Prawo gospodarcze

advertisement
Prawo gospodarcze
Pojęcie i źródła
prawa gospodarczego
polskiego i unijnego
prof. Wiesław Czyżowicz &
dr Aleksander Werner
Katedra Prawa Administracyjnego
i Finansowego Przedsiębiorstw
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH
Prof. Wiesław Czyżowicz, dr
Aleksannder Werner
Cel zajęć
• Przedstawienie podstawowych informacji
o wybranych elementach prawa
gospodarczego
• Doprowadzenie do zrozumienia przez
słuchaczy roli regulacji prawnych w
prowadzeniu działalności gospodarczej w
warunkach jednolitego rynku Unii
Europejskiej
• Nauczenie możliwości wykorzystywania
wiedzy o preferencjach zawartych w
prawie gospodarczym do tworzenia
wartości firmy i kształtowania jej
przewag na konkurencyjnym rynku
Prawo gospodarcze
prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner
Cel zajęć
c.d.
• Wskazanie na podstawowe prawne
zasady tworzenia, funkcjonowania i
likwidacji przedsiębiorstwa zgodnie z
unijnymi i polskimi regulacjami
prawnymi
• Podkreślenie znaczenia bezpieczeństwa
prawnego w prowadzeniu działalności
biznesowej przez przedsiębiorców
działających w Polsce
Prawo gospodarcze
prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner
Metoda zajęć
• Wykład problemowy z elementami
egzegezy tekstów wybranych aktów
prawnych;
• Przedstawienie wybranych casusów i ich
omówienie ich znaczenia dla skutecznego i
bezpiecznego prawnie prawnie
prowadzenia działalności gospodarczej w
Polsce
Prawo gospodarcze
prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner
Tematyka zajęć
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Geneza i podstawowe pojęcia unijnego i polskiego prawa
gospodarczego
Źródła, zasady oraz funkcje unijnego i polskiego prawa
gospodarczego
Klasyfikacje prawa gospodarczego , zasady i przedmiot
regulacji publicznego i prywatnego prawa gospodarczego
Pojęcie działalności gospodarczej
Przedsiębiorca w świetle europejskiego prawa
gospodarczego
Europejskie prawo przedsiębiorczości a swoboda
działalności gospodarczej
Zasady podejmowania i prowadzenia działalności
gospodarczej
Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo w polskim prawie
gospodarczym (rejestracja przedsiębiorców, firma,
rozstrzyganie sporów, upadłość, postępowanie naprawcze)
Spółki i ich rodzaje
Wybrane Umowy w obrocie gospodarczym
Prawo gospodarcze
prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner
Zaliczenie zajęć
Egzamin testowy
Prawo gospodarcze
prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner
Literatura podstawowa
1/ Europejskie prawo gospodarcze w działalności
przedsiębiorstw.Praca zbiorowa pod red. nauk. prof. dr
hab. Karola SOBCZAKA. Warszawa, wyd. Difin 2002;
2/ Cezary KOSIKOWSKI:Publiczne prawo gospodarcze
Polski i Unii Europejskiej. Warszawa, wyd. LexisNexis,
2005;
3/ Aleksander Cieśliński: Wspólnotowe prawo gospodarcze,
Warszawa, wyd. C.H. Beck 2003
4/ Tadeusz Szymanek, Dariusz Czajka: Prawo
Gospodarcze.Podręcznik Akademicki, Warszawa,wyd.
Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, 2005
5/Ustawa z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności
gospodarczej, Dz.U. 2004,nr 173, poz.1807
Prawo gospodarcze
prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner
Literatura uzupełniająca
1/ Teresa Mróz, Mirosław Stec: Prawo gospodarcze
prywatne, Warszawa, wyd.C.H.Beck 2005,
2/ Publiczne prawo gospodarcze.Zagadnienia ustrojowe,
materialnoprawne i proceduralne. Struktura wykładu
oraz materiały źródłowe, Poznań , Wydawnictwo
Poznańskie 2006.
3/ Manfred A.Dauses: Prawo gospodarcze Unii
Europejskiej, Warszawa, wyd.C.H.Beck 1999
4/ http://www.sejm.gov.pl (akty prawne od 1919roku)
5/ http://europa.eu
Prawo gospodarcze
prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner
Prawo gospodarcze - pojęcie
• nie jest wyodrębnione w systemie
prawa jako samodzielna gałąź
prawa,
jednak definicyjnie jest to:
• ogół norm prawnych, dotyczących
funkcjonowania gospodarki
narodowej oraz stosunków
gospodarczych między osobami
fizycznymi i prawnymi jako jej
podmiotami
Prawo gospodarcze
prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner
Prawo gospodarcze klasyfikacja
• Prawo gospodarcze publiczne
• Prawo gospodarcze prywatne
Prawo gospodarcze
prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner
Prawo gospodarcze publiczne
ogół norm prawnych regulujących
interwencję państwa i jego organów oraz
aparatu w sferę gospodarczą
Prof. Wiesław Czyżowicz, dr
Aleksannder Werner
prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner
Prawo gospodarcze
Prawo gospodarcze prywatne
regulacja wzajemnych stosunków prawnych
o charakterze majątkowym i
niemajątkowym między osobami
fizycznymi i osobami prawnymi na zasadzie
formalnej równości stron
Prof. Wiesław Czyżowicz, dr
Aleksannder Werner
prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner
Prawo gospodarcze
Systematyka
Przepisy prawa gospodarczego można odnaleźć w ramach prawa:
• konstytucyjnego (np. gwarancje dotyczące wolności gospodarczej)
• międzynarodowego (umowy międzynarodowe dotyczące prowadzenia
działalności gospodarczej - np. liberalizacji handlu)
• administracyjnego (liczne regulacje dotyczące zasad podejmowania i
prowadzenia działalności gospodarczej oraz władczej ingerencji
administracji w tę działalność),
• karnego (zwłaszcza prawo karne skarbowe)
• pracy
• finansowego
• cywilnego
• handlowego
• celnego
• podatkowego
• innych przepisach szczególnych (np. fitosanitarne czy weterynaryjne, etc.)
Prof. Wiesław Czyżowicz, dr
Aleksannder Werner
prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner
Prawo gospodarcze
Źródła prawa
gospodarczego - regulacje
krajowe
konstytucja,
ustawy,
umowy międzynarodowe,
rozporządzenia,
akty prawa miejscowego
Prof. Wiesław Czyżowicz, dr
Aleksannder Werner
prof. Wiesław Czyżowicz &
, dr
drAleksander
AleksanderWerner
Werner
Regulacje
Prawo
gospodarcze
prawne e-biznesu
Konstytucja RP
Rozdz. II Źródła prawa, Art. 87, pkt 1
1/ Konstytucja RP;
2/ Ustawy;
3/ Ratyfikowane umowy międzynarodowe;
4/ Rozporządzenia
Prof. Wiesław Czyżowicz, dr
Aleksannder Werner
prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner
Prawo gospodarcze
Ratyfikowane umowy międzynarodowe
§3 Art. 91 Konstytucji RP
...ratyfikowania umowy konstytuującej organizację
międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest
stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w
przypadku kolizji z ustawami
Prof. Wiesław Czyżowicz, dr
Aleksannder Werner
prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner
Prawo gospodarcze
Źródła wspólnotowego prawa
prawo pierwotne
Między nimi istnieją relacje
zbliżone do istniejącego w
obrębie stosunku prawa
konstytucyjnego do prawa
zawartego w ustawach zwykłych
oraz normach wykonawczych
prawo wtórne
Prof. Wiesław Czyżowicz, dr
Aleksannder Werner
prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner
Prawo gospodarcze
Prawo pierwotne
Trzy kategorie źródeł
•
•
•
traktaty założycielskie
zasady prawne
prawo zwyczajowe
System jest nadrzędny wobec prawa wtórnego, które nie może być
sprzeczne z prawem pierwotnym
Do prawa pierwotnego nie są zaliczane umowy międzynarodowe
zawierane przez WE (art. 300 TWE). Zgodnie z orzecznictwem ETS,
stanowią poziom pośredni między prawem pierwotnym a prawem
wtórnym.
Prof. Wiesław Czyżowicz, dr
Aleksannder Werner
prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner
Prawo gospodarcze
Traktaty założycielskie
• Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
• Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii
Atomowej
• Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali
- przestał obowiązywać 23 lipca 2002 r.
• Późniejsze traktaty: Jednolity Dokument Europejski z 28
lutego 1986 r., Traktat o Unii Europejskiej (Maastricht
1992), Traktat amsterdamski (1997 r.), Traktat z Nicei
(2001 r.), Traktaty akcesyjne (2004)
Prof. Wiesław Czyżowicz, dr
Aleksannder Werner
prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner
Prawo gospodarcze
Obowiązywanie prawa pierwotnego
• prawo pierwotne obowiązuje wprost państwa
członkowskie, a także daje bezpośrednie prawa
podmiotom gospodarki rynkowej
• czynnik bezpośredniego działania ma miejsce,
jeżeli norma nie wymaga zastosowania środków
konkretyzujących i jest dostatecznie jasne
(selfexecuting), zaś tworząc prawa podmiotowe nie
narusza praw podmiotów trzecich.
Prof. Wiesław Czyżowicz, dr
Aleksannder Werner
prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner
Prawo gospodarcze
Źródła wspólnotowego prawa
Pierwotne źródła prawa unijnego, to traktaty tworzące
EWWS, Euratom i EWG oraz inne podobne akty, w tym
Traktat Akcesyjny na mocy którego, m.in..,Polska stała
się państwem członkowskim Unii Europejskiej
Prof. Wiesław Czyżowicz, dr
Aleksannder Werner
prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner
Prawo gospodarcze
Prawo wtórne
• Podstawą wydawania tych aktów są traktaty lub
upoważnienia do wydawania przepisów
wykonawczych przez Komisję
• art. 249 TWE upoważnia do wydawania aktów
prawa wtórnego
• Mają one pierwszeństwo przed prawem krajowym
i są obowiązujące dla państw członkowskich
• Muszą również zostać wprowadzone w życie w
wyznaczonych terminach
Prof. Wiesław Czyżowicz, dr
Aleksannder Werner
prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner
Prawo gospodarcze
Prawo wtórne
Rozporządzenia
•
•
•
•
•
mają zastosowanie ogólne. Są we wszystkich częściach
wiążące i obowiązuje bezpośrednio w każdym państwie
członkowskim
zbliżone są w ich kondycji prawnej do ustaw jako źródła
prawa krajowego
podstawą do ich wydawania jest art. 249 [189] TWE
nie muszą być one w żaden sposób inkorporowane do
krajowego systemu prawa
pierwszeństwo norm zawartych w rozporządzeniach
przed normami prawa krajowego ― prawo krajowe nie
ma zastosowania, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem
europejskim
Prof. Wiesław Czyżowicz, dr
Aleksannder Werner
prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner
Prawo gospodarcze
Źródła wspólnotowego prawa
Akty wtórnego prawa wspólnotowego
Rozporządzenia
Zgodnie z art. 249 akapit 2 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę
Europejską
"Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest
stosowane bezpośrednio we wszystkich Państwach
Członkowskich."
Prof. Wiesław Czyżowicz, dr
Aleksannder Werner
prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner
Prawo gospodarcze
Prawo wtórne
Dyrektywy
• wiążą odnośnie do zamierzonego celu w odniesieniu do każdego państwa
członkowskiego, do którego jest skierowana, zostawiając jednak władzom
krajowym wybór formy i środków
• zasadniczym ich celem jest harmonizacja, koordynacja oraz konwergencja
prawodawstwa państw członkowskich
• do ich realizacji przewidziany jest jedynie odpowiedni termin, a w razie jego
niedotrzymania istnieją możliwości bezpośredniego powołania się na nią przez
podmioty prawa
• nie obowiązują, poza wyjątkami, podmiotów krajowych wprost
• daje się zaobserwować praktyka, że pewna część dyrektyw sformułowana jest
w sposób tak szczegółowy, że właściwie nie pozostawia się miejsca na
inicjatywę organów państw członkowskich
Prof. Wiesław Czyżowicz, dr
Aleksannder Werner
prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner
Prawo gospodarcze
Prawo wtórne
Decyzje
• obowiązują we wszystkich częściach jedynie
dla tych podmiotów, które określone są w ich
treści
• ich adresatem może być zarówno państwo
członkowskie, jak i osoba prawna lub fizyczna
Prof. Wiesław Czyżowicz, dr
Aleksannder Werner
prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner
Prawo gospodarcze
Prawo wtórne
Zalecenia i opinie
• akty nie obowiązujące
• pomiędzy zaleceniami i opiniami różnica nie jest zbyt
ostra
• pierwsze pochodzą głównie z inicjatywy wydających je
organów, drugie są powodowane wnioskami innych
organów WE lub też państw członkowskich UE
• zalecenia i opinie są najczęściej adresowane do państw
członkowskich
• mogą być jednakże kierowane do podmiotów prywatnych
Prof. Wiesław Czyżowicz, dr
Aleksannder Werner
prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner
Prawo gospodarcze
Pytania?
Uwagi?
Postulaty i
propozycje
!!!
Prof. Wiesław Czyżowicz, dr
Aleksannder Werner
prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner
Prawo gospodarcze
Dziękuję
za
uwagę
Prof. Wiesław Czyżowicz, dr
Aleksannder Werner
prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner
Prawo gospodarcze
KONTAKT
prof. Wiesław Czyżowicz:
[email protected]
http://akson.sgh.waw.pl/~wczyzo
www.sgh.waw.pl/katedry/kpaifp
dr Aleksander Werner: [email protected];
www.sgh.waw.pl/katedry/kpaifp
konsultacje: poniedziałek 1530 – 1630
Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
Przedsiębiorstw, Budynek S, ul. Batorego 8, s. 8
Prof. Wiesław Czyżowicz, dr
Aleksannder Werner
prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner
Prawo gospodarcze
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards