Programowanie C++ - zadania na zaliczenie

advertisement
Programowanie C++ - zadania na zaliczenie
Ocena dopuszczająca
1. Napisać program wyświetlający na ekranie napis:
ZAGRANICZNA FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
EUROPA-2008
Przemyśl, ul. Kilińskiego 10
2. Napisać program obliczający wartość wyrażenia (21*3+17) / 11 i wyświetlający
wynik na ekranie.
3. Napisać program obliczający wartość wyrażenia (42+2*4*7+72) / (5+37:4) i
wyświetlający wynik na ekranie.
4. Napisać program obliczający powierzchnię i pole prostokąta o bokach a i b. Wartości
a i b wprowadzamy z klawiatury.
5. Napisać program obliczający wartość x z zabezpieczeniem przypadku wprowadzenia
wartości a=0 z równania:
ax + b = c
6. Napisać program wyznaczający mniejszą z dwóch wprowadzonych liczb naturalnych.
7. Napisać program sprawdzający podzielność danej liczby całkowitej przez inną. Obie
te liczby wprowadzamy z klawiatury.
8. Napisać program wyświetlający kolejne liczny naturalne od 1 do N. N podajemy z
klawiatury.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ocena dostateczna
Napisać program obliczający długość odcinka łączącego dwa punkty na płaszczyźnie.
współrzędne obu punktów należy wczytać z klawiatury.
Napisać program obliczający wartość wyrażenia: (a2+b2+c2+d2) / (a+b+c+d) i
wyświetlający na ekranie wynik. Wartości zmiennych a,b,c,i d należy wprowadzić z
klawiatury.
Napisać program obliczający pole powierzchni i obwód figury wybranej przez
użytkownika spośród:
a) trójkąta o boku a i wysokości h,
b) prostokąta o bokach a i b,
c) kwadratu o boku a,
d) trapezu o podstawach a i b oraz wysokości h.
Napisać program wyznaczający najmniejszą i największą z liczb naturalnych
wprowadzanych z klawiatury. Liczby wprowadzamy kolejno, aż do wprowadzenia
liczby -1.
Napisać program obliczający sumę kwadratów liczb naturalnych od 1 do N.
Napisać program, który znajdzie ilość liczb trzycyfrowych podzielnych przez podaną
z klawiatury liczbę.
Ocena dobra
1. Napisać program, który w zależności od wyboru użytkownika obliczy pole
powierzchni całkowitej i objętość:
a) Kuli o promieniu r
b) sześcianu o boku a
c) walca o wysokości h i promieniu podstawy R.
Do obliczania pola powierzchni i objętości należy wykorzystać funkcje.
2. Napisać program obliczający N-tą potęgę liczby 2. N podajemy z klawiatury.
3. Napisać program wyznaczający minimalny i maksymalny element tablicy liczb
naturalnych. Tablica powinna mieć 100 elementów generowanych losowo z
przedziału od 1 do 1000.
4. Napisać program, który zainicjuje tablicę dwuwymiarową liczbami w tali sposób, aby
wartość tablicy była sumą indeksu wiersza i kolumny. Program powinien też
wyświetlić ta tablicę na ekranie.
5. Napisać program obliczający długość wprowadzonego imienia i nazwiska.
6. Napisać program wyświetlający wprowadzony z klawiatury tekst jako rozstrzelony
(znaki rozdzielane spacjami).
7. Napisać program sprawdzający liczbę znaków „a” we wprowadzonym tekście.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
Ocena Bardzo dobra
Napisać program wyświetlający na środku linii napis wprowadzony z klawiatury.
Napisać program wykonujący mnożenie dwóch liczb za pomocą dodawania. Obie
liczb podajemy z klawiatury. W programie zaprojektuj odpowiednia funkcję
wykonującą mnożenie.
Napisać program wykonujący potęgowanie za pomocą mnożenia. Podstawę i
wykładnik podajemy z klawiatury. Należy zaprojektować odpowiednia funkcję.
Napisać funkcję wyznaczającą sposobem iteracyjnym silnie liczby N, podanej z
klawiatury.
Napisać funkcję obliczającą lustrzane odbicie liczny naturalnej, np: dla liczby 7643
będzie to liczba 3467.
Napisać program znajdujący sumę elementów w wybranym wierszu (kolumnie)
tablicy dwuwymiarowej liczb naturalnych.
Napisać program zamieniający znak „s” na znak „p” we wprowadzonym tekście.
Ocena celująca
Napisać rekurencyjną funkcję wykonującą potęgowanie ab.
Napisać rekurencyjna funkcję obliczającą silnie liczby N.
Napisać rekurencyjna funkcje do wyznaczania ciągu liczb Fibbonaciego.
Napisać rekurencyjna funkcję wyznaczającą wartość wyrażenia: ab mod n.
Napisać program znajdujący wszystkie liczby pierwsze mniejsze od 1000 metodą sita
Erastotenesa.
Download