Publikacje

advertisement
Dr hab. Halina Rarot
/wykaz ważniejszych publikacji/
Druki zwarte/monografie/:
1. Filozofia moralna Michaiła Bachtina, Wyd. UMCS, Lublin 2002, ss.195;
2. Od nihilizmu do chrześcijaństwa. Historia i współczesność idei filozoficzno-religijnego
przezwyciężenia nihilizmu, Wyd. UMCS, Lublin 2011, ss. 354.
3. Filozofia miasta Kijowa, Wyd. Liber Duo, Lublin 2014, ss. 29.
Wydawnictwa redaktorskie:
1.Tożsamość człowieka wobec życia i śmierci,red. J.Mizińska i H.Rarot,”Colloquia Communia”
nr2(69), Lublin 1999; ss. 256;
2.Szkice ze współczesnej filozofii słowackiej, red.J.Mizińska i H.Rarot, „Colloquia Communia” nr
4(71), Wyd. Adam Marszałek,Toruń 2001; ss.200;
3.Rosja-Wielki Nieznajomy. Wybór tekstów ze współczesnej filozofii i socjologii rosyjskiej, red.
H.Rarot i J.Mizińska, „Colloquia Communia”2004 nr2 (77), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005; ss.174.
4. Współczesna filozofia białoruska, red.H.Rarot, „Colloquia Communia”, 1-2(86-87), Wyd. Adam
Marszałek, Toruń 2009; ss.221.
5.Tęsknota w kulturze, praca zbiorowa (współredakcja z J.Mizińską), Wyd. UMCS, Lublin 2009,
ss.242;
6. Rozum a wiara, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”,(współredakcja z A.Ostrowskim)
Lublin 2012, T.1 i 2.
7. Visual Thinking - Visual Culture - Visual Pedagogy”, pod red. H. Rarot, M. Śniadkowskiego,
Wydawnictwa Naukowe Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014, ss.108.
Tłumaczenia prac naukowych( książek i artykułów)
a/z języka rosyjskiego
1. Platonizm w Rosji, przekład monografii Anatolija Tichołaza, Wyd. Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2004, ss.205;
a/z języka ukraińskiego
1. Zachęta do Heraklita, przekład monografii Anatolija Tichołaza, Wyd. Adam Marszałek,
Toruń 2005, ss.50.
Tłumaczenia artykułów:
a/z języka rosyjskiego
1.A.Tichołaz, Rosjanie a państwo prawa, Colloquia Communia nr 1(68), pod red. J.Mizińskiej i
M.Krakowskiego, Lublin 1998, s.85-92;
2.A.Tichołaz, Moralna ocena prawa w rosyjskiej mentalności (W:) Idea narodu i państwa w kulturze
narodów słowiańskich, pod red. T. Chrobaka i Zb. Stachowskiego, Warszawa 1997, ss.105-118;
3.Tatiana Czajka, Wiktor Małachow, Wspomnienia o kijowskim estetyku A.S.Kanarskim i jego kółku,
Colloquia Communia nr 1(68), pod red. J.Mizińskiej i M.Krakowskiego, Lublin 1998, s.59-63;
4.Andrij O. Kłepikow, Problem dyskursu politycznego postkomunistycznej Ukrainy, Colloquia
Communia nr 1(68), pod red. J. Mizińskiej i M. Krakowskiego, Lublin 1998, s.65-73;
5.Olga I. Marczenko, Fenomen pomieszania paradygmatów dialogu w warunkach telekomunikacji
międzynarodowej, „Dialog kultur”, pod red. P.Bytniewskiego i J.Mizińskiej, Wyd.UMCS, Lublin 1998, s.
69- 72;
6.A.Tichołaz, Rosyjska świadomość historyczna a platonizm, (W:) Wschodni Rocznik Humanistyczny,
Tom III, Lublin 2006, s. 69-85;
7.Niżnikow A.A., O specyfice rosyjskiego neokantyzmu (uwagi o filozofii wiary A.I.Wwiedieńskiego),
[w] Colloquia Communia nr2(77), Toruń 2004, ss.29-39;
8.A.W.Siemuszkin, Filozofia i mit: typologiczne przeciwieństwa i genetyczna zależność [w] Colloquia
Communia nr2(77), Toruń 2004,ss.85-96;
9.I.I.Kwasowa, Codzienność - komunikacyjna przestrzeń społeczeństwa [w] Colloquia Communia nr2
(77), Toruń 2004,ss.118-133;
10.K.P.Grieczko, Współczesność, czyli społeczno-czasowa wielowarstwowość historii [w:] Colloquia
Communia nr 2 (77), Toruń 2004, ss.97-117;
11.W.M.Mironow, Kultura w przestrzeni komunikacji globalnej, [w] Colloquia Communia nr2(77),
Toruń 2004, ss.64-73;
12.M.M.Maslin, Rosja-Wielki Nieznajomy, tłum. J.Mizińska i H.Rarot, (w) Colloquia Communia nr2
(77), Toruń 2004, ss.7-22;
13.A.Tichołaz, Recepcja Corpus Areopagiticum w myśli filozoficznej Dawnej Rusi, (w) Filozofia w
kulturach krajów słowiańskich, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007,ss.55- 63;
14. A.Tichołaz, Czy odbyła się na Ukrainie „pomarańczowa rewolucja”? [w] Etyka a polityka, pod red.
E.Probuckiej, Kraków 2006, ss.421-428;
15.H.Rarot, K. Rachwał, T.Tuzawa, Obraz świadomości, sens i specyfika refleksji filozoficznej, [w:]
Współczesna filozofia białoruska, Colloquia Communia 2009/1, Toruń 2009, ss. 113-124.
b/z języka ukraińskiego
1.Ołeksandr W.Sarapin, Hermeneutyczny aspekt religioznawstwa, Colloquia Communia nr 1(68)
Lublin 1998, pod red. J.Mizińskiej i M.Krakowskiego, s.147-156;
2.A.Tichołaz, Logos Heraklita (w) Philosophon Agora, Wyd.UMCS Lublin, 2005, ss.112-117;
3.S.Gołowaszczenko, Recepcja europejskiej krytyki biblijnej w Akademii Kijowskiej: wymiar
hermeneutyczny i ideologiczny, w Sofia nr 7(2007), Rzeszów, s.101-200.
c/z języka słowackiego
(wydrukowane w pracy pt. Szkice ze współczesnej filozofii słowackiej, red.J.Mizińska i H.Rarot,
Colloquia Communia nr 4(71), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001)
1. Pawel Fobel, Wprowadzenie słowackich autorów.
2. Anna Remišová, Etyka życia gospodarczego.
3. Marina čarnogurská, Podstawową koncepcję ontologiczną swojej przyszłej „metafilozofii” ludzkość
zrozumiała już przed wiekami.
4. František Novosád, Wymiary autointerpretacji.
5. Pawel Fobel, Kryzys człowieka i środowiskowo - etyczne alternatywy.
6. Zlatica Plašienková, Ewolucja, odpowiedzialność a człowieczeństwo w dobie ekologicznego
kryzysu.
7. Rudolf Dupkala, Metamorfozy słowackiego heglizmu (o problematyce percepcji filozofii
heglowskiej na Słowacji w 19 - tym wieku).
8. Jozef Viceník, Słowacka logika w latach 1918-1948 (krótki zarys)
9. Daniela Fobelová, Mit jako prafenomen rzeczywistości;
10.Zuzana Kiczková, Etyka troski i odpowiedzialności albo jak zaczarować „odczarowaną przyrodę”?
11.Jozef Piaček, Synkrytycyzm jako filozofia i sposób życia;
12.Vladimír Leško, Husserlowska recepcja nowożytnej filozofii w „Kryzysie”;
13.Milan Zigo, Zagadnienie cięcia w epistemologii G.Bachelarda;
14.František Mihina,Peirce’owska próba rekonstrukcji filozofii;
15.Václav Černík, Heglowski sylogizm działania w interpretacji humanistycznej.
16.Gejdoš Miroslav, Geneza Seminarium Nauczycielskiego w Spiskiej Kapitule w latach 1819 – 1870.
Download