Regulamin pracy Przedszkola Nr 43

advertisement
REGULAMIN PRACY
PRZEDSZKOLA NR 43 W BIELSKU- BIAŁEJ
Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r- Kodeks Pracy ze zmianami z dnia 6 grudnia
2008r.
2.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r- Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami
Rozdział I
Postanowienia wstępne
§1
1/ Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane
z tym prawa i obowiązki pracodawcy i wszystkich pracowników bez względu na
zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy.
2/ Pracodawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest Dyrektor Przedszkola
Nr 43, który wykonuje czynności w sprawach będących przedmiotem
niniejszego Regulaminu.
3/ Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o „nauczycielach” rozumie się
przez to pracowników podlegających przepisom ustawy Kara Nauczyciela.
4/ Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu z
regulaminem. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu, podpisane
przez pracownika wraz z datą, powinno być załączone do akt osobowych. Wzór
oświadczenia pracownika stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.
§2
Regulamin pracy określa w szczególności:
1/organizacje pracy,
2/systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu
pracy,
3/sposoby i terminy usprawiedliwiania nieobecności,
4/sposoby potwierdzania obecności w pracy,
5/ wykaz prac zabronionych dla młodocianych i kobiet,
6/obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ochrony
przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku
zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,
7/nagrody i kary stosowane zgodnie z art.108 z tytułu odpowiedzialności
porządkowej pracowników,
8/ termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia
Rozdział II
Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika
§3
Pracodawca ma w szczególności obowiązek:
1/zaznajamiać podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem
wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi
uprawnieniami,
2/ organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,
a także osiąganie przez pracowników- przy wykorzystaniu ich uzdolnień i
kwalifikacji- wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
2a/organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy,
zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,
2b/ przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania
polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, a także
ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym
lub niepełnym wymiarze czasu pracy.
3/zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić
systematyczne szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy,
4/terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
5/ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
6/stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające
przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,
7/ zaspakajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,
8/ wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
9/niezwłocznie wydać pracownikowi, w związku z rozwiązaniem lub
wygaśnięciem stosunku pracy, świadectwa pracy, bez uzależnienia tego od
wcześniejszego rozliczenia się pracownika,
10/stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz
wyników ich pracy,
10a/ prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz
akta osobowe pracowników,
10b/ przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
oraz akta osobowe w warunkach nie grożących
uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
§4
1/Pracodawca jest obowiązany informować pracowników w sposób przyjęty u
danego pracodawcy o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym
wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony – o
wolnych miejscach pracy.
2/ Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać lobbingowi,
3/Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub
skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i
długotrwałym nękaniu, zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną
ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub
ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu
współpracowników.
4/ Pracownik, u którego lobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od
pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za
doznaną krzywdę.
5/Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązywania i
rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz
dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w
szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię,
narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie
etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie
na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze
czasu pracy.
6/ Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza nie dyskryminowanie w
jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio.
7/ Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z
kilku przyczyn określonych w pkt. 5 był, jest lub mógłby być traktowany w
porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.
8/Dyskryminacja pośrednia istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego
postanowienia, zastosowanego kryterium, lub podjętego działania występują lub
mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna
sytuacja w zakresie nawiązywania i rozwiązania stosunku pracy, warunków
zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia
kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników
należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn
określonych w pkt. 5, chyba, że postanowienie kryterium lub działania jest
obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być
osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu SA właściwe i konieczne.
9/ Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu
naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może być podstawą
niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może powodować
jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, zwłaszcza nie
może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenia przez pracodawcę
stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia.
10/ Przepis pkt. 9 stosuje się odpowiednio do pracownika, który udzielił w
jakiejkolwiek formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z uprawnień
przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w
zatrudnieniu.
§5
Pracownik ma w szczególności obowiązek:
1/Przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
2/Przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego porządku,
3/Przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przepisów przeciwpożarowych,
4/Dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy
informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
5/Przestrzegać tajemnicy służbowej, a w przypadku nauczycieli także tajemnicy
posiedzeń Rady Pedagogicznej,
6/Przestrzegać w zakładzie zasad współżycia społecznego
7/Podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy.
§6
6/Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz
stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one
sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
Rozdział III
Podstawowe prawa pracodawcy i pracownika
§7
Pracodawcy przysługuje w szczególności prawo do:
1/Korzystania z wyników wykonywanej przez pracowników pracy,
2/Wydawania pracownikom wiążących poleceń dotyczących pracy w zakresie,
w jakim polecenia te nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub
zasadami współżycia społecznego,
3/Określenia zakresu obowiązków każdego pracownika zgodnie z
postanowieniami umów o prace i przepisami.
§8
Pracownikowi przysługuje w szczególności prawo do:
1/Zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z umową o pracę i posiadanymi
kwalifikacjami,
2/Terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę,
3/Wypoczynku w dniach wolnych od pracy, po zakończeniu czadu pracy w dni
robocze oraz podczas urlopów,
4/Jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę z tytułu wykonywania
jednakowych obowiązków,
5/Wykonywania pracy w warunkach zgodnych z zasadami BHP,
6/Tworzenia i przystępowania do organizacji reprezentujących pracowników.
Rozdział IV
Czas pracy
§9
1/Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji
pracodawcy, zgodnie z umową o pracę.
2/ Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy każdego pracownika
zawierającą następujące dane: porę rozpoczęcia i zakończenia pracy dziennej,
pracę
w
porze
nocnej,
pracę
w
godzinach
nadliczbowych
(ponadwymiarowych), rejestr nieobecności w pracy i zwolnień w sprawach
zawodowych i prywatnych
3/ Czas pracy dla pracowników administracji i obsługi wynosi 8 godzin na
dobę, i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.
4/ Czas pracy dla nauczycieli odbywa się wg obowiązującego pensum godzin
pracy zgodnie z projektem organizacyjnym nie więcej niż 40 godzin
tygodniowo, w tym liczba godzin dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych ustalona w art.42,ust3, lub ust2a i 4a Karty Nauczyciela.
5/ Rozkład czasu pracy pracowników nie będących nauczycielami
w przedszkolu a w szczególności rozpoczęcie i zakończenie pracy, oraz
wprowadzenie zmian ustala dyrektor przedszkola.
6/ Pracownikom, których dobowy czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin,
przysługuje 15 minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.
7/ Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a
także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy,
wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy,
stanowi pracę w godzinach nadliczbowych
8/Czas pracy w godzinach nadliczbowych przepracowanych przez pracownika
w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy nie może przekraczać 150
godzin w roku kalendarzowym.
9/ Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może
przekraczać 48 godzin w przyjętym 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
§ 10
1/Obecność w pracy pracownik nie będący nauczycielem potwierdza osobiście
podpisem na liście obecności bezpośrednio po przyjściu do pracy.
2/Nauczyciel potwierdza obecność w pracy odpowiednim wpisem do dziennika
zajęć.
§ 11
1/Pracownicy nie będący nauczycielami rozpoczynają pracę zgodnie z podanym
harmonogramem - załącznik nr 1
2/Nauczyciele rozpoczynają i kończą zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i
opiekuńcze zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. – załącznik nr 2 Pozostałe
czynności i zajęcia związane z przydziałem zadań, nauczyciel realizuje w czasie
określonym indywidualnie.
3/Pracownicy zamieszkali poza miejscem pracy ze względu na specyficzne
warunki komunikacyjne mogą wyjątkowo uzyskać pozwolenie na zmianę
godzin pracy, wynikająca z opóźnienia przyjazdu do pracy.
4/Za porę nocną przyjmuje się czas między 22.00 a 6.00.
Rozdział V
Organizacja i porządek pracy
§ 12
1/Obowiązkiem pracownika jest punktualne rozpoczynanie pracy.
2/Czas pracy powinien być wykorzystany wyłącznie na świadczenie pracy.
Opuszczenie stanowiska pracy bez zgody pracodawcy lub przełożonego jest
zabronione.
3/W przypadku spóźnienia pracownik powinien niezwłocznie zgłosić się do
pracodawcy w celu usprawiedliwienia się.
4/Późniejsze rozpoczęcie pracy lub jej wcześniejsze zakończenie , a także
wyjście w godzinach pracy poza zakład, wymaga uprzedniej zgody
bezpośredniego przełożonego.
5/ Nieobecność pracownika w pracy jest każdorazowo odnotowana przez
pracodawcę z zaznaczeniem czy jest to nieobecność usprawiedliwiona czy też
nie.
6/ Każdy pracownik obowiązany jest powiadomić pracownika o powodzie
nieobecności w pracy. W przypadku zwolnienia lekarskiego – w ciągu trzech
dni zaś w przypadku nagłego urlopu, czy dnia wolnego z tytułu opieki nad
dzieckiem – tego samego dnia rano.
7/Pozostawanie pracownika po zakończeniu pracy na terenie placówki może
mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody
pracodawcy
§ 13
Spóźnienie lub nieobecność wynika z uzasadnionych przyczyn, jeśli nie jest
spowodowana:
1/Chorobą pracownika lub opieką nad chorym członkiem rodziny pracownika,
pod warunkiem przedłożenia stosownego zwolnienia lekarskiego,
2/Konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8,
pod warunkiem zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza
dziecko, pod warunkiem złożenia przez pracownika pisemnego oświadczenia
potwierdzonego przez dyrektora placówki,
3/Wezwania w charakterze świadka, tłumacza, lub biegłego przez odpowiedni
organ sądowy, administracyjny, pod warunkiem przedstawienia adnotacji
urzędowej, o wykonaniu tego obowiązku,
4/Innymi przyczynami usprawiedliwionymi przez przepisy powszechnie
obowiązujące.
§ 14
Zakład pracy zobowiązany jest zwolnić pracownika:
1/ W celu wstawienia się na wezwanie organu administracji publicznej, sądu
policji, kolegium do spraw wykroczeń oraz wykonywania powszechnego
obowiązku obrony.
2/Do wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym,
karnym, przygotowawczym i sądowym na czas niezbędny, nie dłuższy niż 6 dni
w roku. Stosuje się odpowiednio końcowy zapis pkt1.
3/W celu przeprowadzania badań przewidzianych przepisami w sprawie
obowiązkowych badań lekarskich oraz szczepień, jeżeli nie jest możliwe ich
przeprowadzanie w czasie wolnym od pracy.
4/W celu oddania krwi i na okresowe badania lekarskie na czas określony przez
stację krwiodawczą, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
5/ Pełniącego funkcję wykładowcy w szkołach zawodowych i wyższych, na
kursach zawodowych prowadzonych przez urzędy centralne MEN, organ
administracji państwowej.
6/Na czas niezbędny do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji pojednawczej, w
charakterze członka tej komisji, strony lub świadka, z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia.
§ 15
Pracownikowi przysługuje zwolnienie z pracy z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia, w razie:
1/ ślubu pracownika- 2 dni
2/ urodzenia się dziecka pracownika- 1 dzień
3/ślubu dziecka pracownika -1dzień
4/zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca lub matki, ojczyma lub macochy- 2
dni
5/ zgonu i pogrzebu siostry lub brata, teściowej lub teścia, babki, dziadka, osoby
pozostającej na utrzymaniu pracownika- 1 dzień
§ 16
1/Dokumenty potwierdzające usprawiedliwiony charakter nieobecności
pracownik jest zobowiązany przedłożyć pracodawcy najpóźniej w chwili
powrotu do pracy po okresie nieobecności.
2/Pracownik powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni zawiadomić
pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy i przewidywanym czasie jej
trwania.
3/Zwolnienie od pracy w godzinach służbowych winno być wpisane przez
pracownika w książce ewidencji nieobecności w godzinach służbowych z
zaznaczeniem w uwagach, że ma ono charakter prywatny i jest zwolnieniem
uzyskanym za zgodą pracodawcy. Godzinę wyjścia i powrotu pracownik
potwierdza podpisem. Książka ewidencji nieobecności znajduje się w kancelarii
dyrektora.
Rozdział VI
Urlopy i zwolnienia od pracy
§ 17
1/Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego
urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej „urlopem”.
2/Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
3/Wymiar urlopu wynosi:
1.
20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat
2.
26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
4/Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w
którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca
pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po
przepracowaniu roku.
5/Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu
pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika,
biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w punkcie 3, niepełny dzień urlopu
zaokrągla się w górę do pełnego dnia.
§18
1/ Urlopy wypoczynkowe są udzielane zgodnie z planem urlopów
opracowanych przez pracodawcę na dany rok kalendarzowy i podanym do
wiadomości wszystkim pracownikom.
2./ Termin urlopu może ulec przesunięciu z powodu:
1/szczególnych potrzeb pracodawcy,
2/na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami,
3/z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy z powodu choroby,
urlopu macierzyńskiego, powołania na przeszkolenie wojskowe.
3/Urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy udzielić
pracownikowi najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku
kalendarzowego.
4/Pracownik ma prawo do żądania 4 dni urlopu wypoczynkowego w roku
kalendarzowym w terminie przez niego wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie
udzielania urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.
5/Pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego tylko na
wniosek pracownika, pod warunkiem, że nie zaburzy on porządku w
organizacji pracy przedszkola. Okres urlopu bezpłatnego jest nie wliczany do
okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
6/Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą
uprawnienia pracownicze.
7/Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą
przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych
przyczyn.
8/Zasady udzielania urlopu bezpłatnego dla nauczycieli określa Art.68 Ustawy –
Karta Nauczyciela.
9/Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z
obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, z
odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym
dniu.
10/Przy udzielaniu urlopu zgodnie z punktem 3, jeden dzień urlopu odpowiada 8
godzinom pracy.
11/Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym
odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne
jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa
niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika, w dniu na który ma być
udzielony urlop.
§19
Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu
ukończenia:
1/zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany
programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata.
2/ średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas
trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat
3/ średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
– 5 lat
4/ średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata
5/ szkoły policealnej – 6 lat
6/ szkoły wyższej – 8 lat
Okresy, o których mowa nie podlegają zsumowaniu.
§20
1/Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
1/ 20 tygodni w przypadku urodzenia 1 dziecka przy 1 porodzie
2/ 31 tygodni w przypadku urodzenia 2 dzieci przy 1 porodzie
3/ 33 tygodni w przypadku urodzenia 3 dzieci przy 1 porodzie
4/ 35 tygodni w przypadku urodzenia 4 dzieci przy 1 porodzie
5/ 37 tygodni w przypadku urodzenia 5 i więcej dzieci przy 1 porodzie.
2/Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed
przewidywaną datą porodu.
3/Po porodzie przysługuje urlop macierzyński nie wykorzystany przed porodem
aż do wykorzystania okresu ustalonego w punkcie 1.
4/Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu
wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki
nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia.
5/Urlop wychowawczy udziela się na wniosek pracownika.
§21
1/Pracownicy wychowującej dziecko do lat 14 przysługuje w ciągu roku
zwolnienie od pracy na 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
2/Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do 2 półgodzinnych przerw w
pracy wliczanych do czasu pracy.
3/Pracownica karmiąca więcej niż 1 dziecko ma prawo do 2 przerw w ciągu
czasu pracy po 45 minut każda.
4/Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.
5/W przypadku kobiet – nauczycielek, w razie, gdy czas pracy wynosi ponad 4
godziny ciągłej pracy dziennie, przysługuje jej prawo korzystania z 1 godziny
przerwy wliczanej do czasu pracy.
§22
1/Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas
nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły
udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego
leczenia, w wymiarze nie przekraczającym jednorazowo roku, z zastrzeżeniem
pkt.2.
2/Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż
rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż
do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa
uprawnienia emerytalne.
3/Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie
wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla
poratowania zdrowia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nie może
przekraczać 3 lat w okresie całego zatrudnienia.
4/O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia orzeka
lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela.
Rozdział VII
Wynagrodzenie za pracę
§23
1/Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie
o pracę.
2/Szczegółowe warunki wynagrodzenia za pracę oraz wypłaty świadczeń
związanych z pracą określa regulamin wynagradzania.
§24
1/Wynagrodzenie dla nauczycieli odbywa się w dniu 1 każdego miesiąca i
wypłacany jest w kasie Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej
znajdującego się przy ulicy Akademii Umiejętności 1a, od godziny 11.00-14.00
2/Pracownicy administracji i obsługi otrzymują wynagrodzenie w ostatnim dniu
każdego miesiąca i wypłacane jest ono w kasie Miejskiego Zarządu Oświaty
znajdującego się W Bielsku-Białej ul. Akademii Umiejętności 1a od godziny
11.00-14.00
3/Na pisemny wniosek pracownika wynagrodzenie może być przelane na konto
bankowe pracownika.
4/Jeżeli dzień wypłaty przypada w dniu wolnym od pracy wynagrodzenie dla
pracowników administracji i obsługi wypłaca się w poprzednim dniu roboczym.
5/wynagrodzenie dla nauczycieli wypłacane jest miesięcznie z góry w
pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo
wolnym od pracy , wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym.
6/Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne
oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych podlegają następujące
należności:
1/ sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie
świadczeń alimentacyjnych
2/sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności
innych niż świadczenia alimentacyjne
3/ zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi
4/ kary pieniężne przewidziane w Art. 108 Kodeksu Pracy.
7/Potrącenia o których mowa w §24 pkt.2-4, nie mogą w sumie przekraczać
połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w §24 pkt.1 –
3/5 wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w
granicach określonych w Art.108 KP.
8/ Szczegółowe zasady wynagradzania, przydzielania dodatków, określa
opracowany regulamin wynagradzania.
Rozdział VIII
Wykaz prac zabronionych dla kobiet
§25
Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia
I.
Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem towarów:
1/ ręczne podnoszenie ciężarów o masie przekraczającej:
a)
12 kg przy pracy stałej
b)
20 kg przy pracy dorywczej (do 4 razy w czasie zmiany)
2/Ręczne przenoszenie ciężarów po schodach, których kąt nachylenia
przekracza 30, a wysokość 5 m, o masie przekraczającej:
a)
8kg przy pracy stałej
b)
15 kg przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany)
3/Przewożenie ciężarów o masie przekraczającej:
a)
50 kg na taczkach jednokołowych
b)
80kg przy przewożeniu na wózkach 2,3,4 kołowych
4/Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią prace wymienione w pkt.1-3 jeżeli
występuje przekroczenie ¼ określonych w nich wartości:
a)
prace w pozycji wymuszonej
b)
prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w trakcie zmiany
roboczej.
II. Prace w hałasie:
1/ Prace w warunkach narażenia na hałas, którego poziom ekspozycji
odniesiony do 8godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego,
określonego w kodeksie pracy wymiaru czasy pracy przekracza wartość 65dB.
Wykaz prac wzbronionych kobietom stanowi Załącznik Nr 3.
III. Ochrona kobiet
1/ Szczegółowej ochronie podlega praca kobiet, a szczególnie kobiet w ciąży
(po przedstawieniu pracodawcy zaświadczenia lekarskiego).
2/ Pracodawcy nie wolno:
a/zatrudniać kobiety w ciąży lub opiekującej się dzieckiem do lat 4-ch w
godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej,
b/kobiecie w ciąży nie wolno wypowiedzieć lub rozwiązać z nią umowy o pracę
z wyjątkiem likwidacji czy upadłości placówki.
3/ pracodawca obowiązany jest:
a/udzielić ciężarnej płatnych (100%) zwolnień na podstawie zwolnienia
lekarskiego,
b/ewentualnie przenieść ciężarną na inne stanowisko pracy przy zachowaniu
tego samego wynagrodzenia,
c/udzielić płatnego urlopu macierzyńskiego zgodnie z art. 180 Kodeksu Pracy,
d/pracownicy wychowującej dziecko do lat 14-stu, udzielić w ciągu roku 2 dni
wolnych od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
Rozdział IX
Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa
§26
1/ Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy
w przedszkolu oraz zabezpieczenie mienia przed pożarem. Na zakres
odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania
zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy.
2/ Pracodawca obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników poprzez
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a w szczególności
jest obowiązany:
1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki
pracy,
2) zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym
zakresie oraz kontrolować wykonywanie tych poleceń
3) zapewnić wykonanie nakazów, poleceń, decyzji organów nadzoru nad
warunkami pracy oraz zaleceń społecznego inspektora pracy na placówce,
4) zapewnić oznakowanie drogi ewakuacyjnej, dbać o systematyczny przegląd
sprzętu gaśniczego oraz opracować i udostępnić pracownikom w widocznym
miejscu instrukcję alarmową wypadku pożaru,
5) prowadzić systematyczne szkolenia pracowników w zakresie bhp i ppoż.
6) kierować pracowników na wstępne, okresowe, kontrolne badania lekarskie,
7) zapewnić pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce
na
przechowywanie odzieży i obuwia ochronnego, ubrania wierzchniego oraz
powierzonego sprzętu i narzędzi pracy.
3/Pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi przed rozpoczęciem
przez niego pracy odzież ochronną, obuwie robocze oraz środki ochrony
indywidualnej i higieny osobistej, a także narzędzia pracy.
§27
Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:
1/ zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na
poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o
zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających
zdrowiu i życiu pracowników.
2/działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania
lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt1
3/pracownikach wyznaczonych do :
a/ do udzielania pierwszej pomocy w Przedszkolu nr43 wyznaczeni są
następujący nauczyciele :
Pani Ewa Kaps, Tel 668137871
Pani AgataKubiczek Tel 660823817
Pani Joanna Kocoł Tel 602743724
Pani Agnieszka Lesniak Tel.693152804
Pani Beta Markiel Tel.509317755
Pani Barbara Norymberczyk Tel.504565249
Pania Joanna Sierek Tel.601492629
Pani Małgorzata Tabjan Tel.661969812
Pani Ewa Wyrzykowska Tel.605742719
b/ do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i
ewakuacji ludzi w Przedszkolu nr 43 wyznaczony jest Pan Wojciech Michalec
nr tel. 501 553 680
§28
Pracodawca jest obowiązany:
1/ zapewnić środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych
wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,
2/wyznaczyć pracowników do:
a/udzielenia pierwszej pomocy
b/wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji
pracowników zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej
3/ zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w
szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.
§29
W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia
pracodawca jest obowiązany:
1/niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach oraz podjąć
działania w celu zapewniania im odpowiedniej ochrony,
2/niezwłocznie dostarczyć pracownikom instrukcje umożliwiające, w przypadku
wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, przerwanie pracy i oddalenie się z
miejsca zagrożenia w miejsce bezpieczne.
§30
W razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia
pracodawca jest obowiązany:
1/wstrzymać pracę i wydać pracownikom polecenie oddalenia się w miejsce
bezpieczne,
2/ do czasu usunięcia zagrożenia nie wydawać polecenia wznowienia pracy.
3/Pracodawca jest obowiązany umożliwić pracownikom, w przypadku
wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla ich zdrowa lub życia albo dla
zdrowia lub życia innych osób, podjęcie działań w celu uniknięcia
niebezpieczeństwa- nawet bez porozumienia z przełożonym- na miarę ich
wiedzy i dostępnych środków technicznych.
4/ Pracownicy, którzy podjęli działania, o których mowa w pkc.3, nie mogą
ponosić jakichkolwiek niekorzystnych konsekwencji tych działań, pod
warunkiem, że nie zaniedbali swoich obowiązków.
§31
1/ Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest
podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest
obowiązany:
1/ znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w
szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym
egzaminom sprawdzającym,
2/wykonywać prace w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i
wskazówek przełożonych,
3/dbać o należyty stan przydzielonych do pracy maszyn, urządzeń i sprzętu oraz
o ład i estetykę miejsca pracy,
4/stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, używać przydzieloną
odzież ochronną oraz środki ochrony i higieny osobistej,
5/niezwłocznie zawiadomić przełożonego lub pracodawcę o zauważonym w
przedszkolu wypadku lub zagrożeniu życia czy zdrowia ludzkiego,
6/współdziałać z pracodawcą, przełożonym w zakresie wypełniania przepisów
bhp i ppoż.
7/poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym
badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich
8/badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia
zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez
zakład pracy zwany dalej „zleceniodawcą” z podstawową jednostka służby
medycyny pracy, zwanej dalej „zleceniobiorcą”
§32
1/W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i
higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia
pracownik albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim
niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo wstrzymać się od
wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
2/Pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego
konsekwencji z powodu wstrzymania się do pracy lub oddalenia się z miejsca
zagrożenia w przypadkach, o których mowa w pkt 1.
§33
1/ Środki ochrony indywidualnej, niezbędne do stosowania na określonych
stanowiskach, określa tabela środków odzieży roboczej stanowiąca Zał. nr 4.
§34
1.Pracodawca
1/ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz
stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
2/informuje pracowników o ryzyku zawodowym na piśmie , które wiąże się z
wykonywaną pracą, oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami.
3/ informację o ryzyku zawodowym podpisaną przez pracownika umieszcza się
w aktach osobowych danego pracownika.
Rozdział X
Kary porządkowe i upomnienia
§35
1/ Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu
pracy, przepisów bhp i ppoż pracodawca może stosować:
a/ karę upomnienia
b/ karę nagany
2/ Za nieprzestrzeganie przez pracownika:
a/przepisów bhp, ppoż,
b/opuszczanie stanowiska pracy bez usprawiedliwienia i wcześniejszego
powiadomienia pracodawcy,
c/stawiania się do pracy w stanie nietrzeźwym,
d/spożywanie alkoholu i palenie tytoniu na terenie przedszkola,
e/wykazywania obraźliwego i lekceważącego stosunku do współpracowników i
petentów, nie przestrzegania tajemnicy zawodowej,
f/wykonywania pracy w sposób niezgodny z poleceniem pracodawcy,
pracodawca może stosować upomnienie, naganę lub karę pieniężną.
3/kara pieniężna za jedno wykroczenie, jak i za każdy dzień nie
usprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego
wynagrodzenia pracownika, a łączne kary pieniężne nie mogą przewyższać
dziesiątej części wynagrodzenia pracownika do wypłaty po dokonaniu potraceń
4/ kary i upomnienia stosuje pracodawca po uprzednim powiadomieniu o tym
pracownika.
5/o zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie,
wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia
się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie sprzeciwu i
terminie jego wniesienia.
Odpis pisma zawiadamiającego składa się do akt osobowych pracownika
6/jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik
może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść sprzeciw. O
uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu
stanowiska zakładowej organizacji związkowej reprezentującej pracownika. Nie
odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne
z jego uwzględnieniem.
7/pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia jego
zawiadomienia o jego odrzuceniu wystąpić do sadu pracy o uchylenie
zastosowanej wobec niego kary.
§36
Nagradzanie pracowników
1/ Podstawą do udzielenia wyróżnień i nagród dyrektora jest pisemny wniosek
dyrektora uwzględniający:
a/osobisty wkład pracowników w osiągnięcia przedszkola,
b/nienaganne i rzetelne wywiązywanie się z nałożonych obowiązków,
c/wykonywanie zadań wymagających wzmożonego nakładu pracy
d/szczególne zaangażowanie w pracy zawodowe
§37
Pracownicy otrzymują nagrodę jubileuszową za:
1/20 lat pracy- 75% wynagrodzenia miesięcznego,
2/25 lat pracy- 100% wynagrodzenia miesięcznego
3/30 lat pracy-150% wynagrodzenia miesięcznego
4/35 lat pracy- 200% wynagrodzenia miesięcznego
5/40 lat pracy-300% wynagrodzenia miesięcznego
6/45 lat pracy-400% wynagrodzenia miesięcznego
Rozdział XI
Przepisy końcowe
§38
Regulamin może być przez pracodawcę zmieniony lub uzupełniony w trybie
przewidzianym przez przepisy prawa dla jego wydania.
§39
W razie nieobecności dyrektora przedszkola , zastępuje go wybrany zastępca lub
osoba wyznaczona na ten okres przez pracodawcę.
§40
Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do
wiadomości pracownikom, co każdy pracownik potwierdzi własnoręcznym
podpisem.
§41
Traci moc treść Regulaminu Pracy z dnia 18.01.2005r.
§42
W sprawach nie unormowanych w powyższych przepisach Regulaminu Pracy
stosuje się przepisy Kodeksu Pracy i aktów wykonawczych do ustawy Karta
Nauczyciela.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ........................................................................
................................................................
......................................................
(podpisy przedstawicieli związków zawodowych)
(podpis dyrektora
przedszkola)
Rozkład czasu pracy pracowników nie będących
nauczycielami
w Przedszkolu Nr43
w roku szkolnym 2011/12
Lp. Nazwisko i imię pracownika
Stanowisko
Godziny pracy
1.
Jadwiga Gałuszka
St. intendent
6.00-14.00
2.
Szewczyk Dorota
kucharka
6.15-14.15
3.
Konior Jolanta
Pomoc kuchenna 6.15-14.15
4.
Gryzełko Agnieszka
Pomoc kuchenna 6.15-14.15
5.
Waluś Zuzanna
6.
Wydra Alicja
7.
Piskorczyk Beata
8.
Wyciszkiewicz Elżbieta
9.
Wojtowicz Edyta
Pomoc
nauczyciela
Pomoc
nauczyciela
Pomoc
nauczyciela
Pomoc
nauczyciela
Pomoc
nauczyciela
Rzemieślnik
10. Norymberczyk Jan
6.00-14.00
8.00-16.00
8.00- 16.00
7.30-15.30
8.30-16.30
6.00-10.00
OŚWIADCZENIE
załącznik Nr 1
Ja, niżej podpisany, zatrudniony w Przedszkolu Nr 43 w Bielsku-Białej
na stanowisku .......................................................................................... oświadczam, że
zapoznałem się z treścią regulaminu pracy obowiązującego w w/w
placówce.
Data...............................
..................................................
(podpis czytelny pracownika)
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany, zatrudniony w Przedszkolu Nr 43 w Bielsku-Białej
na stanowisku .......................................................................................... oświadczam, że
zapoznałem się z treścią regulaminu pracy obowiązującego w w/w
placówce.
Data...............................
..................................................
(podpis czytelny pracownika)
Załącznik Nr 2
Rozkład czasu pracy pracowników nie będących nauczycielami
w Przedszkolu Nr........
w roku szkolnym .......................................
Lp. Nazwisko i imię pracownika
Stanowisko
Godziny pracy
ANEKS NR 1
DO REGULAMINU PRACY
PRZEDSZKOLA NR 43 W BIELSKU- BIAŁEJ
W Regulaminie Pracy Przedszkola nr 43 w Bielsku-Białej z dnia
22.05.2009r. wprowadza się następujące zmiany:
1.W rozdziale IV Czas pracy 9 w pkt.3 otrzymuje brzmienie:
„ Czas pracy dla pracowników administracji i obsługi wynosi 8 godzin na dobę i
przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy od poniedziałku do
piątku.”
2. Aneks obowiązuje od……………………….
................................................................
(podpisy przedstawicieli związków zawodowych)
......................................................
(podpis dyrektora przedszkola)
Do udzielania pierwszej pomocy
w Przedszkolu nr 11 wyznaczeni
są następujący nauczyciele :
Pani
Jolanta
Kurowska,
tel880854500
Pani
Mariola
Kulpa
Tel.661633201
Agata
Pietraszko
Tel.
692056430
Do wykonywania czynności w
zakresie
ochrony
przeciwpożarowej i ewakuacji
ludzi w Przedszkolu nr 11
wyznaczony jest Pan Wojciech
Michalec nr Tel. 501 553 680
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards