Dyscyplina

advertisement
Dyscyplina
Dr Elżbieta Bednarz
Co stoi za dyscypliną?
Na efektywność pracy nauczyciela ma wpływ:
 jego właściwa postawa;
 umiejętność doboru odpowiednich metod,
form, stosowanie środków dydaktycznych;
 Niezwykle ważna jest też współpraca z
rodziną
Dlaczego mamy problemy z
dyscypliną W KLASIE?





Dzieci są znudzone
Dzieci chcą zwrócić na siebie uwagę
Nieodpowiednio dobrane metody czy formy
pracy
Brak jasnych zasad
Brak przygotowania do pracy
Przyczyny kształtujące
osobowość trudnego dziecka
Szybkie tempo życia




Brak czasu dla dzieci
Brak opieki rodzicielskiej
Brak więzi rodzinnych – rozpad rodziny –
brak komunikacji – dysfunkcja –
przebywanie poza domem, zamknięcie
izolacja






Brak właściwej atmosfery rodzinnej
Atmosfera napięta – praca przeniesiona do
domu
Kłótnie, spory
Zwrócenie zbyt dużego akcentu na
samodzielność
Nieprawidłowy rozwój emocjonalny
Zwrócenie uwagi tylko na rozwój
intelektualny






Zaniedbania w duchowym rozwoju dziecka
Dziecko tworzy własny model zachowania
Samo wybiera autorytety i wartości moralne
Brak skutecznej dyscypliny
Tolerowanie złych zachowań /rodzice nie
zauważają złego zachowania dzieci, brak
konsekwencji; usprawiedliwianie dziecka/
Brak autorytetu wychowawcy /krytycyzm
wychowawców







Różnica pokoleń
Brak elastyczności rodziców
Brak psychicznego porozumienia
Wpływ środowiska
Grupa rówieśników
Przykłady i wpływ mediów itp.
Wpływ mody
Duchowe potrzeby tych dzieci







Bezpieczeństwa
Przynależności
Kontaktu emocjonalnego i społecznego
Akceptacji i poszanowania
Poznawania, nowych osiągnięć
Aktywności
Samodzielności
Jak poradzić sobie z
dyscypliną w klasie?



Wersety biblijne:
Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i
bądźcie im ulegli; oni to bowiem czuwają nad
duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę –
Hebr. 13,17.
PAMIĘTAJMY – DYSCYPLINA I
AUTORYTET TO PRZYMIOTY Ducha
Świętego – 2 Tym. 1,7
Kilka myśli o wychowaniu

JEDNO JEST PEWNE: WŁAŚCIWE
ZACHOWANIE NIE JEST DZIEDZICZNE,
DZIECKO NAUCZY SIĘ TEGO, CZEGO
ZOSTANIE NAUCZONE – dr James Dobson

NIE JESTEM NA TYLE NAIWNY, BY
SĄDZIĆ, ŻE DO KAŻDEGO DZIECKA
MOŻNA STOSOWAĆ TĘ SAMĄ METODĘ
DYSCYPLINY – dr Kelvin Leman
SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z
DYSCYPLINĄ

Przykład nauczyciela Pana Jezusa, który
skupił wokół siebie dwunastu mężczyzn
rozmaitego pochodzenia.

Módl się o swoich uczniów nieustannie.

Pełna troski relacja n-la
z uczniami. Nawiązanie
osobistej relacji z
każdym uczniem.
Autorytet nauczyciela
Nauczaj zasad
poszanowania
autorytetów i zgodnie z
nimi postępuj.
Sam/a okazuj szacunek
swoim zwierzchnikom.
Uwaga na niewłaściwe
okazywanie autorytetu

Wskazówki, jak wzbudzić szacunek u
uczniów
-pewność siebie i stanowczość
-sposób zwracania się do uczniów
-utrzymywanie uwagi
monotonii podczas lekcji
i zapobieganie

Bądź pozytywnie nastawiony – tak się
cieszę, że jesteście dziś na tej lekcji itp.

Pracuj nad własną samodyscypliną, by być
przykładem dla uczniów /bądź dobrze
zorganizowany/a; nie ulegaj nastrojom,
reaguj właściwie na problemy uczniów/

Ustal akceptowalny
poziom hałasu.

Zachowuj panowanie
nad sobą – ćwicz
samokontrolę
/Delikatna odpowiedź
uśmierza gniew/



Zadbaj o porządek i
sprawny przebieg lekcji.
Dobrze przygotuj
lekcję.
Trzymaj się planu lekcji
- przechodź płynnie od
jednej części lekcji do
drugiej.
Miej w zanadrzu plan
awaryjny, dodatkowe
materiały



Zredukuj do minimum rzeczy mogące
rozpraszać uwagę dzieci.
Dla każdego punktu lekcji ustal stałe formy
/wchodzenie do klasy, sięganie po zeszyty
itp./.
Gdy jest taka potrzeba przesadzaj uczniów.

Wychodzenie z klasy
tylko w
uzasadnionych
przypadkach

Ustal zasady zachowania obowiązujące na
zajęciach. Gdy nie ma określonych wyraźnych
granic – nie można oczekiwać ich
przestrzegania.

Udzielaj pochwał uczniom, którzy do tych
zasad się stosują – wzmacnianie pozytywne

Przychodź na lekcje
wystarczająco
wcześnie.

Okazuj swoje
przywództwo.

Bądź precyzyjny/a i
zdecydowany/a.

Bądź
konsekwentny/a

Przedstaw uczniom jak chciałbyś aby Twoje
zajęcia wyglądały.

Opracuj wraz z uczniami kodeks
dyscyplinarny w klasie – znaczące i mniej
znaczące wykroczenia /Rozróżnianie
pomiędzy dużymi i małymi wykroczeniami –
które uważasz za duże?/



Prowadź lekcje ciekawie, z wielkim
entuzjazmem, używając różnych metod,
środków wizualnych itp. Nie wpadaj w
rutynę.
Uważaj na nadmiar bodźców.
Uwzględniaj indywidualizację pracy – każdy
uczeń jest inny….



Zachęcaj do myślenia, poszerzania
horyzontów.
Od czasu do czasu powierzaj jakąś
odpowiedzialność nawet sprawiającym
kłopoty uczniom.
Często oceniaj słownie zachowanie uczniów
w formie komentarzy, by wiedzieli którym
momencie spełniają nasze oczekiwania, a w
którym nie.

Dzieci potrzebują nauczyciela a nie towarzysza
zabaw. Spoufalanie prowadzi do lekceważenia
nauczyciela.

Bądź uprzejmy/a wobec uczniów, bądź
nastawiony/a pozytywnie do nich.
Staraj się usilnie, by z powodu zachowania
ucznia nie nastawić się do niego negatywnie


Staraj się nie przypominać złych rzeczy.

Zastanów się jak praktycznie wypełniać zachowanie
przykazanie: Ojcowie/n-le/, nie pobudzajcie do gniewu
dzieci waszych.

Nie reaguj zbyt gwałtownie na sytuacje, zachowanie
dziecka – nie kieruj gniewu w stronę dziecka bez
podania konkretnej przyczyny. Staraj się panować nad
swoim gniewem.



Wystrzegaj się kłótni – podaj tylko
argumenty.
Nie stosuj zbyt silnych wzmocnień głosu.
Nie reaguj przesadnie, robiąc wielki problem
z mało ważnych incydentów.

Nie wypowiadaj gróźb, których nigdy nie
będziesz w stanie spełnić.

Nigdy nie stosuj „starej śpiewki” – Zrób to
jeszcze raz, a już ja ci pokażę…
DOTRZYMUJ SŁOWA

W żaden sposób nie
próbuj uczniów
przekupywać,
wchodzić z nimi w
jakieś układy.
Jeśli
złe zachowanie jest
w klasie rozpowszechnione,
skoncentruj się na prowodyrze.

Przezwycięż destruktywne porównywanie.

Używaj minimum słów, ale niech one się
liczą. Mądrość Salomona – Kto oszczędza
słów, jest rozsądny – Przyp. 17,27.



Utrzymuj kontakty z uczniami również poza
klasą.
Wysyłaj do domu nie tylko nagany lecz
także pochwały.
Tylny rząd powinien być miejscem
uprzywilejowanym.

Nie poddawaj się! Mojżesz przekazał
Jozuemu: Bądź mocny i mężny! Nie bój się i
nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z
tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz Jozue 1;9
SZCZEGÓLNE METODY
INTERWENCJI




Podejdź do przeszkadzającego ucznia, stań
przy nim, przesadź go w inne miejsce.
Wypróbuj metodę ciszy.
Staraj się nie zaczynać lekcji dopóki nie ma
zupełnej ciszy.
Wypróbuj pozasłowne metody korygowania
złego zachowania /znaczące spojrzenie,
pogrożenie palcem i tp./
System nagradzania i kar

Zielona – tak trzymać;

żółta – popracuj
nad zachowaniem/
ostrzeżenie/;

czerwona – stop!
Dziennik w systemie
współpracy

Do współpracy w szkole Samuel
wykorzystywany jest system zapisu
spostrzeżeń, punktacji, oceniania i uwag oraz
zadań domowych ze strony poszczególnych
nauczycieli dla rodziców oraz uwag w
działaniu zwrotnym
LEKCJA
Ćwiczenie zachowania i czynności ucznia
1
2
3
4
5
7
8
6
Koncentracja i zaangażowanie podczas lekcji
(robienie notatek, wypełnianie ćwiczeń, itd)
Nie rozmawianie z kolegami, nie wypowiadanie
niestosownych komentarzy podczas lekcji
Wykonywanie poleceń nauczyciela
Odrabianie pracy domowej
Podpis nauczyciela
Suma punktów
lekcjach
uzyskanych
na
wszystkich
Suma punktów uzyskanych podczas całego dnia
Dodatkowe uwagi (zarówno pozytywne jak i negatywne)
Zapisana praca domowa. Jeśli nic nie jest zadane – zapis brzmi: nic nie jest zadane
Informacja co należy przynieść następnego dnia
Informacja kiedy jest sprawdzian pisemny lub planowane pytanie ustne
punkty
dodatnie
Zachowanie w świetlicy
za
podpis
nauczyciela
punkty
ujemne
za
podpis nauczyciela


Zauważaj nawet najmniejsze oznaki
poprawy zachowania i zachęcaj do dalszych
starań.
NIE JESTEM NA TYLE NAIWNY, BY
SĄDZIĆ ŻE DO KAŻDEGO DZIECKA
MOŻNA ZASTOSOWAĆ TĘ SAMĄ
METODĘ DYSCYPLINY - DR KEVIN
LEMAN
INTERWENCJA
INDYWIDUALNA



Jeśli nie możesz zdyscyplinować ucznia w
grupie zajmij się nim indywidualnie.
Pamiętaj, że dobroć prowadzi do
upamiętania.
Zapewnij ucznia, że bardzo ci na nim zależy
i chcesz by był w twojej klasie.


Wyjaśnij dziecku, jakich konsekwencji może
oczekiwać, jeśli jego zachowanie się nie
zmieni.
Po przeprowadzeniu jednej lub dwóch
osobistych rozmów z uczniem rozważ
możliwość sporządzenia kontraktu
dotyczącego pożądanego zachowania


Nie informuj o złym zachowaniu dziecka
osoby postronne. Niszczy to reputację
dziecka, jest krzywdzące dla rodziców oraz
wyrządza krzywdę społeczności
wierzących.
Nie miej oporów by kontaktować się z
rodzicami, rób to jednak z wyczuciem

Zwracaj uwagę dziecku, że zachowało się
nieprawidłowo w jakieś sytuacji, ale nigdy nie
krytykuj dziecka, oceniając całe jego „być
albo nie być” (nie używaj sformułowań:
do niczego się nie nadajesz, jesteś
beznadziejny, po co tu jesteś, ty zawsze …,
ty nigdy… itp.).

Chwal dzieci przy
innych, strofuj
zawsze na
osobności
A może takie
sposoby???
Download