Ekologiczna świadomość łodzian

advertisement
„Świadomość
ekologiczna łodzian”
Magdalena Janota
Michalina Piorun
Łukasz Chrustowski
Norbert Zemler
Aleksander Bajerski
Paweł Staniszewski
Karol Kraska
Świadomość ekologiczna
Zespół informacji i przekonań na temat
środowiska naturalnego oraz postrzeganie
związków między stanem i charakterem
środowiska naturalnego, a warunkami i jakością
życia człowieka oraz związanym z nimi
zachowaniem.
Problematyka badań
1) W jaki sposób badani odnoszą się do ogólnych
kwestii związanych z ekologią?
- Jakie jest ich wyobrażenie o środowisku przyrodniczym?
-
Jak definiują pojęcie ekologii?
Skąd czerpią informacje o ekologii i środowisku przyrodniczym?
Czy dostrzegają zależność pomiędzy działaniami poszczególnych jednostek
a procesem dewastacji przyrody?
Czy dostrzegają konieczność podejmowania działań mających na celu
poprawę stanu środowiska?
Jakiego rodzaju zjawiska, zdaniem respondentów, stanowią największe
zagrożenie dla przyrody?
Kto, zdaniem respondentów, jest w głównej mierze odpowiedzialny za stan
środowiska naturalnego?
Problematyka badań
2) Jakim faktycznym zasobem wiedzy o
przyrodzie dysponują badani?
- Czy wiedzą, jak długo rośnie las?
- Czy wiedzą, ile czasu zajmuje rozkład plastikowych odpadów?
- Czy wiedzą ile zajmuje rozkład odpadów z innych surowców?
- Czy wiedzą, jakie zagrożenia niesie ze sobą niewłaściwe składowanie
odpadów?
- Czy znają instytucje, które zajmują się ochroną środowiska?
Problematyka badań
3) Jakie są deklarowane praktyki badanych
odnoszące się do sfery ekologii?
- Czy deklarują segregowanie odpadów w swoim gospodarstwie domowym?
- Czy deklarują podejmowanie starań w zakresie oszczędności energii
elektrycznej?
- Czy deklarują podejmowanie działań mających na celu ograniczenie zużycia
wody?
- Czy deklarują podejmowanie działań mających na celu ograniczenie zużycia
prądu?
- Czy uznają stosowane przez siebie w życiu codziennym praktyki za szkodliwe
dla środowiska?
- Czy deklarują skłonność do podejmowania aktywności (akcje, manifestacje,
protesty) na rzecz ochrony środowiska naturalnego?
Narzędzie badawcze
Do przeprowadzenia badania użyliśmy, jako
narzędzia, wywiadu kwestionariuszowego, w
którym wykorzystane zostały pytania zamknięte
jedno- i wielokrotnego wyboru i otwarte mające
na celu doprecyzowanie wypowiedzi badanych,
rozwinięcie ich lub wyrażenie własnego zdania
na dany temat. Kwestionariusz zawierał 46 pytań
różnego typu, metryczkę i aneks dla ankietera.
Badani
• Ostatecznie zbadanych zostało 99 osób z planowanych 112.
• Dobór kwotowy niemal w 100% odzwierciedla stratyfikację mieszkańców
Łodzi pod względem płci, wykształcenia i wieku.
• Średni wiek badanych to 46 lat
Wykształcenie badanych
Płeć badanych
Wyższe
17,3%
MĘŻCZYŹNI
49,5%
KOBIETY
50,5%
Podstawowe
21,4%
Zawodowe
18,4%
Średnie
42,9%
Badani a ekologia i środowisko
Badani proszeni o podanie definicji ekologii podawali odpowiedzi
z których wynika, że często stawiają znak równości między
ekologią a ochroną środowiska i nauką o jej ochronie.
Kilkakrotnie pojawiła się odpowiedź, że ekologia to nauka
przyrodnicza. Z analizy wypowiedzi badanych wynika, że zwykle
posługują się intuicyjnym rozumieniem słowa ekologia.
Skąd badani czerpią informacje o
ekologii
Relacje między człowiekiem i
środowiskiem
• 95% badanych widzi zależność, lub silny związek między
działalnością gospodarczą a wyniszczaniem przyrody
• 85% dostrzega związek między zanieczyszczeniem
środowiska a stanem zdrowia
• 84% uważa, że troska o ochronę środowiska jest
najważniejszym, lub jednym z najważniejszych problemów,
jedynie 37% badanych postrzega siebie jako tych, którzy
powinni w pierwszej kolejności dbać o ochronę środowiska
naturalnego
• 60% uważa, że ich działania nie mają żadnego znaczenia,
lub nie wpływają znacząco na stan środowiska
Badani a zagrożenia środowiska
W jednym z pytań badani oceniali szkodliwość dla środowiska zaproponowanych
zagrożeń zarówno cywilizacyjnych, jak i naturalnych.
- wymieranie gatunków roślin i zwierząt, podobnie jak zanieczyszczenie wód i gleby,
zgodnie uznali za olbrzymie zagrożenie dla środowiska.
- dostrzegali również problemy płynące z takich czynników jak efekt cieplarniany i
kwaśne deszcze
- hałas połowa badanych wskazała jako mogący oddziaływać negatywnie, lub
szkodliwy w małym stopniu, ale 22 osoby uznały ten czynnik za zupełnie
nieszkodliwy
- wytwarzanie energii konwencjonalnymi metodami i jej wykorzystywanie, na
przykład w przemyśle i transporcie ocenili, jako stanowiące olbrzymi zagrożenie dla
środowiska
- pozostałe czynniki miały w dużej mierze charakter naturalny, były to między innymi
trzęsienia ziemi, powodzie czy wybuchy wulkanów i dlatego badani w większym
stopniu byli skłonni uznawać je za mniej szkodliwe dla środowiska traktując je być
może jako naturalne i jako takie, za integralną część ekosystemu.
Badani a instytucje zajmujące się
ochroną środowiska i ekologią.
• ponad połowa respondentów wymieniła
zaledwie jedną, lub dwie organizacje
• co czwarty nie był w stanie podać żadnej
• jako najczęściej wymieniane pojawiały się:
- Ministerstwo Ochrony Środowiska
- Greenpeace
Poprawność odpowiedzi – ok. 20%
Badani a sposoby poprawy stanu
środowiska naturalnego
•
•
•
•
recycling lub segregacja (68%)
stosowanie materiałów wielokrotnego użytku (34%)
oraz spalanie i zgniatanie śmieci (18%)
a poza tym: zwiększenie liczby koszy na śmieci,
ograniczenie ruchu samochodowego, edukacja
proekologiczna, zaostrzenie kar, zwiększenie liczby
terenów zielonych i wykorzystanie alternatywnych
źródeł energii
Zachowania badanych w praktyce
(deklarowane)
Zachowania badanych w praktyce
(deklarowane)
Zachowania badanych w praktyce
(deklarowane)
Zachowania badanych w praktyce
(deklarowane)
Zachowania badanych w praktyce
(deklarowane)
• Jako przykłady działań mających na celu oszczędzanie
wody badani wymieniali m. in.: oszczędzanie wody,
korzystanie z prysznica zamiast wanny, używanie
dwukomorowych zlewów i dokręcanie zaworów.
Badani a wykorzystanie różnego
rodzaju opakowań
• Wielokrotnego użytku – 90 %
• Nadające się do recyclingu – 76%
• Biodegradowalne – 64%
Zachowania badanych w praktyce
(deklarowane)
• Przykłady:
- brak segregacji
śmieci
- brak oszczędności
energii elektrycznej
- korzystanie z mało
ekologicznych
technologii i
urządzeń
Badani a aktywność proekologiczna.
• Aż 85 badanych zadeklarowało, że nigdy nie podejmowało żadnej
zorganizowanej aktywności na rzecz ochrony środowiska.
Jednocześnie w „Dniach Ziemi” i akcji „Sprzątanie Świata” deklaruje
udział odpowiednio 38% i 60%
Badani a Łódź
• Za największe zagrożenia dla środowiska na terenie
Łodzi badani uznali:
- środowiska jest emisja zanieczyszczeń do środowiska
(39%)
- wzrost liczby samochodów (33%)
- brak selektywnej zbiórki odpadów (7%)
- produkowanie opakowań trudnych do przetworzenia
(7%)
- niedostateczne zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami w zakładach przemysłowych (5%)
- stosowanie sztucznych nawozów (1%)
Dziękujemy za uwagę.
Opiekun grupy:
Dr Anna Kacperczyk
Grupa w składzie:
Magdalena Janota
Michalina Piorun
Łukasz Chrustowski
Norbert Zemler
Aleksander Bajerski
Paweł Staniszewski
Karol Kraska
Download