Zespoły heterotaksji u dzieci

advertisement
R O Z D Z I A Ł 23
Zespoły heterotaksji u dzieci
Andrzej Rudziński, Zbigniew Kordon
23.1. Definicja i rys historyczny
Pojęcie heterotaxia pochodzi od greckich słów: heteros – różny, odmienny
i taxis – położenie, uporządkowanie. Określa ono stan wynikający z braku pra−
widłowo występującej asymetrii budowy i położenia narządów jamy brzusznej
i klatki piersiowej, w tym serca.
Wszystkie kręgowce charakteryzuje lewo−prawa asymetria położenia (latera−
lizacja) i budowy niektórych organów wewnętrznych powstająca w toku rozwo−
ju embrionalnego, wynikająca z nie w pełni dotąd poznanych, genetycznie
uwarunkowanych mechanizmów (1, 2). Zaburzenia tego procesu, o różnorodnej
etiologii, prowadzą do braku lateralizacji, z powstaniem złożonych, wrodzonych
nieprawidłowości dotyczących budowy i położenia oskrzeli, płuc, wątroby i prze−
wodu pokarmowego oraz śledziony i układu sercowo−naczyniowego (3).
Położenie narządów w obrębie jamy brzusznej i klatki piersiowej może być
prawidłowe (situs solitus), odwrócone (situs inversus) lub wykazywać zaburzo−
ne uporządkowanie – zwane dawniej nieokreślonym lub obustronnym (situs
indeterminatus/ambiguus). W situs solitus główny płat wątroby, żyła główna
dolna i prawy przedsionek znajdują się po stronie prawej, podobnie jak trójpła−
towe płuco z głównym oskrzelem przebiegającym do tyłu od prawej gałęzi tęt−
nicy płucnej. Anatomicznie lewy przedsionek, aorta zstępująca, dwupłatowe płuco
z głównym oskrzelem przebiegającym poniżej i do tyłu od lewej gałęzi tętnicy
płucnej położone są lewostronnie, podobnie jak żołądek i śledziona. Serce znaj−
duje się w przeważającej części po lewej stronie klatki piersiowej, z koniuszkiem
skierowanym w lewo (levocardia). W situs inversus narządy klatki piersiowej
i jamy brzusznej położone są w sposób stanowiący zwierciadlane odbicie stanu
prawidłowego, z sercem położonym w prawej części klatki piersiowej i z koniusz−
kiem skierowanym w stronę prawą (dextrocardia). Rzadziej, położenie narządów
jamy brzusznej pozostaje prawidłowe przy odwrotnym położeniu serca (dextro−
cardia isolata).
Obustronne lub nieokreślone położenie narządów oznacza układ odmienny
od prawidłowego (situs solitus) lub odwróconego (inversus), czemu towarzyszy
Zespoły heterotaksji u dzieci
359
duża różnorodność wad rozwojowych różnych układów i narządów, występują−
ca w zespołach współcześnie określanych mianem heterotaksji (3). Do fundamen−
talnych cech tych zespołów należą nieprawidłowości symetrii położenia lub/i
budowy niektórych narządów jamy brzusznej (wątroba, śledziona) i klatki pier−
siowej (płuca, serce z układem naczyń żylnych), współistniejące ze zmianami
położenia i wzajemnych powiązań poszczególnych segmentów układu sercowo−
−naczyniowego. Niemal zawsze w tych zespołach zmiany dotyczą śledziony i jej
stanu, w tym także położenia w jamie brzusznej (np. prawostronnego). Ich ro−
dzaj – brak, mnogość, wielopłatowość – stały się uprzednio podstawą do podziału
zespołów heterotaksji na dwie główne grupy: asplenii i polisplenii, z przeważa−
jącym dla każdej z nich, występowaniem charakterystycznych nieprawidłowości
układu krążenia (4, 5).
Występowanie mnogich śledzion uznane za wrodzoną nieprawidłowość, bez
współistniejących zmian układu krążenia, pierwszy opisał Abernethy w 1793 roku
(6). Z kolei pierwszy znany opis zespołu heterotaksji u człowieka z brakiem
śledziony i wadą wrodzoną serca podał Martin w roku 1826 (7). Związek mię−
dzy brakiem śledziony i zmianami w układzie sercowo−naczyniowym opisał
następnie Polhemus w 1952 roku (8). Możliwość związku asplenii z występo−
waniem anomalii rozwojowych dotyczących stożka i pnia tętniczego oraz kana−
łu przedsionkowo−komorowego, była także przedmiotem badań Ivemarka, któ−
rych wyniki przedstawił w pracy z 1955 roku (9). Ze względu na zbliżony czas
(30–32 dzień ciąży) rozwoju zawiązków śledziony i podziału wspólnego kanału
przedsionkowo−komorowego oraz stożka i pnia tętniczego, sugerował on oddzia−
ływanie tego samego czynnika teratogennego upośledzającego prawidłowy roz−
wój śledziony i serca. Ivemark zwrócił także uwagę na współistnienie symetrycz−
nej budowy płuc z anomaliami położenia narządów jamy brzusznej oraz zwią−
zek między występowaniem szczątkowych śledzion lub ich mnogością (polisple−
nia) a obecnością wrodzonych wad serca. Putschar i Manion w roku 1956, po−
dobnie jak Ivemark, wykazali związek między brakiem śledziony a wadami wro−
dzonymi serca oraz prawostronną symetrią budowy płuc i oskrzeli (obustronnie
trójpłatowe płuca, typowy dla układu prawostronnego przebieg i budowa oby−
dwu głównych oskrzeli), jak też rzadką możliwość izolowanego występowania
asplenii (10). Moller i wsp. (1967) wykazali z kolei współwystępowanie lewo−
stronnej symetrii budowy narządowej (obustronnie dwupłatowe płuca z lewo−
stronną morfologią głównych oskrzeli) i złożonych wad układu krążenia z po−
lisplenią (11). Występujące w zespołach heterotaksji, wymienione wyżej dwa
różne typy symetrii budowy narządowej (prawo− lub lewostronnej), pozostają−
cej w związku z podobną obustronną morfologią (prawo− lub lewostronną) oby−
dwu uszek przedsionkowych, określa się także mianem izomeryzmów.
360
Andrzej Rudziński, Zbigniew Kordon
23.2. Częstość występowania i etiologia
Częstość występowania zespołów heterotaksji nie jest dokładnie określona
i w przybliżeniu wynosi: 1 na 22 000–24 000 żywych urodzeń oraz 1–3% wro−
dzonych wad serca u dzieci (12, 13). Prawostronny izomeryzm łączony zazwy−
czaj z asplenią dotyczy częściej płci męskiej, podczas gdy jego lewostronna
odmiana kojarzona z polisplenią dotyczy równie często obu płci (12). W więk−
szości przypadków zespoły heterotaksji występują sporadycznie. W przypadkach
występujących rodzinnie, kliniczne i molekularne badania wykazały różne moż−
liwości ich dziedziczenia (autosomalny dominujący, recesywny i związany z chro−
mosomem X), zmienną ekspresyjność, niepełną penetrację i genetyczną hetero−
genność, jak też związek z bliskim pokrewieństwem rodziców (2, 12, 14). Wśród
czynników odpowiedzialnych za ich powstanie, rozważano między innymi
możliwość mutacji genów (najlepiej poznano connexynę 43 – cx43), prowadzą−
cej do zaburzeń struktury i funkcji szczególnej grupy białek tworzących szcze−
linowate połączenia międzykomórkowe (gap junctions), niezbędne do prawidło−
wej, wzajemnej komunikacji (15). Obserwacje innych autorów nie potwierdziły
jednak tej hipotezy (16). Badania u homozygotycznych iv/iv myszy udowodni−
ły, że odpowiedzialnymi za zaburzenia procesu lateralizacji mogą być nieprawi−
dłowości genu zlokalizowanego w subtelometrycznym obszarze chromosomu 12,
który u ludzi odpowiada podobnemu obszarowi w obrębie chromosomu 14 (17).
Również w badaniach u myszy i piskląt wykazano, między innymi, obecność
specyficznych genów określonych mianem lefty 1, nodal i lefty 2 (uaktywnia−
jących się po lewej stronie pierwotnej cewy nerwowej zarodka), jak też zależ−
nych od nich czynników transkrypcji i wzrostu (kontrolujących rozwój przed−
sionków: Pitx−2 – lewego, Nkx−3.2 i mSnr – prawego), przenikających we wcze−
snym okresie embrionalnym do rozwijającego się serca. Ich interakcja odpowia−
da za prawidłowy przebieg procesu lateralizacji (18). Perturbacje w ich funkcjo−
nowaniu, z nieznanych do końca przyczyn powodują powstanie dwóch różnych
typów symetrii budowy narządowej – izomeryzmu prawostronnego lub lewostron−
nego – dotyczącej płuc, oskrzeli i przedsionków serca a głównie budowy i po−
łożenia ich uszek, powiązanej z towarzyszącymi, w większości przypadków
(90%), złożonymi wadami układu krążenia (19). U niektórych zmutowanych iv/iv
zwierząt z brakiem genu lefty 1, geny – nodal i lefty 2 aktywują się obustronnie,
co prowadzi do izomeryzmu lewostronnego (20). Zablokowanie receptora dla
genu lefty 1 u rozwijających się zmutowanych myszy prowadzi z kolei do po−
wstania izomeryzmu prawostronnego (21). W badaniach doświadczalnych u zwie−
rząt wykazano także inną niż genetyczna, etiologię zaburzeń lateralizacji, z pow−
staniem zespołów heterotaksji, np. oddziaływanie wczesnej cukrzycy na płody
ciężarnych myszy, zaś podwyższonej temperatury i kwasu retinolowego na
embriony szczurów (22, 23). Z dotychczasowych ustaleń wynika więc, że nie−
prawidłowości dotyczące przebiegu procesu lateralizacji są wieloczynnikowe
i mają genetyczne i poza genetyczne uwarunkowania.
Zespoły heterotaksji u dzieci
361
Przebieg rozwoju serca i sposób powstawania poszczególnych jego segmen−
tów z pierwotnej cewy sercowo−naczyniowej (równoległy – przedsionków, sze−
regowy – komór), determinuje zakres możliwych odmian symetrii, ograniczając
je do przedsionków i ich uszek, połączeń spływów żył systemowych lub/i płuc−
nych. Rozwijające się szeregowo komory serca i wielkie naczynia tętnicze, ta−
kim zmianom symetrii nie podlegają (24).
Czas powstawania układowych zmian morfologicznych w zespołach hetero−
taksji nie jest dokładnie określony. Phoon i wsp. na podstawie szczegółowej
analizy typu wad wrodzonych serca u dzieci z towarzyszącą asplenią wysunęli
hipotezę, że anomalie układu krążenia zaczynają powstawać od około XII sta−
dium rozwoju zarodka (około 26 dzień życia płodowego), kiedy to pojawiają się
nieprawidłowości rozwojowe żył kardynalnych i lewej zatoki żylnej (skutkujące
powstaniem obustronnej lub/i lewostronnej żyły głównej górnej, z brakiem za−
toki wieńcowej). Proces ten kończy się przypuszczalnie około XVIII stadium
(w przybliżeniu 44 dzień życia płodowego) lub później, przy czym czas powsta−
wania anomalii żyły głównej dolnej i żył wątrobowych nie jest dokładnie okre−
ślony. W około 40% analizowanych przypadków stwierdzono także współistnie−
nie wrodzonych wad przewodu pokarmowego (żołądka, jelit) i układu moczo−
wo−płciowego, których rozwój dokonuje się jeszcze później tj. między XV–XXIII
stadium rozwoju zarodka (4).
23.3. Odmienności wad układu krążenia
w zespołach heterotaksji
Obydwa zespoły heterotaksji (często dla uproszczenia określane mianem
asplenii lub polisplenii) mają pewne wspólne cechy, dotyczące zarówno zmian
w układzie krążenia, jak i poza sercem, jednak częstość występowania określo−
nych typów nieprawidłowości pozostaje charakterystyczna dla każdego z osob−
na. Zróżnicowanie typu wad nie znalazło jednak, jak dotąd, odzwierciedlenia
w badaniach genetycznych (2, 14, 16, 19).
W zespołach asplenii odpowiadających w większości prawostronnemu izo−
meryzmowi budowy płuc i uszek przedsionkowych stwierdza się, że w odcinku
podprzeponowym żyła główna dolna biegnie podobnie jak aorta, po tej samej
(lewej lub prawej) stronie kręgosłupa, łącząc się następnie z przedsionkiem, co
wyznacza jego systemowy charakter. Wyjątkowo (w ok. 2%) stwierdzano obec−
ność obustronnej żyły głównej dolnej. W rzadkich przypadkach część żył wą−
trobowych uchodzi oddzielnie, co jest istotne dla możliwości ingerencji opera−
cyjnej. Brak przedwątrobowego odcinka żyły głównej dolnej, z kontynuacją
spływu przez układ żył nieparzystych (v. azygos/hemiazygos) do położonej pra−
wo− lub lewostronnie żyły głównej górnej zdarza się bardzo rzadko, w ok. 2,7%
przypadków (5). W blisko połowie przypadków (46%) żyła główna górna wy−
stępuje obustronnie, z brakiem żyły bezimiennej. Jednostronna żyła główna górna
362
Andrzej Rudziński, Zbigniew Kordon
ma przebieg przeciwstawny do koniuszka serca. Z reguły występują duże ubytki
międzyprzedsionkowe lub stwierdza się obecność wspólnego przedsionka (40%),
z biegnącym w części środkowej, od przodu ku tyłowi, wąskim pasmem tkanki,
stanowiącym szczątkową przegrodę międzyprzedsionkową. Obydwa uszka wy−
kazują budowę typową dla prawego przedsionka – są krótkie, mają kształt pi−
ramid o szerokiej podstawie. W ponad 30% przypadków występuje brak zatoki
wieńcowej. Niedorozwój lewego przedsionka stwierdzano rzadko, zaś prawego
tylko wyjątkowo. Regułą (92%) w tym typie izomeryzmu jest także całkowity
kanał przedsionkowo−komorowy, z różnego stopnia deficytem tkanki zastawko−
wej, skróceniem i niedorozwojem mięśni brodawkowatych. Nierzadko stwierdza
się niezrównoważoną postać tej wady z hipoplazją jednej z komór (częściej
lewej), co eliminuje możliwość dwukomorowej korekcji operacyjnej. W części
przypadków pojedyncza komora ma budowę anatomiczną trudną do jednoznacz−
nej oceny. L−loop komór występuje u około 40% chorych (12). Rzadziej stwier−
dza się prawidłowe położenie i dobry rozwój obydwu komór z towarzyszącym
ubytkiem międzykomorowym. Obydwa wielkie naczynia tętnicze posiadają sto−
żek, z częstą hipoplazją okolicy podpłucnej. W przeważającej części przypadków
(80%) występują: przełożenie wielkich tętnic lub dwuujściowa prawa komora,
z aortą położoną do przodu od tętnicy płucnej, wykazującej różnego stopnia
zwężenie (podzastawkowe i zastawkowe). W zarośnięciu zastawki tętnicy płuc−
nej niemal zawsze stwierdza się zachowane połączenie (confluens) obydwu gałęzi
oraz drożny przewód tętniczy, czasami występujący obustronnie. Rubino i wsp.
wykazali ponadto istnienie korelacji między zarośnięciem zastawki tętnicy płucnej
a obturacją ujścia żył płucnych, co zmusza w tych przypadkach do bardzo do−
kładnej ich oceny przed wykonaniem zabiegów zespoleń systemowo−płucnych,
zagrażających potencjalnym wystąpieniem pooperacyjnego obrzęku płuc (25).
Prawostronny łuk aorty stwierdzano w 32%, zaś wspólny pień tętniczy w 10%
opisywanych przypadków (26). Do bardzo częstych (ponad 60% chorych) na−
leży nieprawidłowy całkowity spływ żył płucnych, rzadziej częściowy. Większość
opisywanych przypadków miała nadsercowy lub podsercowy typ spływu, rza−
dziej żyły płucne uchodziły do systemowego przedsionka lub systemowej czę−
ści przedsionka wspólnego. Do częściej obserwowanych anomalii pozasercowych
należały: hipoplazja lub brak pęcherzyka żółciowego, nieprawidłowości położe−
nia jelit mogące być przyczyną ich niedrożności, jak też anomalie układu mo−
czowo−płciowego i kostnego (4, 12, 27).
W zespołach polisplenii odpowiadających w przewadze lewostronnemu izo−
meryzmowi budowy płuc, oskrzeli i uszek przedsionkowych, u większości (80%)
pacjentów stwierdzano brak odcinka przedwątrobowego żyły głównej dolnej,
z ciągłością spływu przez układ żył nieparzystych do prawo lub lewostronnej żyły
głównej górnej (rzadziej symetrycznie do żył głównych górnych biegnących
obustronnie) i bezpośrednie ujście żył wątrobowych do prawo lub lewostronne−
go przedsionka. Obustronne występowanie żyły głównej górnej dotyczyło (po−
dobnie jak w zespole asplenii) około połowy badanych przypadków. W tym typie
Zespoły heterotaksji u dzieci
363
izomeryzmu częściej od wspólnego przedsionka stwierdzano duże ubytki mię−
dzyprzedsionkowe typu ostium primum, z różnego stopnia malpozycją przegro−
dy pierwotnej oraz generalnie częstsze występowanie częściowych, niż całkowi−
tych form kanału przedsionkowo−komorowego (5, 26, 27). Charakter budowy
uszek – wydłużenie, palczasty kształt o wąskim ujściu – świadczy o lewostron−
nym izomeryzmie przedsionkowym. W zespołach polisplenii żyły płucne mogą
uchodzić prawidłowo do lewego przedsionka, lewostronnie do wspólnego przed−
sionka lub oddzielnie od każdego z płuc do przeciwstawnych stron wspólnego
przedsionka, sugerując obraz częściowego, nieprawidłowego spływu żył płuc−
nych. W większości przypadków obydwie komory serca (w układzie D lub L)
są dobrze rozwinięte. Znacznie rzadziej niż w izomeryzmie prawostronnym
stwierdzano obecność pojedynczej komory. W przeważającej części przypadków
(70%) stwierdzano zgodne połączenia komorowo tętnicze. U ponad 30% pacjen−
tów obserwowano dwuujściową prawą komorę o morfologii zespołu Fallota,
wyjątkowo (w 2%) przełożenie wielkich tętnic (28). Zwężenie wypływu do
tętnicy płucnej na poziomie pod lub/i zastawkowym, dotyczyło 34%, zaś zaro−
śnięcie – 9% chorych (5). Nieco rzadziej (w około 25%) stwierdzano wady
lewego serca, jak zwężenie zastawki dwudzielnej, hipoplazję lewej komory,
zwężenie aorty i jej cieśni (5, 12, 26). Z wad pozasercowych do częściej spo−
tykanych należały anomalie układu moczowo−płciowego, zwężenie dwunastni−
cy oraz zarośnięcie dróg żółciowych – izolowane lub z towarzyszącą hipoplazją
albo agenezją pęcherzyka żółciowego (5).
23.4. Zasady postępowania diagnostycznego
W zespołach heterotaksji z prawostronnym izomeryzmem występują zwykle
bardziej złożone wrodzone wady serca, którym niemal zawsze towarzyszą róż−
nego stopnia zwężenie lub zarośnięcie wypływu do tętnicy płucnej oraz nierzadko
anomalie dotyczące miejsca spływu żył płucnych i utrudnienia (obturacji) ich
spływu. Wpływa to na bardziej dramatyczny przebieg i wczesną manifestację
objawów. Wrodzone wady układu krążenia w izomeryzmie lewostronnym
charakteryzuje generalnie mniej nasilony stopień złożoności, co wpływa na prze−
bieg kliniczny i możliwości rozpoznania. Webber i wsp. obserwowali np. pacjen−
tów z lewostronnym izomeryzmem uszek przedsionkowych i brakiem przedwą−
trobowego odcinka żyły głównej dolnej z kontynuacją spływu przez żyłę niepa−
rzystą, bez innych zmian w układzie krążenia (19). Przytoczone odmienności
mogą wpływać na częstość rozpoznań obydwu rodzajów izomeryzmu w zespo−
łach heterotaksji, co utrudnia ocenę ich rzeczywistego występowania. Obecnie
postuluje się unikanie stosowanych dawniej pojęć asplenia/polisplenia do okre−
ślenia zespołów heterotaksji – odmiennych pod względem symetrii narządowej
i typu wrodzonych wad serca. Tym bardziej, że zarówno brak śledziony, jak i jej
mnogość mogą występować samodzielnie (10). Ponadto Uemura i wsp. wyka−
364
Andrzej Rudziński, Zbigniew Kordon
zali możliwość występowania lewo lub prawostronnego izomeryzmu uszek przed−
sionkowych, niezależnie od obecności śledziony lub jej braku (26). W zamian,
zalecane jest ustalenie rodzaju symetrii narządowej (prawo/lewostronnej) i szcze−
gółowe rozpoznanie nieprawidłowości sercowo−naczyniowych wiążących się
w większości przypadków z typem występującej symetrii. Już samo jej stwier−
dzenie u dzieci z wrodzoną wadą serca (np. na podstawie wstępnej oceny tylno−
−przednich radiogramów klatki piersiowej, tj.: bronchogramu, położenia wątro−
by i bańki powietrznej żołądka), nasuwa podejrzenie zespołu heterotaksji. W dal−
szej szczegółowej analizie typu wad układu krążenia znalazła zastosowanie
sekwencyjno−segmentowa metoda postępowania diagnostycznego, w oparciu
o szczegółową (głównie echokardiograficzną) ocenę położenia, anatomii i wza−
jemnych powiązań poszczególnych elementów układu sercowo−naczyniowego.
Podejrzenie zespołu heterotaksji u noworodka z wadą wrodzoną serca nasu−
wa najpierw radiogram klatki piersiowej obejmujący zwykle górną część jamy
brzusznej, obrazujący centralnie położoną masę wątroby i brak lewostronnie
położonej bańki powietrza. Położenie serca w klatce piersiowej nie wiąże się
istotnie z typem izomeryzmu i może być zarówno prawidłowe (levocardia),
prawostronne (dextrocardia) lub pośrodkowe (mesocardia) (12). W przypadkach
dużej powietrzności pól płucnych, udaje się ocenić położenie i przebieg głów−
nych oskrzeli, których obraz (bronchogram) w przeważającej części przypadków
pozostaje zgodny z położeniem przedsionków. Typ przedsionka (prawy/lewy)
w zespołach heterotaksji najpewniej określa budowa ich uszek (najlepiej w przez−
przełykowej ocenie echokardiograficznej lub śródoperacyjnej). Prawidłowo le−
wostronne płuco zawiera dwa płaty, ma dłuższe główne oskrzele, które jest
krzyżowane przez odgałęzienia lewej tętnicy płucnej, przebiegającej powyżej i do
przodu (ang. hyparterial bronchus). Typowe dla lewego przedsionka jest wydłu−
żone i wąskie uszko. W prawym, trójpłatowym płucu, główne oskrzele jest krót−
sze, a prawa tętnica płucna przebiega nieznacznie poniżej i od przodu (ang.
eparterial bronchus) (ryc. 1). Uszko charakteryzujące prawy przedsionek jest
trójkątne i posiada szeroką podstawę. Zapis elektrokardiograficzny w szeregu
przypadkach pozwala na ocenę położenia serca w klatce piersiowej, a ustalenie
osi elektrycznej załamka P – na lokalizację węzła zatokowego, położonego
prawidłowo w prawym przedsionku, u ujścia żyły głównej górnej. Załamek P jest
wtedy dodatni lub izoelektryczny w odprowadzeniu I, a ujemny w aVR. W zwier−
ciadlanej dekstrokardii załamki P są ujemne w odprowadzeniu I, a dodatnie
w aVR. Jednak zadanie to w zespołach heterotaksji znacznie utrudniają niepra−
widłowości górnych żył systemowych i połączeń żylno−przedsionkowych. W wa−
dach z prawostronnym izomeryzmem częste obustronne występowanie żyły
głównej górnej łączy się z obecnością dwóch węzłów zatokowych i dwóch
dyskretnych załamków P o zmiennej morfologii w zapisie EKG. Z kolei w izo−
meryzmie lewostronnym możliwa jest hipoplazja lub zupełny brak węzła zato−
kowego, z obecnością zastępczych pobudzeń dolno−przedsionkowych lub z wę−
zła przedsionkowo−komorowego, co demonstruje się dodatnimi lub ujemnymi
Zespoły heterotaksji u dzieci
365
Ryc. 1. Schemat wzajemnej relacji położenia i przebiegu gałęzi tętnicy płuc−
nej i głównych oskrzeli u dzieci zdrowych – A oraz u chorych z zespoła−
mi heterotaksji i różnymi typami izomeryzmu budowy płuc: prawostron−
nym – B i lewostronnym – C.
załamkami P w odprowadzeniu I i ujemnymi w aVF (29). Ponadto u chorych w tej
grupie nierzadko występują wrodzone zaburzenia przewodzenia przedsionkowo−
−komorowego, na tle braku ciągłości układu bodźcoprzewodzącego – najczęściej,
wg Ho i wsp. – między węzłem przedsionkowo−komorowym i wspólnym (pe−
netrującym) pniem pęczka Hisa (30). W szczegółowej ocenie typu wad i rodza−
ju heterotaksji zasadniczą rolę stanowi kompleksowa diagnostyka echokardio−
graficzna, której możliwości są podobne do inwazyjnych badań angiokardiogra−
ficznych (31). Już wstępna ocena relacji pomiędzy głównymi żyłami systemo−
wymi jamy brzusznej (główną dolną, żyłami wątrobowymi i układem żył nie−
parzystych) a aortą brzuszną, pozwala na określenie położenia trzewno−przedsion−
366
Andrzej Rudziński, Zbigniew Kordon
kowego (situs visceroatrialis). W projekcji podprzeponowej, z dołka podserco−
wego żyła główna dolna prawidłowo leży nieco do przodu i po przeciwnej do
aorty stronie kręgosłupa. Do niezbędnych należy prześledzenie jej przebiegu
w odcinku poniżej wątroby, poprzez jej masę, w tym połączeń z żyłami wątro−
bowymi, aż do połączenia się z prawym przedsionkiem. Żyły nieparzyste – azygoz
po prawej i hemiazygoz po lewej, leżą bardziej ku tyłowi i obwodowo od głów−
nych naczyń systemowych, ponadto mają wąskie przekroje (ryc. 2A). W zespo−
łach asplenii (prawego izomeryzmu) żyła główna dolna i aorta biegną po tej samej
stronie kręgosłupa (ryc. 2B, 3) a zachowanie żył wątrobowych może być różne,
w tym część z nich może uchodzić oddzielnie. W zespołach polisplenii (lewego
Ryc. 2. Schemat obrazów echokardiograficznych z dołka podsercowe−
go w projekcji poprzecznej prezentujących położenie w odniesieniu do
kręgosłupa i wzajemną relację aorty i żyły głównej dolnej w odcinku
podprzeponowym u dzieci zdrowych – A, u chorych z asplenią i pra−
wostronnym izomeryzmem – B oraz u chorych z polisplenią i izome−
ryzmem lewostronnym – C.
Zespoły heterotaksji u dzieci
Ryc. 3. Echokardiogram – projekcja podmostkowa w płaszczyźnie strzałko−
wej. Prawostronny izomeryzm (zesp. asplenii), levocardia. Aorta brzuszna
(Ao) i żyła główna dolna (ŻGD) położone po prawej stronie kręgosłupa.
W – żyła wątrobowa, WP – wspólny przedsionek
Ryc. 4. Echokardiogram – projekcja podmostkowa, poprzeczna. Lewostron−
ny izomeryzm (zesp. polisplenii), dextrocardia, brak przedwątrobowego od−
cinka żyły głównej dolnej. Wzajemna relacja naczyń w odcinku podprzepo−
nowym (prawa kopuła przepony zaznaczona strzałkami). Aorta brzuszna (A),
żyły wątrobowe (ŻW), żyła nieparzysta lewostronna (hemiazygoz) położona
po lewej stronie kręgosłupa (KR).
367
368
Andrzej Rudziński, Zbigniew Kordon
Ryc. 5. Echokardiogram – projekcja podmostkowa w płaszczyźnie strzałko−
wej (przypadek z ryc. 4.). Lewostronne położenie żył wątrobowych (ŻW)
uchodzących do lewostronnej części wspólnego przedsionka (WP) i lewostron−
na żyła nieparzysta (hemiazygoz).
Ryc. 6. Echokardiogram – projekcja z dołka szyjnego w płaszczyźnie strzał−
kowej (przypadek z ryc. 4.). Kontynuacja żylnego spływu systemowego przez
lewostronną żyłę nieparzystą (hemiazygoz) uchodzącą do lewostronnej żyły
głównej górnej (LŻGG). LTP – lewa gałąź tętnicy płucnej, WP – wspólny
przedsionek
Zespoły heterotaksji u dzieci
369
izomeryzmu), w większości przypadków brak jest nerkowo−wątrobowego odcinka
żyły głównej dolnej, z kontynuacją spływu przez układ żył azygoz/hemiazygoz
(ryc. 4, 5, 6), wykazujących poszerzenie światła i biegnących zgodnie lub prze−
ciwstawnie, lecz bardziej do tyłu od aorty (ryc. 2C). Różne projekcje z dołka
podsercowego, przymostkowe i z dołka szyjnego, pozwalają na dalszą ocenę prze−
biegu i połączeń żył systemowych, powiązań przedsionkowo−komorowych i ko−
morowo−tętniczych (ryc. 7) oraz szczegółową morfologię wewnątrzsercową
i głównych tętnic. Dużo trudniejsza lub czasami niemożliwa jest przezklatkowa
ocena charakteru uszek przedsionkowych, w czym pomocnym może być prze−
zprzełykowe badanie echokardiograficzne (32). Do najtrudniejszych należy ocena
przebiegu i morfologii żył płucnych (ryc. 8, 9), szczególnie w przypadkach ze
Ryc. 7. Echokardiogram – projekcja podmostkowa w osi długiej pra−
wej komory. Lewostronny izomeryzm (zesp. polisplenii), levocardia,
dwuujściowa prawa komora serca (PK). Aorta (Ao) położona do tyłu
i na prawo od pnia tętnicy płucnej (TP). WP – fragment wspólnego
przedsionka.
370
Andrzej Rudziński, Zbigniew Kordon
Ryc. 8. Echokardiogram – projekcja podmostkowa w płaszczyźnie czołowej.
Lewostronny izomeryzm (zesp. polisplenii), levocardia. Lateralizacja ujść żył
płucnych (ŻP) – prawostronne żyły do prawej, a lewostronne do lewej części
wspólnego przedsionka (WP). Niezrównoważony kanał przedsionkowo−komo−
rowy, z dominującą prawą (PK) i niedorozwiniętą lewą komorą serca (LK)
Ryc. 9. Echokardiogram – projekcja z dołka szyjnego w płaszczyźnie czołowej.
Prawostronny izomeryzm (zesp. asplenii), dextrocardia. Nieprawidłowe ujście
prawostronnych żył płucnych (PŻP) do poszerzonej, lewostronnej żyły głów−
nej górnej (LŻGG). PŻB – prawostronna żyła bezimienna, WP – wspólny
przedsionek
Zespoły heterotaksji u dzieci
371
zwężeniem lub zarośnięciem wypływu do tętnicy płucnej, prowadzących do
zmniejszenia przepływu płucnego. Gewa i wsp. wykazali, że w przypadkach tych
największą wartość diagnostyczną mają przedoperacyjne badania z użyciem
rezonansu magnetycznego (31).
23.5. Leczenie
23.5.1. Postępowanie przedoperacyjne
23.5.1.1. Izomeryzm prawostronny (zespół asplenii)
U większości chorych z zespołem asplenii już w pierwszych godzinach lub
dniach po urodzeniu narasta sinica ośrodkowa, wskutek postępującego niedotle−
nienia oraz wtórnie rozwija się kwasica metaboliczna. Powodem narastającej
hipoksemii jest zmniejszający się z czasem przepływ płucny, w wyniku sponta−
nicznej okluzji przewodu tętniczego, jedynego lub zasadniczego źródła ukrwie−
nia płuc w tych przypadkach (przewodo−zależny przepływ płucny). Zwężenie lub
atrezja tętnicy płucnej, z często współistniejącą agenezją pnia płucnego (w 80%
przypadków), stanowią nieodłączne dopełnienie dwuujściowej, czynnościowo po−
jedynczej prawej lub znacznie rzadziej pojedynczej lewej komory serca, wystę−
pującej u dzieci z prawostronnym izomeryzmem (12, 19, 24, 26, 27, 28). Zasto−
sowanie prostaglandyny E1 po urodzeniu pozwala w tych przypadkach na utrzy−
manie drożności przewodu tętniczego, przepływu płucnego i utlenowania krwi
tętniczej w krążeniu systemowym na zadowalającym poziomie, co stabilizuje stan
kliniczny i umożliwia bezpieczny transport dziecka do ośrodków referencyjnych
oraz przygotowanie ich do dalszego leczenia operacyjnego. Brak lub niewielki
wzrost utlenowania tętniczej krwi systemowej oraz pogorszenie stanu ogólnego
chorych w czasie leczenia prostaglandynami, może wskazywać na obecność
zwężenia w przebiegu lub/i ujściu żył płucnych na różnym poziomie, najczęściej
w postaci spływu podprzeponowego. Zwężenie w przebiegu i w ujściu żył płuc−
nych może również być obecne w różnych formach nadsercowego ich spływu.
Obturacja żył płucnych szczególnie często współistnieje z atrezją tętnicy płuc−
nej (25). Zwiększenie całkowitego przepływu płucnego w tych przypadkach,
dzięki poszerzeniu prostaglandynami przewodu tętniczego, może ujawnić obec−
ność zwężenia i być powodem wzrostu utrudnień przepływu w objętych zwęże−
niem żyłach płucnych. Wykrycie tych zmian ma istotne znaczenie w planowa−
niu dalszej strategii postępowania terapeutycznego u dzieci z zespołem asplenii
(33, 34). W podprzeponowej formie nieprawidłowego spływu, operacyjne wy−
tworzenie połączenia żył płucnych z jamą przedsionka, powinno być przeprowa−
dzone niezwłocznie po ustaleniu rozpoznania. U pozostałych niemowląt, stwier−
dzenie istotnego utrudnienia odpływu krwi z płuc w trakcie podawania prosta−
glandyn, stanowi również wskazanie do wczesnej interwencji chirurgicznej (33).
372
Andrzej Rudziński, Zbigniew Kordon
Dzieci z zespołem asplenii stanowią grupę chorych wysokiego ryzyka wy−
stąpienia uogólnionych, zagrażających życiu zakażeń, do 6 miesiąca wywoływa−
nych najczęściej bakteriami Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae, a powy−
żej 6 miesiąca życia, przez Streptococcus pneumoniae (pneumococcus) oraz
Haemophilus influenzae (35). Przewlekła profilaktyka antybiotykowa zalecana
jest zarówno u niemowląt, dzieci i dorosłych z prawostronnym izomeryzmem,
z zastosowaniem Amoxycylliny lub trimethoprimu i sulfamethoxazolu u chorych
do piątego, a Penicylliny V powyżej piątego roku życia, wraz z aktywnym
uodpornieniem tych dzieci szczepionkami przeciwko Haemophilus influenzae,
pneumococcus, meningococcus i corocznym szczepieniem przeciwko grypie (36).
23.5.1.2. Izomeryzm lewostronny (zespół polisplenii)
Pourodzeniowa, znaczna hipoksemia i narastająca sinica ośrodkowa stwier−
dzana jest rzadziej (w ok. 30%) u dzieci z zespołem polisplenii i jest następstwem
upośledzenia napływu krwi do krążenia płucnego, towarzyszącego zespołowi
Fallota, w tym u około 1/3 z nich wskutek atrezji tętnicy płucnej (5, 12, 24, 27,
28). W przeciwieństwie do chorych z asplenią, zwężenia żył płucnych występu−
ją wyjątkowo u dzieci z lewostronnym izomeryzmem. Wczesne zapobieganie
i zwalczanie znacznego niedotlenienia u tych pacjentów wymaga również lecze−
nia prostaglandynami. U dalszych około 25% dzieci z zespołem polisplenii,
w pierwszej dobie życia mogą wystąpić objawy niskiego rzutu serca i wstrząsu
kardiogennego z ciężką kwasicą metaboliczną, bez istotnej desaturacji krwi tęt−
niczej w krążeniu systemowym. Objawy te i dramatyczny przebieg kliniczny są
następstwem zmniejszającego się napływu krwi do krążenia systemowego,
wskutek spontanicznego zamykania się po urodzeniu przewodu tętniczego.
Dotyczy to dzieci ze znacznym zwężeniem zastawki mitralnej i/lub aortalnej,
z niedorozwojem lewej komory serca i/lub z istotnym zwężeniem cieśni aorty oraz
z obecnymi połączeniami wewnątrzsercowymi (12, 27, 28). Wstępne leczenie
chorych z polisplenią i przewodo−zależnym przepływem systemowym, obejmu−
je zastosowanie ciągłego wlewu prostaglandyn w celu poszerzenia przewodu
tętniczego i zwiększenia przepływu krwi w krążeniu dużym, a w następnym etapie
przeprowadzenie wczesnych operacji paliatywnych stosowanych w leczeniu no−
worodków z zespołem niedorozwoju lewego serca (37). Istotny problem terapeu−
tyczny u dzieci z lewostronnym izomeryzmem może stanowić wrodzony blok
przewodzenia przedsionkowo−komorowego, występujący rzadko, ale znacznie
częściej w tej grupie chorych niż u pacjentów z asplenią (30, 38). Doraźna, przez−
klatkowa, przezprzełykowa lub nasierdziowa elektryczna stymulacja czynności
serca od pierwszych dni życia, zastąpiona później stałą stymulacją z rozrusznika
serca implantowanego w wieku noworodkowym lub wczesnoniemowlęcym,
w trakcie korekcji towarzyszących wad wewnątrzsercowych, jest jedyną skuteczną
opcją postępowania u tych dzieci.
U większości pacjentów z zespołem polisplenii istotne objawy kliniczne
pojawiają się później, w wieku niemowlęcym, a ich rodzaj i nasilenie zależą
Zespoły heterotaksji u dzieci
373
od wieku dziecka i rodzaju dominujących wad wewnątrzsercowych. Sinica
ośrodkowa najczęściej jest następstwem zwężenia drogi napływu krwi do
krążenia płucnego. Może także powstawać w wyniku prawo−lewego przecieku
przez wewnątrzpłucne, prekapilarne przetoki tętniczo−żylne, których rozwój
z wiekiem jest wysoce prawdopodobny u dzieci z tym typem heterotaksji (40)
(porównaj roz. 26 tom II*). Niewydolność krążenia najczęściej rozwija się
u chorych ze wspólnym kanałem przedsionkowo−komorowym lub z izolowa−
nym ubytkiem międzykomorowym. Najłagodniejszy przebieg kliniczny wystę−
puje u dzieci z polisplenią i wspólnym przedsionkiem lub częściowym kana−
łem przedsionkowo−komorowym. Częstą manifestacją kliniczną u chorych z wa−
dami serca i lewostronnym izomeryzmem, są zarówno bierne jak i czynne za−
burzenia rytmu serca (40, 41), związane z wrodzonym brakiem lub niedoro−
zwojem węzła zatokowego i niedorozwojem przedsionkowo−komorowych dróg
bodźcoprzewodzących (30).
23.5.2. Leczenie operacyjne
23.5.2.1. Wstępne zabiegi paliatywne
23.5.2.1.1. Izomeryzm prawostronny
Wysuwający się na pierwszy plan problem zagrażającego życiu znacznego
niedotlenienia u większości noworodków z zespołem asplenii, wymaga nie−
zwłocznego rozwiązania chirurgicznego. Złożoność wad wenątrzsercowych i na−
czyniowych u tych chorych sprawia jednak, że wcześnie podejmowane postępo−
wanie operacyjne powinno zawsze uwzględniać zarówno bezpieczeństwo dziec−
ka, bezpośrednie korzyści kliniczne jak i odległe skutki leczenia, w każdym,
indywidualnym przypadku. Im bardziej rozległe operacje paliatywne przeprowa−
dzane były u noworodków z prawostronnym izomeryzmem, tym bezpośrednie ry−
zyko i średnio−odległe wyniki leczenia były gorsze (42). Odroczenie natomiast
złożonych zabiegów częściowych poza okres noworodkowy, we wszystkich
możliwych sytuacjach, obarczone było znacznie mniejszą śmiertelnością (42).
Uwzględniając wysokie ryzyko złożonych operacji w wieku noworodkowym,
przeprowadzanie prostych zabiegów, poprawiających i stabilizujących przepływ
płucny, w każdym z możliwych przypadków, jest postępowaniem z wyboru
u dzieci z zespołem asplenii. Efektywność wstępnego leczenia prostaglandyna−
mi wyznacza kierunek postępowania chirurgicznego. Zastosowanie anastomozy
systemowo−płucnej (zmodyfikowane zespolenie Blalock−Taussig), skutecznie
zwiększa i stabilizuje przepływ płucny oraz istotnie poprawia utlenowanie krwi
w krążeniu systemowym. Stabilizuje to stan kliniczny chorego, co umożliwia jego
dalszy rozwój i poprawia rokowanie u dzieci z istotnie ograniczonym lub brakiem
* Skalski J. H., Kovalenko I. Przetoki naczyniowe.
374
Andrzej Rudziński, Zbigniew Kordon
napływu krwi od strony komory do krążenia płucnego, nawet w przypadkach
z całkowitym nieprawidłowym drenażem żył płucnych i czynnościowo pojedyn−
czą komorą serca. Czasokres efektywnego zabezpieczenia dziecka zależy mię−
dzy innymi od rozmiaru implantowanej anastomozy. U dzieci z masą ciała po−
niżej 3000 g stosuje się protezy naczyniowe o średnicy 3–3,5 mm, natomiast
u większych noworodków standardowo wszczepiane są protezy 4−milimetrowe.
Wskazaniem do założenia zmodyfikowanego zespolenia Blalock−Taussig jest
obecność istotnego zwężenia ograniczającego napływ krwi do krążenia płucne−
go, zachowana ciągłość zewnątrzpłucnych gałęzi tętnicy płucnej, brak ich istot−
nych zwężeń w początkowym lub w dalszym odcinku i brak zwężenia żył płuc−
nych istotnie utrudniających odpływ krwi z łożyska płucnego. W innych przy−
padkach niezbędne są i mogą być przeprowadzone z względnie niskim ryzykiem
operacyjnym, bardziej rozległe zabiegi, z plastyką gałęzi tętnicy płucnej lub/i z re−
implantacją i poszerzeniem ujścia żył płucnych, łącznie z założeniem zespolenia
Blalock−Taussig (43). Zastosowanie wąskiej anastomozy systemowo−płucnej li−
mituje napływ krwi do tętnicy płucnej, doraźnie poprawiając relację przepływu
płucnego do systemowego (Qp/Qs). Wpływa to korzystnie na dynamikę całego
krążenia płucnego, efektywny wzrost utlenowania systemowej krwi tętniczej
(powyżej 80%) i jest dobrze tolerowane nawet przez chorych z niewielkim
zwężeniem żył płucnych. U pacjentów z czynnościowo pojedynczą komorą i zwę−
żeniem tętnicy płucnej, rozmiar anastomozy ogranicza wielkość przepływu płuc−
nego (Qp) i płucnego powrotu żylnego do serca, zabezpieczając przed jej nad−
miernym obciążeniem objętościowym. Chroni to przed wystąpieniem jej dysfunk−
cji i rozwojem istotnej niedomykalności zastawki przedsionkowo−komorowej.
Implantacja wąskiej anastomozy zapewnia stabilizację utlenowania systemowej
krwi tętniczej na okres ok. 10 miesięcy, czyli do momentu osiągnięcia przez
chorego optymalnego wieku do bezpiecznego podjęcia dalszych, niezbędnych
zabiegów paliatywnych. Niewielki rozmiar anastomozy zwiększa jednak ryzyko
jej zamknięcia miejscowo tworzącą się skrzepliną lub materiałem zatorowym,
zarówno w okresie bezpośrednim jak i średnio−odległym po implantacji. W każ−
dym przypadku niezbędna jest zatem skuteczna profilaktyka przeciwzakrzepo−
wa, co obejmuje odpowiednie nawadnianie dziecka w trakcie infekcji przebie−
gających z wysoką gorączką, biegunką lub/i z wymiotami oraz przewlekłe sto−
sowanie kwasu acetylosalicylowego w niskich dawkach (2 do 5 mg/kg mc), do
czasu podjęcia dalszego leczenia operacyjnego. Wczesna ocena wielkości
przepływu płucnego u dzieci z zespołem asplenii jest mało wiarygodna,
z uwagi na często współistniejącą w tych przypadkach obturację zarówno
napływu, jak i odpływu krwi z krążenia płucnego (44). Stąd, w trakcie podej−
mowania korekcji nieprawidłowego spływu żył płucnych u tych noworodków,
zaleca się równoczesne zastosowanie zespolenia systemowo−płucnego, dla za−
pewnienia wystarczającego przepływu płucnego, nawet u dzieci z umiarkowa−
nego stopnia zwężeniem drogi napływu krwi do krążenia płucnego (43).
Zespoły heterotaksji u dzieci
375
23.5.2.1.2. Izomeryzm lewostronny
Noworodki z tym typem izomeryzmu (zespół polisplenii) i z przewodo−zależ−
nym przepływem płucnym, wymagają stabilizacji przepływu płucnego z zasto−
sowaniem zespolenia systemowo−płucnego. U dzieci z przewodo−zależnym prze−
pływem systemowym rozległość wczesnych zabiegów operacyjnych zależy od
stopnia złożoności wad lewej połowy serca. Obecność nadprzewodowej koark−
tacji wymaga plastyki cieśni i niedorozwiniętego łuku aorty, z równoczesnym
czasowym zwężeniem pnia tętnicy płucnej (banding), w przypadkach skojarzo−
nego jej występowania z dużym ubytkiem międzykomorowym lub czynnościo−
wo pojedynczą komorą serca. U noworodków z zespołem niedorozwoju lewej
połowy serca operacja sposobem Norwooda wykonywana jest zazwyczaj w pierw−
szych dwóch tygodniach życia. W przypadkach kanału przedsionkowo−komoro−
wego, szczególnie w jego niezrównoważonej formie, z prawidłowym wypływem
krwi do krążenia systemowego, czasowe zwężenie pnia tętnicy płucnej stanowi
bezpieczną opcję wstępnego leczenia chirurgicznego. U niemowląt z prawidło−
wo rozwiniętymi komorami serca i anomaliami połączeń żylnych (systemowych
i/lub płucnych) wstępne zabiegi paliatywne są także wskazane, aby umożliwić
odroczenie terminu korekcji wady, do momentu, kiedy jej wykonanie (zwykle
przełom pierwszego i drugiego roku życia) jest obarczone najniższym ryzykiem
operacyjnym.
23.5.2.2. Dwukomorowa korekcja wady serca
23.5.2.2.1. Izomeryzm prawostronny
U dzieci z prawostronnym izomeryzmem, dwukomorowa korekcja wady jest
możliwa do przeprowadzenia tylko w niewielkiej (do 5%) liczbie przypadków.
Wskazania do jej wykonania występują u chorych ze wspólnym przedsionkiem,
nieprawidłowym spływem żył płucnych, całkowitym kanałem przedsionkowo−
−komorowym, przełożeniem wielkich pni tętniczych czy dwuujściową komorą
prawą i prawidłowo rozwiniętymi obydwoma komorami serca. W tych rzadkich
przypadkach zespołu asplenii leczenie operacyjne wymaga zazwyczaj etapowe−
go postępowania, wczesnych zabiegów paliatywnych we wstępnym i korekcji
wady w następnym etapie (45, 46, 47).
23.5.2.2.2. Izomeryzm lewostronny
U dzieci z izomeryzmem lewostronnym dwukomorowa korekcja wady serca
jest możliwa wielokrotnie częściej (47, 48). Wskazaniem do podjęcia takiego
leczenia jest obecność prawidłowo rozwiniętych obydwu komór serca łączących
się ze wspólnym przedsionkiem lub dwoma przedsionkami przez prawidłowo
rozwinięte oddzielne lub wspólne (w całkowitym kanale przedsionkowo−komo−
rowym) ujście żylne oraz zachowana zgodność połączeń komorowo−tętniczych
(47, 48, 49). Wśród dzieci z polisplenią dobrze rozwinięte obydwie komory serca
stwierdza się u około 72% przypadków, w tym u 20–30% z nich z zachowaną
ciągłością przegrody międzykomorowej. U około 30% obecne są dwie zastawki
376
Andrzej Rudziński, Zbigniew Kordon
żylne a w ponad 55% przypadków, wspólne ujście przedsionkowo−komorowe lecz
tylko u około 38% dzieci z polisplenią stwierdza się zgodne połączenia komo−
rowo−tętnicze (5, 11, 27, 47). Współistniejące z lewostronnym izomeryzmem ano−
malie połączeń żył systemowych i płucnych z sercem, niezgodne połączenia
przedsionkowo−komorowe oraz brak możliwości odtworzenia zastawek przed−
sionkowo−komorowych ograniczają do 30–44% grono kandydatów do dwuko−
morowej korekcji wady (47, 48). U większości chorych z tej grupy operacje obej−
mują: korekcję częściowego lub całkowitego kanału przedsionkowo−komorowe−
go i rozdzielenie wspólnego przedsionka, plastykę zastawek przedsionkowo−ko−
morowych, zamknięcie łatą izolowanego ubytku międzykomorowego, korekcję
zespołu Fallota lub dwuujściowej prawej komory serca. Podział wspólnego
przedsionka często wymaga specjalnych technik chirurgicznych. Zastosowanie
prostej łaty osierdziowej lub rzadziej z materiału sztucznego, możliwe jest jedy−
nie przy lateralizacji połączeń żylnych, czyli wówczas, gdy żyły płucne i sys−
temowe uchodzą do oddzielnych i czynnościowo zgodnych części wspólnego
przedsionka. Modelowane (kierunkowe) łaty wewnątrzprzedsionkowe stosuje się
do rozdzielenia ujść żył płucnych od systemowych i skierowania napływów
żylnych w kierunku odpowiednich zastawek przedsionkowo−komorowych. Lo−
kalizacja ujść żył płucnych w funkcjonalnie prawostronnej części wspólnego
przedsionka a systemowych w jego lewostronnej części, umożliwia wykonanie
korekcji napływów żylnych w stronę przeciwstawnie położonych zastawek przed−
sionkowo−komorowych metodą Senninga – tzw. switch przedsionkowy (ang.
atrial switch) (47).
Względnie duża częstość występowania zaburzeń rytmu serca na tle postę−
pującej dysfunkcji węzła zatokowego po operacji na przedsionkach, jak też
występowanie bloku przedsionkowo−komorowego w okresie przed i pooperacyj−
nym (30, 40, 41) sprawia, że wskazane są w tych przypadkach szczegółowe ba−
dania elektrokardiograficzne i elektrofizjologiczne, przed lub/i śródoperacyjne
(47). Ustalenie przy ich pomocy lokalizacji węzła zatokowego, ilości i lokaliza−
cji łączy przedsionkowo−komorowych oraz szlaków przewodzących w obrębie
wspólnego, morfologicznie lewego przedsionka, ma kluczowe znaczenie w do−
borze optymalnej techniki operacyjnej, jak też pozwala wyłonić grupę chorych
wymagających implantacji stałego rozrusznika serca.
23.5.2.3. Leczenie operacyjne czynnościowo pojedynczej komory serca –
postępowanie etapowe
23.5.2.3.1. Izomeryzm prawostronny
Anomalie połączeń przedsionkowo−komorowych, z niedorozwojem lub bra−
kiem jednej z komór serca oraz nieprawidłowymi połączeniami komorowo−tęt−
niczymi występują u blisko 95% dzieci z zespołem asplenii (24, 25, 26, 27, 28).
Obecność czynnościowo pojedynczej komory sprawia, że krążenie systemowe
i płucne są połączone równolegle i o wielkości przepływów krwi w każdym
z krwiobiegów decydują wzajemne relacje łącznych oporów w drogach napływu,
Zespoły heterotaksji u dzieci
377
oporów naczyniowych i w drogach odpływu z każdego z nich. Rozdzielenie
krążenia płucnego od systemowego zmodyfikowaną metodą Fontana, przywraca
szeregowe uporządkowanie obydwu krwiobiegów i jest powszechnie akceptowaną
opcją docelowego, operacyjnego skorygowania wyjściowych zaburzeń hemody−
namicznych. Skuteczność leczenia zmodyfikowaną metodą Fontana zależy jed−
nak od wielu anatomicznych i czynnościowych uwarunkowań, z których najważ−
niejszymi są: prawidłowo rozwinięte, niskooporowe, łożysko naczyniowe płuc,
swobodny napływ krwi żyłami płucnymi do serca, prawidłowa lub nieznacznie
tylko upośledzona funkcja zastawek przedsionkowo−komorowych oraz prawidło−
wa rozkurczowa i skurczowa funkcja czynnościowo pojedynczej komory. Wstęp−
ne zabiegi paliatywne, które u większości noworodków i niemowląt z zespołem
asplenii wykonywane są ze wskazań życiowych, mają także na celu zapewnie−
nie prawidłowego rozwoju naczyń krążenia płucnego i odtworzenie odpowied−
nio szerokich połączeń żył płucnych ze wspólnym przedsionkiem. Przeprowa−
dzane w następnym etapie zabiegi hemi−Fontana lub zmodyfikowana operacja
Glenna („dwukierunkowego”), redukują wielkość przepływu płucnego i obcią−
żenie wstępne pojedynczej komory, zapobiegając nadmiernemu poszerzeniu jej
światła i przerostowi masy mięśniowej, przez co wpływają na zachowanie jej
prawidłowej funkcji oraz przeciwdziałają rozwojowi dysfunkcji zastawek żylnych.
Redukcja przepływu płucnego nie zawsze jednak skutecznie przeciwdziała roz−
wojowi istotnej niedomykalności wspólnej zastawki przedsionkowo−komorowej
(50). Stąd u dzieci z zespołem asplenii, u których niezrównoważona postać
wspólnego kanału jest najczęstszą formą połączeń przedsionkowo−komorowych,
cel efektywnego odbarczenia objętościowego pojedynczej prawej komory, czę−
sto nie jest w pełni osiągnięty po tych operacjach, co ujemnie wpływa na dy−
namikę przepływu płucnego i stabilizację przepływu systemowego oraz na przy−
gotowanie komory przed zmodyfikowaną operacją Fontana. Obecność umiarko−
wanej do znacznej niedomykalności wspólnej zastawki przedsionkowo−komoro−
wej jest także uważana za czynnik ryzyka wczesnego zgonu po operacjach Glenna
lub hemi−Fontana (50). Równoczesne wykonanie plastyki pierścienia i/lub wspól−
nej zastawki przedsionkowo−komorowej w trakcie przeprowadzania zmodyfiko−
wanego zabiegu Glenna lub hemi−Fontana, może radykalnie poprawić efektyw−
ność leczenia operacyjnego oraz rokowanie u dzieci z czynnościowo pojedynczą
komorą serca i zespołem asplenii (porównaj rozdz. 8, tom I – str. 113) (51, 52).
23.5.2.3.2. Izomeryzm lewostronny
Również w tym typie izomeryzmu znaczny odsetek chorych (60–70%) nie
spełnia kryteriów kwalifikujących ich do dwukomorowej korekcji wady serca
i wymaga etapowego leczenia przygotowawczego przed zmodyfikowanym zabie−
giem Fontana. U wielu z nich brak ciągłości żyły głównej dolnej w odcinku przed−
wątrobowym i obecność odpływu krwi z dolnej części ciała żyłami nieparzysty−
mi sprawia, że systemowy powrót żylny do serca (z wyjątkiem krążenia wątro−
bowego) dokonuje się za pośrednictwem pojedynczej lub dwóch żył głównych
378
Andrzej Rudziński, Zbigniew Kordon
górnych. Wykonanie w takich warunkach jednostronnej lub dwustronnej zmo−
dyfikowanej anastomozy Glenna zapewnia prawie całkowitą korekcję napływu
żylnej krwi systemowej do krążenia płucnego, z pozostawieniem odpływu z wą−
troby i krążenia wieńcowego, jako domieszki krwi żylnej systemowej, do czyn−
nościowo lewego przedsionka. Istotna dysfunkcja zastawki przedsionkowo−ko−
morowej, często obecna u dzieci z polisplenią i czynnościowo pojedynczą komo−
rą, wymaga równoczesnej jej operacyjnej plastyki. Początkowo zabieg ten
uważany był za docelowy etap operacyjnego postępowania u dzieci z lewostron−
nym izomeryzmem, pojedynczą komorą serca i anomaliami połączeń żył syste−
mowych (53). Okazało się jednak, że wśród chorych z zespołem polisplenii
istnieje szczególna skłonność do rozwoju mnogich, tętniczo−żylnych przetok
w mikrokrążeniu płucnym po częściowych operacjach paliatywnych typu zmo−
dyfikowanego Glenna, hemi−Fontana lub Kawashima, powodujących narastanie
z wiekiem prawo−lewego przecieku przez płuca i znaczną hipoksemię leczonych
(39, 54, 55). Mnogie, płucne przetoki tętniczo−żylne stanowią również czynnik
ryzyka wystąpienia powikłań i zgonu po zmodyfikowanej operacji Fontana (56).
Obserwacje te, łącznie z doniesieniami o tworzeniu się płucnych przetok tętni−
czo−żylnych u pacjentów ze schorzeniami wątroby i ich regresji wraz z poprawą
funkcji (57) lub po transplantacji tego narządu (58), zasugerowały istnienie
czynnika wątrobowego przeciwdziałającego nadmiernemu poszerzeniu przed−
i włosowatych naczyń w krążeniu płucnym (59) (porównaj roz. 26 tom II*). Wy−
łączenie spływu wątrobowego z krążenia płucnego po operacji Glenna, hemi−Fon−
tana lub Kawashima, może wyjaśniać skłonność do tworzenia tętniczo−żylnych
przetok w płucach u tych pacjentów zwłaszcza, że udokumentowano cofanie się
tych zmian po połączeniu wewnątrzprzedsionkowym tunelem żył wątrobowych
z centralnymi tętnicami płucnymi (60). Fakty te nie wyjaśniają jednak szczegól−
nej predyspozycji dzieci z lewostronnym izomeryzmem do tworzenia przetok na−
czyniowych, z prawdopodobieństwem 15% w trzecim i 28% w piątym roku po czę−
ściowych operacjach wyłączających spływ wątrobowy z krążenia płucnego (59).
Tym bardziej że po tych samych operacjach paliatywnych u dzieci bez polisplenii,
ryzyko rozwoju naczyniowych przetok płucnych jest wielokrotnie niższe. Wady
rozwojowe żył systemowych (39, 61) lub nadmierne oskrzelowe krążenie obocz−
ne (60) mogą być dodatkowymi czynnikami ryzyka rozwoju płucnych malforma−
cji naczyniowych u tych pacjentów. Zakończenie leczenia operacyjnego zmody−
fikowanym zabiegiem Fontana, zanim rozwiną się tętniczo−żylne przetoki płucne,
może poprawić odległe rokowanie u dzieci z lewostronnym izomeryzmem (56).
23.5.2.4. Docelowe leczenie operacyjne
Docelowym leczeniem operacyjnym u większości dzieci zarówno z prawo−
jak i lewostronnym izomeryzmem jest zmodyfikowany zabieg Fontana (62).
W przeszłości śmiertelność operacyjna i pooperacyjna po tym zabiegu była
* Skalski J.H., Kovalenko I. Przetoki naczyniowe.
Zespoły heterotaksji u dzieci
379
znacznie wyższa u dzieci z zespołem heterotaksji, niż wśród pacjentów bez tego
zespołu oraz przeważała w grupie chorych z zespołem asplenii (63). Obecność
prawostronnego izomeryzmu nie została jednak potwierdzona jako izolowany
czynnik podwyższonego ryzyka operacyjnego. Istotnie natomiast zwiększały to
ryzyko: obecność umiarkowanej do znacznej niedomykalności zastawki przed−
sionkowo−komorowej, niedorozwój tętnic płucnych oraz średnie ciśnienie w tęt−
nicy płucnej równe lub większe niż 15 mm Hg (64). W ostatnich latach wskaź−
niki śmiertelności po zmodyfikowanej operacji Fontana uległy znamiennemu
obniżeniu u dzieci z zespołem heterotaksji, do poziomu wyników leczenia u pa−
cjentów bez tego zespołu (65, 66). Wyrównało się także ryzyko operacyjne
pomiędzy grupami chorych z prawo− i lewostronnym izomeryzmem (66). Etapo−
we postępowanie operacyjne wraz z agresywnym leczeniem niedomykalności za−
stawki przedsionkowo−komorowej, wpływające na wczesne objętościowe odbar−
czenie pojedynczej komory, umożliwia zarówno jej optymalne przygotowanie
przed operacją Fontana, jak i zapewnia efektywną funkcję po tym zabiegu.
Leczenie takie uważane jest za jeden z zasadniczych czynników poprawiających
rokowanie u dzieci z czynnościowo pojedynczą komorą serca, w tym z zespołem
heterotaksji (67). Wykonywanie obecnie zabiegu Fontana u młodszych dzieci,
udoskonalenie technik operacyjnych i metod protekcji mięśnia sercowego oraz
wzrost skuteczności leczenia pooperacyjnego, dodatkowo wpłynęły na poprawę
rokowania w tej grupie leczonych. Wprowadzenie modyfikacji zabiegu, z zasto−
sowaniem wewnątrzprzedsionkowego tunelu lub pozasercowego połączenia żyły
głównej dolnej z tętnicami płucnymi, również przyczyniło się do poprawy
wyników leczenia, zarówno w bezpośrednim, jak i odległym okresie po operacji
(68, 69).
23.5.2.5. Przeszczep serca
W przypadkach szczególnie złożonych nieprawidłowości układu sercowo−na−
czyniowego, spotykanych w każdym z typów izomeryzmu, istotnie częściej
w zespołach asplenii, niektórzy autorzy jako opcję leczenia zalecają przeszczep
serca (70). Dotyczy to głównie pacjentów z jednokomorową fizjologią krążenia,
u których stwierdza się znacznego stopnia niedomykalność zastawki lub zasta−
wek ujść żylnych o morfologii uniemożliwiającej jej korekcję lub/i postępujące,
pomimo leczenia, upośledzenie funkcji serca. Znaczne techniczne trudności mogą
w tych przypadkach wynikać z nieprawidłowego położenia serca w klatce pier−
siowej, złożonej anatomii przebiegu i połączeń z sercem żył systemowych, płuc−
nych i wątrobowych, nieprawidłowych wzajemnych relacji wielkich tętnic
i wpływu wcześniejszych operacji paliatywnych na morfologię gałęzi tętnicy płuc−
nej. Dodatkowym utrudnieniem w tych przypadkach jest występowanie rozle−
głych zrostów osierdziowych i śródpiersiowych, powstałych po wcześniejszych
interwencjach kardiochirurgicznych. Wśród doniesień poświęconych przeszcze−
pom serca u dzieci, podkreśla się względnie dobre wyniki takiego leczenia,
pomimo skomplikowanej natury wad układu sercowo−naczyniowego w tych
380
Andrzej Rudziński, Zbigniew Kordon
zespołach, niezależnie od wcześniej podejmowanych operacji paliatywnych
(71,72). Przeszczep serca jest również opcją z wyboru dla chorych z zespołami
heterotaksji w odległym okresie po docelowej operacji sposobem Fontana, u któ−
rych stwierdza się postępującą z czasem dysfunkcję pojedynczej komory, z kli−
niczną manifestacją hemodynamicznych następstw charakterystycznych dla tej
metody leczenia.
Piśmiennictwo:
1. Brueckner M., McGrath J., D’Eustachio P. Establishment of left−right asymmetry in vertebras:
genetically distinct steps are involved [w:] Bock G., Marsh I. Symposium on biological asymmetry
and handedness. Ciba Fundation Symposium 162, Chichester UK: John Wiley: 1991, 202.
2. Carmi R., Rosenbaum K.R. Human situs determination is probably controlled by several differ−
ent genes, Am. J. Med. Genet. 1992, 44,246.
3. Winer−Muram H. T., Tonkin I. L. The spectrum of heterotaxic syndromes, Radiol. Clin. North
Am. 1989, 27,1147.
4. Phoon C. K., Neill C. A. Asplenia syndrome: Insight into embryology through an analysis of
cardiac and extracardiac anomalies, Am. J. Cardiol. 1995, 73,581.
5. Peoples W. M., Moller J. H., Edwards J. E. Polysplenia: a review of 146 cases, Pediatr. Cardiol.
1983, 4,129.
6. Abernethy J. Account of two instances of uncommon formation in the viscera of the human,
Philosophical Transactions 1793, 83,59.
7. Martin M. G. Observation d’une deviation organique de l’estomac d’une anomalie dans la situ−
ation la configuration du coeur et des vaisseaux qui en partent on qui s’y rendant, Bulletin
Society d’Anatomie de Paris 1826, 1,39.
8. Polhemus D., Schafer W. B. Congenital absence of the spleen: syndrome with atrioventricularis
and situs inversus, Pediatrics 1952, 9,696.
9. Ivemark B. I. Implications of agenesis of the spleen in the pathogenesis of conotruncal anoma−
lies in childhood. An analysis of the heart; malformations in the splenic agenesis syndrome, with
14 new cases, Acta Paediatr. Scand. 1955, (suppl 104), 1.
10. Putschar W. G., Manion W. C. Congenital absence of the spleen and associated anomalies,
American Journal of Clinical Pathology 1956, 26,429.
11. Moller J. H., Nakib A., Anderson R. C. Congenital cardiac disease associated with polisplenia:
A developmental complex of bilateral „left–sidedness”, Circulation 1967, 36,789.
12. Marino B., Guccione P., Carotti A. Malposition of the heart. [w:] Pediatric cardiovascular
medicine (pod red. Moller J. H., Hoffman J. I.),Churchill, Livingstone, Philadelphia, 2000.
13. Webber S. A., Sandor G. G., Patterson M. W. Prognosis in asplenia syndrome –
a population−based review, Cardiol. Young 1992, 2,129.
14. Alonso S., Pierpont M., Radtke W. Heterotaxia syndrome and autosomal dominant inheritance,
Am. J. Med. Genet. 1995, 56,12.
15. Britz−Cunningham S., Shah M., Zuppan C., Fletcher W. Mutations of the connexin43 gap−junction
gene in patients with heart malformations and defects of laterality, N. Engl. J. Med. 1995,
332,1323.
16. Gebbia A. M., Towbin J. A., Casey B. Failure to detect connexin43 mutations in 38 cases of
sporadic and familial heterotaxy, Circulation 1996, 94,1909.
17. Brueckner M., D’Eustachio P., Horwich A. L. Linkage mapping of a mouse gene, iv, that con−
trols left−right asymmetry of the heart and viscera, Proceedings of the National Academy of
Sciences USA 1989, 86,5035.
Zespoły heterotaksji u dzieci
381
18. King T., Brown N. A. Embryonic asymmetry: the left side gets all the best genes, Current Biol−
ogy 1999, 9,18.
19. Webber S. A., Uemura H., Anderson R. H. Isomerism of the atrial appendages [w:] Pediatric
Cardiology – sec. ed., pod red. Anderson R. H., Baker J. E., Macartney F. J. Churchil, Livingstone,
London, 2002.
20. Meno C., Shimona A., Saijoh Y. Lefty 1 is required for left−right determination as a regulator of
lefty 2 and nodal, Cell 1998, 94,287.
21. Oh S. P., Li E. The signaling pathway mediated by the type IIB activin receptor controls axial
patterning and lateral asymmetry in the mouse, Genes and Development 1997, 11,1812.
22. Morishima M., Miura S., Ando M. Visceroatrial heterotaxy syndrome in the nonobese diabetic
mouse [w:] Clarc E. B., Takao A. Developmental cardiology, Morphogenesis and function, Futura,
Mount Kisko, NY, 1990,431.
23. Morishima M., Miagava−Tomita S., Yasyi H. Visceroatrial heterotaxy syndrome induced by
maternal hyperthermia in the rat, Cardiol. Young 1995, 5,251.
24. Van Mierop L. H., Gessner I. H., Scheibler G. L. Asplenia and polysplenia syndrome, Birth
Defects 1972, 3,74.
25. Rubino M., Van Praagh S., Kadoba K. Systemic and pulmonary venous connections in visceral
heterotaxy with asplenia, J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1995. 110,641.
26. Uemura H., Ho S. Y., Devine W. A, Anderson R. H. Analysis of visceral heterotaxy according
to splenic status, appendage morphology, or both, Am. J. Cardiol. 1995, 76,846.
27. Rose V., Izukawa T., Moes C. A. Syndromes of asplenia and polysplenia. A review of cardiac
and non−cardiac malformations in 60 cases with special reference to diagnosis and prognosis,
Br. Heart J. 1970, 37,840.
28. Van Praagh S., Santini F., Sanders S. Cardiac malpositions with special emphasis on visceral
heterotaxy (asplenia and polysplenia syndromes) [w:] Nadas’ Pediatric Cardiology (pod red.
Fyler D. C.), Hanley&Belfus INC Philadelphia, 1992.
29. Dickinson D. F., Wilkinson J. L., Anderson K. R. The cardiac conduction system in situs am−
biguous, Circulation 1979, 59,879.
30. Ho S. Y., Fagg N., Anderson R. H. Disposition of the atrioventricular conduction tissues in the
heart with isomerism of the atrial appendages: its relation to congenital complete heart block,
J. Am. Coll. Cardiol. 1992, 20,904.
31. Geva T., Vick W., Wendt R. Role of spin echo and cine magnetic resonance imaging in presurgical
planning of heterotaxy syndrome, Circulation 1994, 90,348.
32. Stumper O., Sreeram N., Elzenga N. Diagnosis of atrial situs by transesophageal
echocardiography, J. Am. Coll. Cardiol. 1990, 16,442.
33. Freedom R. M., Olley P. M., Coceani F., Rowe R. D. The prostaglandin challenge: Test to
unmask obstructed total pulmonary venous connection in asplenia syndrome, Br. Heart J. 1978,
40,91.
34. Di Donato R., Di Carlo D., Squitieri C. Palliation of cardiac malformations associated with
right isomerism (asplenia syndrome) in infancy, Ann. Thorac. Surg. 1987, 44,35.
35. Waldman J. D., Rosenthal A., Smith A. L. Sepsis and congenital asplenia, J. Pediatr. 1977, 90,555.
36. Hagler D. J., O’Leary P. W. Cardiac malpositions and abnormalities of atrial and visceral situs
[w:] Emmanouilides G. C., Riemenschneider T. A., Allen H. D., Gutgesell H. P.: Moss and Adams,
heart disease in infants, children, and adolescents. Williams and Wilkins, Baltimore 1995.
37. Norwood W. I. Hypoplastic left heart syndrome, Cardiol. Clin. 1989, 7,377.
38. Garcia O. L., Mehta A. V., Pickoff A. S. Left isomerism and complete atrioventricular block:
A report of six cases, Am. J. Cardiol. 1981, 48,1103.
39. Amodeo A., Di Donato R., Carotti A. Pulmonary arteriovenous fistulas and polysplenia syn−
drome, J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1994, 107,1379.
40. Wren C., Macartney F. J., Deanfield J. E. Cardiac rhythm in atrial isomerism, Am. J. Cardiol.
1987, 59,1156.
382
Andrzej Rudziński, Zbigniew Kordon
41. Momma K., Takao A., Shibata T. Characteristics and natural history of abnormal atrial rhythms
in left isomerism, Am. J. Cardiol. 1990, 65,231.
42. Sadiq M., Stumper O., De Giovanni J. V. Management and outcome of infants and children
with right isomerism, Heart 1996, 75,314.
43. Heinemann M. K., Hanley F. L., Van Praagh S. Total anomalous pulmonary venous drainage in
newborns with visceral heterotaxy, Ann. Thorac. Surg. 1994, 57,88.
44. De Leon S. Y., Gidding S. S., Ilbawi M. N. Surgical management of infants with complex car−
diac anomalies associated with reduced pulmonary blood flow and total anomalous pulmonary
venous drainage, Ann. Thorac. Surg. 1987, 43,207.
45. Ando F., Shirotani H., Kawai J. Successful total repair of complicated cardiac anomalies with
asplenia syndrome, J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1976, 72,33.
46. Pacifico A. D., Fox L. S., Kirklin J. W., Bargeron L. M. Jr. Surgical treatment of atrial isomer−
ism [w:] Anderson R. H., Macartney F. J., Shinebourne E. A., Tynan M. Paediatric cardiology,
Vol 5, Churchill Livingstone, Edinburgh, 1983.
47. Hirooka K., Yagihara T., Kishimoto H. Biventricular repair in cardiac isomerism. Report of
seventeen cases, J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1995, 109,530.
48. Carotti A., Marino B., Oppido G., Marcelleti C. Biventricular repair in patients with left isom−
erism, J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1995, 110,1151.
49. Di Donato R., Marino B., Carotti A. Biventricular reapir in left atrial isomerism (polysplenia
syndrome), Circulation 1989, 80, II – 363.
50. Albanese S. B., Carotti A., Di Donato R. M. Bidirectional cavopulmonary anastomosis in pa−
tients under two years of age, J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1992, 104,904.
51. Okita Y., Miki S., Kusuhara K. Annuloplastic reconstruction for common atrioventricular val−
vular regurgitation in right isomerism, Ann. Thorac. Surg. 1989, 47,302.
52. Tatsuno K., Suzuki K., Kikuchi T. Valvuloplasty for common atrioventricular valve regurgita−
tion in cyanotic heart disease, Ann. Thorac. Surg. 1994, 58,154.
53. Kawashima Y., Kitamura S., Matsuda H. Total cavopulmonary shunt operation in complex car−
diac anomalies. A new operation, J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1984, 87,74.
54. Cloutier A., Ash J. M., Smallhorn J. F. Abnormal distribution of pulmonary blood flow after the
Glenn shunt or Fontan procedure: Risk of development of arteriovenous fistulae, Circulation
1985, 72,471.
55. Matsuda H., Kawashima Y., Hirose H. Evaluation of total cavopulmonary shunt operation for single
ventricle with common atrioventricular valve and left isomerism, Am. J. Cardiol. 1986, 58,180.
56. Lamberti J. J., Spicer R. L., Waldman J. D. The bidirectional cavopulmonary shunt, J. Thorac.
Cardiovasc. Surg. 1990, 100,22.
57. Silverman A., Cooper M. D., Moller J. H., Good R. A. Syndrome of cyanosis, digital clubbing,
and hepatic disease in siblings. J. Pediatr. 1968, 72,70.
58. Krowka M. J., Cortese D. A. Hepatopulmonary syndrome: An evolving perspective in the era of
liver transplantation, Hepatology 1990, 11,138.
59. Srivastava D., Preminger T., Lock J. E. Hepatic venous blood and the development of pulmo−
nary arteriovenous malformations in congenital heart disease, Circulation 1995, 92,1217.
60. Knight W. B., Mee R. B. B. A cure for pulmonary arteriovenous fistulas? Ann. Thorac. Surg.
1995, 59,999.
61. Papagiannis J., Kanter R. J., Effman E. L. Polysplenia with pulmonary arteriovenous malfor−
mations, Pediatr. Cardiol. 1993, 14,127.
62. Marcelletti C., Di Donato R. Nijveld A. Right and left isomerism: the cardiac surgeon’s view,
Ann. Thorac. Surg. 1983, 35,400.
63. Humes R. A., Feldt R. H., Porter C. J. The modified Fontan operation for asplenia and polysplenia
syndromes, J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1988, 96,212.
64. Culbertson C. B., George B. L., Day R. W. Factors influencing survival of patients with heterotaxy
syndrome undergoing the Fontan procedure, J. Am. Coll. Cardiol. 1992, 20,678.
Zespoły heterotaksji u dzieci
383
65. Michielon G., Gharagozloo F., Julsrud P. R. Modified Fontan operation in the presence of anoma−
lies of systemic and pulmonary venous connections, Circulation 1993, 88, II−141.
66. Cetta F., Feldt R. H., O’Leary P. W. Improved early morbidity and mortality after Fontan opera−
tion: the Mayo Clinic experience, 1987 to 1992, J. Am. Coll. Cardiol. 1996, 28,480.
67. Bridges N. D., Jonas R. A., Mayer J. E. Bidirectional cavopulmonary anastomosis as interim
palliation for high−risk Fontan candidates. Early results, Circulation 1990, 82,IV−170.
68. de Leval M. R., Kilner P., Gewilling M., Bull C. Total cavopulmonary connection: a logical
alternative to atriopulmonary connection for complex Fontan operations, J. Thorac. Cardiovasc.
Surg. 1988, 96,682.
69. Marcelletti C., Corno A., Giannico S., Marino B. Inferior vena cava – pulmonary artery
extracardiac conduit: a new form of right heart bypass, J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1990,
100,228.
70. Boucek M., Mathius C., Razzouk A. Indications and contraindications for heart transplanta−
tion in infancy, J. Heart Lung Transplant. 1993, 12,154.
71. Turrentine M., Kesler K., Caldwell R. Cardiac transplantation in infants and children, Ann.
Thorac. Surg. 1994, 57,564.
72. Menkis A., McKenzie F., Nowick R. Expanding applicability of transplantation after multiple
prior palliative procedures, Ann. Thorac. Surg. 1991, 52,722.
Download