1. Napisać program pobierający od użytkownika wartości całkowite

advertisement
ZESTAW 1:
1. Napisać program pobierający od użytkownika wartości całkowite aż do podania wartości 0
kończącej pobieranie i wypisujący informację czy podano po sobie dwie liczby ujemne
(końcowe zero nie jest brane pod uwagę).
2. Napisać program tworzący dynamicznie (po pobraniu od użytkownika wartości N będącej
liczbą całkowitą dodatnią) tablicę N wartości całkowitych. Program pobiera od użytkownika
wartości tablicy, wypisuje jej zawartość, następnie przestawia elementy tablicy tak, aby były
w odwrotnej kolejności (odwraca ją) i ponownie wypisuje jej zawartość. Program ma nie
korzystać z tablic pomocniczych.
ZESTAW 2:
1. Napisać program pobierający od użytkownika wartości całkowite aż do podania wartości 0
kończącej pobieranie i wypisujący wszystkie te pary kolejno podanych wartości, których
suma jest większa od pobranej wcześniej liczby całkowitej G, oraz wypisujący ile było
takich par (końcowe zero nie jest brane pod uwagę).
2. Napisać program tworzący dynamicznie (po pobraniu od użytkownika wartości N będącej
liczbą całkowitą dodatnią) tablicę N wartości całkowitych. Program pobiera od użytkownika
wartości tablicy, a następnie wypisuje tę z wartości tablicy, która występuje w niej
najrzadziej (jeśli więcej niż jedna liczba występuje z taką częstością, program wypisuje
jedną z nich).
ZESTAW 3:
1. Napisać program pobierający od użytkownika wartości całkowite nieujemne aż do podania
wartości 0 kończącej pobieranie i wszystkie te pary kolejno podanych wartości, w których
liczby są uporządkowane niemalejąco, a pierwiastek ich sumy jest większy od podanej
wcześniej liczby całkowitej G (końcowe zero nie jest brane pod uwagę).
2. Napisać program tworzący dynamicznie (po pobraniu od użytkownika wartości N będącej
liczbą całkowitą dodatnią) tablicę N wartości całkowitych. Program pobiera od użytkownika
wartości tablicy, a następnie wypisuje pozycję (indeksy) pary sąsiadujących elementów tej
tablicy o największym iloczynie (jeśli występuje kilka takich par, .program wypisuje
pozycję jednej z nich).
ZESTAW 4:
1. Napisać program pobierający od użytkownika wartości całkowite aż do podania wartości 0
kończącej pobieranie i wypisujący wszystkie trójki kolejno podanych wartości tak, aby
wypisywane liczby były ułożone nierosnąco (np. trójka liczb 1,3,1 zostanie wypisana
jako 3,1,1). Końcowe zero nie jest brane pod uwagę.
2. Napisać program tworzący dynamicznie (po pobraniu od użytkownika wartości N będącej
liczbą całkowitą dodatnią) tablicę N wartości całkowitych. Program pobiera od użytkownika
wartości tablicy, a następnie wypisuje wszystkie te uporządkowane pary elementów tablicy
stojących na różnych pozycjach, których średnia jest większa od podanej wcześniej liczby
rzeczywistej G.
ZESTAW 5:
1. Napisać program pobierający od użytkownika wartości całkowite aż do podania wartości 0
kończącej pobieranie i wypisujący parę kolejno podanych liczb o największej sumie (jeśli
takich par było więcej niż jedna, program wypisuje jedną; końcowe zero nie jest brane pod
uwagę).
2. Napisać program tworzący dynamicznie (po pobraniu od użytkownika wartości N będącej
liczbą całkowitą dodatnią) dwie tablice N wartości całkowitych. Program pobiera od
użytkownika wartości tablic, wypisuje ich zawartość, a następnie zamienia miejscami
elementy tych tablic stojące na tych samych pozycjach tak, aby element w pierwszej tablicy
był nie większy niż element w drugiej. Po zakończeniu zamiany program wypisuje
zawartość obu tablic.
ZESTAW 6:
1. Napisać program pobierający od użytkownika wartości całkowite aż do podania wartości 0
kończącej pobieranie i wypisujący trójki kolejno podanych wartości, których średnia jest
większa od pobranej wcześniej liczby rzeczywistej G, oraz wypisujący ile było takich par
(końcowe zero nie jest brane pod uwagę).
2. Napisać program tworzący dynamicznie (po pobraniu od użytkownika wartości N będącej
liczbą całkowitą dodatnią) tablicę N wartości całkowitych dodatnich. Program pobiera od
użytkownika wartości tablicy, a następnie wypisuje informację, czy tablica zawiera taką
parę sąsiadujących elementów, w której pierwszy element jest podzielny przez drugi.
Download