Okaż, że jesteś Matką

advertisement
PIERWSZA SOBOTA – 3 czerwca 2017 r.
Godzinki o Niepokalanym Poczeciu NMP (cd.)
(PROPOZYCJA HOMILII)
W Kościele Rzymskokatolickim na Ukrainie przeżywamy Rok
Fatimski, który trwa od 13 maja do 13 października. W poprzednim
miesiącu codziennie gromadzilismy sie na nabożeństwach
majowych, aby oddac cześć NMP. Dziś, w pierwszą Sobotę
miesiąca maja będziemy się starali prześledzić kolejne obrazy,
wykorzystane w Godzinkach dla wyrażenia prawdy o przywileju
Niepokalanego Poczęcia Maryi. W ten sposób chcemy bardziej
poznawać Maryję, która tak bardzo troszczy sie o zbawienie nas
wszystkich.
Witaj arko przymierza, tronie Salomona,
Tęczo wszechmocną ręką, z pięknych farb złożona.
ARKA PRZYMIERZA
W Księdze Wyjścia czytamy, że Mojżesz, organizując kult
izraelski na pustyni, otrzymał następujące polecenie:
„Skrzynię zbijcie z drzewa, akacjowego; długość jej niech ma
półtrzecia łokcia, szerokość półtora, wysokość także półtora. I
pozłocisz ją złotem, co najczystszym wewnątrz i z wierzchu, i
uczynisz na niej wieniec złoty wkoło (...) Uczynisz i ubłagalnię ze
złota najczystszego; półtrzecia łokcia będzie miała długość jej, a
półtora łokcia szerokość. Dwa też cheruby ze złota kute uczynisz po
obu stronach wyrocznicy. Cherub jeden niech będzie na jednym
boku, a drugi na drugim. Obydwa boki ubłagalni niechaj zakrywają
rozciągając skrzydła, a zakrywając ubłagalnię; i niechaj jeden do
drugiego będzie zwrócony z twarzą skłonioną ku ubłagalni, którą ma
być nakryta skrzynia. Do skrzyni zaś włożysz świadectwo, które dam
tobie" (Wj 25,10-11.17-21).
Owa skrzynia, wykonana była z desek akacji i obita złotą blachą.
W czasie wędrówki Izraela spod Synaju do Ziemi Obiecanej
stanowiła ona przenośne sanktuarium i była znakiem obecności Boga
wśród swego ludu. Po zdobyciu Kanaanu złożono ją w Szilo, gdzie w
epoce Sędziów koncentrowało się życie religijne Izraela. W chwilach
2
zagrożeń zabierano arkę do wałki na znak, że sam Jahwe stoi na
czele zastępów Izraela w świętej wojnie. Charakter wojennego
namiotu sprawia, iż utożsamiono arkę z chwałą Izraela. Jej zdobycie
przez Filistynów było zwiastunem klęski: „Odjęta jest chwała od
Izraela, dlatego, że uprowadzona została skrzynia Boża" (1 Sm 4,21).
Najważniejszym wydarzeniem w historii arki było jej uroczyste
przeniesienie do Jerozolimy, którą Dawid wybrał na stolicę
zjednoczonego królestwa. Wiąże się z tym epizod opisany w Księdze
Samuela: podczas przewożenia arki dotknął jej jeden z
prowadzących zaprzęg. „I rozgniewał się oburzeniem Pan na Ozę, i
zabił go za śmiałość, i umarł tam przy skrzyni Bożej. I zafrasował się
Dawid, przeto, że Pan zabił Ozę, i nazwano owo miejsce Zabicie
Ozy, aż do dnia tego. I zląkł się Dawid Pana dnia owego mówiąc:
Jakże wnijdzie do mnie skrzynia Pańska? I nie chciał prowadzić do
siebie skrzyni Pańskiej do miasta Dawidowego, ale ją wprowadził do
domu Obededoma, Getejczyka. I mieszkała skrzynia Pańska w domu
Obededoma Getejczyka trzy miesiące, i błogosławił Pan
Obededomowi i wszystkiemu domowi jego" (2 Sm 6,7-11).
Jeśli zestawimy ten fragment z opisem wizyty Maryi w domu
Elżbiety (Łk 1,39-45), to zauważymy pewne uderzające zbieżności
nawet w sformułowaniach. Elżbieta na widok Maryi wyraża swą
niegodność, pytając podobnie jak Dawid wobec arki: „A skądże mi
to, że przyszła matka Pana mego do mnie?" Podobne jest również
zakończenie obu perykop: „Mieszkała zaś z nią Maryja około trzech
miesięcy, i wróciła się do domu swego" (Łk 1,43.56).
Można przypuszczać, że św. Łukasz dostrzegł w Matce
Najświętszej wypełnienie rzeczywistości zapowiadanej w obrazie
arki przymierza. Arka symbolizowała tylko obecność niewidzialnego
Boga wśród swego ludu. Przechowywano w niej kamienne tablice
Prawa, świadectwo przyjęcia słowa Bożego w Izraelu (Pwt 10,1-5).
Było tam także ukryte naczynie z manną - pamiątką cudownego
pokarmu z czasów wędrówki po pustyni (Wj 16,32-34). W
dziewiczym łonie Maryi zamieszkało realnie „Słowo, które Ciałem
się stało" (J 1,14) oraz „prawdziwy Chleb z nieba" (J 6,32).
Historyczna arka przymierza zaginęła na zawsze po zniszczeniu
świątyni jerozolimskiej przez Babilończyków w VI wieku przed
Chrystusem. Świadek tamtej klęski, prorok Jeremiasz, każe
3
wygnańcom zapomnieć o dawnej arce i kieruje ich myśl ku
rzeczywistości ostatecznej, ku niebieskiej Jeruzalem, która będzie
tronem Jahwe (Jr 3,16n). Nawiąże do tej zapowiedzi centralna wizja
Apokalipsy św. Jana: „I otwarła się świątynia Boża na niebie i
ukazała się arka testamentu Jego w świątyni Jego" (Ap 11,19).
Pomimo zatem zniszczenia największej świętości Starego
Testamentu, jego duchowe dziedzictwo ocalało w Chrystusowym
Kościele. Stało się to możliwe dzięki pokornemu „fiat" Maryi. Jak na
arce przymierza spoczywała złota przebłagalnia, znak Bożego
przebaczenia, tak w ciele Maryi stał się człowiekiem Pośrednik
Nowego Przymierza, którego „Bóg uczynił we wierze ofiarą
przebłagalną przez krew Jego" (Rz 3,25). Zrozumiałe więc, iż w
tradycji katolickiej arka przymierza stała się symbolem Matki
Jezusowej, z której na podobieństwo laski Aarona wyrosła cudowna
różdżka Jessego. Piewca Bogurodzicy, św. Efrem, tak Ją sławi w
niekończących się obrazach: „Prawdziwa arko, niebiańska karto, ze
wszystkich najroztropniejsza i najmądrzejsza, dziewicza
jutrzenko; najświętsza pocieszycielko i przewodniczko wszystkich,
najświętsza Panno! O krzewie płonący, o niespalona ziemio wolna,
kwitnąca różdżko Aarona, co prawdziwie byłaś różdżką a Syn Twój
kwiatem!" (TMB 1,69).
MODLITWA ANIOLA Z FATIMY
O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję
Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie
wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej
pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i
Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach
całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i
obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi
Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca
Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.
MODLITWA O WZBUDZENIE INTENCJI
WYNAGRADZAJĄCEJ PRZED RÓŻAŃCEM
4
Królowo Różańca Świętego! Oto klękamy do modlitwy, by w
pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez
niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej
Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych,
którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego
miłosierdzia. Wspomóż nas łaską, abyśmy pamiętali o tej intencji
wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym
różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego
Serca Jezusowego.
II. TAJEMNICE CHWALEBNE
(RÓŻANIEC)
1. ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA
Mocno jesteśmy osadzeni w życiu doczesnym. O zmartwychwstaniu
myślimy najczęściej na Wielkanoc. Lecz i wtedy czynimy raczej refleksję
nad tajemnicą zmartwychwstania Jezusa, mniej nad zmartwychwstaniem
własnego ciała. Na całym świecie w klinikach chirurgii plastycznej nie
brakuje pacjentów pragnących poddać się operacji, aby mimo upływu lat
wciąż wyglądać młodo i pięknie. Złudzenie, że w ten sposób zatrzymają
czas, jest ucieczką przed przemijaniem. To swego rodzaju współczesna
proteza długowieczności.
Zmartwychwstanie Chrystusa otwiera nam drogę do naszego
zmartwychwstania, do życia wiecznego w miłującym nas Bogu. Mamy
udział w życiu wiecznym już tu na ziemi, jeśli żyjemy w uświęcającej
łasce Bożej. Uczniowie zamknięci w wieczerniku obawiali się nie tylko
Żydów. Czuli też lęk przed spotkaniem ze zmartwychwstałym Mistrzem.
Myśleli zapewne, co im Chrystus powie, kiedy przyjdzie? Jak ich
potraktuje za zdradę i ucieczkę z Ogrójca? A Jezus, gdy stanął pośród nich,
wypowiedział słowa: „Pokój wam!". Żadnego wyrzutu ani nagany, żadnej
wymówki. Pojawił się przed nimi bez słowa potępienia! To przerosło
oczekiwania uczniów. Jezus dał im nową szansę, nowe życie.
Każdy grzech rodzi w duszy niepokój i lęk. Obmycie się z grzechów w
sakramencie pokuty przywraca utracony pokój i radość serca. Pojednanie z
Bogiem jest naszym ciągłym zmartwychwstawaniem do życia w Jego
łasce.
5
2.
WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA
Nasza ojczyzna jest w niebie. Tu na ziemi jesteśmy tylko tymczasowo.
Nasze życie doczesne jest jak droga wiodąca do wieczności. Dla jednych
jest ona tylko środkiem do celu, dla innych celem samym w sobie. Dla
tych drugich ważne jest, aby droga była gładka i szeroka, bez dziur i
wybojów. Zależy im przede wszystkim na tym, aby droga była
bezkolizyjna, czyli taka bez skrzyżowań z trudnościami i problemami.
Zachwyceni wysoką jakością podróży, w ogóle nie myślą dokąd i po co
przemierzają tę drogę.
Zmartwychwstały Jezus wstąpił do nieba i pokazał nam cel naszej
życiowej wędrówki. Celem ostatecznym, do jakiego winniśmy dążyć, jest
zbawienie i życie wieczne w Bogu. Od tego jak przeżywamy doczesność z Bogiem czy wbrew Niemu; w miłości do bliźniego czy w miłości jedynie
do siebie - będzie zależała nasza wieczność. Po śmierci każdy człowiek
pójdzie na Sąd Boży. Wówczas ci, którzy swoje życie wypełnili dobrem,
pójdą na zmartwychwstanie zbawionych, a ci, którzy w swoim życiu oddali się złu - na zmartwychwstanie potępionych. Jeśli wierzymy tylko w
niebo, to zbyt mało. Trzeba też wierzyć w istnienie piekła i robić wszystko,
aby się przed nim uchronić.
3. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Kultura masowa cały czas tworzy i puszcza w obieg swoje produkty. W
rezultacie powstaje świat jednolitej mody, podobnych ludzkich zachowań,
zbliżonych potrzeb i dążeń. Duch tego świata sprawia, że człowiek
przestaje widzieć cokolwiek poza horyzontem konsumpcji, Jest to ten
rodzaj ducha, który zwraca naszą uwagę na to, co materialne, a zupełnie
pomija to, co duchowe. Jeśli chcemy „mieć" coraz więcej, zaczniemy
„być" coraz mniej!
Zesłanie Ducha Świętego na zebranych w wieczerniku Apostołów wraz
z Maryją dało im moc, aby wyjść na zewnątrz i z odwagą głosić światu
Ewangelię. Duch Prawdy, jakim Chrystus obdarzył swoich uczniów,
prowadził ich do wyznania wiary potwierdzonej świadectwem
męczeństwa. Duch Święty wiedzie każdego, kto poddaje się Jego
działaniu, do rzeczywistości dóbr przyszłych. Duch Pocieszyciel
przychodzi nam z otuchą i pomocą w naszej słabości, rozbudza w nas
pragnienie dobra i prawdy. Niesie z sobą dary, te same, jakie otrzymali
Apostołowie. Podobnie jak oni, my również mamy swoje upadki i
niewierności, ale Chrystus także i nas wybiera i udziela nam swego Ducha,
6
abyśmy szli i owoc przynosili...
4. WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Zbieg wyjątkowo korzystnych dla nas okoliczności powoduje, że
jesteśmy bardzo szczęśliwi. Życie wydaje nam się wówczas o wiele
prostsze. Świat postrzegamy w jego kolorowych barwach. Problemy nie są
już tak skomplikowane. Wszelkie przeszkody nie stanowią dla nas
trudności. Spotkani ludzie jawią się jako bardziej przyjaźni. Przeżywane
uniesienie sprawia, że czujemy się jakby „wniebowzięci". Ale to tylko
nikłe odbicie rzeczywistości, jaka nas czeka w wieczności.
Maryja została wzięta do nieba z duszą i ciałem, i jako pierwsza
osiągnęła zbawienie. Dla nas pielgrzymujących do wiecznej ojczyzny jest
Ona źródłem pociechy i znakiem nadziei. Bóg nie chciał, aby Matka Jego
Jednorodzonego Syna doznała skażenia w grobie. Dlatego Stwórca
obdarzył Maryję - najdoskonalszą pośród stworzeń - łaską
zmartwychwstania bez doznania śmierci.
Maryja otacza nas swoją macierzyńską miłością i prowadzi nas do
Chrystusa. W Nim jest nasze zbawienie. Najświętsza Dziewica nigdy nie
przysłania sobą Jezusa. Ona zawsze wskazuje na Niego. Zjednoczeni z
Maryją przez wiarę, nadzieję i miłość zmierzamy ku Chrystusowi, dawcy
życia wiecznego, jakie będzie naszym udziałem po przyjęciu nas do nieba.
5. UKORONOWANIE MARYI NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI
Często w modlitwach zwracamy się do naszej Matki jako do Królowej
nieba i ziemi. Pragniemy, aby Maryja, wyniesiona do chwały nieba,
przyszła nam z pomocą w naszych ziemskich sprawach. W modlitwie
apelowej zapewniamy Matkę Bożą, że jesteśmy przy Niej, pamiętamy o
Niej i czuwamy na każdy czas. W tej modlitwie jednak przede wszystkim
prosimy Maryję, aby to Ona była przy nas i orędowała za nami swoją
modlitwą i miłością; aby to Ona pamiętała o nas przed tronem swego Syna
i pośredniczyła w udzielaniu nam łask; aby to Ona czuwała nad nami i
strzegła nas przed zagubieniem się w życiu.
Dla Boga głupstwem jest mądrość tego świata, a to, co świat uważa za
głupstwo, jest mądrością w oczach Bożych. Dlatego Maryja - pokorna,
cicha i posłuszna Bogu - dla współczesnych sobie ludzi, wydawała się nie
z tego świata. Życie Maryi, służebnicy Pańskiej, właśnie z tego powodu
zostało ukoronowane chwałą Bożą. Niepokalana Dziewica jest Królową
nieba i ziemi, ale czy także Królową naszych serc? Maryja - Królowa ma
7
prawo oczekiwać od nas spełnienia jej gorącego pragnienia, jakie
wypowiada wobec każdego z nas: „Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój
wam powie!".
MODLITWA O WZBUDZENIE INTENCJI
WYNAGRADZAJĄCEJ PO PRZYJĘCIU KOMUNII ŚW.
Kocham Cię Jezu, Królu Miłości odwiecznej i przyjmuję z miłością
na Króla mojego serca.
Proszę, ukryj mnie na zawsze w Twoim Boskim Sercu i przyjmij
moje życie w hołdzie wdzięczności za dar zbawienia, którego
udzielasz mi przez pośrednictwo Niepokalanego Serca Maryi.
O czuła Matko, przepraszam Cię za grzechy moje, mojej rodziny,
Ojczyzny i świata, które ranią Twoje Niepokalane Serce! Aby
wynagrodzić Ci za wielkie cierpienia, których doznajesz od nas,
niewdzięcznych dzieci, ofiaruję Ci nieskończoną miłość Jezusa
obecnego w moim sercu.
Z miłością poddaję się Twojemu królowaniu, aby jak najszybciej
zatryumfowało Twoje Niepokalane Serce. Ucieczko grzeszników,
módl się za nami!
Litanie i modlitwy do wyboru:
Litania zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej
Matko Odkupiciela
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego...
racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
w grzechach swych uwikłany,
powstać z nich pragnący.
Dziś, zgromadzeni u Twoich stóp,
Matko Chrystusa i Matko Kościoła,
raz jeszcze zwracamy się do ciebie,
aby podziękować za wszystko
coś uczyniła w ciągu tych trudnych lat
dla Kościoła, dla każdego z nas
8
i dla całej ludzkości.
Powtarzamy: Dziękujemy Ci Pani Fatimska
Matko Chrystusowa i Matko Kościoła - Dziś jesteśmy tutaj,
aby dziękować, żeś zawsze nas wysłuchiwała, że okazywałaś się
Matką.
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska
Matko Misyjnego Kościoła - Idącego drogami ziemi ku trzeciemu
milenium chrześcijaństwa, dziękujemy Ci za Twoją wędrówkę z
nami.
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska
Matko ludzi - dziękujemy Ci za nieustanną opiekę, która pozwoliła
nam uniknąć katastrof i nieodwracalnych zniszczeń, umożliwiła
postęp i osiągnięcie nowoczesnych zdobyczy społecznych.
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska
Matko narodów - dziękujemy Ci za niespodziewane przemiany,
które przywróciły wiarę w przyszłość narodom nazbyt już długo
pozostającym w ucisku i upokorzeniu.
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska
Matko życia - dziękujemy Ci za liczne znaki mówiące o tym,
że jesteś z nami, że chronisz nas przed złem i przed mocami śmierci.
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska
Matko życia - dziękujemy Ci Ta to, że byłaś w szczególny sposób 13
maja 1981 r przy św. Janie Pawle II, który czuł przy sobie Twoją
opiekuńczą obecność.
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska
Matko każdego człowieka - walcząca o życie, które nie zna śmierci,
dziękujemy Ci, że wspomagasz nas w tej walce.
9
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska
Powtarzamy: Okaż, że jesteś Matką
Matko ludzkości odkupionej Krwią Chrystusa.
- Okaż, że jesteś Matką.
Matko miłości doskonałej.
- Okaż, że jesteś Matką.
Matko Nadziei i pokoju.
- Okaż, że jesteś Matką.
Święta Matko Odkupiciela.
- Okaż, że jesteś Matką.
Nie przestawaj okazywać, żeś jest Matką wszystkich, świat bowiem
potrzebuje Ciebie.
- Okaż, że jesteś Matką.
Nowa sytuacja narodów i Kościoła wciąż pozostaje chwiejna i
niepewna.
- Okaż, że jesteś Matką.
Wciąż jeszcze istnieje niebezpieczeństwo, że miejsce marksizmu
może zająć ateizm w innej postaci, który wychwalając wolność
zmierza do zniszczenia samych korzeni moralności ludzkiej i
chrześcijańskiej.
- Okaż, że jesteś Matką.
Powtarzamy: Bądź nam towarzyszką drogi
Bądź towarzyszką drogi człowieka na początku XXI wieku.
- Bądź nam towarzyszką drogi.
10
Bądź towarzyszką drogi ludzi
- Bądź nam towarzyszką drogi.
wszystkich kultur i ras.
Bądź towarzyszką drogi wszystkich stanów i każdego wieku.
- Bądź nam towarzyszką drogi.
Bądź towarzyszką narodów w ich dążeniu do solidarności i miłości
wzajemnej.
- Bądź nam towarzyszką drogi.
Bądź z młodymi, bohaterami dni pokoju, które nadejdą.
- Bądź nam towarzyszką drogi.
Bądź towarzyszką drogi narodów, które niedawno odzyskały
przestrzenie wolności i teraz budują swoją przyszłość.
- Bądź nam towarzyszką drogi.
Bądź towarzyszką drogi Europy, która od Zachodu po Wschód
- nie zdoła odnaleźć swej prawdziwej tożsamości, jeżeli na nowo
nie odkryje wspólnych korzeni.
- Bądź nam towarzyszką drogi.
Potrzebuje Ciebie świat, ażeby położyć kres tak wielu i tak
gwałtownym konfliktom, które wciąż jeszcze są jego udręką.
- Bądź nam towarzyszką drogi.
Powtarzamy: Okaż, że jesteś Matką
Tego, który umiera z głodu.
- Okaż, że jesteś Matką.
Tego, który jest śmiertelnie chory.
- Okaż, że jesteś Matką.
Tego, kogo spotkała krzywda i niesprawiedliwość.
11
- Okaż, że jesteś Matką.
Tego, kto nie znajduje pracy.
- Okaż, że jesteś Matką.
Tego, który bezdomny i nie ma gdzie się schronić.
- Okaż, że jesteś Matką.
Tego, kto znosi ucisk, jest wyzyskiwany.
- Okaż, że jesteś Matką.
Tego, kto z dala od Boga rozpaczliwie i daremnie szuka uciszenia.
- Okaż, że jesteś Matką.
Tych wszystkich, którzy bronią życia, które jest odbiciem miłości
Boga, pomóż bronić go zawsze, od świtu aż po jego naturalny
zachód.
- Okaż, że jesteś Matką.
Powtarzamy: Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze
Niechaj nadejdzie kres przemocy, niesprawiedliwości wszędzie tam,
gdzie one istnieją.
- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.
Niech w rodzinach zakwita jedność i zgoda.
- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.
Niechaj nadejdzie pomiędzy narodami zrozumienie i szacunek.
- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.
Niechaj prawdziwy pokój zapanuje na całym globie ziemskim.
- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.
Powtarzamy: Czuwaj Maryjo
12
Na czekającej nas jeszcze drodze.
- Czuwaj Maryjo.
Nad ludźmi.
- Czuwaj Maryjo.
Nad narodami w nowej sytuacji, którym nadal zagraża widmo nowej
wojny.
- Czuwaj Maryjo.
Nad odpowiedzialnymi za losy państw.
- Czuwaj Maryjo.
Nad tymi, co w swoich rękach mają przyszły los ludzkości.
- Czuwaj Maryjo.
Nad Kościołem, zawsze narażonym na zasadzki tego świata.
- Czuwaj Maryjo.
Na drodze nowej ewangelizacji Europy.
- Czuwaj Maryjo.
Nad posługą następcy Piotra, papieża N....., która jest służbą
Ewangelii i służbą ludziom i kieruj ją ku nowym horyzontom
misyjnej działalności Kościoła.
- Czuwaj Maryjo.
Powtarzamy: Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością
W kolegialnej jedności z pasterzami.
- Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.
W komunii z całym ludem Bożym, rozsianym po świecie.
- Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.
13
Odnawiając dziś przed Tobą synowskie zawierzenie rodzaju
ludzkiego.
- Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.
Powtarzamy: Wspomóż nas Maryjo
Postanawiamy iść z Tobą za Chrystusem, Odkupicielem Człowieka.
- Wspomóż nas Maryjo.
Niechaj nie ciąży nam zmęczenie.
- Wspomóż nas Maryjo.
Niech trud nie opóźnia naszych kroków.
- Wspomóż nas Maryjo.
Przeszkody niech odwagi w nas nie gaszą, a smutek radości serca.
- Wspomóż nas Maryjo.
Maryjo, daj światu Chrystusa,
który jest naszym pokojem.
Niechaj narodów nie dzieli już
nienawiść i pragnienie zemsty.
Świat zaś niech nie ulegnie
mirażom fałszywego dobrobytu,
który zabija godność osoby
i wystawia na nieustanne ryzyko
całe stworzenie.
Czuwaj Maryjo nad naszą wędrówką
i spraw, byśmy w niebie pełni
radości oglądali Twego Syna.
Litania ku czci Matki Bożej Fatimskiej
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, Kyrie, eleison.
14
Trójco Przenajświętsza, Ojcze,
Synu, Duchu Święty, adorujemy
Ciebie i wysławiamy, Kyrie, eleison.
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, przepraszamy
Cię za grzechy nasze i całego świata, Kyrie eleison.
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, ofiarujemy Ci
Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa,
obecnego na wszystkich miejscach ziemi, Kyrie eleison.
Boże, nasz Ojcze, przed obliczem Twoim radujemy się z zamysłów
Twojej miłości i miłosierdzia, bądź uwielbiony.
Boże, nasz Ojcze, oddajemy Ci cześć z Maryją, którą nam dałeś za
Matkę,
Boże, nasz Ojcze, dziękujemy, że w swojej zbawczej woli uczyniłeś
Maryję Współodkupicielką,
Boże, nasz Ojcze, Ty pragniesz, aby Ona mogła się nam objawiać,
pouczać nas i upominać,
Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za objawienia fatimskie z orędziem
modlitwy, nawrócenia i pokuty,
Ojcze światłości, Ty od wieków upodobałeś sobie Maryję i
zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, Tobie chwalą na wieki.
Ojcze Wszechmogący, Ty przyozdobiłeś Maryję blaskiem i mocą,
Ojcze Miłujący, Ty od zarania dziejów ukazałeś Maryję jako
Niewiastę zwycięską i znak nadziei,
Ojcze po trzykroć Święty, Ty w całej pełni dokonałeś dzieła
świętości w Maryi,
Ojcze posyłający Ducha Świętego, aby za zgodą Maryi uformował w
Niej ciało i duszę Zbawiciela,
Święta Pani Fatimska, bądź pozdrowiona.
Kochająca Matko nasza i Wychowawczyni,
Matko działająca przez miłość i łaskawość,
Przewodniczko na drogach zbawienia,
Matko i Wychowawczyni nad nami bolejąca,
15
Służebnico Pańska, która
przypominasz zbawcze orędzie
swego Syna - Zbawiciela,
Pani nad słońce jaśniejsza i swoim światłem przenikająca nasze
mroki,
Najświętsza Panno Różańcowa, uciekamy się do Ciebie, Maryjo.
W naszych smutkach, słabościach i grzechach,
W zranieniach wewnętrznych i cierpieniu,
W niemocy duchowej i zwątpieniu,
W uciskach duchowych i kłopotach materialnych,
Abyśmy pokochali Twój różaniec, prosimy Cię, Matko Różańcowa.
Aby rozważanie tajemnic różańcowych ukazywało nam
prawdę naszego życia,
Aby rozważanie tajemnic różańcowych przemieniało nasze
życie,
Aby modlitwa różańcowa oddawała nas coraz pełniej Bogu i
ludziom,
Aby modlitwa różańcowa kruszyła nasze serca i oświecała sumienia,
Aby modlitwa różańcowa rozbudzała w nas święte pragnienia,
Aby modlitwa różańcowa dodawała siły do czynienia dobra,
Aby modlitwa różańcowa scalała nasze serca w miłości i jednoczyła
z Bogiem,
Posłanniczko pokoju i nasza Orędowniczko, wstawiaj się za nami.
Aby każde serce pragnęło Bożego pokoju,
Aby w naszych rodzinach umacniał się duch miłości i zgody,
Aby rodziny zranione otrzymywały pomoc ludzi i odczuwały
zwycięską moc łaski, Abyśmy umieli uznawać swoje błędy,
przepraszać za nie i przebaczać innym,
Abyśmy mieli otwarte oczy i serca na potrzeby bliźniego,
Aby stale było w nas żywe pragnienie ewangelicznego nawrócenia i
przemiany,
Abyśmy umieli iść drogą chrześcijańskiej pokuty,
16
Aby wszyscy ludzie dążyli do
jedną rodziną Bożą,
pokoju, a ludzkość stawała się
Pani Fatimska, nad nędzą naszą pochylona, oddajemy Ci
cześć i błagamy, okaż się Matką Miłosierdzia.
Wszystkim, którzy Cię znają i czczą jako Matkę Boga,
Wszystkim, którzy kochają Twoje Niepokalane Serce i Jemu się
oddają,
Wszystkim, którzy żyją duchem pokuty i wynagrodzenia za zniewagi
Tobie wyrządzone,
Poszukującym głębszej wiary i wytrwałym w modlitwie,
Miłującym Kościół, Krzyż i Ewangelię,
Cierpiącym duchowo i fizycznie, biednym, opuszczonym,
zaniedbanym i zmęczonym życiem,
Matko wzywająca do pokuty i nawrócenia, Tobie ufamy, Ciebie
błagamy.
Okiem litości spójrz na smutnych i strapionych,
Wypraszaj powstanie z upadku grzesznikom,
Obudź sumienia uśpione,
Dla prawych bądź światłem i umocnieniem,
Prowadź ku wolności zniewolone serca i umysły,
Odstępcom wyproś łaskę powrotu, a niewierzącym światło
wiary,
Sprawcom szkody duchowej, moralnej i materialnej ukazuj
drogę zadośćuczynienia,
Wspieraj rodziców w wypełnianiu ich obowiązków,
Formuj ludzi sumienia do służby narodowi, aby rządzili bogobojnie,
mądrze i sprawiedliwie,
Pani Fatimska, na Twoje słowo i przed Twoim obliczem korzymy się
z powodu win naszych wobec Boga i Twego Niepokalanego Serca.
Rozmnożyły się na naszej ziemi świętokradztwa i bluźnierstwa,
przepuść nam, Panie, przepuść ludowi Twemu.
Liczne są nasze winy i przed Tobą je składamy,
17
Niszczymy i profanujemy
kościoły i cmentarze, Twoje Imię
i świętość usuwamy z życia publicznego,
Zostawiamy Cię samego, gdy Cię osaczają, a w godzinach próby
jesteśmy mniej skorzy stanąć po Twojej stronie, niż inni przeciw
Tobie,
Wydajemy piłatowe wyroki na krzyż święty, znak Twojej miłości i
zbawienia,
Poddajemy się w walce o Twoje prawo i ład moralny,
Wylewamy krew niewinną i zabijamy duchowo,
Ziemia nasza skalana jest morderstwami, gwałtami i kradzieżą,
Popadliśmy w bałwochwalstwo materii, szerzy się kult ciała
i propaguje się przemoc,
Godzimy się z cywilizacją śmierci i pogardą dla słabych,
Wielkie zbrodnie i nieprawości pozostają bez kary, pokuty
i zadośćuczynienia,
Wyznajemy nasze grzechy osobiste i zgorszenia,
Zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi,
Grzechy zaniedbania dobra, lękliwości i małoduszności
w naszym życiu codziennym,
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, przepuść nam.
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, wysłuchaj nas.
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, zmiłuj się nad
nami.
W. Módl się za nami, Matko Boża Fatimska,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych i Twoich.
Módlmy się: Matko nasza niebieska, która przychodziłaś do nas ze
swoim orędziem modlitwy, nawrócenia, zerwania z grzechem,
pokuty i zadośćuczynienia, a pozostajesz z nami w tym Matczynym
znaku fatimskim, oddajemy się Twemu Niepokalanemu Sercu i z
ufnością prosimy, abyś swoim macierzyńskim wstawiennictwem
przybliżyła nas „do źródła życia, wytryskującego na Golgocie".
Przemieniaj nas wewnętrznie. Prowadź do świętości i zbawienia,
18
wysłużonego nam na krzyżu
przez Twojego Syna, naszego
Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
LITANIA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże - zmiłuj się nad nami!
Serce Marii, niepokalane, módl się za nami
Serce Marii, łaski pełne,
Serce Marii, błogosławione między sercami,
Serce Marii, najczystsze,
Serce Marii, najpokorniejsze,
Serce Marii, Kościele Boga wcielonego w Zwiastowaniu,
Serce Marii, nowymi łaskami ozdobione w Nawiedzeniu,
Serce Marii, przy Narodzeniu Pańskim dziwnym weselem
napełnione,
Serce Marii, przy Ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte,
Serce Marii, utratą Jezusa wielce zasmucone,
Serce Marii, przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone,
Serce Marii, w dźwiganiu krzyża przez Jezusa niezmiernym
przygniecione ciężarem,
Serce Marii, z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite,
Serce Marii, z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem
pogrążone,
Serce Marii, z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione,
Serce Marii, ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione,
Serce Marii, przy wniebowstąpieniu Pańskim niepojętym weselem
napełnione,
Serce Marii, przy Zesłaniu Ducha Św. nową łask pełnością
udarowane,
Serce Marii, uzdrowienie chorych,
19
Serce Marii, pociecho
strapionych,
Serce Marii, ucieczko grzesznych,
Serce Marii, nadziejo konających.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módlmy się: Najmilsze Serce Marii, któreś pomiędzy sercami
wszystkich stworzeń jest najczystsze i miłością ku Sercu
Jezusowemu najbardziej gorejące, oraz względem nas grzeszników
najmiłosierniejsze, uproś nam u Serca Pana Jezusa, Zbawiciela
naszego, wszystkie łaski, o które Cię prosimy. O Matko miłosierdzia,
jedno westchnienie Twoje, jedno uderzenie Serca Twego, gorejącego
miłością ku Sercu Pana Jezusa, Boskiego Syna Twojego, może nas
zupełnie pocieszyć. Uczyń nam tę łaskę, a to Boskie Serce Jezusowe
dla synowskiej miłości, którą miało ku Tobie i zawsze mieć będzie,
niezawodnie Cię wysłucha. Amen.
AKT OFIAROWANIA PARAFII MATCE BOŻEJ
(można go odczytać po Mszy św. lub w czasie nabożeństwa)
Dziewico Niepokalana!
Matko Boga prawdziwego i Matko Kościoła!
Ty, która z tego miejsca objawiasz Twą łaskawość i współczucie dla
wszystkich, co uciekają się pod Twoją opiekę, wysłuchaj modlitwy
wznoszonej do Ciebie z synowską ufnością i przedstaw ją Twojemu
Synowi, Jezusowi, naszemu jedynemu Odkupicielowi...
Matko Miłosierdzia, Nauczycielko ukrytej i cichej ofiary, Tobie,
wychodzącej nam naprzeciw, my grzesznicy, oddajemy w tym dniu całą
naszą istotę i całą naszą miłość. Oddajemy Ci także nasze życie, nasze
prace, nasze radości, naszą słabość i nasze cierpienia. Udziel wszystkim
pokoju, sprawiedliwości i pomyślności, gdyż wszystko, co mamy i czym
jesteśmy, powierzamy Twojej trosce, Pani i Matko nasza. Chcemy być
całkowicie Twoi, z Tobą przemierzać drogę pełnej wierności Chrystusowi
w Jego Kościele. Z miłością zawsze prowadź nas za rękę...
20
Maryjo (...) Matko nasza i Królowo!
Prosimy Cię za Ojca świętego (...), za wszystkich biskupów, kapłanów,
by wiedli wiernych ścieżkami żarliwego życia chrześcijańskiego,
ścieżkami miłości i pokornej służby Bogu i ludziom...
Spójrz, jak wielkie jest żniwo i wstaw się u Pana, by głodem świętości
napełnił cały Lud Boży i wzbudził liczne powołania: kapłanów i
zakonników, mocnych w wierze i gorliwych rozdawców tajemnic
Bożych...
Daj naszym rodzinom tę łaskę, by kochały i szanowały poczynające się
życie, z tą samą miłością, z jaką Ty w łonie Swoim poczęłaś życie Syna
Bożego...
Święta Dziewico, Maryjo Matko Pięknej Miłości, chroń nasze rodziny,
by zawsze trwały w zgodzie i błogosław wychowaniu naszych dzieci...
Nadziejo nasza, spójrz na nas z litością, naucz nas zawsze iść do Jezusa,
a jeśli upadniemy, pomóż nam się podźwignąć i wrócić do Niego przez
wyznanie naszych win i naszych grzechów w sakramencie pokuty,
dającym spokój duszy. Błagamy Cię, daj nam wielkie umiłowanie
wszystkich świętych sakramentów, które są jak znaki pozostawione przez
Twojego Syna na ziemi...
Matko Święta, spraw, byśmy z Bożym pokojem w sumieniu i sercem
wolnym od złości i nienawiści, mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i
pokój prawdziwy, które przychodzą do nas od Twojego Syna, Pana
naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje
na wieki wieków. Amen.
albo:
Bogarodzico Dziewico, Pani i Królowo nasza!
My, dzieci, Świętego Kościoła Katolickiego, stajemy dziś przed Tobą,
przejęci głęboką troską o naszą wierność Krzyżowi Chrystusowemu i
Ewangelii, o życie Boże w naszych rodzinach.
Pragniemy szczególniejszym aktem oddać się Tobie całkowicie na
własność i powierzyć w Twoje macierzyńskie dłonie wszystko, co mamy
najdroższego. Przed wiekami sam Ojciec Niebieski ukazał Ciebie
pierwszym rodzicom, jako promień nadziei. Tobie oddał Syna Swego
Jednorodzonego, który narodził się z Ciebie, aby nas zbawić. A Syn Twój,
Najlepsza Matko, Tobie oddał na krzyżu, co miał na ziemi najdroższego:
21
braci swoich w osobie umiłowanego ucznia Jana. Takim przykładem
zachęceni, stajemy dziś tym ufniej przed Tobą.
Każdy z nas oddaje się Tobie na własność . Chcemy odtąd wszystko czynić
z Tobą, ufni że Ty sama, oddasz nas swemu Synowi.
Troskliwa Matko Najświętszej Rodziny!
Pod Twoją macierzyńską opiekę oddajemy nasze rodziny, aby przez Ciebie
odrodziły się Bogu i żyły na wzór rodziny nazaretańskiej. Będziemy
umacniać w nich królowanie Twojego Syna, bronić imienia Bożego,
obyczajów chrześcijańskich. Uważaj nas odtąd, Matko nasza, i wszystko,
co posiadamy, za wyłączną własność Twoją, opiekuj się nami, rządź i
prowadź do Twego Syna. Wierzymy, że kiedyś Ty sama, na progu nowego
życia, okażesz nas Synowi Twojemu. Amen.
NB. Niniejsze materiały, w żadnym wypadku nie ograniczają inicjatywy
miejscowych duszpasterzy. Stawiają sobie za cel być pomocą w jak
najlepszym przygotowaniu nabożeństw pierwszych sobót miesiąca.
Download
Random flashcards
Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards