ZADANIA PASCAL - KLASA 3D dop - dwa programy z poniższych

advertisement
ZADANIA PASCAL - KLASA 3D
dop - dwa programy z poniższych (dowolne)
dst - po jednym programie z trzech kategorii
I.
INSTRUKCJE WEJŚCIA – WYJŚCIA
Zadanie 1. Napisz program wczytujący liczbę rzeczywistą z, który wyświetli wartość tej liczby
z oraz liczbę z+2,5, każdą z nich z trzema miejscami po przecinku.
Zadanie 2. W programie wylosuj dwie liczby: x mniejszą od 70 i y mniejszą od 24. Na ekranie
w punkcie o współrzędnych (x,y) wyświetl gwiazdkę(*).
Zadanie 3. W programie wczytaj liczbę rzeczywistą a i b. Wyświetl ich sumę z dwoma cyframi
po przecinku.
Zadanie 4. Napisz program który wylosuje i wyświetl liczbę dwucyfrową (z przedział 10 ... 99).
Zadanie 5. Napisz program, którego działanie będzie polegało na obliczeniu wartości
wyrażenia: w=(x+y)/6 dla x=34 i y=56,78. wynik oblicz z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Zadanie 6. Napisz program, którego działanie będzie polegało na obliczeniu pola powierzchni
oraz obwodu kwadratu, którego bok wynosi 81,46. Wynik obliczenia wyświetl z dokładnością
do czterech miejsc po przecinku.
Zadanie 7. Napisz program, którego działanie będzie polegało na obliczeniu pola powierzchni
oraz objętości sześcianu o boku a wprowadzanym z klawiatury. Wynik obliczenia wyświetl z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zadanie 8. Napisz program, którego działanie będzie polegało na obliczeniu wartości
wyrażenia: w = (x+y)/(x2+y2) dla x, y wprowadzonych y klawiatury. Wynik obliczenia
wyświetl z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Program powinien wyświetla dane
jak i wynik.
Zadanie 9. Napisz program, którego działanie będzie polegało na obliczeniu pola powierzchni
oraz objętości prostopadłościanu o podstawie kwadratu. Potrzebne dane wprowadź z
klawiatury. Wynik obliczenia wyświetl z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zadanie 10. Napisz program, którego działanie będzie polegało na wczytaniu z klawiatury
dwóch liczb całkowitych i oblicz ich sumę i iloczyn.
Zadanie 11. Napisz program, którego działanie będzie polegało na wprowadzeniu y
klawiatury boku trójkąta równobocznego. Program ma obliczać obwód tego trójkąta,
wyznaczać jego wysokość i obliczać pole. Wyniki obliczeń wyświetl z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
Zadanie 12. Napisać program, który po podaniu powierzchni działki w m. kw., ceny 1 m.kw.
działki w dolarach oraz aktualnego kursu dolara, oblicza cenę działki w złotych.
Zadanie 13 Napisać program, który po podaniu długości podstawy trójkąta
równoramiennego a i jego pola powierzchni S oblicz długość wysokości tego trójkąta. Wyniki
obliczeń wyświetl z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zadanie 14. Napisać program, który po podaniu długości wysokości trójkąta równobocznego
oblicz jego długość boku i pole powierzchni. Wyniki obliczeń wyświetl z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
Zadanie 15. Napisy program obliczający długość odcinka PQ, gdzie P jest środkiem odcinka
AB, zaś Q środkiem odcinka AC. Punkty ABC są wierzchołkami trójkąta, których współrzędne
są zadeklarowane.
II.
WYRAŻENIA
Zadanie 1. Napisz program, którego działanie polegało będzie na obliczeniu średniej trzech
liczb wprowadzonych z klawiatury. Średnią tych liczb należy przedstawić na ekranie z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zadanie 2. Napisz program, którego działanie polegało będzie na obliczeniu wartości
wrażenia: 6x+y2/13. Liczby x i y należy wprowadzić z klawiatury. Wynik obliczenia
przedstawić na ekranie z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
Zadanie 3. Napisz program, którego działanie polegało będzie na obliczeniu wartości
wrażenia: (5x2+7x-15)/6. Liczba x ma zostać wylosowana z przedziału <2,22>. Wynik
wyświetlić na ekranie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zadanie 4. Po wylosowani liczby K z przedziału (0,100> oblicz i wyświetl wartość wyrażenia: K
+ 5/K + 78 (K + K/(K+1))
Zadanie 5. Po wylosowaniu dwóch liczb n, m z przedziału <1,20>, oblicz i wyświetl: resztę z
dzielenia liczby n przez m; jaki jest całkowity wynik dzielenia n przez m.
III.
INSTRUKCJE STERUJĄCE I WARUNKOWE
Zadanie 1. Napisz program, którego działanie polega na obliczeniu wyrażenia w=(x2+y)/(6xy),
dla dowolnych x i y wprowadzanych z klawiatury. Przed wykonaniem obliczeń należy
sprawdzić czy x i y są różne od zera, w przeciwnym przypadku program powinien zgłaszać
błąd.
Zadanie 2. Napisz program, którego działanie polega na zastosowaniu instrukcji wyboru: po
podaniu jednej z liczb z zakresu od 1 do 5 , powinna pojawić się jej słowna interpretacja.
Zadanie 3. Napisz program, którego działanie polega na obliczeniu objętości
prostopadłościanu o podstawie prostokąta i wymiarach podanych przez użytkownika.
Program powinien sprawdzać warunek istnienia prostopadłościanu: a, b, c >0.
Zadanie 5. Napisy program, którego działanie polega na wczytaniu długości boku kwadratu,
jeśli bok jest niedodatni to wyświetlić odpowiedni komunikat, a w przeciwnym przypadku
obliczyć pole powierzchni i obwód kwadratu.
Zadanie 6. Napisz program, którego działanie polega na obliczeniu pola powierzchni i
obwodu prostokąta, program powinien sprawdzać warunek istnienia prostokąta tj. czy a, b >
0.
Zadanie 7. Napisz program, który będzie rozwiązywał równanie kwadratowe ax2 + bx + c = 0.
pamiętaj o warunkach istnienia rozwiązań tego równania.
Zadanie 8. Napisz program, którego działanie polega na obliczeniu sumy i średniej
arytmetycznej trzech liczb, średnia tych liczb powinna zostać obliczona i wyświetlona
wówczas gdy suma tych liczb przekroczy 150.
Zadanie 9. Napisz program, którego działanie będzie polegało na obliczeniu wartości
wyrażenia: w =(x + 5)(y + 3) / (x2 - y2) dla x, y wprowadzanych z klawiatury, program
powinien sprawdzić, czy mianownik jest równy zero. jeśli tak, to powinien wyświetlić
komunikat, a jeśli nie to powinien wykonać obliczenia wynik wyświetl z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, po wykonaniu obliczeń program powinien wyświetlić zarówno
dane jak i wynik.
Zadanie l0. Napisz program losujący dowolną cyfrę z przedziału od 0 do 20. Dla
wylosowanych liczb z przedziału <5, 8> wyświetl jej słowną interpretację, dla pozostałych
wartości wyświetl komunikat – „Poza zakresem”.
db
1) Napisać program, który umożliwi zapisanie do tablicy danych o n osobach np.
nazwiska i imiona a następnie posortuje je alfabetycznie.
2) Napisać program, który: -wczytuje i drukuje w postaci tabeli imiona i nazwiska n
sportowców oraz wyniki m konkurencji -wyprowadza imię i nazwisko oraz średni wynik
najlepszego sportowca.
3) Napisz program, który przenosi zawartość jednego pliku do drugiego i podaje ilość
przekopiowanych elementów.
4) Napisz program, który sprawdzi czy w danym pliku liczbowym wystąpiła choć raz liczba 3 i
na której pozycji.
5) Napisz program, który zapisze do pliku 20 liczb, a następnie odczyta tylko te liczby które
znajdują się na parzystych pozycjach.
bdb
1) Napisz program, za pomocą którego będzie można wprowadzać wyniki losowań
dużego lotka do tablicy oraz tworzyć statystykę wystąpień liczb od 1 do 49.
2) Napisz program, który
a)
zapisuje bazę danych o klientach do pliku
b)
odczytuję bazę z pliku
c)
pozwala na usunięcie z pliku klienta o danym nazwisku.
4) Elementami pliku Punkty są rekordy złożone z dwóch pól typu integer, reprezentujące
współrzędne punktu na płaszczyźnie. Napisać program, który czyta dane z pliku Punkty i
zapisuje w pliku Dodatnie te przeczytane rekordy, które zawierają współrzędne punktów
należących do pierwszej ćwiartki układu współrzędnych.
5) Napisać program, który policzy pole powierzchni dowolnej figury.
6) Napisz program szyfrujący i deszyfrujący dowolną metodą dowolny ciąg znaków
7) Napisz program generujący dowolna metodą ciąg liczb losowych z przedziału (0,1)
8) Napisz program, który umożliwi: tworzenie nowego pliku, zapis do pliku, odczyt
pliku, kasowanie pliku, kopiowanie, przenoszenie i zakładanie nowego katalogu
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards