Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Województwa

advertisement
REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA
PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
NA LATA 2011-2015
URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI
DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ
Łódź, listopad 2011 roku
-2-
SPIS TREŚCI:
Wprowadzenie
9
Część I
1.
2.
3.
4.
5.
Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami
psychicznymi w województwie łódzkim
Opieka ambulatoryjna
Opieka stacjonarna
Wsparcie udzielane osobom z zaburzeniami psychicznymi w ramach pomocy społecznej
Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi
Działania skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane przez
organizacje pozarządowe i inne podmioty
Część II
Cele, priorytety i zadania Regionalnego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata
2011-2015
Cel główny 1.
Cel szczegółowy 1.1.
Priorytet 1.
Zadanie
1.1.
Zadanie
1.2.
Zadanie
1.3.
Priorytet 2.
Zadanie
2.1.
Zadanie
2.2.
Priorytet 3.
Zadanie
Zadanie
3.1.
3.2.
Priorytet 4.
Zadanie
4.1.
Zadanie
4.2.
Cel szczegółowy 1.2.
Priorytet 1.
Zadanie
Zadanie
1.1.
1.2.
Zadanie
1.3.
Realizatorzy, źródła finansowania i monitoring
Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom
psychicznym
Realizacja Regionalnego Programu promocji zdrowia psychicznego
Zapobieganie najczęstszym problemom i zaburzeniom psychicznym wśród
dzieci i młodzieży poprzez realizację programów profilaktycznych oraz akcji
informacyjno - edukacyjnych
Organizacja programów zdrowotnych dotyczących problemów psychicznych,
które stanowią w populacji rozwojowej regionu znaczący problem
Opracowanie materiałów zawierających elementy promocji zdrowia
psychicznego oraz interwencji profilaktycznych skierowanych do dzieci i
młodzieży
Realizacja programów profilaktycznych o charakterze informacyjnoedukacyjnym w placówkach oświatowych
Promocja zdrowia psychicznego wśród osób starszych
Realizacja programów zdrowotnych dotyczących wczesnego wykrywania
otępień i innych zaburzeń funkcji poznawczych
Realizacja innych działań promujących zdrowie psychiczne w populacji osób
starszych
Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy
Rozwiązywanie problemów związanych ze stresem w miejscu pracy
Inicjowanie i realizacja szkoleń rozwijających pozostałe umiejętności
osobiste pracowników
Wczesna pomoc psychospołeczna jako element promocji zdrowia
psychicznego
Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu
psychicznego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży
Prowadzenie działań (np. kampanie informacyjne, publikacja przewodników)
informujących o dostępnej w województwie pomocy dla ofiar przemocy,
katastrof i klęsk żywiołowych
Realizacja Programu informacyjno-edukacyjnego sprzyjającego postawom
zrozumienia i akceptacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
Wszechstronna edukacja mieszkańców województwa
Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi
Edukacja mieszkańców województwa na temat identyfikowania wczesnych
objawów powszechnych zaburzeń i problemów psychicznych u siebie
i swoich bliskich
Edukacja mieszkańców województwa na temat możliwości uzyskiwania
-3-
11
14
15
16
18
19
20
23
24
25
26
27
27
28
28
28
29
29
30
30
31
31
32
33
34
34
34
Cel główny 2.
Cel szczegółowy 2.1.
Priorytet 1.
Priorytet 2.
Zadanie
Zadanie
2.1.
2.2.
Zadanie
2.3.
Zadanie
2.4.
Cel szczegółowy 2.2.
Priorytet 1.
Zadanie
1.1.
Zadanie
1.2.
Zadanie
1.3.
Priorytet 2.
Zadanie
2.1.
Zadanie
Priorytet 3.
3.1.
Cel szczegółowy 2.3.
Priorytet 1.
Zadanie
1.1.
Zadanie
1.2.
Priorytet 2.
-4-
pomocy specjalistów i dostępnych form tej pomocy w województwie
Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej
i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki
i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym
Realizacja Wojewódzkiego Programu zwiększania dostępności i
zmniejszania nierówności w dostępie do różnych form środowiskowej
psychiatrycznej opieki zdrowotnej
Utworzenie w województwie łódzkim sieci Centrów Zdrowia Psychicznego
zapewniającej równy dostęp do środowiskowej opieki psychiatrycznej
mieszkańcom regionu oraz standaryzacja działania centrów
Poprawa dostępności oraz zmniejszenie nierówności w dostępie do
poszczególnych form opieki psychiatrycznej w województwie łódzkim,
poprzez dostosowanie posiadanych zasobów lecznictwa psychiatrycznego
do zalecanych wskaźników
Dostosowanie bazy lecznictwa dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi
Dostosowanie bazy lecznictwa dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami
psychicznymi
Dostosowanie bazy lecznictwa dla uzależnionych od alkoholu i
współuzależnionych
Dostosowanie bazy lecznictwa dla uzależnionych od substancji
psychoaktywnych
Realizacja Wojewódzkiego Programu poszerzenia, zróżnicowania i
unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej,
samopomocy środowiskowej
Rozwój środowiskowych form wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
Zwiększenie liczby miejsc i rozwinięcie oferty programowej w ośrodkach
wsparcia typu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, czyli
w środowiskowych domach samopomocy i klubach samopomocy
Podejmowanie działań zmierzających do zaspokojenia rzeczywistych potrzeb
w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w miejscu zamieszkania
Wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz udzielania
wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi
Rozwój opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w domach pomocy
społecznej
Zwiększenie liczby miejsc w domach pomocy społecznej dla osób
przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie,
zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży
Inwestycja w kadry pomocy społecznej
Podnoszenie kwalifikacji oraz szkolenie kadry realizującej zadania z zakresu
pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Realizacja Wojewódzkiego Programu rozwoju zróżnicowanych form
wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do
potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi
Przeciwdziałanie marginalizacji osób chorych psychicznie w obszarze życia
zawodowego
Promowanie idei zatrudniania osób chorych psychicznie jako wartościowych
pracowników
Rozwój doradztwa zawodowego w instytucjach zajmujących się osobami
chorymi psychicznie
Tworzenie realnych środowisk pracy dla osób chorych psychicznie
35
36
37
38
39
40
45
49
52
56
57
57
59
60
60
61
61
62
63
64
64
65
65
Zadanie
2.1.
Zadanie
2.2.
Cel szczegółowy 2.4.
Piśmiennictwo
Spis tabel
Spis rysunków
Załącznik 1
Załącznik 2
Promocja i wspieranie powstawania firm społecznych zatrudniających osoby
z zaburzeniami psychicznymi
Promocja i wspieranie powstawania instytucji integracji społecznej –
Centrów Integracji Społecznej (CIS) i Klubów Integracji Społecznej (KIS)
Plan stopniowego zmniejszania i przekształcania dużych szpitali
psychiatrycznych w placówki wyspecjalizowane, zapewniające profilowane
usługi zdrowotne z jednoczesnym przenoszeniem zadań podstawowej
psychiatrycznej opieki stacjonarnej do oddziałów szpitali ogólnych
Harmonogram realizacji Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015
Lista priorytetów promocji zdrowia psychicznego w województwie łódzkim
66
66
67
80
81
81
82
86
-5-
Wprowadzenie
Według danych prognostycznych WHO, do 2030 roku zaburzenia psychiczne
stanowić będą ok. 15% wszystkich chorób. Jest to wyjątkowo niepokojący trend ze względu
na fakt, iż koszty społeczno-ekonomiczne złego stanu zdrowia psychicznego są bardzo
wysokie nie tylko dla jednostki nim dotkniętej, ale także dla całej społeczności, w której
funkcjonuje.
Słabe zdrowie psychiczne może ujawnić się w każdym momencie życia - u ludzi
w różnym wieku, obu płci, w rozmaitych kulturach i bez względu na status społeczny.
Zaburzenia psychiczne stanowią ogromne obciążenie dla poszczególnych osób i rodzin;
mogą powodować zmniejszenie zatrudnienia, wydajności pracy, mogą prowadzić do
nasilenia zjawiska przemocy lub zachowań autodestrukcyjnych i samobójczych. Ponadto,
zdrowie psychiczne jest bardzo ściśle związane ze stanem somatycznym organizmu - myśli,
emocje i nastroje mogą wpływać na wystąpienie różnych schorzeń somatycznych lub na ich
przebieg.
W niektórych krajach osoby z zaburzeniami psychicznymi są traktowane w sposób
niezapewniający im podstawowych praw człowieka. W większości państw obowiązują jednak
wiążące prawnie pakty i deklaracje, które dotyczą osób niepełnosprawnych, w tym chorych
psychicznie.
Głównym źródłem międzynarodowych praw człowieka w Organizacji Narodów
Zjednoczonych (ONZ) jest „Powszechna deklaracja praw człowieka” (Universal Declaration
of Human Rights), której zapisy dotyczą praw obywatelskich, politycznych, gospodarczych,
społecznych i kulturalnych. Bardziej szczegółowo do kwestii osób chorych psychicznie
odnoszą się wydane przez ONZ w 1991 roku „Zasady ochrony osób psychicznie chorych
i poprawy psychiatrycznej opieki zdrowotnej” (UN Principles for the Protection of Persons
with Mental Illness and for the Improvement of Mental-Health Care), które mówią
o podstawowych prawach, jakie należy zapewnić osobom chorym psychicznie. Zasady te
powinny znaleźć zastosowanie w stosunku do wszystkich osób psychicznie chorych, bez
względu na to czy są one objęte leczeniem czy też nie oraz do wszystkich przebywających
w placówkach psychiatrycznych bez względu na to czy zostali oni zdiagnozowani jako
psychicznie chorzy.
Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż kraje członkowskie Rady Europy związane są
szczególnymi zasadami ochrony praw człowieka określonymi m.in. w takich dokumentach
jak: „Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności” (European
Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms).
-6-
Niezwykle znaczącym wydarzeniem było przyjęcie przez przedstawicieli ministerstw
zdrowia 53 krajów europejskiego regionu WHO, w 2005 roku w Helsinkach, „Deklaracji
Zdrowia Psychicznego dla Europy” (Mental Health Declaration for Europe).
Ponadto, w październiku 2005 roku Komisja Europejska ogłosiła Zieloną Księgę,
obejmującą pakiet propozycji, mających na celu poprawę zdrowia psychicznego ludności
i strategię dla Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia psychicznego. Dokument ten nawiązuje
do Deklaracji Helsińskiej i jest realizacją jej zapisów w krajach Unii Europejskiej.
W Polsce podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę ochrony zdrowia
psychicznego jest Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku
(Dz. U. z 1994 roku Nr 111 poz. 535 ze zmianami).
Jednym z aktów wykonawczych do ww. ustawy jest Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 24, poz. 128), które weszło w życie z dniem 18 lutego
2011 roku.
Prezentowany poniżej „Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
dla Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015” powstał, aby chronić zdrowie
psychiczne oraz zredukować zdrowotne i ekonomiczne koszty zaburzeń psychicznych
mieszkańców regionu. Stanowi on także realizację Zadania 2.4.2. wyszczególnionego
w Harmonogramie realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
(NPOZP)
dla
samorządów
województw,
stanowiącego
załącznik
nr
1
do
ww.
Rozporządzenia.
Zarówno „Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa
Łódzkiego na lata 2011-2015”, jak i pozostałe kluczowe dokumenty tworzone w ramach
realizacji zadań, wynikających z NPOZP zostały przygotowane w Departamencie Polityki
Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Następnie prezentowano je, omawiano oraz
zatwierdzano
w
drodze
głosowania
podczas
posiedzeń
Wojewódzkiego
Zespołu
koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (aktualny
skład osobowy Zespołu przedstawia Uchwała nr 1225/11 Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 787/11 Zarządu Województwa
Łódzkiego z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 561/11 Zarządu
Województwa Łódzkiego z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego
Zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego).
Planuje się, że wszystkie zadania wskazane w dokumencie będą realizowane
w okresie obowiązywania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego t.j.
w latach 2011-2015.
-7-
Opracowanie pn.: „Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla
Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015” składa się z dwóch części:
Część I - Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w województwie
łódzkim,
Część II - Cele, priorytety, zadania „Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
dla Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015”
Program zawiera także dwa załączniki:
Załącznik 1:
Harmonogram
realizacji
Regionalnego
Programu
Ochrony
Zdrowia
Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015.
Załącznik 2:
-8-
Lista priorytetów promocji zdrowia psychicznego w województwie łódzkim.
CZĘŚĆ I
Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w województwie
łódzkim
Działaniem niezbędnym do rozpoczęcia prac nad Regionalnym Programem Ochrony
Zdrowia Psychicznego było przygotowanie diagnozy zasobów opieki psychiatrycznej
w województwie łódzkim.
Dokument pn.: „Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla
województwa łódzkiego” został opracowany w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi,
w uzgodnieniu
z członkami Wojewódzkiego Zespołu
koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Celem
tego dokumentu była weryfikacja i scharakteryzowanie zasobów opieki psychiatrycznej
w województwie oraz ocena rozpowszechnienia najczęstszych zaburzeń psychicznych
wśród mieszkańców naszego regionu.
Dokument ten składa się z 6 głównych części:
1.
Ambulatoryjna opieka psychiatryczna (m.in. informacje na temat częstości zaburzeń
psychicznych,
działalności
poradni
zdrowia
psychicznego,
terapii
uzależnień
i psychologicznych, świadczeń ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej finansowanych ze
środków Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zatrudnienia w wybranych grupach
zawodowych),
2.
Stacjonarna opieka psychiatryczna (m.in. informacje na temat rozpowszechnienia
zaburzeń psychicznych, zasobów łóżkowych oraz działalności w opiece stacjonarnej
i dziennej, świadczeń stacjonarnej opieki psychiatrycznej finansowanych ze środków
Narodowego Funduszu Zdrowia, zatrudnienia w wybranych grupach zawodowych),
3.
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
(m.in. informacje na temat środowiskowych domów samopomocy, ośrodków
interwencji kryzysowej, domów pomocy społecznej, jednostek specjalistycznego
poradnictwa),
4.
Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi (uwzględnia m.in. Program
Operacyjny Kapitał Ludzki i realizowane projekty oraz Centra Integracji Społecznej),
5.
Działania realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty (obejmuje opis
działalności wybranych organizacji pozarządowych),
6.
Programy wojewódzkie (zawiera informacje o programach realizowanych przez
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz programach profilaktycznych
Departamentu Polityki Zdrowotnej).
-9-
„Diagnoza” zawiera dane pochodzące z różnych źródeł m.in. Instytutu Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie, Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia w Łodzi, Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Wojewódzkiego
Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi oraz wybranych organizacji pozarządowych, których działania
obejmują osoby z zaburzeniami psychicznymi.
W
Części I
„Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla
Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015” zamieszczono krótką charakterystykę
wybranych zagadnień w oparciu o „Diagnozę”; zaś cały dokument pn.: „Diagnoza stanu
opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego” dostępny jest
w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
- 10 -
1.
OPIEKA AMBULATORYJNA
Na przełomie lat 2007-2009 wskaźnik rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych
rejestrowanych w psychiatrycznej opiece ambulatoryjnej (poradnie zdrowia psychicznego dla
dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży, terapii uzależnienia od alkoholu i terapii uzależnienia
od substancji psychoaktywnych) w województwie łódzkim wzrósł o 10,9%. Jednocześnie,
wskaźnik leczonych po raz pierwszy wzrósł niemalże o połowę (47,6%). Tym samym,
bezwzględna liczba leczonych z zaburzeniami psychicznymi w 2009 roku w regionie
wyniosła 93.020 osób, z czego 27.558 - czyli 30% stanowili pacjenci tzw. pierwszorazowi.
Analizując przyczyny podejmowania leczenia psychiatrycznego przez mieszkańców
naszego regionu w latach 2007-2009, można zauważyć wzrost wskaźnika występowania
zaburzeń niezwiązanych z uzależnieniami o 14,0%. Jednocześnie obserwuje się niewielki
spadek rejestrowanych rozpoznań spowodowanych używaniem alkoholu (o 1,7%).
Natomiast wskaźnik leczonych z powodu zaburzeń związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych w 2009 roku, w porównaniu do 2007 praktycznie się nie zmienił (wzrost
o 0,6%), lecz biorąc pod uwagę jego znacznie niższą wartość w roku 2008 (51,3), poziom
jaki osiągnął w roku kolejnym (65,8) wydaje się być niepokojący.
Największą dynamiką na przestrzeni lat 2007-2009 (wzrost o 43,9%) charakteryzuje
się liczba leczonych chorych z powodu zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynających się
zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98). Większość z zaburzeń
zaliczanych do tej grupy jest zbiorem objawów często kojarzonych z problemami
psychospołecznymi, lecz niemieszczącymi się w innych kategoriach schorzeń (np. moczenie
mimowolne, stereotypie ruchowe, jąkanie). Najbardziej zauważalny spadek w liczbie
leczonych w latach 2007-2009 (o 12,7%), dotyczy grupy zaburzeń schizotypowych
i urojeniowych (F21-F29), do której należą inne niż schizofrenia, ostre i przemijające
zaburzenia psychotyczne.
W 2009 roku, u pacjentów województwa łódzkiego leczonych ambulatoryjnie,
najczęściej stawianym rozpoznaniem były zaburzenia nerwicowe związane ze stresem
i somatoformiczne (F40-F48), obejmujące m.in. różne postacie fobii i innych zaburzeń
lękowych (np. fobie społeczne, klaustrofobie), zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwice
natręctw), reakcje na stres, zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (np. bóle
psychogenne) oraz inne zaburzenia nerwicowe.
Wysoki wskaźnik leczonych w 2009 roku dotyczył także organicznych zaburzeń
psychicznych z zespołami objawowymi (F00-F09). Do tej kategorii zaliczane są m.in. takie
jednostki chorobowe jak otępienia (np. w chorobie Alzheimera czy naczyniowe) oraz stany
spowodowane uszkodzeniem, dysfunkcją mózgu lub inną chorobą somatyczną.
- 11 -
Ponadto, należy zwrócić uwagę na wysokie wskaźniki odnoszące się do kategorii
zaburzeń nastroju (F30-F39), w tym m.in. depresji - w 2009 roku z tego powodu leczonych
było 577 osób na 100 tys. ludności oraz zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu
(F10) - w 2009 roku liczba leczonych z tego powodu wyniosła 571 osób na 100 tys. ludności
i była nie tylko wyższa od średniej krajowej ale też najwyższa w Polsce. Struktura leczonych
ambulatoryjnie w województwie łódzkim w 2009 roku w podziale na najczęściej stawiane
rozpoznania przedstawia poniższy wykres.
F70-F79
4,82%
F60-F69
1,74%
F00-F09
17,95%
F40-F48
22,62%
F10
15,62%
F30-F39
15,80%
F21-F29
3,37%
F20
11,02%
F11-F19
1,80%
F00-F09 zaburzenia organiczne
F21 - F29 zaburzenia schizotypowe i urojeniowe
F10 zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu
F30 - F39 zaburzenia nastroju/afektywne
F11-F19 zaburzenia spowodowane używaniem
F40 - F48 zaburzenia nerwicowe związane ze
substancji psychoaktywnych
stresem i występujące pod postacią somatyczną
F20 schizofrenia
F50 - F59 pozostałe niepsychotyczne
F60-F69 zaburzenia osobowości i zachowania
F70-F79 upośledzenie umysłowe
dorosłych
Rys. 1. Struktura leczonych ambulatoryjnie ogółem (osoby) w 2009 roku w podziale na rozpoznania
(według danych IPiN w Warszawie)
Z informacji uzyskanej z Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi,
sporządzonej na podstawie sprawozdań MZ-15 wypełnianych przez zakłady opieki
zdrowotnej wynika, iż w 2010 roku w województwie łódzkim funkcjonowało:

88 poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych [kod 1700],

12 poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży [1701,1707],

31 poradni odwykowych [1740,1744],

7 poradni dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym 1 punkt leczenia
substytucyjnego [1746, 1747],

- 12 -
20 poradni psychologicznych.
Ponadto, należy zauważyć, iż w regionie funkcjonuje znaczna liczba prywatnych
praktyk psychiatrycznych, psychologicznych oraz psychoterapeutycznych. W Okręgowej
Izbie Lekarskiej w Łodzi, w 2011 roku zarejestrowanych było 191 prywatnych praktyk lekarzy
psychiatrów.
Według danych Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w Łodzi, świadczenia opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w warunkach ambulatoryjnych
w 2010 roku udzielało łącznie 96 placówek z województwa łódzkiego.
W 2010 roku w ramach opieki ambulatoryjnej ŁOW NFZ finansował w województwie
łódzkim świadczenia z następujących zakresów:
1. świadczenia zdrowia psychicznego dla dorosłych, udzielane w 74 komórkach
organizacyjnych jednostek ochrony zdrowia na terenie 22 powiatów,
2. świadczenia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, realizowane jedynie w 7
komórkach organizacyjnych jednostek ochrony zdrowia 3 powiatów,
3. świadczenia psychologiczne, udzielane przez 17 świadczeniodawców (w tym 12 w Łodzi)
4. świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia, realizowane jedynie w jednej
placówce zlokalizowanej w Łodzi,
5. świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami
rozwoju, udzielane w 3 placówkach: w Łodzi, Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim.
6. leczenie uzależnień, realizowane w 24 komórkach organizacyjnych,
7. świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, udzielane w 7
lokalizacjach,
8. świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol,
udzielane w 5 miejscach województwa,
9. program leczenia substytucyjnego, realizowany przez Specjalistyczny Psychiatryczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi,
10. leczenie
środowiskowe
(domowe),
zapewniane
przez
5
zespołów
leczenia
środowiskowego (4 w Łodzi i 1 w powiecie sieradzkim).
Łącznie, na ww. zakresy świadczeń, ŁOW NFZ przeznaczył w 2010 roku kwotę
w wysokości 30.013.874,67 zł; natomiast rzeczywiste wykonanie osiągnęło poziom
31.013.874,67 zł (103%). Z pomocy w ramach ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej
i leczenia uzależnień, finansowanej przez NFZ skorzystało w 2010 roku 102.514 osób,
którym udzielono łącznie 666.840 świadczeń.
13
2.
OPIEKA STACJONARNA
Według danych Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, w regionie,
w latach 2007-2010 wyraźnie zauważalny był wzrost liczby łóżek psychiatrycznych (z 1.668
w 2007 roku do 1.793 w 2010 r.). Spośród funkcjonujących w 2010 roku łóżek 60% stanowiły
łóżka w szpitalach o profilu psychiatrycznym. Pozostałe łóżka (40%) znajdowały się
w placówkach udzielających także innych niż opieka psychiatryczna świadczeń. Liczba
leczonych chorych w oddziałach psychiatrycznych także wykazuje tendencję rosnącą.
Struktura profilowa łóżek psychiatrycznych według stanu na koniec pierwszego
półrocza 2010 roku została przedstawiona na poniższym wykresie.
4744;
l. łóżek 101
4746;
l. łóżek 16
4748;
l. łóżek 16
4742;
l. łóżek 116
5172;
l. łóżek 57
4701;
l. łóżek 95
4702;
l. łóżek 38
4712;
l. łóżek 55
4740;
l. łóżek 103
4700;
l. łóżek 1196
4700 - psychiatryczny dla dorosłych
4742 - leczenie alkoholowych zes. abstynencyjnych
4701 - psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
4744 - terapia uzależnienia od alkoholu
4702 - rehabilitacja psychiatryczna
4746 - terapia uzależnienia od sub. psychoaktyw.
4712 - psychogeriatryczny
4748 - detoksykacja po sub. psychoaktywnych
4740 - leczenie uzależnień dla dorosłych
5172 - zakłady opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne
Rys. 2.
Struktura łóżek w województwie łódzkim w pierwszym półroczu 2010 roku według kodów
oddziałów (według danych WCZP w Łodzi)
Ponadto, w województwie łódzkim w 2010 roku funkcjonowały 3 oddziały dzienne
oraz dwa hostele.
W psychiatrycznej opiece stacjonarnej w 2009 roku w województwie łódzkim ogółem
leczonych było 16.287 osób, w tym 5.474 (33,6%) pacjentów korzystało z tej formy pomocy
po raz pierwszy. Wskaźnik rozpowszechnienia hospitalizacji wszystkich osób w zakładach
psychiatrycznej opieki całodobowej wynosił 639,8/100 tys. ludności i był o 15,3% wyższy niż
w roku poprzednim. Także wskaźnik leczonych po raz pierwszy wzrósł znacznie w stosunku
do roku 2008 bo o ponad 50%.
14
Biorąc
pod
uwagę
wskaźniki
rozpowszechnienia
hospitalizacji
z
powodu
poszczególnych grup zaburzeń, najbardziej znaczący wzrost (o 50%) nastąpił w przypadku
grupy zaburzeń określanych, według nomenklatury ICD-10, jako pozostałe zaburzenia rozwoju
psychicznego. Zwiększony wskaźnik odnotowano również w grupie F50-F59 - zespoły
behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (o 30,4%),
a także w przypadku zachorowań na zaburzenia nerwicowe związane ze stresem
i somatoformiczne (wzrost o 22,6% w stosunku do roku 2008), zaburzeń spowodowanych
używaniem alkoholu (wzrost o 22,4%), zaburzeń osobowości i zachowania dorosłych (wzrost
o 18,4%) oraz zaburzeń nastroju (wzrost o 13,9%). Ponadto, w grupie leczonych na
schizofrenię (F20) w 2009 roku nastąpił wzrost o 12,5% w porównaniu do roku 2008.
Jedynie w grupie zaburzeń schizotypowych i urojeniowych nastąpił w 2009 roku spadek
wskaźnika hospitalizacji w stosunku do roku poprzedniego - o 8,3%.
W ogólnej strukturze rozpoznań dominują: zaburzenia spowodowane używaniem
alkoholu – 41,86%, zaburzenia organiczne - 14,9% oraz schizofrenia – 14,6%. Szczegółowe
informacje na ten temat zamieszczono na poniższym wykresie.
F50-F59
1%
F30-F39
9%
F40-F48
6%
F60-F69
1%
F70-F79
1%
F00-F09
15%
F21-F29
4%
F10
43%
F20
15%
F11-F19
5%
F00-F09 zaburzenia organiczne
F21 - F29 zaburzenia schizotypowe i urojeniowe
F10 zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu
F30 - F39 zaburzenia nastroju/afektywne
F11-F19 zaburzenia spowodowane używaniem
F40 - F48 zaburzenia nerwicowe związane ze
substancji psychoaktywnych
stresem i występujące pod postacią somatyczną
F20 schizofrenia
F50 - F59 pozostałe niepsychotyczne
F60-F69 zaburzenia osobowości i zachowania
F70-F79 upośledzenie umysłowe
dorosłych
Rys. 3.
Struktura hospitalizowanych ogółem (osoby) w 2009 roku w podziale na rozpoznania
(według danych IPiN w Warszawie)
15
Według danych Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w Łodzi, świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w warunkach stacjonarnych
w 2010 roku udzielało 21 placówek z województwa łódzkiego. Jednostki te zlokalizowane były
na terenie 7 powiatów: bełchatowskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, sieradzkiego,
tomaszowskiego, zgierskiego oraz w Łodzi.
Pacjenci mogli skorzystać z następujących zakresów świadczeń:
1. świadczenia psychiatryczne: (dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży),
2. świadczenia psychogeriatryczne,
3. świadczenia rehabilitacji psychiatrycznej,
4. świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych,
5. leczenie uzależnień, w tym świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu,
6. leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja),
7. leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacja),
8. świadczenia terapii dla uzależnionych od sub. psychoaktywnych z współistniejącymi
zaburzeniami psychotycznymi (podwójna diagnoza),
9. świadczenia w hostelu: (dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla uzależnionych od
substancji psychoaktywnych innych niż alkohol),
10. świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych,
11. świadczenia dzienne (psychiatryczne dla dorosłych, psychiatryczne rehabilitacyjne dla
dzieci i młodzieży, terapii uzależnienia od alkoholu),
12. świadczenia w Izbie Przyjęć.
Łącznie, na ww. zakresy świadczeń, ŁOW NFZ przeznaczył w 2010 roku kwotę
w wysokości 95.272.917,94 zł; natomiast rzeczywiste wykonanie osiągnęło poziom
95.792.224,01 zł. Z pomocy w ramach stacjonarnej opieki psychiatrycznej i leczenia
uzależnień, finansowanych przez NFZ skorzystały w 2010 roku 22.452 osoby, którym
udzielono łącznie 742.311 świadczeń.
3.
WSPARCIE UDZIELANE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH
POMOCY SPOŁECZNEJ
System pomocy społecznej na terenie województwa łódzkiego oferuje osobom
z zaburzeniami psychicznymi różnorodne formy opieki i wsparcia. Funkcjonują tu m.in.
środowiskowe
domy
samopomocy,
ośrodki
interwencji
kryzysowej,
domy
pomocy
organizacyjnymi
pomocy
społecznej, mieszkania chronione i jednostki specjalistycznego poradnictwa.
Środowiskowe
domy
samopomocy są
jednostkami
społecznej, o zasięgu gminnym lub powiatowym, które zapewniają wsparcie osobom
z zaburzeniami psychicznymi w trybie dziennym, a także mogą prowadzić miejsca
16
całodobowe okresowego pobytu. W 2010 roku w województwie łódzkim funkcjonowało 41
środowiskowych domów samopomocy z 1.439 miejscami statutowymi. Liczba miejsc
w tych jednostkach systematycznie rośnie. Środowiskowe domy samopomocy zapewniają
ich uczestnikom szeroką gamę różnych form wsparcia, zmierzających do integracji
społecznej
i
aktywizacji,
także
zawodowej,
osób
z
zaburzeniami
psychicznymi,
realizowanych w ramach indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących.
Na terenie województwa łódzkiego funkcjonuje także 13 ośrodków interwencji
kryzysowej (14-ty ma powstać w 2011 roku w Łodzi). Celem działań podejmowanych
w ramach interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności
samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej
w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. W ramach interwencji kryzysowej
udziela
się
natychmiastowej
specjalistycznej
pomocy
psychologicznej.
Dodatkowo,
w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego, zaś w sytuacjach
uzasadnionych schronienia do 3 miesięcy.
Ponadto, osoba, która wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego
nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i nie ma możliwości
korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymaga
leczenia szpitalnego może zostać przyjęta do domu pomocy społecznej. W 2011 roku w 19
domach pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz 12 dla
niepełnosprawnych intelektualnie w województwie łódzkim funkcjonowało łącznie 3.010
miejsc (zgodnie z zapisami statutowymi), w tym 1.189 w Łodzi.
Inną formą pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi są mieszkania
chronione, które mają na celu przygotowanie osoby, pod opieką specjalistów, do
prowadzenia samodzielnego życia. Według „Bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej
dla województwa łódzkiego na 2011 rok”, w regionie w 2009 roku funkcjonowało 9 mieszkań
chronionych.
Osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia
w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód,
świadczone mogą być usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, w tym
psychologicznego. Według Rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa w regionie
łódzkim funkcjonuje 124 tego typu placówek.
W województwie realizowane są także inne, poza wymienionymi wcześniej, formy
pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi m.in. warsztaty terapii zajęciowej,
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane
w miejscu zamieszkania, ośrodki i grupy wsparcia dla pacjentów oraz ich rodzin, a także
kluby pacjenta. Według danych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w roku 2010
- 17 -
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi były udzielane 297
osobom w wymiarze 97.933 godzin, na terenie 26 gmin.
4.
AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
Osoby
z
zaburzeniami
psychicznymi
mają
zazwyczaj
ogromne
trudności
w samodzielnym funkcjonowaniu społecznym, w szczególności na rynku pracy. Stanowią
więc grupę osób szczególnie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Znaczącą, choć jeszcze zbyt małą w stosunku do potrzeb, ofertę poprawy sytuacji
osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy, tworzy rynek pracy chronionej. System
dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych powoduje, że część
pracodawców zatrudnia takie osoby. Część pracodawców uzyskuje status zakładu pracy
chronionej, zatrudniając osoby niepełnosprawne w proporcjach wymaganych przepisami.
Status zakładu pracy chronionej przyznaje pracodawcy wojewoda. Zakłady pracy chronionej
na terenie naszego województwa, według stanu na 30 czerwca 2011 roku, zatrudniały 3.375
osób z zaburzeniami psychicznymi, na ogólną liczbę 18.372 osób niepełnosprawnych
zatrudnionych w 142 takich zakładach.
Na terenie województwa łódzkiego wsparcia w zakresie znalezienia zatrudnienia
przez osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby
z zaburzeniami psychicznymi, udzielają również Centra Integracji Społecznej. Powstało ich
jednak niewiele, a ich liczba wyraźnie maleje – w 2010 roku były 4, w 2011 są 3 jednostki
tego typu. W naszym regionie niedostatecznie rozwijają się także firmy z kategorii
przedsiębiorstw społecznych, których celem jest tworzenie miejsc pracy dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W województwie łódzkim planowane są lub realizowane projekty w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu VI i VII, Priorytet VI Rynek pracy
otwarty dla wszystkich oraz Priorytet VII Promocja integracji społecznej (Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie
7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).
Priorytety w ramach Programu realizowane są m.in. przez: Stowarzyszenie Młodzieży
i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół "POMOST", Towarzystwo
Przyjaciół Niepełnosprawnych, "Kłos" sp. z o.o., GOPS w Mokrsku, Fundację "Normalna
Przyszłość", Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Poddębickie Stowarzyszenie
Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Łodzi.
Ponadto, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, w ramach Poddziałania 7.2.1.,
przeprowadza odrębny konkurs dla centrów integracji społecznej.
- 18 -
5.
DZIAŁANIA SKIEROWANE DO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE PODMIOTY
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pełnią ogromną rolę w obszarze działań
skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi. Realizują one zadania z zakresu m.in.
aktywizacji zawodowej, promocji zdrowia, a także zapewniają pozainstytucjonalną opiekę
nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Poniżej przedstawiono informacje o wybranych
organizacjach
pozarządowych
funkcjonujących
w
obszarze
opieki
nad
osobami
z zaburzeniami psychicznymi.

Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny”
(m.in. działalność z zakresu psychoedukacji, terapii i leczenia, poradnictwa, aktywizacji
zawodowej),

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi (pomoc osobom
chorującym psychicznie, głównie na schizofrenię, m.in. organizowanie różnorodnych form
opieki i rehabilitacji środowiskowej: w placówkach dziennych i całodobowych, świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, działalność
z zakresu aktywizacji zawodowej, psychoedukacji i profilaktyki),

Stowarzyszenie
Młodzieży i
Osób
z
Problemami
Psychicznymi,
Ich
Rodzin
i Przyjaciół POMOST (działania skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi
(głównie cierpiących na schizofrenię i zaburzenia psychotyczne) w wieku od 18 do ok. 33
lat oraz ich bliskich i rodzin m.in.: organizowanie różnorodnych form opieki i rehabilitacji
środowiskowej: prowadzenie rehabilitacji w placówkach dziennych, działalność z zakresu
aktywizacji zawodowej, profilaktyki, terapii i leczenia),

Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM – placówka lokalna
Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży (działalność z zakresu
psychoedukacji, profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia, diagnostyki i terapii skierowana
głównie do dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodziców, organizowanie oraz
prowadzenie dokształcania kadry pedagogicznej, obsługa punktu „Pomarańczowa
Linia”),

Fundacja Klub Lokalnej Integracji „Lonia” przy Poradni Zdrowia Psychicznego
„Synapsis” w Łodzi (m.in. wspieranie osób zagrożonych izolacją społeczną, realizacja
projektów z zakresu aktywizacji zawodowej),

Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie (pomoc osobom z zespołami otępiennymi, ich
opiekunom i rodzinom, prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki, terapii,
rehabilitacji m.in. w formie ośrodka dziennego).
- 19 -
CZĘŚĆ II
Cele, priorytety i zadania Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla
Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015
Cele
główne
Regionalnego
Programu
Ochrony
Zdrowia
Psychicznego
dla
Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015 są zbieżne z celami Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego i obejmują następujące obszary:
Cel główny 1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym,
Cel główny 2. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej
i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do
życia w środowisku rodzinnym.
W ramach Celu głównego 1 wyodrębniono dwa cele szczegółowe, obejmujące
realizację Regionalnego programu promocji zdrowia psychicznego (cel szczegółowy 1.1.)
oraz
Regionalnego
programu
informacyjno-edukacyjnego
sprzyjającego
postawom
zrozumienia i akceptacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi (cel szczegółowy 1.2.).
Oba te cele oparte są łącznie na 5 priorytetach i wskazują 12 zadań do realizacji.
W ramach Celu głównego 2 wyodrębniono cztery cele szczegółowe, obejmujące
realizację Wojewódzkiego Programu zwiększania dostępności i zmniejszania nierówności
w dostępie do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej (cel
szczegółowy 2.1.), Wojewódzkiego Programu poszerzania, zróżnicowania i unowocześniania
pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy:
bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej (cel szczegółowy 2.2.),
Wojewódzkiego
i
Programu
przedsiębiorczości
rozwoju
społecznej
zróżnicowanych
dostosowanych
do
form
wspieranego
potrzeb
osób
zatrudnienia
z zaburzeniami
psychicznymi (cel szczegółowy 2.3.) oraz Planu stopniowego zmniejszania i przekształcania
dużych szpitali psychiatrycznych w placówki wyspecjalizowane, zapewniające profilowane
usługi zdrowotne z jednoczesnym przenoszeniem zadań podstawowej psychiatrycznej opieki
stacjonarnej do oddziałów szpitali ogólnych (cel szczegółowy 2.4.). Cele te oparte są łącznie
na 7 priorytetach i wskazują 13 zadań do realizacji.
- 20 -
Cel główny 1.
Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym
Cel szczegółowy
1.1. Realizacja Regionalnego Programu promocji zdrowia psychicznego
Priorytet 1.
Zapobieganie najczęstszym problemom i zaburzeniom psychicznym wśród dzieci i
młodzieży poprzez realizację programów profilaktycznych oraz akcji informacyjno edukacyjnych
Zadanie 1.1.
Organizacja programów zdrowotnych dotyczących problemów psychicznych, które stanowią
w populacji rozwojowej regionu znaczący problem
Zadanie 1.2.
Opracowanie materiałów zawierających elementy promocji zdrowia psychicznego oraz
interwencji profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży
Zadanie 1.3.
Realizacja programów profilaktycznych o charakterze informacyjno-edukacyjnym w placówkach
oświatowych
Priorytet 2.
Zadanie 2.1.
Promocja zdrowia psychicznego wśród osób starszych
Realizacja programów zdrowotnych dotyczących wczesnego wykrywania otępień i innych
zaburzeń funkcji poznawczych
Zadanie 2.2.
Priorytet 3.
Realizacja innych działań promujących zdrowie psychiczne w populacji osób starszych
Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy
Zadanie 3.1.
Rozwiązywanie problemów związanych ze stresem w miejscu pracy
Zadanie 3.2.
Inicjowanie i realizacja szkoleń rozwijających pozostałe umiejętności osobiste pracowników
Priorytet 4.
Zadanie 4.1.
Wczesna pomoc psychospołeczna jako element promocji zdrowia psychicznego
Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego dla dorosłych
oraz dzieci i młodzieży
Zadanie 4.2.
Prowadzenie działań (np. kampanie informacyjne, publikacja przewodników) informujących
o dostępnej w województwie pomocy dla ofiar przemocy, katastrof i klęsk żywiołowych
Cel szczegółowy
1.2.
Realizacja Programu informacyjno-edukacyjnego sprzyjającego postawom
zrozumienia i akceptacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
Priorytet 1.
Wszechstronna edukacja mieszkańców województwa
Zadanie 1.1.
Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi
Zadanie 1.2.
Edukacja mieszkańców województwa na temat identyfikowania wczesnych objawów
powszechnych zaburzeń i problemów psychicznych u siebie i swoich bliskich
Zadanie 1.3.
Edukacja mieszkańców województwa na temat możliwości uzyskiwania pomocy
specjalistów i dostępnych form tej pomocy w województwie
Cel główny 2.
Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie
dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia
w środowisku rodzinnym
Cel szczegółowy
2.1. Realizacja Wojewódzkiego Programu zwiększania dostępności i zmniejszania
nierówności w dostępie do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki
zdrowotnej
Priorytet 1.
Utworzenie w województwie łódzkim sieci Centrów Zdrowia Psychicznego zapewniającej równy
dostęp do środowiskowej opieki psychiatrycznej mieszkańcom regionu oraz standaryzacja ich
działania
- 21 -
Priorytet 2.
Poprawa dostępności oraz zmniejszenie nierówności w dostępie do poszczególnych form opieki
psychiatrycznej w województwie łódzkim, poprzez dostosowanie posiadanych zasobów lecznictwa
psychiatrycznego do zalecanych wskaźników
Zadanie 2.1.
Dostosowanie bazy lecznictwa dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi
Zadanie 2.2.
Dostosowanie bazy lecznictwa dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi
Zadanie 2.3.
Dostosowanie bazy lecznictwa dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych
Zadanie 2.4.
Dostosowanie bazy lecznictwa dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
Cel szczegółowy
2.2. Realizacja Wojewódzkiego Programu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania
pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy:
bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej
Priorytet 1.
Zadanie 1.1.
Rozwój środowiskowych form wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Zwiększenie liczby miejsc i rozwinięcie oferty programowej w ośrodkach wsparcia typu dziennego
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, czyli w środowiskowych domach samopomocy i klubach
samopomocy
Zadanie 1.2.
Podejmowanie działań zmierzających do zaspokojenia rzeczywistych potrzeb w zakresie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu
zamieszkania
Zadanie 1.3.
Wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz udzielania wsparcia osobom z
zaburzeniami psychicznymi
Priorytet 2.
Zadanie 2.1.
Rozwój opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w domach pomocy społecznej
Zwiększenie liczby miejsc w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych
oraz niepełnosprawnych intelektualnie, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży
Priorytet 3.
Zadanie 3.1.
Inwestycja w kadry pomocy społecznej
Podnoszenie kwalifikacji oraz szkolenie kadry realizującej zadania z zakresu pomocy społecznej
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Cel szczegółowy
2.3. Realizacja Wojewódzkiego Programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego
zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z
zaburzeniami psychicznymi
Priorytet 1.
Przeciwdziałanie marginalizacji osób chorych psychicznie w obszarze życia zawodowego
Zadanie 1.1.
Promowanie idei zatrudniania osób chorych psychicznie jako wartościowych pracowników
Zadanie 1.2.
Rozwój doradztwa zawodowego w instytucjach zajmujących się osobami chorymi psychicznie
Priorytet 2.
Zadanie 2.1.
Tworzenie realnych środowisk pracy dla osób chorych psychicznie
Promocja i wspieranie powstawania firm społecznych zatrudniających osoby z zaburzeniami
psychicznymi
Zadanie 2.2.
Promocja i wspieranie powstawania instytucji integracji społecznej – Centrów Integracji Społecznej
(CIS) i Klubów Integracji Społecznej (KIS)
Cel szczegółowy
2.4. Plan stopniowego zmniejszania i przekształcania dużych szpitali psychiatrycznych w
placówki wyspecjalizowane, zapewniające profilowane usługi zdrowotne z jednoczesnym
przenoszeniem zadań podstawowej psychiatrycznej opieki stacjonarnej do oddziałów
szpitali ogólnych
- 22 -
Realizatorzy, źródła finansowania i monitoring
W zależności od obszaru działań realizatorami Regionalnego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego mogą być m.in. samorządy terytorialne, podmioty lecznicze, zakłady
pracy i pracodawcy, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także inne instytucje
organizujące i zapewniające różne formy wsparcia i pomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. Należy podkreślić fakt, iż do wykonania założonych w Programie zadań
niezbędna jest partnerska współpraca na poziomie regionalnym i lokalnym, z udziałem wielu
podmiotów. Tylko aktywne współdziałanie przedstawicieli wszystkich sektorów z obszaru
zdrowia psychicznego może zaowocować osiągnięciem wymiernych korzyści, które z kolei
przełożą się na zdrowsze psychicznie, lepiej przystosowane społeczeństwo.
Źródłem finansowania działań realizowanych w ramach niniejszego Programu będą
środki budżetu państwa (w tym, w szczególności Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej, Narodowego Funduszu Zdrowia), jednostek samorządu terytorialnego
oraz innych podmiotów i instytucji organizujących i zapewniających opiekę zdrowotną oraz
wsparcie i pomoc społeczną osobom z zaburzeniami psychicznymi. Istnieje także możliwość
pozyskania środków unijnych m.in. na zadania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej
tej grupy osób.
Zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w brzmieniu: Podmioty realizujące
Program przesyłają ministrowi właściwemu do spraw zdrowia lub wskazanemu przez niego
podmiotowi, w terminie do dnia 15 maja, roczne sprawozdania z wykonania zadań objętych
harmonogramem realizacji Programu w roku poprzednim. Sprawozdania powinny zawierać
odniesienie do stanu wyjściowego, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
oraz wskaźników przedstawionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, realizacja
Regionalnego
Programu
będzie
monitorowana
poprzez
wykonanie
corocznego
sprawozdania z działań w nim zapisanych.
Biorąc pod uwagę długi czas obowiązywania Programu istnieje możliwość aktualizacji
jego zapisów, między innymi w przypadku zmian w przepisach dotyczących finansowania
świadczeń lub przekształcania placówek medycznych.
Szczegółowy harmonogram działań wraz z wykazem podmiotów realizujących
Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na
lata 2011-2015 stanowi Załącznik 1 do niniejszego dokumentu.
- 23 -
CEL GŁÓWNY 1.
PROMOCJA
ZDROWIA
PSYCHICZNEGO
I
ZAPOBIEGANIE
ZABURZENIOM
PSYCHICZNYM
Promocja zdrowia psychicznego to proces umożliwiający ludziom zwiększenie
kontroli nad własnym zdrowiem psychicznym i jego poprawę. Oddziaływania z tego obszaru
powinny dotyczyć przede wszystkim kompetencji zdrowotnych w sferze psychiki,
świadomości, wiedzy, dyspozycji osobowościowych (np. silnego poczucia koherencji),
postaw i umiejętności np. z obszaru inteligencji emocjonalnej.
Ze względu na fakt, iż większość ludzi radzi sobie ze swoimi problemami
psychicznymi, nie wymagając przy tym pomocy specjalistów, podstawę optymalnego
systemu opieki nad społeczeństwem w zakresie zdrowia psychicznego powinny stanowić
działania umożliwiające jednostce nabycie odpowiedniej wiedzy oraz rozwój posiadanych
przez nią zasobów, tak aby w sytuacji choroby psychicznej potrafiła ona podjąć odpowiednie,
adaptacyjne kroki. Tym samym, system promocji zdrowia i zapobiegania zaburzeniom
psychicznym, obejmujący szeroko rozwiniętą, bogatą sieć inicjatyw skierowanych do różnych
grup społecznych to wyzwanie, któremu należy poświęcić dużo uwagi.
Wojewódzki Zespół Koordynujący realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego
opracował
listę
priorytetów
promocji
zdrowia
psychicznego
w województwie łódzkim. Będą one stanowić podstawę przy planowaniu działań z zakresu
promocji zdrowia i zapobiegania zaburzeniom psychicznym w regionie. Wykaz priorytetów
promocji zdrowia psychicznego stanowi załącznik nr 2.
- 24 -
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1.
REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Na terenie województwa łódzkiego od wielu lat prowadzone są liczne działania
z obszaru promocji zdrowia i zapobiegania zaburzeniom psychicznym. Ich realizatorami są
m.in. samorządy gmin, powiatów, województwo, zakłady opieki zdrowotnej, organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie. Znaczna liczba programów i akcji nie świadczy jednak
o zabezpieczeniu potrzeb społeczności w tym zakresie. Aby działania były jak najbardziej
efektywne powinny być odpowiednio skoordynowane i wszechstronne (np. obejmować
jednocześnie kilka grup społecznych, w których funkcjonuje jednostka), cechować się pewną
cyklicznością (nieutrwalana wiedza oraz niećwiczone umiejętności z czasem przestają pełnić
swoją rolę), a także dotyczyć problemów ważnych i priorytetowych dla populacji
zamieszkującej region łódzki. Tymczasem brak jest w województwie płaszczyzny wymiany
informacji w tym zakresie.
Regionalny Program promocji zdrowia psychicznego dla województwa łódzkiego
powstał w oparciu o wypracowane przez Wojewódzki Zespół Koordynujący realizację
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego priorytety.
Realizacja Regionalnego Programu promocji zdrowia psychicznego przebiegać
będzie w oparciu o 4 priorytety, w ramach których zaproponowano 9 zadań.
Priorytety programu:
1.
Zapobieganie najczęstszym problemom i zaburzeniom psychicznym wśród dzieci
i młodzieży.
2.
Promocja zdrowia psychicznego wśród ludzi starszych.
3.
Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy.
4.
Wczesna pomoc psychospołeczna jako element promocji zdrowia psychicznego.
Należy podkreślić fakt, iż do realizacji wszystkich założonych poniżej celów konieczna
jest partnerska współpraca na poziomie regionalnym i lokalnym, z udziałem wielu
podmiotów, organizacji pozarządowych oraz profesjonalistów reprezentujących sektor
zdrowia, edukacji itp. Aktywne współdziałanie z wszystkimi sektorami i podmiotami
działającymi w obszarze zdrowia psychicznego może pomóc w zidentyfikowaniu
i uwzględnieniu wzajemnych korzyści wynikających z inwestowania w ten obszar zdrowia.
Ponadto, taka współpraca spowoduje rozpowszechnienie w innych sektorach informacji
o korzyściach zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych, które można uzyskać dzięki
zdrowiu psychicznemu.
- 25 -
PRIORYTET 1.
Zapobieganie najczęstszym problemom i zaburzeniom psychicznym wśród dzieci
i młodzieży poprzez realizację programów profilaktycznych oraz akcji informacyjno edukacyjnych
Priorytet będzie realizowany poprzez organizację programów profilaktycznych,
a także programów i akcji informacyjno - edukacyjnych dotyczących problemów
psychicznych, które stanowią w populacji rozwojowej regionu łódzkiego znaczący problem.
Wśród
poruszanych
problemów
uwzględnione
będą
m.in.
zaburzenia
afektywne,
w szczególności depresyjne, zaburzenia nerwicowe (w tym lękowe, związane ze stresem),
zaburzenia
behawioralne
(m.in.
odżywiania),
zaburzenia
związane
ze
szkodliwym
używaniem i/lub uzależnieniem od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.
Szczególna
uwaga
zostanie
poświęcona
problemowi
zapobiegania
samobójstwom
w populacji rozwojowej.
Adresatami programów profilaktycznych oraz akcji i programów informacyjnoedukacyjnych będą zarówno dzieci i młodzież, jak i ich rodzice, a także nauczyciele oraz
wychowawcy.
Głównym celem realizacji niniejszego priorytetu w odniesieniu do populacji
rozwojowej jest promocja zdrowia psychicznego w zakresie wykształcania zdrowych
nawyków
i
stylów
radzenia
sobie,
rozwijania
umiejętności
komunikowania
się
i funkcjonowania w społeczności (rodzinnej, szkolnej, rówieśniczej), nazywania swoich
emocji i rozwiązywania problemów. W odniesieniu do drugiej grupy odbiorców, czyli osób ze
środowiska dzieci i młodzieży (m.in. ich rodziców/opiekunów, nauczycieli) za cel przyjęto
rozpowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń i problemów psychicznych występujących
u dzieci i młodzieży, ich charakterystycznych objawów, sposobów uzyskiwania pomocy
specjalistów, a także wykształcenie umiejętności komunikowania się i radzenia sobie.
W ramach poszczególnych inicjatyw realizowane będą świadczenia zdrowotne (np.
konsultacje specjalistów, organizacja warsztatów terapeutycznych), publikacje materiałów
edukacyjnych wraz z ich rozpowszechnieniem, a także pogadanki i zajęcia warsztatowe
w placówkach oświatowych.
Wśród instytucji, które włączą się w przeprowadzenie wcześniej wymienionych
działań znajdą się: samorządy terytorialne, podmioty lecznicze, organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie i inne.
- 26 -
Zadanie 1.1.
Organizacja programów zdrowotnych dotyczących problemów psychicznych, które
stanowią w populacji rozwojowej regionu znaczący problem
Ideą planowanych w ramach realizacji tego zadania programów zdrowotnych jest
umożliwienie wybranej grupie populacji skorzystania z bezpłatnych świadczeń, mających
na celu wczesne zidentyfikowanie objawów lub predyspozycji do wystąpienia w przyszłości
określonych zaburzeń psychicznych.
Biorąc pod uwagę częstość występowania w populacji rozwojowej zaburzeń
depresyjnych oraz ich poważne skutki (m.in. próby samobójcze) kontynuowana będzie
realizacja programu finansowanego ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego
pn.: „Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży”. Adresatami
programu są dzieci w wieku 11-13 lat z terenu województwa łódzkiego. Program, oprócz
bezpłatnych
konsultacji
specjalistycznych,
oferuje
także
możliwość
uczestnictwa
w warsztatach terapeutycznych, poruszających zagadnienia z takich obszarów jak: trening
umiejętności społecznych, nazywanie i wyrażanie uczuć, techniki radzenia sobie ze stresem
oraz negatywnymi emocjami.
Zasadnym jest również kontynuowanie dotychczas prowadzonych projektów
wpisujących się w to zadanie, a realizowanych przez organizacje pozarządowe, samorządy
terytorialne oraz inne instytucje.
Uwzględnione zostaną także problemy związane ze szkodliwym używaniem
i uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
Zadanie 1.2.
Opracowanie materiałów zawierających elementy promocji zdrowia psychicznego oraz
interwencji profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży
Aby sprawnie realizować zadania z zakresu promocji zdrowia psychicznego w różnych
środowiskach, w których funkcjonują młodzi ludzie, powinny zostać opracowane materiały
(np. projekt lekcji wychowawczej bądź programu zajęć w świetlicy), ale także atrakcyjne ulotki,
plakaty dotyczące specyfiki powszechnych zaburzeń psychicznych lub rozwoju umiejętności
osobistych. Gotowe materiały powinny ułatwić osobom, które nie są specjalistami wprowadzanie
do pracy z dziećmi i młodzieżą elementów rozwoju osobistego i zapobiegania zaburzeniom
psychicznym.
- 27 -
Zadanie 1.3.
Realizacja programów profilaktycznych o charakterze informacyjno - edukacyjnym
w placówkach oświatowych
Zadanie
skierowanych
to
obejmie
zarówno
realizację
do dzieci
programów
i młodzieży,
jak
i
akcji
informacyjno-edukacyjnych
ich
rodziców/opiekunów oraz
i
nauczycieli/wychowawców. W tematyce programów uwzględnione powinny zostać powszechne
zaburzenia i problemy psychiczne wieku rozwojowego.
W ramach niniejszego zadania mogą być przeprowadzane m.in. pogadanki, zajęcia
warsztatowe i kampanie informacyjne. Nacisk zostanie położony m.in. na poprawę
funkcjonowania dzieci i młodzieży szkolnej, a także osób przebywających w całodobowych
placówkach opiekuńczo-wychowawczych (np. w domach dziecka).
PRIORYTET 2.
Promocja zdrowia psychicznego wśród osób starszych
Województwo łódzkie należy do regionów o stale wzrastającej liczbie osób w wieku
poprodukcyjnym. Biorąc pod uwagę ten fakt, nie sposób pominąć tak znaczącej populacji
w planowaniu działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego.
Specyficznymi schorzeniami, które powinny zostać uwzględnione w ramach
podejmowanych działań są przede wszystkim otępienia i inne zaburzenia funkcji
poznawczych, często związane z procesem starzenia się organizmu, a także zaburzenia
afektywne, zazwyczaj typu depresyjnego.
Za cel stosowanych interwencji w tej populacji przyjęto nie tylko zapobieganie
zaburzeniom ale także, a nawet w szczególności, wzmocnienie kompetencji osób starszych,
ich samooceny i dobrego samopoczucia. Zgodnie z obecną wiedzą, dla zdrowia
psychicznego niezwykle korzystne jest, niezależnie od wieku, utrzymywanie zainteresowań
i aktywności umysłowej oraz umiejętności z zakresu nazywania i wyrażania emocji.
Wśród instytucji, które włączą się w przeprowadzenie działań z tego obszaru znajdą
się: samorządy terytorialne, podmioty lecznicze, organizacje pozarządowe i inne.
Zadanie 2.1.
Realizacja programów zdrowotnych dotyczących wczesnego wykrywania otępień oraz
innych zaburzeń funkcji poznawczych
W
związku
ze
znacznym
wzrostem
udziału
populacji
osób
starszych
w społeczeństwie, a jednocześnie spodziewanym wzrostem liczby osób, cierpiących na
- 28 -
zaburzenia funkcji poznawczych, planowana jest m.in. kontynuacja, realizowanego od 2010
roku, Programu zdrowotnego wczesnego wykrywania otępień i innych zaburzeń funkcji
poznawczych. Program ten został opracowany przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
w Warcie i jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego. Jego
adresatami są mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku 55 - 85 lat, ze szczególnym
uwzględnieniem powiatów rejonu zachodniego: sieradzkiego, wieluńskiego, poddębickiego,
wieruszowskiego, zduńskowolskiego oraz łaskiego. Program oferuje bezpłatne porady
psychiatryczne i psychologiczne oraz diagnostykę medyczną (badanie EKG, morfologia,
poziom cholesterolu oraz glukozy we krwi). Biorąc pod uwagę wysokie zapotrzebowanie
na tego rodzaju świadczenia, planowane jest rozszerzenie realizacji programu.
Zadanie 2.2.
Realizacja innych działań promujących zdrowie psychiczne w populacji osób
starszych
Programy oraz akcje informacyjne skierowane do tej grupy realizowane będą w celu
aktywizacji społecznej osób starszych oraz poprawy ich codziennego funkcjonowania.
Poza utratą zdrowia oraz zdolności poznawczych osoby w podeszłym wieku doznają
indywidualnych strat zarówno w swojej sieci społecznej (np. śmierć bliskich, ograniczenie
kontaktów społecznych), jak i pogorszenia sytuacji życiowej (np. perspektywa przejścia
na emeryturę, obniżenia dochodów).
W związku z powyższym innym aspektem podejmowanych w ramach tego zadania
działań będzie uświadomienie społeczeństwu problemów psychicznych osób starszych oraz
przeciwdziałanie uprzedzeniom i zachowaniom dyskryminacyjnym skierowanym wobec nich.
PRIORYTET 3.
Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy
Tworzenie środowisk sprzyjających zdrowiu psychicznemu to jedno z kluczowych
zadań promocji zdrowia. Dzięki działaniom promującym zdrowie psychiczne pracowników,
ich obiektywna kondycja zdrowotna wzrasta, poprawia się ich samopoczucie, a to ma istotny
wpływ na sprawną i wydajną pracę.
Niniejszy priorytet może być zrealizowany poprzez inicjowanie działań promujących
zdrowie psychiczne w miejscu pracy (np. w wybranych grupach zawodowych, instytucjach,
przedsiębiorstwach zatrudniających dużą liczbę pracowników).
Na kompleksową promocję zdrowia psychicznego pracowników powinny składać się
takie elementy jak: trening umiejętności komunikowania się, radzenia sobie w sytuacjach
- 29 -
stresujących, w tym techniki relaksacji, zarządzanie sobą w czasie, zidentyfikowanie stylu
zarządzania, programy profilaktyki uzależnień.
Realizatorami powyższych działań będą w szczególności pracodawcy, urzędy pracy
oraz organizacje pozarządowe.
Zadanie 3.1.
Rozwiązywanie problemów związanych ze stresem w miejscu pracy
Miejsce pracy jest nierozłącznie związane z doświadczaniem stresu. Mogą go
wywoływać różnorodne elementy dotyczące pracy: uciążliwe warunki (np. nadmierny hałas),
treść wykonywanych zadań lub organizacja pracy. Wymienia się kilkadziesiąt czynników
psychospołecznych wywołujących stres, do których zalicza się m.in. nadmierne obciążenie
pracą (ilościowe, ale i jakościowe), pośpiech i presję czasu oraz konflikty międzyludzkie.
Skutki zdrowotne stresu (choroby układu krążenia, układu pokarmowego, osłabienie
układu immunologicznego) oraz efekty w postaci obniżenia jakości pracy, zwiększonej liczby
popełnianych błędów stanowią znaczące obciążenie dla pracodawców. Najgroźniejszy dla
zdrowia jest taki rodzaj pracy, który stawia pracownikowi wysokie wymagania, a przy tym ma
on niski poziom swobody w jej wykonywaniu i nie może liczyć na wsparcie społeczne.
Wszelkie próby zmierzające do osłabienia stresu u pracowników powinny zostać
ukierunkowane na samego pracownika (poprzez pomoc w dokonaniu zmian w swoich
zachowaniach, sposobach patrzenia na świat) oraz na całą instytucję.
W ramach zadań z niniejszego obszaru planowane jest inicjowanie w wybranych
środowiskach pracy działań obejmujących m.in. szkolenia umiejętności radzenia sobie ze
stresem (np. stosowania technik relaksacyjnych).
Ponadto, prowadzone będą kampanie informacyjno-edukacyjne skierowane do
pracodawców w celu wzrostu ich świadomości i wiedzy na temat natury stresu i jego
negatywnych skutków.
Zadanie 3.2.
Inicjowanie i realizacja szkoleń rozwijających pozostałe umiejętności osobiste
pracowników
W zależności od charakteru wykonywanej pracy, u pracownika powinny być rozwijane
różne kompetencje i umiejętności. W ramach niniejszego zadania należałoby podejmować
działania mające na celu inicjowanie i zachęcanie pracodawców do organizowania szkoleń
dla swoich pracowników.
- 30 -
Tematyka organizowanych zajęć powinna kłaść nacisk na rozwijanie asertywności,
kreatywności, zarządzania sobą w czasie, autoprezentacji, doskonalenia umiejętności
negocjacji i dyskusji; powinna także obejmować zagadnienia z zakresu utrzymywania
równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym (tzw. work-life balance).
PRIORYTET 4.
Wczesna pomoc psychospołeczna jako element promocji zdrowia psychicznego
Szczególnie istotnym elementem utrzymania zdrowia psychicznego jest udzielenie
wczesnej pomocy specjalistycznej ludziom zagrożonym utratą zdrowia psychicznego,
w szczególności tym, którzy znaleźli się w stanie tzw. kryzysu psychicznego. Sytuacja
kryzysowa może zostać wywołana zarówno jednym wydarzeniem, jak i kilkoma zdarzeniami
występującymi w niewielkich odstępach czasu (np. wypadek komunikacyjny, śmierć bliskiej
osoby, rozwód, problemy małżeńskie lub rodzinne, choroba somatyczna własna lub osoby
bliskiej, uzależnienia, doznanie przemocy, gwałt, problemy w pracy).
W ramach niniejszego priorytetu znajdą się przede wszystkim działania informujące
o dostępnych formach pomocy z zakresu poradnictwa psychospołecznego i interwencji
kryzysowej (np. ośrodków interwencji kryzysowej, telefonów zaufania itp.), funkcjonujących
na terenie województwa oraz zakresu oferowanych przez nich świadczeń.
Realizatorami
działań
będą
m.in.
instytucje
i
organizacje
odpowiedzialne
za funkcjonowanie poradnictwa psychospołecznego oraz interwencji kryzysowej w regionie,
we współpracy z samorządami terytorialnymi.
Zadanie 4.1.
Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego dla
dorosłych oraz dzieci i młodzieży
W ramach niniejszego zadania planowane jest rozwijanie sieci poradnictwa
psychospołecznego dla osób w sytuacji kryzysowej, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar
przemocy, katastrof i klęsk żywiołowych. W ramach tego systemu powinny funkcjonować
zarówno ośrodki/punkty interwencji kryzysowej jak i np. telefony zaufania. Należałoby także
zwrócić uwagę na odrębną specyfikę udzielania pomocy dzieciom i młodzieży.
Umożliwienie osobom będącym w trudnej psychicznie sytuacji życiowej, powierzenia
komuś swojego problemu, „wygadania się”, ujawnienia trudnych emocji jest bardzo istotnym
aspektem kontaktu w ramach poradnictwa lub interwencji. W przypadku telefonów zaufania
dodatkowym, korzystnym aspektem jest możliwość pozostania anonimowym. Zarówno
punkty poradnictwa, jak i telefony zaufania pełnią także rolę informacyjną, dostarczając
- 31 -
zainteresowanym wskazówek, co do sposobów pokonania trudności, informacji o miejscach,
gdzie można uzyskać pomoc, o procedurach, jakie trzeba podjąć.
W ramach tego zadania należałoby również zwrócić uwagę na grupy społeczne i/lub
zawodowe, które z racji warunków, w jakich funkcjonują, sytuacji z jakimi się zmierzają,
z założenia narażone są bardziej na możliwość doświadczenia kryzysu psychicznego.
W celu dostarczenia tym osobom jak najbardziej efektywnej pomocy powinny powstać
programy psychoprofilaktyczne skierowane np. do obecnych (a także byłych) pracowników
służb mundurowych czy ratowniczych.
Ponadto, istotne jest także opracowanie planów działania na wypadek nagłych,
dużych kryzysów (katastrofy), tak by plany te obejmowały interwencje oparte na danych
naukowych (np. procedury z zakresu terapii behawioralno-poznawczej jako metodę
wczesnego zapobiegania zespołowi stresu pourazowego).
Zadanie 4.2.
Prowadzenie
działań
(np.
kampanie
informacyjne,
publikacja
przewodników)
informujących o dostępnej w województwie pomocy dla ofiar przemocy, katastrof
i klęsk żywiołowych
Dostarczenie informacji na temat możliwej do uzyskania pomocy dla ofiar przemocy,
katastrof i klęsk żywiołowych, a także innych osób doświadczających kryzysu psychicznego
to
podstawowy
element
sprawnie
działającego
systemu
interwencji
kryzysowej
w województwie. W celu dotarcia do jak najszerszego grona potrzebujących osób
i rozpowszechnienia informacji z niniejszego zakresu, powinny być prowadzone kampanie
informacyjne, zamieszczane ogólnodostępnie, aktualizowane na bieżąco dane teleadresowe
ośrodków udzielających pomocy na łamach np. portali internetowych oraz publikowane
przystępne przewodniki, skierowane do różnych grup społecznych.
- 32 -
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2.
REALIZACJA
PROGRAMU
INFORMACYJNO-EDUKACYJNEGO
SPRZYJAJĄCEGO
POSTAWOM ZROZUMIENIA I AKCEPTACJI WOBEC OSÓB Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI
Regionalny Program informacyjno-edukacyjny sprzyjający postawom zrozumienia
i akceptacji oraz przeciwdziałający dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
dla województwa łódzkiego powstał w oparciu o priorytety wypracowane przez Wojewódzki
Zespół Koordynujący realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Regionalny Program
informacyjno-edukacyjny realizowany będzie w oparciu
o 1 priorytet, w ramach którego zaproponowano 3 zadania.
Priorytet programu:
1.
Wszechstronna edukacja mieszkańców województwa
Zdrowie psychiczne jest ściśle związane z satysfakcjonującym życiem osobistym,
zawodowym i interpersonalnym, a jednym z aspektów utrzymania zdrowia psychicznego jest
stworzenie odpowiednich warunków do zaspokojenia potrzeb człowieka i realizacji jego
zadań życiowych właściwych dla fazy rozwojowej, w której się znajduje.
Znaczny wpływ na utrzymanie i budowanie zdrowia psychicznego ma posiadana
wiedza oraz świadomość ewentualnych przeszkód i zagrożeń, a także sposobów zdrowego
radzenia sobie z nimi. Tym samym wszechstronna edukacja populacji na temat zdrowia
psychicznego jest kluczowym elementem profilaktyki zaburzeń i promocji zdrowia.
PRIORYTET 1.
Wszechstronna edukacja mieszkańców województwa
W celu obniżenia poziomu uprzedzeń i lęku społeczeństwa przed osobami
z zaburzeniami psychicznymi konieczne jest podjęcie różnorodnych działań o charakterze
informacyjno-edukacyjnym. Większość stereotypów wynika bowiem z niewiedzy i strachu
przed nieznanym. Oprócz działań typowo informacyjnych, podejmowanych w różnej formie
(m.in. pogadanki, spotkania z ekspertami, konferencje, ulotki, plakaty, audycje radiowe,
informacje w portalach internetowych, broszury i informatory na temat dostępnych form
opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi), niezwykle ważne są spotkania
integrujące osoby zdrowe z chorymi. Okazją do zapoznania się z problemami, ale i np.
twórczością osób psychicznie chorych, mogą być obchody szczególnych dni w roku takich
- 33 -
jak: Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, Dzień Walki z Schizofrenią, Dzień Zdrowia
Psychicznego, Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom itp.
Realizatorami działań z obszaru niniejszego priorytetu będą m.in. samorządy
terytorialne, podmioty lecznicze, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, placówki oświatowe,
Narodowy Fundusz Zdrowia i inne instytucje.
Zadanie 1.1.
Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi
Z problemami oraz zaburzeniami psychicznymi bardzo często związane jest
naznaczenie, które pozbawia ludzi pewności siebie i przeszkadza im w pełni uczestniczyć
w życiu społeczeństwa.
W ramach zadań wynikających z tego obszaru należy podjąć różnorodne działania
w celu edukacji mieszkańców województwa na temat problemów, z jakimi borykają się na co
dzień osoby z zaburzeniami psychicznymi.
W
szczególności,
pozarządowych,
które
powinno
reprezentują
się
położyć
grupy
nacisk
na
zmarginalizowane
wsparcie
oraz
organizacji
umożliwiają
im
wzmacnianie więzi społecznych, łatwiejszy dostęp do istniejących w społeczności zasobów
i lepsze radzenie sobie.
Aby zaktywizować społeczności lokalne organizowane mogą być imprezy i spotkania
integrujące osoby zdrowe z osobami chorymi. Będą się one odbywać m.in. w ramach
obchodów ważnych dla zdrowia Dni (np. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 10 października, Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją - 23 lutego, Światowy Dzień
Zapobiegania Samobójstwom - 10 września, Światowy Dzień Osób Chorych na Alzheimera 21 września). W ramach m.in. obchodów tych Dni mogą być planowane aukcje, wystawy (np.
prac artystycznych osób chorych psychicznie), konkursy, konferencje.
Zadanie 1.2.
Edukacja mieszkańców województwa na temat identyfikowania wczesnych objawów
powszechnych zaburzeń i problemów psychicznych u siebie i swoich bliskich
Realizacja tego zadania przebiegać będzie za pośrednictwem akcji informacyjnych
adresowanych do ogółu społeczeństwa poprzez środki masowego przekazu (m.in. audycje
radiowe, prasę, informacje zamieszczane w portalach internetowych np. województwa
łódzkiego). Celem działań ma być likwidacja stereotypów, mitów i błędnych wyobrażeń
o chorobie psychicznej.
- 34 -
Ponadto,
poprzez
zaznajomienie
społeczeństwa
z
najczęstszymi
objawami
powszechnych zaburzeń psychicznych należy spodziewać się zwiększonej i wcześniejszej
wykrywalności tych chorób, co często będzie wiązało się z mniejszymi kosztami, tak
ekonomicznymi, jak i społecznymi stwierdzanych zaburzeń.
W szczególności, celem będzie zwiększenie świadomości społecznej na temat
rozpowszechnienia, objawów, profilaktyki i wczesnej interwencji w przypadkach depresji
i samobójstw, a także zapewnienie obiektywnego sposobu informowania opinii społecznej
o przypadkach samobójstw i prób samobójczych.
Zadanie 1.3.
Edukacja mieszkańców województwa na temat możliwości uzyskiwania pomocy
specjalistów i dostępnych form tej pomocy w województwie
Z dwoma powyżej opisanymi zadaniami (Zadanie 1.1. i 1.2.) nierozerwalnie wiąże się
obszar zapoznania mieszkańców województwa z wyczerpującymi informacjami na temat
sposobów i możliwości uzyskania pomocy z zakresu opieki i leczenia psychiatrycznego.
W ramach tego działania zasadne jest opracowanie oraz rozpowszechnienie
publikacji pn.: „Przewodnik po opiece psychiatrycznej w województwie łódzkim”. Zawarte
w nim dane mają za zadanie przybliżyć społeczeństwu dostępne formy pomocy np. zakres
świadczeń realizowanych w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, jaka jest
różnica pomiędzy oddziałem dziennym a hostelem, co to jest leczenie substytucyjne itp.,
a także informacje o sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
formach i zakresie tego wsparcia oraz sieci domów pomocy społecznej oraz zakresie
i formach pomocy udzielanej tym osobom.
- 35 -
CEL GŁÓWNY 2
ZAPEWNIENIE
OSOBOM
Z
ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI
WIELOSTRONNEJ
I POWSZECHNIE DOSTĘPNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ INNYCH FORM OPIEKI
I POMOCY NIEZBĘDNYCH DO ŻYCIA W ŚRODOWISKU RODZINNYM
Stworzenie integralnego systemu opieki i pomocy osobom z zaburzeniami
psychicznymi jest kluczową kwestią w świetle celów Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego.
Na przełomie ostatnich dziesięcioleci, system opieki psychiatrycznej w Polsce ulegał
znacznym modyfikacjom. Zachodzące w nim zmiany prowadziły do rozwoju tzw.
środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej. Głównym zadaniem takiego modelu jest
stworzenie chorym możliwości funkcjonowania w społeczeństwie, m.in.: pracy i nauki.
Planowanie systemu opieki środowiskowej wymaga współpracy wielu instytucji i resortów zdrowia, edukacji, pracy oraz pomocy społecznej. Tylko zintegrowane działania w tym
obszarze pozwalają na stworzenie optymalnej opieki nad osobami z zaburzeniami
psychicznymi, która umożliwi im jak najpełniejsze funkcjonowanie w środowisku lokalnym.
W ramach Celu głównego 2, Regionalny Program zakłada realizację i wdrażanie:
Wojewódzkiego programu zwiększania dostępności i zmniejszania nierówności w dostępie
do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, Wojewódzkiego programu
poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej,
samopomocy środowiskowej, Wojewódzkiego programu rozwoju zróżnicowanych form
wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz Planu stopniowego zmniejszania i przekształcania dużych
szpitali psychiatrycznych w placówki wyspecjalizowane, zapewniające profilowane usługi
zdrowotne. Jednakże z uwagi na fakt, iż proces przekształcania opieki psychiatrycznej z
modelu zinstytucjonalizowanego w środowiskowy jest długotrwały, a także wymaga
dysponowania
niezbędnymi
zasobami
-
w
pierwszej
kolejności
należy
zapewnić
funkcjonowanie odpowiednich form opieki środowiskowej, a dopiero wtedy możliwe będzie
dostosowywanie bazy lecznictwa stacjonarnego, ze zmniejszaniem liczby łóżek w dużych
szpitalach psychiatrycznych, do zaleceń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego.
- 36 -
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1.
REALIZACJA
I
WOJEWÓDZKIEGO
ZMNIEJSZANIA
PROGRAMU
NIERÓWNOŚCI
W
ZWIĘKSZANIA
DOSTĘPIE
DO
DOSTĘPNOŚCI
RÓŻNYCH
FORM
ŚRODOWISKOWEJ PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Zgodnie ze światowymi trendami, wyrażonymi w Narodowym Programie Ochrony
Zdrowia Psychicznego (NPOZP), opieka psychiatryczna powinna odchodzić od modelu
lecznictwa stacjonarnego, w którym dominuje pozycja dużego szpitala psychiatrycznego,
w kierunku rozwoju powszechnie dostępnych i zróżnicowanych form opieki środowiskowej.
W dokumencie postuluje się likwidację dużych szpitali na rzecz mniejszych, liczących do 300
łóżek.
Najbardziej
zalecane
jest
natomiast
tworzenie
oddziałów
psychiatrycznych
w szpitalach ogólnych.
Podstawowym miejscem leczenia i opieki nad pacjentem powinny być placówki
pozaszpitalne – poradnie, oddziały dzienne, zespoły opieki środowiskowej (domowej).
Chorym przewlekle powinno się zapewnić chronione miejsca zamieszkania, pracy oraz
dostęp do rehabilitacji. Środowiskowy model psychiatrii ma na celu zapewnienie leczenia
i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku społecznym pacjenta, co daje
lepsze efekty terapeutyczne, a także zapewnia reintegrację społeczną osoby chorej
psychicznie w społeczności lokalnej. Dostępność, kompleksowość i ciągłość opieki
psychiatrycznej zmniejsza częstość hospitalizacji oraz czas jej trwania. Natomiast rzadziej
i krócej trwające leczenie szpitalne zapobiega zrywaniu kontaktu chorego z jego
środowiskiem, co wpływa na skuteczność rehabilitacji. Światowa Organizacja Zdrowia
wskazuje również na większą efektywność kosztową takiego rozwiązania.
Zgodnie z NPOZP opieka psychiatryczna powinna stać się opieką środowiskową
zorganizowaną w Centra Zdrowia Psychicznego (CZP) dające sieć oparcia, na które składają
się opieka zdrowotna, wsparcie społeczne i wsparcie w zakresie pracy zawodowej.
- 37 -
PRIORYTET 1.
Utworzenie
w
województwie
łódzkim
sieci
Centrów
Zdrowia
Psychicznego
zapewniającej równy dostęp do środowiskowej opieki psychiatrycznej mieszkańcom
regionu oraz standaryzacja działania centrów
Zadaniem Centrum jest przede wszystkim udzielanie wszechstronnej psychiatrycznej
opieki zdrowotnej (w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, orzecznictwa i konsultacji
dla podstawowej opieki zdrowotnej). W skład Centrum wchodzić powinny:
-
zespół ambulatoryjny - świadczący porady lekarskie i psychologiczne, indywidualną
i grupową pomoc terapeutyczną, czynności pielęgniarskie i interwencje socjalne,
-
zespół środowiskowy - realizujący wizyty domowe, terapię indywidualną i grupową,
pracę rodzinną, treningi umiejętności, budowanie sieci oparcia społecznego, zajęcia
i turnusy rehabilitacyjne,
-
zespół dzienny - zapewniający częściową hospitalizację,
-
zespół szpitalny - gwarantujący dostęp do opieki szpitalnej w niezbędnym zakresie,
najlepiej w oddziale psychiatrycznym szpitala ogólnego. W proponowanym modelu,
tam gdzie jest to możliwe oddziały psychiatryczne powinny stanowić integralną część
CZP.
Poza wyżej wymienionymi podstawowymi komórkami funkcjonalnymi, Centrum
Zdrowia Psychicznego może organizować inne zespoły wyspecjalizowane w leczeniu
wybranych grup chorych. Ponadto Centrum powinno ściśle współpracować z jednostkami
pomocy społecznej, świadczącymi usługi w zakresie świadczeń opiekuńczych, pomocy
materialnej i mieszkaniowej itp.
W zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą proponuje się dwa różne modele:
tworzenie równoległych i niezależnych centrów zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
lub ośrodków dziecięco-młodzieżowych funkcjonujących w ramach jednego Centrum
Zdrowia Psychicznego.
Standaryzacja działania Centrów powinna przebiegać pod kątem specjalizacji
personelu (ujednolicenie zespołów), godzin funkcjonowania (czynne codziennie) oraz
rozmieszczenia (pod kątem odległości od miejsca zamieszkania chorego). Powinno się tu
przyjąć wskaźnik, że Centrum Zdrowia Psychicznego ma zapewnić opiekę co najmniej 1.500
osobom dorosłym na obszarze zamieszkałym przez co najmniej 50.000 mieszkańców.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, jedno Centrum
Zdrowia Psychicznego dla dorosłych powinno przypadać na 50-200 tys. mieszkańców
(tj. znajdować się w każdym powiecie, dużej gminie lub dzielnicy dużego miasta, stosownie
do lokalnych potrzeb). CZP powinno ponadto spełniać wskaźniki dostępności proponowane
- 38 -
dla form organizacyjnych wchodzących w jego skład. Takie same wytyczne odnoszą się do
Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.
Zgodnie z powyższymi wytycznymi w województwie łódzkim powinno powstać
minimum 12 Centrów Zdrowia Psychicznego dla dorosłych oraz 12 CZP dla dzieci
i młodzieży (chyba, że będą one wchodziły w skład CZP dla dorosłych).
Uzgadnianie umiejscowienia i obszaru działania sieci centrów psychicznego
w województwie, z uwzględnieniem ich podległości organizacyjnej będzie miało miejsce
do grudnia 2013 roku. Realizacja działań będzie w znacznym stopniu zależeć od poziomu
finansowania świadczeń przez płatników.
PRIORYTET 2.
Poprawa dostępności oraz zmniejszenie nierówności w dostępie do poszczególnych
form opieki psychiatrycznej w województwie łódzkim, poprzez dostosowanie
posiadanych zasobów lecznictwa psychiatrycznego do zalecanych wskaźników
Utworzenie w województwie łódzkim sieci Centrów Zdrowia Psychicznego jest
zadaniem priorytetowym, wymaga ono jednak w pierwszej kolejności zapewnienia równej
dostępności do form lecznictwa niezbędnych dla tworzenia CZP w tym: leczenia
ambulatoryjnego, leczenia w zespołach środowiskowych, leczenia w oddziałach dziennych
oraz leczenia w oddziałach psychiatrycznych w szpitalach ogólnych.
Zalecany poziom dostępności do wyżej wymienionych form opieki został określony
za pomocą wskaźników wykazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Przedstawione w Regionalnym Programie kierunki działań i priorytety powstały
w oparciu o analizę zasobów przeprowadzoną z perspektywy regionu, przyjmując za punkt
odniesienia obszar i populację całego województwa. Biorąc pod uwagę ten fakt, nie można
wykluczyć, iż wskaźniki dostępności do świadczeń opieki psychiatrycznej obliczone dla
powiatu będą inne niż dla całego regionu. Z tego powodu propozycje zmian organizacyjnych
i działań z obszaru opieki psychiatrycznej, zgłaszane przez inne niż samorząd województwa,
jednostki
terytorialne,
powinny
być
rozpatrywane
indywidualnie,
uwzględniwszy
zapotrzebowanie na danym terenie.
Poniższa analiza zasobów lecznictwa psychiatrycznego w regionie łódzkim
w odniesieniu do zalecanych wskaźników została przeprowadzona w oparciu o liczbę
mieszkańców województwa łódzkiego według stanu na dzień 31.12.2010 roku, równą
2.534.357 osób (dane wg GUS).
- 39 -
Zadanie 2.1.
Dostosowanie bazy lecznictwa dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi
Tabela 2.
Zalecane wskaźniki dostępności w psychiatrycznej opiece zdrowotnej dla województwa
łódzkiego - placówki dla dorosłych
Placówki dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi
wytyczne NPOZP
Wyszczególnienie
minimalny wskaźnik
lub liczba placówek
liczba
Aktualna sytuacja
dane WCZP w Łodzi stan na 31.12.2010
wskaźnik
Uwagi
liczba
wskaźnik
53*
1,04
poradnia
1/50 tys. mieszkańców
51
1,00
czynnych 5 i więcej dni w
tygodniu
kod 1700
oddziały dzienne
3 miejsca/10 tys.
mieszkańców
760
3,00
kod 2700
246
0,97
zespoły środowiskowe
1/50 tys. mieszkańców
50
1,00
-
5
-
zespoły interwencji
kryzysowych i pomocy
doraźnej
1 w miastach > 200 tys.
mieszkańców
1
1,00
ośrodki interwencji
kryzysowej - 1 na powiat
-
-
oddziały psychiatryczne
szpitalne
4 łóżka/10 tys.
mieszkańców
1 014
4,00
kod 4700, 4702, 4712
1267 **
4,99
hostel
0,2 miejsca/10 tys.
mieszkańców
51
0,20
kod 2720
22
0,09
oddziały opiekuńcze (ZPO,
ZOL)
1-2 łóżka/10 tys.
mieszkańców
253
1,00
kod 5172
57
0,23
* Łącznie 88 poradni zdrowia psychicznego.
Dni pracy poradni:
1 dzień - 6 poradni
2 dni - 5 poradni
3 dni - 16 poradni
4 dni - 8 poradni
5-6 dni - 53 poradnie
Poradnie
Według danych WCZP w Łodzi, w 2010 roku na terenie województwa łódzkiego
funkcjonowało 88 poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi,
w tym 53 udzielały świadczeń co najmniej 5 razy w tygodniu. Zgodnie z danymi ŁOW NFZ,
na podstawie kontraktów na 2010 rok liczba świadczeniodawców udzielających świadczeń
z zakresu zdrowia psychicznego dla dorosłych wynosiła 74.
Przyjmując zalecany w NPOZP wskaźnik - 1 poradnia na 50 tys. mieszkańców, liczba
poradni w regionie jest wystarczająca. Największe zagęszczenie poradni stwierdza się
na terenie aglomeracji łódzkiej, szczególnie w Łodzi.
- 40 -
Poradnie zdrowia psychicznego
dla dorosłych na terenie
województwa łódzkiego
w 2010 roku
5
8
Łączna liczba poradni: 88 (75 kontrakt z NFZ)
53 czynne codziennie
35 czynnych < niż 5 razy/tydz.
Rys. 4.
21
Dane WCZP w Łodzi
(wg stanu na 31.12.2010 r.)
Poradnie zdrowia psychicznego dla dorosłych na terenie województwa łódzkiego w 2010 r.
Oddziały psychiatryczne szpitalne
Wskaźnik łóżek psychiatrycznych powinien wynosić 4 na 10 tys. mieszkańców,
co daje liczbę 1.014 łóżek w województwie łódzkim. Tymczasem wskaźnik dla regionu
łódzkiego wynosi 4,99, co w liczbach bezwzględnych daje 1.267 łóżek (dane WCZP w Łodzi
stan na 31.12.2010 r.).
Pomimo wystarczającej liczby miejsc w szpitalach psychiatrycznych dla dorosłych
zauważyć można ich nierównomierne rozmieszczenie, które powoduje, że mieszkańcy
północnych oraz południowo-zachodnich powiatów nie mają bliskiego dostępu do
psychiatrycznego lecznictwa szpitalnego na terenie województwa łódzkiego. Zalecanym
byłoby zatem tworzenie oddziałów psychiatrycznych na bazie szpitali ogólnych, szczególnie
na terenach, gdzie dostęp do lecznictwa psychiatrycznego jest najbardziej ograniczony.
- 41 -
Psychiatryczna opieka dla dorosłych
(liczba łóżek kod 4700, 4702, 4712)
psychiatryczne dla dorosłych
rehabilitacji psychiatrycznej
110
psychogeriatryczne
55 502
237
38
90
15
40
12
190
Dane WCZP w Łodzi
(wg stanu na 31.12.2010 r.)
Rys. 5.
Psychiatryczna opieka dla dorosłych na terenie województwa łódzkiego (wybrane oddziały)
w 2010 r.
Oddziały dzienne
Zalecany wskaźnik dla oddziałów dziennych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
wynosi 3 miejsca na 10 tys. mieszkańców, co oznacza, że w województwie powinno być 760
miejsc tego typu. Według danych WCZP w Łodzi, na koniec 2010 r. w regionie było 246
miejsc w 10 oddziałach dziennych, tj. o 514 za mało.
Ponadto planuje się uruchomienie dziennego oddziału psychiatrycznego w Samodzielnym
Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (w dniu 24 maja 2011 roku
Sejmik Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia oddziału).
Zespoły środowiskowe
Zgodnie z zalecanym wskaźnikiem 1/50 tys. mieszkańców, w regionie łódzkim
powinno funkcjonować 50 zespołów leczenia środowiskowego (domowego). Tymczasem
w 2010 roku, zgodnie z danymi WCZP w Łodzi, funkcjonowało 5 zespołów środowiskowych,
z czego 4 w Łodzi i 1 w powiecie sieradzkim (wszystkie były zakontraktowane przez NFZ).
- 42 -
Psychiatryczna opieka dla
dorosłych (liczba miejsc/łóżek
kod 2700, 2720, 5172 )
oddział psychiatryczny dzienny
hostel dla dorosłych z zaburzeniami
psychicznymi
zol dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
22
22
170
35
20
20
36
Dane WCZP w Łodzi
(wg stanu na 31.12.2010 r.)
Rys. 6.
Psychiatryczna opieka dla dorosłych na terenie województwa łódzkiego (wybrane oddziały)
w 2010 r.
Zespoły interwencji kryzysowych i pomocy doraźnej
NPOZP zakłada funkcjonowanie po 1 zespole interwencji kryzysowych i pomocy
doraźnej w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców, co oznacza, że taki zespół powinien
powstać w Łodzi. Obecnie w regionie mamy 13 ośrodków interwencji kryzysowej
funkcjonujących na terenie 12 powiatów (2 ośrodki znajdują się w Piotrkowie Trybunalskim),
kolejny ośrodek ma powstać w najbliższym czasie w Łodzi.
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze
Zalecany wskaźnik dla oddziałów opiekuńczych (ZOL, ZPO) wynosi 1-2 łóżka
na 10 tys. mieszkańców, z czego wynika, że w Łódzkiem powinny być 253 łóżka tego
rodzaju. Zgodnie z danymi WCZP w Łodzi na koniec 2010 roku świadczenia opiekuńczolecznicze były realizowane przez 2 placówki – w Warcie i Jedliczach, które dysponowały 57
łóżkami, co daje wskaźnik 0,23. Tym samym odsetek łóżek opiekuńczych powinien wzrosnąć
w województwie o 77,5%.
- 43 -
Hostele
W województwie łódzkim w 2010 roku funkcjonowały 2 hostele zakontraktowane
przez NFZ, przy czym tylko jeden dla dorosłych (w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Jedliczach), dysponujący 22 miejscami –
według danych WCZP w Łodzi.
Zgodnie z zalecanym wskaźnikiem 0,2 miejsca/10 tys. mieszkańców w województwie
powinno być 51 miejsc tego typu.
Na podstawie analizy zasobów województwa łódzkiego oraz zalecanych wskaźników
dostępności wskazane jest podjęcie, w ramach Zadania 2.1., następujących działań:
1. Zwiększenie liczby miejsc w oddziałach dziennych dla osób dorosłych z zaburzeniami
psychicznymi.
2. Znaczne zwiększenie liczby zespołów środowiskowych.
3. Tworzenie oddziałów psychiatrycznych na bazie szpitali ogólnych, w szczególności na
terenach, gdzie dostęp do lecznictwa psychiatrycznego jest najbardziej ograniczony
(północna oraz południowo-zachodnia część województwa).
4. Znaczne zwiększenie liczby miejsc w zakładach opiekuńczo-leczniczych/pielęgnacyjno
opiekuńczych.
5. Podwojenie liczby miejsc w hostelach.
- 44 -
Zadanie 2.2.
Dostosowanie bazy lecznictwa dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi
Tabela 3.
Zalecane wskaźniki dostępności w psychiatrycznej opiece zdrowotnej dla województwa
łódzkiego - placówki dla dzieci i młodzieży
Placówki dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi
wytyczne NPOZP
Wyszczególnienie
Aktualna sytuacja
minimalny wskaźnik lub
liczba placówek
liczba
poradnia
1/150 tys. mieszkańców
17
1,00
oddziały dzienne
1 miejsce/10 tys. mieszkańców
253
zespoły środowiskowe
1/50 tys. mieszkańców
oddziały szpitalne
wskaźnik
dane WCZP w Łodzi stan na 31.12.2010 r.
Uwagi
liczba
wskaźnik
czynna
codziennie
kod 1701, 1707
10 *
0,59
1,00
kod 2701
78
0,31
51
1,00
1-3 wizyt
tygodniowo
5
0,10
0,4 łóżka/10 tys. mieszkańców
101
0,40
równomiernie
kod 4701
95
0,38
hostel
1 hostel (20 miejsc)/
województwo
20
-
kod 2721
14
-
poradnia pomocy rodzinie
1 poradnia/województwo
0
0,00
-
0
0
* Ogółem poradni - 12.
Dni pracy poradni:
3 dni - 1 poradnia
4 dni - 1 poradnia
5-6 dni - 10 poradni
Poradnie dla dzieci i młodzieży
Zgodnie z zaleceniami NPOZP minimalna liczba poradni zdrowia psychicznego dla
dzieci, czynnych co najmniej 5 razy w tygodniu powinna wynosić 1 na powiat lub kilka
powiatów (150 tys. mieszkańców), co wymagałoby funkcjonowania w województwie łódzkim
17 poradni dla dzieci. Według danych WCZP w Łodzi (stan na koniec 2010 roku) w regionie
było 12 poradni, z czego 10 czynnych co najmniej 5 razy w tygodniu. Liczba podmiotów
udzielających świadczeń zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży na podstawie
kontraktów na 2010 rok wynosiła 7 (dane ŁOW NFZ). Oznacza to, że zasoby
w ambulatoryjnej opiece psychiatrycznej dla dzieci są niewystarczające.
Planowane jest uruchomienie poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
(w dniu 24 maja 2011 roku Sejmik Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie
utworzenia poradni).
- 45 -
Poradnie zdrowia psychicznego
dla dzieci i młodzieży na terenie
województwa łódzkiego
w 2010 roku
Łączna liczba poradni: 12 (7 kontrakt z NFZ)
10 czynnych codziennie
2 czynne < niż 5 razy/tydz.
Rys. 7.
Dane WCZP w Łodzi
(wg stanu na 31.12.2010 r.)
Poradnie zdrowia psychiczne dla dzieci i młodzieży w województwie łódzkim w 2010 r.
Oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży
Według zaleceń 0,4 łóżka na 10 tys. mieszkańców, w województwie łódzkim powinno
funkcjonować minimum 101 łóżek psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. Obecnie jest 95
łóżek, co daje wskaźnik 0,38 (według danych WCZP w Łodzi, stan na 31.12.2010 r.), a więc
nieznacznie mniej niż rekomenduje NPOZP. Zgodnie z danymi ŁOW NFZ liczba
zakontraktowanych na 2011 rok łóżek wynosi 75. Należy zaznaczyć, iż od kwietnia 2011
roku zmniejszyła się o 6 liczba łóżek w Centralnym Szpitalu Klinicznym UM w Łodzi.
Łóżka psychiatryczne dla dzieci zlokalizowane są tylko w dwóch miejscach
w regionie, tj. w Łodzi i w Warcie, zatem nie jest spełniony warunek równomiernego
rozłożenia łóżek tego typu na terenie województwa.
Oddziały dzienne
Według danych WCZP w Łodzi, na koniec 2010 roku, liczba łóżek w dziennych
oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w województwie łódzkim wynosiła 78.
Były one zlokalizowane w 2 placówkach (3 lokalizacjach) na terenie Łodzi. Zgodnie z danymi
ŁOW NFZ liczba zakontraktowanych na 2011 rok miejsc w oddziałach dziennych wynosi 55.
Tymczasem, zgodnie z zalecanym wskaźnikiem - 1 łóżko na 10 tys. ludności,
- 46 -
minimalna liczba łóżek tego typu w województwie powinna wynosić 253, tj. przynajmniej
3 razy więcej.
Zespoły środowiskowe
Zgodnie z minimalną zalecaną liczbą - 1 zespół środowiskowy na 50 tys.
mieszkańców wykonujący 1-3 wizyty tygodniowo, w województwie łódzkim powinno być 50
zespołów świadczących opiekę na rzecz dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.
Obecnie w Łódzkiem jest 5 zespołów opieki środowiskowej (domowej) - wskaźnik 0,10, które
świadczą usługi zarówno na rzecz osób dorosłych jak i dzieci i młodzieży.
Hostele
W województwie łódzkim w 2010 roku funkcjonował 1 hostel dla młodzieży
z zaburzeniami psychicznymi, w Centralnym Szpitalu Klinicznym UM w Łodzi, który
dysponował 14 miejscami. Zgodnie z zaleceniami NPOZP w województwie powinien być
przynajmniej jeden hostel dla dzieci i młodzieży, posiadający 20 miejsc. Należałoby zatem
dążyć do zwiększenia liczby miejsc w istniejącym hostelu bądź utworzyć kolejny.
Psychiatryczna opieka dla dzieci
i młodzieży (liczba łóżek/miejsc
kod 4701, 2701, 2721)
oddział psychiatryczny
dla dzieci i młodzieży
psychiatryczny dzienny dla dzieci
i młodzieży
78
hostel dla dzieci
i młodzieży
34
14
61
Dane WCZP w Łodzi
(wg stanu na 31.12.2010 r.)
Rys. 8.
Psychiatryczna opieka dla dzieci i młodzieży w województwie łódzkim (wybrane oddziały)
w 2010 r.
- 47 -
Poradnia pomocy rodzinie
Zakładany cel to przynajmniej jedna poradnia pomocy rodzinie na województwo.
Obecnie w województwie łódzkim nie funkcjonuje żadna komórka organizacyjna tego typu.
Nie ma jednocześnie wytycznych odnośnie zasad funkcjonowania oraz zadań, które powinna
realizować taka placówka. Brak jest również podstawy do jej kontraktowania przez NFZ.
Na podstawie analizy zasobów województwa łódzkiego oraz zalecanych wskaźników
dostępności wskazane jest podjęcie, w ramach Zadania 2.2., następujących działań:
1. Znaczne zwiększenie liczby poradni zdrowia psychicznego dla dzieci oraz zapewnienie
do nich równego dostępu dla mieszkańców całego województwa łódzkiego.
2. Znaczne zwiększenie liczby miejsc w psychiatrycznych oddziałach dziennych dla dzieci
i młodzieży.
3. Znaczne zwiększenie liczby zespołów środowiskowych.
4. Znaczne zwiększenie liczby łóżek psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży i zapewnienie
ich równomiernego rozłożenia na terenie województwa.
5. Zwiększenie liczby miejsc w hostelu dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi bądź
utworzenie kolejnego hostelu.
6. Utworzenie poradni pomocy rodzinie pod warunkiem zapewnienia kontraktowania
udzielanych tam świadczeń.
- 48 -
Zadanie 2.3.
Dostosowanie bazy lecznictwa dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych
Tabela 4.
Zalecane wskaźniki dostępności w psychiatrycznej opiece zdrowotnej dla województwa
łódzkiego - placówki dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych
Placówki dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych
wytyczne NPOZP
Wyszczególnienie
minimalny wskaźnik lub
liczba placówek
liczba
Aktualna sytuacja
dane WCZP w Łodzi stan 31.12.2010 r.
wskaźnik
Uwagi
liczba
wskaźnik
26 *
-
przychodnia/poradnia terapii
uzależnienia od alkoholu i
współuzależnienia
co najmniej 1
przychodnia/1 powiat
24
-
z uwzględnieniem
wskaźnika
epidemiologicznego,
czynna codziennie
kod 1740, 1744
dzienny oddział terapii
uzależnienia od alkoholu
1 oddział (20 miejsc) w
każdym większym
mieście (powyżej 50 tys.
mieszkańców)
120
6,00
kod 2712
50
2,5
oddziały/pododdziały
leczenia alkoholowych
zespołów abstynencyjnych
0,2-0,3 łóżka/ 10 tys.
mieszkańców
76
0,30
kod 4742
118
0,46
oddziały/ośrodki terapii
uzależnienia od alkoholu
1,2 łóżka/ 10 tys.
mieszkańców
304
1,20
kod 4740 i 4744
204
0,81
hostele
1 hostel (20 miejsc)/
województwo
1
-
-
0
0,00
*Łącznie 31 poradni.
Dni pracy poradni:
3 dni- 1 poradnia
4 dni - 4 poradnie
5-6 dni - 26 poradni
Przychodnia/Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Według danych WCZP w Łodzi, na koniec 2010 roku w województwie łódzkim
funkcjonowało 31 poradni odwykowych, z czego 26 pracowało co najmniej 5 dni w tygodniu.
W każdym powiecie występowała przynajmniej 1 poradnia tego rodzaju, co jest zgodne
z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu
Zgodnie z zaleceniami powinno się utworzyć 1 oddział z 20 miejscami w każdym
większym mieście (powyżej 50 tys. mieszkańców). Tymczasem na terenie województwa
łódzkiego działalność tego typu realizują 3 placówki – 2 w Łodzi i 1 w Zgierzu. Ogólna liczba
miejsc w oddziałach dziennych terapii uzależnienia od alkoholu w województwie wynosi 50
(dane WCZP w Łodzi według stanu na 31.12.2010 r.).
Dla spełnienia wytycznych zawartych w NPOZP powinno się jeszcze utworzyć 4
oddziały w Pabianicach, Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim oraz
Bełchatowie.
- 49 -
Poradnie odwykowe na terenie
województwa łódzkiego
w 2010 roku
3
4
3
l. poradni odwykowych: 31
26 czynnych codziennie
5 czynnych < niż 5 razy/tydz
Rys. 9.
dane WCZP w Łodzi
(wg stanu na 31.12.2010 r.)
Poradnie odwykowe w województwie łódzkim w 2010 r.
Oddziały/pododdziały leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych
Zalecany wskaźnik dla oddziałów leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych
wynosi 0,2-0,3 łóżka na 10 tys. mieszkańców, co w liczbach bezwzględnych stanowi 76
łóżek. Na podstawie danych WCZP w Łodzi na koniec 2010 roku można stwierdzić,
że wskaźnik łóżek o tym profilu dla województwa jest wyższy od zalecanego i wynosi 0,46
(118 łóżek). Świadczenia tego rodzaju udzielane są w Łodzi (2 placówki), Bełchatowie,
Szczercowie, Warcie i Zgierzu.
Oddziały/ośrodki terapii uzależnienia od alkoholu
Minimalny docelowy wskaźnik dla oddziałów/ośrodków tego typu wynosi 1,2 łóżka
na 10 tys. mieszkańców, co oznacza, że w województwie powinny być 304 łóżka o tym
profilu. Tymczasem liczba łóżek w regionie jest mniejsza od zalecanej wartości (wskaźnik
0,81) i wynosi 204 (dane WCZP w Łodzi według stanu na 31.12.2010 r.).
- 50 -
Opieka psychiatryczna dla osób
uzależnionych od alkoholu i
współuzależnionych (kod oddziału
4740, 4744, 4742, 2712)
oddział terapii uzależnienia
od alkoholu
17
38 20
25
47 30
oddział leczenia alkoholowych
zespołów abstynencyjnych
dzienny terapii uzależnień
od alkoholu
50
47
15
18
3
26
36
Dane WCZP w Łodzi
(wg stanu na 31.12.2010 r.)
Rys. 10. Opieka psychiatryczna dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych
w województwie łódzkim (wybrane oddziały) w 2010 r.
Hostele
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego zakłada utworzenie przynajmniej
1 hostelu w województwie z 20 miejscami dla osób uzależnionych od alkoholu
i współuzależnionych. Tymczasem w regionie łódzkim brak jest placówek o tym profilu.
Należałoby zatem utworzyć przynajmniej jeden hostel z 20 miejscami dla osób
uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.
Na podstawie analizy zasobów oraz zalecanych wskaźników dostępności wskazane
jest podjęcie, w ramach Zadania 2.3., następujących działań:
1. Utworzenie dziennych oddziałów terapii uzależnienia od alkoholu w miastach powyżej
50 tys. mieszkańców.
2. Utworzenie przynajmniej jednego hostelu z 20 miejscami dla osób uzależnionych od
alkoholu i współuzależnionych.
3. Zwiększenie liczby łóżek w oddziałach/ośrodkach terapii uzależnienia od alkoholu.
- 51 -
Zadanie 2.4.
Dostosowanie bazy lecznictwa dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
Tabela 5.
Zalecane wskaźniki dostępności w psychiatrycznej opiece zdrowotnej dla województwa
łódzkiego - placówki dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
Placówki dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
wytyczne NPOZP
Wyszczególnienie
minimalny wskaźnik
lub liczba placówek
przychodnia/poradnia terapii
uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
co najmniej 3
przychodnie w
województwie
oddziały dzienne dla
uzależnionych od substancji
psychoaktywnych
Aktualna sytuacja
dane WCZP w
Łodzi - stan na
31.12.2010 r.
liczba
wskaźnik
wskaźnik
Uwagi
3
-
z uwzględnieniem
wskaźnika
epidemiologicznego,
czynna codziennie
kod 1746, 1747
3*
-
co najmniej 1 oddział
(20 miejsc)/ woj.
20
-
-
0
-
oddziały/łóżka detoksykacyjne
0,1 łóżka/10 tys.
mieszkańców
25
0,10
kod 4748
16
0,06
oddziały/ośrodki terapeutyczne i
rehabilitacyjne dla uzależnionych
od substancji psychoaktywnych
0,7 łóżka/ 10 tys.
mieszkańców
177
0,70
kod 4751 i 4750,
4746
188
0,74
hostele dla uzależnionych od
substancji psychoaktywnych
0,2 miejsca/ 10 tys.
mieszkańców
51
0,20
kod 2726
95
0,37
program leczenia
substytucyjnego
w każdym mieście, w
którym jest co najmniej
30 użytkowników
opiatów,
kwalifikujących się do
leczenia
substytucyjnego
-
-
-
1
-
liczba
* Łącznie 6 poradni (bez Punktu Substytucyjnego Leczenia Metadonem)
Dni pracy poradni:
3 dni - 1 poradnia
4 dni - 2 poradnie
5-6 dni - 3 poradnie
Przychodnia/Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
Zgodnie z danymi WCZP w Łodzi (stan na 31.12.2010 roku), w województwie łódzkim
było 6 poradni dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (bez Punktu
Substytucyjnego Leczenia Metadonem), z czego 3 zapewniały dostępność do świadczeń 5
razy w tygodniu. Według danych ŁOW NFZ, liczba zakontraktowanych w 2010 roku poradni,
w których udzielane były świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
innych niż alkohol wynosiła 5. Liczba poradni jest zgodna z zaleceniami NPOZP, jednakże
wszystkie placówki znajdują się na terenie Łodzi.
- 52 -
Poradnie dla uzależnionych
od substancji psychoaktywnych
na terenie województwa łódzkiego
w 2010 roku
6
dane WCZP w Łodzi
(wg stanu na 31.12.2010 r.)
l. poradni dla uzależnionych od sub. psychoakt.: 6
punkt leczenia substytucyjnego: 1
Rys. 11. Poradnie dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w województwie łódzkim
w 2010 r.
Oddziały dzienne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
Według zaleceń w województwie powinien funkcjonować co najmniej 1 oddział
dzienny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, zapewniający 20 miejsc.
Obecnie region łódzki nie dysponuje tego typu placówkami.
Oddziały/łóżka detoksykacyjne
Zalecany
wskaźnik
łóżek
detoksykacyjnych
dla
uzależnionych
od
środków
psychoaktywnych wynosi przynajmniej 0,1 łóżka na 10 tys. mieszkańców, co w liczbach
bezwzględnych stanowi 25 łóżek w województwie. Według danych WCZP w Łodzi na koniec
2010 roku, w województwie łódzkim funkcjonowało 16 łóżek leczenia zespołów
abstynencyjnych
po
substancjach
psychoaktywnych,
wszystkie
w
Specjalistycznym
Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi. Należałoby zatem utworzyć
dodatkowych 9 łóżek.
Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji
psychoaktywnych
Według danych WCZP w Łodzi (stan na 31.12.2010 r.) w województwie łódzkim jest 1
oddział (16-łóżkowy) terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych w Psychiatrycznym
- 53 -
Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi. Ponadto funkcjonują 172 łóżka o profilu rehabilitacyjnym
dla
uzależnionych
od
substancji
psychoaktywnych
w
Ośrodkach
Rehabilitacyjno-
Readaptacyjnych (MONAR – Tuszyńska w Łodzi, Filia Tuszyńskiej w Ozorkowie, MONAR
Sokolniki, MONAR Kębliny, MONAR Fundacji ARKA w Małkowie). Ogółem, liczba łóżek
terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
w województwie łódzkim wynosi 188 (wskaźnik 0,74) i nieznacznie przewyższa zalecaną
liczbę 177 (wskaźnik 0,70).
Opieka psychiatryczna dla osób
uzależnionych od środków
psychoaktywnych (kod oddziału
4748, 4746, 4750, 4751, 2726)
oddział detoksykacyjny
30 35
50
15
16
28 80
odział/ośrodek terapeutyczny i
rehabilitacyjny
45
hostel
Dane WCZP w Łodzi
(wg stanu na 31.12.2010 r.)
Rys. 12. Opieka
psychiatryczna
dla
osób
uzależnionych
od
substancji
psychoaktywnych
w województwie łódzkim (wybrane oddziały) w 2010 r.
Hostele dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
Zalecany
wskaźnik
dla
hosteli
dla
osób
uzależnionych
od
substancji
psychoaktywnych wynosi 0,2 miejsc na 10 tys. ludności, co daje 51 miejsc w województwie
łódzkim. Według danych WCZP w Łodzi, na koniec 2010 roku były 3 placówki tego typu,
w tym 2 prowadzone przez NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny ARKA (w Łodzi
i
Zgierzu)
oraz
NZOZ
Ośrodka
Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego
(umiejscowiony w Łodzi). Dysponowały one łącznie 95 miejscami.
- 54 -
w
Kęblinach
Program leczenia substytucyjnego
NPOZP zakłada wdrożenie programu leczenia substytucyjnego w każdym mieście,
w którym jest co najmniej 30 użytkowników opiatów, kwalifikujących się do leczenia
substytucyjnego. Obecnie w województwie łódzkim leczenie metadonem prowadzone jest
w jednej placówce – Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi.
Na podstawie analizy zasobów województwa łódzkiego oraz zalecanych wskaźników
dostępności wskazane jest podjęcie, w ramach Zadania 2.4., następujących działań:
1. Utworzenie w województwie przynajmniej jednego oddziału dziennego dla osób
uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
2. Nieznaczne zwiększenie w województwie liczby łóżek detoksykacyjnych dla osób
uzależnionych od środków psychoaktywnych.
- 55 -
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2.
REALIZACJA
I
WOJEWÓDZKIEGO
UNOWOCZEŚNIANIA
PROGRAMU
POMOCY
I
POSZERZENIA,
OPARCIA
ZRÓŻNICOWANIA
SPOŁECZNEGO
DLA
OSÓB
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ZAKRESIE POMOCY: BYTOWEJ, MIESZKANIOWEJ,
STACJONARNEJ, SAMOPOMOCY ŚRODOWISKOWEJ
Osoby z zaburzeniami psychicznymi należą do grupy szczególnie zagrożonej
ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Ze względu na schorzenia czy ograniczone
zdolności intelektualne mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu, w szczególności na
rynku
pracy.
Brak
dochodów,
wykształcenia
i
wykluczenie,
wynikające
m.in.
z niepełnowartościowego funkcjonowania w społeczeństwie należą do głównych czynników
ryzyka w przypadku zaburzeń psychicznych. Jednocześnie, z problemami ze zdrowiem
psychicznym często związane jest naznaczenie, które pozbawia ludzi możliwości pełnego
uczestnictwa w życiu społecznym.
Stygmatyzacja to jedna z wielu przeszkód, jakie trzeba pokonać, jeżeli chce się
rozwijać sieć pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Kluczową rolę w kreowaniu lokalnej polityki społecznej odgrywają jednostki
samorządu terytorialnego, które pełnią funkcję organizatora różnorodnych usług, zgodnie
z istniejącymi potrzebami środowiska. Na terenie województwa funkcjonują różnego rodzaju
jednostki organizacyjne pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 6 pkt 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej jednostkami
organizacyjnymi pomocy społecznej są: regionalny ośrodek polityki społecznej, powiatowe
centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, dom pomocy społecznej, placówka
specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, placówka opiekuńczo-wychowawcza,
ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej lub inne
podmioty, które zostały utworzone przez gminę, na podstawie art. 111 tej ustawy, do
realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
Należy podkreślić fakt, iż do realizacji wszystkich określonych poniżej zadań
konieczna jest partnerska współpraca na poziomie regionalnym i lokalnym, z udziałem wielu
podmiotów publicznych, organizacji pozarządowych oraz profesjonalistów reprezentujących
różne sektory. Aktywne współdziałanie spowoduje rozpowszechnienie w różnych sektorach
informacji o korzyściach zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych, które można uzyskać
dzięki skutecznym działaniom na rzecz integracji społecznej osób z zaburzeniami
psychicznymi.
- 56 -
PRIORYTET 1.
Rozwój środowiskowych form wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego kategoria
„osoby z zaburzeniami psychicznymi” obejmuje osoby psychicznie chore, upośledzone
umysłowo (niepełnosprawne intelektualnie) oraz wykazujące inne zakłócenia czynności
psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń
psychicznych. Jest to więc szeroka grupa osób, które, ze względu na szczególny w odbiorze
społecznym charakter deficytów, doświadczają wykluczenia społecznego lub są takim
wykluczeniem zagrożone. Poza oddziaływaniami stricte medycznymi ta grupa osób wymaga
szerokiego zakresu wsparcia w obszarze integracji społecznej. Zapewnienie osobom
z zaburzeniami psychicznymi możliwości zaangażowania się w życie społeczne oraz
inicjowanie ich samorozwoju wraz z działaniami na rzecz pozytywnego ich postrzegania
przez lokalne społeczności są niezbędnymi elementami procesu rehabilitacji tych osób.
Realizując niniejszy priorytet należy więc zwrócić uwagę na niewątpliwie większe korzyści,
jakie przynosi osobom z zaburzeniami psychicznymi uczestniczenie w różnych formach
wsparcia typu dziennego, niż opieka nad nimi w trybie stacjonarnym.
Zadanie 1.1.
Zwiększenie liczby miejsc i rozwinięcie oferty programowej w ośrodkach wsparcia
typu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, czyli w środowiskowych
domach samopomocy i klubach samopomocy
Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym środowiskowe domy
samopomocy,
bazę
wzbogacają
instytucjonalnego
wsparcia
dziennego
dla
osób
z zaburzeniami psychicznymi. Stanowią skuteczną formę przeciwdziałania umieszczaniu
osób z zaburzeniami psychicznymi w domach pomocy społecznej czy placówkach
zapewniających całodobową opiekę, wyzwalając wśród podopiecznych poczucie bycia
potrzebnym i wartościowym.
Nie bez znaczenia jest fakt, że poprzez swoją działalność środowiskowe domy
samopomocy odciążają również rodziny uczestników zapewniając dzienną opiekę
dotkniętym zaburzeniami psychicznymi członkom tych rodzin, a także merytoryczne wsparcie
i pomoc w sprawowaniu opieki nad tymi osobami w ich środowisku rodzinnym. W wydatny
sposób
wpływa
to
na
przeciwdziałanie
procesowi
izolacji
i
marginalizacji
osób
z zaburzeniami psychicznymi.
- 57 -
Środowiskowe domy samopomocy, to jednostki organizacyjne pomocy społecznej
gmin i powiatów, finansowane z budżetu państwa, zapewniające zindywidualizowane formy
wsparcia. Domy te prowadzone są także w ramach zadań zleconych organizacjom
pozarządowym. Zespół wspierająco – aktywizujący środowiskowego domu samopomocy
opracowuje i realizuje indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego
dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego uczestnika, w postaci np.
treningu umiejętności życia codziennego (w tym np. kulinarnego), umiejętności społecznych
i interpersonalnych, terapii zajęciowej, poradnictwa psychologicznego i socjalnego, a także
psychoedukacji. Środowiskowe domy samopomocy umożliwiają uczestnikom spożywanie
jednego gorącego posiłku, a w niektórych przypadkach także dojazd. Jednostki te mogą
również prowadzić miejsca całodobowe okresowego pobytu jako formę wsparcia
uczestników w trudnych sytuacjach życiowych lub dla potrzeb treningu samodzielności
życiowej.
Warto zauważyć, iż liczba osób korzystających ze świadczeń środowiskowych
domów samopomocy w regionie łódzkim z roku na rok jest wyższa. Corocznie jednostki
samorządu terytorialnego zgłaszają nowe potrzeby w tym zakresie. Obecnie na terenie
województwa łódzkiego funkcjonuje 41 środowiskowych domów samopomocy z 1.439
miejscami. Planuje się, że do końca 2011 r. liczba miejsc wzrośnie do 1.492, w miarę
możliwości budżetowych. Sądząc po poziomie wykorzystania istniejących miejsc, ich liczba
zaspokaja
niezbędne
potrzeby
na
terenie
działania
poszczególnych
jednostek,
w niektórych rejonach nawet je przekraczając.
Słabym punktem sieci środowiskowych domów samopomocy na terenie województwa
jest ich nierównomierne rozmieszczenie, które nie zapewnia wystarczającego dostępu na
terenie województwa do tej formy pomocy wszystkim osobom potrzebującym.
Biorąc pod uwagę zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego inicjatywy
w tym zakresie, możliwości finansowe budżetu państwa i realne potrzeby społeczne
wynikające z liczby osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z powodu
zaburzeń psychicznych, liczby osób będących pacjentami poradni zdrowia psychicznego
oraz rozpoznanie dokonywane w toku pracy socjalnej prowadzonej przez ośrodki pomocy
społecznej, do roku 2013 powinny powstać w naszym województwie 3 nowe środowiskowe
domy samopomocy z ok. 150 miejscami, a do roku 2015 – kolejne 2. Należy założyć, że do
końca 2015 roku liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy osiągnie wartość
1.700 - 1.800. Plany te będą musiały uwzględniać opracowywaną w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej docelową sieć tego typu jednostek, która ma powstać do 2025 roku.
Zasadnym jest także wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez
tworzenie, w dużych ośrodkach miejskich i na poziomie powiatów, klubów samopomocy,
finansowanych z budżetu państwa, które stanowią nową formę, wprowadzoną w 2010 roku
- 58 -
nowelizacją ustawy o pomocy społecznej. Kluby samopomocy mają tworzyć osobom
z zaburzeniami psychicznymi możliwości spotkania się, wymiany doświadczeń, uzyskania
porady i innej pomocy w załatwieniu podstawowych spraw życiowych, dostępie do kultury,
itp. Z inicjatywą utworzenia takiego klubu do tej pory wystąpiło tylko Miasto Łódź.
Zadanie 1.2.
Podejmowanie działań zmierzających do zaspokojenia rzeczywistych potrzeb w zakresie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu
zamieszkania
Formą wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają pomocy i opieki
niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym są specjalistyczne usługi
opiekuńcze. Usługi te świadczone są w miejscu zamieszkania podopiecznego przez
wykwalifikowany personel i finansowane z budżetu państwa. Zakres tych usług jest bardzo
szeroki, od typowych usług opiekuńczych czy bytowych, po działania psychoedukacyjne.
Działania terapeutyczne w środowisku mają doprowadzić do zminimalizowania
skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprawy jakości życia i nabycia
umiejętności funkcjonowania w środowisku rodzinno - społecznym.
Usługi takie przyznawane są przez gminę właściwą dla miejsca zamieszkania osoby
wymagającej wsparcia. Gmina określa zakres i formę usług. Usługi te są nieodpłatne dla
osób funkcjonujących w trudnych warunkach materialnych i życiowych lub świadczone za
częściową
lub
całkowitą
odpłatnością,
w
zależności
od
sytuacji
i
dochodów
świadczeniobiorcy.
Analizując szacunkowe dane o przewidywanej liczbie osób wymagających opieki
specjalistycznej na terenie województwa łódzkiego w kolejnych latach zauważalna jest
tendencja wzrostowa. Dane o liczbie osób objętych tego rodzaju świadczeniami wskazują na
ciągle jeszcze zbyt małe, w stosunku do prognozowanych potrzeb, wykorzystanie tej
możliwości udzielania pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, co uzasadnia
konieczność podjęcia działań na rzecz pełniejszego zaspokojenia potrzeb w tym zakresie.
W roku 2010 ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało w województwie łódzkim
297 osób z zaburzeniami psychicznymi w 26 gminach. Do końca roku 2015 należałoby objąć
tą formą pomocy co najmniej 500 osób w przynajmniej 40 gminach województwa łódzkiego.
Ważnym działaniem, w ramach tego zadania, jest również rozwój chronionych form
zamieszkania. Prowadzenie mieszkań chronionych jest zadaniem własnym jednostek
samorządu terytorialnego i od ich woli oraz możliwości w zakresie zasobów lokalowych
zależne jest objęcie tą formą pomocy osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi
specjalistyczne udzielane tym osobom, niezależnie od miejsca zamieszkania są finansowane
- 59 -
z budżetu państwa. Rozwój tej formy pomocy, wyrażony w konkretnych liczbach jest trudny
do przewidzenia z powyższych względów.
Zadanie 1.3.
Wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz udzielania pomocy
osobom z zaburzeniami psychicznymi
W ramach niniejszego zadania będą realizowane działania mające na celu zachęcanie
oraz wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które działają na rzecz osób z zaburzeniami
psychicznymi, w formach instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych, takie jak promocja dobrych
praktyk oraz udzielanie wsparcia finansowego, w drodze otwartych konkursów ofert.
PRIORYTET 2.
Rozwój opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w domach pomocy
społecznej
Niewątpliwie, najbardziej zasadnym jest odchodzenie od instytucjonalnych form
opieki
dla
osób
z
zaburzeniami
psychicznymi,
w
stronę
form
środowiskowych,
w przypadkach osób, które przy odpowiednim wsparciu mogą samodzielnie funkcjonować
w środowisku zamieszkania. Jednakże, w obliczu braku w pełni rozwiniętej opieki
środowiskowej w regionie łódzkim i istnienia kategorii osób, dla których nawet szeroki zakres
wsparcia udzielanego w środowisku zamieszkania nie jest wystarczający, konieczne jest
uwzględnienie zapotrzebowania na miejsca w domach pomocy społecznej dla osób
przewlekle
psychicznie
chorych
oraz
w
domach
pomocy
społecznej
dla
osób
niepełnosprawnych intelektualnie. Utrzymujące się od lat wysokie zapotrzebowanie na tę
formę pomocy przejawia się przede wszystkim długim okresem oczekiwania na przyjęcie do
tego rodzaju domów oraz ich przepełnieniem, co skutkuje ograniczeniem możliwości
zapewnienia mieszkańcom odpowiedniej jakości świadczonych usług.
- 60 -
Zadanie 2.1.
Zwiększenie liczby miejsc w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle
psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, zarówno dla dorosłych,
jak i dla dzieci i młodzieży
Pobyt w domu pomocy społecznej jest rozwiązaniem, które powinno być stosowane
tylko w przypadku osób, w stosunku do których nie ma możliwości udzielenia skutecznego
wsparcia środowiskowego. Rozwój tego rodzaju wsparcia i wzrost jego skuteczności może
wpłynąć na ograniczenie liczby osób kierowanych do domów pomocy społecznej. Biorąc
jednak
pod
uwagę
wzrost
liczby
osób
przejawiających
zaburzenia
psychiczne,
zapotrzebowanie na miejsca w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie
chorych może się utrzymywać w najbliższych latach na niezmienionym poziomie.
Prowadzenie domów pomocy społecznej jest zadaniem własnym samorządów.
Na terenie województwa łódzkiego, w 19 domach pomocy społecznej dla osób
przewlekle psychicznie chorych oraz 12 dla niepełnosprawnych intelektualnie, w roku 2010
było łącznie 3.010 miejsc (zgodnie z zapisami statutowymi), w tym 1.189 w samej Łodzi. Przy
czym, aż w 9 powiatach województwa łódzkiego nie ma domów pomocy społecznej dla osób
przewlekle psychicznie chorych. Brak miejsc w tego typu domach pomocy społecznej,
szacowany na ogólną liczbę ok. 200 osób, jest szczególnie dotkliwy w obrębie aglomeracji
łódzkiej. Rozwiązanie tego problemu wymagałoby uruchomienia w ciągu najbliższych 2-4 lat
przynajmniej 160 nowych miejsc w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle
psychicznie chorych, w tym co najmniej jednego domu z 80 miejscami na terenie Miasta
Łodzi. Ich utworzenie stanowiłoby czynnik rozładowujący kolejkę oczekujących na przyjęcie
do funkcjonujących już domów pomocy społecznej. Potrzeby te mogą być zaspokojone pod
warunkiem podjęcia odpowiednich inicjatyw przez władze lokalne z istotnym wsparciem
finansowym zewnętrznym (fundusze europejskie lub dotacje rządowe).
PRIORYTET 3.
Inwestycja w kadry pomocy społecznej
Zapobieganie negatywnym skutkom zaburzeń psychicznym i efektywna promocja
zdrowia psychicznego wymagają, obok świadomych i aktywnych obywateli, przede
wszystkim dużej liczby profesjonalistów zatrudnionych w różnych sektorach, w tym w sektorze pomocy społecznej. Od poziomu ich wiedzy i umiejętności zależy bowiem jakość
i skuteczność usług świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi.
- 61 -
Zadanie 3.1.
Podnoszenie kwalifikacji oraz szkolenie kadry realizującej zadania z zakresu pomocy
społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Doskonalenie systemu wsparcia społecznego obejmuje przede wszystkim rozwój
kompetencji zawodowych pracowników tego sektora.
Realizując działania w ramach tego zadania należy pamiętać, iż na potrzeby
edukacyjne pracowników służb społecznych, a zwłaszcza pracowników socjalnych, wpływ
mają zarówno ich indywidualne aspiracje zawodowe, jak i wymóg kształcenia nakładany
na tę grupę zawodową przez ustawę o pomocy społecznej.
Dotychczasowe doświadczenia w zakresie doskonalenia umiejętności kadr powinny
być ujęte w ramy wieloletniego projektu pozwalającego w sposób planowy zmieniać
funkcjonowanie pomocy społecznej w regionie.
Intensywnym wsparciem szkoleniowym powinny w pierwszej kolejności zostać objęte
następujące grupy osób:

Przedstawiciele
władz
lokalnych,
kierownicy
ośrodków
pomocy
społecznej
i powiatowych centrów pomocy rodzinie – w zakresie umiejętności analizowania
sytuacji społecznej i demograficznej, podstaw prawnych udzielania pomocy osobom
z zaburzeniami psychicznymi, znajomości form i rodzajów wsparcia osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz współdziałania z partnerami społecznymi w celu
tworzenia lokalnych programów i sieci oparcia społecznego dla tej kategorii osób,

Przedstawiciele organizacji pozarządowych – w zakresie podstaw prawnych
udzielania pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, znajomości form
i rodzajów wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz źródeł ich finansowania,

Pracownicy socjalni – w zakresie kontaktów z osobami z zaburzeniami psychicznymi
różnych typów, umiejętności trafnego identyfikowania potrzeb tych osób i doboru
najefektywniejszych dla nich rodzajów wsparcia,

Członkowie zespołów wspierająco-aktywizujących w środowiskowych domach
samopomocy – w zakresie tworzenia i metod realizacji indywidualnych planów
wspierająco-aktywizujących.
Dla każdej z tych grup osób należałoby przewidzieć szkolenia co najmniej raz w roku.
W proces opracowywania programów szkoleń i ich realizacji należy włączyć szkoły wyższe,
pracowników resortu zdrowia oraz pracy i polityki społecznej, pełnomocnika rządu ds. osób
niepełnosprawnych, lekarzy psychiatrów oraz osoby sprawujące nadzór nad różnymi formami
wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi.
- 62 -
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.3.
REALIZACJA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU ROZWOJU ZRÓŻNICOWANYCH FORM
WSPIERANEGO
ZATRUDNIENIA
I
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
SPOŁECZNEJ
DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
Praca stanowi istotną wartość w życiu każdego człowieka. Obecna lub przeszła
choroba psychiczna często idzie w parze z trudnościami w podjęciu lub kontynuowaniu pracy
zawodowej.
Dzięki
możliwości
zatrudnienia,
osoby
z
zaburzeniami
psychicznymi
doświadczają niezależności, utrzymują aktywny kontakt z otoczeniem, rozwijają swoje
umiejętności zawodowe oraz osobiste, ale przede wszystkim czują się pełnowartościowymi
członkami społeczeństwa. Tym samym, tworzenie warunków, w których osoba chorująca
psychicznie ma realny wybór na rynku pracy i może korzystać ze zróżnicowanych ofert i form
zatrudnienia, niewątpliwie stanowi jeden z priorytetów.
W ostatnich latach, pomimo zauważalnego spadku poziomu bezrobocia w kraju, poza
rynkiem pracy pozostaje wciąż bardzo wiele osób.
Osoby niepełnosprawne, w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi, stanowią grupę
społeczno-ekonomiczną o najniższym wskaźniku zatrudnienia w Polsce. Niski poziom
zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest obserwowany na całym świecie, jednak w Polsce
wskaźniki obrazujące ich udział w rynku pracy zdają się osiągać szczególnie niskie wartości.
Taki stan rzeczy może być spowodowany większymi niż przeciętne trudnościami
w znalezieniu pracy, a także brakiem chęci lub możliwości wejścia na rynek pracy.
Wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych stanowi jedno z trudniejszych wyzwań
dla Polski, w tym dla województwa łódzkiego. 1
W przypadku osób chorych psychicznie, rzeczywisty rozmiar problemu występowania
znacznych trudności w znalezieniu pracy i utrzymaniu jej nie jest dokładnie oszacowany.
Powszechnie wiadomym jest jednak, iż zaburzenia psychiczne są jedną z najczęstszych przyczyn
orzekania o niezdolności do pracy i pobierania świadczeń z tego tytułu.
Jednocześnie, aktywność zawodowa to jeden z najistotniejszych czynników
sprzyjających wydłużeniu okresu remisji choroby psychicznej oraz zapobiegających izolacji,
wykluczeniu społecznemu czy też stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Dlatego
tak ważne jest poszukiwanie nowych sposobów na wspieranie podejmowania zatrudnienia
przez osoby chore oraz promocji nowych form ich zatrudnienia wśród potencjalnych
pracodawców.
1
Rynek pracy – analiza bezrobocia w 2010 r., opracowanie WUP Łódź.
- 63 -
PRIORYTET 1.
Przeciwdziałanie
marginalizacji
osób
chorych
psychicznie
w
obszarze
życia
zawodowego
Otwartość na zatrudnienie osób niepełnosprawnych wśród pracodawców, jest w dużym
stopniu uzależniona od rodzaju schorzenia, z jakim się spotykają - zdecydowanie częściej
akceptują oni osobę z dysfunkcją np. narządu ruchu, aniżeli osobę niepełnosprawną umysłowo
czy chorą psychicznie.
Jest to wynikiem powszechnie obowiązujących i utrwalonych w społeczeństwie
stereotypów
i
uprzedzeń,
piętnujących
chorych
psychicznie
jako
nieobliczalnych,
niepoczytalnych lub niekompetentnych. Pierwszym krokiem w kierunku przeciwdziałania
marginalizacji osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy i w szeroko rozumianym życiu
zawodowym powinno stać się podjęcie wszelkich możliwych działań promujących chorych
psychicznie jako pełnowartościowych pracowników.
Zadanie 1.1.
Promowanie idei zatrudniania osób chorych psychicznie jako wartościowych
pracowników
Nie wszyscy pracodawcy zdają sobie sprawę z faktu, iż osoby chore psychicznie mogą
sprawnie wykonywać obowiązki zawodowe i być pełnowartościowymi pracownikami. Aby
przełamać obowiązujące w społeczeństwie uprzedzenia, niezwykle istotne jest dostarczanie
pracodawcom informacji na temat specyfiki chorób psychicznych oraz realnych możliwości
zatrudnienia osób z tej grupy. Należy zauważyć, iż żadna z dotychczasowych kampanii
medialnych poświęconych pracy dla osób niepełnosprawnych nie koncentruje się na osobach
chorych psychicznie, mimo że to właśnie w tej grupie wskaźnik bezrobocia jest jednym
z najwyższych,
a grupa ta budzi najsilniejsze obawy
ewentualnych
pracodawców
i współpracowników.
W celu osiągnięcia w społeczeństwie wysokiego poziomu wiedzy na temat korzyści
wynikających ze wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy, niebagatelną
rolę odegra upowszechnianie informacji o sukcesach osób z zaburzeniami psychicznymi
w zakresie podjęcia pracy, samozatrudnienia i innych formach aktywizacji, przedstawiane
zarówno z perspektywy pracodawcy, jak i pracownika chorego psychicznie.
W walce ze stereotypami niezmiernie istotna jest również organizacja kampanii
informacyjnych, konferencji, spotkań, sympozjów na rzecz promocji zatrudniania wspieranego
lub zatrudniania w ramach instytucji ekonomii społecznych osób z zaburzeniami psychicznymi,
gdyż odruchy niechęci bądź lęk przed chorymi wynikają w dużej mierze z niewiedzy.
- 64 -
Zadanie 1.2.
Rozwój doradztwa zawodowego w instytucjach zajmujących się osobami chorymi
psychicznie
Częstym powodem rezygnacji z poszukiwania możliwości zatrudnienia i/lub rozwoju
zawodowego osób z zaburzeniami psychicznymi są objawy towarzyszące ich chorobom,
obejmujące tendencje do izolowania się, lęk przed nawiązywaniem kontaktów z innymi czy
też niską samoocenę.
Mając na uwadze powyższe, kolejnym rodzajem działań zmierzających do aktywizacji
zawodowej osób chorych psychicznie jest wspieranie ich i informowanie o dostępnych im
możliwościach rozwoju zawodowego.
Niezwykle istotne z perspektywy osoby chorej psychicznie może być udzielenie jej
pomocy w postaci rozmowy z doradcą zawodowym, opracowanie dla niej indywidualnej
ścieżki kariery, poinformowanie o istnieniu spółdzielni socjalnych, firm społecznych - czyli
instytucji, w których osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą zdobywać doświadczenia
zawodowe, umożliwiające powrót na rynek pracy. Niezbędne jest również upowszechnianie
informacji o firmach i pracodawcach, którzy zatrudniają osoby z zaburzeniami psychicznymi.
Jednocześnie, poprzez prowadzenie akcji i programów edukacyjnych skierowanych
do osób z zaburzeniami psychicznymi należy podkreślać wagę doskonalenia umiejętności,
podnoszenia kwalifikacji i uczenia się przez całe życie, tak aby brak możliwości uzyskania
zatrudnienia w jednym, wcześniej wyuczonym zawodzie nie przesądzał o całkowitej
bierności zawodowej osoby chorej psychicznie.
PRIORYTET 2.
Tworzenie realnych środowisk pracy dla osób chorych psychicznie
Osoby z zaburzeniami psychicznymi potrzebują takich stanowisk pracy, które
zapewniałyby im kontakt z innymi, wykonywanie satysfakcjonującej i potrzebnej innym
ludziom pracy. Niezmiernie istotne jest dla nich funkcjonowanie w takim środowisku pracy,
które daje im wsparcie, jest przyjazne a jednocześnie stawia im wymagania możliwe do
spełnienia. W myśl tych zasad należałoby tworzyć takie rozwiązanie, które będą kłaść nacisk
na kształtowanie środowiska pracy i możliwości rozwoju zawodowego osób chorujących
psychicznie. Tym samym, kluczem do integracji społecznej jest stworzenie zróżnicowanej
infrastruktury zatrudnienia, między innymi tzw. firm społecznych.
- 65 -
Zadanie 2.1.
Promocja i wspieranie powstawania firm społecznych zatrudniających osoby
z zaburzeniami psychicznymi
Firma społeczna to przedsiębiorstwo społeczne, które w doskonały sposób
odpowiada na potrzeby osób chorujących psychicznie. Głównym jej celem nie jest
osiągnięcie maksymalnej ekonomicznie wydajności, lecz tworzenie miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych.
Typowymi
pracownikami
tych
firm
są
bezrobotne
osoby
niepełnosprawne, które nie są w stanie utrzymać stanowiska na rynku pracy bez
odpowiedniej pomocy i adaptacji. Jednym z podstawowych założeń firm społecznych jest
stworzenie warunków pracy wolnych od jakichkolwiek przejawów uprzedzeń, stygmatyzacji
czy wykluczenia społecznego.
Zadanie 2.2.
Promocja i wspieranie powstawania instytucji integracji społecznej – Centrów
Integracji Społecznej (CIS) i Klubów Integracji Społecznej (KIS)
Centra i kluby integracji społecznej wykonują funkcje społeczno – wychowawcze
(aktywność w sferze reintegracji społecznej, resocjalizacji i socjalizacji), ochronne
(zapewnienie odpowiednich warunków pracy, czasu pracy, wyżywienia oraz ekwiwalentu
wynagrodzenia),
ekonomiczne
(statutowa
działalność
o
charakterze
produkcyjnym,
handlowym lub usługowym), edukacyjne (praktyka działania w zakresie szeroko rozumianej
reorientacji
zawodowej
oraz
doskonalenia
zawodowego),
a
także
terapeutyczne
(eliminowanie źródeł, objawów i skutków psychologiczno – społecznych dysfunkcji).
W celu umożliwienia coraz większej grupie osób chorych psychicznie korzystanie
z proponowanych w ramach powyższych instytucji działań szczególnie istotne jest
wspieranie i promowanie ich powstawania, między innymi poprzez uwydatnienie korzyści
związanych z rehabilitacją zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi.
- 66 -
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.4.
REALIZACJA PLANU STOPNIOWEGO ZMNIEJSZANIA I PRZEKSZTAŁCANIA DUŻYCH
SZPITALI
PSYCHIATRYCZNYCH
ZAPEWNIAJĄCE
PRZENOSZENIEM
PROFILOWANE
ZADAŃ
W
USŁUGI
PLACÓWKI
WYSPECJALIZOWANE,
ZDROWOTNE
PODSTAWOWEJ
Z
JEDNOCZESNYM
PSYCHIATRYCZNEJ
OPIEKI
STACJONARNEJ DO ODDZIAŁÓW SZPITALI OGÓLNYCH
Opracowanie Planu dla województwa jest zapisane w Zadaniu 2.1.4. Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Na terenie województwa łódzkiego znajdują się dwa duże szpitale psychiatryczne
(Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi i Wojewódzki Szpital
Psychiatryczny w Warcie), a także dwa szpitale ogólne posiadające w swej strukturze
oddziały psychiatryczne (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Zgierzu oraz Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie), dla których organem
założycielskim jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Ponadto funkcjonuje Centralny
Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który świadczy usługi z tego rodzaju
oraz dwa inne szpitale ogólne, posiadające w swej strukturze oddziały psychiatryczne
(Tomaszowskie Centrum Zdrowia, Pabianickie Centrum Medyczne). Jednocześnie opiekę
psychiatryczną w warunkach stacjonarnych na terenie województwa łódzkiego oferują:
niepubliczne placówki w Tuszynie, Szczercowie i Bełchatowie oraz Miejski Ośrodek Terapii
Uzależnień oraz ZOL w Jedliczach.
W ramach niniejszego celu nie określono priorytetów i zadań do realizacji, a jedynie
wskazano rozwiązania organizacyjne w poszczególnych placówkach. Poniższe informacje
zostały uzyskane od Dyrektorów Szpitali, będących jednocześnie członkami Zespołu
Koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Celem zapisanych poniżej działań przekształceniowych Szpitali jest próba osiągnięcia
wskaźników określonych w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Należy zaznaczyć, biorąc pod
uwagę aktualne zasoby województwa, że nie powinno się redukować liczby łóżek w dużych
szpitalach
psychiatrycznych
do
300,
bez
uprzedniego
zorganizowania
oddziałów
realizujących dane świadczenia w szpitalach ogólnych i rozwinięcia sieci wsparcia
środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Warto także zauważyć, iż wszelkie
przekształcenia oraz zmiany w zakresie świadczonych przez Szpitale usług powinny iść
w parze ze zwiększonym finansowaniem poszczególnych zakresów świadczeń przez
Narodowy Fundusz Zdrowia. Dopiero zapewnienie środków na udzielanie tychże świadczeń
pozwoli na faktyczną, odczuwalną przez mieszkańców województwa, zmianę.
- 67 -
ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE
1.
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
Organem
założycielskim
Specjalistycznego
Psychiatrycznego
Zespołu
Opieki
Zdrowotnej w Łodzi jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Szpital realizując kontrakty
zawarte z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, świadczy
usługi medyczne w zakresie lecznictwa zamkniętego i specjalistycznego ambulatoryjnego,
obejmujące wykonywanie procedur z zakresu opieki psychiatrycznej, psychologicznej oraz
terapii uzależnień zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.
Kod
oddziału
Liczba
łóżek/miejsc
dziennych - stan
na 31. 12. 2010 r.
Liczba
leczonych
chorych
III R (rehabilitacji neurologicznej)
4306
10
160
IV (psychiatryczny ogólny)
4700
45
532
VI B (psychiatryczny ogólny)
4700
20*
113
VII (psychiatryczny ogólny)
4700
45
535
VIII A (psychogeriatryczny)
4712
55
605
VIII B (psychiatryczny ogólny)
4700
63
981
IX A (terapii uzależnienia od alkoholu)
4744
27
386
IX C (detoksykacyjny alkoholowy)
4742
10
738
IX B (psychiatryczny ogólny)
4700
68
897
X A (detoksykacji od substancji psychoaktywnych)
X B (terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
ze współistniejącymi zaburzeniami psych.)
4748
16
573
4754
16
135
X C (psychiatryczny ogólny)
4700
45
523
Oddział psychiatryczny dla dzieci
4701
21
169
4700
46
489
487
6836
Nazwa oddziału
XI B (psychiatryczny ogólny) Klinika Psychiatrii i Zaburzeń
Nerwicowych z Oddziałem Interwencji Kryzysowych UM w
Łodzi
Dzienny psychiatryczny "Aleksandrowska"
2700
40
196
Dzienny psychiatryczny "Przędzalniana"
2700
40
195
Dzienny psychiatryczny "Solna"
2700
40
206
Dzienny psychiatryczny dla dzieci "Głogowa"
2701
35
76
155
673
suma
*według danych WCZP w Łodzi – liczba łóżek na oddziale VIB wynosi 42.
- 68 -
Nazwa poradni
Liczba udzielonych porad
stan na dzień 31.12.2010r
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych ul. Lniana 2
21 842
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych ul. Sieradzka 11
34 529
Poradnia Zdrowia Psychicznego i Patologii Współżycia ul. Pomorska 54
4 302
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci ul. Sieradzka 11
4 418
Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień, ul. Pomorska 54
19 688
Poradnia Leczenia Uzależnień od Narkotyków i Innych Substancji
Psychoaktywnych, ul. Pomorska 54
3 295
Punkt substytucyjnego leczenia metadonem, ul. Aleksandrowska 159
27 070
suma
115 144
Zmiany organizacyjne:
W świetle zalecanych w Rozporządzeniu wskaźników zasadnym jest organizacyjne
wyodrębnienie ze struktury szpitala dwóch pionów lecznictwa: psychiatrycznego oraz
terapii uzależnień (tzw. „Centrum Leczenia Uzależnień”).
W ramach komórek udzielających świadczeń z zakresu leczenia psychiatrycznego
planowane jest utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego (z odrębnym zespołem dla
dorosłych i dziecięco-młodzieżowym). W celu zabezpieczenia bazy lokalowej na te potrzeby
planowane jest likwidacja Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej. Jest to jedyny oddział
odbiegający od specjalistycznego charakteru jednostki. Ponadto, bez współistniejącej
neurologii, diagnostyki obrazowej, a także pełnego zaplecza rehabilitacyjnego nie wydaje się
celowe pozostawienie w strukturze Szpitala tego oddziału.
W związku z wyraźnym wzrostem liczby pacjentów hospitalizowanych w oddziałach
psychiatrycznych z powodu uzależnień od wszelkiego rodzaju substancji psychoaktywnych
oraz wynikających z nich następstw oraz widocznym brakiem wystarczającej liczby łóżek
tzw. „detoksykacyjnych”, koniecznych do prowadzenia właściwego i bezpiecznego
odtruwania pacjenta z zespołem abstynencyjnym, wynikającym z uzależnienia od alkoholu
bądź innej substancji psychoaktywnej kolejnym celowym do podjęcia działaniem ma być
przekształcenie Oddziału detoksykacyjnego 10 łóżkowego w oddział 45 łóżkowy.
Obecnie, brak odpowiedniej liczby łóżek „detoksykacyjnych” prowadzi do konieczności
umieszczania pacjentów z powikłaniami uzależnień w oddziałach ogólnopsychiatrycznych,
co w sposób znaczący zaburza proces terapii pacjentów z innymi zaburzeniami
psychicznymi, którzy wymagają innych oddziaływań leczniczych. Istotne znaczenie ma
również aspekt
ekonomiczny
-
detoksykacja
prowadzona
w
warunkach
oddziału
ogólnopsychiatrycznego jest niżej wyceniana niż to samo świadczenie realizowane
w oddziale detoksykacji.
- 69 -
Celowe, w świetle NPOZP, jest również utworzenie oddziału detoksykacji od
substancji psychoaktywnych.
Kolejnym zasadnym działaniem jest zgromadzenie różnych form opieki dla dzieci
i młodzieży w jednej lokalizacji i tym samym utworzenie swoistego zespołu dziecięcomłodzieżowego w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego. Pozwoli to na uzupełnienie
oferty terapeutycznej i może stanowić doskonały pomost między leczeniem w warunkach
zamkniętych i ambulatoryjnych. Istotnym jest również fakt, że przy obecnej, deficytowej
liczbie psychiatrów dziecięcych, personel tworzący zespół (poradnia – oddział dzienny –
oddział szpitalny) będzie miał możliwość płynnego uzupełniania się w zakresie pojawiających
się potrzeb.
W ramach wyodrębnionego pionu leczenia uzależnień (tzw. „Centrum Leczenia
Uzależnień”)
zasadnym
byłoby
utworzenie dziennego oddziału terapii
leczenia
uzależnień od alkoholu, co pozwoli na konsolidację świadczeń z zakresu uzależnień
w jednym ośrodku.
Ponadto, w planach Szpitala znajduje się zamiar utworzenia poradni leczenia
uzależnień dla młodzieży – pozwoli to na dostęp do świadczeń udzielanych przez wysoce
wykwalifikowany personel zgrupowany w tzw. „Centrum Leczenia Uzależnień” dla osób
poniżej 16 roku życia. Co prawda, wskaźniki dostępności określone w Narodowym
Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego nie odnoszą się do poradni leczenia uzależnień
dla młodzieży, jednakże biorąc pod uwagę brak dostępu do tego rodzaju świadczeń
w województwie utworzenie jej jest wskazanym działaniem.
Pozostałe zmiany organizacyjne:

Budowa 3 nowych pawilonów. Szacunkowy koszt budowy jednego budynku wynosi
około 5 mln zł. W nowowybudowanych pawilonach oraz w pawilonach nr VIII, IX, X i XI
zostałaby zlokalizowana cała działalność szpitala.

Utworzenie oddziału terapii uzależnień dla młodzieży – z uwagi na konieczność
utworzenia oddziału terapii uzależnień dla pacjentów nieletnich, którzy wymagają
zupełnie
odrębnych
metod
i
programu
terapeutycznego
niż
osoby
dorosłe
z wieloletnim okresem uzależnienia. Aktualnie na terenie województwa łódzkiego brak
jest wyspecjalizowanych ośrodków gwarantujących hospitalizację dla tej grupy
pacjentów, którzy wielokrotnie stają się ogromnym problemem dla oddziałów
ogólnopsychiatrycznych, ze względu na zaburzenia zachowania. W województwie nie
funkcjonuje oddział terapii uzależnień dla młodzieży, a Narodowy Program Ochrony
Zdrowia Psychicznego nie odnosi się do tego rodzaju działań, ale biorąc pod uwagę
epidemiologię, utworzenie go jest wskazanym działaniem.
- 70 -
2.
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie jest jednostką podległą Samorządowi
Województwa Łódzkiego.
Nazwa oddziału
Kod
oddziału
Liczba
łóżek/miejsc
stan na dzień
31.12.2010 r.
Liczba
leczonych
chorych
Oddział psychiatryczny obserwacyjno- diagnostyczny IIIB
4700
49
502
Oddział psychiatryczny obserwacyjno- diagnostyczny IIIC
4700
49
523
Oddział psychiatryczny obserwacyjno- diagnostyczny VA
4700
49
601
Oddział psychiatryczny obserwacyjno- diagnostyczny VB
4700
30
362
Oddział psychiatryczny obserwacyjno- diagnostyczny VC
4700
30
397
Oddział psychiatryczny obserwacyjno- diagnostyczny VD
4700
30
372
Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
4705
34
292
Oddział rehabilitacji psychiatrycznej
4702
38
177
Oddział leczenia uzależnień
4740
50
684
Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych
(detoksykacji)
4742
45
1 241
Zakład opiekuńczo - leczniczy psychiatryczny
5172
35
65
439
5 216
suma
Nazwa poradni
Liczba udzielonych porad
stan na dzień 31.12.2010 r.
Poradnia zdrowia psychicznego
14 911
Poradnia terapii uzależnienie od alkoholu i współuzależnienie
4 660
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
934
Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży
57
suma
20 562
Zmiany organizacyjne
W świetle zalecanych w Rozporządzeniu wskaźników zasadnym jest organizacyjne
wyodrębnienie ze struktury szpitala dwóch pionów lecznictwa: psychiatrycznego oraz terapii
uzależnień.
W
ramach
komórek
udzielających
świadczeń
z
zakresu
leczenia
psychiatrycznego mogłoby zostać utworzone Centrum Zdrowia Psychicznego (z odrębnym
zespołem dla dorosłych i dziecięco-młodzieżowym).
Ponadto, w planach Dyrekcji Szpitala znajduje się zamierzenie wybudowania
Pawilonu leczenia uzależnień. Przedmiotowa inwestycja zakłada budowę dwupiętrowego
budynku podzielonego na dwie części, z których jedną zajmowałby oddział leczenia
- 71 -
uzależnień dla pacjentów dobrowolnych, natomiast drugą - oddział odwykowy
o wzmocnionym zabezpieczeniu dla pacjentów kierowanych wyrokiem sądu.
W
wyniku
przeniesienia
oddziału
leczenia
uzależnień
z
Pawilonu
I
do
nowowybudowanego budynku powstałaby przestrzeń, którą Szpital mógłby zaadaptować na
rozszerzenie bazy łóżkowej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Należy podkreślić,
iż zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym
w Warcie jest jednym z 2 istniejących w województwie łódzkim. Średni czas oczekiwania na
przyjęcie do ZOL wynosi 12 miesięcy.
Ponadto Rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego, określa zalecane wskaźniki dostępności w psychiatrycznej opiece zdrowotnej.
Według nich minimalny wskaźnik dla oddziałów opiekuńczych dla dorosłych z zaburzeniami
psychicznymi (tj. zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych) wynosi
1-2 łóżka na 10.000 mieszkańców, co oznacza, że w województwie łódzkim liczba łóżek tego
typu powinna wynosić co najmniej 254. Zasadnym zatem jest rozszerzenie bazy łóżkowej
zakładu opiekuńczo-leczniczego.
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
3.
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest wiodącą jednostką
udzielającą świadczeń zdrowotnych głównie w zakresie psychiatrii. Posiada kontrakt z NFZ
w zakresie hospitalizacji i ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej, leczenia psychiatrycznego
środowiskowego, hostelu i dziennego ośrodka terapeutycznego.
Nazwa oddziału
kod
oddziału
Oddział Zaburzeń Psychotycznych
4700
Liczba
łóżek/miejsc stan
na dzień
31.12.2010 r.
48
Oddział Zaburzeń Afektywnych
4700
36
478
Oddział Diagnostyczno-Obserwacyjny + Pododdział Zaburzeń
Odżywiania
4700
36
442
Oddział Psychiatrii Młodzieżowej
4703
40
393
Oddział Psychiatrii Wieku Podeszłego
4712
28
264
188
2 029
SUMA
452
Pododdział Dzienny Zaburzeń Psychotycznych
2700
20
110
Pododdział Dzienny Chorób Afektywnych
2700
20
163
Pododdział Dzienny Psychiatrii Młodzieżowej
2701
8
64
Dzienny Oddział Terapeutyczny Dla Młodzieży
2701
35
123
Ośrodek Pomocy Psychologicznej Dla Młodzieży - Hostel
2721
14
51
97
511
SUMA
- 72 -
Liczba
leczonych
chorych
Nazwa poradni
Liczba udzielonych porad stan
na dzień 31.12.2010 r.
Przychodnia Leczniczo-Konsultacyjna Klinik Psychiatrycznych – porady
lekarskie dla dorosłych
18252
Przychodnia Leczniczo-Konsultacyjna Klinik Psychiatrycznych – porady
psychologiczne dla dorosłych
8085
Przychodnia Leczniczo-Konsultacyjna Klinik Psychiatrycznych – porady
lekarskie dla młodzieży
989
Przychodnia Leczniczo-Konsultacyjna Klinik Psychiatrycznych – porady
psychologiczne dla młodzieży
850
suma
28176
Zmiany organizacyjne Szpitala:
W
latach
2011-2012
ze
środków
Ministerstwa
Zdrowia
planowana
jest
restrukturyzacja oddziałów stacjonarnych Klinik Psychiatrycznych oraz Izby Przyjęć.
Pozwoli to na poszerzenie dostępności dla pacjentów, podniesienie komfortu pobytu
w oddziałach stacjonarnych i dziennych.
Planowane jest pozyskanie środków niezbędnych na przeniesienie w 2011 roku
Przychodni Leczniczo-Konsultacyjnej Klinik Psychiatrycznych z głównego budynku Szpitala
do budynku zajmowanego niegdyś przez szpitalną pralnię, mieszczącego się na terenie
kompleksu
Szpitala.
Zapewni
to
rozdzielenie
pacjentów
ambulatoryjnych
od
hospitalizowanych, podnosząc komfort i bezpieczeństwo chorych oraz rozwój opieki
środowiskowej.
W związku z opisanymi powyżej działaniami planowany jest kompleksowy remont
i przebudowa dawnego budynku pralni. W jej wyniku utworzonych zostanie 15 gabinetów
lekarskich
(część
Przychodni
Leczniczo-Konsultacyjnej)
oraz
przeniesione
zostaną
3 oddziały dzienne z głównego budynku Szpitala (oddział dzienny psychiatrii młodzieżowej,
zaburzeń afektywnych oraz zaburzeń psychotycznych). Ponadto planowane jest utworzenie
2
nowych
oddziałów
dziennych:
psychiatrii
wieku
podeszłego
oraz
rehabilitacji
psychiatrycznej.
W opisany powyżej sposób zostanie stworzone Centrum Zdrowia Psychicznego,
zgodnie z założeniami Narodowego programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Szpital oszacował wielkość środków niezbędnych na realizację planowanych
przedsięwzięć na ok. 15 milionów złotych.
Szpital pozyskał w roku 2011 środki z budżetu Ministerstwa Zdrowia w wysokości
2 milionów złotych na rozpoczęcie prac związanych z restrukturyzacją oddziałów
stacjonarnych Klinik Psychiatrycznych i Izby Przyjęć. Do wydatkowania na ten cel w latach
przyszłych ze środków Ministra Zdrowia pozostaje 4,5 miliona złotych.
- 73 -
Na działania zmierzające do utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego Szpital
planuje pozyskanie środków w ramach działań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego oraz w miarę ich dostępności – funduszy z budżetu państwa (część 46 –
Zdrowie), w ramach realizacji kolejnych etapów restrukturyzacji i modernizacji Klinik
Psychiatrii. Wysokość wymaganych do zgromadzenia środków wynosi ok. 10 milionów
złotych.
4.
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Szpital
Wojewódzki
im.
Jana
Pawła
II
w
Bełchatowie,
jest
szpitalem
wielospecjalistycznym, w którym funkcjonuje 25 oddziałów szpitalnych (w tym Zakład
Opiekuńczo Leczniczy). Organem założycielskim Szpitala jest Samorząd Województwa
Łódzkiego.
Nazwa oddziału
kod
oddziału
Oddział psychiatryczny I*
4700
Liczba
łóżek/miejsc stan
na dzień
31.12.2010 r.
115
Oddział psychiatryczny II
4700
50
581
Oddział leczenia alkoholowych zespołów
abstynencyjnych
4742
26
1207
Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
4744
36
398
227
3197
30
80
30
80
suma
Oddział psychiatryczny dzienny
2700
suma
Liczba
leczonych
chorych
1011
*1.10.2011 r. dokonano podziału na Oddział IA (58 łóżek) i IB (57 łóżek)
Nazwa poradni
Liczba udzielonych
porad - stan na dzień
31.12.2010 r.
Poradnia zdrowia psychicznego
7755
Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od
alkoholu
7700
suma
15455
Komórki pionu psychiatrycznego funkcjonują w Szpitalu od ponad 20 lat. W okresie
tym poza drobnymi zmianami, nie dokonywano żadnych istotnych zmian w organizacji
udzielania świadczeń zdrowotnych, jak również nie przeprowadzano prac remontowomodernizacyjnych. W efekcie wieloletniego funkcjonowania, jak również z uwagi na
specyfikę tej dziedziny medycyny komórki pionu psychiatrycznego w ramach opieki
stacjonarnej,
a
zwłaszcza
Oddział
psychiatryczny
I,
wymagają
przeprowadzenia
gruntownych prac budowlanych i dostosowania do obowiązujących wymagań prawnych
w tym zakresie.
- 74 -
Z kolei Oddział psychiatryczny II zgodnie z uwagą Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala
Psychiatrycznego wymaga zorganizowania separatki w celu zwiększenia bezpieczeństwa
hospitalizowanych pacjentów.
W ramach opieki psychiatrycznej planowane jest podjęcie działań w celu uzupełnienia
instytucjonalnej
opieki
psychiatrycznej
opieką
środowiskową
przy
jednoczesnym
zmniejszeniu liczby łóżek stacjonarnych. Wiąże się to z utworzeniem specjalistycznych
zespołów środowiskowych składających się na przykład z lekarza, psychologa, pielęgniarki,
terapeutów środowiskowych czy pracowników socjalnych. Zmiana sposobu opieki nad
pacjentem będzie miała na celu umożliwienie chorym funkcjonowanie w ich środowisku
społecznym zarówno rodzinnym jak i zawodowym. Środowiskowy model psychiatrycznej
opieki zdrowotnej jest zgodny z założeniami Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego
oraz rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia.
5.
NZOZ Pabianickie Centrum Medyczne
NZOZ Pabianickie Centrum Medyczne jest kompleksem medycznym ambulatoryjnoszpitalnym powstałym na bazie zlikwidowanego SPZOZ im. E. Biernackiego. Jedną
ze struktur był Pion Psychiatryczny składający się z części ambulatoryjnej (Poradnia Zdrowia
Psychicznego, Poradnia Leczenia Uzależnień, Poradnia Psychologiczna) oraz części
szpitalnej (Oddział Psychiatryczny Męski, Oddział Psychiatryczny Kobiecy i Oddział
Psychiatryczny Dzienny).
Nazwa oddziału
kod
oddziału
Liczba
łóżek/miejsc
stan na dzień
31.12.2010 r.
Liczba
leczonych
chorych
Oddział Psychiatryczny Kobiecy*
4700
40
273
Oddział Psychiatryczny Męski*
4700
50
454
90
727
12
63
12
63
suma
Oddział Dzienny Psychiatryczny*
suma
2700
* Oddziały zostały przekształcone od 1.05.2011r. w Pabianickie Centrum Psychiatryczne z oddziałami:
1. Oddział Psychiatryczny Kobiecy i Męski – liczba łóżek: 90 (z planowaną redukcją od 01.07.2011. do 80)
2. Oddział Psychiatryczny Dzienny – liczba łóżek: 12.
3. Oddział Psychiatryczny dla Przewlekle Chorych – liczba łóżek: 5.
4. Ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych – liczba łóżek: 5.
- 75 -
Nazwa poradni
kod
oddziału
Liczba udzielonych porad
stan na dzień 31.12.2010 r.
Poradnia Zdrowia Psychicznego
1700
11383
Poradnia Leczenia Uzależnień
1740
4419
Poradnia Psychologiczna dla Dorosłych
1790
827
suma
16629
Zmiany organizacyjne:
W związku z koniecznością reorganizacji starej struktury wykonany został projekt
zmian, mający na celu racjonalne i optymalne wykorzystanie posiadanej powierzchni
szpitalnej jak i pracy zatrudnionego tam personelu. Wdrażanie projektu rozpoczęto
w kwietniu 2011 r., tak aby z dniem 01 maja br. rozpoczęło funkcjonowanie Pabianickie
Centrum Psychiatryczne (PCP).
PCP jest integralną częścią obecnego NZOZ Pabianickie Centrum Medyczne,
a w planach rozwojowych docelowo ma być niezależnym NZOZ-em, pozostającym pod
zarządem miasta. Plany rozwoju PCP nie przewidują przejęcia przez spółkę zewnętrzną.
Sam zamysł powstania PCP był odzewem na trudną sytuację ekonomiczno - finansową
Pionu Psychiatrycznego.
Realizowana
Psychiatrycznego
koncepcja
Kobiecego
przekształceń
i
przewidywała
Psychiatrycznego
połączenie
Męskiego
w
Oddziałów
jeden
Oddział
Psychiatryczny. Oddział ten nie jest profilowany, czyli ma charakter ogólno-psychiatryczny.
Pozostaje zachowany podział istniejącej obecnie przestrzeni części pobytowej zajmowanej
przez dotychczasowe jednostki (parter mężczyźni, piętro kobiety), aż do chwili oceny
zapotrzebowania na świadczenie usług w obrębie pacjentów każdej z płci.
Istniejący przed przekształceniem Oddział Dzienny pozostaje w niezmienionej formie,
natomiast, został przeniesiony do nowej lokalizacji, dzięki czemu zyskał większą
powierzchnię i większą funkcjonalność.
Powstały dwie nowe jednostki stacjonarne: Ośrodek Leczenia Alkoholowych
Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA), oraz Oddział Psychiatryczny dla Przewlekle Chorych
(OPdPCh). Obie te jednostki ze względu na brak kontraktu z NFZ, działają w chwili obecnej
na
zasadach
komercyjnych.
Założeniem
jest
tu
świadczenie
usług
dla
osób
zainteresowanych detoksykacją od różnych substancji psychoaktywnych (OLAZA) oraz
okresowym pobytem osób przewlekle chorych psychiatrycznie niewymagających leczenia
szpitalnego, a jedynie opieki i nadzoru, którego z różnych przyczyn nie może czasowo
zapewnić rodzina (OPdPCh).
- 76 -
W zakresie części ambulatoryjnej wszystkie dotychczasowe poradnie pozostają
w niezmienionej formie.
W kolejnych latach w Pabianickim Centrum Psychiatrycznym planowane jest
uruchomienie Poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży, co w świetle zapisów
Rozporządzenia w sprawie NPOZP jest działaniem jak najbardziej zasadnym.
Założenia przewidują również do roku 2015 utworzenie Oddziału Dziennego
Leczenia
Uzależnień
od
substancji
psychoaktywnych,
oraz
Oddziału
wyspecjalizowanego w leczeniu chorych z podwójną diagnozą, co jest reakcją na
zapotrzebowanie obserwowane w rejonie objętym działaniem szpitala.
Planuje się aby te trzy, planowane do utworzenia, komórki organizacyjne udzielały
świadczeń w ramach NFZ.
Ponadto na terenie obiektów powstałego PCP wymagane są pilne prace remontowe
lub przystosowawcze do powstania nowych struktur i utrzymania funkcjonowania obecnych.
Najpilniejsze przedsięwzięcia przedstawiono poniżej.
1. Modernizacja i przebudowa wymiennikowni wraz z węzłem cieplnym. Przewidywany
koszt: 500 000,00 PLN
2. Modernizacja ogrodzenia i bram wjazdowych szpitala. Przewidywany koszt: 50 000,00
PLN
3. Generalny remont dachu obiektu PCP. Przewidywany koszt: 60 000,00 PLN
4. Remont i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Dziennego Leczenia
Uzależnień. Przewidywany koszt: 250 000,00 PLN
5. Generalny remont i przebudowa nieużywanego budynku na terenie pabianickiego
szpitala, gdzie docelowo leczeni by byli pacjenci uzależnieni. Szacowany koszt tej
inwestycji to 2 000 000,00 PLN
Łączna wartość inwestycji to 2 860 000,00 PLN. Ze środków własnych utworzono już
Pabianickie Centrum Psychiatryczne, oraz planuje się na przełomie 2011/2012 realizację
przedsięwzięcia nr 2. Na pozostałe w chwili obecnej szpital nie posiada środków ani
ewentualnego źródła ich pozyskania. Jedyną szansą jaka się otworzyła, to pozyskanie
środków w ramach działań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Wysokość wymaganych do zgromadzenia dla realizacji w/w celów środków finansowych
wynosi ok. 2,5 miliona złotych.
- 77 -
6.
Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim
Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o. o. (TCZ sp. z o.o.) powstało w wyniku
przekształcenia SPZOZ w Tomaszowie Mazowieckim.
Oddział Psychiatryczny Ogólny (40-łóżkowy) został utworzony w 2000 roku
w ówczesnym wielospecjalistycznym Szpitalu Rejonowym.
Aktualnie
TCZ
sp.
z
o.
o.
dysponuje
bazowymi
jednostkami
lecznictwa
psychiatrycznego, które umożliwiają utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego.
Oddział Psychiatryczny TCZ sp. z o. o. przyjmuje pacjentów z obszaru powiatów:
tomaszowskiego (ok. 120 tys. ludności), opoczyńskiego (ok. 80 tys. ludności), rawskiego (ok.
50 tys. ludności) oraz rzadziej pacjentów z powiatów: piotrkowskiego, brzezińskiego
i skierniewickiego. Zabezpieczenie szpitalnej opieki psychiatrycznej dla tak dużego rejonu
stwarza specyfikę Oddziału polegającą na tym, że funkcjonuje on w stanie permanentnego,
ostrego dyżuru. Nie ma możliwości przyjęć w trybie planowym.
Oddział Psychiatryczny zlokalizowany jest w 1-piętrowym pawilonie na terenie
szpitala. Parter pawilonu zajmuje Oddział Zakaźny, zaś piętro Oddział Psychiatryczny.
Pomieszczenia Oddziału wymagają przeprowadzenia gruntownego remontu i dostosowania
do wymaganych norm. Koszty modernizacji Oddziału szacuje się na ok. 1.076.000 złotych.
Zaplanowane prace modernizacyjne na Oddziale mogą jedynie poprawić warunki Oddziału,
ale w aktualnej sytuacji lokalowej nie ma możliwości dostosowania warunków Oddziału do
obowiązujących przepisów.
Poradnie Zdrowia Psychicznego, Psychologiczna i Terapii Uzależnień zlokalizowane
są w budynku znajdującym się w pobliżu Szpitala.
Nazwa oddziału
kod
oddziału
Liczba
łóżek/miejsc
stan na dzień
31.12.2010 r.
Liczba
leczonych
chorych
Oddział Psychiatryczny
4700
40
699
40
699
suma
Nazwa poradni
kod
oddziału
Liczba udzielonych porad
stan na dzień 31.12.2010 r.
Poradnia Zdrowia Psychicznego
1700
4.419
Poradnia Leczenia Uzależnień
1740
3.643
Poradnia Psychologiczna
1790
705
suma
- 78 -
8.767
Zmiany organizacyjne:
Dla poprawy funkcjonowania Oddziału Psychiatrycznego, poprawy warunków
i bezpieczeństwa leczonych chorych wymagane jest powstanie sprofilowanych, dodatkowych
oddziałów.
Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. aktywnie włączając się w realizację
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i uwzględniając regionalne potrzeby
opieki psychiatrycznej opracowało plan rozwoju, który przewiduje utworzenie:

Oddziału Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (4742) – na 20 łóżek,

Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu (2712) - na 20 miejsc,

Oddziału Psychiatrycznego Dziennego Ogólnego (2700) - na 25 miejsc,

Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Geriatrycznego (2704) – na 25 miejsc.
Optymalnym rozwiązaniem dla utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego jest
zbudowanie na terenie Szpitala pawilonu, w którym zlokalizowane będą planowane oddziały.
Przewidywany, przybliżony koszt pawilonu - 20 mln złotych. Oddział Psychiatryczny byłby
zlokalizowany w nowym pawilonie.
- 79 -
PIŚMIENNICTWO:
1. „Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa
łódzkiego”, Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, 2011 r.
2. Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej dla województwa łódzkiego na 2011 rok,
Urząd Marszałkowski w Łodzi, Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Łódź 2010.
3. Dualny
model
readaptacji
zawodowej
osób
wykluczonych
społecznie,
Projekt
realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Łódź
2008.
4. Gniazdowski A. - praca zbiorowa (1998). Promocja zdrowia w miejscu pracy. Instytut
Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, Łódź.
5. Improving health systems and services for mental health, World Health Organization
2009
6. Jané-Llopis, E. & Anderson, P. (2005). Mental Health Promotion and Mental Disorder
Prevention. A policy for Europe. Nijmegen: Radboud University Nijmegen, Holandia
7. Karski. B. - praca zbiorowa (1999). Promocja zdrowia. Wydawnictwo IGNIS, Warszawa
8. Sarzała K. Narodziny interwencji kryzysowej. Niebieska Linia 2006; numer 1/42.
9. Thornicroft G., Tansella M. (2010). W stronę lepszej psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.
10. Upowszechnienie rezultatów projektu: “Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na
rynku pracy”, publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Toruń 2010.
11. Zakłady psychiatrycznej oraz neurologicznej opieki zdrowotnej, Rocznik statystyczny
2008, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2009.
12. Zakłady psychiatrycznej opieki zdrowotnej, Rocznik statystyczny 2009, Instytut Psychiatrii
i Neurologii, Warszawa 2011.
13. Załuska M. Środowiskowy model leczenia psychiatrycznego a zmiany w strukturze
lecznictwa w ostatnich latach w Polsce. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15(4).
14. Załuska M., Prot K., Bronowski P. (2007). Psychiatria środowiskowa jako środowiskowa
opieka nad zdrowiem psychicznym, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.
- 80 -
SPIS TABEL:
Tabela 1. Wykaz projektów w ramach Poddziałania 7.2.1, w których grupę docelową
stanowią osoby z zaburzeniami psychicznymi
Tabela 2. Zalecane wskaźniki dostępności w psychiatrycznej opiece zdrowotnej dla
województwa łódzkiego - placówki dla dorosłych
Tabela 3. Zalecane wskaźniki dostępności w psychiatrycznej opiece zdrowotnej dla
województwa łódzkiego - placówki dla dzieci i młodzieży
Tabela 4. Zalecane wskaźniki dostępności w psychiatrycznej opiece zdrowotnej dla
województwa łódzkiego - placówki dla uzależnionych od alkoholu i
współuzależnionych
Tabela 5. Zalecane wskaźniki dostępności w psychiatrycznej opiece zdrowotnej dla
województwa łódzkiego - placówki dla uzależnionych od substancji
psychoaktywnych
SPIS RYSUNKÓW:
Rys. 1.
Struktura leczonych ambulatoryjnie ogółem (osoby) w 2009 r. w podziale na
rozpoznania (według danych IPiN w Warszawie)
Rys. 2.
Struktura łóżek w województwie łódzkim w pierwszym półroczu 2010 r. według
kodów oddziałów (według danych WCZP w Łodzi)
Rys. 3.
Struktura hospitalizowanych ogółem (osoby) w 2009 r. według rozpoznania
(według danych IPiN w Warszawie)
Rys. 4.
Poradnie zdrowia psychicznego dla dorosłych na terenie województwa łódzkiego
w 2010 r.
Rys. 5.
Psychiatryczna opieka dla dorosłych na terenie województwa łódzkiego w 2010 r.
Rys. 6.
Psychiatryczna opieka dla dorosłych na terenie województwa łódzkiego (wybrane
oddziały) w 2010 r.
Rys. 7.
Poradnie zdrowia psychiczne dla dzieci i młodzieży w województwie łódzkim
w 2010 r.
Rys. 8.
Psychiatryczna opieka dla dzieci i młodzieży w województwie łódzkim (wybrane
oddziały) w 2010 r.
Rys. 9.
Poradnie odwykowe w województwie łódzkim w 2010 r.
Rys. 10.
Opieka psychiatryczna dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych
w województwie łódzkim (wybrane oddziały) w 2010 r.
Rys. 11.
Poradnie dla osób uzależnionych od sub. psychoaktywnych w województwie
łódzkim w 2010 r.
Rys. 12.
Opieka psychiatryczna dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
w województwie łódzkim (wybrane oddziały) w 2010 r.
- 81 -
ZAŁĄCZNIK 1
HARMONOGRAM REALIZACJI REGIONALNEGO RPOGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA
LATA 2011-2015
CEL GŁÓWNY 1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1. REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Termin
realizacji
Wskaźnik
monitorujący
Organizacje pozarządowe oraz pod. wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
samorządy terytorialne oraz inne instytucje.
lata 2011-2015
Liczba projektów
Organizacje pozarządowe oraz pod. wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
samorządy terytorialne oraz inne instytucje.
lata 2011-2015
Liczba projektów
Instytucje odpowiedzialne za funkcjonowanie placówek
oświatowych oraz organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
lata 2011-2015
Liczba projektów
Realizacja programów dotyczących wczesnego
2.1. wykrywania otępień i innych zaburzeń funkcji
poznawczych
Podmioty lecznicze, w tym Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w
Warcie.
lata 2011-2015
Liczba
przebadanych
osób
2.2
Realizacja innych działań promujących zdrowie
psychiczne w populacji osób starszych
samorządy terytorialne, podmioty lecznicze oraz organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
lata 2011-2015
Liczba działań
3.1.
Rozwiązywanie problemów związanych ze
stresem w miejscu pracy
lata 2011-2015
Liczba działań
3.2.
Inicjowanie i realizacja szkoleń rozwijających
pozostałe umiejętności osobiste pracowników
lata 2011-2015
Liczba działań
4.1
Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w
stanach kryzysu psychicznego dla dorosłych
oraz dzieci i młodzieży
lata 2011-2015
Liczba działań
lata 2011-2015
Liczba działań
PRIORYTET
1.
2.
3.
4.
Zadanie
Organizacja programów zdrowotnych
dotyczących problemów psychicznych, które
Zapobieganie
1.1.
stanowią w populacji rozwojowej regionu
najczęstszym problemom
znaczący problem
i zaburzeniom
psychicznym wśród
Opracowanie materiałów zawierających
dzieci i młodzieży
elementy promocji zdrowia psychicznego oraz
1.2.
poprzez realizację
interwencji profilaktycznych skierowanych do
programów
dzieci i młodzieży
profilaktycznych oraz
akcji informacyjno Realizacja programów profilaktycznych o
edukacyjnych
1.3. charakterze informacyjno - edukacyjnym w
placówkach oświatowych
Promocja zdrowia
psychicznego wśród
osób starszych
Promocja zdrowia
psychicznego w miejscu
pracy
Wczesna pomoc
psychospołeczna jako
element promocji zdrowia
psychicznego
- 82 -
Prowadzenie działań informujących o dostępnej
4.2. w województwie pomocy dla ofiar przemocy,
katastrof i klęsk żywiołowych
Realizatorzy
zakłady pracy, organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie i inne instytucje.
zakłady pracy, pracodawcy, organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, samorządy terytorialne i
inne instytucje
instytucje organizujące na terenie województwa pomoc w
sytuacjach kryzysowych, samorządy terytorialne oraz organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
instytucje organizujące pomoc kryzysową w województwie oraz
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
CEL GŁÓWNY 2. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do
życia w środowisku rodzinnym
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. REALIZACJA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA DOSTĘPNOŚCI
I ZMNIEJSZANIA NIERÓWNOŚCI W DOSTĘPIE DO RÓŻNYCH FORM ŚRODOWISKOWEJ PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
1
2.
Utworzenie w województwie łódzkim sieci Centrów Zdrowia Psychicznego
zapewniającej równy dostęp do środowiskowej opieki psychiatrycznej
mieszkańcom regionu oraz standaryzacja działania centrów
Poprawa dostępności
oraz zmniejszenie
nierówności w dostępie
do poszczególnych form
opieki psychiatrycznej w
województwie łódzkim,
poprzez dostosowanie
posiadanych zasobów
lecznictwa
psychiatrycznego do
zalecanych wskaźników
Podmioty organizujące i zapewniające różne formy opieki
psychiatrycznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
lata 2011-2015
2.1.
Dostosowanie bazy lecznictwa dla dorosłych z
zaburzeniami psychicznymi
Podmioty organizujące i zapewniające różne formy opieki
psychiatrycznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
lata 2011-2015
2.2.
Dostosowanie bazy lecznictwa dla dzieci
i młodzieży zaburzeniami psychicznymi
Podmioty organizujące i zapewniające różne formy opieki
psychiatrycznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
lata 2011-2015
2.3.
Dostosowanie bazy lecznictwa dla
uzależnionych od alkoholu i
współuzależnionych
Podmioty organizujące i zapewniające różne formy opieki
psychiatrycznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
lata 2011-2015
2.4.
Dostosowanie bazy lecznictwa dla
uzależnionych od substancji psychoaktywnych
Podmioty organizujące i zapewniające różne formy opieki
psychiatrycznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
lata 2011-2015
Liczba Centrów
Zdrowia
Psychicznego
Liczba
placówek/miejsc/
łóżek w stosunku
do zalecanych
wskaźników
dostępności
- 83 -
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2. REALIZACJA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU POSZERZENIA, ZRÓŻNICOWANIA I UNOWOCZEŚNIANIA POMOCY I OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA
OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ZAKRESIE POMOCY: BYTOWEJ, MIESZKANIOWEJ, STACJONARNEJ, SAMOPOMOCY ŚRODOWISKOWEJ
Samorządy terytorialne oraz instytucje organizujące i
zapewniające różne formy wsparcia i pomocy społecznej dla osób lata 2011-2015
z zaburzeniami psychicznymi
Liczba miejsc w
ośrodkach
wsparcia dla os. z
zaburzeniami
psychicznymi/rok.
Samorządy terytorialne oraz instytucje organizujące i
zapewniające różne formy wsparcia i pomocy społecznej dla osób lata 2011-2015
z zaburzeniami psychicznymi
Liczba os. objętych
specj. usługami
opiekuńczymi w
miejscu
zamieszkania/rok.
2. Liczba gmin
udzielających
specj. usług
opiekuńczych
osobom z
zaburzeniami
psychicznymi/rok.
Wspieranie organizacji pozarządowych w
Samorządy terytorialne oraz instytucje organizujące i
działaniach na rzecz udzielania wsparcia osobom zapewniające różne formy wsparcia i pomocy społecznej dla osób lata 2011-2015
z zaburzeniami psychicznymi
z zaburzeniami psychicznymi
Liczba os. z
zaburzeniami
psychicznymi
objętych
wsparciem przez
organizacje
pozarządowe.
2.1.
Zwiększenie liczby miejsc w domach pomocy
społecznej dla osób przewlekle psychicznie
Samorządy terytorialne oraz instytucje organizujące i
chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, zapewniające różne formy wsparcia i pomocy społecznej dla osób lata 2011-2015
zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i
z zaburzeniami psychicznymi
młodzieży
Liczba
utworzonych
miejsc w domach
pomocy
społecznej dla
osób przewlekle
psychicznie
chorych.
3.1.
Podnoszenie kwalifikacji oraz szkolenie kadry
realizującej zadania z zakresu pomocy
społecznej dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
1.1.
1
Rozwój środowiskowych
form wsparcia dziennego
dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
1.2.
1.3.
2
3
Rozwój opieki nad
osobami z zaburzeniami
psychicznymi w domach
pomocy społecznej
Inwestycja w kadry
pomocy społecznej
- 84 -
Zwiększenie liczby miejsc i rozwinięcie oferty
programowej w ośrodkach wsparcia typu
dziennego dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, czyli w środowiskowych domach
samopomocy i klubach samopomocy
Podejmowanie działań zmierzających do
zaspokojenia rzeczywistych potrzeb w zakresie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu
zamieszkania
Samorządy terytorialne oraz instytucje organizujące i
zapewniające różne formy edukacyjne dla organizatorów i
realizatorów wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i
podmioty nadzorujące funkcjonowanie poszczególnych form
wsparcia
lata 2011-2015
Liczba szkoleń
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.3. REALIZACJA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU ROZWOJU ZRÓŻNICOWANYCH FORM WSPIERANEGO ZATRUDNIENIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
SPOŁECZNEJ DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
1
2
Przeciwdziałanie
marginalizacji osób
chorych psychicznie w
obszarze życia
zawodowego
1.1.
Promowanie idei zatrudniania osób chorych
psychicznie jako wartościowych pracowników
Samorządy terytorialne, pracodawcy, organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, instytucje integracji i
pomocy społecznej.
lata 2011-2015
Liczba podjętych
działań
1.2.
Rozwój doradztwa zawodowego w instytucjach
zajmujących się osobami chorymi psychicznie
Samorządy terytorialne, pracodawcy, organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, instytucje integracji i
pomocy społecznej.
lata 2011-2015
Liczba podjętych
działań
2.1.
Promocja i wspieranie powstawania firm
społecznych zatrudniających osoby z
zaburzeniami psychicznymi
Pracodawcy, organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, instytucje integracji i pomocy
społecznej.
lata 2011-2015
Liczba podjętych
działań
2.2.
Promocja i wspieranie powstawania instytucji
integracji społecznej – Centrów Integracji
Społecznej (CIS) i Klubów Integracji Społecznej
(KIS)
Samorządy terytorialne, pracodawcy, organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, instytucje integracji i
pomocy społecznej.
lata 2011-2015
Liczba podjętych
działań
Tworzenie realnych
środowisk pracy dla osób
chorych psychicznie
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.4. REALIZACJA PLANU STOPNIOWEGO ZMNIEJSZANIA I PRZEKSZTAŁCANIA DUŻYCH SZPITALI PSYCHIATRYCZNYCH W PLACÓWKI
WYSPECJALIZOWANE, ZAPEWNIAJĄCE PROFILOWANE USŁUGI ZDROWOTNE Z JEDNOCZESNYM PRZENOSZENIEM ZADAŃ PODSTAWOWEJ PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI
STACJONARNEJ DO ODDZIAŁÓW SZPITALI OGÓLNYCH
1
Realizacja Planu
-
Zmiany organizacyjne w poszczególnych
jednostkach
Podmioty lecznicze
Lata 2011-2015
Liczba podjętych
działań
- 85 -
ZAŁĄCZNIK 2
LISTA PRIORYTETÓW PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE
ŁÓDZKIM
Lista priorytetów promocji zdrowia psychicznego w województwie łódzkim powstała
w ramach realizacji Zadania 1.1.1. pn.: ustalenie priorytetów promocji zdrowia psychicznego
na obszarze województwa (Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie
zaburzeniom psychicznym, Cel szczegółowy 1.1.: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia
psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego,
rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu),
określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie realizacji Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego.
W dniu 1 lipca 2011 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zapoznał się i przyjął projekt
dokumentu zawierającego listę poniższych priorytetów.
PRIORYTET 1. Zapobieganie najczęstszym problemom i zaburzeniom psychicznym
wśród dzieci i młodzieży poprzez realizację programów profilaktycznych
i akcji informacyjno - edukacyjnych.
Priorytet będzie realizowany poprzez organizację programów profilaktycznych,
a także programów i akcji informacyjno - edukacyjnych dotyczących problemów
psychicznych, które stanowią w populacji rozwojowej regionu łódzkiego znaczący problem.
Wśród
poruszanych
problemów
uwzględnione
będą
m.in.
zaburzenia
afektywne,
w szczególności depresyjne, zaburzenia nerwicowe (w tym lękowe, związane ze stresem),
zaburzenia
behawioralne
(m.in.
odżywiania),
zaburzenia
związane
ze
szkodliwym
używaniem i/lub uzależnieniem od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.
Szczególna
uwaga
zostanie
poświęcona
problemowi
zapobiegania
samobójstwom
w populacji rozwojowej.
Adresatami programów profilaktycznych oraz akcji i programów informacyjnoedukacyjnych będą zarówno dzieci i młodzież, jak i ich rodzice, a także nauczyciele oraz
wychowawcy.
Głównym celem realizacji niniejszego priorytetu w odniesieniu do populacji
rozwojowej jest promocja zdrowia psychicznego w zakresie wykształcania zdrowych
nawyków
i
stylów
radzenia
sobie,
rozwijania
umiejętności
komunikowania
się
i funkcjonowania w społeczności (rodzinnej, szkolnej, rówieśniczej), nazywania swoich
emocji i rozwiązywania problemów. W odniesieniu do drugiej grupy odbiorców, czyli osób ze
środowiska dzieci i młodzieży (m.in. ich rodziców/opiekunów, nauczycieli) za cel przyjęto
- 86 -
rozpowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń i problemów psychicznych występujących
u dzieci i młodzieży, ich charakterystycznych objawów, sposobów uzyskiwania pomocy
specjalistów, a także wykształcenie umiejętności komunikowania się i radzenia sobie.
W ramach poszczególnych inicjatyw realizowane będą świadczenia zdrowotne (np.
konsultacje specjalistów, organizacja warsztatów terapeutycznych), publikacje materiałów
edukacyjnych wraz z ich rozpowszechnieniem, a także pogadanki i zajęcia warsztatowe
w placówkach oświatowych.
Wśród instytucji, które włączą się w przeprowadzenie wcześniej wymienionych
działań znajdą się: samorządy terytorialne, podmioty lecznicze, organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie i inne.
PRIORYTET 2. Promocja zdrowia psychicznego wśród osób starszych
Województwo łódzkie należy do regionów o stale wzrastającej liczbie osób w wieku
poprodukcyjnym. Biorąc pod uwagę ten fakt, nie sposób pominąć tak znaczącej populacji
w planowaniu działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego.
Specyficznymi schorzeniami, które powinny zostać uwzględnione w ramach
podejmowanych działań są przede wszystkim otępienia i inne zaburzenia funkcji
poznawczych, często związane z procesem starzenia się organizmu, a także zaburzenia
afektywne, zazwyczaj typu depresyjnego.
Za cel stosowanych interwencji w tej populacji przyjęto nie tylko zapobieganie
zaburzeniom ale także, a nawet w szczególności, wzmocnienie kompetencji osób starszych,
ich samooceny i dobrego samopoczucia. Zgodnie z obecną wiedzą, dla zdrowia
psychicznego niezwykle korzystne jest, niezależnie od wieku, utrzymywanie zainteresowań
i aktywności umysłowej oraz umiejętności z zakresu nazywania i wyrażania emocji.
Wśród instytucji, które włączą się w przeprowadzenie działań z tego obszaru znajdą
się: samorządy terytorialne, podmioty lecznicze, organizacje pozarządowe i inne.
PRIORYTET 3. Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy
Tworzenie środowisk sprzyjających zdrowiu psychicznemu to jedno z kluczowych
zadań promocji zdrowia. Dzięki działaniom promującym zdrowie psychiczne pracowników,
ich obiektywna kondycja zdrowotna wzrasta, poprawia się ich samopoczucie, a to ma istotny
wpływ na sprawną i wydajną pracę.
- 87 -
Niniejszy priorytet może być zrealizowany poprzez inicjowanie działań promujących
zdrowie psychiczne w miejscu pracy (np. w wybranych grupach zawodowych, instytucjach,
przedsiębiorstwach zatrudniających dużą liczbę pracowników).
Na kompleksową promocję zdrowia psychicznego pracowników powinny składać się
takie elementy jak: trening umiejętności komunikowania się, radzenia sobie w sytuacjach
stresujących, w tym techniki relaksacji, zarządzanie sobą w czasie, zidentyfikowanie stylu
zarządzania, programy profilaktyki uzależnień.
Realizatorami powyższych działań będą w szczególności pracodawcy, urzędy pracy
oraz organizacje pozarządowe.
PRIORYTET 4. Wczesna pomoc psychospołeczna jako element promocji zdrowia
psychicznego
Szczególnie istotnym elementem utrzymania zdrowia psychicznego jest udzielenie
wczesnej pomocy specjalistycznej ludziom zagrożonym utratą zdrowia psychicznego,
w szczególności tym, którzy znaleźli się w stanie tzw. kryzysu psychicznego. Sytuacja
kryzysowa może zostać wywołana zarówno jednym wydarzeniem, jak i kilkoma zdarzeniami
występującymi w niewielkich odstępach czasu (np. wypadek komunikacyjny, śmierć bliskiej
osoby, rozwód, problemy małżeńskie lub rodzinne, choroba somatyczna własna lub osoby
bliskiej, uzależnienia, doznanie przemocy, gwałt, problemy w pracy).
W ramach niniejszego priorytetu znajdą się przede wszystkim działania informujące
o dostępnych formach pomocy z zakresu poradnictwa psychospołecznego i interwencji
kryzysowej (np. ośrodków interwencji kryzysowej, telefonów zaufania itp.), funkcjonujących
na terenie województwa oraz zakresu oferowanych przez nich świadczeń.
Realizatorami
działań
będą
m.in.
instytucje
i
organizacje
odpowiedzialne
za funkcjonowanie poradnictwa psychospołecznego oraz interwencji kryzysowej w regionie,
we współpracy z samorządami terytorialnymi.
PRIORYTET 5. Wszechstronna edukacja mieszkańców województwa
W celu obniżenia poziomu uprzedzeń i lęku społeczeństwa przed osobami
z zaburzeniami psychicznymi konieczne jest podjęcie różnorodnych działań o charakterze
informacyjno-edukacyjnym. Większość stereotypów wynika bowiem z niewiedzy i strachu
przed nieznanym. Oprócz działań typowo informacyjnych, podejmowanych w różnej formie
(m.in. pogadanki, spotkania z ekspertami, konferencje, ulotki, plakaty, audycje radiowe,
informacje w portalach internetowych, broszury i informatory na temat dostępnych form
opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi), niezwykle ważne są spotkania
- 88 -
integrujące osoby zdrowe z chorymi. Okazją do zapoznania się z problemami, ale i np.
twórczością osób psychicznie chorych, mogą być obchody szczególnych dni w roku takich
jak: Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, Dzień Walki z Schizofrenią, Dzień Zdrowia
Psychicznego, Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom itp.
Realizatorami działań z obszaru niniejszego priorytetu będą m.in. samorządy
terytorialne, podmioty lecznicze, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, placówki oświatowe,
Narodowy Fundusz Zdrowia i inne instytucje.
- 89 -
Download