Biotechnologia chemiczna: leki i kosmetyki

advertisement
Laboratorium specjalistyczne – Biotransformacje
Semestr VI
WYKORZYSTANIE METOD BIOTECHNOLOGICZNYCH DO OTRZYMYWANIA
OPTYCZNIE CZYNNYCH ALKOHOLI
1. Wstęp
Problem otrzymywania czynnych optycznie enancjomerów ma podstawowe znaczenie
w wielu gałęziach przemysłu chemicznego, np.: spożywczym, kosmetycznym, a szczególnie w
przemyśle farmaceutycznym, gdzie czystość optyczna związku bardzo często decyduje o
możliwości stosowania go jako leku. Dlatego opracowano wiele różnych metod otrzymywania
czystych enancjomerów, ale uzyskiwane wyniki są bardzo różne, często niezadowalające ze
względu na konieczność stosowania drogich odczynników i zbyt małą czystość optyczną
produktów. Ogromny postęp w otrzymywaniu optycznie czynnych związków nastąpił po
opracowaniu metod biotechnologicznych i reakcji biotransformacji.
Pod pojęciem produkcji biotechnologicznej rozumie się procesy wykorzystujące
metabolizm organizmów żywych, które z prostego źródła węgla (glukoza) i ewentualnie
odpowiedniego prekursora w trakcie skomplikowanych przemian biochemicznych wytwarzają
bardziej złożony związek chemiczny np. penicylinę G. Biotransformacje natomiast obejmują
pojedyncze, konkretne przekształcenia chemiczne katalizowane najczęściej przez izolowane
enzymy, preparaty enzymatyczne lub mikroorganizmy np. redukcja grupy karbonylowej ketonu.
O dużej atrakcyjności metod „bio” decydują następujące zalety:
 Wysoka chemo-, regio-, stereo- i enancjoselektywność
 Efektywność katalizy – reakcje przebiegają 108-1015-razy szybciej, a wystarczy stężenie
10-3-10-4 %mol (chemiczne: 0,1-1%mol)
 Możliwość sterowania parametrami biokatalizatorów dzięki zastosowaniu narzędzi
biologii molekularnej
 Reakcje przebiegają w łagodnych warunkach (temp. pokojowa, pH neutralne)
 Reakcje mogą przebiegać w wodzie, jak i w rozpuszczalnikach organicznych
 Nie zachodzą reakcje uboczne
 Biodegradowalność katalizatorów
 Kompatybilność – enzym jest wybiórczy w stosunku do danego substratu – synteza „onepot”
Enzymy są katalizatorami produkowanymi przez organizmy żywe, wpływającymi na
szybkość i specyficzność tysięcy reakcji chemicznych. Źródłem enzymów mogą być
mikroorganizmy (bakterie, drożdże, grzyby makroskopowe), komórki roślinne i zwierzęce.
Chociaż są syntetyzowane w komórkach, mogą także działać poza nimi. Wiele enzymów po
wyekstrahowaniu zachowuje w pełni swoją aktywność, którą można jeszcze poprawić przez
oczyszczanie, wysalanie, immobilizację czy modyfikację chemiczną lub metodami biologii
molekularnej.
Jak już wspomniano, enzymy są podstawowymi katalizatorami przemian chemicznych
zachodzących w przyrodzie. Ich liczba jest ogromna, do tej pory sklasyfikowano kilka tysięcy
różnych enzymów. Nazwy są tworzone przez dodanie końcówki –aza, np. ureaza, lipaza, kinaza.
Najczęściej nazwa enzymu nawiązuje do przekształcanego substratu lub do typu reakcji, którą
enzym katalizuje. Na przykład enzym rozkładający celulozę nazywa się celulazą. Bardzo często
łączy się nazwę reakcji z nazwą substratu, np. dehydrogenaza alkoholowa, dekarboksylaza
argininy, izomeraza retinalu. Niektóre enzymy posiadają tylko nazwy zwyczajowe, jak pepsyna (gr.
pepsis – trawienie), papaina (izolowana z papai), bromelaina (izolowana z owoców ananasa).
1
Laboratorium specjalistyczne – Biotransformacje
Semestr VI
Można także spotkać się z nazwami enzymów o końcówce –zym np. lizozym (powoduje lizę
niektórych bakterii).
W celu ujednolicenia nazewnictwa wprowadzono międzynarodowy system nomenklatury
enzymów, który dzieli je na sześć klas w zależności od typu prowadzonej reakcji (tabela 3.1).
Każdemu enzymowi przypisuje się numer EC składający się z czterech liczb. Przykładowo
trypsyna sklasyfikowana jest jako 3.4.21.4, co oznacza:
a) 3 – hydrolaza
b) 4 – proteaza hydrolizująca wiązanie peptydowe
c) 21 – proteaza serynowa (seryna jest głównym aminokwasem w centrum aktywnym)
d) 4 – czwarty enzym przypisany do tej klasy
Pod numerami EC bardzo rzadko występuje tylko jeden enzym. Najczęściej jest to grupa
strukturalnie i funkcyjnie podobnych enzymów, które zostały wyizolowane z różnych
organizmów lub nawet tkanek. W taki sposób trypsyna izolowana z trzustki człowieka pod
względem sekwencji aminokwasowej, struktury przestrzennej i właściwości (punkt izoelektryczny,
optymalne pH) może różnić się od trypsyny produkowanej przez np. tygrysa. Enzymy takie
nazywane są izoenzymami, natomiast mechanizm działania i substrat jest ten sam.
Tabela 1. System międzynarodowej klasyfikacji enzymów
Klasa Nazwa
Typ katalizowanej reakcji
A- + B  A + B-
1
Oksydoreduktazy Przenoszenie elektronów
2
Transferazy
3
Hydrolazy
4
Liazy
5
Izomerazy
Przenoszenie
grupy
obrębie cząsteczki
6
Ligazy
Tworzenie wiązań sprzężone
A + B  A-B
z hydrolizą ATP
Przenoszenie
grup
A-B + C  A + B-C
funkcyjnych
Reakcje hydrolizy
A-B + H2OA-H + B-OH
Rozszczepienie wiązań C-C,
C-O, C-N i innych, często
tworzenie
wiązania
podwójnego
w
Przykład
Dehydrogenaza
mleczanowa
glukokinaza
α-chymotrypsyna
dekarboksylaza
argininy
Izomeraza
retinalu
Karboksylaza 2oksoglutaranu
Mechanizm działania enzymów polega na wiązaniu substratów w odpowiednim położeniu,
które umożliwia zajście reakcji, a powstałe produkty są następnie uwalniane (rys. 1.). Należy
zwrócić uwagę, że proces jest odwracalny, czyli enzymy mogą katalizować reakcje w obu
kierunkach, w zależności od warunków.
2
Laboratorium specjalistyczne – Biotransformacje
Semestr VI
Rys.1. Reakcja katalizowana enzymatycznie (G.L. Patrick Chemia medyczna WNT 2003);
Wiązanie substratów i właściwa reakcja następuje w specyficznej części cząsteczki enzymu.
Fragment ten nazywany jest miejscem (centrum) aktywnym (rys. 2.). Mówiąc o części cząsteczki
enzymu, mamy na myśli fragment jego struktury przestrzennej, a nie fragment łańcucha
peptydowego. W rzeczywistości ze względu na pofałdowanie łańcucha białkowego, aminokwasy
budujące centrum aktywne mogą być od siebie bardzo oddalone w sekwencji. Centrum
katalityczne najczęściej znajduje się na powierzchni enzymu lub w jej pobliżu, tak aby substraty
miały do niego łatwy dostęp, a produkty mogły być szybko usuwane. Może mieć ono kształt
rowka lub zagłębienia.
Rys. 2. Miejsce aktywne enzymu (G.L. Patrick Chemia medyczna WNT 2003);
Niektóre z enzymów występujących w przyrodzie rozpoznaje i katalizuje przemianę tylko
jednego, konkretnego substratu. Właściwość tą określa się mianem wąskiej specyficzności
substratowej np. ureaza katalizuje rozkład mocznika, katalaza – nadtlenku wodoru. Jednakże
zdecydowana większość enzymów toleruje szeroką grupę związków o podobnej budowie,
w strukturze których występuje tylko charakterystyczny element lub wiązanie. Takimi enzymami
są lipazy, które katalizują hydrolizę wiązań estrowych w różnych tłuszczach. O takich enzymach
mówi się, że posiadają szeroką specyficzność substratową. Można także wyróżnić enzymy które
przekształcają ten sam typ wiązania, ale w określonych przypadkach. Na rys. 3. przedstawiono
dwa enzymy produkowane w trzustce, które hydrolizują wiązania peptydowe w białkach –
trypsynę i α-chymotrypsynę.
Największe zastosowanie w syntezie znajdują hydrolazy. Enzymy te nie wymagają
współdziałania żadnych dodatkowych małocząsteczkowych związków tzw. kofaktorów,
w związku z tym są bardzo proste w użyciu. Poza tym produkowane są na ogromną skalę jako
dodatki do proszków do prania i innych produktów gospodarstwa, jako dodatki podnoszące
walory smakowe żywności itd., dlatego są łatwo dostępne i względnie tanie. Dzieli się je na
podklasy w zależności od typu hydrolizowanego wiązania, najpopularniejsze to:
3
Laboratorium specjalistyczne – Biotransformacje
Semestr VI
Rys. 3. Specyficzność substratowa trypsyny i α-chymotrypsyny
 Proteazy (peptydazy) hydrolizujące wiązania amidowe w białkach – trypsyna,
α-chymotrypsyna, papaina, subtilizyna, acylaza penicylanowa
 Esterazy hydrolizujące wiązania estrowe – acetylocholnoesteraza (AChE), esteraza
z wątroby świńskiej (PLE)
 Lipazy hydrolizujące wiązania estrowe w tłuszczach – lipazy z Pseudomonas fluorescens (PFL),
lipaza z Pseudomonas cepacia (PCL), lipaza B z Candida antarctica (CAL-B)
 Amylazy hydrolizujące wiązania glikozydowe w wielocukrach – α-amylaza, amylazy
z kiełkującego jęczmienia
 Hydrolazy epoksydów hydrolizujące pierścień epoksydowy – EH z Aspergillus niger
W syntezie optycznie czynnych alkoholi stosuje się najczęściej lipazy. Enzymy te ze względu
na rolę fizjologiczną (hydroliza wiązań estrowych w tłuszczach) są naturalnie przystosowane do
katalizowania reakcji nie tylko w wodzie, ale dobrze pracują także w obecności rozpuszczalników
organicznych. Możliwe jest także prawie całkowite wyeliminowanie wody i zastąpienie jej
niepolarnym rozpuszczalnikiem np. heksanem, eterem tert-butylo-metylowym. Niewielka ilość
wody w układzie (1-2%) jest niezbędna aby enzym zachował właściwą strukturę przestrzenną,
która warunkuje właściwości katalityczne. Polarne rozpuszczalniki organiczne można stosować
jako dodatki poprawiające rozpuszczalność (do 10%, czasami w specyficznych przypadkach do
50% v/v) ponieważ dezaktywują enzymy (denaturują białko). Wyeliminowanie wody z układu
reakcyjnego powoduje, że można prowadzić także reakcje estryfikacji i transestryfikacji. Poza tym
dużo łatwiej jest wyizolować produkty z mieszaniny poreakcyjnej, ponieważ enzym
w rozpuszczalniku organicznym nie rozpuszcza się i można go usunąć przez filtrację.
Lipazy znajdują zastosowanie w następujących procesach:
 Hydroliza lub estryfikacja racemicznych lub prochiralnych substratów – estrów lub alkoholi
 Dyssymeryzacja mezo-estrów lub dioli
Reakcje z udziałem związków racemicznych realizowane są na drodze rozdziałów
kinetycznych czyli opierają się na różnej szybkości, z jaką enancjomery są przekształcane przez
enzym. Różnica ta wynika z odmiennego dopasowania przestrzennego izomerów do centrum
aktywnego, dzięki czemu reakcja przebiega szybciej w stosunku do jednego z enancjomerów (R),
jednakże równocześnie drugi enancjomer (S), chociaż wolniej, także jest przekształcany (rys 4).
4
Laboratorium specjalistyczne – Biotransformacje
Semestr VI
Rys. 4. Rozdział kinetyczny racemicznych alkoholi
Reakcje enzymatyczne są w większości procesami odwracalnymi. Jest to duży problem,
ponieważ powstający produkt (R) jest także dobrym substratem dla enzymu a reakcja odwracalna
prowadzi do znacznego obniżenia nadmiarów enancjomerycznych. Rozwiązaniem jest
zapewnienie takich warunków, w których równowaga będzie przesunięta na korzyść produktów
w takim stopniu, że reakcja stanie się praktycznie nieodwracalna lub pseudoniedwracalna.
Najczęściej stosowanymi typami reakcji spełniającymi to założenie są reakcje hydrolizy
(przebiegające w obecności znacznego nadmiaru wody) oraz reakcje transestryfikacji z
zastosowaniem estrów enoli, estrów „aktywnych” i bezwodników kwasowych (rys.5).
Rys. 5. Rozdział kinetyczny z zastosowaniem estrów enoli
Wyrażenie efektywności rozdziału kinetycznego za pomocą stałych szybkości reakcji bywa
problematyczne, ale można efektywność rozdziału matematycznie powiązać z stopniem
konwersji (c) reakcji i nadmiarami enancjomerycznymi nieprzereagowanego substratu (ees) i
produktu (eep).
Stosunek enancjomeryczny E charakteryzuje selektywność reakcji enzymatycznej i
wyraża się wzorami:
Dla produktu;
Dla substratu;
Wartości E obliczone za pomocą dwóch powyższych równań nie są miarodajne
w przypadku bardzo małych albo bardzo wysokich stopni konwersji (błędy wynikają
z niedokładności pomiarów). Dlatego wygodniejsze jest użycie poniższego równania, w którym
uwzględnia się tylko nadmiary enancjomeryczne.
Zależność „absolutna”
5
Laboratorium specjalistyczne – Biotransformacje
Semestr VI
Na rys. 6 przedstawione są przykładowe wykresy zależności nadmiarów enancjomerycznych
od konwersji dla reakcji o niskiej (E=8) i wysokiej (E=43) enancjoselektywności dla reakcji
transestryfikacji alkoholi z udziałem octanu winylu.
Rys.6. Zależności nadmiarów enancjomerycznych od konwersji w przypadku reakcji o niskiej i
wysokiej enancjoselektywności
Jak widać produkt (ester) o wysokiej czystości optycznej może być otrzymany, kiedy
konwersja reakcji nie przekracza 50%, a enzym możne swobodnie wybierać enancjomer lepiej
dopasowany do centrum aktywnego. Powyżej 50% przereagowania, kiedy stężenie szybciej
reagującego izomeru jest już niewielkie, czystość optyczna estru maleje i zależy od szybkości,
z jaką przekształcany jest drugi enancjomer. Analogiczna zależność występuje dla
nieprzereagowanego substratu. Wysoką czystość optyczną można uzyskać, kiedy konwersja
przekroczy 50%.
Bardzo istotne jest więc ustalenie czasu, kiedy rozdział osiąga maksimum tzn. kiedy
enancjomery posiadają najwyższą (w danym przypadku) czystość i wydajność. Bardzo dużo zależy
od enzymu, który został użyty, od jego stereospecyficzności w stosunku do substratu, a także od
warunków procesu (rozpuszczalnika, zawartości wody w medium, donora lub akceptora grupy
acylowej, temperatury, pH itd.).
Dąży się do tego, aby E wynosił co najmniej 15-20 – wtedy rozdział jest zadowalający,
otrzymujemy produkty z dobrymi wydajnościami i czystościami optycznymi. Gdy E>100 jest to
reakcja bardzo selektywna.
Optycznie czynne enancjomery alkoholi drugorzędowych można otrzymać także na drodze
redukcji grupy karbonylowej ketonów. Enzymami katalizującymi tą reakcje są dehydrogenazy
należące do klasy oksydoreduktaz. Niestety mechanizm działania tych enzymów wymaga udziału
kofaktorów, czyli niewielkich, w stosunku do enzymu, cząsteczek organicznych lub jonów metali.
Kofaktory niekowalencyjnie związane z enzymem nazywane są koenzymami. Dehydrogenazy
podczas redukcji grupy karbonylowej wymagają udziału dwunukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NADH) lub jego fosforanu (NADPH) (rys. 7). Obecność NADH lub NADPH
jest konieczna gdyż są one przenośnikami anionu wodorkowego, który atakuje węgiel grupy
karbonylowej związku związanego w centrum aktywnym dehydrogenazy. Ogólny mechanizm
reakcji katalizowanej przez dehydrogenzay jest następujący (rys. 8):
6
Laboratorium specjalistyczne – Biotransformacje
Semestr VI
Rys. 7. Struktura koenzymów NAD i NADP i ich form zredukowanych
Rys. 8. Stereoselektywność reakcji katalizowanej przez ADH z drożdży piekarniczych
Jak wynika z powyższych rysunków mechanizm przeniesienia anionu wodorkowego
z kofaktora na substrat zapewnia stereoselektwność reakcji. Mechanizm ten został opisany przez
Preloga, który badał reakcje redukcji z zastosowaniem drożdży piekarniczych Saccharomyces
cerevisiae już w latach 60-tych ubiegłego wieku. Od jego nazwiska pochodzi nazwa reguły
określającej stereoselektywność większości dehydrogenaz (z drożdży, Thermoanaerobium brockii,
wątroby końskiej) – reguła Preloga – która mówi, że transfer anionu wodorkowego na atom
węgla grupy karbonylowej zachodzi od strony re z wytworzeniem alkoholu o konfiguracji (S),
oczywiście przy założeniu, że grupa „duża” jest starsza od „małej” zgodnie z zasadami określania
starszeństwa podstawników Cahna-Ingolda-Preloga. Jednak jak w każdej regule zdarzają się
wyjątki i otrzymujemy produkt o przeciwnej konfiguracji. Przykładem niespełniającym tej reguły
jest α-chloroacetofenon – redukcja tego związku prowadzi do otrzymania (R)-2-chloro-1fenyloetanolu. Reguła ta nie sprawdza się dla związków, w których różnica pomiędzy wielkością
podstawników po obu stronach grupy karbonylowej jest nieduża.
Wadą stosowania izolowanych dehydrogenaz w reakcjach redukcji jest to, że konieczne jest
dostarczenie zredukowanego kofaktora (NADH lub NADPH) w ilości równomolowej molowej
lub zapewnienie wydajnego systemu ich regeneracji. Mimo, że opracowano kilka świetnych
sposobów regeneracji kofaktorów, to metodą najwygodniejszą jest zastosowanie całych komórek
mikroorganizmów, które będą regenerowały NADH lub NADPH w procesach metabolicznych.
Podczas reakcji redukcji mikroorganizmami do układu reakcyjnego dodaje się etanol lub
7
Laboratorium specjalistyczne – Biotransformacje
Semestr VI
izopropanol, który powoduje regenerację kofaktora. Najczęściej stosowanymi i najtańszymi
mikroorganizmami są drożdże piekarnicze Saccharomyces cerevisiae. Ich dodatkową zaletą jest fakt,
że w formie preparatów np. liofilizowanych, mogą pracować w rozpuszczalnikach organicznych
zawierających tylko kilka procent wody niezbędnej do zachowania aktywności metabolicznej.
Oczywiście metody biotechnologiczne mają także wady, jedną z najważniejszych jest
wrażliwość biokatalizatorów na zmiany warunków reakcji. Związane jest to zazwyczaj
z niestabilnością preparatów enzymatycznych, niską produktywnością, wrażliwością na
rozpuszczalniki organiczne i ograniczeniem do prowadzenia reakcji w roztworach wodnych.
Czasami nawet niewielkie zmiany temperatury czy pH mogą znacznie zmniejszyć aktywność
enzymów. Problemy te mogą zostać rozwiązane przez stosowanie preparatów
immobilizowanych. Enzymy można osadzać na różnych nośnikach, zamykać wewnątrz
polimerów, sieciować. Dzięki procesowi immobilizacji rozpuszczalny, homogeniczny
biokatalizator przekształcony zostaje w katalizator heterogeniczny. Pozwala to na stosowanie
procesów ciągłych i ułatwia izolowanie produktów. Bardzo często rośnie także jego stabilność,
maleje wrażliwości na zmiany pH i temperatury (wysoka aktywność nawet w 80oC).
Immobilizacja powoduje też podwyższenie selektywności w porównaniu z enzymem natywnym.
Najczęstsze metody immobilizacji zostały przedstawione na rys.9.
Rys. 9. Metody immobilizacji enzymów
Pojęcia dodatkowe:
Nadmiar enancjomeryczny (ee, enantiomeric excess) – miara czystości optycznej związku
wyrażona w procentach. Wielkość określająca nadmiar (ilościowy) jednego enancjomeru w
8
Laboratorium specjalistyczne – Biotransformacje
Semestr VI
stosunku do drugiego. Przyjmuje się, że ma zawsze wartość dodatnią i definiuje się jako stosunek
różnicy zawartości poszczególnych enancjomerów do ich sumy.
[ R]  [ S ]
[ S ]  [ R]
ee R 
 100%
ee S 
 100%
[ R]  [ S ]
[ R]  [ S ]
Nadmiar enancjomeryczny może być wyznaczony następującymi metodami:
1) porównanie wartości skręcalności właściwych, jednak konieczna jest znajomość wartości
skręcalności właściwej dla czystych enancjomerów:
D
[ ]bad
 41
 100% np. jeżeli []Dlit=-47o dla (S), a []Dbad=-41o, to ee S 
 100%  87,2%
D
 47
[ ]lit
2) spektrometria 1HNMR z dodatkiem odczynnika przesunięcia chemicznego np. kompleksu
europu, który powoduje tworzenie diastereoizomerycznych kompleksów z enancjomerami,
a tym samym różnicowanie sygnałów protonów pochodzących od poszczególnych
izomerów.
ee 
3) chromatografia cieczowa HPLC lub gazowa na kolumnach z chiralnym wypełnieniem,
które różnie oddziaływuje z enancjomerami i powoduje różnicowanie ich czasów retencji.
9
Laboratorium specjalistyczne – Biotransformacje
Semestr VI
Celem ćwiczenia będzie zapoznanie się z metodą kinetycznego rozdziału racemicznego
1-fenyloetanolu metodą katalizowanej enzymatycznie transestryfikacji octanem winylu. Jako
katalizatory zastosowane zostaną różne preparaty enzymatyczne np.: lipaza z Pseudomonas
fluorescens (Amano AK) i immobilizowana lipaza B z Candida antarctica (Novozym sp 435).
2. Część doświadczalna
a) Transestryfikacja octanem winylu
Odczynniki: 1-fenyloetanol; octan winylu; eter t-butylowo-metylowy (TBME); lipaza; żel
krzemionkowy 230-460 mesh; heksan; octan etylu, 2M NaOH, metanol, chlorek metylenu.
O
OH
O
+
Amano AK
O
OH
O
+
TBME
(S)
+
OH
(R)
NaOH
H2O/MeOH
O
H
OH
(R)
Wykonanie: Do kolby stożkowej o poj. 100 ml odważyć 1,22g (10 mmol) racemicznego
1-fenyloetanolu i dodać 10 ml eteru t-butylowo-metylowego (TBME), następnie dodać 1,80g (21
mmol) octanu winylu i 0,20g lipazy natywnej lub 0,10g lipazy immobilizowanej, a ścianki opłukać
15 ml TBME. Kolbę umieścić na wytrząsarce (amplituda 3; 180obr/min; temp. pokojowa) na 7
dni. Odsączyć enzym na sączku karbowanym i przemyć go 10 ml TBME. Pobrać próbkę (1ml),
która posłuży do oszacowania stopnia konwersji. Pozostały przesącz odparować pod
zmniejszonym ciśnieniem. Otrzymany olej nanieść na kolumnę chromatograficzną napełnioną
żelem krzemionkowym zawieszonym w heksanie. Rozdział prowadzić stosując jako eluent
mieszaninę heksan:octan etylu 10:1 (dla estru), następnie zmienić na heksan:octan etylu 5:1(dla
alkoholu). Poszczególne frakcje połączyć i zatężyć na wyparce.
Ester rozpuścić w 10 ml metanolu i dodać 10 ml 2M NaOH. Ogrzewać w 45oC przez ok.
1 godz. Otrzymany w wyniku hydrolizy alkohol ekstrahować chlorkiem metylenu (3x15 ml)
10
Laboratorium specjalistyczne – Biotransformacje
Semestr VI
połączone fazy organiczne wysuszyć siarczanem (VI) sodu, po odsączeniu środka suszącego
odparować rozpuszczalnik.
b) Estryfikacja bezwodnikiem bursztynowym
O
OH
OH
O
+
O
Amano AK
O
OH
+
TBME
O
O
(S)
(R)
NaOH/H2O
OH
(R)
Odczynniki: 1-fenyloetanol; bezwodnik bursztynowy; eter t-butylowo-metylowy (TBME);
lipaza; nasycony roztwór wodorowęglanu sodu; eter dietylowy; chlorek metylenu; wodorotlenek
sodu.
Wykonanie: Do kolby stożkowej o poj. 100 ml odważyć 1,22g (10 mmol) racemicznego
1-fenyloetanolu i dodać 10 ml eteru t-butylowo-metylowego. Osobno odważyć 1,20g (12 mmol)
roztartego w moździerzu bezwodnika bursztynowego i 0,20g lipazy i dodać do kolby, a następnie
ścianki opłukać 15 ml TBME. Kolbę umieścić na wytrząsarce (amplituda 3; 180obr/min; temp.
pokojowa) na 24h. Odsączyć enzym na sączku karbowanym i przemyć go 10 ml TBME. Pobrać
próbkę (2ml), która posłuży do oszacowania stopnia konwersji za pomocą 1HNMR. Otrzymany
przesącz ekstrahować trzykrotnie 100 ml nasyconego roztworu wodorowęglanu sodu. Fazę
wodną przemyć 25ml TBME, a następnie połączone fazy organiczne przemyć dodatkowo 20ml
wody. Fazę eterową wysuszyć bezwodnym siarczanem sodu i odparować na wyparce otrzymując
nieprzereagowany enancjomer (S). Fazę wodną przenieść do kolby zaopatrzonej w mieszadło
magnetyczne, dodać 20g wodorotlenku sodu i mieszać przez 3h w temperaturze pokojowej.
Następnie roztwór przenieść do rozdzielacza i ekstrahować trzykrotnie 30 ml chlorku metylenu.
Fazę organiczną zawierającą enancjomer (R) wysuszyć siarczanem sodu i odparować
rozpuszczalnik.
3. Opracowanie wyników
1. Na podstawie widm 1HNMR i chromatogramu GC obliczyć stopnie przereagowania
poszczególnych mieszanin.
2. Zmierzyć skręcalność właściwą otrzymanych związków i wyznaczyć ich nadmiary
enancjomeryczne w odniesieniu do danych literaturowych.
3. Wyznaczyć nadmiary enancjomeryczne produktów za pomocą HPLC.
4. Wyznaczyć stosunek enancjomeryczny (E).
5. Przedstawić wady i zalety obu metod rozdziału.
11
Download