Instrumenty pochodne

advertisement
Uznawanie, metody wyceny, zakres
ujawniania i sposób prezentacji instrumentów
finansowych w sprawozdaniu finansowym
Wojciech Gudaszewski, Wojciech Wasilewski
Wrocław, 17 grudnia 2002
Wprowadzenie
Podstawowe definicje i pojęcia
Zasady uznawania instrumentów finansowych
Metody wyceny instrumentów finansowych
Rachunkowość zabezpieczeń
AGENDA
Wprowadzenie
Stworzenie przez IASC (Międzynarodowy Komitet
Standardów Rachunkowości) oraz IOSCO
(Międzynarodową Organizację Komisji Papierów
Wartościowych) standardów rachunkowości
instrumentów finansowych:
MSR 32 „Instrumenty finansowe: ujawnianie i
prezentacja” (obowiązuje od 1 stycznia 1996 r.)
MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i
wycena” (obowiązuje od 1 stycznia 2001 r.)
MSR 32
reguluje zasady:
podziału instrumentów finansowych na zobowiązania i kapitał
oraz klasyfikacji odnośnych odsetek, dywidend oraz zysków i
strat
wyodrębniania elementu zobowiązaniowego i kapitałowego w
złożonych instrumentach finansowych
kompensowania aktywów finansowych ze zobowiązaniami
finansowymi
ujawniania informacji na temat instrumentów finansowych
MSR 39
wprowadził:
kompleksowe zasady ujmowania i wyceny
instrumentów finansowych w sprawozdaniach
finansowych, w tym w szczególności:
zasady identyfikacji i wydzielania
instrumentów pochodnych wbudowanych w
inne instrumenty oraz
zasady rachunkowości zabezpieczeń
Wprowadzenie
MSR 32 i MSR 39 są jedynie rozwiązaniem przejściowym
trwają prace nad nowym standardem „Rachunkowość
instrumentów finansowych i podobnych pozycji”
wprowadzającym daleko idące zmiany dotyczące ujęcia i
wyceny instrumentów finansowych
MSR 39 obowiązuje krajowe publiczne grupy kapitałowe,
a od roku 2005 obejmie wszystkie spółki giełdowe UE,
nawet te sporządzające sprawozdania jednostkowe
Wprowadzenie
Nowe pojęcia w znowelizowanej ustawie o rachunkowości:
instrumenty finansowe
aktywa finansowe i pieniężne
zobowiązania finansowe
aktywa kapitałowe
Znowelizowana ustawa o rachunkowości porusza kwestie:
złożonych instrumentów finansowych
rachunkowości zabezpieczeń
Wprowadzenie
ze względu na ciągłe modyfikacje MSR znowelizowana
ustawa o rachunkowości zawiera jedynie podstawowe
zasady uznawania i wyceny instrumentów finansowych
szczegółowe zagadnienia reguluje rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie
szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny,
zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów
finansowych
Podstawowe definicje i pojęcia
znowelizowana ustawa podaje kryteria jakie musi
spełniać dany instrument, aby być uznanym za
instrument finansowy. Ustawa zawiera definicję
instrumentu finansowego.
Instrument finansowy - kontrakt, który powoduje
powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i
zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego
u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu
zawartego między dwiema lub więcej stronami
jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze,
gospodarcze bez względu
na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z
kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy
Podstawowe definicje i pojęcia
CECHY INSTRUMENTU FINANSOWEGO:
„ jest on kontraktem (umową); ustawa nie precyzuje,
jaka musi być forma prawna tej umowy (pisemna lub
ustna)
„ skutkiem instrumentu finansowego jest powstanie
aktywów finansowych przy jednoczesnym powstaniu u
drugiej strony kontraktu, zobowiązania finansowego lub
instrumentu kapitałowego
„ z zawarciem umowy, jaką jest instrument finansowy,
związane są określone skutki gospodarcze i to
niezależnie od charakteru kontraktu
Podstawowe definicje i pojęcia
„ umowa powinna określać skutki
gospodarcze, tzn. zawierać
postanowienia dotyczące kwoty,
terminu i stopnia pewności wpływów
i wydatków (wg. MSR 32)
„ skutki gospodarcze w rozumieniu MSR
32 to nie tylko określone korzyści
ekonomiczne (aktywa) lub obowiązek
wykonania przyszłych świadczeń
(zobowiązanie), ale także ryzyko z
nimi związane
Podstawowe definicje i pojęcia
Przykład 1
Jednostka emitując obligacje zawiera umowę z
inwestorami, na mocy której po jej stronie powstanie
zobowiązanie do wykupu długu w przyszłości,
przyszłości a po
stronie inwestorów powstają aktywa finansowe w postaci
zakupionych za gotówkę papierów wartościowych
Zobowiązanie
finansowe
Aktywa
finansowe
Podstawowe definicje i pojęcia
Przykład 2
Kupując akcje przedsiębiorstwa „X” zawiera się umowę,
na mocy której otrzymuje się aktywa finansowe
(zakupione za gotówkę akcje) będące instrumentem
kapitałowym dla jednostki „X” (elementem kapitału)
Instrument
kapitałowy
Aktywa
finansowe
Podstawowe definicje i pojęcia
Elementy składowe instrumentów finansowych
I STRONA
KONTRAKTU
Zobowiązania finansowe
Instrumenty
kapitałowe
Instrumenty
finansowe
II STRONA
KONTRAKTU
Aktywa finansowe
Instrumenty
pochodne
Podstawowe definicje i pojęcia
„ instrumenty finansowe mogą mieć więc charakter
zobowiązania lub kapitału i domaga się ich osobnego
potraktowania w księgach emitenta
„ Instrumenty mające jednocześnie element zobowiązania i
kapitału określane są jako instrumenty złożone
„ ustawa nie używa sformułowania „instrument
pochodny”,
pochodny wskazuje natomiast na istnienie
„kontraktów dotyczących instrumentów finansowych
służących ograniczaniu ryzyka”
Podstawowe definicje i pojęcia
INSTRUMENTY
INSTRUMENTY FINANSOWE
FINANSOWE
Instrumenty pierwotne
Instrumenty pochodne
Instrumenty złożone
INSTRUMENTY PIENIĘŻNE
depozyty gotówkowe
obligacje, pożyczki, akcje
należności / zobowiązania
forward
futures
opcje finansowe
swapy
caps, floors i collars
obligacje zamienne
obligacje wymienne
obligacje dwuwalutowe
obligacje z opcją
wcześniejszej spłaty
INSTRUMENTY
NIEPIENIĘŻNE
weksel płatny w obligacjach
Podstawowe definicje i pojęcia
Instrumenty pierwotne
Instrumenty pieniężne
• to aktywa bądź zobowiązania finansowe, które
zostaną otrzymane lub zapłacone przez jednostkę w
ustalonej lub możliwej do ustalenia kwocie
• w rezultacie ich wykonania dochodzi do powstania
skutków gospodarczych w postaci przyszłych
płatności,
płatności które stanowią zwrot z inwestycji dla ich
posiadacza, a koszt dla ich wystawcy (uwzględnienie
wartości pieniądza w czasie)
Podstawowe definicje i pojęcia
Instrumenty pierwotne
Instrumenty niepieniężne
• kontrakty, w przypadku których korzyści ekonomiczne
mają postać aktywów finansowych innych niż środki
pieniężne
• przykładem jest weksel płatny w obligacjach SP (daje
posiadaczowi prawo do otrzymania obligacji SP, a na
wystawcę nakłada obowiązek przekazania tych
obligacji)
Podstawowe definicje i pojęcia
Instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne – instrumenty finansowe, których:
•
wartość zależna jest od zmiany wartości instrumentu
bazowego,
bazowego to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru
wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub
stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego
albo innej podobnej wielkości i
•
nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków
początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w
porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena
podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
•
rozliczenie nastąpi w przyszłości
Podstawowe definicje i pojęcia
Instrumenty kapitałowe
Instrumenty kapitałowe - kontrakty, z których wynika:
prawo do majątku jednostki, pozostałego po
zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich
wierzycieli, a także
zobowiązanie się jednostki do wyemitowania lub
dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych, a
w szczególności udziały, opcje na akcje własne lub
warranty
Podstawowe definicje i pojęcia
Instrumenty kapitałowe
Instrumenty kapitałowe obejmują:
akcje zwykłe emitenta
prawa poboru
warranty
opcje subskrypcji lub zakupu akcji zwykłych
jednostki gospodarczej będącej ich wystawcą
Podstawowe definicje i pojęcia
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe to zobowiązania jednostki do
wydania aktywów finansowych albo do wymiany
instrumentu finansowego z inną jednostką, na
niekorzystnych warunkach
Podstawową cechą zobowiązania finansowego jest
powstanie obowiązku, który będzie uregulowany drogą
wydania części majątku finansowego lub drogą wymiany na
inny instrument finansowy na potencjalnie niekorzystnych
warunkach (poprzez zapłatę przez jednostkę środków
pieniężnych lub jej ekwiwalentów)
Podstawowe definicje i pojęcia
Zobowiązania finansowe
Typowe zobowiązania finansowe obejmują:
zobowiązania z tytułu dostaw i usług (gdy kontrakt
rozliczany jest pieniężnie,bez fizycznej dostawy)
pożyczki / kredyty do spłacenia
odsetki naliczone do zapłacenia
wyemitowane dłużne papiery wartościowe
instrumenty pochodne o ujemnej wartości godziwej
na dzień wyceny
Podstawowe definicje i pojęcia
PROBLEM
kiedy mamy do czynienia z zobowiązaniem finansowym a
kiedy z instrumentem kapitałowym?
każdy instrument finansowy, który nie powoduje
powstania umownego obowiązku wystawcy do wydania
środków pieniężnych lub innego składnika aktywów
finansowych lub też wymiany na inny instrument
finansowy na potencjalnie niekorzystnych warunkach,
jest instrumentem kapitałowym
Podstawowe definicje i pojęcia
Aktywa finansowe
Aktywa finansowe
Aktywa
pieniężne
Prawo do
otrzymania
aktywów
pieniężnych
Instrumenty
kapitałowe
wyemitowane
przez inne
jednostki
Prawo do
wymiany
instrumentów
finansowych z
inną jednostką
na korzystnych
warunkach
Podstawowe definicje i pojęcia
Aktywa finansowe
aktywa finansowe stanowią jeden z głównych
elementów instrumentów finansowych
znowelizowana ustawa o rachunkowości podkreśla,
że aktywa finansowe stanowią składnik inwestycji
jako składnik inwestycji aktywa finansowe podlegają
przepisom ustawy, które dotyczą inwestycji
aktywami finansowymi są np: dłużne papiery
wartościowe, udzielone pożyczki, akcje i udziały w
innych podmiotach, środki pieniężne, instrumenty
pochodne o dodatniej wartości godziwej na dzień
bilansowy
Podstawowe definicje i pojęcia
Klasyfikacja aktywów finansowych
AKTYWA
AKTYWA
FINANSOWE
FINANSOWE
Przeznaczone
do obrotu
(PDO)
Inwestycje
przetrzymywane
do terminu
zapadalności (UTZ)
Kredyty udzielone przez
jednostkę i
wierzytelności własne
jednostki (KWW)
Dostępne do
sprzedaży (DDS)
Podstawowe definicje i pojęcia
Klasyfikacja aktywów finansowych
przy klasyfikacji aktywów finansowych do
poszczególnych grup najważniejszym kryterium jest cel
ich nabycia, a także możliwość i prawdopodobieństwo
realizacji tego celu przez jednostkę
klasyfikacja do odpowiedniej grupy wiąże się z
określonymi konsekwencjami, np. zasadami wyceny:
wyceny
wg zamortyzowanego kosztu i efektywnej stopy
procentowej (UTZ i KWW) lub
wg wartości godziwej (PDO, DDS)
Podstawowe definicje i pojęcia
Klasyfikacja aktywów finansowych
AKTYWA FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU
aktywa finansowe, które zostały nabyte lub powstały w celu
generowania zysków na skutek krótkoterminowych wahań
cen
instrumenty pochodne o dodatniej wartości godziwej, które
nie spełniają wymogów stawianych instrumentom
zabezpieczającym
niemożliwe(!!!) jest przeklasyfikowanie aktywów wcześniej
zaliczonych jako przeznaczonych do obrotu do żadnej innej
kategorii, natomiast możliwe jest dokonywanie
przeklasyfikowania z innych kategorii aktywów finansowych
jeśli jednostka może udowodnić, że spółka wykorzystała te
aktywa w celu realizacji zysków krótkoterminowych
Podstawowe definicje i pojęcia
Klasyfikacja aktywów finansowych
INWESTYCJE UTRZYMYWANE DO TERMINU ZAPADALNOŚCI
aktywa finansowe o określonych lub możliwych do
określenia płatnościach lub ustalonym terminie
zapadalności, które jednostka zamierza i jest w stanie
utrzymywać w posiadaniu do upływu terminu
zapadalności
jednostka musi być w stanie udokumentować swój
zamiar utrzymania tych aktywów do terminu
zapadalności, jak również musi udowodnić, że zamiar
ten może być zrealizowany
Podstawowe definicje i pojęcia
Klasyfikacja aktywów finansowych
INWESTYCJE UTRZYMYWANE DO TERMINU ZAPADALNOŚCI
jeśli jednostka dokonała sprzedaży aktywa
zaklasyfikowanego do tej grupy przez terminem
zapadalności to do tej jednostki ma zastosowanie
reguła określana jako „tainting”, wtedy:
jednostka nie powinna klasyfikować żadnych
aktywów finansowych do grupy UTZ przez okres
pozostały do końca bieżącego roku obrotowego
oraz przez 2 kolejne lata obrotowe
wszystkie pozostałe instrumenty z kategorii UTZ
muszą zostać przeklasyfikowane do kategorii DDS,
i co za tym idzie odpowiednio wycenione
Podstawowe definicje i pojęcia
Klasyfikacja aktywów finansowych
INWESTYCJE UTRZYMYWANE DO TERMINU ZAPADALNOŚCI
Możliwość kwalifikacji aktywów do grupy UTZ jest traktowana
jako przywilej a nie prawo
Do aktywów UTZ można zaliczyć m.in:
dłużne instrumenty finansowe zakupione na rynku wtórnym
zakupione kredyty i wierzytelności
Nie można zaliczyć do grupy UTZ:
nabytych akcji (nie mają określonego terminu zapadalności)
opcji na akcje, warrantów, praw poboru (niemożliwa do
przewidzenia kwota jaką otrzyma posiadacz)
Podstawowe definicje i pojęcia
Klasyfikacja aktywów finansowych
KREDYTY UDZIELONE I WIERZYTELNOŚCI WŁASNE
aktywa finansowe wytworzone przez jednostkę poprzez
dostarczenie pieniędzy, towarów lub realizację usług
na rzecz dłużnika, o ile nie zostały zakwalifikowane do
kategorii przeznaczonych do obrotu
istotny jest tutaj fakt przekazania dłużnikowi środków
finansowych
lokaty złożone w innych instytucjach finansowych lub
dłużne instrumenty finansowe, jeśli zostały nabyte
na rynku pierwotnym (a więc gdy środki zostały
przekazane bezpośrednio do emitenta lub agenta)
Podstawowe definicje i pojęcia
Klasyfikacja aktywów finansowych
KREDYTY UDZIELONE I WIERZYTELNOŚCI WŁASNE
jednostka nie ma możliwości przekwalifikowania do
tej grupy aktywów finansowych zaliczonych
wcześniej do innych grup
Możliwe jest natomiast przeniesienie aktywów z grupy
KWW do PDO (przeznaczonych do obrotu) – gdy osiąga
się z nich krótkoterminowe zyski dzięki wahaniom
krótkoterminowych cen
Klasyfikacja zakupionych dłużnych papierów
wartościowych
ZAKUPIONE
ZAKUPIONE DŁUŻNE
DŁUŻNE PAPIERY
PAPIERY
WARTOŚCIOWE
WARTOŚCIOWE
Zakupione
bezpośrednio od
emitenta (rynek
pierwotny)
Kredyty udzielone
/ wierzytelności
własne
Przeznaczone do
obrotu
Zakupione na rynku
wtórnym
Utrzymywane
do terminu
zapadalności
Dostępne do
sprzedaży
Podstawowe definicje i pojęcia
Klasyfikacja aktywów finansowych
AKTYWA DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY
klasyfikuje się tu wszelkie aktywa finansowe nie
zaliczone do żadnej z poprzednich grup
w szczególności znajdą się tutaj:
akcje lub udziały w innych podmiotach, których
jednostka nie nabyła w celu realizacji
krótkoterminowych zysków spekulacyjnych
Podstawowe definicje i pojęcia
INSTRUMENTY POCHODNE
Instrumenty pochodne są zawsze ujmowane w bilansie i
wyceniane wg wartości godziwej
Instrumenty pochodne są zawsze klasyfikowane jako PDO
(przeznaczone do obrotu):
aktywa finansowe (gdy ich wartość godziwa jest większa od
zera)
zobowiązania finansowe (gdy ich wartość godziwa jest mniejsza
od zera)
Instrumenty pochodne będące instrumentami zabezpieczającymi
są ujmowane zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń
Klasyfikacja instrumentów pochodnych
INSTRUMENTY
INSTRUMENTY POCHODNE
POCHODNE
Instrumenty
przeznaczone do
obrotu
Zobowiązania
finansowe
przeznaczone do
obrotu
Aktywa finansowe
przeznaczone do
obrotu
Instrumenty
zabezpieczające
Zabezpieczenie wartości
godziwej
Zabezpieczenie
przepływów
pieniężnych
Zabezpieczenie
inwestycji netto w
podmiocie zagranicznym
Wstępne uznawanie instrumentów finansowych
znowelizowana ustawa mówi, że:
aktywa finansowe (oraz inne inwestycje) ujmuje się na
dzień ich nabycia lub powstania
zobowiązania finansowe i instrumenty kapitałowe,
wystawca lub emitent instrumentu finansowego
wprowadza do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia
kontraktu, w wyniku którego one powstają
PROBLEM
czy pojęcia „dzień nabycia lub powstania” oraz
„dzień zawarcia” są tożsame?
Wstępne uznawanie instrumentów finansowych
PRZYKŁAD
w sytuacji gdy jednostka „X” zawiera 10 listopada
umowę nabycia obligacji wyemitowanych przez spółkę
„Z”, a fizycznie transakcja zostanie zrealizowana 15
listopada (związane jest to z przelewem pieniędzy i
przeniesieniem własności w tym dniu), to w jakim dniu
ujmie ten kontrakt jednostka „X” w aktywach
finansowych i kiedy jednostka „Z” ujmie go w swoich
zobowiązaniach finansowych? 10 czy 15 listopada?
Wstępne uznawanie instrumentów finansowych
PRZYKŁAD (c.d.)
w świetle ustawy o rachunkowości (art.4 ust.2)
operacje gospodarcze ujmuje się w księgach
rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym
zgodnie z ich treścią ekonomiczną
w MSR 39 oraz rozporządzeniu MF z dnia 12 grudnia
2001 przyjęto zasadę ujęcia początkowego. Kontrakt
powinien być więc ujęty na dzień jego zawarcia
Wstępne uznawanie instrumentów finansowych
aktywa finansowe ujmuje się w księgach na dzień ich
nabycia lub powstania według ceny nabycia lub ceny
zakupu
zobowiązania finansowe i instrumenty kapitałowe
ujmuje się w momencie początkowego ujęcia w
wartości nominalnej
Wycena instrumentów finansowych
ŚWIATOWE TRENDY W RACHUNKOWOŚCI
odchodzenie od wyceny na podstawie ceny
nabycia na rzecz wartości godziwej
prezentacja instrumentów finansowych w
sprawozdaniach zgodnie z ich treścią
ekonomiczną, a nie wartością historyczną
Wycena instrumentów finansowych
WARTOŚĆ GODZIWA
kwota, za którą dany składnik aktywów
mógłby zostać wymieniony a
zobowiązanie uregulowane w wyniku
przeprowadzonej na warunkach transakcji
rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i
dobrze poinformowanymi,
niepowiązanymi ze sobą stronami
Wycena instrumentów finansowych
WARTOŚĆ GODZIWA
cena jaką można uzyskać na aktywnym rynku dla
danego instrumentu finansowego minus koszty
transakcji (np.GPW, CETO lub rynek międzybankowy)
w przypadku posiadanego składnika aktywów, lub
zobowiązania które ma być wyemitowane jest to
bieżąca cena zakupu (bid)
w przypadku składnika aktywów, który ma być nabyty
lub posiadanego zobowiązania – bieżąca cena sprzedaży
(ask,offer)
Wycena instrumentów finansowych
WARTOŚĆ GODZIWA
cena ostatnio zawartej transakcji - gdy nie ma
możliwości dostępu do bieżących cen rynkowych;
pod warunkiem, że nie zaszły od czasu zawarcia
ostatniej transakcji znaczące zmiany sytuacji
ekonomicznej, które mogłyby wpłynąć na
wartość danego instrumentu
Wycena instrumentów finansowych
WARTOŚĆ GODZIWA
W przypadku braku możliwości uzyskania bieżącej
ceny rynkowej możliwe jest ustalenie wartości
godziwej jako wartości:
oszacowanej przez brokerów zajmujących się
transakcjami danymi instrumentami
uzyskanej przez porównanie do bieżącej ceny
rynkowej instrumentu posiadającego zasadniczo
takie same cechy (gdy rynek jest płynny i aktywny
oraz przedsiębiorstwo ma podobny rating)
Wycena instrumentów finansowych
WARTOŚĆ GODZIWA
W przypadku braku możliwości uzyskania bieżącej
ceny rynkowej możliwe jest ustalenie wartości
godziwej jako wartości: (c.d.)
„ustalonej na podstawie analizy zdyskontowanych
przepływów pieniężnych
„obliczonej na podstawie modeli wyceny, do
których dane pochodzą z aktywnych rynków
Wycena instrumentów finansowych
WARTOŚĆ GODZIWA
jeżeli wycena według wartości godziwej nie może
być wiarygodnie ustalona, jednostka powinna
zamieścić w sprawozdaniu finansowym informacje,
które umożliwiłyby ich użytkownikom dokonanie
samodzielnej wyceny oszacowania różnicy pomiędzy
wartością księgową instrumentów finansowych, a ich
wartością godziwą
Wycena instrumentów finansowych
W odniesieniu do aktywów i zobowiązań finansowych,
których wartość podlega bieżącej wycenie wg wartości
godziwej zaleca się ujęcie różnicy z wyceny według
jednego z rozwiązań:
1. uwzględnić całą różnicę z wyceny w RZiS za dany okres
2. w RZiS za dany okres uwzględnić jedynie zmiany wartości
godziwej aktywów i zobowiązań finansowych
przeznaczonych do obrotu, wykazując w kapitale własnym
zmiany wartości instrumentów finansowych dostępnych do
sprzedaży, aż do czasu sprzedaży tych aktywów, kiedy
zrealizowany zysk lub stratę należy ująć w RZiS
Wycena instrumentów finansowych
Aktywa finansowe
WARTOŚĆ GODZIWA (nie dotyczy)
•udzielonych przez jednostkę kredytów i wierzytelności,
które nie są przeznaczone do obrotu
•innych inwestycji o ustalonym terminie zapadalności,
które jednostka zamierza i jest w stanie utrzymać w
posiadaniu do terminu zapadalności
•aktywów finansowych, których wartości godziwej nie
można wiarygodnie określić (w ograniczonym zakresie)
Wymienione powyżej aktywa wycenia się w wysokości
ZAMOTYZOWANEGO KOSZTU (ceny nabycia) przy
zastosowaniu EFEKTYWNEJ STOPY PROCENTOWEJ
Wycena instrumentów finansowych
Zobowiązania finansowe
WARTOŚĆ GODZIWA (nie dotyczy)
•instrumentów pochodnych będących
zobowiązaniami, które są powiązane i muszą być
rozliczone przez dostawę nienotowanych
instrumentów kapitałowych, których wartości
godziwej nie da się wiarygodnie oszacować
•powyższe instrumenty pochodne wyceniane są w
wysokości ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU
Wycena instrumentów finansowych
ZAMORTYZOWANY KOSZT aktywów finansowych
bądź zobowiązań finansowych jest to kwota,
w jakiej składnik aktywów lub zobowiązanie finansowe
zostały wycenione w momencie początkowego ujęcia,
ujęcia
pomniejszona o umorzenie wszelkich różnic między
wartością początkową, a wartością w terminie zapadalności
oraz pomniejszoną o wszelkie odpisy z tytułu utraty wartości
lub nieściągalności
Wycena instrumentów finansowych
naliczanie amortyzacji składników aktywów lub
zobowiązań finansowych dokonywane jest z
zastosowaniem metody EFEKTYWNEJ STOPY
PROCENTOWEJ
efektywna stopa procentowa jest wewnętrzną stopą
zwrotu (IRR) danego składnika w okresie do jego
zapadalności
n
t
t
t =0
∑
CF
=0
(1 + IRR)
Wycena instrumentów finansowych
Wartość bilansowa instrumentu ustalona według zamortyzowanego kosztu
WB(Ti ) = WB(Ti −1 ) + I − CF
WB(Ti), WB(Ti-1) – wartość bilansowa instrumentu
finansowego ustalona według zamortyzowanego
kosztu i efektywnej stopy procentowej na dzień
przepływów z tytułu spłaty odsetek lub kapitału
I – przychód odsetkowy (z tytułu kuponu i/lub
amortyzacji premii/dyskonta) naliczony w okresie Ti-1
do Ti według metody efektywnej stopy procentowej
CF–
CF faktyczne przepływy odsetkowe wynikające z
warunków umowy
Wycena instrumentów finansowych
Wartość bilansowa instrumentu ustalona według zamortyzowanego kosztu
okres
0
1
2
3
stopa kuponowa z
instrumentu
dłużnego
10%
11%
12%
okres
wartość bilansowa
na początku okresu
0
1
2
3
1000000
1009309,65
1009636,94
przepływy
pieniężne
IRR
-1000000
100000
110000
1120000
10,93%
10,93%
10,93%
10,93%
przychód odsetkowy
wg efektynej stopy
procentowej (I)
109309,65
110327,29
110363,06
przepływy
pieniężne (CF)
-1 000 000
100000
110000
1120000
Przykład
wartość
bilansowa na
koniec okresu
-1000000
1009309,65
1009636,94
-
Wycena instrumentów finansowych
Wartość bilansowa instrumentu ustalona według zamortyzowanego kosztu
w przypadku gdy dzień bilansowy (TB) przypada na
inny dzień niż data płatności odsetek lub kapitału
(Ti) wartość bilansową można wyliczyć metodą
wykładniczą od ostatniego dnia płatności przy
zastosowaniu IRR wg wzoru:
WB(TB ) = WB(Ti ) × (1 + IRR)
LR
LR jest liczbą dni w ujęciu rocznym od daty
ostatniego przepływu do dnia bilansowego
Wycena instrumentów finansowych
Podsumowanie
AKTYWA FINANSOWE
Symbol
Zasada wyceny
Zmiany w
wartości
bilansowej
Ujmowanie
zrealizowanych
zysków i strat
przeznaczone do obrotu
PDO
WG
RZiS
RZiS
kredyty udzielone i wierzytelności
własne jednostki
KWW
AMC
RZiS
RZiS
inwestycje utrzymywane do
terminu zapadalności
UTZ
AMC
RZiS
RZiS
aktywa dostępne do sprzedaży
DDS
WG
RZiS lub KAP
RZiS
przeznaczone do obrotu
-
WG
RZiS
RZiS
pozostałe
-
MC
RZiS
RZiS
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
Wycena instrumentów finansowych
UTRATA WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH
„ występuje gdy wartość bilansowa aktywów
finansowych jest wyższa od możliwej do uzyskania
kwoty netto ze sprzedaży tego aktywa (wartość
ekonomiczna)
„ wartość ekonomiczna jest to wartość bieżąca
spodziewanych przyszłych przepływów związanych
z danym aktywem finansowym zdyskontowana przy
użyciu IRR
Wycena instrumentów finansowych
UTRATA WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH
„ strata z tytułu odpisu aktualizacyjnego powinna
obciążać KOSZTY OKRESU, w którym nastąpiła
utrata wartości aktywa (konieczne jest
dokonywanie przeglądu aktywów finansowych na
każdy dzień bilansowy)
Wycena instrumentów finansowych
UTRATA WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH
Sytuacje wskazujące na utratę wartości składnika
aktywów finansowych (przykłady):
„ wystąpienie znacznych trudności finansowych emitenta
„ faktyczne niedotrzymanie warunków umowy (niespłacenie
odsetek lub kapitału)
„ Wysokie prawdopodobieństwo upadłości emitenta lub innej
renegocjacji finansowej
„ zanik aktywnego rynku na dany składnik aktywów
finansowych ze względu na trudności finansowe
Wycena instrumentów finansowych
UTRATA WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH
„ utrata wartości aktywów finansowych jest skutkiem
wystąpienia ryzyka
„ ryzykiem tym można zarządzać, zgodnie z przyjętą w
jednostce i zaakceptowaną przez Zarząd polityką i
strategią zarządzania ryzykiem
„ najprostszym sposobem zarządzania ryzykiem jest jego
ograniczenie do poziomu akceptowalnego przez
jednostkę, można tego dokonać w drodze transakcji
zabezpieczających (z wykorzystaniem instrumentów
pochodnych jako instrumentów zabezpieczających)
Rachunkowość zabezpieczeń
Uregulowana w świecie w:
9 MSR 39
9 US GAAP
FAS 133 Accounting for Derivative Instruments and Hedging
Activities
FAS 137 Accounting for Derivative Instruments and Hedging
Activities – Deferral of the Effective Date of FASB statement No.
133
FAS 138 Accounting for Derivative Instruments and Hedging
Activities – an Amendment of FASB Statement No. 133
Rachunkowość zabezpieczeń
Uregulowana w Polsce w:
9 znowelizowanej ustawie o rachunkowości
9 rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12
grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad
uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania
i sposobu prezentacji instrumentów
finansowych
Rachunkowość zabezpieczeń
Zabezpieczenie (hedging),
hedging dla celów rachunkowości,
oznacza wyznaczenie jednego lub kilku instrumentów
zabezpieczających, tak aby zmiana ich wartości
godziwej rekompensowała w całości lub w części
zmianę wartości godziwej zabezpieczanej pozycji lub
przyszłych przepływów środków pieniężnych z niej
wynikających
Rachunkowość zabezpieczeń
Powiązanie zabezpieczające,
operacja zabezpieczająca (hedging relationship)
Instrument
zabezpieczany
Instrument
zabepieczający
Rachunkowość zabezpieczeń
Pozycja zabezpieczana (hedged item) jest to składnik
aktywów, zobowiązaniem uprawdopodobnione przyszłe
zobowiązanie lub planowana przyszła transakcja, która:
naraża jednostkę gospodarczą na ryzyko zmian wartości
godziwej lub zmian przyszłych przepływów środków
pieniężnych
dla celów rachunkowości zabezpieczeń, została
wyznaczona jako pozycja zabezpieczana
Rachunkowość zabezpieczeń
Instrument zabezpieczający (hedging instrument) –
wyznaczony instrument pochodny lub inny składnik
aktywów finansowych, albo zobowiązanie finansowe,
którego wartość godziwa lub wynikające zeń przepływy
środków pieniężnych służą skompensowaniu zmiany
wartości godziwej lub przepływów środków pieniężnych
zabezpieczanej pozycji
Rachunkowość zabezpieczeń
Efektywność zabezpieczenia (hedge effectiveness) –
oznacza stopień, w jakim dzięki instrumentowi
zabezpieczającemu udało się skompensować zmiany
wartości godziwej lub przepływów środków pieniężnych
związane z zabezpieczanym ryzykiem
Rachunkowość zabezpieczeń
Rachunkowość zabezpieczeń stanowi wyjątek od
zasad rachunkowości stosowanych standardowo
Rachunkowość zabezpieczeń jest przywilejem a nie
bezwarunkowym prawem jednostki
Rachunkowość zabezpieczeń może być stosowana w
bardzo ściśle określonych sytuacjach, po spełnieniu
restrykcyjnych wymogów formalnych
Rachunkowość zabezpieczeń
Zasady rachunkowości transakcji zabezpieczających
mają na celu zachowanie współmierności przychodów
i kosztów wynikających ze zmian wartości godziwej
zabezpieczanych aktywów i odnośnych instrumentów
zabezpieczających
Skutki zabezpieczenia przyszłych przepływów
pieniężnych należy odnieść na KAPITAŁ WŁASNY do
czasu realizacji i rozliczenia w księgach planowanej
transakcji (nie zniekształcają wyniku finansowego)
Wymogi formalne rachunkowości zabezpieczeń
wymogi dokumentacyjne
(spełnione w momencie
utanowienia zabezpieczenia)
wymogi formalne dotyczące
oceny efektywności
zabezpieczenia
wymogi dotyczące planowania
przyszłej transakcji jako pozycji
zabezpieczanej
Wymogi dokumentacyjne rachunkowości zabezpieczeń
Dokumentacja przyjętego
przez jednostkę celu
zarządzania ryzykiem
Dokumentacja ustanowionej
przez jednostkę strategii
zabezpieczenia
(„polityka zarządzania ryzykiem”)
zawiera podstawowe informacje o
identyfikacji danego rodzaju
ryzyka, jego pomiarze, apetycie
jednostki na ryzyko, instrumentach
wykorzystywanych do zarządzania
ryzykiem, zarysie podziału
odpowiedzialności w spółce,
sposobach raportowania o danych
ryzykach
bardziej szczegółowa, określa jaka
jest strategia jednostki odnośnie
zabezpieczenia (np. jaki procent
pozycji podlega zabezpieczeniu),
instrumentu zabezpieczającego
(np.jaki instrument będzie
wykorzystany), szczegóły podziału
obowiązków wewnątrz firmy
odnośnie omawianego ryzyka
Wymogi dokumentacyjne rachunkowości zabezpieczeń
Dokumentacja powiązania
zabezpieczającego
powinna być sporządzona w
momencie ustanowienia
zabezpieczenia, nie można tworzyć
powiązania zabezpieczającego ex
post.
post
zawiera 3 elementy: instrument
zabezpieczający, odnośną
zabezpieczaną pozycję oraz
charakter ryzyka przed którym
jednostka pragnie się zabezpieczyć
Dokumentacja sposobu
oceny efektywności
zabezpieczenia
zawiera metody określające
skuteczność instrumentu
zabezpieczającego w
kompensowaniu zagrożenia
zmianami wartości godziwej
zabezpieczanej pozycji, w zakresie
w jakim zagrożenie to można
przypisać ryzyku, przed którym
jednostka pragnie się zabezpieczyć
Rachunkowość zabezpieczeń
Wymogi
Wymogi formalne
formalne dotyczące
dotyczące
efektywności
efektywności zabezpieczenia
zabezpieczenia
w momencie
zawarcia
transakcji
oczekiwanie
wysokiej
efektywności
zabezpieczenia
wiarygodny pomiar
efektywności
zabezpieczenia w
czasie jego trwania
wysoka efektywność
zabezpieczenia
(reguła 80-125%)
przez cały czas jego
trwania
Pozycje zabezpieczane
Pozycją zabezpieczaną może być albo pojedynczy instrument
(pojedynczy składnik aktywów, zobowiązanie,
uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub transakcja
prognozowana) albo też grupa takich pozycji, pod
warunkiem, że ich profil ryzyka (sposób reagowania tych
pozycji na zabezpieczane ryzyko) jest identyczny
Instrument zabezpieczany musi narażać jednostkę na
ryzyko zmian wartości godziwej lub przepływów
pieniężnych
Ryzyka, które mogą być zabezpieczane dla celów
rachunkowości zabezpieczeń
wyodrębnione i wyznaczone przez
jednostkę ryzyka, np:
ryzyko stopy procentowej
ryzyko kursu walutowego
ryzyko ratingu kredytowego
całość wartości godziwej instrumentu
ryzykiem zabezpieczanym nie
może być ogólne ryzyko związane
z działalnością jednostki (np.
ryzyko utraty aktywów
rzeczowych)
Pozycje zabezpieczające
Instrumentami zabezpieczającymi mogą być
instrumenty pochodne oraz inne instrumenty
finansowe (jedynie przed ryzykiem walutowym),
np. depozyt w walucie
Spośród instrumentów pochodnych instrumentami
zabezpieczającymi nie mogą być m.in.WYSTAWIONE
OPCJE oraz FX SWAPY
Pozycje zabezpieczające
Dla kontraktów forward i opcji wartość godziwą
instrumentu rozdziela się na wartość czasu i
wartość natychmiastową (wartość wewnętrzną dla
opcji)
Na instrument zabezpieczający może zostać
wyznaczona wartość wewnętrzna opcji lub część
natychmiastowa transakcji forward
Rodzaje powiązań zabezpieczających
aktywa o zmiennej stopie %
aktywa o stałej stopie %
pasywa o zmiennej stopie %
pasywa stałej stopie %
planowane transakcje
przyszłe zobowiązanie
zabezpieczenie
przepływów
pieniężnych
zabezpieczenie
wartości godziwej
zabezpieczenie
inwestycji
zagranicznej
inwestycje w
jednostkach zagranicznych
Przykład
∆Pfutures = 5
Pfutures = 0
Pfutures = 5
∆Popcji = −10
Popcji = 15
Popcji = 5
∆Pportfela = −5
17.12.2002
moment
bilansowy
17.12.2003
31.12.2002
Kiedy odnieść –5 na koszty bieżącego okresu a kiedy na kapitał własny?
Dziękujemy za uwagę
Wojciech Gudaszewski, Wojciech Wasilewski
http://knmanager.ae.wroc.pl
e-mail: [email protected]
mobile: +48 693 354 580; +48 693 443 975
Download