Bank centralny w Polsce. Wybrane aspekty Spis treści

advertisement
Bank centralny w Polsce. Wybrane aspekty
Spis treści:
Wprowadzenie
Joanna Świderska
Rozdział 1. NARODOWY BANK POLSKI JAKO
PODMIOT POLITYKI MONETARNEJ
Magdalena Kasprzak
1. Narodowy Bank Polski jako bank centralny
1.1. Funkcje i zadania NBP
1.2. Organy NBP i ich kompetencje
2. Teoretyczne aspekty polityki pieniężnej
2.1. Definicja i cele polityki pieniężnej
2.2. Strategie polityki monetarnej
2.2.1. Strategia ilościowych celów pośrednich
2.2.2. Podejście wielopłaszczyznowe
2.2.3. Polityka stałej zasady a polityka dyskrecjonalna
2.3. Instrumenty polityki pieniężnej
2.3.1. System rezerwy obowiązkowej
2.3.2. Operacje depozytowo-kredytowe
2.3.3. Operacje otwartego rynku
2.3.4. Instrumenty o charakterze bezpośrednim
3. Skuteczność autonomicznej polityki pieniężnej w Polsce
w latach 1997–2009
3.1. Założenia polityki pieniężnej
3.2. Zastosowanie instrumentów polityki pieniężnej
3.2.1. Rezerwa obowiązkowa
3.2.2. Operacje otwartego rynku
3.2.3. Stopy procentowe
3.3. Realizacja celu inflacyjnego
Rozdział 2. PROBLEM NIEZALEŻNOŚCI BANKU
CENTRALNEGO
Magdalena Kasprzak
1. Podstawowe aspekty niezależności banku centralnego
1.1. Definicje i klasyfikacje niezależności banku
centralnego
1.2. Determinanty i uwarunkowania autonomii banku
centralnego
1.2.1. Wskaźniki o charakterze makroekonomicznym
1.2.2. Uwarunkowania instytucjonalne i polityczne
1.2.3. Odpowiedzialność demokratyczna
1.3. Miary niezależności banku centralnego
1.3.1. Wskaźniki prawnej niezależności banku
centralnego
1.3.2. Miary pozaprawnej niezależności banku
centralnego
2. Kształtowanie się niezależności Narodowego Banku
Polskiego jako podmiotu polityki monetarnej
2.1. Ewolucja niezależności Narodowego Banku Polskiego
2.1.1. Zmiany w zakresie niezależności personalnej
2.1.2. Zmiany w zakresie niezależności w prowadzeniu
polityki pieniężnej
2.1.3. Zmiany w zakresie niezależności finansowej
2.2. Problem utraty niezależności Narodowego Banku
Polskiego w kontekście wprowadzenia euro
2.2.1. Niezależność Europejskiego Systemu Banków
Centralnych
2.2.2. Dostosowanie polskiego ustawodawstwa do
wymogów ESBC
2.2.3. Konsekwencje utraty niezależności przez
Narodowy Bank Polski
3. Poziom niezależności Narodowego Banku Polskiego w
latach 1997–2009
4. Stabilność cen w Polsce a niezależność Narodowego
Banku Polskiego
Rozdział 3. BANK CENTRALNY JAKO UCZESTNIK
MIĘDZYBANKOWEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO
Daniel Szulc
1. Charakterystyka polskiego rynku międzybankowego
1.1. Istota międzybankowego rynku pieniężnego
1.2. Organizacja i zasady funkcjonowania rynku
międzybankowego
1.2.1. Rynek międzybankowy jako rynek
nieregulowany
1.2.2. Przebieg transakcji na rynku międzybankowym
1.2.3. Stopy rynku międzybankowego
1.3. Segmenty rynku międzybankowego i ich uczestnicy
1.3.1. Segmentacja rynku z punktu widzenia
uczestników transakcji
1.3.2. Segment rynku transakcji niezabezpieczonych
1.3.3. Segment rynku transakcji zabezpieczonych
1.3.4. Segmentacja rynku z punktu widzenia
przedmiotu transakcji
2. Transakcje z udziałem banku centralnego a płynność
sektora bankowego
2.1. Płynność sektora bankowego
2.2. Operacje banku centralnego a płynność sektora
bankowego
3. Czynniki kształtujące sytuację na rynku
międzybankowym
Rozdział 4. KRYZYS FINANSOWY A DZIAŁANIA
STABILIZACYJNE NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
Daniel Szulc
1. Kryzys finansowy w ujęciu teoretycznym
1.1. Rozbieżności definicyjne kryzysu
1.2. Teorie kryzysu gospodarczego
2. Przyczyny i przebieg światowego kryzysu finansowego
2.1. Podłoże zjawisk kryzysowych
2.2. Światowy kryzys finansowy – przebieg wydarzeń
3. Sytuacja na rynku międzybankowym w Polsce
3.1. Transakcje z udziałem banku centralnego
3.2. Transakcje pomiędzy bankami komercyjnymi
4. Czynniki kształtujące sytuację na rynku
międzybankowym w warunkach kryzysu
4.1. Czynniki o charakterze ekonomicznym
4.2. Czynniki o charakterze behawioralnym
5. Kryzys finansowy a realna sfera gospodarki
5.1. Sytuacja na rynku międzybankowym a podaż
kredytu
5.2. Kryzys finansowy a wzrost gospodarczy
6. Działania stabilizacyjne podejmowane przez Narodowy
Bank Polski
6.1. „Pakiet zaufania” NBP
6.2. Działania NBP prowadzone poza „Pakietem zaufania”
6.3. Działania NBP a reakcje innych banków centralnych
6.4. Inicjatywy wspierające Komisji Nadzoru
Finansowego
6.5. Skuteczność działań antykryzysowych polskiego
banku centralnego
BIBLIOGRAFIA
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards