poprawy mowy trwale
zainstalowane w obudowie matrycy.
Bateria o pojemności min. 60Whr
Zasilacz o mocy min. 90W
Waga max 2,6kg z baterią
Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu,
dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka
przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni.
Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń
I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS
systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji
dla poszczególnych komponentów systemu).
BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna
obsługa za pomocą klawiatury i myszy lub urządzenia wskazującego
zintegrowanego w oferowanym urządzeniu
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych
odczytania z BIOS informacji o:
• wersji BIOS,
• numerze seryjnym oraz dacie produkcji komputera
Strona 9 z 56
Certyfikaty
Diagnostyka
• kodzie serwisowym komputera nadawanym na etapie
produkcji
• zainstalowanej pamięci RAM (rozmiar, prędkość,
obsadzenie slotów)
• typie, liczbie rdzeni, prędkości oraz wielkości pamięci cache
L2 i L3 zainstalowanego procesora
• zainstalowanym dysku twardym
• kontrolerze video
• natywnej rozdzielczości zainstalowanego w komputerze
panelu LCD
• kontrolerze audio
• zainstalowanej karcie sieci bezprzewodowej i bluetooth
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z
zewnętrznych urządzeń.
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,
ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego
Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem
systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS
wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Możliwość włączenia/wyłączenia
wbudowanej karty sieciowej LAN
Możliwość włączenia/wyłączenia PXE
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB,
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio,
Możliwość włączenia/wyłączenia podświetlenia wbudowanego w klawiaturę
Możliwość włączenia/wyłączenia kamery oraz czytnika kart multimedialnych
Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN
Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego
Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy
Możliwość
przypisania
w
BIOS
numeru
nadawanego
przez
Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru
w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym.
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu
komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po
uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min.
dwóch trybach: codziennie lub w wybrane dni tygodnia
Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem
portów USB
•
Certyfikat ISO9001: 2000 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty)
•
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty)
•
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
•
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym
zgodności
z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych
w postaci oświadczenia producenta jednostki
•
Potwierdzenie kompatybilności komputera z zaoferowanym
systemem operacyjnym (załączyć do oferty wydruk z strony producenta
oprogramowania)
•
Certyfikat EnergyStar min. 6.0 – załączyć do oferty
Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika
dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne
przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w
oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu
operacyjnego. Minimalna funkcjonalność: wykaz wszystkich zainstalowanych
komponentów z numerami seryjnymi (płyta główna, pamięć, HDD, kamera)
oraz test podzespołów: procesora, pamięci, baterii, zasilacza, dysku twardego,
karty graficznej, matrycy LCD, kamery, głośnika, portów USB, podpiętych kabli
Strona 10 z 56
Bezpieczeństwo
Oprogramowanie
Wymagania dodatkowe
Okres gwarancji
Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do
tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania
poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu
klucza sprzętowego.
Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi
odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.
Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy
wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy
Czytnik SmartCard
Złącze typu Kensington Lock
System operacyjny dla komputerów PC i pakiet biurowy
- Wbudowane porty i złącza: VGA, HDMI, RJ-45 (10/100/1000), 3x USB 3.0 w
tym min. jeden port USB 3.0 pozwalający na ładowanie urządzeń
zewnętrznych (telefon itp.) z baterii laptopa, czytnik kart multimedialny
wspierający karty SD 4.0, złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe
(dopuszcza się złącze współdzielone), złącze umożliwiające podłączenie
dedykowanej stacji dokującej (nie dopuszcza się replikatorów portów
podłączanych przez USB)
- Zintegrowana karta sieci bezprzewodowej, moduł bluetooth 4.2
- Touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów
- Klawiatura wyspowa z wbudowanym podświetleniem z możliwością
manualnej regulacji zarówno w BIOS jak i z pod systemu operacyjnego, (układ
US -QWERTY),
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
5) System operacyjny dla komputerów PC – nauczyciel i uczeń oraz laptopów
Zainstalowany i skonfigurowany 64 bitowy system operacyjny z licencją bezterminową, w polskiej wersji językowej,
kompatybilny z dostarczanym sprzętem komputerowym wraz z nośnikiem.
System operacyjny musi posiadać poniższe cechy:
•
wbudowane mechanizmy hierarchicznych uprawnień dla grup użytkowników takich jak: nauczyciel,
uczeń, administrator systemu,
•
umożliwiać centralne uwierzytelnianie użytkowników oraz zcentralizowane zarządzanie
oprogramowaniem i konfigurację systemu opartą o zasady konfigurowalne indywidualnie dla każdej z w/w
grup użytkowników,
•
możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu
operacyjnego poprzez Internet oraz poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu,
•
zapewniać kompleksową ochronę przed zagrożeniami z wykorzystaniem mechanizmów
antywirusowych, zapory ogniowej i zabezpieczeń przed wyłudzaniem informacji,
•
wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń
sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),
•
zapewniać zdalną pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji
zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,
•
mechanizmy służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami,
•
obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego
inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,
•
transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla
użytkowników,
•
zapewniać możliwość realizacji aktualnej na dzień składania oferty, podstawy programowej zajęć
komputerowych i informatyki dla szkoły podstawowej i gimnazjum,
Strona 11 z 56
6) Pakiet biurowy
Zainstalowany i skonfigurowany pakiet biurowy z licencją bezterminową, w polskiej wersji językowej, kompatybilny
z dostarczanym sprzętem komputerowym wraz z nośnikiem zawierającym wersję instalacyjną oprogramowania.
Oferowany pakiet biurowy musi spełniać minimalnie poniższe wymagania:
•
wersja językowa: pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika,
•
oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb
Zamawiającego,
•
w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające
automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język
skryptowy),
•
do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim,
•
pakiet biurowy ma zapewniać możliwość realizacji aktualnej na dzień składania oferty, podstawy
programowej zajęć komputerowych i informatyki dla szkoły podstawowej i gimnazjum,
•
pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
•
edytor tekstu obsługujący formaty: txt, rtf, odt, ott, doc, docx, dot, html,
•
arkusz kalkulacyjny obsługujący formaty: txt, csv, ods, ots, xls, xlsx, html,
•
narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji obsługujący formaty: odp, otp,
ppt, pptx, pps, ppsx
•
narzędzie do tworzenia baz danych
•
narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych,
•
narzędzie zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami),
•
narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury
Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca edytora tekstu:
•
edycja i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie
sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych
i autokorekty,
•
wstawianie oraz formatowanie tabel,
•
wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych,
•
wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne),
•
automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,
•
automatyczne tworzenie spisów treści,
•
formatowanie nagłówków i stopek stron,
•
sprawdzanie pisowni w języku polskim,
•
śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników,
•
nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,
•
określenie układu strony (pionowa/pozioma),
•
wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza
kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną,
•
zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca arkusza kalkulacyjnego:
•
tworzenie raportów tabelarycznych,
•
tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych,
•
tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły
przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych
finansowych i na miarach czasu,
•
tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne
z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice),
•
obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych,
Strona 12 z 56
•
narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie
problemów optymalizacyjnych,
•
tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz
wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych,
•
wyszukiwanie i zmianę danych,
•
wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,
•
nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie,
•
nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,
•
formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskich formatem,
•
zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,
•
zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem, oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do przygotowania i prowadzenia prezentacji:
•
przygotowanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane przy użyciu projektora
multimedialnego,
•
drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek,
•
zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu,
•
nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji,
•
opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera,
•
umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo,
•
umieszczanie tabeli i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,
•
odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu
kalkulacyjnym,
•
możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów,
•
prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze,
a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera.
Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych:
•
tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych,
•
tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów,
katalogów,
•
edycję poszczególnych stron materiałów,
•
podział treści na kolumny,
•
umieszczanie elementów graficznych,
•
wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej,
•
płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji,
•
eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF,
•
wydruk publikacji,
•
możliwość przygotowania materiałów do wydruku w standardzie CMYK.
Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do zarządzania informacją prywatną (pocztą
elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami):
•
pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,
•
filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych
nadawców,
•
tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,
•
automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,
•
tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów
bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,
•
oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia,
•
zarządzanie kalendarzem,
•
udostępnianie kalendarza innym użytkownikom,
•
przeglądanie kalendarza innych użytkowników,
Strona 13 z 56
•
zaproszenie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie
spotkania w ich kalendarzach,
•
zarządzanie listą zadań,
•
zlecanie zadań innym użytkownikom,
•
zarządzanie listą kontaktów,
•
udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,
•
przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,
•
możliwość przesyłania kontaktów,
7) Oprogramowanie do filtrowania treści
Oprogramowanie w wersji sieciowej umożliwiające kontrolę i filtrowanie niebezpiecznych treści w Internecie.
Program musi umożliwiać blokowanie stron: strony zawierających pornografię, epatujących przemocą, stron
neonazistowskich, propagujących używki, dopalacze, narkotyki, etc., strony z czatami, komunikatory takie jak
Gadu-Gadu, Tlen, ICQ, itp. Program powinien posiadać bazę skategoryzowanych tematycznie adresów stron
internetowych, a jeżeli otwierana strona nie znajduje się w bazie danych program powinien przeanalizować treść
strony pod kątem występowania słów kluczowych. Algorytm powinien uwzględniać nie tylko słowa w języku polskim
ale również w językach obcych.
Program musi umożliwiać lokalną modyfikację bazy adresów programu, dodawanie własnych adresów
internetowych, które będą blokowane przez program, możliwość znoszenia blokady wybranych stron.
Program powinien zapisywać wszystkie adresy stron odwiedzane przez uczniów w celu analizy przez administratora.
Program musi posiadać zabezpieczenia aby nie było możliwości ominięcia mechanizmów kontroli treści. Dezinstalacja
programu wymaga podania hasła. W wypadku usunięcia plików programu bez jego dezinstalacji, dostęp do Internetu
zostanie zablokowany.
Program musi działać z każdą 32-bitową przeglądarką internetową (np. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox,
Opera itd.). Mechanizmy programu muszą współpracować z innymi programami, które wykorzystują, protokół HTTP
(np. komunikatory internetowe, czaty).
CZĘŚĆ II
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni komputerowych oraz pracowni przyrodniczych dla szkół w ramach
projektu „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Miejskiej Jarosław poprzez zakup wyposażenia i
przebudowę infrastruktury dydaktycznej” – Część II.
W ramach części II Wykonawca dostarczy niżej wyszczególniony sprzęt do 6 placówek oświatowych na terenie
miasta Jarosławia wskazanych przez Zamawiającego, skonfiguruje całość do prawidłowego działania oraz wykona
wszelkie niezbędne prace w miejscach wskazanych przez Zamawiającego związane z montażem i konfiguracją
urządzeń.
L. p.
Rodzaj wyposażenia
1.
Urządzenie wielofunkcyjne
Nazwa parametru
Typ urządzenia
Funkcje urządzenia
Czas nagrzewania
Dysk twardy
Szczegółowy opis
(pozycje)
1
Ilość sprzętu ogółem
6 szt.
Ilość dla jednej placówki
oświatowej
1 szt.
1) Urządzenie wielofunkcyjne
Wymagane minimalne parametry techniczne
Urządzenie laserowe, kolorowe.
Kopiowanie, drukowanie, skanowanie
Nie większy niż 26 sekund
Min. 250 GB
Strona 14 z 56
Pamięć Ram
Interfejsy
Zarządzanie ustawieniami urządzenia
Pojemność wejściowa papieru
Pojemność wyjściowa papieru
Czas realizacji pierwszej kopii w kolorze
Czas realizacji pierwszej kopii w czerni
Waga
Obsługiwane systemy operacyjne
Prędkość kopiowania w kolorze i w czerni A4
Prędkość kopiowania w kolorze i w czerni A3
Kopiowanie ciągłe
Zoom
Rozdzielczość kopiowania
Moduł skanera
Technologia skanera
Pojemność podajnika oryginałów
Prędkość skanowania
Formaty zeskanowanych plików
Rozdzielczość skanowania
Moduł druku dwustronnego
Obsługiwane formaty papieru - kasety
Obsługiwane formaty papieru - podajnik
ręczny
Obsługiwana gramatura – kasety
Obsługiwana gramatura – podajnik ręczny
Obsługiwana gramatura w trybie
automatycznego druku dwustronnego
Rozdzielczość drukowania
Język opisu strony
Protokoły sieciowe
Protokoły skanowania
Poziom ciśnienia akustycznego w czasie
kopiowania
Dodatkowe funkcjonalności (wymagane)
Min. 2 GB
USB 2.0, Gigabit Ethernet
Kolorowy panel dotykowy, aplikacja uruchamiana przez przeglądarkę
internetową.
Nie mniejsza niż 1200 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m² realizowana
przez przynajmniej 2 kasety oraz podajnik boczny
500 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m²
Max. 9 sekund
Max. 6 sekund
Max. 110 kg
Windows 10 (x64), Windows 8.1 (x64), Windows 8 (x64), Windows
7 (x64), Windows Vista (x64), Windows 10, Windows 8.1, Windows
8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 R2
(x64), Windows Server 2012 (x64), Windows Server 2008 R2
(x64), Windows Server 2008 (x64), Windows Server
2003(x64), Windows Server 2008, Windows Server 2003
Nie mniej niż 30 stron na minutę
Nie mniej niż 18 stron na minutę
W zakresie 1 - 999 kopii
W zakresie nie mniejszym niż 25 - 400% w krokach co 1%
600 dpi x 600 dpi
Wbudowany skaner płaski (szybowy) oraz automatyczny dwustronny
podajnik oryginałów
CCD
100 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m²
80 oryginałów A4 o gramaturze 80 g/m² w trybie jednostronnym,
kolorowym w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi
Przynajmniej: PDF, PDF/A, PDF skompresowany, PDF szyfrowany,
JPEG, TIFF
600 dpi x 600 dpi
Wymagany wbudowany.
A3, A4, A5, koperty C6, C5, C4, DL obsługiwane przez przynajmniej 1
kasetę
A3, A4, A5, A6, koperty C6, C5, C4, DL, rozmiary niestandardowe w
zakresie nie mniejszym niż: 90 - 320 mm (szerokość arkusza) x 150 1260 mm (długość arkusza)
W zakresie nie mniejszym niż 60 - 300 g/m²
W zakresie nie mniejszym niż 55 - 300 g/m²
W zakresie nie mniejszym niż: 60 - 250 g/m²
Nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi
Przynajmniej: PCL5, PCL6, PDF direct print, druk mediów: JPEG, TIFF.
TCP/IP
SMTP, POP, IMAP, SMB, FTP, URL
Nie więcej niż 46 dB
- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 25 cm z możliwością
zmiany kąta nachylenia
Strona 15 z 56
Materiały eksploatacyjne
Szafka pod urządzenie
Okres gwarancji
Warunki Gwarancji
- Możliwość konfigurowania ekranu urządzenia
- Możliwość uruchamiania lub wyłączania urządzenia zgodnie z
zaplanowanym harmonogramem.
- Nadpisywanie plików tymczasowo przechowywanych na dysku
przynajmniej 9-krotnie przy pomocy losowych danych
-Możliwość filtrowania adresów IP
- Możliwość szyfrowania SSL
- Możliwość szyfrowania kluczem AES 256-bitowym lub lepszym
Toner czarny dostarczony z urządzeniem pozwalający na
wydrukowanie minimum 25.000 stron A4 przy zadruku 5% oraz
tonery cyan, magenta, yellow dostarczone z urządzeniem
pozwalające na wydrukowanie minimum 17.000 stron A4 przy
zadruku 5%,
Wymagana, na kółkach. Zamawiający wymaga szafki w kolorach
odpowiadającym kolorom urządzenia
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
bezpłatne przeglądy co 6 miesięcy przez okres 60 miesięcy
CZĘŚĆ III
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni komputerowych oraz pracowni przyrodniczych dla szkół w ramach
projektu „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Miejskiej Jarosław poprzez zakup wyposażenia i
przebudowę infrastruktury dydaktycznej” – Część III.
W ramach części III Wykonawca dostarczy niżej wyszczególniony sprzęt do 6 placówek oświatowych na terenie
miasta Jarosławia wskazanych przez Zamawiającego, skonfiguruje całość do prawidłowego działania oraz wykona
wszelkie niezbędne prace w miejscach wskazanych przez Zamawiającego związane z montażem oraz budową sieci
logicznej i konfiguracją aktywnych urządzeń sieciowych.
L. p.
1.
2.
Rodzaj wyposażenia
Sieć logiczna (materiały + robocizna)
Szafa serwerowa 19” wisząca lub stojąca
Szczegółowy opis
(pozycje)
1
2
Ilość sprzętu
ogółem
6 pracowni
6 szt.
Ilość dla jednej
placówki
oświatowej
1 pracownia
1 szt.
1) Sieć logiczna
W ramach zadania Zamawiający oczekuje wykonania prac:
•
budowa sieci logicznej w oparciu o kabel F/UTP kategorii 6 z możliwością transmisji danych z szybkością do
1000 Mb/s, wraz z siecią elektryczną przeznaczoną do zasilania dostarczonych komputerów,
•
podłączenie wykonanej sieci logicznej i elektrycznej z istniejącymi u Zamawiającego sieciami elektryczną
i logiczną,
•
wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej schematy naniesionej instalacji wraz z wynikami
badań parametrów sieci (w formie papierowej i/lub elektronicznej).
Miejsce wykonania usługi: 6 klasopracowni w placówka oświatowych wskazanych przez Zamawiającego.
W ramach usługi Wykonawca wykona niezbędne przebicia przez ściany, zamontuje korytka kablowe PCV
i zaciągnie przewody dla torów elektrycznych i logicznych. Wykonawca wykona zakończenia sieci w postaci gniazd
abonenckich w ilościach: logicznych 28 szt. oraz elektrycznych w ilości 56 szt.
Przed przystąpieniem do złożenia oferty, wskazane jest aby Wykonawca obejrzał obiekt i zapoznał się
z zakresem niezbędnych prac jakie należy wykonać oraz oszacował we własnym zakresie ilość niezbędnych
materiałów montażowych, które będą mu potrzebne do realizacji zadania.
Strona 16 z 56
Wykonawca pozostawi obiekt w stanie nie gorszym niż zastał, a wszystkie szkody jakie wykona musi naprawić na
własny koszt.
Wymagania dotyczące prac instalacyjnych:
•
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, przed przystąpieniem do prac szczegółowy przebieg trasy
prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania poziomego oraz pionowego
•
trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania poziomego oraz kabli okablowania pionowego
należy skoordynować z istniejącymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowaną instalacją
elektryczną, instalacją elektryczną ogólną, instalacją centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp.
•
systemy kanałów kablowych, gniazda natynkowe, powinny pochodzić od jednego producenta,
•
gniazda abonenckie powinny wykonane być w standardzie 45 x 45.
•
każdy punkt abonencki musi składać się w jednej ramce z podwójnego gniazda elektrycznego oraz jednego
gniazda logicznego, tylko w jednym przypadku będzie podwójne gniazdo logiczne.
•
kanały kablowe muszą umożliwiać zwiększenie pojemności, minimum 25% zapasu pojemności.
•
1.
gwarancją jakości materiału PCV użytego do wykonania systemu jest znak CE w oparciu o normę EN 50085
•
dedykowaną dla okablowania instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami (minimalne wymagania elementów okablowania strukturalnego to kategoria 6 / klasa E oraz RJ45 jako
interfejs końcowy dla połączeń na skrętce miedzianej 4 parowej).
•
sieć logiczna powinna zostać wykonana zgodnie z najnowszymi standardami okablowania strukturalnego normą ISO/IEC 11801 wydanie drugie bądź nowsze lub EN 50173 wydanie drugie.
•
wszystkie kable sygnałowe powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda,
jak i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach sygnałowych
w punktach przyłączeniowych użytkowników oraz na panelach w piętrowych punktach dystrybucyjnych. Po
zrealizowaniu projektu, uruchomieniu i wykonaniu pomiarów instalacji, wykonawca powinien sporządzić
dokumentację powykonawczą instalacji kablowej uwzględniającej wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych
i rzeczywiste rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach,
•
sieć zasilająca infrastrukturę techniczną
w postaci wydzielonej instalacji elektrycznej,
systemu
informatycznego
musi
być
wykonana
•
jeżeli niezbędny będzie montaż dodatkowych tablic rozdzielczych elektrycznych, należy uwzględnić takie,
które umożliwiają rozbudowę o minimum 25% pojemności,
•
do zasilania urządzeń komputerowych, należy użyć gniazd "dedykowanych z kluczem",
•
Wykonawca dostarczy odpowiednie klucze do gniazd zasilających w ilości nie mniejszej niż liczba
montowanych gniazd elektrycznych,
•
poszczególne obwody odbiorcze zabezpieczone muszą być wyłącznikami nadprądowo-zwarciowymi
o charakterystyce "B" i prądzie znamionowym 16A, zintegrowanymi z wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie
różnicowym 30mA i charakterystyce "A", oraz jednym głównym wyłącznikiem zasilania we wszystkich obwodach
jednocześnie.
•
Ilość gniazdek przypadająca na obwód, nie więcej niż 8.
•
Gwarancja zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
Strona 17 z 56
Nazwa parametru
Typ szafy
Trzy sekcje – Maksymalne
24U
Specjalne zawiasy
Regulowane szyny pionowe
Materiał
Obciążalność
Okres gwarancji
Warunki gwarancji
2) Szafa serwerowa 19” wisząca lub stojąca
Wymagane minimalne parametry techniczne
Wisząca/naścienna lub stojąca (do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji)
Pierwsza
sekcja
musi
umożliwiać
instalację
podzespołów
19“
o maksymalnej wysokości 6U i głębokości 450 mm.
Druga sekcja szerokość 19“, wysokość 12U i głębokość 450 mm. Szyny montażowe
są regulowane bezstopniowo na całej głębokości szafy.
Trzecia sekcja – musi umożliwiać montaż urządzenia o maksymalnej głębokości 800
mm, szerokości 19” i wysokości 7U.
Układ zawiasów umożliwia otwarcie drzwi pod kątem większym lub równym 178°
Jedna para 19“ pionowych szyn dostosowuje się do głębokości szafy. Ułatwia to
montaż urządzenia i konfigurację przewodów połączeniowych.
Hartowane szkło o grubości 5 mm
Stalowa blacha
Min. 48kg
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
CZĘŚĆ IV
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni komputerowych oraz pracowni przyrodniczych dla szkół w ramach
projektu „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Miejskiej Jarosław poprzez zakup wyposażenia i
przebudowę infrastruktury dydaktycznej” – Część IV.
W ramach części IV Wykonawca dostarczy niżej wyszczególniony sprzęt do 6 placówek oświatowych na terenie
miasta Jarosławia wskazanych przez Zamawiającego, skonfiguruje całość do prawidłowego działania oraz wykona
wszelkie niezbędne prace w miejscach wskazanych przez Zamawiającego związane z montażem oraz budową sieci
logicznej i konfiguracją aktywnych urządzeń sieciowych
L. p.
1.
2.
Rodzaj wyposażenia
Szczegółowy
opis (pozycje)
1
Firewall sprzętowy
Przełącznik sieciowy
Nazwa parametru
Interfejs LAN - 10/100/1000
Interfejs WAN - 10/100/1000
Port konsoli RJ-45
USB (Client/Server)
Przepustowość IPSec VPN (512 byte
packet)
Przepustowość IPS (HTTP/Enterprise)
Ilość tuneli Gateway-to-Gateway IPSec
VPN
Ilość tuneli Client-to-Gateway IPSec
VPN
Max ilość użytkowników SSL-VPN
Przepustowość SSL-VPN
Wysoka dostępność
Ilość jednoczesnych sesji (TCP)
2
Ilość sprzętu
ogółem
6 szt.
Ilość dla jednej
placówki oświatowej
1 szt.
6 szt.
1 szt.
1) Firewall sprzętowy
Wymagane minimalne parametry techniczne
5
2
1
1/1
180 Mbps
750 / 250 Mbps
20
250
80
100 Mbps
Active/Active,Active/Passive, Clustering
1 500 000
Strona 18 z 56
Ilość nowych sesji/sekundę (TCP)
Przepustowość NGFW
Przepustowość Firewall (PPS)
Ilość polityk zapory
Certyfikaty
VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.
Dodatkowe wymagania
Licencje
Okres gwarancji
Warunki gwarancji
Nazwa parametru
Całkowita liczba portów
Rodzaje wejść / wyjść
Obsługiwane standardy
Prędkość
magistrali/zdolność
przełączania
Przepustowość
Bufor pamięci
Architektura sieci
Zarządzanie
Dostęp
Dodatkowe informacje
20 000
150 Mbps
350 Kpps
5000
ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN
240
Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i
programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.
System powinien mieć możliwość logowania do aplikacji (logowania
i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania
musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i raportowania w
postaci odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub
programowej. System realizujący funkcję kontroli przed złośliwym
oprogramowaniem musi mieć możliwość współpracy z platformą lub
usługą typu Sandbox w celu eliminowania nieznanych dotąd zagrożeń.
System musi umożliwiać dwu-składnikowe uwierzytelnianie z
wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych.
W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje
aktywacyjne dla wszystkich wymaganych funkcji ochronnych,
upoważniające do pobierania aktualizacji baz zabezpieczeń przez okres
min. 12 m-cy
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
2) Przełącznik sieciowy
Wymagane minimalne parametry techniczne
min. 52
SFP+ min. 4 szt.
RJ-45 10/100/1000 Mbps – min. 48 szt.
IEEE 802.3x
IEEE 802.3ae
IEEE 802.3ab
IEEE 802.3u
IEEE 802.3
170 Gbps
130 Mpps
3 MB
Gigabit Ethernet
Zarządzalny L3
Telnet
RMON
SNMP v1/v2c/v3
Wiersz poleceń (CLI)
Przeglądarka WWW (GUI)
Diagnostyka przewodów
Automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX)
VLAN
Strona 19 z 56
Dodatkowe wymagania
MTBF
Okres gwarancji
Warunki gwarancji
QoS
Praca w trybie half i full-duplex
Urządzenie powinno umożliwiać łączenie w stosy o wielkości co najmniej 6
jednostek. Stos powinien być wyposażony w funkcjonalność zapewniającą, że w
przypadku awarii głównego przełącznika stosu, praca stosu nie zostanie zakłócona,
w szczególności nie nastąpi ponowne uruchomienie stosu. Protokół stackujący
powinien, w przypadku pracy w topologii pierścienia, zapewniać przesyłanie ruchu
pomiędzy przełącznikami krótszą drogą. Przepustowość magistrali stosu powinna
wynosić co najmniej 40 Gb/s.
Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność zapobiegającą atakom ARP Spoofing
przez użytkowników sieci.
Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność zapobiegania atakom BPDU.
Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność zapobiegania atakom Denial of
Serivce.
Powinna istnieć możliwość konfiguracji uwierzytelniania dostępu do urządzenia na
zewnętrznym serwerze RADIUS i TACACS+.
Urządzenie powinno obsługiwać ramki typu Jumbo o rozmiarze co najmniej 9210 B.
Pojemność tablicy MAC powinna wynosić nie mniej, niż 16300 adresów MAC.
Powinna też istnieć możliwość wprowadzenia co najmniej 510 wpisów statycznych.
Sprzętowe kolejki priorytetów powinny być obsługiwane co najmniej algorytmem
Strict, WRR, DRR.
Urządzenie powinno posiadać możliwość filtrowania ruchu w oparciu co najmniej o
informacje takie, jak: port przełącznika, adres MAC, sieć VLAN, priorytet 802.1p,
adres IP, zawartość pola DSCP, typ protokołu, port TCP/UDP, klasę ruchu IPv6,
etykietę ruchu IPv6 i mieć możliwość uruchamiania reguł ACL wg kalendarza.
Przełącznik powinien mieć możliwość definiowania reguł ACL na poziomie sieci
VLAN.
Do urządzenia powinny być dostępne bezpłatne aktualizacje oprogramowania.
Urządzenie musi być wyposażone przynajmniej w 1 moduł SFP+
min. 410 000 h
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
CZĘŚĆ V
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni komputerowych oraz pracowni przyrodniczych dla szkół w ramach
projektu „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Miejskiej Jarosław poprzez zakup wyposażenia i
przebudowę infrastruktury dydaktycznej” – Część V.
W ramach części V Wykonawca dostarczy niżej wyszczególniony sprzęt do 6 placówek oświatowych na terenie
miasta Jarosławia wskazanych przez Zamawiającego, skonfiguruje całość do prawidłowego działania oraz
wykona wszelkie niezbędne prace w miejscach wskazanych przez Zamawiającego związane z montażem tablic
interaktywnych oraz projektorów.
W tej części zadania wykonawca musi również przeprowadzić szkolenia z obsługi oraz oprogramowania do
interaktywnej wizualizacji:
1. Szkoleniem należy objąć co najmniej dwóch pracowników wskazanych przez dyrektora szkoły.
2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w czasie godzin pracy szkoły i potwierdzi wystawieniem
imiennych zaświadczeń dla osób biorących udział w szkoleniu.
3. Szkolenie musi trwać co najmniej jedną godzinę lekcyjną (45minut) i być wykonane na dostarczonym
i uruchomionym sprzęcie i oprogramowaniu.
Strona 20 z 56
L. p.
1.
2.
3.
4.
5.
Rodzaj wyposażenia
Szczegółowy opis
(pozycje)
Tablica interaktywna 77” wraz z montażem
i niezbędnym okablowaniem
Projektor ultra krótkoogniskowy z uchwytem
i montażem
Głośniki do zestawu interaktywnego
Tablica interaktywna 65" na bazie monitora
dotykowego wraz z montażem i niezbędnym
okablowaniem
Wizualizer integrujący się z tablicą interaktywną
Nazwa parametru
Technologia
Obszar interaktywny [szer./wys. Cm]
Przekątna wymiaru interaktywnego [cm]
Format
Powierzchnia tablicy
Wyposażenie
Walory użytkowe
Współpraca z systemem operacyjnym
Certyfikaty produktu
Oprogramowanie
Ilość sprzętu
ogółem
1
12 szt.
Ilość dla jednej
placówki
oświatowej
2 szt.
3
12 szt.
2 szt.
2
4
12 szt.
6 szt.
2 szt.
1 szt.
5
12 szt.
2 szt.
1) Tablica interaktywna 77”
Wymagane minimalne parametry techniczne
pozycjonowanie w podczerwieni; nie dopuszcza się zastosowania
przystawek ani innych technologii.
minimum 158,0 cm x 117,0 cm
co najmniej 195 cm
4:3.
ceramiczna, magnetyczna, matowa, sucho ścieralna.
półka na pisaki, paski skrótów z nadrukowanymi klawiszami
funkcyjnymi (łącznie min. 26) przywołującymi wybrane funkcje
oprogramowania, oprogramowanie na płycie CD, kabel USB, 2 pisaki,
naścienny zestaw montażowy, okablowanie dedykowane do
zaproponowanego zestawu interaktywnego
sterowanie co najmniej 9 aktywnymi punktami na interaktywnym
obszarze tablicy, jednoczesne kreślenie co najmniej 8 interaktywnych
linii,
plug ang play – tablica po podłączeniu do komputera jest aktywna –
nie ma konieczności instalowania sterowników,
rozpoznawanie gestów (multi gesture),
korelacja z głośnikami polegająca na tym, że komputer łączy się z
tablicą i głośnikami poprzez jeden kabel USB.
Windows XP/Vista/7/8/10.
CE, FCC, ROHS.
lektor tekstu – głosowe odczytywanie przez komputer tekstów
pisanych w języku angielskim,
narzędzia „cyrkiel”, „kątomierz”, "linijka",
przeprowadzanie głosowania (ankiety) - opcjonalnie przy
wykorzystaniu pilotów do testów tego samego producenta,
podgląd obrazu z kamery / wizualizera,
kreator wykresów funkcji,
biblioteka graficznych zasobów edukacyjnych 3D (obracanie
i powiększanie obiektów),
korelacja z wyszukiwarką internetową w zakresie wstawiania plików
graficznych (obrazów) - funkcja dostępna w oknie programu,
Strona 21 z 56
Okres gwarancji
Warunki gwarancji
Nazwa parametru
Moc
Gniazda w HUB:
Walory użytkowe
Okres gwarancji
Warunki gwarancji
Nazwa parametru
Typ:
Technologia projekcji:
Rozdzielczość natywna:
Jasność:
Żywotność lampy:
Obiektyw:
Odległość projekcji:
Współczynnik projekcji:
Optymalna wielkość ekranu:
Wejścia wideo:
Wyjścia wideo:
Wejścia Audio:
Wyjścia audio
Sterowanie:
Głośnik
Pobór energii
Waga
Dodatkowe funkcjonalności:
Uchwyt
wstawianie do prezentacji wyszukanych online zasobów na zasadzie
przeciągnij i upuść (drag & drop).
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
2) Głośniki do zestawu interaktywnego
Wymagane minimalne parametry techniczne
min. 20W x 2 = 40W RMS.
mikro USB do podłączenia półki interaktywnej,
USB do podłączenia tablicy,
HDMI do podłączenia tablicy,
USB do podłączenia zewnętrznego urządzenia,
mikroUSB – wyjście na komputer,
gniazdo słuchawkowe (minijack),
gniazdo do podłączenia mikrofonu (minijack),
gniazdo micro SD,
zasilanie,
min. 2 x cinch do podłączenia głośników.
Przyciski + i – do regulacji głośności, mocowanie bezpośrednio do ramy
tablicy, korelacja z tablicą polegająca na tym, że komputer łączy się z
tablicą i głośnikami poprzez jeden kabel USB.
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
3) Projektor ultra krótkoogniskowy z uchwytem
Wymagane minimalne parametry techniczne
Projektor multimedialny o ultrakrótkim dystansie projekcji
3x LCD
XGA
3000 Ansi Lumenów
8000h
F=1.8, f=4,78mm
0.1-0,51m
0,36:1
Maksymalnie 116” w formacie 4:3
1 x D-SUB, 1 x RCA, 2 x HDMi
1 x D-SUB
2x 3.5mm mini Jack, 1x RCA Stereo
1 x 3.5mm mini Jack
RS232 9 pin D-SUB, 1xRJ45,
Opcjonalnie W-LAN poprzez moduł tego samego producenta
Zintegrowany głośnik 20W
Maksymalnie 300W
5,5KG
Automatyczny start i wyłączenie projektora,
Automatyczny tryb ECO,
Korekcja efektu trapezowego w pionie +/- 10 procent,
Zabezpieczenie Hasłem,
Dostęp do podstawowych ustawień przez dowolną przeglądarkę
http,
Projektor wyposażony w dedykowany przez producenta uchwyt
montażowy dostępny w zestawie z projektorem
Strona 22 z 56
Okres gwarancji
Warunki gwarancji
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
4) Tablica interaktywna 65” na bazie dotykowego monitora LCD
Wymagane minimalne parametry techniczne
LED
TAK
360cd/m2
2x HDMI, 2x VGA, 1x YPBPR, 1x AV, 1x Monitor USB (z tyłu), 1x PC
USB,1x RS232, 2x
Audio-In , 1x Touch USB
Porty wyjścia
1x VGA,1x Audio-Out
Kontrast
4000:1
Kąt widzenia
178°
Format obrazu
16:9
Żywotność panelu
50000h
Głośniki
2x15W
Ekran
szyba hartowana 4mm z powłoką Anti Glare
Plug&Play
TAK
Technologia dotyku
IR; 10 punktowa
Waga
Max. 70kg
Specyfikacja modułu dotyku
Prędkość kursora
180 dot/s
Obiekty odczytu
Palec, wskaźnik lub inny nieprzezroczysty obiekt
Punkty dotyku
6 punktów dotyku
Dokładność pozycjonowania
< 2 mm
Rozdzielczość dotyku
4096*4096/16384*16384/32768*32768
Ciągły czas reakcji
< 8 ms
Połączenie
USB 2.0, USB 1.1 & USB 3.0
Precyzja dotyku
>=Φ3mm
Ilość dotknięć
Więcej niż 60,000,000 dla niektórych pozycji
System OS
Windows, Linux, Android, Mac
Akcesoria
Pilot z bateriami, Pisaki (2szt.), Przewód audio, Przewód HDMI,
Przewód USB, Przewód VGA, Przewód zasilający, Skrócona
instrukcja obsługi
uchwyt montażowy ścienny
Okres gwarancji
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
Warunki gwarancji
Nazwa parametru
Panel
Rozdzielczość Full HD
Jasność
Porty wejścia
5) Wizualizer integrujący się z tablicą
Wymagane minimalne parametry techniczne
min. Full HD (1920x1080)
min. 30 fps
min. 12 krotny
1/2,7” CMOS
min. 10 krotny
Automatyczne ustawianie ostrości, Zatrzymanie obrazu, Parallel video
output, SD card viewer, Dzielenie ekranu, Zoom
Regulacja parametrów obrazu
Automatyczne naświetlanie, Czarno-biały, Regulacja jasności,
Regulacja kontrastu, Obracanie obrazów, Tryb mikroskopu
Fokus
Automatyczny
Przeglądarka zdjęć bez użycia komputera
Przeglądanie zdjęć z pamięci wewnętrznej lub z obsługiwanych
zewnętrznych nośników pamięci
Bezpieczeństwo
Zamek Kensington, Drążek zabezpieczający, Otwór na linkę
zabezpieczającą
Nazwa parametru
Rozdzielczość (wyświetlana)
Częstotliwość odświeżania
Zoom optyczny
Sensor (przetwornik)
Zoom cyfrowy
Funkcje
Strona 23 z 56
Obszar skanowania / Format obrazowania
Złącza
Funkcje dodatkowe
Okres gwarancji
Warunki gwarancji
A3 297x420
USB 1.1 typu B, wejście VGA, wyjście VGA, wyjście HDMI, wbudowany
mikrofon, gniazdo kart pamięci SD
podświetlenie LED, Auto Focus, funkcja mikroskopu – dołączony
adapter, zamek Kensington, torba do przechowywania, pilot do
obsługi.
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
CZĘŚĆ VI
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni komputerowych oraz pracowni przyrodniczych dla szkół w ramach projektu
„Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Miejskiej Jarosław poprzez zakup wyposażenia i przebudowę
infrastruktury dydaktycznej” – Część VI.
W ramach części VI Wykonawca dostarczy niżej wyszczególniony sprzęt do 6 placówek oświatowych na terenie
miasta Jarosławia wskazanych przez Zamawiającego, skonfiguruje całość do prawidłowego działania oraz wykona
wszelkie niezbędne prace w miejscach wskazanych przez Zamawiającego związane z montażem i konfiguracją
urządzeń.
L. p.
1.
2.
3.
4.
5.
Rodzaj wyposażenia
Mikroskop cyfrowy 1,3MP 400x LED
Mikroskop stereoskopowy 20x-40x-LED 3MP
CYFROWY
Model - Słońce, Ziemia i Księżyc w ruchu
Biodegradacja – Zestaw do przeprowadzania
doświadczeń wraz z zestawem próbek
Teleskop
Nazwa parametru
Okres gwarancji
Warunki gwarancji
Nazwa Parametru
Szczegółowy opis
(pozycje)
Ilość sprzętu
ogółem
1
2
6 szt.
6 szt.
Ilość dla jednej
placówki
oświatowej
1 szt.
1 szt.
3
4
6 szt.
6 szt.
1 szt.
1 szt.
5
6 szt.
1 szt.
1) Mikroskop cyfrowy 1,3MP 400x LED
Wymagane minimalne parametry techniczne
Wbudowana kamera cyfrowa 1,3 Mpix CMOS USB, okular szerokopolowy WF10x/18 mm
ze wskaźnikiem, długość tubusa: 16 cm, nachylenie okularu: 45°, głowica monokularowa
obrotowa 360°, tarcza rewolwerowa 4-gniazdowa, obiektywy achromatyczne DIN: 4x N.A.
0.10, 10x N.A. 0.25, S40x N.A. 0.65 (amortyzowany), powiększenia: 40x, 100x, 400x,
ustawianie ostrości obrazu: śruba makro- i mikrometryczna, 0,002 mm, współosiowe,
blokada zabezpieczająca przed zgnieceniem preparatu, podświetlenie: LED (1W) z
regulacją natężenia światła, kondensor Abbego N.A. 0.65, regulowany, diafragma:
tęczówkowa z uchwytem na filtry, stolik 123 x 119 mm z łapkami sprężynkowymi, szkiełko
mikrometryczne z podziałką 0,01 mm, zasilanie 230V
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
2) Mikroskop stereoskopowy 20x-40x-LED 3MP CYFROWY
Wymagane minimalne parametry techniczne
Strona 24 z 56
Okres gwarancji
Warunki gwarancji
Nazwa Parametru
Okres gwarancji
Warunki gwarancji
Wbudowana kamera cyfrowa 3 Mpix USB2, okulary szerokopolowe WF10x/20 z muszlami
ocznymi oraz regulacją dioptrii na jednym okularze; rozstaw okularów (in. odległości
pomiędzy źrenicami obserwatora): 55-75 mm, nachylenie okularów: 45°, obiektywy: 2x i
4x wbudowane w obrotową głowicę, powiększenie: 20x i 40x, pole widzenia: 10/5 mm,
podświetlenia LED dolne i górne (przechodzące i odbite), płynna regulacja intensywności
obu podświetleń, zasilanie bezprzewodowe: wbudowane akumulatory (3 x AA NiMH)
1.800 mAh, zasilacz zewnętrzny 230V, włącznik światła, ergonomiczny uchwyt-rączka do
łatwego przenoszenia
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
3) Model - Słońce, Ziemia i Księżyc w ruchu
Wymagane minimalne parametry techniczne
Model do prezentacji zjawisk: dzień i noc, pory roku, fazy Księżyca, zaćmienia, zmiany
dzienne oświetlenia, zegar słoneczny, długość cienia. Słońce reprezentowane jest przez
mocne, paraboliczne źródło światła, wokół którego krąży Ziemia (globus o średnicy 12 cm),
a wokół niej Księżyc. Zestaw poruszany za pomocą systemu przekładni; wykonany
z tworzywa sztucznego i metalu.
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
4) Zestaw do przeprowadzania doświadczeń wraz z zestawem próbek - Biodegradacja
Nazwa Parametru
Wymagane minimalne parametry techniczne
Biodegradacja - zestaw do przeprowadzania doświadczeń z zakresu biodegradowalności
różnych materiałów. Zestaw musi umożliwiać swobodny, samodzielny wybór podłoża oraz
materiałów do testowania. Testować można stopień biodegradowalności materiałów
zawartych w zestawie, jak też materiałów z bezpośredniego otoczenia, w tym materiałów
wyrzucanych do pojemników z odpadami.
Zestaw próbek do przeprowadzania doświadczeń z zakresu biodegradowalności różnych
materiałów - zestaw musi zawierać próbki różnych materiałów, takich jak: torba
biodegradowalna na zakupy, torba na psie odchody, folia celulozowa, wypełniacz
skrobiowy, naczynie z otrąb pszennych, paski różnych metali.
Okres gwarancji
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
Warunki gwarancji
Nazwa Parametru
system optyczny
średnica obiektywu
ogniskowa obiektywu
okulary
lunetka celownicza (szukacz)
soczewka Barlow’a
soczewka prostująca obraz
powiększenie
typ montażu
statyw
Okres gwarancji
5) Teleskop
Wymagane minimalne parametry techniczne
teleskop zwierciadlany (reflektor)
114 mm,
900 mm
4/9/25 mm
6x30
3x
1,5x
36x-675x
azymutalny (AZ)
tak (triod)
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
Strona 25 z 56
Warunki gwarancji
CZĘŚĆ VII
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni komputerowych oraz pracowni przyrodniczych dla szkół w ramach
projektu „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Miejskiej Jarosław poprzez zakup wyposażenia i
przebudowę infrastruktury dydaktycznej” – Część VII.
W ramach części VII Wykonawca dostarczy niżej wyszczególniony sprzęt do 6 placówek oświatowych na terenie miasta
Jarosławia wskazanych przez Zamawiającego, skonfiguruje całość do prawidłowego działania oraz wykona wszelkie niezbędne
prace w miejscach wskazanych przez Zamawiającego związane z montażem.
W tej części zadania wykonawca musi również przeprowadzić szkolenia z obsługi czujników pomiarowych oraz
oprogramowania do analiz:
1. Szkoleniem należy objąć co najmniej dwóch pracowników wskazanych przez dyrektora szkoły, jednak
2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w czasie godzin pracy szkoły i potwierdzi wystawieniem imiennych zaświadczeń
dla osób biorących udział w szkoleniu.
3. Szkolenie musi trwać co najmniej jedną godzinę lekcyjną (45minut) i być wykonane na dostarczonym i uruchomionym
zestawie czujników i oprogramowaniu.
4. Treści szkolenia muszą obejmować co najmniej: sposób uruchomienia zestawu, zasady bezpiecznej pracy oraz
wykonanie pomiarów.
L. p.
Rodzaj wyposażenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Interfejs pomiarowy podwójny
Czujnik stężenia dwutlenku węgla
Czujnik tlenu
Barometr/ Czujnik niskiego ciśnienia
Czujnik pH
Czujnik siły
Czujnik ruchu
Czujnik napięcia i natężenia
Czujnik pola magnetycznego
Czujnik chemiczny
Wysokiej dokładności licznik kropel
Kolorymetr
Oprogramowanie do pracowni pomiarowej
Nazwa parametru
Okres gwarancji
Warunki
gwarancji
Szczegółowy opis
(pozycje)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ilość
sprzętu
ogółem
18 szt.
6 szt.
6 szt.
6 szt.
6 szt.
6 szt.
6 szt.
6 szt.
6 szt.
6 szt.
6 szt.
6 szt.
6 szt.
Ilość dla jednej
placówki
oświatowej
3 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1) Interfejs do pracowni pomiarowej
Wymagane minimalne parametry techniczne
Interfejs pozwalający na połączenie się z czujnikami przewodowo przez port USB lub
bezprzewodowo poprzez Bluetooth oraz zbieranie danych na komputer. Wbudowane lub
zewnętrzne czujniki temperatury i napięcia przewodowe lub bezprzewodowe. Interfejs
dedykowany do czujników: stężenia dwutlenku węgla, tlenu, barometr/ czujnika niskiego
ciśnienia, czujnika pH, czujnika siły, ruchu, napięcia i natężenia, pola magnetycznego,
chemicznego, licznika kropel, kolorymetru.
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
Strona 26 z 56
Nazwa Parametru
Okres gwarancji
Warunki
gwarancji
Nazwa Parametru
Okres gwarancji
Nazwa Parametru
Okres gwarancji
Warunki gwarancji
Nazwa Parametru
Okres gwarancji
Warunki gwarancji
Nazwa Parametru
2) Czujnik stężenia dwutlenku węgla
Wymagane minimalne parametry techniczne
Czujnik stężenia dwutlenku węgla - zakres pomiaru (0-300K ppm), rozdzielczość skali 1 ppm,
kalibracja z poziomu czujnika, bez potrzeby wykonywania tego z poziomu oprogramowania.
Bezprzewodowa komunikacja z komputerem poprzez Bluetooth - bezpośrednia lub poprzez
interfejs.
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
3) Czujnik tlenu
Wymagane minimalne parametry techniczne
Czujnik tlenu umożliwiający dokonywanie pomiarów stężenia tlenu w powietrzu
w zakresie od 0 do 100% stężenia tlenu,
Dokładność czujnika: ±1% tlenu, przy stałej temperaturze i ciśnieniu,
±5% tlenu na zakres temperatur pracy, Praca w temperaturze: 0 °C do +40 °C, Zakres
wilgotności względnej 0 - 99 % (bez kondensacji)
Czujnika powinien umożliwiać określenie zawartości tlenu w atmosferze, wydychanym
powietrzu, w pojemniku z roślinami czy sprawdzić jego wytwarzanie w procesie
fotosyntezy.
Zgodnie z kryterium oceny ofert.
4) Barometr/ Czujnik niskiego ciśnienia
Wymagane minimalne parametry techniczne
Czujnik umożliwiający dokonywanie pomiarów ciśnienia atmosferycznego oraz wszelkich
zmian w zakresie niskich ciśnień, niezbędny do badania warunków środowisk
naturalnych oraz wpływ czynników zewnętrznych na zmianę ciśnienia.
Zakres pomiarowy: 150 - 1150 hPa, 150 - 1090 mbar, 15 - 115 kPa, 4.4 - 34 Hg,
Dokładność ±0.03 Hg, Rozdzielczość 0.001 Hg
Praca w temperaturze: 0 °C to +40 °C
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
5) Czujnik pH
Wymagane minimalne parametry techniczne
Czujnik pH, dzięki któremu zmierzymy kwasowość substancji dostępnych w każdym
domu, jak również tych bardziej specjalistycznych. Jest to czujnik o wysokiej
rozdzielczość pomiarów, dzięki czemu możemy dokonywać badań w trakcie reakcji
zobojętniania, obserwując nawet niewielkie zmiany kwasowości.
Zakres pomiarowy od 0 do 14 pH, rozdzielczość skali 0,02 pH, dokładność ±0,1 pH
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
6) Czujnik siły
Wymagane minimalne parametry techniczne
Czujnik umożliwiający przełożenie siły na liczby. Dzięki temu urządzeniu możemy
zmierzyć siły oddziałujących na siebie ciał, sprawdzić w praktyce zasady dynamiki
Newtona czy po prostu przeprowadzić doświadczenie, w którym zbadamy siłę tarcie
oddziałującą na poszczególne obiekty.
Strona 27 z 56
Okres gwarancji
Warunki gwarancji
Nazwa Parametru
Okres gwarancji
Warunki gwarancji
Nazwa Parametru
Okres gwarancji
Warunki gwarancji
Nazwa Parametru
Okres gwarancji
Warunki gwarancji
Nazwa Parametru
Zakres pomiarowy: siła +/-50 N, przyśpieszenie +/-16 g, rozdzielczość skali 0,03 N,
ochrona przed przeciążeniem – do 75 N (bez uszkodzenia)
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
7) Czujnik ruchu
Wymagane minimalne parametry techniczne
Czujnik pozwalający na precyzyjny pomiar odległości, prędkości oraz przyspieszenia
różnych obiektów. Czujnik współpracuje z akcesoriami, takimi jak stojaki, uchwyty, wózki
czy równie pochyłe, dostępne w większości sal fizycznych. Czujnik wykrywa obiekty
znajdujące się już ok 15 cm od urządzenia, dzięki czemu możemy go stosować do
pomiarów: ustalenie zależności pomiędzy położeniem, prędkością i przyspieszeniem,
zasada zachowania pędu i energii w czasie kolizji, monitorowanie ruchu sinusoidalnego
ciała zawieszonego na sprężynie, pomiar ruchu małych oraz dużych obiektów.
Zakres pomiarowy od 0,15 do 8 m, rozdzielczość 1,0 mm, zakres ustawienia czujnika 360
stopni,
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
8) Czujnik napięcia i natężenia
Wymagane minimalne parametry techniczne
Czujnik umożliwia dokonywanie pomiarów na obwodach elektrycznych, akumulatorach
i bateriach. Dzięki czujnikowi zmierzymy napięcie i natężenie prądu płynącego z
budowanym obwodzie czy też potwierdzimy w praktyce prawa fizyki związane właśnie
z elektrycznością.
Zakres pomiarowy:
- napięcie +/- 15V, dokładność +/-0,5%, rezystancja wejściowa 1 MΩ
- natężenie +/-1A, rezystancja wejściowa 0,1 Ω
ochrona przed napięciem wejściowym 250V AC
Możliwość zaoferowania osobnych bezprzewodowych czujników tj. czujnik napięcia
oraz czujnik natężenia.
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
9) Czujnik pola magnetycznego
Wymagane minimalne parametry techniczne
Czujnik umożliwiający wykrywanie i pomiar intensywności pola magnetycznego
powstałego wokół różnych urządzeń, pomiar pola magnetycznego, które wytwarzane
jest przez płynący w obwodzie prąd lub element posiadający właściwości magnetyczne.
Zakres pomiarowy od -1000 do +1000 gauss
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
10) Czujnik chemiczny
Wymagane minimalne parametry techniczne
Czujnik umożliwiający dokonywanie wielu różnych pomiarów takich, jak pomiar
temperatury, pH, napięcia oraz ciśnienia.
Zakres pomiarowy
Temperatura: od -35 do 135 °C, dokładność +/- 0,5 °C, rozdzielczość 0,01 °C
Strona 28 z 56
Okres gwarancji
Warunki gwarancji
Nazwa Parametru
Okres gwarancji
Warunki gwarancji
Nazwa Parametru
Okres gwarancji
Warunki gwarancji
Nazwa Parametru
pH: od 0 do 14 pH, rozdzielczość 0,001 pH
Ciśnienie: od 0 do 700 hPa, dokładność 2 kPa, rozdzielczość 0,1 hPa
Napięcie: +/- 10V, dokładność +/- 0,1 V, rozdzielczość +/ 0,04 mV
ochrona przed napięciem wejściowym 230V
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
11) Wysokiej dokładności licznik kropel
Wymagane minimalne parametry techniczne
Czujnik pozwalający na precyzyjne odmierzanie ilości substancji, co bywa niezbędne na
lekcjach chemii, gdy do konkretnego doświadczenia potrzebny jest roztwór o podanym
stężeniu.
Częstotliwość zliczania kropel – 40 kropel /s, Minimalne rozmiary mierzonego obiektu –
0.64mm, rozmiary okienka pomiarowego – nie mniejsze niż 18mm x 13mm,
Obudowa wykonana z polipropylenu, odporna na działanie roztworów chemicznych w
tym łagodnych kwasów i zasad.
Typ detektora - fotodetektor podczerwieni z soczewką kolimacyjną
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
12) Kolorymetr
Wymagane minimalne parametry techniczne
Czujnik umożliwiający pomiar absorpcji i przepuszczania światła przez poszczególne
substancje, dzięki czemu jesteśmy w stanie dokonać pomiaru m. in. stężenia
poszczególnych roztworów.
Zakres pomiarowy od 0 do 100% przepuszczalności, dokładność +/-0,5%
przepuszczalności, rozdzielczość 0,1% przepuszczalności,
Co najmniej 4 długości fal: 468 nm (niebieskie), 565 nm (zielone), 610 nm
(pomarańczowe), 660 nm (czerwone)
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
13) Oprogramowanie do pracowni pomiarowej
Wymagane minimalne parametry techniczne
Aplikacja z licencją bezterminową na szkołę, z interfejsem w języku polskim oraz
możliwością wyboru innych języków w tym angielskiego.
Aplikacja musi umożliwiać przedstawianie wyników pomiaru na wykresie, cyfrowym
wyświetlaczu, tabeli, mierniku. Sposób prezentacji danych musi umożliwiać łączenie
poszczególnych form prezentacji na jeden ekran.
Program powinien umożliwiać zmianę skali oraz jednostek pomiaru, wybór
częstotliwości próbkowania poszczególnych czujników, automatycznie rozpoznawać
podłączone czujniki.
Program powinien umożliwiać budowanie w prezentacji z elementami sprawdzającymi
oraz pytaniami testowymi oraz posiadać narzędzia do analizy wyników (pokazywanie
statystyki, określanie współrzędnych).
Zapisywanie pełnych doświadczeń w formie plików. Możliwość tworzenia zrzutów
ekranu oraz notatek z przebiegu doświadczenia w popularnych formatach plików.
Łatwe umieszczanie danych na zewnętrznych dyskach i serwerach.
Możliwość udostępniania przebiegu doświadczenia na żywo poprzez sieć lokalną lub
Internet
Strona 29 z 56
Obsługa i zarządzanie czujnikami podłączonymi bezprzewodowo poprzez Bluetooth –
kojarzenie komputera z czujnikami lub interfejsem poprzez Bluetooth z poziomu
oprogramowania.
Współpraca poprzez Bluetooth z minimum dwoma czujnikami jednocześnie –
jednoczesny pomiar z prezentacją na ekranie.
Możliwość wydruku zebranych danych bezpośredniego z programu
Możliwość eksportu danych liczbowych to pliku tekstowego
Możliwość ustawienia automatycznego zakończenia pomiaru,
Możliwość konfiguracji i kalibracji czujników z poziomu oprogramowania,
Wbudowany kalkulator do przeliczania i modyfikacji wyliczonych danych
Możliwość wyboru ręcznego lub automatycznego trybu próbkowania
Możliwość dodawania filmów do plików z doświadczeniami
Intuicyjne nawigowanie z użyciem ekranów dotykowych,
Możliwość jednoczesnego dokonywania różnych pomiarów na jednym ekranie,
Możliwość określania parametrów wykresu, tworzenia własnych wyliczeń i wpisywania
zewnętrznych danych.
CZĘŚĆ VIII
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni komputerowych oraz pracowni przyrodniczych dla szkół w ramach projektu
„Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Miejskiej Jarosław poprzez zakup wyposażenia i przebudowę
infrastruktury dydaktycznej” – Część VIII.
W ramach części VIII Wykonawca dostarczy niżej wyszczególniony sprzęt do 6 placówek oświatowych na terenie
miasta Jarosławia wskazanych przez Zamawiającego, skonfiguruje całość do prawidłowego działania oraz wykona
wszelkie niezbędne prace w miejscach wskazanych przez Zamawiającego związane z montażem i konfiguracją
urządzeń.
L. p.
1.
Rodzaj wyposażenia
Szczegółowy opis
(pozycje)
Serwer do pracowni z oprogramowaniem + UPS
Nazwa parametru
Obudowa
Płyta główna
Chipset
Procesor
1, 2, 3
Ilość
sprzętu
ogółem
6 szt.
Ilość dla jednej
placówki
oświatowej
1 szt.
1) Serwer do pracowni z oprogramowaniem
Wymagane minimalne parametry techniczne
Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 8 dysków 3.5" HotPlug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i
wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. Posiadająca
dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed
nieuprawnionym wyjęciem z serwera.
Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta
główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem
firmowym.
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
Zainstalowany jeden procesor min. sześciordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy
z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 506 punktów w
teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch
procesorów.
Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik dla
oferowanego modelu serwera.
Strona 30 z 56
RAM
Zabezpieczenia pamięci
RAM
Gniazda PCI
Interfejsy sieciowe/FC
Napęd optyczny
Dyski twarde
Kontroler RAID
Wbudowane porty
Video
Wentylatory
Zasilacze
System operacyjny
Bezpieczeństwo
Diagnostyka
Karta Zarządzania
Certyfikaty
8GB DDR4 RDIMM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 10 wolnych
slotów przeznaczonych do rozbudowy pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do
384GB pamięci RAM.
Memory Rank Sparing, Memory Mirror oraz
Lockstep lub Advanced ECC lub Chipkill
Min. dwa sloty x16 generacji 3, min. 1 slot x8 generacji 3, Min. 1 x1 generacji 2, Min. 1
x8 generacji 2.
Wbudowane minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T. Zainstalowana karta 2
portowa FC 8Gb/s.
Wbudowany napęd DVD-RW.
Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 2x1TB typu HotPlug SATA
6Gb/s 7.2k fabrycznie skonfigurowane w RAID 1.
Możliwość instalacji modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego,
możliwość wyposażenia w 2 jednakowe nośniki typu flash z możliwością konfiguracji
zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami realizowane sprzętowo,
rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.
Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 10, 50.
min. 3 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 4 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim
panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232
Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min.
1280x1024
Redundantne
Jeden zasilacz Hot-Plug o mocy dedykowanej przez producenta serwera.
System operacyjny dla serwera
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
Zamawiający dopuszcza aby otwarcie obudowy sygnalizowane w BIOSie
i monitorowane poprzez kartę zarządzającą realizowane było przez czujnik
monitorowania środowiska wewnątrz serwera.
Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o
stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego systemu
informacyjnego w postaci diod LED.
Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płyta główną
lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty
instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmiejszenia
minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną
funkcjonalność :
- komunikacja poprzez interfejs RJ45
- możliwość zarządzania poprzez bezpośrednie podłączenie kablem do dedykowanego
złącza usb
- podstawowe zarzadzanie serwerem poprzez protokól IPMI 2.0, DCMI 1.5, SNMP,
VLAN tagging
- wbudowana diagnostyka
- wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych
- dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń
- monitorowanie temperatury oraz zużycia energii przez serwer w czasie
rzeczywistym
- lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera
- wsparcie dla IPv4 i IPv6
- możliwość rozbudowy funkcjonalności karty o automatyczne przywracanie ustawień
serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany
któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej)
zapisanych na dedykowanej pamięci flash wbudowanej na karcie zarządzającej.
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001.
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać
Strona 31 z 56
Okres gwarancji
Warunki gwarancji
status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, Microsoft
Windows 2012.
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz
Dokumentacja użytkownika
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub
jego przedstawiciela.
2) System operacyjny dla serwera
Zainstalowany i skonfigurowany 64 bitowy system operacyjny dedykowany dla serwerów z licencją bezterminową,
w polskiej wersji językowej, kompatybilny z dostarczanym sprzętem komputerowym wraz z nośnikiem. Licencje
dostępowe do serwera umożliwiające legalną współpracę wszystkich stacji roboczych w każdej pracowni
z zaproponowanym oprogramowaniem serwerowym.
System operacyjny musi posiadać poniższe cechy:
•
wbudowane mechanizmy hierarchicznych uprawnień dla grup użytkowników takich jak: nauczyciel,
uczeń, administrator systemu,
•
umożliwiać realizowanie centralnego uwierzytelnianie użytkowników oraz zcentralizowane
zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu opartą o zasady konfigurowalne indywidualnie dla
każdej z w/w grup użytkowników,
•
możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu
operacyjnego poprzez Internet oraz poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu,
•
zapewniać kompleksową ochronę przed zagrożeniami z wykorzystaniem mechanizmów
antywirusowych, zapory ogniowej i zabezpieczeń przed wyłudzaniem informacji,
•
zapewniać zdalną pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji
zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,
•
mechanizmy służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami,
•
obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego
inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,
•
transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla
użytkowników,
•
wbudowane w system mechanizmy usług sieciowych DHCP i DNS, usług katalogowych w oparciu o
LDAP
3) Zasilacz awaryjny UPS
Nazwa parametru
Wymagane minimalne parametry techniczne
Moc pozorna
3000va
Moc rzeczywista
1950W
Architektura UPS-a
line-interactive
Liczba faz na wejściu
1 (230V)
Liczba akumulatorów
min. 4szt.
Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania
4 x PL (10A)
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
160-264 V
Zmienny zakres napięcia wejściowego
145-280 V
Pojemność akumulatora
7 Ah
Czas przełączenia (maks.)
3 ms
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)
3 min
Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%
9 min
Zabezpieczenia / filtry
Przeciw przeciążeniowe
Przeciwprzepięciowe
Strona 32 z 56
Zimny start
Sinus podczas pracy na baterii
Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)
Porty komunikacji
Diody sygnalizacyjne
Alarmy dźwiękowe
Dołączone oprogramowanie
Okres gwarancji
Warunki gwarancji
Przeciwzwarciowe
Linii danych
Tak
Tak
Tak
USB
Praca z sieci zasilającej
Praca z baterii
ładowanie baterii
przeciążenie UPSa
Praca z baterii
przeciążenie UPSa
znaczne wyczerpanie baterii
Tak
Zgodnie z kryterium oceny ofert i treścią umowy
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
Publicznych (CPV)
30213000-5 Komputery osobiste
30213100-6 Komputery przenośne
30200000-1 Urządzenia komputerowe
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
2.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy wg następującego harmonogramu:
CZĘŚĆ III, IV – 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
CZĘŚĆ I, II, V, VI, VII, VIII - 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
3.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWNIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
3.1
Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22
ust. 1b ustawy Pzp , dotyczących:
3.1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3.1.2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że ma:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę:
Strona 33 z 56
dla CZĘŚCI I –min 300 000 zł.
dla CZĘŚCI II – min 80 000 zł.
dla CZĘŚCI III – min 10 000 zł.
dla CZĘŚCI IV – min 15 000 zł.
dla CZĘŚCI V – min 200 000 zł.
dla CZĘŚCI VI – min 30 000 zł.
dla CZĘŚCI VII – min 80 000 zł.
dla CZĘŚCI VIII – min 50 000 zł.
3.1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 dostawę (jak
zamówienie w sprawie, odpowiadające przedmiotowo oferowanej części) o wartości:
dla CZĘŚCI I – min 300 000 zł.
dla CZĘŚCI II – min 80 000 zł.
dla CZĘŚCI III – min 10 000 zł.
dla CZĘŚCI IV – min 15 000 zł.
dla CZĘŚCI V – min 200 000 zł.
dla CZĘŚCI VI – min 30 000 zł.
dla CZĘŚCI VII – min 80 000 zł.
dla CZĘŚCI VIII – min 20 000 zł.
Zamawiający w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub
ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (zakończone), lecz także wykonywane. W
takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi
określone przez Zamawiającego powyżej w warunku w ppkt 3.1.3.
3.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1, 4
ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z
warunków określonych w pkt 3.1.1. - 3.1.3. winien spełniać co najmniej jeden z tych
Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
Warunek określony w pkt. 3.2. powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
4.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4.1. W celu wstępnej oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przekłada
wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia, zwanego dalej „JEDZ” – którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
- na stronie Urzędu Zamówień Publicznych dostępna jest instrukcja wypełnienia „JEDZ” pod
adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
Strona 34 z 56
- wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa „JEDZ” dotyczące tych podmiotów
- dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji
zamówienia, jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie,
- wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
składa „JEDZ” dotyczące podwykonawców,
- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, formularz JEDZ
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten
potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1b ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:
4.2.1. Dowody określające, czy dostawy o których mowa dziale 3 SIWZ pkt 3.1.3. zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego
podmiotu, z którym Wykonawca ubiega się o zamówienie (art. 22 Upzp) nie potwierdzają spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający stosuje rozwiązania przewidziane w art. 22 a ust 6 Upzp.
Strona 35 z 56
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1b składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
4.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia należy złożyć następujące dokumenty:
4.3.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
4.3.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wydania decyzji
właściwego organu.
4.3.3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie w właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wydania decyzji właściwego organu.
4.3.4. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
4.3.5. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca składa oświadczenie
stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
4.4.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.3.:
4.4.1. ppkt 4.3.4. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14,21 ustawy Pzp.
Strona 36 z 56
4.4.2. ppkt 4.3.1. – 4.3.3. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a.
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wydania decyzji właściwego organu,
b.
nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty o których mowa w ppkt 4.4.1. oraz 4.4.2. lit. b powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 4.4.2. lit
a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
pkt 4.4., zastępując je dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
4.5.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w ppkt 4.3.4. składa dokument, o którym mowa w ppkt 4.4.1., w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
4.6.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
4.6.1.
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
Strona 37 z 56
4.6.2.
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
4.6.3.
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4.6.4.
czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w
sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczących podwykonawcy,
któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego
zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
4.7. Kompletna oferta musi zawierać:
4.7.1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty – Załącznik nr 3 do
SIWZ,
4.7.2. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz „JEDZ” – Załącznik nr 4 do
SIWZ,
4.7.3. Wypełnione i podpisane przez Wykonawcę oświadczenie – Załącznik nr 5 do SIWZ
4.7.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i do
zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
4.7.5. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze
złożonych w ofercie dokumentów – pełnomocnictwo,
4.7.6. Dowód wniesienia wadium – zgodnie z działem nr 7 SIWZ,
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Ustawy Pzp.
4.8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów
4.9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Strona 38 z 56
4.10. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie złoży
formularz „JEDZ” oraz dokumenty wymagane w pkt. 4.3., 4.4. Pozostałe dokumenty partnerzy
mogą złożyć wspólnie,
4.11. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została
wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
4.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do tego, iż najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
4.13. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o
złożonych ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust. 1 pkt 23. ustawy
Pzp zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.
5.
5.1
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Zgodnie z art. 10c ust.2 ustawy Pzp składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe, osobiście lub
za pośrednictwem posłańca.
5.2
Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
w postępowaniu za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Powyższe nie dotyczy dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp
5.3
Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław. Osoby uprawnione do porozumiewania
się z Wykonawcami w sprawach związanych z postępowaniem przetargowym – Piotr Chrzan
– e-mail: [email protected] , tel. 16 624 87 11,
w sprawach przedmiotu zamówienia: Paweł Lewko 16 624 87 76, Magdalena Lehnart 16 624
87 78
6.
6.1
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania
ofert udzieli wyjaśnień na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi
wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie
internetowej:
bip.jaroslaw.um.gov.pl pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
6.2
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SIWZ.
6.3
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin
Strona 39 z 56
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką
informację na własnej stronie internetowej: bip.jaroslaw.um.gov.pl
7.
7.1
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
dla CZĘŚCI I – 15 000 zł.
dla CZĘŚCI II – 2 500 zł.
dla CZĘŚCI III – 300 zł.
dla CZĘŚCI IV – 500 zł.
dla CZĘŚCI V – 7 000 zł.
dla CZĘŚCI VI – 1 000 zł.
dla CZĘŚCI VII – 2 500 zł.
dla CZĘŚCI VIII – 1 500 zł.
7.2
Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium
może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
7.2.1. Pieniądzu,
7.2.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
7.2.3. Gwarancjach bankowych,
7.2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych,
7.2.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
7.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy
Zamawiającego:
Nr konta: 06 8642 1155 2015 1506 4929 0003
Z dopiskiem:
„Dostawa i montaż wyposażenia pracowni komputerowych oraz pracowni przyrodniczych dla
szkół w ramach projektu „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Miejskiej
Jarosław poprzez zakup wyposażenia i przebudowę infrastruktury dydaktycznej CZĘŚĆ - …”
7.4. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty zaleca się
załączyć kopię przelewu wadium na rachunek bankowy.
7.5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w ppkt 7.2.2. – 7.2.5.
powyżej zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu
poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert i złożyć (łącznie z ofertą, tzn.
w tym samym opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego.
7.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7.11.
Strona 40 z 56
7.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
7.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt 7.7., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
7.11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
7.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
7.12.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
7.12.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.
7.12.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
8.
TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
8.1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 60 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie
powoduje utraty wadium.
8.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
9.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
9.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9.2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
Strona 41 z 56
9.3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie
wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
9.4.
Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania
oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9.5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości
uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
9.6. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wyjątek stanowią załączniki do
niniejszego SIWZ, które to winny być złożone w oryginale.
9.7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
9.8. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana
przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być
parafowane przez Wykonawcę.
9.9. Zaleca się, aby strona oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
9.10. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularz oferty, oświadczenia)
przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich
formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez
Zamawiającego w przygotowanych wzorach.
9.11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4.
9.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.13. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
9.14. Na ofertę składają się:
9.14.1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty – załącznik nr 3 do
SIWZ, (dla każdej części osobno)
9.14.2. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz „JEDZ” – załącznik nr 4 do
SIWZ,
9.14.3. Wypełnione i podpisane przez Wykonawcę oświadczenie – Załącznik nr 5 do SIWZ
Strona 42 z 56
9.14.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
9.14.5. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze
złożonych w ofercie dokumentów – pełnomocnictwo,
9.14.6. Dowód wniesienia wadium – zgodnie z Rozdziałem nr 7 SIWZ.
9.15. Kompletną ofertę należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, w zamkniętym
nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały opakowaniu (kopercie), gwarantującym
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Opakowanie (koperta) musi posiadać następujące oznaczenie:
Oferta na
„ Dostawa i montaż wyposażenia pracowni komputerowych oraz pracowni przyrodniczych
dla szkół w ramach projektu „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w Gminie
Miejskiej Jarosław poprzez zakup wyposażenia i przebudowę infrastruktury
dydaktycznej” - OFEROWANA CZĘŚĆ ……………
„nie otwierać przed dniem 10.04.2017 r. godz. 11:30”
Na opakowaniu (kopercie) należy podać nazwę i adres siedziby Wykonawcy.
9.16. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, poprawki,
modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowym dopiskiem „ZMIANA”
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
9.17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób
będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania
Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty.
Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
9.18. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą nie podlegającą
odrzuceniu ofertę.
9.19. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
9.19.1. Jest niezgodna z ustawą.
9.19.2. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
9.19.3. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Strona 43 z 56
9.19.4. Zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
9.19.5.
Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
9.19.6. Zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.
9.19.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
9.19.8. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na
przedłużenie terminu związania ofertą.
9.19.9. Wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
9.19.10. Jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można
zagwarantować w inny sposób.
9.19.11. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9.20. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
9.20.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia,
9.20.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a.
o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
b.
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c.
skarbowe,
d.
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9.20.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 9.20.2.
9.20.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności,
Strona 44 z 56
9.20.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,
9.20.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
9.20.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia,
9.20.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
9.20.9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych,
9.20.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary,
9.20.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne,
9.20.12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty,
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9.21. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art.
24 ust. 5 ustawy Pzp:
9.21.1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe,
Strona 45 z 56
9.21.2. Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
10.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
10.1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce: Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Data: 10.04.2017 r., godzina: 11:00, pok. Nr 2 Kancelaria Urzędu
10.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce: Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Data: 10.04.2017 r., godzina: 11:30, pok. Nr 26 (II piętro)
10.3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust 2 Upzp.
10.4. Otwarcie jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Podczas otwarcia
ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
10.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
11.
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
11.1 Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie oferty brutto ująć wszelkie koszty
niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić
inne opłaty, a także ewentualne upusty i rabaty.
11.2 Cena oferty brutto za realizację całego zamówienia podstawowego zostanie wyliczona przez
Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 3
do SIWZ. Cena oferty brutto określa maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu
realizacji zamówienia podstawowego
11.3. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (liczbowo oraz słownie), ponieważ w takiej
walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta
uznana zostanie za najkorzystniejszą.
11.4 Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.
11.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje
Strona 46 z 56
Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego wskazując nazwę ( rodzaj) towaru lub usługi, której dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.
11.6. Cena brutto oferty określona w formularzu winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku w złotówkach, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb,
11.7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERTY
12.1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
1) CENA – 60 %
2) OKRES GWARANCJI – 40 %
Ocena punktowa poszczególnych ofert w zakresie kryterium „Cena”
Kryterium
Opis
Cena oferty brutto
(C)
C=
Waga
Cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację 60 %
przedmiotu zamówienia
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑒𝑗 𝑧𝑎𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑜𝑤𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
Liczba
punktów
60
x 60
Ocena punktowa poszczególnych ofert w zakresie kryterium „Okres gwarancji”
Kryterium
Okres gwarancji
Minimalny okres gwarancji:
Opis
Liczba punktów
Liczba miesięcy
36 miesięcy
0 punktów
42 miesiące
10 punktów
48 miesięcy
20 punktów
54 miesiące
30 punktów
Maksymalny okres gwarancji:
60 miesięcy
40 punktów
12.2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu
największą punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
Waga
0
10
20
30
40
oraz uzyska
12.3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
12.4. Całkowita liczba punktów jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg wzoru L=C+G
Strona 47 z 56
L -Całkowita liczba punktów: C- punkty przyznane w kryterium cena, G- punkty przyznane w
kryterium gwarancja
13.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
13.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
13.1.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
13.1.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
13.1.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
13.1.4. Unieważnieniu postępowania.
13.2. Zamawiający informację, o której mowa w ppkt 13.1.1. i ppkt 13.1.4. zamieszcza na stronie
internetowej.
13.3. Zamawiający zawiadomi wykonawcę o terminie, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta ze wskazaniem miejsca podpisania umowy.
13.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania oceny, chyba że zajdą przesłanki do unieważnienia
postępowania.
13.5. Wykonawca przed podpisaniem umowy winien:
13.5.1. Przedstawić Zamawiającemu dokument stwierdzający, iż osoba/osoby, które będą
podpisywały umowę posiadają prawo do reprezentowania Wykonawcy, o ile
wcześniej takiego dokumentu nie złożył
13.5.2. Umowę regulującą współpracę – w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
13.5.3. Przekazać Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz
osób upoważnionych do kontaktów w ramach realizacji umowy.
13.6. W przypadku gdy Zamawiający nie wyraża zgody na zwarcie umowy w drodze
korespondencyjnej, Wykonawca obowiązany jest stawić się w terminie wskazanym w
zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w siedzibie Zamawiającego w celu
podpisania umowy.
14.
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Strona 48 z 56
PROJEKT UMOWY
Przedmiotem zamówienia jest …………………………………………………………………………………
w ramach projektu „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Miejskiej Jarosław poprzez zakup
wyposażenia
i przebudowę
infrastruktury
dydaktycznej”
nr RPPK.06.04.03-18-0079/16-00
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI
„Spójność społeczna i przestrzenna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020
UMOWA
zawarta w dniu .................................. w Jarosławiu pomiędzy:
Gminą Miejską Jarosław reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Jarosławia – Pana Waldemara Palucha
przy kontrasygnacie finansowej:
Skarbnika Miasta – Pani Barbary Maziarka
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………… reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez
Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do:
…………………………………………………………………………………………………………………..
szczegółowo opisanej w SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia ………………………………………..
…………………………………… w ramach projektu „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w Gminie
Miejskiej Jarosław poprzez zakup wyposażenia i przebudowę infrastruktury dydaktycznej” zgodnie z ofertą
Wykonawcy stanowiącą załączniki do niniejszej umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia podanego w § 2, należy również:
a) dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, instalacją, skonfigurowaniem i uruchomieniem
przedmiotu umowy w taki sposób, który umożliwi wzajemną współpracę poszczególnych elementów,
b) dostawa, oprogramowania zakupionego w oficjalnym kanale sprzedaży co oznacza zapewnienie
stosownego pakietu usług gwarancyjnych, wsparcia techniczno – serwisowego kierowanego do
użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej (dotyczy wszystkich części z wyjątkiem CZĘŚCI
III),
c) zapewnienie wszelkich niezbędnych przeglądów i serwisu w okresie gwarancji.
3. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z umową,
ofertą, SIWZ, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Strona 49 z 56
4. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie
niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z złożoną ofertą.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do zrealizowania przedmiotu
umowy.
6. Wykonawca oświadcza, iż w chwili zawarcia umowy udziela Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia,
o którym mowa w § 2, niniejszej umowy, niewyłącznych, nieprzenaszalnych i niezbywalnych licencji
producenta oprogramowania na korzystanie z oprogramowania, będącego przedmiotem umowy,
pozwalających na korzystanie z oprogramowania w obszarach wskazanych przez producenta. Licencje
na eksploatację oprogramowania zostają udzielone na czas nieokreślony. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich w związku z korzystaniem z programów, do których
została mu udzielona licencja w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego
zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego
tytułu.
§2
1. Strony niniejszej umowy ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto ………….. zł (słownie: ……………………………)
wraz z podatkiem VAT w wysokości ……………. zł (słownie: ……………………………….), co
łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości …….. zł (słownie: ………………………………….).
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie zgodnie z zasadami określonymi
w niniejszej umowie.
3. Zapłata wynagrodzenia realizowana będzie w złotych polskich.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie obowiązujące podatki oraz opłaty celne i inne opłaty
i koszty, które poniesie Wykonawca w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
§3
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy Zamawiającemu na koszt własny i dokona jego rozładunku,
wniesienia, instalacji, skonfigurowania oraz uruchomienia w następujących szkołach:
1) Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego, ul. Jana Pawła II 26,
2) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego, ul. Żeromskiego 4,
3) Szkoła Podstawowa Nr 6 im. ks. Piotra Skargi, ul. Spytka 2,
4) Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Wojska Polskiego, os. Słoneczne 7,
5) Zespół Szkół w Jarosławiu im. Jana Pawła II, ul. Traugutta 15,
6) Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich, ul. Kraszewskiego 39.
2. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w pomieszczeniach jednostek wymienionych w ust. 1 wskazanych
przez Zamawiającego. Wykonawca dołoży starań, aby realizacja przedmiotu umowy nie zakłócała
procesu dydaktycznego prowadzonego w jednostkach.
3. Wykonawcę obciążają także koszty związane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy w czasie jego
załadunku, transportu i rozładunku.
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim
standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, wolny od wad materiałowych
i konstrukcyjnych.
5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot umowy nie odpowiada żadnym przez
Zamawiającego parametrom technicznym, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania
jego wymiany zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi przez Zamawiającego w SIWZ.
6. Wykonawca wyda Zamawiającemu przedmiot umowy w stanie pełnej sprawności technicznej
i użytkowej.
§4
Strona 50 z 56
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie – do 30
dni od daty podpisania umowy.
2. Po wykonaniu przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie odbiór końcowy.
3. Wykonawca składa pisemny wniosek o dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy zawierający
oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z dokumentacją przetargową oraz
przepisami i polskimi normami.
4. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy i przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty
potrzebne do korzystania z przedmiotu umowy w tym w szczególności dokumenty gwarancyjne,
instrukcje, opisy i inne posiadane przez niego informacje - w języku polskim.
5. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w stanie złożonym - zdatnym do natychmiastowego użytku.
Wykonawca udzieli podstawowych instrukcji o jego właściwościach i zasadach działania.
6. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności dostarczonego przedmiotu umowy ze
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ przed rozpoczęciem
jego użytkowania.
7. Jeżeli Zamawiający uzna, że przedmiot umowy został zrealizowany, a ewentualne usterki usunięte
w porozumieniu z wykonawcą, w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wniosku, o którym
mowa w ust. 3 wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru końcowego.
8. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy i sporządzi protokół końcowy odbioru
przedmiotu umowy w terminie do 5 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru przedmiotu
umowy.
§5
1. Zapłata wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 8.
2. Faktura VAT zostanie wystawiona po wykonaniu całości przedmiotu umowy.
3. Zamawiający na podstawie wystawionej faktury i na wskazane w niej konto dokona przelewem zapłaty
za dostarczony towar w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zlecenia przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy
Wykonawcy.
5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
§6
1. Tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają następujące kary umowne:
1) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy oraz opóźnienia w wydaniu
dokumentów, o których mowa § 4 ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy,
2) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi
liczonego od następnego dnia po upływie terminu na usunięcie wady Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1
umowy,
3) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad (gwarancja) liczonego
od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 7 ust. 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy,
4) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy
w wysokości 500 złotych za każdy dzień opóźnienia,
5) za nieprzedłożenie potwierdzonego za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub zmian takiej umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia, w wysokości 500
złotych za każdy dzień opóźnienia,
6) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 300 złotych za każdy dzień opóźnienia,
Strona 51 z 56
7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 300 złotych za
każdy dzień opóźnienia.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umownej za odstąpienie
przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych oraz w przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym.
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i należności z przysługującego mu
wynagrodzenia.
6. Okoliczność nie poniesienia przez Zamawiającego szkód wskutek opóźnień Wykonawcy nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar.
§7
1. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……………………….. miesięcznej gwarancji na przedmiot
umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru (bez
zastrzeżeń) przedmiotu zamówienia.
3. W okresie gwarancji jakości Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy,
dodatkowo Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady powstałe z przyczyn w nich tkwiących.
4. Zamawiający według własnego wyboru dokona zgłoszenia o konieczności wykonania napraw
gwarancyjnych telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej Wykonawcy:
1) nr telefonu …………….
2) nr faksu ……………….
3) e-mail ………………...
5. Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez Wykonawcę w miejscu użytkowania sprzętu tj. w szkołach
wymienionych w § 3 z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeżeli naprawa u Zamawiającego
okaże się niemożliwa. Wszelkie koszty, w tym koszt transportu, ponosi Wykonawca.
6. W przypadku dokonania naprawy poprzez wymianę elementów w sprzęcie powinny zostać zainstalowane
fabrycznie nowe identyczne elementy lub za zgodą Zamawiającego fabrycznie nowe elementy o nie
gorszych parametrach pod warunkiem zachowania jednorodności sprzętu.
7. Termin usunięcia awarii, wady bądź usterki będzie wynosił maksymalnie 7 dni kalendarzowych od
zgłoszenia, o którym mowa w ust 4.
8. W przypadku, gdy po wykonaniu trzech napraw, po raz kolejny w okresie gwarancji wystąpi usterka lub
awaria naprawionego sprzętu, Wykonawca wymieni wadliwy sprzęt na sprzęt równoważny, fabrycznie
nowy. Dostarczenie nowego sprzętu nastąpi w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego
Wykonawcy wystąpienia zdarzenia opisanego powyżej. Przepis § 4 ust. 7-8 stosuje się odpowiednio.
9. Po każdej naprawie, bez dokonywania odrębnego zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca
bezpłatnie dokona testowania poprawności działania sprzętu.
§8
1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację niniejszej umowy jest:
……………………… tel. ……………………………….
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację niniejszej umowy jest:
………………………. tel. ………………………….
Strona 52 z 56
§9
1. Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych
podwykonawców pod warunkiem zawarcia z nimi stosownej umowy w formie pisemnej, o której mowa
w art. 2 pkt 9b ustawy p.z.p.
2. Umowa o podwykonawstwo musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz
z załącznikami ze szczególnym uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy.
3. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać zapisy określające w szczególności:
a) strony umowy,
b) przedmiot umowy,
c) termin wykonania zamówienia, który nie może być dłuższy niż termin określony w SIWZ,
d) warunki dotyczące odbioru przedmiotu umowy,
e) regulacje dotyczące rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy,
f) odpłatności, tj.: wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy,
g) warunki płatności (forma płatności, nr konta podwykonawcy, dokumenty na podstawie których
zostanie dokonana płatność),
h) obowiązki wykonawcy i podwykonawcy,
i) kary umowne,
j) odpowiedzialność za wady i gwarancję jakości,
k) warunki zmian umowy,
l) warunki odstąpienia od umowy,
m) regulacje dotyczące zawierania umów z dalszymi podwykonawcami (na zasadach określonych
w ustawie p.z.p.).
4. Wynagrodzenie (wartość umowy brutto) za wykonanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
powierzonej mu części zamówienia nie może być wyższe niż wynagrodzenie (wartość brutto) Wykonawcy
za tą część zamówienia publicznego.
5. Wartość wszystkich umów zawartych o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo po ich
zsumowaniu nie może być wyższa niż szacunkowa całkowita wartość przedmiotu umowy (wartość
wynagrodzenia brutto wykonawcy).
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy, niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi.
7. Ponadto umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez
podwykonawcę wynagrodzenia od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmującego zakres przedmiotu umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, a także
projekt jej zmian oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
oraz jej zmiany. Zamawiający zobowiązuje się w terminie 14 dni zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo. Termin ten stosuje się również do zmian
tych umów.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.
10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy, który wykonuje
przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
11. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia może nastąpić tylko
za pisemną zgodą Zamawiającego.
12. Zapisy pkt 1-9 mają zastosowanie odpowiednio w przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo.
13. Wykonawca jest zobowiązany wraz z fakturą końcową przedłożyć oświadczenie wszystkich
podwykonawców (podpisane przez osoby prawnie umocowane) odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń
wobec Wykonawcy z tytułu płatności należnych w związku z zawartymi umowami o podwykonawstwo.
Strona 53 z 56
Brak oświadczeń skutkować będzie prawem Zamawiającego do wstrzymania płatności należnej
Wykonawcy do czasu dokonania odpowiednich rozliczeń z podwykonawcami.
§ 10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy i jej warunków mogą być dokonywane za zgodą obu stron, wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy:
a) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, należnego za wykonanie przedmiotu
zamówienia w przypadku ustawowej zmiany przepisów normujących wysokość stawki podatku
VAT w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy. Cena brutto umowy ulegnie
wówczas zmianie polegającej na dostosowaniu jej do aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT,
bez zmiany ceny netto umowy.
b) w zakresie zmiany parametrów dostarczanego sprzętu na lepsze, w przypadku gdy po podpisaniu
umowy zaszłaby sytuacja, że producent sprzętu zaprzestanie produkcji sprzętu zaoferowanego przez
Wykonawcę w ofercie, a możliwe jest dostarczenie sprzętu innego, spełniającego wszystkie
wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i umowie, której nie można było przewidzieć
w chwili podpisywania umowy.
3. Wymienione w ust. 2 postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę,
nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Wniosek w sprawach, o których mowa w ust. 2 Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu
niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się
o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający powiadomi
Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio
o braku akceptacji zmiany.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 13
1. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
1) Oferta wykonawcy
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3) Kopia dokumentu potwierdzającego udzielenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający,
a jeden Wykonawca.
Wykonawca:
Zamawiający:
……………………………………………
…………………………………………
Strona 54 z 56
15.
INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający podzielił zamówienie na siedem części.
OFERTY CZĘŚCIOWE:
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części – od 1 do 8.
W przypadku złożenia oferty na większą, niż jedna, liczbę części, Wykonawca ma
obowiązek złożenia na każdą oferowaną część oddzielnego formularza ofertowego,
zawierającego cenę za oferowaną część. Pozostałe wymagane dokumenty należy złożyć
w pojedynczym egzemplarzu – wspólnym dla wszystkich ewentualnych części.
16.
INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
17.
INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego
18.
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zmawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
19.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIA
PUBLICZNEGO
1. Ogólne
a) Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179-198g) ustawy Pzp, przysługują
Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy,
b) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
c) Środkami ochrony prawnej o których mowa w pkt 1 są:
 odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
 skarga do sądu.
2. Odwołanie.
a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
b) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp,
c) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem tego terminu
d) Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dnia od jego doręczenia Prezesowi Izby.
e) Izba orzeka w wyroku o oddalenie odwołania lub jego uwzględnienia w pozostałych
przypadkach Izba wydaje postanowienia.
3. Skarga do sądu:
a) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu,
Strona 55 z 56
b) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi,
c) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia
wpłynięcia skargi do sądu,
d) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje
skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
20.
INFORMACJE DODATKOWE
20.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20.2. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich (PLN).
20.3. Zamawiający nie przewiduje
najkorzystniejszej oferty.
21.
zastosowania
aukcji
elektronicznej
przy
wyborze
PODWYKONAWSTWO
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy udziale
podwykonawców, zobowiązany jest do podania w składanej ofercie, jaki zakres zamówienia
powierzy podwykonawcom.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 4 – Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Strona 56 z 56
Download