PROGRAM PROFILAKTYKI GRUPY PSZCZÓŁKI Grupa 3 – latków

advertisement
PROGRAM PROFILAKTYKI
GRUPY PSZCZÓŁKI
Grupa 3 – latków „Pszczółki”
2015/2016
Opracowany na podstawie Programu Profilaktyki
„Dbam o własne ciało, zdrowie, bezpieczeństwo i sprawność fizyczną”
Miejskiego Przedszkola nr 22 „Kraina Ekoludków”
w Zielonej Górze
opracowała: Justyna Hawrot
CELE PROGRAMU:
 Wdrażanie do dbania o narządu zmysłu – wzrok, słuch
 Kształtowanie nawyków higienicznych – podnoszenie poziomu kultury
jedzenia,
 Wdrażanie do spożywania warzyw, owoców i surówek
 Wdrażanie do kulturalnego zachowania podczas posiłków
 Przypomnienie dzieciom określenia „Zły dotyk” – omówienie
konsekwencji
 Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej
aktywności ruchowej dziecka, a przez to rozwijanie jego sprawności
fizycznej
 Uświadomienie niebezpieczeństw grożących na drodze
 Wdrażanie do dbania o estetykę i czystość w najbliższym otoczeniu
 Zdawanie sobie sprawy z zagrożeń, jakie powodować może
niebezpieczna zabawa
 Uświadomienie niebezpieczeństwa ze strony obcych ludzi
METODY:
 Metody podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa,
piosenka, wierszyk
 Metody problemowe: gry dydaktyczne
 Metody aktywizujące: pokaz, drama
 Metody praktyczne: ćwiczenia, zabawy intelektualne, gry dydaktyczne
FORMY:







Praca indywidualna
Zabawa
Czynności samoobsługowe dzieci
Spacery i wycieczki
Praca w małych zespołach
Udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w przedszkolu
Udział w konkursach
TERMIN
REALIZACJI
ZAJĘĆ
TEMATYKA ZAJĘĆ
WRZESIEŃ
BEZPIECZNA ZABAWA W PRZEDSZKOLU
Prezentacja zasad bezpieczeństwa w Sali oraz na placu
przedszkolnym
HIGIENA OSOBISTA I HIGIENA OTOCZENIA
ORAZ ZAPOBIEGANIE CHOROBOM
Rozmowa na temat korzystania z łazienki (pokazanie
dzieciom prawidłowego sposobu mycia rąk, pokazanie
dzieciom ich ręcznika oraz rozmowa na temat załatwiania
swoich potrzeb fizjologicznych )
BEZPIECZNA ZABAWA W PRZEDSZKOLU
Rozmowa na temat bezpiecznej zabawy w Sali oraz
przypomnienie dzieciom o tym, że biegać należy tylko w
ogrodzie lub miejscu do tego dostosowanym np. sala
gimnastyczna. Zawarcie kontraktu grupowego
PROMOCJA ZDROWIA –ZDROWY STYL
ODŻYWIANIA
Rozmowa na temat kulturalnego zachowania się przy stole.
Omówienie zasad, prezentacja przez nauczyciela
prawidłowej postawy ciała podczas spożywania posiłków,
zachęcanie do próbowania nowych potraw.
PAŹDZIERNIK
BEZPIECZNA ZABAWA W PRZEDSZKOLU
Zwrócenie uwagi dzieciom na bezpieczeństwo podczas
schodzenia ze schodów. Zachowanie ostrożności. Rozmowa
na temat konieczności korzystania z poręczy podczas
schodzenia ze schodów.
HIGIENA OSOBISTA I HIGIENA OTOCZENIA
ORAZ ZAPOBIEGANIE CHOROBOM
Pogadanka na temat mówienia umiarkowanym głosem oraz
, że nie należy nie nadużywać głosu, krzyków i hałaśliwego
zachowania. Przytoczenie opowiadania „Głośnikowo”
BEZPIECZNA ZABAWA W PRZEDSZKOLU
Rozmowa na temat wkładania ciał obcych do nosa i ucha.
Omawianie konsekwencji zachowań. Scenka wykonana
przez nauczciela.
AKTYWNY STYL ŻYCIA
Ruch w życiu człowieka, ćwiczenia poranne, spacery, ruch
na powietrzu
LISTOPAD
PROMOCJA ZDROWIA –ZDROWY STYL
ODŻYWIANIA
Zachęcanie dzieci do spożywania surówek i picia soków
jedzenia jogurtów naturalnych z owocami jako źródła
witamin. Wysłuchanie piosenki „Witaminki”
BEZPIECZNA ZABAWA W PRZEDSZKOLU
Wdrażanie do zgodnej zabawy, nie przeszkadzanie sobie,
szanowanie wytworów kolegów.
HIGIENA OSOBISTA I OTOCZENIA ORAZ
ZAPOBIEGANIE CHOROBOM
Rozmowa na temat konieczności mycia rąk, twarzy i zębów
– przytoczenie dwóch wierszy Juliana Tuwima „List do
dzieci” oraz „Czyste ręce” – załącznik nr 3
BEZPIECZNE ZACHOWANIA W DOMU
Scenka dramowa na temat przestrzegania zakazu
samodzielnego zażywania leków, omówienie problemu,
podanie przykładów
HIGIENA OSOBISTA I OTOCZENIA ORAZ
ZAPOBIEGANIE CHOROBOM
Rozmowa przy wierszu J. Brzechwy „Katar” o konieczności
zasłaniania ust podczas kaszlu i kichania.
GRUDZIEŃ
STYCZEŃ
LUTY
HIGIENA OSOBISTA I OTOCZENIA ORAZ
ZAPOBIEGANIE CHOROBOM
Udział dzieci w pracach porządkach przedświątecznych –
wycieranie kurzu, podlewanie kwiatów, przecieranie
zabawek
AKTYWNY STYL ŻYCIA
Aerobik do muzyki – ułożenie krótkiego układu tanecznego
ZAGROŻENIA ZE STRONY DOROSŁYCH
Przytoczenie wiersza na temat „zły dotyk”, wskazanie stref
zakazanych do dotykania. Pogadanka na temat złego
dotyku, wskazanie dzieciom zagrożeń
BEZPIECZNA ZABAWA W PRZEDSZKOLU
Przypomnienie zasad obowiązujących w kontrakcie,
udoskonalenie kontraktu naniesienie zmian wynikających z
potrzeb grupy.
BEZPIECZNA ZABAWA W PRZEDSZKOLU
Omówienie praw dziecka, pokazanie ilustracji, dyskusja.
Kolorowanie obrazków.
PROMOCJA ZDROWIA –ZDROWY STYL
ODŻYWIANIA
„Marchewkowy dzień dziecka” – wykonanie surówki z
Marchwi i jabłka.
HIGIENA OSOBISTA I OTOCZENIA ORAZ
ZAPOBIEGANIE CHOROBOM
Przypomnienie dzieciom, że nie należy korzystać z
przyborów toaletowych, które nie należą do nas.
Omówienie konsekwencji
BEZPIECZNA ZABAWA W PRZEDSZKOLU
Omówienie problemu zabaw zimowych – zwrócenie uwagi
na bezpieczeństwo
BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE
MARZEC
Spacer. Omówienie zasad bezpiecznego przechodzenia
przez jezdnię oraz poruszania się po chodniku i poboczu.
PROMOCJA ZDROWIA –ZDROWY STYL
ODŻYWIANIA
Oglądanie plansz dotyczących zalet spożywania mleka,
które poprawia stan uzębienia. Dyskusja.
BEZPIECZNA ZABAWA W PRZEDSZKOLU
Pogadanka na temat bezpiecznego posługiwania się
nożyczkami
HIGIENA OSOBISTA I HIGIENA OTOCZENIA
Przytoczenie wiersza „Myj zęby” oraz „Zęby”(załącznik nr
5). Pokaz prawidłowego szczotkowania zębów oraz
wprowadzenie mycia zębów w grupie.
GROŹNE PRZEDMIOTY I URZĄDZENIA
Scenka dramowa dotycząca wychylania się małego dziecka
przez okno. Rozmowa na temat zachowania dziecka oraz
omówienie ewentualnych konsekwencji
AKTYWNY STYL ŻYCIA
Gimnastyka na świeżym powietrzu
HIGIENA OSOBISTA I OTOCZENIA ORAZ
ZAPOBIEGANIE CHOROBOM
Segregowanie zabawek oraz wycieranie z nich kurzu.
Przypomnienie dzieciom ja ważne jest, aby dbać o wygląd
Sali przedszkolnej.
BEZPIECZNA ZABAWA W PRZEDSZKOLU
Zabawy relaksacyjne w kręgu. Utrwalanie adresu
zamieszkania
GROŹNE PRZEDMIOTY I URZĄDZENIA
Rozmowa z dziećmi na temat jak zachować się w sytuacji
zagrożenia w wyniku pożaru
KWIECIEŃ
HIGIENA OSOBISTA I OTOCZENIA ORAZ
ZAPOBIEGANIE CHOROBOM
Rozmowa na temat samodzielnego posługiwania się
chusteczką do nosa
AKTYWNY STYL ŻYCIA
Konkurencje sportowe na powietrzu przy użyciu sprzętu
gimnastycznego.
PROMOCJA ZDROWIA –ZDROWY STYL
ODŻYWIANIA
Zapoznanie z ewentualnymi zagrożeniami wynikającymi z
picia wody bezpośrednio z kranu
BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE
Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po
drodze uświadomienie znaczenia i konieczności używania
elementów odblaskowych
MAJ
AKTYWNY STYL ŻYCIA
Konkurencje sportowe dla dzieci na świeżym powietrzu z
CZERWIEC
użyciem sprzętu gimnastycznego
PROMOCJA ZDROWIA –ZDROWY STYL
ODŻYWIANIA
Nauka piosenki „W ogródeczku”. Udział w pracach
pielęgnacyjnych w ogrodzie przedszkolnym
BEZPIECZNA ZABAWA W PRZEDSZKOLU
Rozmowa na temat konieczności ograniczenia
niekontrolowanej aktywności ruchowej w Sali ze względu
na bezpieczeństwo swoje i innych. Omówienie konkretnych
przykładów.
Porozumiewanie się ze sobą bez nadużywania głosu (krzyki,
piski)
HIGIENA OSOBISTA I OTOCZENIA ORAZ
ZAPOBIEGANIE CHOROBOM
Wiersz „Grzebień i szczotka” (zał 4)Rozmowa na temat
konieczności dbania o własny wygląd
BEZPIECZNA ZABAWA W PRZEDSZKOLU
Rozmowa na temat wkładania ciał obcych do nosa i ucha.
Omawianie konsekwencji zachowań
PROMOCJA ZDROWIA –ZDROWY STYL
ODŻYWIANIA
Wykonanie piramidy zdrowia. Wspólne omówienie jej,
zwrócenie uwagi na witaminy w życiu człowieka
BEZPIECZNA ZABAWA W PRZEDSZKOLU
Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w Sali. Omówienie
ewentualnych zagrożeń
BEZPIECZNA ZABAWA W PRZEDSZKOLU
Praca plastyczna „Bezpieczne zabawy na wakacjach”
Pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas wyjazdów na
wakacje. Uświadomienie niebezpieczeństw związanych z
zabawą w nieodpowiednich miejscach np. blisko akwenów
wodnych bądź ulicy
mgr Justyna Hawrot
Załącznik 1
Jan Brzechwa „Katar”
Spotkał katar Katarzynę –
A – psik!
Katarzyna pod pierzynę –
A – psik!
Sprowadzono wnet doktora –
A – psik!
„Pani jest na katar chora” –
A – psik!
Terpentyną grzbiet jej natarł –
A – psik!
A po chwili sam miał katar –
A – psik!
Poszedł doktor do rejenta –
A – psik!
A to właśnie były święta –
A – psik!
Stoi flaków pełna micha –
A – psik!
A już rejent w michę kicha –
A – psik!
Od rejenta poszło dalej –
A – psik!
Bo się goście pokichali –
A – psik!
Od tych gości ich znów goście –
A – psik!
Że dudniło jak na moście –
A – psik!
Przed godziną jedenastą –
A – psik!
Już kichało całe miasto –
A – psik!
Aż zabrakło terpentyny –
A – psik!
Z winy jednej Katarzyny –
A – psik!
Załącznik 2
GŁOŚNIKOWO
Dawno, dawno temu ,za siedmioma górami, za siedmioma lasami była pewna miejscowość o
nazwie
Głośnikowo.
Słynęła
ona
z
hałasu,
który
tam
panował.
Pewnego słonecznego popołudnia ośmioletni Jasio wraz ze swoją młodszą siostrzyczką
postanowili wybrać się na lody. Najbliższy sklep był zamknięty ,dlatego musieli wybrać się
do miasta. Jasio wziął pieniądze od swojej mamy i wspólnie z siostrą pośpieszyli w kierunku
miasta. Po drodze rodzeństwo zaczęło toczyć rozmowę na temat ich zachowania.
Sześcioletnia Alicja nie mogła zrozumieć dlaczego Jasio każdego dnia bardzo głośno słucha
muzyki ,zamiast poczytać książkę czy wspólnie z rodziną pooglądać zdjęcia z ferii zimowych.
Wytłumaczył jej , że wiele osób w dzisiejszym świecie tak postępuje. Gdyby on tak nie robił,
jego przyjaciele mogliby go znienawidzić. Stwierdził również , że tego wymaga moda.
Alicja mimo iż ma dopiero sześć lat wytłumaczyła Jasiowi, że tak nie można. Posiadała
doskonałą wiedzę wyniesioną z przedszkola na temat hałasu. Wytłumaczyła mu, że hałas
wpływa na nasze zdrowie. Pogarsza się słuch ,psychika, układ ruchu ale także układ krążenia
czy układ pokarmowy. Na nic zdały się przekonywania siostry ,Jasio nadal upierał się przy
swoim
zdaniu.
W mieście kupili sobie lody, owoce oraz słodkie napoje, po czym udali się w kierunku parku
aby choć przez chwilę odpocząć. Na przeciwnej ławce siedziała mama kolegi Jasia. Była
smutna i płakała. Jasio z siostrą postanowili ją pocieszyć i zapytać o powód jej smutku.
Pani Nowak, bo tak się nazywała opowiedziała o problemach zdrowotnych swojego syna
Marcinka. Ze łzami w oczach wydusiła z siebie, że chłopczyk stracił słuch. Była to wina
głośnego słuchania muzyki, przebywania na szkolnych przerwach wśród szumu, częstych
puszczania petard wraz ze swoim ojcem. Dodała, że lekarz nie dał żadnych szans Marcinkowi
na całkowite odzyskanie słuchu. W tym samym momencie Jasio upuścił trzymany w ręku
kawałek ciastka z bitą śmietaną po czym sam zaczął płakać. Powiedział, że czyni to samo co
Marcinek ,ale nie może dopuścić do tego , aby i on stracił słuch. Postanowił poważnie
porozmawiać z rodzicami. Gdy wrócił do domu opowiedział o zaistniałej sytuacji
najbliższym. Wspólnie doszli do wniosku ,że przygotują plakaty ostrzegające inne dzieci
przed
głośnym
słuchaniem
muzyki.
Dyrektor szkoły Jasia i Marcinka postanowił urządzić spotkanie, na którym powie jak w
skuteczny
sposób
walczyć
z
hałasem.
Marcinek dostał aparat słuchowy i starał się żyć tak jak inne dzieci. W mieście zamiast
koncertów organizowane były wieczorki poetyckie. Od tamtej pory nikt w mieście nie stracił
słuchu .Życie mieszkańców Głośnikowa uległo znacznej zmianie. Wszyscy żyli długo i
szczęśliwie, a co najważniejsze w mieście pełnym ciszy i spokoju.
Załącznik 3
Julian Tuwim „List do dzieci”
Drogie dzieci! W tym liściku
O jedno was proszę
Żebyście co dzień się myły
Bo brudnych nie znoszę
Czy pod studnią czy na misce
W rzece czy w sadzawce
Ale myć się! Bo przyjadę
I sam wszystko sprawdzę!
Myć się dzieci, myć do czysta
Chłopcy i dziewczynki
Bo inaczej powiem, żeście
Nie dzieci! Lecz świnki
Trzeć się mydl, gąbką, szczotką
W misce, nurtach rzeczki!
Bądźcie czyste –
Z poważaniem
Autor książeczki dla dzieci!
„Czyste ręce”
Dziś od poranka plusk w łazience
Przedszkolaki myją ręce
Najpierw w wodzie opłukują
Potem mydłem nasmarują
Znowu woda – istny cud!
W umywalkę – puk, puk, puk
Jeszcze tylko kran zakręcę
I już czyste moje ręce.
Załącznik 4
M. Konopnicka „Pranie”
Pucu! pucu! chlastu! chlastu!
Nie mam rączek jedenastu,
Tylko dwie mam rączki małe.
Lecz do prania doskonałe.
Umiem w cebrzyk wody nalać,
Umiem wyprać … no i … zwalać.
Z mydła zrobię tyle piany,
Co nasz kucharz ze śmietany.
I wypłuczę, i wykręcę,
Choć mnie dobrze bolą ręce.
Umiem także i krochmalić,
Tylko nie chcę się już chwalić!
Załącznik 5
Myj zęby
Każde dziecko dobrze wie,
że gdy ktoś cukierki je,
dziury w zębach ciągle miewa,
żadna plomba mu nic nie da.
My jesteśmy zęby twoje,
precz cukierki, ciastka, kremy,
masz dbać o nas całe życie,
psuć się więcej już nie chcemy.
Dobrą szczotkę zawsze miej,
mycie zębów powież jej.
Niech wciąż dobrze je szoruje,
zabezpiecza, konserwuje.
Zęby
Śmieje się wesoło
na obrazku Ewa.
Wie, że do dentysty
często chodzić trzeba.
Piękne białe zęby
wszystkim pokazuje.
Codziennie dokładnie
szczotką je szoruje.
Obok widać Radka.
Chociaż się uśmiecha
lecz na swoje zęby
bez przerwy narzeka.
Zęby ma dziurawe,
ręką twarz zasłania.
Odwiedzić dentystę
musi bez gadania.
Download