Wersja 10

advertisement
Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Zarządzenie Nr 17/2008
Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
z dnia 5 maja 2008 r.
w sprawie organizacji i zasad prowadzenia gospodarki finansowej
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 oraz art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zarządzam:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
Zarządzenie określa szczegółową organizację i zasady prowadzenia gospodarki finansowej
Uniwersytetu i jego jednostek organizacyjnych.
§2
Zasady gospodarki finansowej Uniwersytetu i jego jednostek regulują zasady określone
w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365
z późn. zm.), w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. Nr 246 poz. 1796),
a także w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002
Nr 76 poz. 694 z póź. zm.).
§3
1. Na Uniwersytecie obowiązuje zasada zdecentralizowanego zarządzania finansami oparta
na podziale środków finansowych na:
1) znajdujące się w dyspozycji rektora;
2) przekazane do dyspozycji prorektorom na realizację inicjatyw
strategicznych leżących w zakresie ich kompetencji;
3) przekazane do dyspozycji dziekanom;
4) przekazane do dyspozycji kanclerzowi na utrzymanie
administracji i obsługi centralnej;
5) przekazane do dyspozycji kierownikom jednostek ogólnouczelnianych;
6) przekazane do dyspozycji kierownikom projektów badawczych krajowych
i zagranicznych;
7) przekazane do dyspozycji uczelnianym zarządom samorządu studentów
i samorządu doktorantów.
2. Środki znajdujące się w dyspozycji rektora przeznaczone są na finansowanie:
1) działalności inwestycyjnej;
3.
4.
5.
6.
2) centralnie prowadzonych remontów budynków i budowli;
3) współpracy uczelni z zagranicą z wyłączeniem bezpośredniej współpracy
wydziałów;
4) wydawnictw ogólnouczelnianych.
Rektor dysponuje ponadto:
1) zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
2) uczelnianym funduszem nagród;
3) własnym funduszem stypendialnym;
4) funduszem wdrożeniowym;
5) funduszem pomocy materialnej dla studentów.
Środki przekazane do dyspozycji dziekanom oraz kierownikom jednostek
ogólnouczelnianych przeznaczone są na finansowanie:
1) działalności dydaktycznej;
2) działalności naukowej;
3) zakupów inwestycyjnych;
4) remontów obiektów wydziałowych i konserwacji wyposażenia.
Środki przekazane do dyspozycji kierownikom projektów badawczych
przeznaczone są na finansowanie badań określonych w tych projektach.
Środki przekazane do dyspozycji zarządom samorządu studentów i samorządu
doktorantów przeznaczone są na finansowanie kosztów działalności kulturalnej,
naukowej i organizacyjnej studentów.
§4
1. Dysponenci środków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2-5 posiadają
pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań w zakresie przydzielonych im środków
i są odpowiedzialni za merytoryczną poprawność dokonywanych operacji
gospodarczych i finansowych, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie
przepisów.
2. Wszelkie operacje gospodarcze i finansowe przeprowadzane ze środków
finansowych Uniwersytetu, nadzoruje kwestor w ramach przysługujących
mu uprawnień.
3. Dysponent ma pełny dostęp do informacji o wykorzystaniu środków ujętych
w planie rzeczowo-finansowym danej jednostki organizacyjnej w oparciu
o informatyczny zintegrowany system zarządzania uczelnią.
4. W przypadku przekroczenia limitu środków finansowych określonych w planie
rzeczowo-finansowym jednostki rektor może cofnąć dysponentowi pełnomocnictwo
do zaciągania zobowiązań w zakresie przydzielonych środków.
Rozdział 2
Finansowanie działalności inwestycyjnej
§5
1. Inwestycje budowlane finansowane są:
1) z dotacji budżetowej;
2) ze środków własnych;
3) ze środków Unii Europejskiej;
4) z innych środków, w tym kredytów.
2. Uniwersytet może prowadzić inwestycje wspólnie z innymi podmiotami.
3. Realizacja inwestycji budowlanych następuje na podstawie planu inwestycyjnego
zaopiniowanego przez Senacką Komisję Budżetu i Finansów oraz zatwierdzonego
przez rektora.
4. Dysponentem środków przeznaczonych na inwestycje budowlane jest prorektor
właściwy ds. inwestycji. Prorektor może przekazać kanclerzowi dyspozycje
w zakresie przydzielonych środków, także ze swoimi uprawnieniami i obowiązkami.
§6
1. Centralne zakupy inwestycyjne finansowane są ze środków funduszu zasadniczego
uczelni tworzonych z:
1) 50% odpisów amortyzacyjnych wydziałów oraz 100% odpisów amortyzacyjnych
jednostek ogólnouczelnianych i administracji centralnej;
2) z dotacji celowych.
2. Finansowanie zakupów następuje na podstawie planu inwestycyjnego
zaopiniowanego przez Senacką Komisję Budżetu i Finansów oraz zatwierdzonego
przez rektora.
3. Dysponentem środków przeznaczonych na centralne zakupy inwestycyjne jest
prorektor właściwy ds. inwestycji.
Rozdział 3
Finansowanie remontów budynków i budowli
§7
1. Remonty obiektów budowlanych finansowane są:
1) z dotacji budżetowej;
2) ze środków własnych;
3) ze środków Unii Europejskiej;
4) z innych środków.
2. Realizacja remontów następuje na podstawie sporządzonego w uzgodnieniu
z dysponentami środków finansowych planu remontów zatwierdzonego przez
rektora.
3. Dysponentem środków na remonty prowadzone przez administrację centralną jest
kanclerz. Kanclerz może przekazać swoje uprawnienia w zakresie przydzielonych
mu środków na remonty dyrektorowi ds. technicznych.
4. Dysponentem środków na remonty prowadzone przez wydziały oraz jednostki
ogólnouczelniane jest odpowiednio dziekan i kierownik jednostki.
Rozdział 4
Finansowanie działalności socjalnej
§8
Działalność socjalna jest finansowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych. Zasady tworzenia i wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
regulują odrębne przepisy.
§9
Dysponentem środków przeznaczonych na działalność socjalną jest prorektor właściwy
ds. kadr.
Rozdział 5
Finansowanie współpracy z zagranicą
§10
1. Współpraca Uniwersytetu z zagranicą finansowana jest:
1) w części dotyczącej współpracy z zagranicą wydziałów ze środków tych
jednostek, a mianowicie:
a) z dotacji na badania,
b) z dotacji na działalność dydaktyczną,
c) z przychodów własnych;
2) w części obejmującej współpracę organów centralnych oraz jednostek
ogólnouczelnianych:
a) z dotacji budżetowej,
b) z innych środków.
2. Wysokość środków na finansowanie współpracy z zagranicą wydziału ustala dziekan
po zasięgnięciu opinii rady wydziału.
§11
Zakres finansowania z funduszy centralnych poszczególnych zadań w ramach
współpracy międzynarodowej ustala prorektor właściwy ds. badań w porozumieniu
z senacką komisją właściwą ds. współpracy z zagranicą.
§12
1. Dysponentem środków na współpracę z zagranicą wydziału jest dziekan.
2. Dysponentem środków przeznaczonych na finansowanie współpracy, o której mowa
w §10 ust. 1 pkt 2 organów centralnych i jednostek ogólnouczelnianych jest
prorektor właściwy ds. badań.
Rozdział 6
Finansowanie działalności wydawniczej
§13
1. Publikacje naukowe i dydaktyczne wydział finansuje:
1) z dotacji budżetowej;
2) z działalności badawczej;
3) z dotacji celowych;
4) z przychodów własnych.
2. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie publikacji
i dydaktycznych wydziału jest ustalana w porozumieniu z radą wydziału.
3. Dysponentem środków na działalność wydawniczą wydziału jest dziekan.
1.
2.
3.
4.
naukowych
§14
Zakres działalności wydawniczej finansowanej z funduszy centralnych ustala prorektor
właściwy ds. Wydawnictwa w porozumieniu z Senacką Komisją Wydawnictw.
Dysponentem środków przeznaczonych na pokrycie kosztów publikacji jednostek
ogólnouczelnianych jest prorektor właściwy ds. Wydawnictwa.
Publikacje ogólnouczelniane są finansowane ze środków znajdujących się w dyspozycji
prorektora właściwego ds. Wydawnictwa lub uzyskanych z działalności Wydawnictwa.
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Wydawnictwa regulują odrębne przepisy.
Rozdział 7
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej wydziału
§15
Wydział prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowofinansowego w ramach środków pochodzących z dotacji budżetowej na działalność
dydaktyczną, dotacji i przychodów na badania, przychodów z odpłatnie prowadzonej
działalności dydaktycznej oraz innych środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych.
§16
Na przychody wydziału z działalności dydaktycznej składają się w szczególności :
1) dotacja budżetowa w wysokości ustalanej corocznie w planie rzeczowo -finansowym
Uniwersytetu;
2) 50 % przychodów z usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych;
3) 50 % przychodów z pozostałych usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych;
4) określone w preliminarzu studiów podyplomowych środki na pokrycie kosztów
bezpośrednich i 50 % osiągniętej nadwyżki finansowej;
5) 50 % opłat za wynajem sal, sprzętu i aparatury jednostkom pozauniwersyteckim;
6) środki uzyskane przez wydział ze źródeł zewnętrznych w wysokości wynikającej z
umów i decyzji dotyczących przekazania tych środków.
§17
działalności
1. Wydział pokrywa koszty
dydaktycznej i kształcenia kadr,
a w szczególności:
1) wynagrodzenia;
2) stypendia pracownicze habilitacyjne i doktorskie oraz doktoranckie;
3) wydatki rzeczowe, w tym: amortyzację, koszty energii, materiałów
i wyposażenia, usług obcych, łącznie z konserwacją, remontów, a także inne
niewymienione, związane z realizacją procesu dydaktycznego i utrzymaniem
obiektów dydaktycznych oraz wynikające z przepisów bhp;
4) koszty staży krajowych, współpracy z zagranicą, określonych form aktywności
badawczej doktorantów oraz praktyk studenckich.
2. Połowa odpisów amortyzacyjnych może być przeznaczona na finansowanie zakupów
inwestycyjnych wydziału.
3. Środki z odpisów amortyzacyjnych mogą być, za zgodą Senatu UMCS, przeznaczone
w części lub całości na pokrycie wydatków bieżących.
§18
1. Wydział pokrywa koszty działalności badawczej z:
1) dotacji na działalność statutową;
2) dotacji na badania własne;
3) dotacji budżetowej;
4) przychodów z prac badawczych realizowanych na podstawie umów;
5) innych przychodów działalności naukowej prowadzonej na zlecenia zewnętrzne.
2. Środki z dotacji na działalność statutową wydatkowane są zgodnie z wytycznymi
ustalonymi przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.
3. Wysokość środków przekazanych wydziałom z dotacji na badania własne
oraz szczegółowe zasady ich wykorzystania ustala prorektor właściwy ds. badań.
4. Środki przeznaczone na finansowanie działalności naukowo-badawczej wydziałów,
z wyłączeniem dotacji celowych, pomniejszone są o planowane narzuty kosztów
pośrednich zatwierdzonych przez rektora.
§19
1. Wydzielone w planie rzeczowo-finansowym wydziału środki na wynagrodzenia
osobowe nie mogą przekraczać limitu ustalonego w planie rzeczowo-finansowym
uczelni.
2. Środki finansowe przydzielone wydziałowi w planie rzeczowo-finansowym na dany
rok budżetowy, niewykorzystane w tym roku przechodzą na rok następny.
3. Rachunkowość wydziału prowadzi kwestura.
4. Płatności ze środków będących w dyspozycji wydziału dokonywane są przez kwesturę.
5. Środki finansowe przydzielone wydziałowi przekazywane są w miarę ich otrzymywania
z rachunku podstawowego na rachunek wydziału po uregulowaniu zobowiązań uczelni.
6. Rachunki bankowe wydziałów prowadzone są w sposób zapewniający samodzielność
gospodarki finansowej wydziałów przy zachowaniu nadzoru władz uczelni nad
prawidłowością przeprowadzanych operacji oraz utrzymywaniu płynności finansowej
uczelni.
§20
Dziekan może przekazać uprawnienia i obowiązki w zakresie dysponowania określoną
częścią przydzielonych środków, z wyłączeniem wynagrodzeń i stypendiów,
kierownikom jednostek organizacyjnych wydziału.
§21
1. Dziekan w ramach przydzielonego limitu osobowego funduszu płac, uwzględniając
zasady polityki kadrowo-płacowej uczelni, prowadzi samodzielnie politykę płacową
w stosunku do nauczycieli akademickich i kadrowo-płacową w stosunku
do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zgodnie z przepisami
obowiązującymi w tym zakresie.
2. Decyzje kadrowo-płacowe dziekana w stosunku do zatrudnionych na wydziale
pracowników
niebędących
nauczycielami
akademickimi
wykonywane
są przez kanclerza.
Rozdział 8
Zasady gospodarki finansowej jednostek ogólnouczelnianych
§22
1. Jednostka ogólnouczelniana prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o jej plan
rzeczowo-finansowy.
2. Przepisy §20 i §21 stosuje się odpowiednio.
3. Rektor może na wniosek kierownika jednostki zwiększyć limit finansowy
na pokrycie kosztów działalności tej jednostki, jeżeli uzyskała ona dodatkowe środki
ze źródeł pozabudżetowych, z wyłączeniem wpływów z tytułu czynszu
za wynajem lokali. Zwiększenie limitu nie może przekroczyć 50 % wpływów
pozabudżetowych jednostki w roku ubiegłym.
4. Limity przeznaczone na finansowanie działalności naukowo-badawczej jednostki
pomniejszone są o planowane narzuty kosztów pośrednich zatwierdzone przez
rektora.
Rozdział 9
Zasady gospodarki finansowej administracji i obsługi centralnej
§23
Gospodarka finansowa administracji i obsługi centralnej prowadzona jest w ramach limitów
ustalonych w planie rzeczowo-finansowym uczelni.
§24
Kanclerz może przekazać uprawnienia w zakresie dysponowania przydzielonymi środkami
zastępcom lub kierownikom nadzorowanych jednostek organizacyjnych.
Rozdział 10
Plany rzeczowo-finansowe
§ 25
1. Dysponenci środków określeni w § 3 zobowiązani są do sporządzania planów rzeczowofinansowych.
2. Plan rzeczowo-finansowy wydziału jest opiniowany przez radę wydziału.
3. Plan rzeczowo-finansowy jednostki ogólnouczelnianej jest opiniowany odpowiednio
przez prorektora bądź kanclerza nadzorującego działalność jednostki.
4. Plany rzeczowo-finansowe samorządu studentów i samorządu doktorantów są opiniowane
przez prorektora właściwego ds. studenckich.
5. We wrześniu każdego roku Senat UMCS ustala proporcję podziału dotacji budżetowej
na działalność dydaktyczną pomiędzy wydziały, jednostki ogólnouczelniane
oraz administrację i obsługę centralną na kolejny rok budżetowy jako podstawę tworzenia
planów rzeczowo-finansowych, o których mowa w ust. 2-4.
6. Plany rzeczowo-finansowe określone w ust. 2-4 przekazywane są do rektora
do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i stanowią podstawę sporządzenia
prowizorium budżetowego.
7. Prowizorium budżetowe uchwalone w styczniu danego roku, oparte jest na podziale
środków planowanej dotacji budżetowej na działalność dydaktyczną pomiędzy
jednostki organizacyjne w oparciu o algorytm ustalony przez Senat UMCS.
8. Wydział, na którym koszty prowadzenia działalności dydaktycznej na studiach
stacjonarnych są wyższe od środków finansowych przypadających wydziałowi po
podziale z dotacji budżetowej jest zobowiązany do opracowania rocznego planu
przedsięwzięć ograniczających wysokość deficytu. Plan jest przedkładany do 28
lutego danego roku budżetowego i po zaopiniowaniu przez Senacką Komisję
Budżetu i Finansów zatwierdzany przez rektora.
§ 26
1. Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu przedkładany jest przez rektora do zatwierdzenia
Senatowi UMCS w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania decyzji o wysokości dotacji
budżetowej na działalność dydaktyczną.
2. Senat UMCS dokonuje korekty planu rzeczowo-finansowego w przypadku zmiany
decyzji o wysokości dotacji budżetowej bądź istotnych zmian innych przychodów ujętych
w planie.
3. Plany rzeczowo-finansowe, o których mowa w § 25 ust. 2-4 podlegają korekcie
po uchwaleniu planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu.
Rozdział 11
Wsparcie organizacyjne
§ 27
1. Dziekani i kierownicy jednostek ogólnouczelnianych prowadzący samodzielnie
gospodarkę finansową otrzymują niezbędne wsparcie pracowników administracji
o odpowiednich kwalifikacjach i wyposażeniu narzędziowym w przygotowaniu
i realizacji decyzji związanych z przepisami niniejszego zarządzenia.
2. Służby administracyjne wykonujące w uczelni i jej jednostkach czynności związane
z prowadzeniem gospodarki finansowej organizuje i nadzoruje przebieg realizowanych
przez nie zadań kanclerz.
Rozdział 12
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 28
1. Określone w zarządzeniu zasady gospodarki finansowej obowiązują od roku
budżetowego 2009.
2. Na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału dopuszcza się w 2008 r.
prowadzenie przez wydział gospodarki finansowej na zasadach określonych
w niniejszym zarządzeniu.
3. Plan rzeczowo-finansowy uczelni oraz plany rzeczowo-finansowe jednostek
ogólnouczelnianych ustalane na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu
sporządzane są od roku 2008.
§ 29
1. Plany rzeczowo-finansowe jednostek ogólnouczelnianych na rok 2008 powinny być
sporządzone do 15 maja 2008 r.
2. Podstawą do określenia wysokości środków z dotacji budżetowej na działalność
dydaktyczną przekazanych jednostkom organizacyjnym w 2008 r. jest wysokość
kosztów poniesionych w roku 2007 finansowanych z tego źródła.
3. W 2008 r. proporcję podziału dotacji na działalność dydaktyczną na części
przeznaczone na pokrycie kosztów działalności wydziałów oraz na pokrycie
kosztów działalności jednostek ogólnouczelnianych oraz administracji i o bsługi
centralnej określi Senat UMCS uchwałą wprowadzającą prowizorium budżetowe.
§ 30
Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu mają zastosowanie przepisy
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad
gospodarki finansowej uczelni publicznych.
§ 31
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
REKTOR
prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards