pobierz prezentacje "rak jelita grubego"

advertisement
Profilaktyka raka jelita
grubego
Mam Haka na Raka
Anatomia
• Jelito grube stanowi końcowy odcinek
przewodu pokarmowego. Składa się z
kątnicy, okrężnicy, odbytnicy i odbytu.
• Jego łączna długość waha się od 120 do
150 cm, co stanowi około 20% długości
całego przewodu pokarmowego.
Budowa jelita grubego
Fizjologia
• Do głównych funkcji jelita grubego należą:
• absorpcja (wchłanianie) wody i elektrolitów
• formowanie, magazynowanie i wydalanie
stolca.
• Do kątnicy dociera dziennie 500-1500 ml płynnej
papki pokarmowej, pozostałej po procesach
trawienia i wchłaniania, które zachodzą we
wcześniejszych odcinakach przewodu
pokarmowego.
Epidemiologia
• W 2008 roku w Polsce u obu płci odnotowano
łącznie ponad 14 600 zachorowań na nowotwory
złośliwe jelita grubego i ponad
10 400 spowodowanych przez nie zgonów.
Jednak nawet z danych wynika, że w Polsce co 40
minut wykrywa się kolejny przypadek raka jelita
grubego, a mniej więcej co godzinę jedna osoba
umiera z powodu tego nowotworu.
Trendy zapadalności i umieralności z powodu
nowotworów złośliwych okrężnicy i odbytnicy
według płci w Polsce od 1963 do 2004 roku
Zachorowalność na raka jelita grubego w
różnych grupach wiekowych
Częstotliwość występowania nowotworów
złośliwych w poszczególnych odcinkach jelita
grubego
Objawy raka jelita grubego
• Pierwsze objawy rozwijającego się raka jelita grubego często
umykają uwadze pacjenta, ponieważ są bardzo niespecyficzne i w
większości przypadków przypominają powszechne dolegliwości
ze strony przewodu pokarmowego.
• Należą do nich:
• Długotrwałe lub naprzemiennie występujące biegunki bądź
zaparcia
• Skurczowe, nawrotowe bóle brzucha
• Parcie na stolec, które nie ustępuje po wypróżnieniu
• Zmniejszenie średnicy wydalanego stolca
• Podbarwiony krwią stolec
• Krwawienie z odbytu
• Osłabienie i przemęczenie
Rozpoznawanie
• Rutynowe postępowanie w przypadku
podejrzenia raka jelita grubego obejmuje
wywiad lekarski połączony z
• badaniem fizykalnym,
• badanie endoskopowe lub obrazowe
jelita grubego
• badania laboratoryjne krwi.
• Oprócz rutynowych pytań, w trakcie
zbierania wywiadu należy ocenić rodowód
onkologiczny pacjenta.
Badanie fizykalne
• powinno obejmować przede wszystkim
badanie palpacyjne (omacywanie
brzucha), badanie per rectum, czyli
badanie odbytnicy wprowadzonym przez
odbyt palcem, oraz ocenę obwodowych
węzłów chłonnych (pachwinowych,
nadobojczykowych).
Badanie per rectum
Spośród badań endoskopowych
• przy podejrzeniu raka jelita grubego
najczęściej zaleca się kolonoskopię.
Zamiast niej można wykonać
sigmoidoskopię lub rektoskopię, mają
one jednak znacznie węższe
zastosowanie. Czasem zamiast badania
endoskopowego wykonuje się jedno z
badań obrazowych: wlew doodbytniczy z
kontrastem lub z podwójnym kontrastem
albo tak zwaną wirtualną kolonoskopię.
Kolonoskopia
• Kolonoskopia jest endoskopową metodą
badania dolnego odcinka przewodu
pokarmowego.
• Przez odbyt wprowadza się giętki wziernik
(endoskop, kolonoskop) zakończony kamerą, za
której pośrednictwem ogląda się wnętrze całego
jelita grubego aż po ujście krętnico-kątnicze.
• Za pośrednictwem kanału roboczego
kolonoskopu można również pobierać wycinki
błony śluzowej do badania histopatologicznego
oraz przeprowadzać drobne zabiegi, na przykład
usunięcie polipa (polipektomii).
Sigmoidoskopia
• Sigmoidoskopia stanowi odpowiednik
kolonoskopii, ale ogranicza się do
końcowych 60-80 cm jelita grubego. W
trakcie badania możliwa jest więc
obserwacja kanału odbytu, odbytnicy,
okrężnicy esowatej i końcowego odcinka
okrężnicy zstępującej.
Rektoskopia
• Rektoskopia to badanie endoskopowe
końcowych 15-20 cm jelita grubego, czyli
odbytnicy i kanału odbytu.
Biopsja
• Jeśli w trakcie badania endoskopowego w
jelicie grubym stwierdzono jakąkolwiek
zmianę, zachodzi konieczność jej badania
mikroskopowego (histopatologicznego),
które pozwoli ustalić, czy tworzące ją
komórki to typowy nabłonek jelitowy, czy
też komórki nowotworowe.
Leczenie chirurgiczne
• Leczenie chirurgiczne polega na
usunięciu nowotworu z maksymalnie
szerokim marginesem tkanki
prawidłowej. W ten sposób minimalizuje
się prawdopodobieństwo pozostawienia
komórek nowotworowych w miejscu
lokalizacji guza pierwotnego.
Stadium wczesne
• W przypadku wczesnych raków okrężnicy
lub zrakowaciałych polipów zmiany można
usunąć za pomocą kolonoskopu, bez
konieczności otwierania jamy
brzusznej. Zabieg taki określa się mianem
polipektomii albo wycięcia miejscowego.
Stadium zaawansowane
• Jeśli rak nacieka sąsiadujące narządy,
zachodzi konieczność ich resekcji, czyli
egzenteracji (wytrzewienia) jamy
miednicy. Jest to rozległy zabieg,
podczas którego usuwa się nie tylko
odbytnicę wraz z odbytem i jego
zwieraczami, lecz również sąsiadujące
organy objęte procesem nowotworowym:
pęcherz moczowy, prostatę lub macicę).
Radioterapia
• Radioterapia polega na wykorzystaniu do
niszczenia komórek nowotworowych
promieniowania jonizującego.
• Pochłonięcie energii promieniowania przez
komórkę skutkuje bezpośrednim uszkodzeniem
jej struktur, a zwłaszcza białek i kwasów
nukleinowych.
• Komórki nowotworowe mają większą niż inne
wrażliwość na szkodliwe działanie
promieniowania jonizującego.
Klasyczny schemat badań kontrolnych u pacjentów z
nowotworami złośliwymi jelita grubego obejmuje:
• Badanie kliniczne połączone z badaniem przez
odbytnicę, oznaczenie poziomu antygenu
rakowo-płodowego (CEA) oraz antygenu CA
19-9 i wykonanie testu na krew utajoną w kale.
• Kolonoskopię i/lub wlew kontrastowy
doodbytniczy.
• Badanie radiologiczne klatki piersiowej.
• Badanie biochemiczne wątroby, USG
wątroby, tomografię klatki piersiowej i/lub jamy
brzusznej,
• scyntygrafię kośćca.
Profilaktyka dietetyczna
Dieta wysokobłonnikowa:
-pełnoziarniste produkty zbożowe (chleb,
mąka, otręby, płatki),
-owoce i warzywa – 5 porcji dziennie,
-odpowiednia ilość wody – właściwa dla
wieku, stanu fizjologicznego (kobiety
ciężarne większe zapotrzbowanie)
Aktywność fizyczna
jest ważna przez całe życie
Dbajmy o prawidłową masę
ciała (BMI)
Wykonujmy regularnie badania
profilaktyczne
Download