miejsce pracy – Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Ostrowie

advertisement
Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty Samorządowej w Ostrowie Lubelskim ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze .
OGŁOSZENIE NR 1/2010
Dyrektor ZOOS w Ostrowie Lubelskim ogłasza nabór na na wolne stanowisko
Główny księgowy
1.Nazwa i adres jednostki
Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej
21-110 Ostrów Lubelski
ul. Partyzantów 1
tel 81 8520112
miejsce pracy – Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Ostrowie Lubelskim
2.Wymagania niezbędne;
Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art. ustawy o
finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ) następujące niezbędne wymagania:
1. posiada obywatelstwo polskie,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
a także nie była karana za przestępstwo umyślne,
4. spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,
uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co
najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo
świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane
na podstawie odrębnych przepisów.
5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,
3. Wymagania dodatkowe:
a/dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów ordynacji
podatkowej,
b/znajomość przepisów dotyczących gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych
c/przepisów kodeksu pracy
a/umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku i w zespole
b/znajomość prawa oświatowego
c/umiejętność przyswajania nowej wiedzy,
d/umiejętność twórczego myślenia, odpowiedzialność i kreatywność
e/kultura osobista
4.Zakres wykonywanych obowiązków :
1. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
gospodarczych i finansowych,
2. przygotowywanie projektów budżetu Szkół , Przedszkola ZOOS, Dowożenia
3. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących spraw finansowych
wydawanych przez kierownika,
4. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,
5. sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej, wykonywanie analiz,
zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków,
6. prowadzenie nadzoru nad prawidłowością oraz naliczanie zaliczek podatkowych, składek,
potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie,
7. stosowanie rzeczowego wykazu akt, przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz
przechowywanie i archiwizacja dokumentacji księgowej,
8. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
9. prawidłowe przekazywanie składników majątkowych przestrzeganie zasad inwentaryzacji i
likwidacji środków trwałych, wyposażenia oraz nadzorowanie sprawowania
odpowiedzialności materialnej
10.
prowadzenie inwentaryzacji składników majątku,
11.
nadzorowanie prawidłowego stosowania przepisów ustawy prawo zamówień
publicznych,
12.
sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy ZFŚS, planu i sprawozdawczości
funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i
kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
13.
prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
14.
sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych,
15.
nadzór nad prawidłowością pobierania i odprowadzanie dochodów,
16.
należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
17.
wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub
przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora ZOOS należą do kompetencji
głównego księgowego.
5.Wymagane dokumenty :
1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV),
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
4. kserokopia dowodu osobistego,
5. kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
6. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
7. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
8. oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych,
9. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwo
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji
państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów,
10. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
11. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego
księgowego,
12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – podpisane.
6. Dodatkowe dokumenty:
1. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności i kwalifikacji
Termin i miejsce składnia dokumentów
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie ZOOS ul. Partyzantów 1 lub pocztą, w
zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego „w terminie
do 28-06-2010 roku . Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
ostrowlubumig.bip.e-zeto.com i w siedzibie ogłaszającego.
7. Inne informacje:
Po upływie terminu składania dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie
ogłoszona lista kandydatów spełniających wymogi formalne. Z tymi kandydatami zostaną
przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O dokładnym terminie przeprowadzenia w/w
rozmów kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
www.ostrowlubelski.lubelskie oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Ostrowie
Lubelskim
Wszelkich informacji o naborze udziela : Dyrektor ZOOS w Ostrowie Lubelskim , Monika
Białek , tel 81 8520112
Ostrów Lub. Dnia 15.06.2010 .r.
Dyrektor
ZOOS w Ostrowie Lubelskim
Monika Białek
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards