plan rozwoju lokalnego - Biuletyn Informacji Publicznej w Małopolsce

advertisement
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Załącznik do Uchwały nr XXXV/426/2005
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 09 luty 2005 roku
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
MIASTA i GMINY OLKUSZ
Olkusz styczeń 2005 rok
1
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Plan Rozwoju Lokalnego został opracowany przez :
1. Łucja Dąbrowska - po Kierownik Referatu Integracji Europejskiej UMiG Olkusz
.................................................
podpis
Przy współpracy pracowników Referatu Integracji Europejskiej :
Daniela Hickiewicza
Łukasza Parfińskiego
Na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Olkusz udostępnionych przez powołany
Zarządzeniem nr 0151/714/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 28.06.2004 r. Zespół
Zadaniowy w składzie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dąbrowska Łucja - Referat Integracji Europejskiej
Dybich Aneta
- Referat Analiz i Kontroli Budżetu
Głowacka Barbara - Wydział Inwestycji i Remontów
Imielski Jacek
- Wydział Rozwoju i Promocji
Sierka Barbara
- Wydział Ochrony Środowiska i Terenów Rolnych
Ziółkowski Edward - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
2
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
SPIS TREŚCI
I WSTĘP
5
1.1 Cel opracowania.
5
1.2 Obszar - krajobraz, środowisko i kapitał dla realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.
5
1.2.1 Pejzaż - krajobraz.
1.2.2 Mieszkańcy - środowisko.
1.2.3 Gospodarka - kapitał.
5
7
8
1.3 CELE - CZAS REALIZACJI
9
1.3.1 Cel główny - zadania inwestycyjne do realizacji na lata 2004 - 2006.
1.3.2 Kontynuacja celu - zadania inwestycyjne planowane do realizacji
na lata 2007 - 2013.
1.3.3 Prawne i organizacyjne warunki opracowania i wdrożenie Planu Rozwoju
Lokalnego.
9
20
1.4 ZNACZENIE PLANU ROZWOJU LOKALNEGO I JEGO REALIZACJI
26
25
1.4.1 Źródła i obszary finansowania projektów objętych Planem Rozwoju Lokalnego. 26
1.4.2 Kwalifikacja gminy w zakresie lokalizacji do występowania o finansowanie zadań
ze środków Unii Europejskiej.
30
1.4.3 Organizacja administracyjna gminy w zakresie realizacji Planu Rozwoju
Lokalnego.
32
II
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA OBSZARU
OBJĘTEGO OPRACOWANIEM
Dane geograficzno-administracyjne gminy.
Charakterystyka ekonomiczno-społeczna i gospodarcza gminy.
Środowisko krajobrazowe i przyrodnicze obszaru.
Walory turystyczne, kulturowe i zawarty w nich potencjał gospodarczy.
Plan Rozwoju Lokalnego a Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy.
2.5.1 Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego.
2.5.2 Infrastruktura techniczna.
2.5.3 Stan zasobów nieruchomości gminy.
2.5.4 Stan obiektów dziedzictwa kulturowego.
2.5.5 Działalność gospodarcza na terenie gminy - problemy gospodarcze regionu.
2.5.6 Sfera społeczna.
III ZADANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W GMINIE
3.1
3.2
3.3
3.4
Zmiany i zasady kształtowania struktury gospodarczej gminy.
Sposób użytkowania terenów i zasobów gminy.
Kierunek rozwoju infrastruktury technicznej we wszystkich dziedzinach.
Poprawa stanu środowiska naturalnego.
3
36
36
39
43
44
58
58
60
62
64
67
69
70
70
73
80
84
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
3.5 Poprawa stanu środowiska kulturowego, turystyki i rekreacji.
3.6 Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców oraz zmiany w strukturze
zamieszkania.
84
87
IV REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW W RAMACH PLANU ROZWOJU
LOKALNEGO
4.1 Opis planowanych do realizacji projektów w latach 2004 - 2006.
4.2 Sektory projektów planowanych do realizacji w latach 2007 - 2013.
91
91
102
V POWIĄZANIA PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI
NA TERENIE GMINY
109
VI OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
6.1
6.2
6.3
6.4
Wskaźniki produktu.
Wskaźniki rezultatu.
Wskaźniki oddziaływania.
Tabele zestawienia wszystkich wskaźników.
111
111
112
113
VII PLAN FINANSOWY
117
7.1 Plan finansowy na lata 2004-2006.
7.2 Plan finansowy na lata 2007-2013.
117
118
VIII SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
120
IX SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
121
9.1 System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego.
9.2 Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego.
9.3 Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorami publicznym, prywatnym i
organizacjami pozarządowymi.
9.4 Public relations Planu Rozwoju Lokalnego.
121
122
X
125
LITERATURA
4
123
124
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
I
WSTĘP
1.1 Cel opracowania.
Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego jest podstawowym zadaniem w zakresie rozwoju
gminy, jakie stoi przed samorządem gminnym. Waga tego dokumentu wynika ze znaczenia
celów którym ma służyć. Podstawowe cele to:

planowanie własnych działań samorządu

pozyskiwanie środków Unii Europejskiej jak i wsparcia ze strony rządu

organizowanie wspólnego wysiłku wszystkich, zaangażowanych, w sposób pośredni
i bezpośredni, w rozwój gminy.
Wszystkie wyżej wymienione cele mają bezpośrednie oddziaływanie na podstawowy i
nadrzędny cel jakim jest rozwój lokalny. Rozwój lokalny kojarzy się z rozwojem
gospodarczym i gdy ma miejsce staje się praprzyczyną do ogólnego wzrostu. Staraniem naszego
samorządu jest dążenie do takiego rozwoju, który będzie skuteczny i nieodwracalny, gdzie
oprócz zmian gospodarczych zaistnieje zmiana jakościowa w sferze społecznej i kulturowej.
Kluczowymi elementami rozwoju lokalnego Gminy Olkusz są idee, ludzie i zasoby. Założeniem
Planu Rozwoju Lokalnego jest aby obejmował on wykorzystanie:

zasobów miejscowych

był dokonywany we wspólnym interesie

przebiegał w procesie demokratycznym

polegał na działaniach partnerskich mieszkańców, firm, instytucji i organizacji.
1.2 Obszar - krajobraz, środowisko i kapitał dla realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.
1.2.1 Pejzaż - krajobraz.
Gmina Olkusz leży na zachodnich krańcach Małopolski. Od miasta Olkusz do Krakowa w linii
prostej jest ok. 40 km, do Katowic ok. 50 km. Gmina zajmuje powierzchnię 12 502 ha,
z których 2 563 ha to tereny samego miasta Olkusz. Wyżyna Olkuska geograficznie należy do
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, oraz leży na styku do Wyżyny Śląskiej. Tereny jurajskie
sprawiają iż krajobraz gminy jest bardzo urozmaicony. Występują licznie wapienne skałki i
ostańce, jaskinie i skalne schroniska oraz wspaniałe lasy i malownicze pola.
5
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Północna część miasta i gminy znajduje się w granicach Zespołu Jurajskich Parków
Krajobrazowych i Dolinek Krakowskich. Skalne podłoże oraz gleby najniższych klas bardzo
kamieniste, powodowały historyczne kierunki rozwoju górnictwa rud cynku i ołowiu oraz
przemysłu z zaniedbywaniem kierunków rolniczych i ogrodniczych.
Bliskie położenie przy Wyżynie Śląskiej powoduje nie wykorzystanie w pełni walorów
krajobrazowo-turystycznych i atrakcyjności regionu olkuskiego, który jest bardziej kojarzony z
przemysłem niż rejonem wypoczynkowym.
Administracyjnie od 1999 roku Olkusz jest miastem powiatowym, w którym znajdują się
siedziby organów administracji rządowej, powiatowej i instytucji związanych z obsługą
ludności z Powiatu Olkuskiego. Na terenie Gminy Olkusz funkcjonuje 7 szkół średnich, 17
szkół podstawowych, 4 gimnazja, 14 przedszkoli oraz instytucje pozarządowe jak: Ośrodek
Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jak i
liczne organizacje i stowarzyszenia. Olkusz jako największe miasto w regionie jest również
podstawową bazą w zakresie usług medycznych dla ludności. Tutaj znajduje się Szpital
Powiatowy, przychodnie specjalistycznie i sieć gabinetów lekarskich. Stanowi również główne
dla regionu centrum handlowe i rekreacyjne. Sieć placówek handlowych, baza restauracyjna i
rozrywkowa zlokalizowana w Olkuszu jest również podstawową bazą w tym zakresie dla
regionu.
6
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
1.2.2 Mieszkańcy - środowisko.
Etnografowie zaliczają ludność Olkusza i okolic do grupy tzw. Krakowiaków Zachodnich.
Grupa ta posługuje się dialektem małopolskim. Taka jest teoria historyczna, w praktyce połowa
ludności regionu olkuskiego pochodzi z różnych regionów kraju z Mazurami i Pomorzem
włącznie.
Gmina Olkusz jest gminą miejsko-wiejską liczącą 51 431 mieszkańców, w tym na terenie
miasta zamieszkuje 38 673 osób, a na terenach wiejskich 12 758 osób. Charakterystycznym
zjawiskiem na terenie gminy jest wysoki udział ludności w wieku produkcyjnym. Przewiduje
się w okresie najbliższych 10 lat znaczny napływ na rynek pracy ludzi młodych, wchodzących
w wiek aktywności zawodowej przy równoczesnym niewielkim odpływie z gospodarki ludzi w
wieku emerytalnym.
Spośród osób pracujących w gospodarce narodowej blisko 40% pracuje w przemyśle a po
około 10% w ochronie zdrowia i opiece socjalnej, edukacji i handlu.
Poniższy wykres przedstawia ludność według ekonomicznych grup wiekowych w 2002 roku w
Gminie Olkusz.
70
60
50
40
%
30
20
10
0
Miasto i Gmina
Ludność w wieku przedprodukcyjnym
Ludność w wieku poprodukcyjnym
Miasto
Wieś
Ludnośc w wieku produkcyjnym
Wysoka stopa bezrobocia w Olkuszu wyrażona jest wskaźnikiem bezrobotnych do ogółu
czynnych zawodowo 19,4 % (zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu
7
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Statystycznego z dnia 24 września 2004 roku w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju
oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy).
1.2.3 Gospodarka - kapitał.
Miasto Olkusz to centrum administracyjne, naukowe, kulturalne i gospodarcze powiatu.
Podstawa gospodarki to bogata baza surowców mineralnych. Do najważniejszych z nich należą:
rudy cynku i ołowiu, piaski, dolomity, wapienie, surowce ilaste do produkcji materiałów
budowlanych.
Zgodnie z ewidencją działalności gospodarczej na koniec 2003 roku działalność gospodarczą
prowadziło: 3584 podmioty, zarejestrowanych było ponad 100 spółek prawa handlowego.
Najwięcej podmiotów działa w następujących sekcjach : działalność produkcyjna,
budownictwo, handel, naprawy pojazdów i sprzętu AGD, transport, gospodarka magazynowa i
łączność, obsługa nieruchomości, wynajem i działalność obsługi środowiska biznesu. Do
największych zakładów przemysłowych należą Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław",
Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych "Emalia" S.A., Olkuska Fabryka Wentylatorów.
Doskonałe położenie komunikacyjne, kolejowe i drogowe, w stosunku do dużych aglomeracji
przemysłowych Śląska i Krakowa, stanowi ważny element gospodarczy również w zakresie
jego wykorzystania w rozwoju lokalnym.
8
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
1.3 CELE - CZAS REALIZACJI.
1.3.1 Cel główny - zadania inwestycyjne do realizacji na lata 2004 - 2006.
Cel główny to "Rozwój lokalny" poprzez :
Aktywizację społeczną i gospodarczą regionu, a szczególnie:

zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia dla społeczności
lokalnej poprzez poprawę stanu infrastruktury

wykorzystanie potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego
poprzez rozwój i poprawę stanu infrastruktury turystycznej, wypoczynkowej, a także
obiektów kulturowych

zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i inwestorów
zewnętrznych

tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw

poprawa jakości środowiska.
Zakres objęty celami szczegółowymi to:
- infrastruktura techniczna
9
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
- infrastruktura turystyczna
- infrastruktura kulturalna
- infrastruktura społeczna
- infrastruktura służąca rozwojowi działalności gospodarczej.
W zakresie wyżej zidentyfikowanych obszarów w chwili obecnej Gmina Olkusz realizuje
następujące zadania inwestycyjne:
L.p.
Nazwa zadania
Czas realizacji
lata
2000-2004
Wartość zadania
w zł.
4.500.000
1.
Budowa Centrum Kultury przy ul.
Szpitalnej w Olkuszu
2.
Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej
2002-2004
850.000
3.
Ruiny zamku w Rabsztynie
2000-2003
100.000
Realizowane zadania inwestycyjnie nie kwalifikują się do aplikacji o środki finansowe Unii
Europejskiej z uwagi na termin wykonywania robót i zasady kwalifikowalności kosztów w
ZPORR. Jednakże są one nierozerwalnie związane z kierunkiem jaki przyjęła gmina w celu
podniesienia atrakcyjności regionu w sferze turystycznej, kulturalnej i społecznej.
Ten kierunek rozwoju lokalnego będzie kontynuowany w latach następnych również w zakresie
aplikacji o środki Unii Europejskiej.
10
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
1. Obszary wiejskie - przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów
wiejskich a szczególnie:

wzrost mobilności zawodowej mieszkańców wsi

tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej.
Zakres objęty celami szczegółowymi to:
- budowa i modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków ( sieci
kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków)
- budowa i modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody ( sieci wodociągowe,
ujęcia wody, urządzenia do regulacji ciśnienia wody)
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
- budowa i modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym
- kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje
- budowa i modernizacja lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej
- budowa ciągów pieszo-rowerowych na trasach szlaków turystycznych krajobrazowych
i historycznych.
Na terenach tych gmina realizuje obecnie następujące zadania inwestycyjne, w zakresie
przygotowania do realizacji bądź realizacji już rozpoczętego zadania inwestycyjnego:
Działanie 3.1.
Czas realizacji
lata
Wartość zadania
w zł.
Kanalizacja sanitarna w Witeradowie III etap
2005-2006
1.200.000
Modernizacja oświetlenia ulicznego na
terenie gminy Olkusz - tereny wiejskie
2006
300.000
Rekonstrukcja węzła bramnego zamku
w Rabsztynie - I etap
II etap
2005-2006
2007-2009
953.000
100.000
L.p.
1.
2.
3.
Nazwa zadania
Kanalizacja sanitarna w Witeradowie - jest to pierwsze zadanie inwestycyjne realizowane w
gminie z udziałem europejskich środków finansowych przedakcesyjnych w ramach programu
SAPARD - Działanie 3.2. Jednocześnie jest to pierwsza kanalizowana miejscowość wiejska w
gminie.
Rekonstrukcja węzła bramnego zamku w Rabsztynie - zadanie to zostało przygotowane do
aplikowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Województwa Małopolskiego na lata 2004-2006.
11
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
2. Obszary podlegające restrukturyzacji w zakresie:

przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów
restrukturyzowanych

społeczna i gospodarcza odnowa obszarów podlegających restrukturyzacji z uwagi na
wysoki poziom bezrobocia, dotychczasowy wysoki udział osób zatrudnionych w
przemyśle w stosunku do ogółu zatrudnionych

znaczący spadek zatrudnienia w przemyśle w ciągu ostatnich lat.
Zakres objęty celami szczegółowymi to:
- budowa i modernizacja urządzeń do oczyszczania ścieków na tych terenach
- budowa i modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
- poprawa jakości powietrza
- budowa i modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym
- kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje
- budowa i modernizacja lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej
- inkubatory przedsiębiorczości
- rewitalizacja obszarów szkód górniczych
- zagospodarowanie budynków poprzemysłowych.
12
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Zadania do realizacji z dziedziny obszarów podlegających restrukturyzacji to :
Działanie 3.2.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Czas realizacji
lata
Wartość zadania
w zł.
Rewitalizacja i Ochrona Olkuskiej
Starówki
2004-2006
4.200.000
Kanalizacja deszczowa i sanitarna dla
północnej części miasta Olkusza - I etap
II etap
2005-2006
2007-2009
5.730.000
15.000.000
Rewitalizacja osiedli budownictwa
wielorodzinnego )oś. Skalskie, oś.
Sławkowska, oś. Nullo-Krakowskie
Przedmieście) - I etap
II etap
2005-2006
2007-2010
1.800.000
18.300.000
Budowa i modernizacja dróg gminnych,
ciągów pieszych wraz zbudową i
modernizacją oświetlenia dla miasta I etap
II etap
2004-2006
2007-2013
1.000.000
1.500.000
2004-2006
2.000.000
2005-2006
2007-2009
100.000
3.000.000
2004-2006
800.000
2004-2006
800.000
2005-2006
2007-2013
100.000
450.000
2.100.000
2004-2006
650.000
Nazwa zadania
Rewitalizacja terenów
poprzemysłowych (zmiana sposobu
przeznaczenia nudynku OFNE na lokale
socjalne)
Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla
miasta Olkusza - oś. Piaski - I etap
II etap
Modernizacja oświetlenia ulicznego na
terenie miasta Olkusza w tym drogi
krajowej nr 94
8.
Budowa kolektora deszczowego od ul.
Spółdzielczej do drogi krajowej nr 94
9.
Renowacja terenów zielonych z
poszerzeniem spełnianej funkcji Park Czarna Góra I etap
Park przy ul. Sławkowskiej
Park Czarna Góra - II etap
10. Restauracja Starego Miasta ( budynku
dawnego Starostwa -PT, Muzeum
Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej, Centrum
Kultury w Olkuszu)
13
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
11.
Budowa "Zbiorczej Drogi Obszarowej"
obwodnica dla miasta Olkusza
2007-2013
4.000.000
2007-2013
5.000.000
2007-2013
1.000.000
14. Rewitalizacja obszaru szkód górniczych
- zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa
2007-2013
2.000.000
15. Renowacja z poszerzeniem funkcji
Ośrodka Harcerskiego
2007-2013
500.000
2007-2013
2.000.000
12. Budowa obwodnicy dla miasta w
kierunku Wolbrom-Trzebinia
13. Rozbudowa infrastruktury
transportowej z wykorzystaniem
transportu kolejowego toru LHS
16. Zagospodarowanie terenu po
Spółdzielni Inwalidów "Laski" w
Witeradowie
Obszary podlegające restrukturyzacji, to obszary objęte celami szczegółowymi:
- rewitalizacja obszarów szkód górniczych z planowaną zabudową rekreacyjno-wypoczynkową
- tereny miejskie i niezabudowane tereny gminy,
- zagospodarowanie budynków poprzemysłowych w tym zmiana sposobu przeznaczenia
budynku OFNE na mieszkania socjalne i OPS - tereny miejskie,
- zagospodarowanie terenu po Spółdzielni Inwalidów "Laski" w Witeradowie - tereny wiejskie.
W zakresie terenów poprzemysłowych i powojskowych, Gmina Olkusz nie posiada prawa
własności do innych terenów poprzemysłowych i powojskowych na terenach wiejskich i na
terenach miejskich. Tereny powojskowe położone są na terenach będących w administracji
Lasów Państwowych. Również tereny szkód górniczych w dużej mierze są w chwili obecnej
terenami leśnymi. Jednakże na terenach wiejskich gminy i terenach miasta Olkusz
zlokalizowane są obszary poprzemysłowe np. Kopalni "Olkusz" i Kopalni "Pomorzany"
będących w chwili obecnej na etapie przekształceń lub likwidacji. Pomimo to, staraniem
samorządu lokalnego, właściciele tych terenów będą wspierani w swoich działaniach
zmierzających w kierunku celu bezpośredniego i celów szczegółowych gminy w tym zakresie.
Podstawowym zadaniem gminy będzie informacja dla przedsiębiorców w kwestii możliwości
restrukturyzacji tych terenów, w celu ich włączenia w sferę działalności gospodarczej i
inwestycyjnej oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na
realizację projektów w zakresie restrukturyzacji.
14
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
W chwili uzyskania prawa własności do przedmiotowych terenów (np. w procesie likwidacji)
lub ich części, natychmiast będą one przedmiotem konkretnych działań ze strony władz
lokalnych w celu ich ekonomicznego i społecznego zagospodarowania.
Największymi potrzebami w tym zakresie objęty jest teren całej gminy będącej niegdyś gminą
bazującą na eksploatacji rud cynkowo-ołowianych i przemyśle metalowym oraz do 1989 roku
będącą terenem zagłębia śląsko-dąbrowskiego, a w chwili obecnej zmuszoną do poszukiwania
nowych kierunków gospodarczych z wykorzystaniem posiadanych walorów turystycznokrajobrazowych.
3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe w tym:
3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich
3.2. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych
w zakresie:

ożywienia społecznego i gospodarczego, a także zwiększenie potencjału turystycznego i
kulturalnego, w tym nadanie terenom zdegradowanym nowych funkcji społecznogospodarczych,

poprawa wizerunku i podniesienie poziomu zamieszkania na osiedlach mieszkaniowych
budownictwa wielorodzinnego w zakresie ochrony środowiska
( termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania mieszkań, zmiana zasilania
energetycznego na bardziej ekonomiczne), w celu zapobiegania marginalizacji i
degradacji zapobiegając patologiom społecznym na tych obszarach.
Zakres obejmie następujące cele szczegółowe :
- rewitalizacja i odnowa zdegradowanych obszarów miast i dzielnic mieszkaniowych w
miastach,
- rewitalizacja obiektów i terenów poprzemysłowych, poprzez zmianę dotychczasowych
funkcji na: gospodarcze, społeczne, zdrowotne, edukacyjne, rekreacyjne i turystyczne,
- rewitalizacja obiektów powojskowych przez zmianę z przeważającej dotychczas funkcji
zabudowy powojskowej na usługową, gospodarczą, społeczną, edukacyjną, zdrowotną,
rekreacyjną i turystyczną.
15
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Rewitalizacja obszarów miejskich w szczególności:

tworzenie w zdegradowanych dzielnicach warunków lokalowych i infrastrukturalnych
dla rozwoju sektora MŚP, a także działalności kulturalnej i edukacyjnej

uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowanie
przestrzeni w harmonii z otoczeniem

renowacja zabudowy budynków w tym obiektów infrastruktury społecznej

renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym na cele
gospodarcze, społeczne i kulturalne

poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego i pieszego

przebudowa i remonty infrastruktury publicznej związanej z rozwojem funkcji
turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej połączonych z działalnością
gospodarczą

tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych
patologiami społecznymi obszarach miast
w zakresie:
- porządkowanie przestrzeni urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowanie
przestrzeni w harmonii z otoczeniem
- izolacja, remont i przebudowa elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń
przeznaczonych na cele gospodarcze, szkoleniowe lub kulturalne
- renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się
na rewitalizowanym terenie lub adaptację na cele gospodarcze, społeczne, edukacyjne,
turystyczne lub kulturalne, przyczyniająca się do tworzenia stałych miejsc pracy
16
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
- prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków o wartości architektonicznej i
znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem
przyległego terenu przyczyniająca się do tworzenia stałych miejsc pracy
- wyburzanie budynków z przeznaczeniem pozyskanego terenu pod cele: usługowe, kulturowe,
edukacyjne, gospodarcze, turystyczne lub rekreacyjne
- remont i przebudowa infrastruktury publicznej związanej z rozwojem funkcji turystycznych,
rekreacyjnych, kulturalnych
- tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami
społecznymi obszarach miast
- adaptacja, przebudowa i remont budynków i kubatury użyteczności publicznej wraz z
przyległym otoczeniem na cele edukacyjno-społeczne, znajdujących się na terenie
rewitalizowanym w tym m.in. przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i
ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, szkolne stołówki, domy dziecka, ośrodki walki z patologiami
społecznymi, poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, domy kultury itp.
- przebudowa, wymiana i remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej
i gazowej w rewitalizowanych obiektach publicznych i usługowych
- regeneracja, rehabilitacja i zabudowa przestrzeni publicznych, w tym m.in. placów, rynków,
parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet, małej architektury, miejsc rekreacji,
terenów zielonych
- remonty i przebudowa infrastruktury technicznej w zakresie ochrony środowiska, w tym
m.in. sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzenia i
przesyłania ścieków
- budowa, remonty i przebudowa sieci wodociągowych, ujęć wody i urządzeń służących do
gromadzenia i uzdatniania wody oraz urządzeń regulujących ciśnienie wody
- remonty, przebudowa i modernizacja gminnych dróg lokalnych i ulic prowadzących do
dzielnic mieszkalnych oraz komunalnych dróg osiedlowych
- remont i przebudowa obiektów pełniących funkcje zaplecza turystycznego, kulturalnego
- remont, przebudowa i przystosowanie budynków i kubatury dla potrzeb tworzenia
inkubatorów przedsiębiorczości
- remont, przebudowa i przystosowanie budynków i infrastruktury na cele turystyczne i
kulturalne ( wraz z odnowieniem i konserwacją obiektów dziedzictwa kulturowego) prowadząca
do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy.
17
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
W zakresie tych obszarów zidentyfikowanych w planie inwestycyjnym wieloletnim w chwili
obecnej przygotowano Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich, będącym kontynuacją Planu
Rozwoju Lokalnego. Niniejszy Plan Rozwoju Lokalnego przewiduje do realizacji w
najbliższym czasie następujące zadania inwestycyjne w ramach zidentyfikowanych obszarów
potrzeb:
Działanie 3.3.1.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Czas realizacji
lata
Wartość zadania
w zł.
Rewitalizacja i ochrona Olkuskiej
Starówki
2004-2006
4.200.000,-
Kanalizacja deszczowa i sanitarna dla
północnej części miasta Olkusza - I etap
II etap
2005-2006
2007-2009
5.730.000
15.000.000
Rewitalizacja osiedli budownictwa
wielorodzinnego (oś. Skalska, oś.
Sławkowska, oś. Nullo-Krakowskie
Przedmieście) - I etap
II etap
2005-2006
2007-2010
1.800.000
18.300.000
Budowa i modernizacja dróg gminnych,
ciągów pieszych wraz z budową i
modernizacją oświetlenia dla miasta I etap
II etap
2004-2006
2007-2013
1.000.000
1.500.000
2004-2006
2.000.000
Modernizacja i remont obiektów
sportowo-rekreacyjnych w tym krytej
pływalni przy Zespole szkół im.
Kochanowskiego
Hali Widowiskowo-Sportowej - I etap
II etap
2004-2006
2007-2013
400.000
10.000
20.100.000
Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla
miasta Olkusza - oś. Piaski - I etap
II etap
2005-2006
2007-2009
100.000
3.000.000
Budowa kolektora deszczowego od ul.
Spółdzielczej do drogi krajowej nr 94
2004-2006
800.000
Nazwa zadania
Rewitalizacja terenów
poprzemysłowych (zmiana sposobu
przeznaczenia budynku OFNE na lokale
socjalne)
Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś.
18
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Słowiki - Rabsztyn - I etap
II etap
2004-2006
2007-2008
50.000
600.000
2004-2006
2007-2008
50.000
200.000
2005-2006
2007-2013
80.000
450.000
2.100.000
2004-2006
50.000
13. Budowa "Zbiorczej Drogi Obszarowej"
obwodnica dla miasta Olkusza
2007-2013
4.000.000
14. Budowa obwodnicy dla miasta w
kierunku Trzebinia-Wolbrom
2007-2013
5.000.000
15. Rozbudowa infrastruktury
transportowej z wykorzystaniem
transportu kolejowego toru LHS
2007-2013
1.000.000
16. Rewitalizacja obszaru szkód górniczych
- zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa
2007-2013
2.000.000
17. Renowacja z poszerzeniem funkcji
Ośrodka Harcerskiego
2007-2013
500.000
10. Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś.
Słowiki Januszkowa Góra - I etap
II etap
11. Renowacja terenów zielonych z
poszerzeniem spełnianej funkcji - Park
czarna Góra PT - I etap
Park ul. Sławkowska
Park Czarna Góra - II etap
12. Restauracja Starego Miasta (budynku
dawnego Starostwa, Muzeum
Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej, Centrum
Kultury w Olkuszu)
W zakresie zadań inwestycyjnych pn. "Rewitalizacja i ochrona Olkuskiej Starówki" ; oraz
"Kanalizacja deszczowa i sanitarna dla północnej części miasta Olkusza - I etap" już zostały
przygotowane wnioski do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Województwa Małopolskiego na lata 2004-2006.
W zakresie rewitalizacji terenów po przemysłowych - zmiana sposobu użytkowania budynku
OFNE na lokale socjalne złożono wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie w
ramach "Programu budownictwa mieszkań dla osób wymagających pomocy socjalnej", pomimo
pozytywnej kwalifikacji wniosku nie udało się uzyskać dofinansowania.
Wymienione tematy są na etapie kompletowania przez gminę dokumentów formalno-prawnych
niezbędnych do aplikowania o europejskie środki finansowe.
19
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
1.3.2 Kontynuacja celu - zadania inwestycyjne planowane do realizacji na lata
2007 - 2013
Kontynuacją celów zidentyfikowanych w obszarach potrzeb gminy w celu realizacji rozwoju
lokalnego jest dążenie do realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych o znaczeniu gospodarczym
i społecznym. Dlatego też w kolejnych latach budżetowych władze gminy zamierzają w
dalszym ciągu realizować przyjętą Planem Rozwoju Lokalnego strategię rozwoju, poprzez
kontynuację zadań z zakresu:
Aktywizacji społecznej i gospodarczej regionu, a szczególnie:

wykorzystanie potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego
poprzez rozwój i poprawę stanu infrastruktury turystycznej, wypoczynkowej a także
obiektów kulturowych

zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i inwestorów
zewnętrznych
Zakres obejmie następujące cele szczegółowe:
- infrastruktura turystyczna
- infrastruktura kulturalna
1. Obszary wiejskie - przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów
wiejskich a w szczególności:

wzrost mobilności zawodowej mieszkańców wsi

tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej.
Realizowany zakres w ramach celów szczegółowych to:
- budowa i modernizacja urządzeń do odprowadzenia ścieków ( sieci kanalizacyjne)
- budowa i modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym.
W zakresie tym planuje się kontynuację rozpoczętych zadań oraz realizowanie nowych
zakresów w tym:
Działanie 3.1.
L.p.
1.
Nazwa zadania
Rekonstrukcja węzła bramnego zamku
w Rabsztynie - II etap
20
Czas realizacji
lata
Wartość zadania
w zł.
2007-2009
100.000
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
2. Obszary podlegające restrukturyzacji w zakresie:

społeczna i gospodarcza odnowa obszarów podlegających restrukturyzacji z uwagi na
wysoki poziom bezrobocia, dotychczasowy wysoki udział osób zatrudnionych w
przemyśle w stosunku do ogółu zatrudnionych

znaczący spadek zatrudnienia w przemyśle w ciągu ostatnich lat.
W zakresie celów szczegółowych:
- poprawa jakości powietrza
- budowa i modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym.
W tych obszarach cele szczegółowe realizowane będą w następujących zadaniach:
Działanie 3.2.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Czas realizacji
lata
Wartość zadania
w zł.
Kanalizacja deszczowa i sanitarna dla
północnej części miasta Olkusza -II etap
2007-2009
15.000.000
Rewitalizacja osiedli budownictwa
wielorodzinnego )oś. Skalskie, oś.
Sławkowska, oś. Nullo-Krakowskie
Przedmieście) - IIetap
2007-2010
18.300.000
Budowa i modernizacja dróg gminnych,
ciągów pieszych wraz zbudową i
modernizacją oświetlenia dla miasta II etap
2007-2013
1.500.000
Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla
miasta Olkusza - oś. Piaski - II etap
2007-2009
3.000.000
Renowacja terenów zielonych z
poszerzeniem spełnianej funkcji Park Czarna Góra - II etap
2007-2013
2.100.000
Budowa "Zbiorczej Drogi Obszarowej"
obwodnica dla miasta Olkusza
2007-2013
4.000.000
Budowa obwodnicy dla miasta w
kierunku Wolbrom-Trzebinia
2007-2013
5.000.000
2007-2013
1.000.000
2007-2013
2.000.000
Nazwa zadania
Rozbudowa infrastruktury
transportowej z wykorzystaniem
transportu kolejowego toru LHS
Rewitalizacja obszaru szkód górniczych
- zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa
21
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
10. Renowacja z poszerzeniem funkcji
Ośrodka Harcerskiego
11. Zagospodarowanie terenu po
Spółdzielni Inwalidów "Laski" w
Witeradowie
2007-2013
500.000
2007-2013
2.000.000
3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe w tym:

ożywienia społecznego i gospodarczego, a także zwiększenie potencjału turystycznego i
kulturalnego, w tym nadanie terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno
gospodarczych.
3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich:

tworzenie w zdegradowanych dzielnicach warunków lokalowych i infrastrukturalnych
dla rozwoju sektora MŚP, a także działalności kulturalnej i edukacyjnej

uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowanie
przestrzeni w harmonii z otoczeniem

renowacja zabudowy budynków w tym obiektów infrastruktury społecznej

renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym na cele
gospodarcze, społeczne i kulturalne

poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego i pieszego

przebudowa i remonty infrastruktury publicznej związanej z rozwojem funkcji
turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej połączonych z działalnością
gospodarczą

tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych
patologiami społecznymi obszarach miast.
Przyjęto kierunek realizacji w zakresie:
- izolacja, remont i przebudowa elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń
przeznaczonych na cele gospodarcze, szkoleniowe lub kulturalne
- renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się
na rewitalizowanym terenie lub adaptację na cele gospodarcze, społeczne, edukacyjne,
turystyczne lub kulturalne, przyczyniająca się do tworzenia stałych miejsc pracy
22
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
- prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków o wartości architektonicznej i
znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem
przyległego terenu przyczyniające się do tworzenia stałych miejsc pracy
- wyburzanie budynków pod cele usługowe, kulturowe, edukacyjne, gospodarcze, turystyczne
lub rekreacyjne
- remont i przebudowa infrastruktury publicznej związanej z rozwojem funkcji turystycznych,
rekreacyjnych, kulturalnych
- adaptacja, przebudowa i remont budynków i kubatury użyteczności publicznej wraz z
przyległym otoczeniem na cele edukacyjno-społeczne znajdujących się na terenie
rewitalizowanym w tym m.in. przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i
ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, szkolne stołówki, domy dziecka, ośrodki walki z patologiami
społecznymi, poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, domy kultury itp.
- przebudowa, wymiana i remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej
w rewitalizowanych obiektach publicznych i usługowych
- regeneracja, rehabilitacja i zabudowa przestrzeni publicznych, w tym m.in. placów, rynków,
parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet, małej architektury, miejsc rekreacji,
terenów zielonych
- remonty i przebudowa infrastruktury technicznej w zakresie ochrony środowiska, w tym
m.in. sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzenia i
przesyłania ścieków
- budowa, remonty i przebudowa sieci wodociągowych , ujęć wody i urządzeń służących do
gromadzenia i uzdatniania wody oraz urządzeń regulujących ciśnienie wody
- remonty, przebudowa i modernizacja gminnych dróg lokalnych i ulic prowadzących do
dzielnic mieszkaniowych oraz komunalnych ulic osiedlowych
- remont i przebudowa obiektów pełniących funkcje zaplecza turystycznego, kulturalnego
- remont, przebudowa i przystosowanie budynków i kubatury dla potrzeb tworzenia
inkubatorów przedsiębiorczości
- remont, przebudowa i przystosowanie budynków i infrastruktury na cele turystyczne i
kulturalne ( wraz z odnowieniem i konserwacją obiektów dziedzictwa kulturowego )
prowadzące do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy.
23
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Działanie 3.3.1.
Czas realizacji
lata
Wartość zadania
w zł.
Kanalizacja deszczowa i sanitarna dla
północnej części miasta Olkusza II etap
2007-2009
15.000.000
Rewitalizacja osiedli budownictwa
wielorodzinnego (oś. Skalska, oś.
Sławkowska, oś. Nullo-Krakowskie
Przedmieście) - II etap
2007-2010
18.300.000
Budowa i modernizacja dróg gminnych,
ciągów pieszych wraz z budową i
modernizacją oświetlenia dla miasta II etap
2007-2013
1.500.000
Modernizacja i remont obiektów
sportowo-rekreacyjnych w tym krytej
pływalni przy Zespole szkół im.
Kochanowskiego
Hali Widowiskowo-Sportowej - IIetap
2007-2013
20.100.000
Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla
miasta Olkusza - oś. Piaski - II etap
2007-2009
3.000.000
Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś.
Słowiki - Rabsztyn - IIetap
2007-2008
600.000
Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś.
Słowiki Januszkowa Góra - IIetap
2007-2008
200.000
Renowacja terenów zielonych z
poszerzeniem spełnianej funkcji - Park
czarna Góra - II etap
2007-2013
2.100.000
Budowa "Zbiorczej Drogi Obszarowej"
obwodnica dla miasta Olkusza
2007-2013
4.000.000
2007-2013
5.000.000
2007-2013
1.000.000
12. Rewitalizacja obszaru szkód górniczych
- zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa
2007-2013
2.000.000
13. Renowacja z poszerzeniem funkcji
Ośrodka Harcerskiego
2007-2013
500.000
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nazwa zadania
10. Budowa obwodnicy dla miasta w
kierunku Trzebinia-Wolbrom
11. Rozbudowa infrastruktury
transportowej z wykorzystaniem
transportu kolejowego toru LHS
24
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
1.3.3 Prawne i organizacyjne warunki opracowania i wdrożenia Planu Rozwoju
Lokalnego
Plan Rozwoju Lokalnego opracowany został na podstawie wieloletniego planu inwestycyjnego
stanowiącego integralną część Budżetu miasta i gminy Olkusz zatwierdzonego Uchwałą Rady
Miejskiej w Olkuszu.
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Olkusz położonej na obszarze Województwa Małopolskiego
jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego oraz Strategią Rozwoju
Powiatu Olkuskiego.
Podstawowymi dokumentami Gminy Olkusz w oparciu o które został opracowany PRL to:
- Strategia Rozwoju Gminy Olkusz zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu
- Audyt turystyczny Miasta i Gminy Olkusz opracowany w okresie sierpień-wrzesień
2003 roku przez Polską Agencję Rozwoju i Turystyki S.A. PART Warszawa
- Ofertę inwestycyjną opracowaną przez Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta
i Gminy Olkusz dla Kompleksu Sławkowska dnia 14.05.2004 roku
- obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Olkusz oraz miejscowy ogólny plany zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Olkusz
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, miejscowości lub
dzielnic Gminy Olkusz
- dane administracyjne, ilościowe i osobowe wg informacji wydziałów Urzędu Miasta
i Gminy Olkusz
- Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich przyjęty Uchwałą nr XXXIII/397/2004 z dnia 24
listopada 2004 r. Rady Miejskiej w Olkuszu
- Lokalny Plan Działań na rzecz Środowiska i Zdrowia dla Miasta i Gminy Olkusz przyjęty
Uchwałą nr XXXIII/395/2004 z dnia 24 listopada 2004 r. Rady Miejskiej w Olkuszu.
W celu opracowania Planu Rozwoju Lokalnego zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy
Olkusz powołany został zespół zadaniowy, którego zadaniem było zebranie wszystkich
posiadanych w Gminie Olkusz dokumentów i wniosków od mieszkańców dotyczących potrzeb
wnioskowanych do budżetu Miasta i Gminy Olkusz.
25
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Dla realizacji Planu Rozwoju Lokalnego, po jego skonsultowaniu z radnymi i zatwierdzeniu
przez Radę Miejską w Olkuszu zostanie powołany zespół zadaniowy, który pod kierunkiem
wyznaczonej osoby odpowiadającej funkcją Menadżerowi Projektów lub zespołu, będzie
nadzorował realizację PRL oraz dokonywał uzupełnień i aktualizacji wynikłych z monitoringu
realizacji PRL.
1.4 ZNACZENIE PLANU ROZWOJU LOKALNEGO I JEGO REALIZACJI
1.4.1 Źródła i obszary finansowania projektów objętych Planem Rozwoju Lokalnego
Podstawowym źródłem finansowania projektów realizowanym w ramach Planu Rozwoju
Lokalnego Gminy Olkusz stanowić będzie budżet Miasta i Gminy Olkusz oraz aplikacja o
pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej. W celu uzupełnienia środków
koniecznych do posiadania przez Gminę Olkusz jako beneficjenta, Gmina Olkusz uzupełniać
będzie swój wkład dostępnymi dla obszarów objętych projektem środkami pomocowymi
krajowymi oraz pożyczek preferencyjnych uruchamianych przez instytucje krajowe lub Rząd
Polski.
W celu pozyskania środków z Unii Europejskiej Gmina Olkusz będzie aplikować o środki
finansowe na projekty ujęte i scharakteryzowane w PRL, o finansowanie w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet III - "Rozwój
Lokalny"
Działanie 3.1. Obszary wiejskie;
Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji;
Działanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich.
Działanie 3.3.2. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe.
Projekty do realizacji w latach 2004-2006
L.p.
1.
2.
Nazwa zadania
Czas realizacji
lata
Kanalizacja sanitarna w Witeradowie III etap
Rewitalizacja i ochrona Olkuskiej
Starówki
2005-2006
2004-2006
26
Źródła finansowania
ze środków UE
Fundusz Spójności
ZPORR Priorytet III
Działanie 3.2; 3.3.1.
Priorytet I
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Działanie 1.1; 1.4.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kanalizacja deszczowa i sanitarna dla
północnej części miasta Olkusza - I etap
2005-2006
Modernizacja oświetlenia ulicznego na
terenie gminy Olkusz - tereny wiejskie
2006
Rekonstrukcja węzła bramnego zamku
w Rabsztynie
2005-2006
Rewitalizacja osiedli budownictwa
wielorodzinnego (oś. Skalska, oś.
Sławkowska, oś. Nullo-Krakowskie
Przedmieście ) - I etap
ZPORR Priorytet III
Działanie 3.2; 3.3.1.
Priorytet I
Działanie 1.2.
ZPORR Priorytet III
Działanie 3.1.
Priorytet I
Działanie 1.2.
ZPORR Priorytet III
Działanie 3.1.
Priorytet I
Działanie 1.4.
ZPORR Priorytet III
Działanie 3.2; 3.3.1.
2005-2006
Budowa i modernizacja dróg gminnych,
ciągów pieszych wraz z budową i
modernizacją oświetlenia dla miasta I etap
Rewitalizacja terenów po
przemysłowych (zmiana sposobu
przeznaczenia budynku OFNE na
mieszkania socjalne).
ZPORR Priorytet III
Działanie 3.2; 3.3.1.
2004-2006
ZPORR Priorytet III
Działanie 3.2; 3.3.1.
2004-2006
Modernizacja i remont obiektów
edukacyjnych i sportowo rekreacyjnych
(w tym krytej pływalni przy Zespole
szkół im. Kochanowskiego i Hali
Widowiskowo-Sportowej) - I etap
10. Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla
miasta Olkusza - oś. Piaski - I etap
2005-2006
2005-2006
11. Modernizacja oświetlenia ulicznego na
terenie miasta Olkusza w tym drogi
krajowej nr 94
12. Budowa kolektora deszczowego od ul.
Spółdzielczej do drogi krajowej nr 94
ZPORR Priorytet III
Działanie 3.2; 3.3.1.
Priorytet I
Działanie 1.2.
ZPORR Priorytet III
Działanie 3.2.
2004-2006
2004-2006
27
ZPORR Priorytet III
Działanie 3.3.1. i
3.5.1.
ZPORR Priorytet III
Działanie 3.2; 3.3.1.
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
13. Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś.
Słowiki - Rabsztyn
2005-2006
14. Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś.
Słowiki - Januszkowa Góra - I etap
2005-2006
15. Renowacja terenów zielonych z
poszerzeniem spełnianej funkcji
Park Czarna Góra - I etap
Park przy ul. Sławkowskiej
16. Restauracja Starego Miasta (budynku
dawnego Starostwa, Muzeum
Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej, Centrum
Kultury w Olkuszu).
ZPORR Priorytet III
Działanie 3.3.1.
Priorytet I
Działanie 1.4.
ZPORR Priorytet III
Działanie 3.3.1.
Priorytet I
Działanie 1.4.
2005-2006
ZPORR Priorytet III
Działanie 3.2; 3.3.1.
2004-2006
ZPORR Priorytet III
Działanie 3.2; 3.3.1.
Projekty do realizacji w latach 2007-2013
L.p.
1.
Nazwa zadania
Kanalizacja deszczowa i sanitarna dla
północnej części miasta Olkusza III etap
2.
Restauracja murów zamku w
Rabsztynie
3.
Rewitalizacja osiedli budownictwa
wielorodzinnego - (oś. Skalska, oś.
Sławkowska, oś. Nullo-Krakowskie
Przedmieście) - II etap
4.
5.
6.
Czas realizacji
lata
Źródła finansowania
ze środków UE
Fundusz Spójności
2007-2009
2007-2009
ZPORR Priorytet III
Działanie 3.1.
Priorytet I
Działanie 1.4.
ZPORR Priorytet III
Działanie 3.2; 3.3.1.
2007-2010
Budowa i modernizacja dróg gminnych,
ciągów pieszych wraz z budową i
modernizacją oświetlenia dla miasta II etap
Renowacja istniejącej zabudowy
parkowej z poszerzeniem spełnianej
funkcji
II etap - Park Czarna Góra
2007-2013
ZPORR Priorytet III
Działanie 3.2; 3.3.1.
ZPORR Priorytet III
Działanie 3.2; 3.3.1.
2007-2013
Budowa "Zbiorczej Drogi Obszarowej"
28
ZPORR Priorytet III
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
7.
8.
9.
obwodnica dla miasta Olkusza
2007-2013
Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla
miasta Olkusza oś. Piaski - II etap
2007-2009
Budowa obwodnicy dla miasta w
kierunku Trzebinia - Wolbrom
2007-2013
Rozbudowa infrastruktury
transportowej z wykorzystaniem
transportu kolejowego toru LHS
2007-2013
10. Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś.
Słowiki-Rabsztyn
2007-2008
11. Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś.
Słowiki - Januszkowa Góra - II etap
2007-2008
12. Rewitalizacja obszaru szkód górniczych
- zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa
2007-2013
13. Modernizacja i rozbudowa Hali
Widowiskowo - Sportowej - II etap
2007-2013
14. Renowacja z poszerzeniem funkcji
Ośrodka Harcerskiego
2007-2013
15. Zagospodarowanie terenu po
Spółdzielni Inwalidów "Laski" w
Witeradowie
2007-2013
29
Działanie 3.2; 3.3.1
Priorytet I
Działanie 1.1.
ZPORR Priorytet III
Działanie 3.2; 3.3.1
Priorytet I
Działanie 1.2.
ZPORR Priorytet III
Działanie 3.2; 3.3.1
Priorytet I
Działanie 1.1.
ZPORR Priorytet III
Działanie 3.2; 3.3.1
Priorytet I
Działanie 1.1.
ZPORR Priorytet III
Działanie 3.3.1.
Priorytet I
Działanie 1.4.
ZPORR Priorytet III
Działanie 3.3.1.
Priorytet I
Działanie 1.4.
ZPORR Priorytet III
Działanie 3.2; 3.3.1
Priorytet I
Działanie 1.2.
ZPORR Priorytet III
Działanie 3.3.1.
ZPORR Priorytet III
Działanie 3.2; 3.3.1
Priorytet I
Działanie 1.2; 1.4
ZPORR Priorytet III
Działanie 3.2.
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
1.4.2 Kwalifikacja gminy w zakresie lokalizacji do występowania o finansowanie zadań
ze środków Unii Europejskiej.
Projekty z działania 3.1. muszą spełniać kryteria demograficzne dotyczą inwestycji
realizowanych na terenach miejscowości, liczących nie więcej niż 20.000 mieszkańców, w
przypadku projektów z zakresu kultury i turystyki, inwestycje zlokalizowane na terenie
miejscowości od 5.000 do 20.000 mieszkańców (poniżej 5.000 mieszkańców jeżeli stanowią
lokalne ośrodki rozwoju).
W ramach działania 3.1. będą realizowane projekty na terenie miejscowości Witeradów liczącej
931 mieszkańców i miejscowości Rabsztyn liczących 123 osoby. miejscowości wchodzą w
skład Gminy Olkusz obejmującej 12.758 mieszkańców.
W tym zakresie projekty spełniają kryteria aplikowania o środki inwestycyjne w ramach
ZPORR Priorytet III działanie 3.1. Obszary wiejskie.
Dla aplikowania do ZPORR Priorytet III Działanie 3.2. opracowany zostanie również Lokalny
Program Rewitalizacji Gminy Olkusz, na podstawie i w oparciu o Uzupełnienie ZPORR
Załącznik 2, Gmina Olkusz w ramach Powiatu Olkuskiego spełnia warunki dotyczące prawnych
aspektów aplikowania o środki w ramach działania 3.2. priorytetu III ZPORR.
30
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
MAPA OBSZARÓW WSPARCIA DO DZIAŁANIA 3.2 „OBSZARY PODLEGAJĄCE
RESTRUKTURYZACJI”.
Powiaty spełniające jednocześnie przynajmniej dwa, z następujących kryteriów:
- średnia stopa bezrobocia w latach 1999-2001 równa lub większa od 15 %
- średni udział pracujących w przemyśle w latach 1999 – 2001 powyżej 30 %
- spadek liczby pracujących w przemyśle w relacji do spadku pracujących ogółem
w latach 1999 – 2001 powyżej 50 %
31
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Wykaz powiatów spełniających kryteria – według stanu podziału terytorialnego na dzień
31 grudnia 2001 r.*
12
Powiat olkuski
1
1 – spełnia warunek
0 – nie spełnia warunku
Do programu ZPORR Priorytet III Rozwój Lokalny, Działanie 3 - Obszary podlegające
restrukturyzacji Gmina Olkusz w chwili obecnej przewiduje aplikowanie w latach 2004 - 2006
oraz przyszłościowo w latach 2007 - 2013. W miarę zmiany statusu terenów objętych celami
tego działania w stosunku do możliwości aplikowania zostanie to ujęte w aktualizacji Planu
Rozwoju Lokalnego Gminy Olkusz.
Aplikacja do Zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego w ramach
działania 3 - Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe w tym:
poddziałanie 3.3.1. - Rewitalizacja obszarów miejskich, decyzją Kierownictwa Urzędu Miasta i
Gminy Olkusz powołano zespół autorski, który opracował Planu Rewitalizacji Obszarów
Miejskich Miasta Olkusza.
1.4.3 Organizacja administracyjna gminy w zakresie realizacji Planu Rozwoju
Lokalnego.
Plan Rozwoju Lokalnego opracowany został na podstawie zadań przyjętych w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym oraz wniosków i propozycji do budżetu gminy składanych przez
sołectwa, przewodniczących osiedli oraz radnych wchodzących w skład Rady Miejskiej w
Olkuszu. Jak wynika z ustawy o samorządzie gminnym, mieszkańcy gminy tworzą wspólnotę
samorządową będącą gminą o określonym terytorium. W celu wykonywania powierzonych
władzom samorządu gminnego zadań publicznych oraz zaspakajaniu zbiorowych potrzeb
wspólnoty, w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz stworzono system organizacyjny zajmujący się
określonymi dziedzinami potrzeb wspólnoty. W schemacie organizacyjnym Urzędu działają
takie wydziały jak między innymi:
* Wykaz powiatów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Działania 3.2. sporządzony został zgodnie z podziałem terytorialnym
obowiązującym w dniu 31 grudnia 2001 r. Obszary, które po tej dacie zmieniły swoją przynależność administracyjną (ze względu na utworzenie
nowego powiatu czy zmianę granic administracyjnych), a przed wprowadzeniem zmiany podziału terytorialnego kwalifikowałyby się do
wsparcia w ramach Działania 3.2. ZPORR zgodnie z załączoną mapą, mogą ubiegać się o wsparcie w ramach ww. Działania.
32
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
- Wydział Ochrony Środowiska i Terenów Rolnych realizujące zadania z zakresu Prawa
Ochrony Środowiska. Jednym z podstawowych zadań wynikających z tego prawa jest
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. WOŚiTR opracował Program ochrony
środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz oraz Studium wykonalności gospodarki ściekowej
Miasta i Gminy Olkusz. Zgodnie z tymi dokumentami zostały wytypowane zadania do realizacji
ujęte w projektach w poszczególnych latach i określające kierunki pozyskiwania środków
finansowych na ich realizację.
- Wydział Urbanistyki i Architektury realizuje zadania objęte ustawą o zagospodarowaniu
przestrzennym. Wydział ten realizuje potrzeby miasta i gminy w zakresie kształtowania
zagospodarowania gminy oraz identyfikuje potrzeby w tym zakresie, ustalając przeznaczenie
terenu zgodnie z jego potrzebą i wizerunkiem urbanistycznym.
- Wydział Inwestycji i Remontów przygotowuje dokumentację techniczną i projektową dla
zadań inwestycyjnych i remontowych miasta i gminy, oraz czuwa nad jego realizacją w
kontekście rzeczowym i finansowym.
- Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem oraz Wydział Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej do chwili obecnej był włączany w zakresie przygotowania i realizacji zadań
inwestycyjnych w zakresie konkretnych indywidualnych potrzeb wynikających ze specyfiki
konkretnego projektu. W Planie Rozwoju Lokalnego będzie współpracował w zakresie
projektów dotyczących budownictwa mieszkaniowego i dróg lokalnych wewnątrz osiedlowych
i gospodarki energetycznej oświetlenia ulicznego.
- Referat Zamówień Publicznych czuwa nad stroną formalno-prawną przestrzegania prawa
zamówień publicznych w zakresie finansowania realizowanych projektów.
- Referat Integracji Europejskiej jest odpowiedzialny za terminowe przygotowanie
dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do opracowania projektu,
przygotowuje projekt i kompletuje wnioski o środki finansowe w zakresie środków
europejskich jak i krajowych. Po pozytywnej kwalifikacji i otrzymaniu promesy na środki
finansowe pilotuje zgodność procedury przetargowej z wymogami programowymi pozyskanych
funduszy, sprawuje funkcję menadżera projektu w trakcie jego realizacji jak i po zakończeniu
monitorując trwałość projektu.
Nad realizacją zadań poszczególnych Wydziałów i Referatów czuwa Kierownictwo Urzędu
Miasta i Gminy poprzez sprawozdawczość i bieżącą relację na cotygodniowych posiedzeniach
Kierownictwa. Poprzez protokoły z posiedzeń Kierownictwa urzędu, Referat Integracji
Europejskiej ma wgląd co do relacji poszczególnych Wydziałów. W skład Kierownictwa
33
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Urzędu Miasta i Gminy Olkusz wchodzą: Burmistrz MiG Olkusz, Z-cy Burmistrza, Skarbnik
MiG Olkusz i Sekretarz MiG Olkusz.
Po przygotowaniu projektu i akceptacji przez Burmistrza Miasta i Gminy, projekt opiniuje
Komisja Rozwoju Rady Miejskiej. Zaopiniowany pozytywnie projekt wprowadzony do budżetu
Miasta i Gminy jest zatwierdzony do realizacji przez Radę Miejską MiG Olkusz.
W trakcie realizacji projektu Rada Miejska Miasta i Gminy Olkusz, zgodnie z ustawą o
samorządzie gminnym sprawuje funkcję decyzyjno-kontrolną, powierzając funkcję
wykonawczą Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz.
Plan Rozwoju Lokalnego opracowany został przez Referat Integracji Europejskiej na podstawie
danych zebranych przez powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Zespół
Zadaniowy ( pokazany na poniższym schemacie organizacyjnym UMiG Olkusz). W skład
Zespołu Zadaniowego weszli przedstawiciele Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Olkusz:
- Referatu Integracji Europejskiej
- Referatu Analiz i Kontroli Budżetu
- Wydziału Inwestycji i Remontów
- Wydziału Rozwoju i Promocji
- Wydziału Ochrony Środowiska i Terenów Rolnych
- Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Ponadto do opracowania wykorzystano materiały udostępnione przez:
- Wydział Urbanistyki i Architektury
- Wydział Spraw Obywatelskich.
Opisane powyżej funkcje organizacyjne i administracyjne ilustruje przedstawiony poniżej
schemat organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.
34
Komunalnej i Mieszk.
35
Wydział Ochrony Śr.
i Terenów Rolnych
i Architektury
Wydział Urbanistyki
i Gospodarki Mieniem
Wydział Geodezji
KO
KA
KG
MOSiR
MOK
SZE
SO
S
Powiatowa i Miejska MBP
Biblioteka Publiczna
Ośrodek
OPS
Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
Miejski
Ośrodek Kultury
Samorządowy
Zespół Edukacji
KK
Wydział Gospodarki
Wydział
Z-ca Burmistrza
ds społecznych
Spraw Obywatelskich
KI
K
Inwestycji i Remontów
Wydział
Z-ca Burmistrza
ds komunalnych
BR
Wydział Rozwoju
i Promocji
SM
Straż Miejska
Zespoły Zadaniowe
USC
BI
BM
BH
BZ
Urząd
Stanu Cywilnego
Referat
Integracji Europejskiej
Zabytków
Miejski Konserwator
Samodzielne st.
ds. BHP
Referat
Zamówień Publicznych
Referat Kontroli i
BK
Audytu Wewnętrznego
BP
BC
Wydział Zarządzania
Kryzysowego
Biuro Prawne
B
Burmistrz
Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu
BN
BO
BA
Pełn. ds. Ochrony
Danych Osobowych
Pełn. ds. Profilakt.
rozw. Probl. Alkohol.
OG
OR
O
Pełn. ds. Ochrony
Informacji Niejawnych
Wydział
Ogólny
Wydział
Organizacyjny
Sekretazrz
Miasta i Gminy
Referat Analiz
i Kontroli Budżetu
Wydział
Podatków i Opłat
F
FR
FB
FP
Rachunkowości
Wydział
Skarbnik
Miasta i Gminy
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
II AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA OBSZARU
OBJĘTEGO OPRACOWANIEM
2.1 Dane geograficzno-administracyjne gminy.
Obszar objęty opracowaniem obejmuje teren administracyjny Miasta i Gminy Olkusz zgodnie z
podziałem administracyjnym Województwa Małopolskiego. Ilustruje to mapa pokazująca
usytuowanie Powiatu Olkuskiego na tle Województwa Małopolskiego oraz Gminy Olkusz na
tle Powiatu Olkuskiego, w skład którego wchodzi Miasto i Gmina Olkusz.
POWIAT OLKUSKI – w układzie WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO
36
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
GMINA OLKUSZ – w układzie POWIATU OLKUSKIEGO
Wolbrom
Klucze
Trzyciąż
Bolesław
Bukowno
OLKUSZ
Miasto i Gmina Olkusz leży na terenie Powiatu Olkuskiego, jest największą Gminą Powiatu,
obejmując jego południowo-środkowy obszar.
Gmina Olkusz sąsiaduje z wszystkimi gminami Powiatu Olkuskiego stanowiąc jakby jego
centrum. Powiat Olkuski leży na granicy Województwa Małopolskiego i Województwa
Śląskiego.
W skład administracyjny gminy wchodzi miasto Olkusz oraz 19 sołectw: Bogucin Mały,
Braciejówka, Gorenice, Kogutek, Kosmolów, Niesułowice, Olewin, Pazurek, Podlesie
Rabsztńskie, Rabsztyn, Osiek, Sieniczno, Troks, Witeradów, Zawada, Zederman, Zimnodół,
Żurada, Wiśliczka.
Miasto i Gmina Olkusz leży w północno-zachodniej części województwa małopolskiego.
Olkusz umiejscowiony jest na styku Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Wyżyny Śląskiej.
Geograficznie należy do Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, zwanej od formacji
geologicznej Jurą (180-130 mln. lat temu ). Jednak Olkusz i jego najbliższe okolice znajdują się
37
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
na wrzynającym się w Jurę, składającym się z dolomitów progu tektonicznym powstałym w
okresie geologicznym - triasie (220-180 mln lat temu).
Najwyższym punktem wysokościowym regionu olkuskiego jest góra pod Gorenicami zwana
Wysokimi Przymiarkami (482,6 m n.p.m.). Góra Pomorska stanowi zachodnią krawędź
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej tzw. kuestę ( przebiega ona wzdłuż linii wyznaczonej
przez miejscowości Chechło - Klucze - Pomorzany - Żurada). Rynek Olkusza usytuowany jest
na wzniesieniu około 359 m n.p.m.
Charakterystycznym elementem krajobrazu Jury są skalne ostańce oraz powstałe w wyniku
zjawisk krasowych jaskinie i wywietrzyska. Ich największe nagromadzenie występuje na terenie
Pomorzan tzw. "Skałki Pomorzańskie" i Rabsztynie "wzgórze zamkowe". 70% jaskin
znajdujących się w Polsce leży na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.
Powierzchnia gminy wynosi 150 km2, z czego na miasto Olkusz przypada 25 km2.
Przewagę na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a więc i naszym terenie, mają
wiatry zachodnie. Średnie roczne opady na terenie gminy to około 700-800 mm.
Średnia temperatura najzimniejszego miesiąca, stycznia, wynosi -3 ºC, a najcieplejszego, lipca,
17,5 ºC. Średnia temperatura roku wynosi 7 ºC. Z uwagi na wyższe położenie geograficzne
miasta w stosunku do terenów przyległych, temperatura jest na jego terenie nieco niższa.
38
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Tereny należą do dorzecza Wisły. W sąsiednich gminach bierze swój początek wiele rzek
polskich np. Biała Przemsza ma źródła pod Wolbromiem, jej dopływ Biała swe źródła ma na
Pustyni Błędowskiej, w Woli Kocikowej źródła ma Pilica. Z tego samego miejsca co Biała
Przemsza rozpoczyna swój bieg Szreniawa. W Trzyciążu swój bieg zaczyna rzeka Dłubnia, w
Sułoszowej dobrze znany Prądnik.
Spod Sieniczna wypływa olkuska rzeka Baba dla której dopływem jest Witeradówka zwana
również rzeką Miłą. Baba znika na długości 5 km, co jest typowe dla terenów Jury, żeby znów
wypłynąć w zachodniej części dawnej Pustyni Starczynowskiej, gdzie w dalszym biegu wpada
do rzeki Sztoły. Na skutek działalności górniczej rzeka Baba niestety zanika, fakt taki miał
miejsce pierwszy raz w 1556 roku. Zaprzestanie działalności górniczej ma przywrócić jej
pierwotny stan.
Tereny, poza nielicznymi stawami, nie obfitują w otwarte zbiorniki wodne.
2.2 Charakterystyka ekonomiczno-społeczna i gospodarcza gminy.
Początek ubiegłego stulecia przyniósł miastu czas wzrostu gospodarczego. Wtedy właśnie
otwarto w Olkuszu Fabrykę Naczyń Emaliowanych. Dwudziestolecie międzywojenne to
kolejny okres ożywienia gospodarczego miasta. Wówczas władze miejskie postawiły na rozwój
Olkusza, wykorzystując unikatowe walory środowiska. Pierwsze dziesięciolecie po II wojnie
światowej było dla miasta czasem zastoju. Dopiero uruchomienie kopalń rud cynku i ołowiu w
latach pięćdziesiątych spowodowało przełamanie regresu i pobudziło koniunkturę.
Do czasu zmian gospodarczo-politycznych w kraju Fabryka Naczyń Emaliowanych i kopalnie
rud cynku i ołowiu obok mniejszych towarzyszących firm jak Olkuska Fabryka Wentylatorów,
Olkuskie Przedsiębiorstwo Budowlane stanowiło podstawowe jednostki zatrudnienia i
zarobkowania dla lokalnej ludności gminy i gmin sąsiednich. Upadek gospodarczy przemysłu
oraz wybudowanie osiedla mieszkaniowego stanowiącego zaplecze mieszkaniowe dla niedaleko
położonej Huty Katowice i Koksowni "Przyjaźń", spowodowało utratę miejsc pracy ludności
oraz przyczyniło się do ponad 19,4% stopy bezrobocia na terenie gminy.
Poniższe wykresy i zestawienia charakteryzują sytuację mieszkańców gminy w odniesieniu do
poziomu bezrobocia w Powiecie Olkuskim.
39
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Wiek
15 - 17
18 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 59
60 i 64
Liczba
0
1239
1239
804
828
81
8
Struktura wiekowa
81 80
828
1239
15 - 17
18 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 59
60 i 64
804
1239
40
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Struktura wg. wykształcenia.
Wykształcenie
wyższe
policealne i średnie zawodowe
średnie LO
zasadnicze
gimnazjum i poniżej
Liczba
369
1499
399
1198
734
Wyższe
Policealne i Średnie zawodowe
Średnie LO
Zasadnicze
Gimnazjum i poniżej
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Wyższe
Policealne i
Średnie
zawodowe
Średnie LO
41
Zasadnicze
Gimnazjum i
poniżej
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Struktura wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach.
Miesiące
do 1
1-3
3-6
6 - 12
12 - 24
Powyżej 24
Liczba
300
475
428
731
819
1446
1600
1400
1200
1000
do 1
800
1-3
600
3-6
6 - 12
400
12 - 24
200
powyżej 24
powyżej 24
12 - 24
6 - 12
3-6
1-3
do 1
0
Dzisiejszy Olkusz utrzymał swoje znaczenie w regionie jako centrum administracyjne, naukowe
i kulturalne i gospodarcze gminy i powiatu. Drugim niewykorzystanym atutem regionu jest jego
unikatowe środowisko geograficzne, przyrodnicze i historyczne stanowiące podłoże dla
przyszłych kierunków rozwoju lokalnego.
42
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Tereny wiejskie gminy nie są terenami rolniczymi w zakresie produkcji rolnej o znaczeniu
gospodarczym. Bardzo niska klasa gleb, V i VI klasy oraz odchodzenie przez lata od produkcji
rolnej, poprzez migrację ludzi ze wsi do dobrze prosperującego przemysłu, nie rozwinęło na
tych terenach działalności rolniczej. Istniejące gospodarstwa rolne funkcjonują w zakresie
zaspakajania potrzeb własnych ich właścicieli.
2.3 Środowisko krajobrazowe i przyrodnicze obszaru.
Opisane powyżej walory jurajskie i indywidualność geograficzną terenu gminy byłyby
niekompletne jeżeli pominiemy walory środowiskowe i przyrodnicze naszego terenu.
Duże zalesienie, względnie małe zagęszczenie ludności (gminy okoliczne Pilica i Żarnowiec)
pozwoliły zachować ziemi olkuskiej wartości przyrodnicze.
Ze zwierzyny łownej nasze pola i lasy zamieszkują zające, dziki i sarny. W okolicach Pustyni
Błędowskiej a więc tuż za terenem Rabsztyna i Pomorzan, obserwuje się pojedyncze łosie. W
tej samej okolicy spotkać można przedstawicieli gryzoni którymi są bobry, jeszcze kilkanaście
lat temu już ich nie widywano. Norki, wiewiórki, piżmaki, jenoty i nieliczne gronostaje również
stają się coraz bardziej widocznie co świadczy, że ich populacja wzrasta. Na ziemi olkuskiej
występuje 19 gatunków nietoperzy (z 21 gatunków zarejestrowanych w Polsce), w tym bardzo
rzadko spotykany nocek orzęsiony, który po raz pierwszy w naszym kraju został rozpoznany w
Jaskini Racławickiej, zaledwie kilkanaście kilometrów od Olkusza w kierunku Krakowa. Z
ptaków spotyka się puchacze, bociany białe a nawet, w ostatnich latach odkryto stanowisko
lęgowe w okolicach Lasek, bociana czarnego.
Z gadów natknąć się można na żmiję zygzakowatą, zaskrońca i padalca. Bardzo licznie
występuje jaszczurka zwinka. Z okazów płazów spotkać można salamandrę ( Ojcowski Park
Narodowy - pomimo iż niektórzy naukowcy w to powątpiewają ). Oprócz traszki grzebieniastej
i zwyczajnej, odkryto jedno wyspowe stanowisko bardzo rzadkiej traszki górskiej, która znana
jest z terenów w Czernej i Dulowej w kierunku Chrzanowa. Występuje również kilka gatunków
żab i ropuch. Z pośród ryb najważniejszy to pstrąg potokowy. Ocenia się, że teren Jury
zamieszkuje ponad 15 tys. gatunków owadów, czyli połowa z wszystkich znanych w Polsce.
Występuje tu aż 80% ze wszystkich znanych gatunków czerwców. Ewenementami na skalę
kraju są występujące dwa gatunki chrząszczy, w jaskiniach Sokolich Gór. Na terenie Jury,
głównie w okolicach Ojcowa ( kilkanaście km od Olkusza) jest wiele stanowisk owadów
górskich. Na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej (jak również nazywana jest Wyżyna
Krakowsko-Częstochowska) spotyka się nawet owady charakterystyczne dla terenów
43
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
stepowych np. submedyterraneńska kózka. Na otwartych polach całego pasma Wyżyny
występują 124 gatunki motyli dziennych ( to o 1/3 mniej niż 150 lat temu ), wśród nich niegdyś
spotykany bardzo często a dziś niezwykle rzadko paź żeglarz. Z motyli nocnych należy
wymienić niezwykle rzadką ćmę trupią główkę, będącą największym przedstawicielem tej
grupy motyli w polsce.
Szata roślinna nie jest mniej bogata od fauny i flory występującej na terenach Wyżyny
Krakowsko-Wileńskiej i ziemi olkuskiej.
Stwierdzono tu występowanie ponad 1300 gatunków roślin naczyniowych. Do roślin objętych
całkowitą ochroną i bardzo silnie zagrożonych wyginięciem należą: krajowy endemit warzucha polska ( okolice źródeł Centurii), paproć języcznik zwyczajny, należące do gatunku
storczykowatych - kruszczyk drobnolistny i kruszczyk siny oraz storczyk krwisty, goryczuszka
wczesna. Stanowisko na Starym Olkuszu ma chroniona sasanka. Z winy wywołanego
działalnością górniczą leju depresyjnego , na terenie gminy Olkusz zagrożonych wyginięciem są
głównie rośliny środowiska bagiennego i torfowego. Tereny Pazurka, to miejsce występowania
86 gatunków mszaków.
Ponad 35% terenu Powiatu Olkuskiego to lasy, głównie iglaste. W wielu skupiskach leśnych
zachowała się buczyna karpacka (głównie okolice Pazurka i Gorenic). Po wielkich pożarach
lasów w latach 90-tych posadzono wiele drzew liściastych, zwłaszcza brzozy. Jeszcze do
niedawna za ewenement uważano występowanie na terenach Ojcowskiego Parku Narodowego
brzozę ojcowską.
2.4 Walory turystyczne, kulturowe i zawarty w nich potencjał gospodarczy.
Walory turystyczne to podstawowy potencjał do wykorzystania w rozwoju gospodarczym
gminy. Podstawowe walory turystyczne jakie posiada Gmina Olkusz mieszczą się w:

walory turystyczne przyrodnicze, geograficzne, kulturowe takie jak:
- duży udział powierzchni lasów i gruntów leśnych w powierzchni gminy 6 807 ha (45,2%
całej powierzchni regionu)
- duży udział powierzchni łąk i pastwisk w powierzchni gminy 253 ha (1,7% powierzchni
całego regionu)
- udział powierzchni gruntów rolnych i sadów w powierzchni gminy 6 402 ha ( 42,5% całej
powierzchni regionu)
44
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
- udział pozostałych gruntów i nieużytków w powierzchni gminy 1 604 ha (10,6% całej
powierzchni regionu)
- walory krajobrazowe wynikające z położenia na obszarze Jury i specyfika niepowtarzalności
krajobrazu, skalne ostańce, jaskinie, wietrzeliska, zróżnicowanie wysokościowe terenów
- zabytki przyrodnicze w tym fauna, flora, szata roślinna
- bardzo duży dorobek historyczny i kulturalny miasta i gminy jako Srebrnego Miasta
- dobrze zachowane zabytki historyczne
- duża liczba targów, wystaw, imprez odbywających się w ciągu roku w gminie i gminach
sąsiednich
- szlaki turystyczne piesze, rowerowe, konne

stan środowiska naturalnego, jego czystość i rezultaty działań w zakresie środowiska
naturalnego

dostępność komunikacyjna :
- samochodowa
- autobusowa
- kolejowa
- możliwość wykorzystania transportu samolotowego
- turystyczne środki transportu w regionie.
45
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Analiza powyższych walorów pod kątem kierunku ich wykorzystywania pozwala na założenie,
że przyjęcie przez władze miasta kierunek rozwoju lokalnego z wykorzystaniem walorów
turystycznych jest prawidłowy i posiada wymagany potencjał gospodarczy.
Bardzo duże znaczenie w kierunku rozwoju turystycznego ma charakter i walory krajobrazowe i
turystyczne gmin sąsiadujących z Gminą Olkusz jak i bliskie położenie Krakowa, Ojcowa,
Krzeszowic, Zawiercia i Wyżyny Śląskiej. Jako już w chwili obecnej największe centrum
administracyjne i edukacyjne, region olkuski ma dużą szansę zostać bazą turystyczną,
noclegową i rozrywkową w przemyśle turystycznym i w "przemyśle czasu wolnego".
Największe walory przyrodniczo-krajobrazowe, rzeźba terenu, zjawiska krasowe i pomniki
przyrody:
Park Krajobrazowy Orlich Gniazd - największy park krajobrazowy na terenie Jury
Krakowsko-Częstochowskiej. Obejmuje 492 ha północnej części Gminy Olkusz około 1%
ogólnej powierzchni parku. Charakterystyczną cechą tego parku są liczne grupy skał
wapiennych. Bardzo ciekawym elementem tego parku są pochodzenia rzecznolodowcowego
duże obszary piaszczyste. Ponadto park obejmuje liczne ruiny wybudowanych w XIV wieku
zamków obronnych ( zamek w Rabsztynie ) oraz 350 jaskiń i schronisk skalnych wietrzelin.
Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie - dominującym elementem są jary i dolinki
krasowe. W obrębie gminy leży 2 137 ha co stanowi 49% jego ogólnej północno-wschodniej
powierzchni.
Parki Krajobrazowe - zajmujące wraz z otulinami 9 271 ha czyli 62% powierzchni gminy.
Pomniki przyrody - 32 pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej obejmują np. lipę
drobnolistną, lipę szerokolistną, kasztanowca zwyczajnego, buka zwyczajnego, ostańce, bloki
skalne, ściany skalne, grupy ostańców, grupy głazów i skałek, grupy bloków skalnych i brył,
źródła rzek.
W przyszłości na terenie gminy planowane jest utworzenie rezerwatów przyrody "Januszkowa
Góra" oraz "Pazurek".
Projektowany rezerwat "Januszkowa Góra" to teren o powierzchni 36 ha z otuliną o
powierzchni 58 ha. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych ekosystemów leśnych z
drzewostanem bukowo-jadłowym oraz stanowisk roślin chronionych. Najwyższe wzniesienie
rezerwatu 450 m n.p.m.. Na tym obszarze położonych jest 12 schronisk skalnych i jaskiń
46
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
( Januszkowa Szczelina to najgłębsza jaskinia na całej jurze). Rezerwat obejmie 180 gatunków
roślin naczyniowych w tym 26 objętych ochroną prawną. Wśród tych gatunków znajdzie się
również bardzo rzadki grzyb purchawica olbrzymia.
Rezerwat "Pazurek" projektowany jest na powierzchni 185 ha. Ochroną objęte zostaną naturalne
ekosystemy leśne z gatunkami roślin rzadkich i chronionych. Teren ten jest bardzo urozmaicony
wysokościowo od 350 m n.p.m. do 441 m n.p.m. z skałkami wapiennymi o różnych kształtach i
formach. Na całym terenie występują wyraźne grzbiety skalne o łagodnych stokach. Ochrona
obejmie 290 gatunków roślin naczyniowych o czrakterze górskim z 21 gatunkami objętymi
ochroną prawną. Na terenie rezewatu znajdzie się ścieżka dydaktyczna ukazująca przekrój
jurajskiej roślinności.
Projektowane jest również utworzenie obszaru chronionego krajobrazu "Doliny Rzeki Sztoły"
na powierzchni 63 ha. Na tym obszarze krajobrazowo najpiękniejsze tereny to odcinek rzeki
Sztoły, meandry i rozlewiska. piaszczyste brzegi doliny rzecznej pokryte są murawami
napiaskowymi i kserotermicznymi, przechodzącymi w leśne zbiorowiska borowe.
Na terenie i w okolicach gminy znajdują się ponadto:
- cieki wodne ( rzeki Baby, rzeki Sztoły, rzeczki Witeradówki, i inne opisane powyżej).
- Pustynia Starczynowska i Pustynia Błędowska - obszar występowania piasków śródlądowych,
obecnie prawie całkowicie porośnięty.
- jaskinie i schroniska skalne - Jaskinia Zamkowa, Januszkowa Szczelina, Schronisko nad
Januszkową Szczeliną, Schronisko na Januszkowej Górze, Schronisko w Polesiu, Schronisko
ze żwirem, Jaskinia Potrójna, Schronisko ze szpatem, Schronisko pod Szczytem Januszkowej
Góry, "Szpaciarnia" w Januszkowej Górze, Schronisko z piętrami, Jaskinia Podwójna.
Dorobek historyczny i kulturowy będący walorami antropogenicznymi stanowi atrakcje
turystyczne powstałe na skutek działalności człowieka.
Historia miasta zaczyna się już 700 lat p.n.e. kiedy to już na naszym terenie istniały zalązki
działalności górniczej. Według przekazu Jana Długosza w 1184 roku założono probostwo
Olkuskie na terenie dzisiejszego Starego Olkusza. Obecne centrum Olkusza powstało w połowie
XIII wieku. Olkusz przez stulecia był bardzo ważnym ośrodkiem przemysłowym i kulturalnym.
O jego randze w historii Polski świadczy wiele istniejących do dziś zabytków i informacji
historycznych. Pierwsze zapiski o górniczej działalności i srebrze z Olkusza pochodzą z XI
wieku
Wspomina historia o dużym znaczeniu Olkusza w działalności Bolesława Wstydliwego,
założyciela wsi Bolesław będącej obecnie siedzibą sąsiedniej gminy. Nie omija również
47
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
wzmianek o Władysławie Łokietku dla którego Olkusz był bardzo ważnym miastem. W XIII
wieku istniał szlak handlowy mówiący o wywożeniu ołowiu z Olkusza na Śląsk, do Miśni, na
Węgry, na Morawy i do Czech. W XIV i XV wieku Król Kazimierz Wielki rozbudował w
Olkuszu nie tylko kościół (obecna bazylika), ale kontynuował rozpoczęte przez Wacława II
Czeskiego otaczanie miasta murami obronnymi. Budowa murów obronnych została zakończona
już za czasów Władysława Warneńczyka. Olkusz oparł się wielu najazdom między innymi
husyckim. W 1363 gościł w Olkuszu król Czech i cesarz Niemiec Karol IV. pierwsza ordynacja
górnicza pochodzi z 1374 roku wydana przez królową Węgier mającą regentkę w Polsce
Elżbietę Łokietkównę, siostrę Kazimierza Wielkiego. W 1387 roku król Kazimierz Jagiełło
erygował w Olkuszu klasztor Augustianów przy którym wzniesiono kolejny kościół. Król
Kazimierz Jagiełło w Olkuszu był z wizytami najmniej trzy razy. Przed wojną z zakonem i
Bitwą pod Grunwaldem Jagiełło zwolnił mieszczan olkuskich z ceł w komorach królewskich i
opłat za korzystanie z mostów w całym królestwie. Cała ta historia jest nierozerwalna z
dziejami Krakowa. Z Olkusza pochodzili Janowie, którzy profesorowali w XV wiecznej
Akademii Krakowskiej.W 1408 roku zamieszkał w Olkuszu Piotr Kopernik dziad Mikołaja
Kopernika. Od innych sławnych astronomów olkuskich takich jak Marcin Bylica, Stanisław
Bylica i Marcin Biem największym astonomem Polski i świata w tamtych czasach był tylko
Mikołaj Kopernik.
Historia nie omija również związku Olkusza z Janem z Kęt, późniejszym święty Janem Kanty,
patronem ubogich i żebraków. Był on proboszczem olkuskiej parafii na przełomie 1439 i 1440
roku.
W 1490 roku z wizytą w Olkuszu pojawił się syn Władysława Jagiełły, Król Kazimierz
Jagiellończyk. Od 1426 roku istniał sąd górniczy a w 1505 roku król Jan Olbracht najważniejszą
ustawę dotyczącą olkuskiego górnictwa. Statut oprócz sądu przyznał gwarkom prawo do
wspólnego uchwalania laudów, podawał też przepisy na mocy których można było otworzyć
kopalnię, wyznaczał kary za nie uiszczanie obowiązkowych opłat.
W 1547 roku w Olkuszu był kolejny polski król Zygmunt August.
W XVI wieku otwarto w Olkuszu mennicę, która działała 20 lat w latach 1579 - 1601. Talary,
półtalary, trojaki i grosze z olkuskiego warsztatu menniczego cieszyły się dobrą reputacją, jako
wzorcowe, jeszcze długo po zamknięciu olkuskiego warsztatu. Na olkuskich monetach na
awersie umieszczano profil aktualnego władcy ( najpierw Stefana Batorego, później Zygmunta
III Wazy). Do XVII wieku Olkusz był najważniejszym miastem Małopolski, ustępował tylko
Krakowowi i Wieliczce. Jeszcze w I połowie XVII wieku olkuski ołów był eksportowany do
wielu, czasem odległych części Europy. Znaki olkuskich kopalń i hut znaleziono na bryłach
48
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
ołowiu znalezionych w okolicach Sankt Petersburga. potężne bryły ołowie od 50 do 150 kg
(kształtu ćwiartek koła) znalazł we wraku okrętu w pobliżu leżącej na Morzu Północnym wyspy
Texel, holenderski archeolog A.D.Vos. Zachowały się na nich znaki do złudzenia
przypominające olkuskie gmerki, a nawet jest wybita nazwa Ilkus.
W tym czasie zauważa się iż duża grupę olkuskich mieszczan stanowili przybili z Włoch.
W latach 1652-1653 w Olkuszu panowało morowe powietrze, zaraza spowodowała śmierć
wielu mieszkańców. Od tego czasu ludność Olkusza zaczęła się zmniejszać, w 1680 roku
przyszła kolejna fala zarazy.
W trakcie potopu szwedzkiego olkuscy górnicy zostali wywiezieni pod Częstochowę aby kopać
tunele do podłożenia ładunków i wysadzenia klasztoru. W trakcie wycieczki zginęli prawie
wszyscy wybici przez załogę jasnogórską pod wodzą Stefana Zamoyskiego. W tym czasie
kopalnie pozostawione bez dozoru zaczęła zalewać woda.
Lata 1655-57 to czas ciągłych kontrybucji, przemarszów wojsk obcych i własnych. Prócz
szwedzkich i austriackich przez ziemię olkuską przeszły wojska Czarnieckiego i Żegockiego.
Posługa na rzecz wojny nałożona na olkuszan również przyczyniła się do dalszego zubożenia
mieszczan i gwarków olkuskich.
Najbardziej miasto podupadło za czasów wojny północnej 1702-1721. Pomimo, że August Sas
w 1701 zapłacił składki z 24 szybów posiadanych wówczas nie uratowało i nie zachęciło
olkuskich gwarków.
Kolejne morowe powietrze w 1709 roku zabrało wielu olkuszan a pozostali wyemigrowali do
Bytomia i Tarnowskich Gór. W 1718 roku uległ zniszczeniu olkuski wodociąg, a w 1737 miał
miejsce ogromny pożar. W 1728 roku na polecenie króla Augusta II Sasa grupa kilku górników
zagranicznych została wysłana aby oszacować stan olkuskiego górnictwa. Zastali tylko 6
szybów nie zalanych wodą na całą wysokość.
Również drugi z Saksończyków August III w podpisanych "Pactach conventach" zobowiązywał
się dźwignąć olkuskie kopalnie z ruin.
W II połowie XVIII wieku olkuskie górnictwo próbowali ratować polscy magnaci i
przemysłowcy. Armia rosyjska gdy weszła do Polski w 1772 roku rozgrabiła i rabowała całą
Małopolskę wsie, miasta, dwory.
Ostatnim królem, który odwiedził Olkusz, był Stanisław August Poniatowski, było to 3 lipca
1787 roku. Władca chylącej się ku upadkowi Rzeczypospolitej, z troską przyjrzał się ruinom
dawnej świetności miasta.
W czasie zaborów Olkuszem mieli okazję władać wszyscy trzej zaborcy, najpierw Prusy, potem
Austriacy, na koniec Rosjanie. Powstanie listopadowe i powstanie styczniowe również
49
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
zaznaczyło tereny Olkusza i regionu licznymi walkami i udziałem mieszkańców w odzyskaniu
niepodległości
W 1885 roku powstanie kolei Iwanogrodzko-Dąbrowskiej i powstanie stacji kolejowej w
Olkuszu dało początek kolejnym kierunkom rozwoju gospodarczego. Zaczęto od papierni,
której tradycje sięgały XVI wieku wsi Starczynów i Grębienice a od XIX wieku Wierbka i
Klucze. Powoli wzrastało znaczenie miasta na co miała wpływ bliska obecność Krakowa.
Olkuskie środowisko artystyczne i kulturalne miało swój wkład do kultury z czasów Młodej
Polski. Powstała Miejska Szkoła Rzemieślnicza, Macierz Szkolna będąca założycielem chóru
"Hejnał". W kierunku rozwoju miasta pomyślano o wybudowaniu wodociągu i elektrowni.
Zarejestrowanie w 1907 roku przedsiębiorstwa pod nazwą Akcyjne Towarzystwo Olkuskie
Tłoczonych i Emaliowanych Wyrobów "Westen", dało kierunek rozwoju w XX wieku
przemysłu na terenie regionu olkuskiego. Obok przemysłu dającego pracę rośnie liczba ludności
a co za tym idzie szkół oraz organizacji typu drużyna skautowa "Sokół" i harcerstwo.
Z okazji bitwy pod Krzywopłotami w dwa lata po niej, Olkusz odwiedza jeszcze nie Marszałek,
ale brygadier Józef Piłsudski.
Gorący patriotyzm i odwaga mieszkańców jest widoczna aż do II wojny światowej, której
przebieg i wydarzenia nie ominęły miasta Tragiczne wydarzenia jakie miały tu miejsce są
czczone i upamiętniane do dzisiejszego dnia.
Dorobek historyczno-kulturalny - historia zaczyna się około 700 lat p.n.e. już wtedy istniały
w tym terenie zalążki działalności górniczej. W 1184 roku założono probostwo olkuskie na
terenie dzisiejszego Starego Olkusza. W połowie XIII wieku centrum miasta przeniesiono do
obecnego miejsca. Olkusz przez stulecia staje się ważnym ośrodkiem kulturalnym i
przemysłowym. O jego randze w historii Polski świadczy wiele wydarzeń historycznych i
pozostawionych przez czas zabytków i reliktów przeszłości. Do najważniejszych obiektów
zabytkowych terenu miasta i gminy Olkusz, należą:
Zabytki sakralne:
Bazylika pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu - gotycka budowla powstała na
przełomie XIII i XIV wieku. Z tego okresu pochodzi najstarsza część budowli stanowiąca
obecnie prezbiterium. W późniejszych latach dobudowano kaplicę św. Anny, kruchtę oraz
renesansową kaplicę Loretańską, wzorowaną na kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. W
bazylice znajduje się bardzo wiele zabytków np. krypta z grobem fundatora, olkuskiego
mieszczanina Stanisława Amendy , ołtarz z obrazem św. Andrzeja Apostoła , gotycki poliptyk z
50
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
końca XV wieku. W kaplicy św. Anny pamiątki związane z górniczą przeszłością miasta to
chrzcielnica wykonana pod koniec XVI wieku z olkuskiego ołowiu oraz okazały srebrny krzyż
gwarków. Najcenniejszym zabytkiem bazyliki są jednak organy. Wykonane na początku XVII
wieku przez niemieckiego twórcę Hansa Hummla. Szczególna wartość organów to zachowane
oryginalne mechanizmy i większość piszczałek z 1776 roku.
Kaplica cmentarna pod wezwaniem św. Jana Kantego - położona tuż przy Bazylice pochodzi z
pierwszej połowy XVIII wieku.
Kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja w Gorenicach - wzniesiony w 1673 roku
odnowiony w 1731, murowany, barokowy wraz z dzwonnicą murowaną z przełomu XVIII XIX wieku.
Układy staromiejskie:
Budynek magistratu - wzniesiony w 1833 roku jako siedziba władz miejskich, zajmujący
zachodnia ścianę rynku.
Domy mieszczańskie w Rynku - najstarsze i najciekawsze elementy mieszczańskiej zabudowy
zachowane nawet w poziomach piwnic. W poziomie parteru zachowane sklepienia pomieszczeń
oraz portale kamienne i ościeża okienne gotyckie, renesansowe i barokowe. Na elewacjach
przetrwały wykute w kamieniu gmerki olkuskich gwarków.
51
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Zabytki obronne:
Zrekonstruowana baszta - wraz z fragmentami murów obronnych położona w pobliżu Bazyliki
obok Rynku. Rekonstrukcja jest rozmiarów rzeczywistych baszty z XIV wieku.
52
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Ruiny zamku w Rabsztynie - zamek w stylu gotyckim wybudowany w połowie XIV wieku na
Szlaku Orlich Gniazd. Pozostałe obecnie ruiny staraniem władz są rekonstruowane w miarę
odkryć i badań archeologicznych na podstawie zachowanych reliktów. Corocznie podejmowane
są prace w celu uatrakcyjnienia tego miejsca, między innymi rekonstrukcje murów, budowa
mostu nad fosą.
Zabytki historyczno-geologiczne:
53
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Kopiec Kościuszki - położony jest w zachodniej części miasta przy ul. Sławkowskiej. Usypany
został w 1861 roku przez okolicznych mieszkańców dla uczczenia 44 rocznicy śmierci
Tadeusza Kościuszki.
Grodzisko na Starym Olkuszu - pozostałość po osadzie górniczej, grodzisko
wczesnośredniowieczne, ruiny kościoła pod wezwaniem św. Jana z zachowanym wałem i fosą.
Stanowisko archeologiczne w Witeradowie - pozostałości osady kultury przeworskiej.
Inne zabytki:
Batorówka - barokowa kamienica przy Rynku w Olkuszu, obecnie siedziba niewielkiego
Muzeum Regionalnego oraz olkuskiego oddziału PTTK.
Stary Cmentarz przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego - nekropolia z XIX wieku, na której
znajdują się najstarsze zachowane w mieście nagrobki.
Dworek Machnickich - dworek z połowy XVIII wieku w którym obecnie znajduje się galeria
Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych.
Resztki murów obronnych - znajdujące się przy Bazylice, autentycznie zachowane fragmenty
dawnych murów obronnych otaczających miasto.
Cmentarz Żydowski - nekropolia z XIX wieku, liczne stare macewy, część z nich jest w
pracowni konserwacyjnej.
Płyta Grobu Nieznanego Żołnierza - tablica pamiątkowa z 1920 roku umieszczona na terenie
przyległym do Bazyliki.
Sztolnia Ponikowska - urządzenie górnicze służące do odprowadzenia wody z eksploatowanych
pokładów galamintu.
54
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Muzea:
Muzeum regionalne PTTK - mieści się w "Batorówce" prezentuje obiekty archeologiczne, broń,
zabytki etnograficzne ze strojami ludowymi i narzędziami rolniczymi, eksponaty geograficzne,
numizmaty.
Muzeum Zbiorów Afrykanistycznych im. Bogdana Szczygła - to kolekcja eksponatów sztuki
ludowej i kultury materialnej ludów Afryki, przekazana przez olkuskiego podróżnika i autora
wydawnictw podróżniczych. Zbiory obejmują broń, stroje, maski rytualne, instrumenty
muzyczne oraz przedmioty codziennego użytku.
Muzeum pożarnictwa Ziemi Olkuskiej - upamiętniające fakt powstania w Olkuszu pierwszej w
Europie zorganizowanej straży ogniowej tzw. "brengardy" na przełomie XIV i XV wieku.
Obejmuje zbiór sprzętu, mundurów, odznaczeń i sztandarów strażackich, ekspozycję
geologiczną, etnograficzną i regionalną.
Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych (filia w Olkuszu) - prezentuje wystawy zbiorowe i
indywidualne plastyków. Celem biura jest eksponowanie i upowszechnianie współczesnej
plastyki polskiej, a także zapoznanie mieszkańców ze sztuką innych krajów i upowszechnianie
sztuki wśród mieszkańców. Biuro działa w zakresie oświatowo-dydaktycznym.
Imprezy kulturalne:
Elementem istotnym do wykorzystania w zakresie gospodarczym są liczne organizowane
cyklicznie imprezy kulturalne i targi organizowane na naszym obszarze. Większość
organizowanych imprez jest organizowanych w cyklu rocznym, są to jednak imprezy o zasięgu
lokalnym. Imprezą międzynarodową są organizowane Olkuskie Dni Muzyki Organowej i
Kameralnej z udziałem gości z polski i z zagranicy. Kolejną imprezą o zasięgu
ponadregionalnym jest ogólnopolski Turniej Szachowy. Z imprez regionalnych najważniejsze to
Turniej Rycerski, Koncert Bożonarodzeniowy, Spotkanie Animatorów Kultury, Ogólnopolski
Konkurs Recytatorski, Festiwal Piosenki, Festiwal Kultury - Teatralia, Międzywojewódzkie
Spotkania Taneczne - WOJTAN, INTER-EKO (Eko-plast, Eko-piosenka, Targi "Natura"),
Przegląd Zespołów Rockowych, Ogólnopolski Konkurs Literacki o "Gmerk Olkuski", Dni
Olkusza, Turniej tenisa Stołowego, "Scena teatru w walizce", Zlot pojazdów zabytkowych",
Festyn "Powitanie wakacji", Festyn "Pożegnanie wakacji", Turniej Wsi i Dożynki Gminne,
Letnie Koncerty Organowe, Ogólnopolski Festiwal kolęd i Pastorałek - eliminacje rejonowe,
Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Błyskawicznych, Ogólnopolski Gwiazdkowy Turniej
szachowy Dzieci i Młodzieży.
55
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Wszystkie elementy opisane w tym rozdziale tworzą ogromny kapitał gospodarczy stanowiący
podstawę dla rozwoju lokalnego gminy i określa kierunki rozwoju gminy w celu wykorzystania
już istniejącego potencjału w konkretnym scharakteryzowanym kierunku.
Z powyższych informacji wynika, że walory przyrodniczo-krajobrazowe stanowią bardzo
istotny element atrakcyjności turystycznej regionu.
Region o tak bogatej tradycji, historii i ogromnym dorobku kulturowym w połączeniu z
pięknym krajobrazem i bardzo ciekawym przyrodniczo terenem spełnia walory dla rozwoju
turystyki na ziemi olkuskiej.
Infrastruktura drogowa:
Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 94; 4 odcinki dróg o znaczeniu wojewódzkim w
tym: droga nr 791 Zawiercie - Olkusz, droga nr 783 Olkusz - Miechów, droga nr 791 Olkusz Trzebinia, droga nr 773 Sieniczno - Skała; 39 odcinków dróg powiatowych o długości 100 km i
139 dróg gminnych o długości 55 km.
Infrastruktura transportu kolejowego:
Przez teren gminy przebiega linia kolejowa do miejscowości Tunel oraz w kierunku Bukowna i
Jaworzna-Szczakowej; linia kolejowa hutnicza-szerokotorowa LHS.
Infrastruktura transportu lotniczego:
Gmina położona jest w pobliżu dwóch najważniejszych portów lotniczych południowej Polski:
- Kraków - Balice odległego o około 40 km
- Katowice - Pyrzowice odległego o około 40 km.
Wyposażenie terenów gminy w infrastrukturę komunikacji drogowej. kolejowej i lotniczej
powoduje dostępność w zakresie komunikacji regionu olkuskiego będącego bardzo ważnym
czynnikiem rozwoju. Dążenia do prawidłowego utrzymania istniejącego zasobu
komunikacyjnego oraz starania o jego rozbudowę są podstawowymi elementami rozwoju
gospodarczego we wszystkich dziedzinach gospodarki.
Infrastruktura ochrony środowiska:
Na stan środowiska regionu wpływa między innymi działalność górnicza (dwie kopalnie) oraz
emisja zanieczyszczeń z okolicznego Górnego Śląska. W ostatnich latach ten negatywny wpływ
został poważnie ograniczony poprzez różnego rodzaju działania podjęte w zakresie gospodarki
56
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
poszczególnych przedsiębiorstw, jak i przez działania władz samorządowych w zakresie
gospodarki komunalnej.
Zaopatrzenie w wodę - podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę są wody podziemne
odpompowywane z wyrobisk górniczych rud cynku i ołowiu i uzdatniane w Zakładzie
Uzdatniania Wody Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu oraz
lokalne ujęcia głębinowe e miejscowościach Troks, Braciejówka, Podlesie Rabsztyńskie,
Gorenice, Kosmolów, Zadole Kosmolowskie. W związku z planowanym zamknięciem kopalń
podjeto działania zapewniające dostawy wody z innych źródeł. Działania te całkowicie
gwarantują zapewnienie dostawy wody. Miasto i gmina posiada pełną sieć wodociągową.
Odprowadzenie ścieków komunalnych - miasto Olkusz jest skanalizowane w 87%. W chwili
obecnej realizowany jest program objęcia siecią kanalizacji sanitarnej terenów wiejskich gminy,
w latach 2004-2005 zakończony zostanie II etap budowy kanalizacji sanitarnej we wsi
Witeradów. Z pozostałych terenów w chwili obecnej wywóz ścieków komunalnych opiera się
na bezodpływowych zbiornikach na ścieki i opróżnianiu ich wozami asenizacyjnymi.
Oczyszczeniem ścieków zajmuje się istniejąca Oczyszczalnia ścieków w Olkuszu pracująca w
układzie mechaniczno-biologiczno-chemicznym o przepustowości 9000 m3/dobę w chwili
obecnej eksploatowana na poziomie 5500 m3/dobę. Rezerwy eksploatacyjne istniejącej
oczyszczalni ścieków w pełni pozwolą zrealizować przyjęty "program w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej gminy na lata 2002-2005 i kierunkowo do roku 2015".
Gospodarka odpadami - w zakresie gospodarki odpadami miasto i gmina korzysta z
wysypiska komunalnego zlokalizowanego w sąsiedniej gminie Bolesław. Korzystanie z tego
wysypiska w pełni zaspokaja potrzeby gminy. Na terenie gminy prowadzone są działania
zmierzające do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co przyczynia się do zmniejszenia
ilości odpadów komunalnych nie segregowanych. Również sfera przemysłowa gospodarki
gminy prowadzi prace zmierzające do uporządkowania gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Podejmowane działania w celu likwidacji dzikich wysypisk śmieci przyniosły zamierzone
rezultaty i obecnie problem ten praktycznie nie występuje.
Ochrona powietrza - jest jednym z priorytetów w działaniach podejmowanych przez samorząd
gminny. Podjęte działania to uchwała Rady Miejskiej w sprawie ograniczenia transportu
tranzytowego w godzinach nocnych, przebudowa dróg małej przepustowości, budowa
57
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
parkingów przyosiedlowych co pozwoliło na ograniczenie ruchu wewnątrz osiedli. Budowa
gazociągu średnioprężnego zapewniła dostawę gazu co pozwoliło wyeliminować wiele
lokalnych kotłowni węglowych. Na stan czystości powietrza terenu gminy przyczynił się w
znacznej mierze również spadek napływu zanieczyszczeń z pobliskiego rejonu Górnego Śląska.
Wszystkie te elementy mają duże znaczenie dla przyjętego kierunku rozwoju lokalnego gdyż
stwarza gminie możliwość przyciągnięcia turystów nie tylko z terenu województwa ale całej
Polski oraz z zagranicy.
Problemem jest, iż dotychczas podjęte działania promocyjne miały zbyt mały zasięg lub były
niewystarczające, gdyż ciągle nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Drugim istotnym
problemem jest zbyt mała i nie odpowiadająca obecnym potrzebom baza noclegowa i zaplecze
dla rozwoju turystyki.
Problematyka została przedstawiona i z charakteryzowana w opracowanym przez Polską
Agencję Rozwoju Turystyki S.A. w Warszawie "Audycie turystycznym Miasta i Gminy
Olkusz" z września 2003 roku
2.5 Plan Rozwoju Lokalnego a Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy.
2.5.1 Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego:
W chwili obecnej Gmina Olkusz posiada miejscowy ogólny plan zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Olkusza, który utracił prawomocność 31.12.2003 r.
( obowiązujący w zakresie zmian), aktualne studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta i Gminy Olkusz. Opracowane i
zatwierdzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olkusz - Śródmieście
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wschodniej części dzielnicy północnej
Olkusza
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu mieszkaniowego Mazaniec Kamyk w Olkuszu
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kompleksu cmentarnego Olkusz - Piaski
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu działalności gospodarczej w
rejonie wsi Olewin
- zmiana miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu
58
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
osiedli Olkusz - Północ
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów osadniczych w Zedermanie
i Kogutku
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żurada - Wierzbie
oraz zmiany do planu ogólnego:
- zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Olkusz
- zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy
ul. Biema w Olkuszu
- zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Olkusz Śródmieście
- zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego obejmująca
fragment północno-zachodniej części Osieka
- zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
wschodniej części Gorenic
- zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
środkowej części Osieka
- zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
południowej części wsi Żurada
Ponadto w chwili obecnej trwa procedura zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla:
- obszaru Olkusz - Pomorzany
- zachodniej części dzielnicy Północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza.
W trakcie opracowania są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
- Pazurek, Rabsztyn, Bogucin Mały, Podgrabie, Olkusz - Czarna Góra, Zagaje.
W najbliższym czasie Gmina Olkusz planuje opracowanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla terenów:
- osiedli południowych miasta Olkusza
- środkowej części wsi Osiek
- wschodniej strony ul. Biema w Olkuszu.
W zakresie projektów ujętych w niniejszym Planie Rozwoju Lokalnego, które będą aplikowały
o pozyskanie środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Małopolskiego Priorytetu III Gmina
Olkusz posiada zatwierdzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
59
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Najważniejsze elementy planów zagospodarowania przestrzennego zgodne z Planem Rozwoju
Lokalnego i strategią gminy w zakresie rozwoju lokalnego to elementy:

ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz górnictwa

ustalenia w zakresie ochrony dóbr kultury

zagospodarowanie przestrzenne i przeznaczenie terenów zgodne z kierunkiem rozwoju
ruchu turystycznego i usługowego stanowiące zaplecze dla rozwoju turystyki

koncentrację i uzupełnienie infrastruktury technicznej stwarzającej nowe tereny
inwestycyjne nie kolidujące z ochroną istniejących dóbr krajobrazowych,
przyrodniczych i historycznych.

zagospodarowanie przestrzenne i urbanistyczne terenów zdegradowanych poprzemysłowych i rewitalizacji obszaru miasta

powiązanie z polityką sąsiednich gmin w celu stworzenia warunków rozwoju regionu i
województwa

utrzymanie i rozwój istniejącej infrastruktury technicznej zmierzające do jej
wykorzystania z uwzględnieniem zmiany użytkowania lub przeznaczenia bez naruszenia
terenów sąsiadujących.
2.5.2. Infrastruktura techniczna.
Stan środowiska naturalnego, jego czystość i rezultaty działań w zakresie środowiska
naturalnego zmierzają w kierunku poprawy stanu środowiska naturalnego i co bardzo istotnie do
nie pogorszenia jego stanu. W tym celu realizowane są zadania infrastruktury technicznej
z zakresu:
- uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej
pozwalającej na odprowadzenie ścieków komunalnych i socjalno-bytowych do istniejącej
oczyszczalni ścieków. Istniejąca oczyszczalnia ścieków pracująca w układzie mechanicznobiologiczno-chemicznym, spełnia wymogi w zakresie jakości oczyszczonych ścieków oraz
posiada nie wykorzystane rezerwy wydajności. Zaprojektowana na przepustowość 9 000
m3/dobę, w chwili obecnej pracuje na poziomie 5 500 m3/dobę.
- poprawę jakości powietrza, realizuje się poprzez uwarunkowania lokalizacyjne dla nowo
powstających obiektów, stosowanie systemów grzewczych nowoczesnych nie powodujące
emisji do powietrza, układ komunikacyjny eliminujący nadmierne przeciążenie dróg lokalnych i
wewnętrznych szczególnie wewnątrz osiedlowych i terenów budownictwa mieszkaniowego.
60
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
- uciepłownienia istniejącego budownictwa mieszkaniowego centralnym systemem
grzewczym, przy eliminacji ogrzewania indywidualnego piecowego.
- ochronę gleby, wód powierzchniowych i podziemnych poprzez maksymalną eliminację
zbiorników na nieczystości w systemie nie zapewniającym ich szczelności.
Miasto jest skanalizowane w 87%, posiadając kanalizację deszczową, sanitarną i częściowo
ogólno-spławną. W chwili obecnej gmina jest w posiadaniu lub w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej lub sanitarnej i deszczowej dla
podmiejskich terenów Olkusza. Tereny te mają stanowić zaplecze inwestycyjne dla
indywidualnego budownictwa mieszkaniowego oraz usługowego towarzyszącemu
budownictwu mieszkaniowemu.
Z terenów wiejskich gminy obecnie kanalizacji nie posiada żadna miejscowość, poza
nielicznymi przydomowymi oczyszczalniami ścieków. W trakcie realizacji jest kanalizacja
sanitarna w Witeradowie, na której realizację w zakresie II etapu gmina pozyskała środki
finansowe UE z programu SAPARD.
Przedmiotem inwestycji w tym zakresie na przestrzeni najbliższych lat będzie skanalizowanie
wszystkich terenów wiejskich. Stanowi to podstawę w dużym zakresie uzbrojenie ciągów
drogowych i komunikacyjnych, co pozwoli na rozbudowę, przebudowę i remont istniejących
układów komunikacyjnych na terenach wiejskich.
Te inwestycje nie zostały szczegółowo pokazane w niniejszym Planie rozwoju Lokalnego gdyż
gmina występować będzie o pozyskanie europejskich środków finansowych poza Priorytetem
III ZPORR.
W zakresie uzbrojenia terenu w sieć wodociągową, gazową i energetyczną Gmina Olkusz
posiada pełne uzbrojenie w te instalacje. Wszystkie miejscowości objęte obszarem Miasta i
Gminy Olkusz posiadają sieci gazowe, wodociągowe i zasilanie energetyczne.
Łączność telekomunikacyjną na obszarze gminy zapewnia centrala telefoniczna urzędu
pocztowego w Olkuszu, zabezpieczająca obecne potrzeby gminy w tym zakresie. Ponadto na
terenie gminy działają operatorzy telefonii stacjonarnej NETIA i TELEKOMUNIKACJA oraz
mają swoje przedstawicielstwa trzej operatorzy telefonii komórkowej ERA, PLUS, IDEA.
Dostępność komunikacyjna - miasto posiada doskonałe położenie komunikacyjne. W chwili
obecnej miasto i region posiada dostępność komunikacyjną kolejową i drogową. Dostępność
komunikacyjna ma charakter zarówno wewnętrzny, lokalny jak i wojewódzki, ogólnopolski i
międzynarodowy.
61
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz

miasto położone jest na trasie drogi krajowej nr 94 Olszyna-Przemyśl, w rejonie
krzyżujących się szlaków komunikacji dróg krajowych północ-południe i wschódzachód

lokalizacja pomiędzy dwoma wielkimi ośrodkami gospodarczymi, naukowymi i
kulturalnymi - aglomeracją krakowską i aglomeracją katowicką

dobrze rozwinięta linia kolejowa kierunku wschód - zachód z bezpośrednim
połączeniem międzynarodowym relacji Olkusz - Hrubieszów - Moskwa - Magnitogorsk

przebiegająca przez miasto linia kolejowa hutniczo-siarkowa w formie pojedynczego
szerokotorowego układu transportowego powstałego dla dostaw rud do huty Katowice
oraz eksportu siarki i węgla w kierunku wschodnim

dostępność drogowa do lotnisk w krakowskich Balicach i katowickich Pyrzowicach,
które znajdują się w odległości 40 km od Olkusza

autostrada A-4 łącząca Kraków - Katowice przebiega w odległości 20 km od miasta w
kierunku południowo-zachodnim.
2.5.3 Stan zasobów nieruchomości gminy:
1. W zakresie Planu Rozwoju Lokalnego obiekty i tereny objęte projektami realizowanymi
przez gminę w latach 2004-2006 i planowanymi do realizacji w latach 2007-2013 mają
uregulowany stan własności. Podstawą realizacji projektu jest zatwierdzona dokumentacja
techniczna oraz wydane pozwolenie na budowę. Zgodnie z Prawem budowlanym aby uzyskać
pozwolenie na budowę należy wykazać prawo dysponowania terenem lub obiektem na cele
budowlane. W przeciwnym wypadku pozwolenie na budowę nie może zostać wydane.
Opis stanu własności w zakresie:
Projektów do realizacji w latach 2004-2006:
- kanalizacja sanitarna w Witeradowie - gmina posiada prawomocne pozwolenie na budowę
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olkusz - tereny wiejskie - oświetlenie
jest zlokalizowane w pasie drogowym do którego gmina posiada prawo własności,
modernizacja odbywać się będzie w zakresie istniejących punktów oświetleniowych
- rekonstrukcja węzła bramnego w Rabsztynie - gmina posiada prawomocne pozwolenie na
budowę, zamek w Rabsztynie stanowi własność gminy.
62
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
- renowacja istniejącej zabudowy parkowej z poszerzeniem spełnianej funkcji I etap - Park
Miejski ul. Mickiewicza - Park Miejski zlokalizowany na terenie stanowiącym własność gminy.
- kanalizacja sanitarna i deszczowa dla miasta Olkusza - oś. piaski I etap - projekt techniczny
jest w trakcie opracowania i uzgodnień. Projektowane trasy kanalizacji umiejscowione są w
pasie dróg lokalnych, wewnętrznych i osiedlowych lub przyległych chodnikach będących na
stanie zasobów drogowych gminy Olkusz. Ulica Powstańców Śląskich w której znajduje się
zlewnia dla projektowanej kanalizacji jest w zarządzie Starostwa Powiatowego w Olkuszu, w
tym zakresie gmina pozyska zgodę na prowadzenie robót w tej ulicy.
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Olkusza - oświetlenie zarówno w
zakresie dróg gminnych jak i powiatowych, wojewódzkich i krajowych należy do kompetencji
gminy w pełnym zakresie eksploatacji, konserwacji i remontu. Modernizacja odbywać się
będzie w zakresie istniejących tras oświetleniowych.
Projektów do realizacji w latach 2007-2013:
W zakresie projektów planowanych do realizacji w latach 2007-2013 większość uzyskanych
produktów będzie wynikiem cyklu inwestycyjnego objętego koniecznością posiadania
dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę. W zakresie pozwolenia na budowę gmina
uzyska prawo do dysponowania terenem lub obiektem na cele budowlane.
Trzy projekty tzn.:
1. Budowa obwodnicy dla miasta Olkusza
2. Budowa obwodnicy dla miasta w kierunku Trzebinia - Wolbrom
3. Rozbudowa infrastruktury transportowej z wykorzystaniem transportu kolejowego toru
LHS,
których zakres będzie się zazębiał o tereny stanowiące własność Polskich Kolei Państwowych i
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, uzyskają porozumienia dotyczące wspólnej
realizacji projektów bądź też w zakresie udostępnienia terenów dla potrzeb realizacji projektu.
Zostanie to określone w rozeznaniu własnościowym sporządzonym na etapie mapy do celów
budowlanych i opracowania dokumentacji technicznej dla projektu.
2. W zakresie obszaru Miasta i Gminy rynek nieruchomości jest przede wszystkim rynkiem
indywidualnych właścicieli i nabywców, głównie działek budowlanych, budynków
mieszkalnych, mieszkań i lokali usługowych. Ceny na rynku nieruchomości są zmienne, zależne
od szeregu czynników obiektywnych i subiektywnych takich jak: położenie nieruchomości w
63
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
obrębie układu przestrzennego, wyposażenie, sąsiedztwo, a w przypadku budynków ich stan
techniczny. Na ceny mają także wpływ takie czynniki, jak chęć szybkiego przeprowadzenia
transakcji, ze strony sprzedającego lub kupującego.
Istotną przeszkodą w transakcjach kupna-sprzedaży jest bardzo często nieuregulowany stan
własności i nie przeprowadzone do końca podziały spadkowe.
Ostatnie badania w ruchu cen na rynku nieruchomości zostały przeprowadzone w 1995 roku.
Obecnie oraz dla potrzeb niniejszego Planu Rozwoju Lokalnego takich badań nie
przeprowadzano.
2.5.4 Stan obiektów dziedzictwa kulturowego.
W odniesieniu do planu zagospodarowania przestrzennego, wartościowe zasoby dziedzictwa
kulturowego i krajobrazu skupiły w obrębie miasta i gminy Olkusz w kilku wyodrębniających
się przestrzennie obszarach. Są to:
Stare Miasto - charakteryzujące się cennym układem urbanistycznym, stanowiącym przykład
wzorcowej realizacji planu, z pierścieniem ulic obwodowych, zespołami i obiektami
zabytkowymi, fragmentami systemu obronnego, wartościowym krajobrazem zabytkowym i
historycznym.
Na terenie starego miasta bardzo pilnie zachodzi potrzeba wykonania prac naprawczych i
konserwatorskich budynku byłego Starostwa położonego na południowej stronie rynku od
strony Bazyliki. Budynek wymaga pełnego zakresu prac remontowych i konserwatorskich. W
poprzednich latach zostały wykonane niezbędne prace tylko zabezpieczające przed zawaleniem,
w chwili obecnej ze względu na stan techniczny praktycznie nie użytkowany. W budynku tym
zachowały się pozostałości po mennicy królewskiej powstałej w 1579 roku.
Zajmujący centralną część zachodniej ściany rynku budynek magistratu z 1833 roku, do dziś
będący siedzibą władz miejskich również wymaga prac renowacyjnych. Planowana jest również
jego rozbudowa od strony zaplecza dla wykorzystania brzydkiego i zaniedbanego w chwili
obecnej podwórza.
Zjawiska krasowe, trzy poziomowe piwnice pod domami mieszczańskimi oraz pozostałości do
końca nie zbadanych i częściowo zasypanych przejść podziemnych i korytarzy pod płytą rynku,
sprawiają że płyta rynku, ciągi piesze i przyległe uliczki bardzo często ulegają zapadnięciu w
obszarach 2,0 m x 2,0 m. Doraźnie naprawy i uzupełnienia w dłuższym okresie czasu nie są
64
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
wystarczające. Dlatego też nawierzchnie w ponad 80% całego starego miasta wymagają nowych
nawierzchni.
Śródmieście - (część obszaru) charakteryzujące się czytelnym układem urbanistycznym z
pojedynczymi obiektami zabytkowymi, cennymi zespołami zieleni, wartościowym krajobrazem
historycznym.
Na tej przestrzeni w najbliższym czasie wymagane są prace renowacyjne zieleni parkowej
Parku Miejskiego przy ul. Mickiewicza, odnowa ulic Górniczej, Mickiewicza oraz Szpitalnej
okalających zabudowę rynku i obejmujących położone przy nich pojedyncze obiekty i zespoły
obiektów. Przebudowa ulic jest również niezbędna w celu wyeksponowania położonej przy nich
zabudowy i ułatwienia dostępu do ich zabudowy ( dojścia i parkingi dla ruchu turystycznego).
Obecnie dobiegają końca prace przy realizacji Centrum Kultury przy ul. Szpitalnej obejmujące:
budowę nowych pawilonów, restaurację Domu Sióstr Szarotek, Dworku Machnickich i Sztolnię
Pilecką.
Stary Olkusz - osada i tereny górnicze, stanowiące przykład średniowiecznej działalności
górniczej. Wymaga ciągłej bieżącej konserwacji zieleni na terenie tego obszaru w celu ochrony
przed zarastaniem i zalesieniem z uwagi na bliskie położenie przy kompleksie leśnym.
Zespół zamku w Rabsztynie wraz z terenami otaczającymi - stanowiący cenny element
krajobrazu kulturowego gminy. Od kilku lat objęty pracami zmierzającymi do rekonstrukcji i
zapobieżeniu dewastacji. Do chwili obecnej odtworzono fragment fosy z drewnianym mostem.
Opracowano i uzyskano pozwolenie na rekonstrukcję węzła bramnego: budynku bramnego,
budynku straży oraz mostu.
Wsie : Gorenice, Niesułowice, Osiek, Zimnodół, Troks, Braciejówka, Pazurek stanowiące układy przestrzenne o wartościach zabytkowych i cennym krajobrazie otwartym.
W ostatnim czasie zakończono modernizację budynku Remizy w Zimnodole, renowację drogi
wojewódzkiej z chodnikami i odwodnieniem w Niesułowicach. Rozpoczęto starania utworzenia
rezerwatu "Pazurek", "Januszkowa Góra" i "Sasanka Stary Olkusz".
W mieście ochroną prawną są objęte: układ urbanistyczny Starego Miasta, również pod
względem archeologicznym, zespoły zabudowy sakralnej, municypalnej i mieszkalnej. Formy
tej ochrony są jednak nie wystarczające. Zachodzi konieczność poszerzenia obszarów objętych
65
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
ochroną ( poszczególne obiekty, zespoły zabudowy i zieleni, krajobraz miejski) oraz
zwiększenie rygorów ochronnych ( zwłaszcza w strefach "A" - ścisłej ochrony konserwatorskiej
i "K" - ochrony krajobrazu miasta).
Historię i dorobek kulturalny regionu uzupełniają i charakteryzują istniejące szlaki
turystyczne:
1. piesze szlaki turystyczne:
- czerwony - "Orlich Gniazd" (Kraków - Częstochowa) przebiegający od wschodu na
wysokości wsi Kosmolów przez Rabsztyn, Januszkową Górę do Jaroszowca. Ciekawe miejsca
na tym szlaku to: ruiny zamku w Rabsztynie, Januszkowa Góra z projektowantym Rezerwatem
"Januszkowa Góra" i projektowany Rezerwat "Pazurek".
- niebieski - ( Olkusz - Jaworz\no) przez teren gminy przebiega odcinek Olkusz - Stary Olkusz.
Ciekawe miejsca na trasie to: starówka w Olkuszu, grodzisko w Starym Olkuszu.
- żółty - (Olkusz - Sosnowiec) teren gminy obejmuje odcinek Olkusz - Pustynia
Starczynowska - Bukowno.
2. szlaki rowerowe:
- czerwony - "Orlich Gniazd" (Kraków - Częstochowa) przebiega od południowego wschodu
w okolicach wsi Pierwsza Zawada w kierunku północnym przez wieś Zimnodół, miasto Olkusz,
wsie Rabsztyn, Bogucin. W okolicach Rabsztyna szlak pokrywa się na niewielkim odcinku ze
szlakiem pieszym.
- niebieski - (Olkusz - Olkusz) szlak biegnący po południowych rejonach gminy i częściowo
przez teren gminy Bukowno. Ciekawe miejsca to starówka w Olkuszu, kanał kopalniany i
leśniczówka Wapiennik.
- zielony - ( Olkusz - Klucze - Olkusz) w południowej części przebiegający przez gminę
Olkusz a w północnej przez gminę Klucze. Ciekawe miejsca: starówka w Olkuszu, ruiny zamku
w Rabsztynie, Kościół Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Wspomożenia w Jaroszowcu
(gmina Klucze), Pustynia Błędowska (gmina Klucze), Skalne Wrota.
3. szlaki konne:
Transjurajski Szlak Konny - PTTK Częstochowa - Nielepice koło Krakowa. Przez teren
gminy szlak przebiega od południowego-wschodu, wzdłuż wschodniej granicy Gminy, za wsią
Kosmolów na zachód do granic Olkusza, następnie na północ przez Rabsztyn i Bogucin.
Ciekawe miejsca: poza widokowymi i przyrodniczymi to ruiny zamku w Rabsztynie.
66
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
4. pozostałe szlaki:
Szlak Architektury Drewnianej - trasa I szlaku prowadzi przez tereny Wyżyny KrakowskoCzęstochowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Wielickiego. Na terenie gminy Olkusz szlak
przebiega od północy (granica gminy Klucze) przez centrum miasta Olkusza, następnie drogą
krajową nr 94 na południowy wschód do Przegini. Najciekawsze miejsce to olkuska starówka.
Z powyższego opisu wynika iż trudno wymienić zabytki, obszary i obiekty ujęte w rejestrze
zabytków bądź objęte ochroną gdyż cały region olkuski z uwagi na swoje położenie, charakter i
krajobraz oraz dorobek historyczny i kulturowy jest objęty ochroną lub należy go objąć ścisłą
ochroną pod każdym względem. Nie ma tu obszaru czy miejscowości, który nie posiadałby
choćby waloru jak nie historycznego to przynajmniej krajobrazowego. Wszędzie snują się też
rzeczy nie do zobaczenia ale usłyszenia, są to bardzo ciekawe opowiastki, opowieści, podania i
legendy związane z prawie każdym miejscem na tej ziemi. Wszystkie te elementy ujęte są w
opracowaniach książkowych, przewodnikach i folderach na temat regionu olkuskiego
2.5.5 Działalność gospodarcza na terenie gminy - problemy gospodarcze regionu.
Dotychczasową podstawę rozwoju miasta i gminy oraz bytu jej mieszkańców stanowił
przemysł, w tym tradycyjne dla tego regionu gałęzie tj. górnictwo ryd metali i ich przetwórstwo.
Drugą dziedziną gospodarczą była i jest administracja i sektor usług dla ludności z uwagi na
centrum administracyjne jakie stanowi Olkusz również dla okolicznych gmin. Jest to miasto
powiatowe, skupiające instytucje administracyjne i publiczne, edukacyjne i służby zdrowia. Ta
strona regionu nie ulegnie zmianie w najbliższym czasie.
Perspektywy dalszego funkcjonowania przemysłu górniczego i przetwórstwa rud cynkowoołowianych są niepewne. Wynika to z wyczerpania się dotychczas eksploatowanych złóż. W
tych warunkach następuje zahamowanie rozwoju i regres gałęzi przemysłu. Ograniczenie
produkcji i restrukturyzacja przemysłu powoduje spadek zatrudnienia i wzrost bezrobocia.
Stanowi to największe zagrożenie dla rozwoju gminy.
Przystąpienie do dalszej eksploatacji złóż, stanowiące podstawę dla przemysłu wydobywczego i
przetwórczego surowców, zależy od strategicznych decyzji podejmowanych na szczeblu
centralnym. W tej sytuacji górnictwo i hutnictwo nie może stanowić pewnej podstawy
ekonomicznego rozwoju miasta i gminy.
67
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Ograniczenie znaczenia przemysłu wydobywczego jest czynnikiem bardzo korzystnym z
punktu widzenia ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowotnych warunków życia
mieszkańców.
Istniejące zakłady i podmioty prowadzące działalność gospodarczą mają znaczenie lokalne i bez
perspektywy rozwoju dla całego regionu również nie mają większych możliwości
rozwojowych.
Położenie regionu olkuskiego pomiędzy dwoma dużymi ośrodkami gospodarczymi i
naukowymi jakimi są Katowice i Kraków, sprzyja kształceniu ludzi młodych z terenu gminy
oraz stanowi dobry rynek zbytu dla drobnego przemysłu wytwórczego.
Dlatego też jedną z dziedzin mających dużą szansę rozwoju jest drobny przemysł o wysokiej
technologii oparty na dobrze wykształconej kadrze ludzi młodych. Drugą rozwój przemysłu
lekkiego dającego zatrudnienie dla kobiet, stanowiących duży procent bezrobotnych na terenie
gminy.
Poza kierunkiem rozwoju drobnego przemysłu wytwórczego największym potencjałem
gospodarczym jest położenie gminy na terenie cennym krajobrazowo z dużymi walorami
turystycznymi z bardzo bogatym dorobkiem historycznym i kulturowym. Jest to bardzo dobra
baza dla rozwoju turystycznego regionu i dziedzin tzw. "przemysłu czasu wolnego".
Funkcja wypoczynkowo-turystyczna dotychczas nie posiadała istotnego znaczenia
gospodarczego. Degradacja i zanieczyszczenie środowiska z powodu położenia w rejonie
przemysłowym śląska i Krakowa oraz dostępność innych atrakcyjnych dla nich terenów
rekreacyjnych, stanowiły bariery dla intensywniejszego rozwoju tej funkcji na obszarze gminy
Olkusz.
Poprawa stanu środowiska naturalnego, podniesienie znaczenia funkcji wypoczynkowoturystycznej i stworzenie zaplecza dla tej funkcji z bazą na wysokim poziomie usługowym,
połączone z silną i szeroko rozpropagowaną promocją są podstawowymi działaniami jakie
należy przedsięwziąć dla rozwoju tego kierunku gospodarczego. Rozwój turystyczny regionu
powinien zostać połączony z rozwojem agroturystyki w gminie na terenach wiejskich.
Rolnictwo w gminie Olkusz ma ograniczone , lokalne znaczenie. Wynika to z niekorzystnych
warunków rozwoju tej funkcji terenów wiejskich:
- niekorzystne warunki glebowe
- skażenie gleb
- rozdrobnienie gospodarstw.
Brak programu restrukturyzacji rolnictwa określającego właściwe kierunki i metody
prowadzenia produkcji rolnej na tak trudnym i specyficznym terenie. Programu restrukturyzacji
68
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
rolnictwa należałoby opracować łącznie z programem rozwoju gospodarki leśnej zajmującej
powierzchniowo duży obszar gminy. Gospodarka rolna wymaga połączenia z zalesianiem
terenów zdegradowanych przez działalność przemysłową. W połączeniu z funkcją turystycznowypoczynkową mogłyby stanowić dodatkowy walor turystyczno krajobrazowy i zaplecze
produkcji lokalnej żywności dla bazy i zaplecza turystycznego.
Tworzyłoby to gospodarkę o zrównoważonym rozwoju bez eksponowania jednej i
zaniedbywania drugiej dziedziny gospodarczej. rozwój turystyki kreowałby wielkość i rozwój
produkcji rolnej i agroturystyki.
2.5.6 Strefa społeczna
Po okresie dynamicznego rozwoju miasta i gminy w powojennym czterdziestoleciu i jego ponad
pięciokrotnym wzroście ( od 12 tys. w 1939 r. i 8 tys. w 1945 r. do 52,5 tys. obecnie) miasto i
gmina weszło w okres stabilizacji. Wiąże się to z zahamowaniem rozwoju przemysłu, który był
główną przyczyną wzrostu liczby mieszkańców. Tendencję spadkową wykazuje również
wysoki dotychczas przyrost naturalny ludności.
Tereny wiejskie w okresie wspomnianego dynamicznego rozwoju przemysłu traciły
mieszkańców na rzecz miasta. Ludność w wieku produkcyjnym mająca zatrudnienie w
przemyśle, przenosiła się do miast zyskując tam mieszkania w powstających osiedlach
mieszkaniowych. w takich warunkach wsie stawały się nie doinwestowane w zakresie
infrastruktury i w usługi. W regionie gminy wyraźnie kształtują się wsie będące lokalnymi
ośrodkami usługowymi ( te bliżej miasta) i wsie pozbawione sfery usługowej. W tym zakresie
ostatnie lata przyniosły zmiany z inicjatywy samych mieszkańców, w tej sferze szukających
źródła dochodu po utracie pracy w przemyśle. Przebudowie i budowie na wsi towarzyszy
poszukiwanie i budowanie budynków pozwalających pozyskać powierzchnię na działalność
gospodarczą.
Istotnym elementem branym pod uwagę przez władze samorządowe w planowanych projektach,
jest rozmieszczenie ludności na obszarze gminy. Miasto skupia około 76 % mieszkańców a
gmina 24% całej ludności gminy. Na obszarze gminy z kolei występuje podział na dwa obszary:
- obszar obejmujący południową część gminy (Żurada, Witeradów, Niesułowice, Osiek, i
Gorenice) skupiający 44% ogólnej liczby mieszkańców
- obszar we wschodniej części gminy (Sieniczno, Kosmolów, Zederman) skupiający 24% tej
liczby
- pozostały obszar obejmuje ludność terenów wiejskich bardziej rozproszonych.
69
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Takie rozmieszczenie ludności jest czynnikiem korzystnym z uwagi na koncentrację siły
roboczej i rynku zbytu jak i odbiorców usług.
Struktura wieku ludności zwraca uwagę na bardzo wysoki udział ludności w wieku
produkcyjnym około 60% i w wieku przedprodukcyjnym około 30%. Rozwój lokalny i przyjęte
kierunki gospodarcze mają więc odpowiednią bazę siły roboczej.
obecnie oferowane miejsca pracy na rynku nie są korzystne, zapotrzebowanie obejmuje mało
wykwalifikowaną prace fizyczną, przy braku miejsc pracy dla ludzi posiadających średnie
kwalifikacje i wysokokwalifikowanych.
Bardzo wysoka stopa bezrobocia ( 19,4% jeszcze w roku 2002 wynosząca 18,8%) wykazująca
tendencję wzrostową, w połowie obejmuje bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 1
roku. Nie wykorzystanie potencjału czynnika ludzkiego stanowi bardzo poważne zagrożenie,
sprzyjające powstaniu zjawiska niedostatku społecznego.
III ZADANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W GMINIE
3.1 Zmiany i zasady kształtowania struktury gospodarczej w gminie.
Zmiany i zasady kształtowania struktury gospodarczej w gminie związana jest z dążeniem do
realizacji przyjętych celów:
1. Cele ekonomiczne - kształtowanie mechanizmów w dziedzinach rozwoju regionalnego
pozwalających na uzyskanie efektu ekonomicznego. Ukierunkowanie działalności gospodarczej
na nowe kierunki rozwoju gospodarczego jakim jest rozwój sektora turystycznego i usługowego
stanowiącego jego zaplecze, z uwzględnieniem dużego zróżnicowania.
2. Cele społeczne - poprawa standardu życia mieszkańców, stworzenie miejsc pracy,
zapewnienie dogodnych warunków zamieszkania z dostępem do infrastruktury technicznej i
pełnego zakresu usług.
3. Cele przyrodnicze - ochrona i racjonalne kształtowanie środowiska przyrodniczego,
stanowiące podstawowy warunek wzrostu atrakcyjności regionu, będącego podstawowym
walorem rozwoju ruchu turystycznego. Tworzenie nowych obszarów i wykorzystanie
istniejących w nowych sposobach wykorzystania środowiska przyrodniczego.
4. Cele kulturowe - ochrona i zachowanie dorobku historycznego i kulturowego, zachowanie
tożsamości i rozwój w kierunku wykorzystania istniejących zasobów historycznych i
kulturowych. Rozszerzenie prawnej ochrony obiektów i zespołów zabytkowych. Odbudowa
70
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
zabytków i budowa infrastruktury towarzyszącej wykorzystaniu obiektów w ruchu
turystycznym.
5. Cele przestrzenne - zapewnienie ładu przestrzennego składającego się na walory estetyczne i
uporządkowanie z efektywnym wykorzystywaniem istniejących zasobów
( terenów, budynków, budowli ), nie naruszając przy tym stanu środowiska naturalnego lecz z
tendencjami zmierzającymi do jego poprawy.
Przyjęcie celów i ich realizacja może zostać przyjęta pod warunkiem przeanalizowania ich
uwarunkowań w zakresie szans powodzenia realizacji i zagrożeń utrudniających realizację.
Pełne wykorzystanie szans z likwidacją barier i zagrożeń oraz przyjęcie właściwych kierunków
działań, szybka reakcja na zmianę działania w przypadku powstania nieprzewidzianych
uwarunkowań, może przynieść pozytywny oczekiwany rezultat.
W zakresie realizacji przyjętych celów przeanalizowano czynniki działające w kierunku
osiągnięcia pożądanych celów w zakresie:
I. Czynniki sprzyjające osiąganiu celów:
a) szanse i uwarunkowania zewnętrzne niezależne od gminy, wynikające z warunków
otoczenia
b) mocne strony gminy, zależne od gminy rozumiane jako uwarunkowania wewnętrzne.
II. Czynniki zagrażające osiągnięciu celów:
a) zagrożenia zewnętrzne
b) zagrożenia wewnętrzne, słabe strony gminy.
Ad. I a.
- zgodność polityki i strategii regionu olkuskiego z polityką i strategią województwa
małopolskiego
- zgodność przyjętych celów z celami Narodowego Planu Rozwoju i Zintegrowanym
Planem Rozwoju Regionalnego Województwa Małopolskiego, co umożliwia gminie
aplikowanie o środki finansowe Unii Europejskiej co pozwoli na realizację projektów
w krótszym okresie i w większym zakresie rzeczowym
- bardzo dobra dostępność komunikacyjna w zakresie komunikacji drogowej, kolejowej,
z dostępem do komunikacji lotniczej
- bardzo korzystne położenie centralne pomiędzy dwoma ośrodkami gospodarczymi
południowej Polski - Krakowem i Katowicami
- tradycyjnie wykształcony układ Olkusza jako centrum administracyjnego, edukacyjnego,
handlowo-usługowego
71
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
- dogodne położenie Olkusza na "Szlaku Orlich Gniazd" i duży dorobek historyczny
- dogodne położenie Olkusza na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej z walorami
przyrodniczo-krajobrazowymi i dobrym stanem środowiska przyrodniczego
- prężne środowisko twórców i artystów lokalnych.
Ad. II b.
- szeroki profil funkcji o znaczeniu gospodarczym z dalszą tendencją do różnicowania się
- wyraźnie wykształcony charakter miejski Olkusza z centralną częścią ośrodka usługowego
- atrakcyjność miasta z uwagi na zabytki i sprawowaną funkcję
- atrakcyjność gminy z uwagi na bogate walory krajobrazowe i przyrodnicze oraz układ
ludności
- bogata infrastruktura społeczna i techniczna
- znaczne rezerwy terenów bezpośrednio sąsiadujące z terenami zagospodarowanymi
mogące zostać wykorzystane do zróżnicowanych celów (mieszkaniowych, usługowych,
innych inwestycyjnych)
- znaczne rezerwy siły roboczej
- potencjał wysoko wykwalifikowanej kadry z wyższym i średnim wykształceniem
powiązany z dogodnymi warunkami doskonalenia i kształcenia zawodowego
- walory środowiska przyrodniczego i krajobrazowego w tym duża liczba obszarów cennych
i objętych ochroną.
Ad. II. a.
- peryferyjne położenie rejonu olkuskiego w stosunku do województwa małopolskiego
- przynależność do 1999 roku do województwa katowickiego i kojarzenie rejonu olkuskiego
bardziej z rejonem przemysłowym niż turystyczno-wypoczynkowym
- trudność pozyskiwania inwestorów zewnętrznych przy dużej konkurencji turystycznowypoczynkowej ofert województwa małopolskiego i blisko-położonego rejonu
podbeskidzia
- pogorszenie stanu gospodarczego przemysłu poza regionem olkuskim (Huta Katowice,
Nowa Huta) zwiększa poziom bezrobocia rejonu olkuskiego z uwagi na istniejące osiedla
mieszkaniowe stanowiące zaplecze dla tych ośrodków.
Ad. II b.
- zły stan infrastruktury drogowej, brak miejsc parkingowych i postojowych przy drogach
głównych i wewnętrznych
- brak dostatecznej infrastruktury technicznej na terenach wiejskich w zakresie dróg i
uzbrojenia terenu ( sieci kanalizacyjnych, chodników, ciągów pieszych i rowerowych )
72
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
- brak informacji i pomocy w zakresie zachęty do rozpoczynania i rozwijania działalności
gospodarczej
- zmniejszające się corocznie wpływy do budżetu gminy z tytułu pogarszającej się sytuacji
gospodarczej w rosnącego bezrobocia
- brak dostatecznej promocji regionu o zasięgu ponadlokalnym, krajowym i zagranicznym
- zbyt mały zakres ofert inwestycyjnych kierowanych do zbyt małego kręgu potencjalnych
inwestorów
- za małe wykorzystywanie kontaktów zagranicznych w promowaniu regionu jako ośrodka
turystyczno-wypoczynkowego i inwestycyjnego.
Wyżej wymienione i sprecyzowane warunki korzystne jak i nie korzystne, muszą zostać
uwidocznione lub wyeliminowane, w prowadzonej polityce gospodarczej w najbliższych latach.
Przyjęte do realizacji w Planie Rozwoju Lokalnego mają za zadanie rozpocząć realizację szans i
eliminację barier w gminie.
3.2 Sposób użytkowania terenów i zasobów gminy.
Tereny miejskie:
Ukształtowana już struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta stwarza konkretne
uwarunkowania dla dalszego rozwoju szczególnie w zakresie zagospodarowania istniejącego.
W zakresie podziału miasta zmiany polityki przestrzennej dokonywane będą w następujących
zakresach :
Strefa śródmiejska, mieszkaniowo-usługowa - z uwagi na centrum gospodarcze i handlowe
jakie spełnia ta część miasta, jest najbardziej narażona na ruch komunikacyjny, bardzo często
niewydolny w tym zakresie. Duże natężenie ruchu komunikacyjnego negatywnie wpływa na
infrastrukturę urbanistyczną i techniczną Starego Miasta i Śródmieścia, objętych ochroną
konserwatorską stref A i B. W zakresie ustalonych kierunków zagospodarowania, nowych
rozwiązań wymagać będzie:
- rewitalizacja Starego Miasta uwzględniająca potrzeby rozwoju funkcji usługowych z
uwzględnieniem możliwości przekształceń,
- określenie warunków kształtowania form zabudowy oraz zespołów zieleni,
73
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
- rozwiązanie problemów niewydolności komunikacyjnej centralnej części dzielnicy, z
rozważeniem ewentualności wyłączenia tej części z ruchu samochodowego ( czyli tzw.
uspokojenia ruchu ),
- uzupełnienie istniejących braków w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną
terenów i obiektów.
Strefa południowa, mieszkaniowo-usługowa - istniejące zagospodarowanie mieszkaniowousługowe wymaga zachowania i wzbogacenia wartości użytkowych o elementy zmierzające do
podniesienia jakości życia mieszkańców. Wolne przestrzenie zostaną zagospodarowane na cele
mieszkaniowe ( zabudowę o niskiej intensywności ) oraz pod usługi publiczne o charakterze
lokalnym. W zakresie tej strefy zmiany dotyczyć będą:
- urządzenia terenów leśnych i zadrzewionych, położonych w obrębie strefy, jako parków
leśnych na potrzeby bliskiego wypoczynku mieszkańców ( z przejęciem tych terenów pod
zarząd miasta ),
- kształtowanie terenów biologicznie aktywnych w nawiązaniu do fizjograficznych warunków
terenu.
Strefa północna, mieszkaniowo-usługowa - istniejące zagospodarowanie mieszkaniowousługowe wymaga zachowania i wzbogacenia wartości użytkowych o elementy zmierzające do
podniesienia jakości życia mieszkańców, a także warunków do uruchomienia działalności
gospodarczych, usługowych jako jednej z podstaw ekonomicznego rozwoju miasta. W zakresie
tej strefy zmiany dotyczyć będą:
- przeznaczenie możliwie dużych powierzchni terenów w centralnej części tej strefy pod
działalność gospodarczą o charakterze lokalnym i ponadlokalnym oraz wytwórczą nieuciążliwą
opartą na wysokich technologiach, bez naruszenia istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
- urządzenie terenów leśnych i zadrzewionych, położonych w obrębie strefy, jako parków
leśnych na potrzeby wypoczynku mieszkańców, z przejęciem tych terenów pod zarząd miasta,
- rekultywacja terenów zdegradowanych i kształtowanie terenów biologicznie aktywnych w
nawiązaniu do fizjograficznych warunków terenu,
- rozwiązanie elementów głównego układu komunikacyjnego miasta ( północna trasa
obwodnicowa z węzłami drogowymi).
Strefa zachodnia, przemysłowa - stworzenie możliwości funkcjonowania istniejącego
przemysłu oraz lokalizacja nowego przemysłu i innej działalności gospodarczej oraz
74
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
komunalnej w tej strefie jest zasadniczym kierunkiem działania. W zakresie tej strefy zmiany
obejmować muszą:
- wykorzystanie na cele działalności gospodarczej oraz na cele komunalne, terenów
przydatnych do tego typu zagospodarowania, w tym głównie zwalnianych terenów
poprzemysłowych,
- rekultywacja terenów zdegradowanych, w tym likwidacja istniejącej hałdy z niezbędną
rekultywacją terenu,
- ochrona terenów projektowanego rezerwatu przyrody "Sasanka - Stary Olkusz",
- ochrona i wyeksponowanie stanowiska archeologicznego "Grodziska Stary Olkusz",
- rozbudowa istniejącego cmentarza ( ewentualnie uruchomienie drugiego cmentarza ),
- rozwiązanie elementów głównego układu komunikacyjnego miasta ( zachodni fragment trasy
obwodnicowej z węzłem drogowym ),
- dążenie do wyeliminowania metod zawałowych w polityce gospodarczej ZGH, w celu
ochrony powierzchni ziemi przed degradacją.
Strefa wschodnia, przemysłowo-mieszkaniowa - stworzenie możliwości funkcjonowania
istniejącego oraz lokalizacji nowego przemysłu i zróżnicowanej działalności gospodarczej, jako
podstaw rozwoju ekonomicznego miasta. W zakresie tej strefy planowane zmiany dotyczyć
mają :
- przeznaczenie możliwie dużych powierzchni terenów pod działalność gospodarczą, głównie
typu produkcyjnego, z zachowaniem odpowiednich warunków funkcjonowania istniejących
zespołów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej ( wsi Olewin i Sieniczno ) z ich
rozbudową i ewentualnym uzupełnieniem,
- zapewnienie obsługi komunikacyjnej tych terenów oraz wyposażenie ich w niezbędne
urządzenia z zakresu infrastruktury technicznej, w tym - w miarę możliwości i potrzeb wyposażenie w bocznicę kolejową,
- utrzymanie i uzupełnienie istniejących zespołów leśnych i zadrzewień,
- rozwiązanie elementów głównego układu komunikacyjnego miasta ( wschodni fragment
trasy obwodnicowej, węzły drogowe, urządzenia obsługi komunikacji.
Tereny wiejskie :
W zakresie terenów wiejskich przyjęto dwa zasadnicze kierunki zagospodarowania
zabudowanych terenów wsi i obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Przyjęte kierunki to :
75
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz

porządkowanie, uzupełnienie i kształtowanie terenów przeznaczonych do
zagospodarowania i zabudowy, zgodnie z występującymi uwarunkowaniami
funkcjonalnymi, kulturowymi i przyrodniczymi,

wykorzystanie potencjału terenów rolniczych, z uwzględnieniem charakteru środowiska
przyrodniczego, występujących ograniczeń dla rozwoju rolnictwa oraz tworzenia
warunków restrukturyzacji rolnictwa.
Strefy wiejskie obejmują następujące kategorie obszarów osadniczych:
- istniejące zespoły osadnicze proponowane do rozwoju,
- istniejące zespoły osadnicze o ograniczonym rozwoju, obejmujące małe zespoły zabudowy
wiejskiej o charakterze przysiółków,
- potencjalne tereny rozwojowe funkcji osadniczych w strefach wiejskich, położone w zasięgu
projektowanej rozbudowy centralnego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- potencjalne tereny rozwojowe w strefach wiejskich, których zabudowa jest uwarunkowana
podłączeniem do centralnego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków.
W zakresie obszarów o funkcjach osadniczych zmiany w kierunkach zagospodarowania
obejmować będą:
- adaptowanie istniejącej zabudowy i umożliwienie wykorzystania wolnych terenów pod
zabudowę zagrodową, mieszkaniową i usługową,
- tworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej, przy zachowaniu warunku nie
uciążliwości dla mieszkalnictwa,
- uzupełnienie wyposażenia w urządzenia usługowe i tworzenie centrów usługowych wsi w
zespołach osadniczych proponowanych do rozwoju,
- wyposażenie terenu w niezbędne urządzenia z zakresu komunikacji i infrastruktury
technicznej,
- zachowanie i ochronę przed niekontrolowanym przekształcaniem historycznie
ukształtowanych układów wsi,
- kształtowanie nowej zabudowy przy uwzględnieniu tradycyjnej formy architektonicznej oraz
modernizacja i stopniowe przekształcenie w tym kierunku zabudowy istniejącej.
W odniesieniu do obszarów o funkcjach rolnych zmiany w kierunkach gospodarowania będą
obejmować:
- ochronę zwartych kompleksów gleb, o najwyższych klasach bonitacyjnych,
76
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
- wyłączanie z produkcji rolnej terenów o najniższej produkcyjności oraz wysokim poziomie
skażenia gleb,
- ukierunkowanie gospodarki rolnej na terenach wymagających rekultywacji gleb skażonych, z
eliminacją produkcji żywności na tych terenach,
- zapobieganie degradacji gleb przez zastosowanie zabiegów agrotechnicznych,
- zachowanie otwartych przestrzeni o wybitnych walorach ekspozycji krajobrazu,
- tworzenie gospodarstw specjalistycznych w oparciu o lokalne warunki produkcji rolniczej, z
uwzględnieniem stopnia skażenia gleb,
- rozwój działalności gospodarczej związanej z rolnictwem,
- różnicowanie działalności gospodarczej na terenach wiejskich z poszerzeniem funkcji
usługowych.
Planowane zmiany w sposobie zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych strefach
wiejskich :
Strefa Pomorzany - Bogucin
- wyłączenie z jakiejkolwiek zabudowy tereny pomników przyrody, tereny otwarte o
najwyższych walorach środowiska przyrodniczego i krajobrazu, tereny zieleni izolacyjnej
- ochrona obiektu zabytkowego ruin zamku w Rabsztynie wraz ze strefą archeologiczną, z
zakazem zagospodarowania i użytkowania terenów otaczających te obiekty, w sposób mogący
spowodować degradację wartości kulturowych tego obiektu - w szczególności wyklucza się
działalność gospodarczą, z wyjątkiem usług związanych z turystyką, sytuowanie nowej
zabudowy w obrębie strefy archeologicznej oraz tworzenie nowych dominant - należy utrzymać
ekspozycję widokową zamku z drogi do Wolbromia,
- podłączenie do centralnego systemu odprowadzenia i oczyszczania ścieków terenów
osadniczych północnej części Pomorzan, tereny Bogucina Małego, Podgrabia Parczewskiego,
Rabsztyna i Sikorki.
Strefa Żurada - Witeradów
- tereny ciągu ekologicznego wzdłuż potoku Witerdówka powinny być wyłączone spod
zabudowę, objęte wprowadzeniem zadrzewień i zakrzewień,
- objęcie terenów osadniczych Żurady podłączeniem do centralnego systemu odprowadzenia i
oczyszczenia ścieków.
77
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Strefa Osiek - Zimnodół
- warunkiem zabudowy potencjalnych terenów rozwojowych funkcji osadniczych Osieka jest
podłączenie terenów osadniczych Osieka do centralnego systemu odprowadzenia i oczyszczenia
ścieków,
- tereny osadnicze Zimnodołu należy podłączyć do centralnego systemu odprowadzenia i
oczyszczania ścieków lub alternatywnego systemu oczyszczania,
- budowa pompowni dla zaopatrzenia w wodę z systemu centralnego południowej części
Osieka oraz Gorenic i Zawady,
- zachowanie historycznie ukształtowanych terenów tych wsi.
Strefa Zederman - Kosmolów
- tereny rozwojowe funkcji osadniczych do zabudowy Zedermana, jest wyposażenie ich w
centralny system odprowadzenia i oczyszczenia ścieków komunalnych,
- tereny miejscowości Wiśliczka i Kosmolów wymagają podłączenia do centralnego systemu
odprowadzenia i oczyszczenia ścieków komunalnych,
- tereny osadnicze Zadola Kosmolowskiego należy podłączyć do centralnego systemu
odprowadzenia i oczyszczenia ścieków komunalnych.
Strefa Troks - Braciejówka
- budowa pompowni i zbiorników wyrównawczych jest niezbędna w celu zaopatrzenia wsi
Troks w wodę ze względu na zanik wody z ujęć lokalnych w miejscowościach Troks i
Braciejówka,
- podłączenie terenów osadniczych Troksu i Braciejówki do centralnego systemu
odprowadzenia i oczyszczenia ścieków komunalnych lub alternatywne wyposażenia ich w
system lokalny z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do Białej Przemszy,
- ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru wsi Pazurek i przysiółka
Zimkówka w ramach Rezerwatu Przyrodniczego "Pazurek".
Strefa Zawada
- podłączenie terenów osadniczych wsi Zawada do systemu centralnego odprowadzenia i
oczyszczenia ścieków komunalnych lub alternatywnego lokalnego systemu odprowadzenia i
oczyszczenia ścieków komunalnych,
- ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych parku krajobrazowego "Dolinki
Krakowskie".
78
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Strefa Gorenice
- podłączenie terenów osadniczych wsi Gorenice do systemu centralnego odprowadzenia i
oczyszczania ścieków komunalnych oraz alternatywnego lokalnego systemu odprowadzania i
oczyszczenia ścieków komunalnych,
- ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych parku krajobrazowego "Dolinki
Krakowskie",
- ochrona obiektu zabytkowego kościoła w Gorenicach, z zakazem zagospodarowania i
użytkowania tego obiektu w sposób mogący spowodować degradację jego wartości
kulturowych.
Strefa Niesułowice
- podłączenie wsi Niesułowice do centralnego systemu odprowadzania i oczyszczenia ścieków
komunalnych oraz alternatywnie wyposażenie w lokalny system odprowadzenia i oczyszczenia
ścieków komunalnych,
- koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmująca obszar 16 ha.
zakłada utworzenie "terenu aktywności gospodarczej" w południowo - zachodniej części tej
strefy obszarowej na terenach jurajskich parków krajobrazowych. Utworzenie terenu
aktywności gospodarczej powiązane będzie z działaniami zmian w zakresie infrastruktury
drogowej strefy Niesułowice z uwzględnieniem walorów turystycznych i rekreacyjnowypoczynkowych strefy.
Strefa Leśna
Celem podstawowym w tej strefie jest ochrona lasów jako ważnego elementu, warunkującego
funkcjonowanie środowiska, w skali regionalnej, kształtującego warunki bioklimatyczne oraz
walory krajobrazowe i turystyczne regionu.
W odniesieniu do tej strefy kierunki zagospodarowania zmierzały będą do:
- utrzymanie istniejących lasów wraz z kompleksem leśnym w strefie południowej
mieszkaniowo-usługowej, zagrożonej zamierzeniami eksploatacji piasków podsadzkowych,
- zalesianie terenów rolnych o najniższej przydatności dla rolnictwa, a także rekultywowanych
nieużytków poprzemysłowych,
- zagospodarowanie lasów zgodnie z planami urządzania lasów, zgodnie z przepisami
gospodarki ochronnej,
79
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
- urządzanie terenów leśnych, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stref mieszkaniowousługowych lub w ich obrębie, jako parków leśnych na potrzeby bliskiego wypoczynku
mieszkańców,
- udostępnianie pozostałych lasów, w zakresie nie kolidującym z wymaganiami gospodarki
leśnej, dla turystyki i wypoczynku,
- zakaz zabudowy na terenach leśnych,
- objęcie ochroną lasów poprzez utworzenie rezerwatów "Pazurek" i "Januszkowa Góra".
3.3 Kierunek rozwoju infrastruktury technicznej we wszystkich dziedzinach.
Systemy infrastruktury technicznej mają za zadanie obsługę mieszkańców i wszystkich
podmiotów działających w obrębie miasta i gminy, na poziomie akceptowanych standardów
jakościowych i ilościowych, z możliwie jak największą niezawodnością.
3.3.1 Zaopatrzenie w wodę - podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę Gminy Olkusz są
kopalniane wody dołowe, centralny system miejskiej sieci wodociągowej zasilany przez Stację
Uzdatniania Wody uzdatniającą kopalniane wody dołowe, dodatkowo zasilany z ujęcia wód
głębinowych w Witeradowie.
Wody dołowe występują w ilości pokrywającej zapotrzebowanie Miasta i Gminy Olkusz, a
także tereny gmin sąsiednich. Poza wodami kopalnianymi na obszarze gminy nie ma
alternatywnego źródła zaopatrzenia w wodę. W zakresie przydatności wód powierzchniowych
jako wody gospodarczej przeznaczonej do celów komunalnych, gmina pozbawiona jest tego
typu wód. Obszar charakteryzuje się bardzo głębokim zaleganiem zwierciadła wód
wynoszącym powyżej 50 m ppt.
W najbliższej przyszłości zajdzie konieczność wyłączenia ujęć lokalnych z powodu
postępującego ponadnormatywnego zanieczyszczenia wody azotanami, skażenia
bakteriologicznego lokalnych ujęć głębinowych oraz spadku wydajności studni głębinowych, a
nawet wręcz zaniku wody w niektórych ujęciach lokalnych. Na zaopatrzeniu w wodę ze studni
głębinowych w chwili obecnej bazują miejscowości Gorenice ( dodatkowo jest z nich zasilana
wieś Zawada i częściowo Osiek ), Podlesie Rabsztyńskie, Troks, Braciejówka, Kosmolów,
Zadole Kosmolowskie. Najbardziej zagrożone z uwagi na niewielką wysokość słupa wody oraz
przekroczenie zawartości azotanów, są studnie w Podlesiu i Troksie. Powoduje to konieczność
podłączenia do centralnego systemu zaopatrzenia w wodę w pierwszej kolejności zespołów
osadniczych Podlesie - Pazurek i Troks - Braciejówka.
80
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Do centralnego systemu zaopatrzenia w wodę powinny być sukcesywnie podłączane wszystkie
miejscowości gminy, gdyż jedynie takie rozwiązanie może zapewnić ciągłość zaopatrzenia w
wodę o odpowiedniej jakości i ilości. Poza systemem centralnym może pozostać jedynie wieś
Gorenice, jeżeli nie nastąpi zanik wody w ujęciach miejscowych oraz Niesułowice,
korzystające z zaopatrzenia z wodociągu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w
Chrzanowie.
Dostawę wody z centralnego systemu, w chwili obecnej limitują obecne rzędne zbiorników
wyrównawczych "Parcze". istniejące rurociągi przesyłowe posiadają połączenia pierścieniowe,
co stwarza doskonałe warunki dla przełączania w zależności od potrzeb. Przyłączenie
poszczególnych miejscowości wiejskich do systemu centralnego wymaga szereg inwestycji
wodociągowych, takich jak :
- wydajność ujęcia ( obecnie na poziomie 42 tys. m³/d. ) z możliwością rozbudowy ( do około
60 tys. m³/d. ), umożliwia dostawę wody dla całego miasta i gminy Olkusz,
- wybudowanie zbiorników wyrównawczych ( V = 300 m³ ) dla zaopatrzenia wsi Troks,
Braciejówka, Podlesie, Pazurek oraz rurociągu doprowadzającego ( Ø 200 ),
- wybudowanie pompowni dla zaopatrzenia miejscowości Troks,
- wybudowanie pompowni w miejscowości Osiek i pompowania wody do zbiorników w
Gorenicach dla zaopatrzenia Gorenic, zawady i południowej części Osieka. Taki system
przepompowywany byłby najpierw przez pompownię w Witeradowie, a następnie w Osieku.
Drugim alternatywnym rozwiązaniem jest wybudowanie pompowni w Sienicznie.
3.3.2 Odprowadzenie i oczyszczenie ścieków - ze względu na to, iż powstały na skutek
eksploatacji górniczej lej depresyjny, obejmujący prawie cały obszar miasta i gminy Olkusz,
jest traktowany jako strefa ochronna ujęcia wody pitnej, odprowadzenie i oczyszczenie ścieków
z terenu gminy i miasta staje się najważniejszym problemem infrastruktury technicznej w tym
zakresie w ścisłym powiązaniu z zaopatrzeniem w wodę.
W chwili obecnej teren miasta jest skanalizowany w 80%, natomiast tereny wiejskie nie
posiadają żadnego systemu odprowadzenia i oczyszczenia ścieków poza sporadycznymi
przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Stanowi to ogromną barierę w rozwoju wsi, biorąc
pod uwagę iż są one zaopatrzone w systemy wodociągowe.
Podstawową trudność w rozwiązaniu problemu kanalizacji sanitarnej odbierającej ścieki
socjalno-bytowe, jest brak powierzchniowych wód płynących, mogącymi być odbiornikami
ścieków oczyszczanych w lokalnych wiejskich oczyszczalniach. Taka sytuacja narzuca
rozwiązanie skanalizowania wszystkich wsi w ramach jednego centralnego systemu kanalizacji
81
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
sanitarnej z odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków w istniejącej miejskiej oczyszczalni.
Oczyszczalnia istniejąca posiada rezerwy przepustowości ( do 9 000 m³/dobę )
oraz możliwości rozbudowy i modernizacji.
W chwili obecnej istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia do istniejącego systemu
kanalizacyjnego miejscowości : Bogucin Mały, Żurada, Witerdów, Osiek, Sieniczno,
Kosmolów, Wiśliczka, Olewin i Rabsztyn.
Dalsze rozszerzenie zasięgu systemu centralnego kanalizacji może spowodować powstanie
długich, kilkukilometrowych części kolektorów pracujących na niewielkich ilościach ścieków
oraz dużych i zmiennych ładunkach zanieczyszczeń. Dlatego też, jako rozwiązanie
alternatywne, rozpatrywane jest wyposażenie tych wsi w lokalne systemy rozdzielcze, z
odprowadzeniem ścieków do wysokoefektywnych oczyszczalni mechaniczno-biologicznych.
Taki system należałoby przyjąć dla wsi :
- Podlesie i Pazurek - z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rzeki Białej Przemszy,
- Troks i Braciejówka
- Zimnodół i Zederman
- Gorenice
- Zawada - układ grawitacyjny
- Niesułowice - układ grawitacyjny.
Takie rozwiązanie wymagałoby spełnienia określonych warunków przez lokalne wiejskie
oczyszczalnie ścieków. Muszą one spełniać wymagania techniczne :
- uwzględniać nowoczesne rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne przy stosunkowo
niskich kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych,
- charakteryzować się energooszczędnością, prostotą wykonawstwa, montażu i eksploatacji,
- uwzględniać etapowanie realizacji inwestycji w miarę potrzeb i możliwości finansowych
gminy,
- charakteryzować się dużą niezawodnością eksploatacyjną,
- zapewnić możliwie bezobsługową pracę oczyszczalni.
W obrębie stref miejskich rozbudowa systemu kanalizacyjnego polegać będzie głównie na
uzupełnieniu brakujących fragmentów sieci kanalizacyjnych, w tym :
- w strefie południowej mieszkaniowo-usługowej na obszarze Czarna Góra - Mazaniec,
- w strefie północnej usługowo - mieszkaniowej głównie osiedli Sikorka i Skalskie,
- w strefie zachodniej przemysłowej
- w strefie wschodniej przemysłu i działalności gospodarczej.
82
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
3.3.3 Elektroenergetyka - W mieście i gminie Olkusz rozwój elektroenergetyki powinien
uwzględniać :
- przebudowę i rozbudowę istniejącego układu wysokiego napięcia w technologiach
energooszczędnych
- modernizację sieci i przebudowę sieci kablowych średniego i niskiego napięcia w
technologiach energooszczędnych,
- budowę miejskich sieci transformatorowych.
3.3.4 Gazownictwo - rozszerzenie zakresu zaopatrzenia miasta i gminy w sieć dostawy gazu,
wymaga rozbudowy sieci gazowej rozdzielczej oraz rozbudowy stacji redukcyjnopomiarowych. Rozbudowa sieci dostawy gazu ma ogromne znaczenie dla zmiany źródeł energii
do ogrzewania i zmiany sposobu zabezpieczenia potrzeb gospodarczych, w zakresie
zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego głównie w okresie jesienno-zimowym.
Dla rozszerzenia zakresu zaopatrzenia w gaz, zachodzi potrzeba realizacji magistrali
przesyłowej Ø 700 6,4 MPa, relacji Tarnów-Dąbrowa Górnicza, przebiegającej po północnej
stronie miasta Olkusza.
3.3.5 Ciepłownictwo - istniejąca ciepłownia miejska po modernizacji i rozbudowie oraz po
rozbudowie sieci zasilających może pokryć potrzeby grzewcze miasta Olkusza dzielnicy
Śródmieście. Pozostałe tereny, nie objęte zakresem zasilania z ciepłowni miejskiej, będą
ogrzewane w oparciu o indywidualne urządzenia grzewcze.
Zalecane jest stopniowe likwidowanie systemów grzewczych indywidualnych opalanych
węglem i koksem, z przechodzeniem na systemy grzewcze ekologiczne i energooszczędne.
Istnieje możliwość pokrywania zapotrzebowania w energię cieplną poprzez grupowe systemy
grzewcze dla poszczególnych miejscowości lub osiedli czy dzielnic. Jednakże wspólne lokalne
ciepłownie muszą spełniać kryteria ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza i
zagospodarowania odpadów.
3.3.6 Telekomunikacja - istniejąca nowa centrala oraz rozbudowa centrali śródmiejskiej,
bardzo poprawiła możliwość aktywizacji miasta i gminy. Pomimo to stan telekomunikacji w
obrębie gminy jest niewystarczający. W celu poprawy istniejącej sytuacji należy :
- zmodernizować i rozbudować istniejące urządzenia i sieci, w tym kanalizowanie i
kablowanie linii,
- rozbudować istniejącą sieć kablową na terenie miasta,
83
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
- połączyć wszystkie wiejskie miejscowości gminy kablowymi z centralą telekomunikacyjną
w Olkuszu,
- wprowadzić dodatkowe automatyczne połączenia międzymiastowe z Krakowem,
- budowa sieci internetowej obejmująca cały teren miasta i gminy, poszerzona na punkty
infomatów ogólnie dostępnych,
- rozbudowa sieci telekomunikacyjnej poszerzona o budowę sieci automatów telefonicznych
dostępnych zarówno dla mieszkańców jak i turystów, szczególnie na terenie gminy.
3.3.7 Gospodarka odpadami - w tym zakresie podstawowym kierunkiem jest przyjęcie
segregacji odpadów i recyklingu odpadów stałych. Z przyjęciem takiego kierunku wiąże się
zorganizowanie sprawnie działającego systemu gromadzenia odpadów stałych i ich
systematyczne wywożenie. Taki kierunek zmniejszyłby korzystanie z obecnie jedynego w
okolicy wysypiska odpadów komunalnych w Bolesławiu, przynajmniej w zakresie ilościowym.
Niezbędnym kierunkiem działań w zakresie gospodarki odpadami jest zlikwidowanie "dzikich
wysypisk" i zrekultywowanie terenów po tych wysypiskach.
3.4 Poprawa stanu środowiska naturalnego.
Bardzo ważnym kierunkiem działania samorządu miasta i gminy jest wysoka jakość życia
mieszkańców zarówno poprzez stan środowiska jak i dobrobyt mieszkańców, ich zdrowie,
bezpieczeństwo a także uczestnictwo w życiu społecznym miasta i gminy.
Podstawowym działaniem w realizacji tego celu jest systematyczne eliminowanie i ograniczanie
uciążliwości, i wzmacnianie korzyści wynikających z istniejących lokalnych walorów. Aby
zapewnić harmonijny rozwój wszystkich sfer życia zbiorowego rzutujących na jego jakość,
należy realizować zagadnienia o szczególnym znaczeniu dla tych sfer oraz te, które zostały
zaniedbane w przeszłości. W tym celu opracowano Lokalny Plan Działań na rzecz Środowiska i
Zdrowia dla miasta i gminy Olkusz na lata 2004-2007.
W ramach realizowanego Programu Wieloletniego Środowisko a Zdrowie przeprowadzono
ankiety w oparciu o które zidentyfikowano obszary problemowe i wytypowano kierunki działań
poprzez przyjęte cele. Główne problemy miasta i gminy Olkusz przedstawia poniższy wykres :
Za cel nadrzędny planu przyjęto poprawę stanu zdrowia oraz jakości życia mieszkańców przez
eliminację uciążliwości i zagrożeń oraz zrównoważony rozwój miasta i gminy Olkusz.
Wprowadzono dwa równorzędne cele główne:
84
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz

poprawa stanu zdrowia poprzez poprawę jakości środowiska

poprawa stanu zdrowia przez zmianę uwarunkowań społeczno-ekonomicznych.
Pierwszy z celów głównych "poprawa stanu zdrowia poprzez poprawę jakości środowiska"
obejmuje działania zapobiegawcze i naprawcze w zakresie środowiskowych uwarunkowań
zdrowia mieszkańców Olkusza, poprzez następujące cele bezpośrednie:
1. Podniesienie jakości wody do picia wraz z kompleksowym rozwiązaniem gospodarki
wodno - ściekowej :
 Cykliczne informowanie mieszkańców o jakości wody do picia w mieście i gminie
Olkusz,
 Działania zakładów w zakresie poprawy gospodarki wodno - ściekowej,
 Sukcesywne skanalizowanie obszaru miasta i gminy Olkusz - budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej,
 Budowa oczyszczalni w zakładach przemysłowych.
2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie komfortu aerosanitarnego i akustycznego:
 Modernizacja uciepłownienia miasta, a w szczególności osiedli Skalskie, Krakowskie
Przedmieście,
 Modernizacja i usprawnienie procesów technologicznych skutkujące zmniejszeniem
emisji pyłowych i gazowych w zakładach przemysłowych miasta i gminy Olkusz,
 Poprawa jakości autobusów miejskich,
 Analiza i ocena wyników pomiaru hałasu drogowego drogi krajowej nr 94 i w
śródmieściu oraz kolejowego z uwzględnieniem wibracji wynikającej z ruchu
kolejowego na linii LHS.
3. Ochrona potencjału przyrodniczo - krajobrazowego i rozwój infrastruktury turystyczno rekreacyjnej:
 Dolesianie, odnowa, modernizacja, przebudowa i utrzymanie drzewostanu i terenów
zieleni miejskiej,
 Zagospodarowanie cennych krajobrazowo terenów dla potrzeb turystyczno rekreacyjnych ( włączenie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ),
 Opracowanie kompleksowej waloryzacji przyrodniczej gminy.
85
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
4. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki odpadowej:
 Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Olkusz.
Drugi z celów głównych "poprawa stanu zdrowia przez zmianę uwarunkowań społeczno
ekonomicznych" obejmuje działania zapobiegawcze i naprawcze w zakresie społecznoekonomicznych uwarunkowań zdrowia i życia mieszkańców Olkusza, poprzez następujące cele
bezpośrednie:
1. Eliminacja uciążliwości i rozwój infrastruktury technicznej:
 Przygotowanie do budowy obwodnic Olkusza ( włączenie do planu zagospodarowania
przestrzennego ),
 Modernizacja drogi w kierunku Trzebini,
 Modernizacja wiaduktu i drogi krajowej nr 94,
 Modernizacja dróg gminnych i powiatowych.
2. Poprawa warunków miejsca zamieszkania i uporządkowanie przestrzenne:
 Uporządkowanie i zazielenienie wokół i na terenie szkół i przedszkoli,
 Rewitalizacja i rekultywacja terenów poprzemysłowych,
 Studium wykonalności budowy krytej pływalni w ramach rozbudowy Hali
Widowiskowo-Sportowej,
 Modernizacja parków miejskich przy ul. Sławkowskiej i Czarna Góra,
 Budowa ścieżek rowerowych.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie patologiom i wyrównywanie szans:
 Utworzenie monitoringu bezpieczeństwa publicznego,
 Wzmocnienie działania Straży Miejskiej,
 Modernizacja oświetlenia w mieście i gminie,
 Powołanie Centrum Integracji Społecznej,
 Budowa Powiatowej Komendy Policji.
4. Zróżnicowanie form opieki zdrowotnej i ułatwienie dostępu do usług medycznych:
 Ułatwienie tworzenia specjalistycznych i niepublicznych placówek medycznych.
86
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
3.5 Poprawa stanu środowiska kulturowego, turystyki i rekreacji.
Dążąc do osiągnięcia poprawy stanu środowiska kulturowego, turystyki i rekreacji, ustala się
następujące warunki i zasady działania :
1. Ochronę - poprzez wyznaczenie stref ochrony w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, poprawę stanu - poprzez remont, renowację istniejących obiektów i zespołów
zabytkowych prawnie chronionych i postulowanych do objęcia ochroną, z wyeksponowaniem
ich i udostępnieniem dla turystyki z odpowiednim zagospodarowaniem terenów otaczających.
2. Utrzymanie historycznej struktury przestrzeni Starego Miasta i części śródmieścia - poprzez
rewitalizację Starego Miasta i części śródmieścia jako miejskiego centrum usługowego, z
zachowaniem i ochroną jego wartości kulturowych i zwiększeniem wartości użytkowej w tym
turystycznej wraz z podniesieniem atrakcyjności krajobrazu kulturowego miasta jako centrum
kulturowe, turystyczne i rekreacyjne.
3. Ochronę, kształtowanie wartości kulturowych i krajobrazowych - poprzez wyznaczenie
nowych obszarów ochrony i parków krajobrazowych, obszarów gminy w tym zachowanie
zabytkowych układów wsi, wnętrz krajobrazowych, przedpól ekspozycji zespołów
zabytkowych - poprzez plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego.
4. Ochronę naukowo-konserwatorskiej wartości archeologicznej obiektów prawnie
chronionych i postulowanym do objęcia ochroną - poprzez objęcie wzmożonym nadzorem
archeologicznym.
5. Kształtowanie współczesnej zabudowy wsi w nawiązaniu do zabudowy tradycyjnej i
przeciwdziałanie tendencjom do rozpraszania zabudowy - poprzez plany miejscowe
zagospodarowania przestrzennego.
6. Przeciwdziałanie dewastacji krajobrazu elementami infrastruktury technicznej - poprzez
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego.
7. Promowanie wykorzystywania i przystosowania obiektów o wartościach kulturowych,
turystycznych i rekreacyjnych na cele przemysłu turystycznego, rekreacyjnego i przemysłu
"czasu wolnego" - poprzez preferowanie działalności gospodarczych i inicjatyw lokalnych z
tych dziedzin zachęcając inwestorów stosowaniem ulg podatkowych, czasowych zwolnień od
podatków itp.
3.6 Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców oraz zmiany w strukturze
zamieszkania.
87
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Celem harmonijnego rozwoju jest zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców, warunki
umożliwiające wzrost poziomu jakości życia, a także warunki umożliwiające zaspokojenie
przyszłych potrzeb następnych pokoleń.
Wzrost poziomu jakości życia to szeroko rozumiane warunki życia i uzyskiwane dzięki nim
obiektywne, wymierne efekty, odbierane bezpośrednio przez jednostki i grupy społeczne.
Istotny wpływ na warunki i jakość życia mają warunki środowiska przyrodniczego, w tym
tworzone przez człowieka, warunki ekonomiczne, warunki życia społecznego i możliwość
realizacji aspiracji jednostkowych i grupowych. Poziom jakości życia przejawia się w stanie
zdrowotności mieszkańców, ich bezpieczeństwie, osiąganym poziomie oświaty i kultury,
aktywności społecznej. Odbiór warunków życia przez jednostki i grupy społeczne ustala
odczuwalny poziom dobrobytu i satysfakcji z życia mieszkańców. Doprowadzenie do obecnie
naruszonej równowagi między społeczną, ekologiczną, gospodarczą, przestrzenną i kulturową
sferą rozwoju lokalnego jest podstawowym kierunkiem realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. W
chwili obecnej zasadniczym kierunkiem działania Plan Rozwoju Lokalnego przyjmuje poprawę
warunków i jakości życia mieszkańców poprzez rozwój zrównoważony, przebiegający
równocześnie poprzez realizację celów głównych :
1. Cel ekonomiczny - kształtowanie mechanizmów generujących efektywny rozwój
ekonomiczny, zapewniające dobrobyt mieszkańców w drodze rozwoju gospodarczego.
Cel ten ma dać mieszkańcom wiele szans na sukces ekonomiczny i zatrudnienie, zapewniając
lokalnej społeczności źródła utrzymania o zróżnicowanym profilu w rejonie miejsca
zamieszkiwania. Działaniami zmierzającymi do osiągnięcia tego celu będą:

rozwój lokalnego rynku pracy prowadzący do likwidacji bezrobocia, preferując branże
nie zanieczyszczające środowisko,

restrukturyzacja istniejącego przemysłu z zastosowaniem technologii uwzględniającej
wymagania ochrony środowiska z wykorzystaniem majątku restrukturyzowanych
przedsiębiorstw jako podstawa dla nowych przedsiębiorstw,

rozwój nowych małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych o wysokiej
technologii wykorzystujących miejscową bazę surowcową, surowce wtórne odpadowe i
substytucyjne,

rozwój usług o zasięgu subregionalnym oraz wykorzystujących ruch tranzytowy z
zakresu bankowości i finansów, obrotu towarowego, kultury, handlu i gastronomii
obsługi turystyki, oświaty w zakresie szkolnictwa średniego, wyższego i kształcenia
zawodowego, usług komunalnych lokalnych i regionalnych,
88
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz

restrukturyzacja rolnictwa ( wyłączenie z produkcji gruntów skażonych, stosowanie
rodzajów i technologii upraw dostosowanych do miejscowych warunków, rozwój
"kierunków innowacyjnych")
2. Cel społeczny - poprawa standardu cywilizacyjnego społeczności lokalnej poprzez
zapewnienie przyjaznych warunków życia i rozwoju. Dążenie do osiągnięcia tego celu będzie
realizowane poprzez rozwijanie infrastruktury publicznej oraz harmonijne i bezpieczne
kształtowanie przestrzeni i tym samym sprawnego funkcjonowania miasta i gminy jako miejsca
zamieszkania, pracy, obsługi, wypoczynku i aktywności jego mieszkńców. szczegółowymi
działaniami zmierzającymi do osiągnięcia tego celu będą :

zapewnienie dogodnych warunków zamieszkania, ze zróżnicowaniem tych warunków
w zakresie typów i standardów w dostosowaniu do potrzeb i aspiracji społecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem możliwości i potrzeb najuboższej części lokalnej
społeczności,

zapewnienie wyposażenia w usługi, zaspokajającego potrzeby lokalne, oraz
zapewnienie dostępności do usług na terenach wiejskich, w zakresie :
- szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego,
- opieki przedszkolnej,
- ochrony zdrowia i opieki społecznej,
- kultury,
- sportu i wypoczynku,
- handlu i gastronomii,
- łączności,
- administracji,
- wyznań i kultu religijnego,
 zapewnienie sprawnej obsługi komunikacyjnej miasta i gminy, w tym :
- komunikacji tranzytowej, przy maksymalnym zminimalizowaniu jej uciążliwości
dla mieszkańców,
- powiązań miasta i gminy z terenami zewnętrznymi o znaczeniu regionalnym,
- obsługi ruchu wewnętrznego - połączenie wszystkich miejscowości gminy z
centralnym Olkuszem, powiązanie wewnątrzmiejskie pomiędzy poszczególnymi
dzielnicami miasta transportem zbiorowym, transportem indywidualnym, ruchem
pieszym,
 zapewnienie możliwie wysokiego standardu wyposażenia w infrastrukturę
89
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
techniczną i komunalną oraz wynikających z tego zadań :
- modernizowanie zasobów komunalnych i spółdzielczych oraz tworzenie
warunków sprzyjających modernizowaniu zasobów indywidualnych i
podnoszeniu standardów ich wyposażenia,
- tworzenie rezerw terenów pod nową zabudowę mieszkaniową o wysokiej i niskiej
intensywności, wyposażonych w infrastrukturę techniczną i z uporządkowanym
statusem prawno-własnościowym,
- stosowanie udogodnień dla budownictwa indywidualnego jednorodzinnego,
- podejmowanie inicjatyw i przygotowanie terenów pod skoncentrowane
budownictwo jednorodzinne,
- pozyskiwanie i budowa tanich mieszkań dla najuboższych ( mieszkania
komunalne, komunalne mieszkania rotacyjne na cele socjalne ),
- przejmowanie przez gminę i dofinansowywanie placówek i instytucji
tworzących infrastrukturę społeczną miasta i gminy,
- remonty, modernizacja i rozbudowa istniejących szkół podstawowych i
ponadpodstawowych,
- tworzenie placówek kształcenia zawodowego z uwzględnieniem potrzeb
lokalnego i regionalnego rynku pracy,
- rozwijanie placówek i działalności w zakresie kultury,
- urządzanie terenów zieleni przystosowanymi do celów rekreacyjnych w obrębie
miasta i w jego najbliższym otoczeniu,
- odnowa i rozbudowa bazy sportowej miejskiej, osiedlowej oraz szkolnej,
- uporządkowanie komunikacji w regionie z przebudową i uzupełnieniem układu
komunikacyjnego gminy,
- rozbudowa sieci zaopatrzenia w wodę ze szczególnym uwzględnieniem ochrony
zasobów wód pitnych, uzdatniania wody zmierzających do poprawy jakości
wody,
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej głównie terenów wiejskich i
uzupełnienie sieci na terenach miejskich,
- rozbudowa i modernizacja sieci gazowej i ciepłowniczej, sieci i urządzeń
energetycznych,
- rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej i informatycznej,
- zorganizowanie usuwania i selekcji odpadów komunalnych z utrzymaniem
czystości terenów gminnych w tym ulic, dróg i terenów otwartych,
90
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
- restrukturyzacja przedsiębiorstw komunalnych i zwiększenie efektywności ich
działania,
- rozbudowa cmentarza,
- podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców.
3. Cel przyrodniczy - ochrona i racjonalne kształtowanie środowiska przyrodniczego
mające na celu ochronę przyrodniczych wartości środowiska jako jednego z
podstawowych ogniw zrównoważonego rozwoju i atrakcyjności miasta i regionu. Dla
osiągnięcia tego celu przyjęto realizacje następujących zadań :

przeciwdziałanie eksploatacji powierzchniowej piasków, kruszyw i dolomitów oraz
przeciwdziałanie skutkom eksploatacji rud cynku i ołowiu,

ochrona zasobów wody pitnej poprzez porządkowanie gospodarki wodnościekowej i odpadowej,

objecie ochroną terenów z wodami powierzchniowymi i podmokłych,

ochrona powietrza poprzez likwidację lokalnych palenisk domowych opalanych
węglem oraz usprawnienie ruchu kołowego,

kontrolowany rozwój działalności gospodarczej z rozwiązaniem infrastruktury
technicznej wodno-ściekowej i energetycznej,

ochrona gleb przed dalszymi skażeniami, rekultywacja gleb zdegradowanych,
określenie kierunków ich wykorzystania,

ochrona zieleni i lasów, uregulowanie granic rolno-leśnych, utrzymanie i
zwiększenie lesistości obszaru, zrekultywowanie leśnych terenów zdegradowanych,
zwiększenie powierzchni terenów zielonych głównie w obszarach miasta,

ochrona terenów otwartych biologicznie zróżnicowanych występującą florą i fauną,

kontrola wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne z działaniami
zapobiegawczymi jego degradacji.
4. Cel kulturowy - zachowanie dziedzictwa kulturowego w ścisłym powiązaniu z ochroną
środowiska i krajobrazu. Realizacja tego celu będzie dążyła w kierunku zachowania tożsamości
kulturowej, ochronę obiektów i zespołów zabudowy, zieleni i krajobrazu wiejskiego i
miejskiego poprzez rozszerzenie ich prawnej ochrony oraz utrzymanie i poprawę ich stanu
istniejącego. Przyjętymi zadaniami dla realizacji tego celu są :

rewitalizacja Starego Miasta i śródmieścia

rekonstrukcja ruin zamku w Rabsztynie, śladów dawnej działalności górniczej i
osadnictwa Starego Olkusza i grodziska w Olkuszu, wyeksponowanie tych zespołów z
91
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
udostępnieniem dla turystyki krajoznawczej z odpowiednim zagospodarowaniem
terenów otaczających,

zachowanie zabytkowych układów wsi, wnętrz krajobrazowych, przed pól ekspozycji
zespołów zabytkowych,

kształtowanie współczesnej zabudowy wsi w nawiązaniu do zabudowy tradycyjnej,

promowanie wykorzystywania i przystosowania obiektów o wartościach kulturowych na
cele usługowe.
5. Cel przestrzenny - zapewnienie ładu przestrzennego rozumianego jako zespół cech,
składających się na walory estetyczne i uporządkowanie z efektywnym wykorzystaniem
zasobów Gminy Olkusz. Dla osiągnięcia tego celu przyjęto realizację zadań :

uporządkowanie i modernizację śródmieścia miasta Olkusza,

wypełnienie zabudową z niezbędnymi urządzeniami technicznymi i zielenią terenów
otaczających śródmieście, w celu stworzenia prawidłowo funkcjonującej przestrzennie
struktury miasta,

uporządkowanie zagospodarowania terenów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej
całego obszaru gminy, wypełnienie luk w zabudowie i uzupełnienie brakujących
elementów z zakresu infrastruktury społecznej, technicznej i komunikacyjnej,

utrzymanie i modernizacja budynków i terenów otaczających w dobrym stanie
( termomodernizacja, zieleń towarzysząca, przestrzenie publiczne z miejscami
wypoczynku, gier i zabaw, ulice i ciągi piesze, parkingi itp.).
Przyjęte zadania dla realizacji tych celów mają podstawowe zadanie poprawę jakości oraz
bezpieczeństwa życia mieszkańców. Poprzez poprawę standardów i jakość życia
mieszkańców zostanie zmniejszona liczba ludności odpływającej z gminy. Zmniejszająca
się liczba ludności miasta jest podyktowana migracją ludności zmieniającej miejsce
zamieszkania w mieście i wracająca na tereny rodzinne wiejskie lub zmieniająca
zamieszkiwanie z mieszkań w budownictwie wielorodzinnym na jednorodzinne na terenach
wiejskich. Obserwuje się również w ostatnim okresie wzrost zainteresowania
budownictwem jednorodzinnym na terenach peryferyjnych miasta i w miejskich dzielnicach
jednorodzinnych. Dużą migrację ludności, w wieku produkcyjnym, szczególnie wśród ludzi
młodych z wyższym wykształceniem, obserwuje się z powodu migracji do dużych
aglomeracji miejskich Krakowa i Katowic, w poszukiwaniu jakiejkolwiek pracy lub pracy
atrakcyjniejszej o wyższych kwalifikacjach zawodowych.
92
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW W RAMACH PLANU
IV
ROZWOJU LOKALNEGO.
Opis planowanych do realizacji projektów w latach 2004 - 2006.
4.1
Projekt nr 1 - Kanalizacja sanitarna w Witeradowie
Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Witeradów z możliwością podłączenia do niej okolicznych wsi Żurady i częściowo Osieka.
Realizowana kanalizacja sanitarna obejmie całą wieś Witeradów ( 937 mieszkańców ),
będzie odprowadzać ścieki sanitarne do istniejącej kanalizacji sanitarnej
Ø 300
mm w ul. Biema w Olkuszu, a poprzez nią do istniejącej oczyszczalni ścieków
(posiadającej rezerwy) w Olkuszu. Projekt jest przedsięwzięciem wchodzącym w program
ochrony środowiska oraz program oczyszczania ścieków komunalnych szczebla
wojewódzkiego i krajowego.
Projekt został podzielony na III etapy realizacyjne, które będą realizowane w latach 20042006 z następującym podziałem na źródła finansowania :
I etap realizowany w latach 2004-2005 przy finansowaniu przez Gminę Olkusz oraz
pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
II etap realizowany w latach 2004-2005 przy finansowaniu przez Gminę Olkusz,
współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD, pożyczek
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
III etap będzie realizowany w latach 2005 - 2006 roku przy finansowaniu ze środków
Gminy Olkusz oraz Funduszu Spójności.
Projekt nr 2 - Rewitalizacja i ochrona Olkuskiej Starówki
Celem projektu jest ograniczenie ruchu kołowego w dzielnicy Starego Miasta i ochrona
zabytków w nim zlokalizowanym. W zamian należy zorganizować ruch kołowy i miejsca
postojowe poza obszarem "strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej". Jednocześnie projekt
obejmuje rewitalizację infrastruktury drogowej i pieszej dzielnicy Starego Miasta.
Zakres projektu uwzględnia również remont i modernizację ulic i ciągów pieszych w tym:
 płyta Rynku i ciągi piesze okalające Rynek
93
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
 ulica Augustiańska i uzbrojenie w sieci instalacji wraz z chodnikami, oświetleniem i
małą architekturą
 ulica Bóżnicza i uzbrojenie w sieci instalacji wraz z chodnikami, oświetleniem i
małą architekturą
 ulica Floriańska i uzbrojenie w sieci instalacji wraz z chodnikami, oświetleniem i
małą architekturą
 ulica Mickiewicza i uzbrojenie w sieci instalacji pasa drogowego wraz z chodnikami,
oświetleniem, zazielenieniem z elementami małej architektury i miejscami
postojowymi
 ulica Górnicza wraz z chodnikami, oświetleniem, zazielenieniem z elementami małej
architektury i miejscami postojowymi
 ulica Szpitalna wraz z chodnikami, oświetleniem, zazielenieniem z elementami
małej architektury i miejscami postojowymi.
Projekt planowany jest do realizacji w latach 2004 - 2006, przy czym roboty zostały
rozpoczęte w zakresie ulicy Górniczej w roku 2004 zgodnie z zasadami Prawa zamówień
publicznych po 09.03.2004 r. Środki finansowe niezbędne na realizację projektu
zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy oraz planowanym pozyskaniu środków
finansowych Unii Europejskiej z programu ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet
I Działanie 1.1. i 1.4. Priorytet III Działanie 3.2. i 3.3.1.
Projekt nr 3 - Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla północnej części miasta Olkusza
Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla północnej części
miasta Olkusza w tym :
 Kanalizacja sanitarna i deszczowa na osiedlu Pomorzany w Olkuszu - I etap
 Kanalizacja sanitarna w ulicy Jasnej w Olkuszu.
Realizacja projektu ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do
wód i gleb, a także poprawę zarządzania środowiskiem. Efektem realizacji projektu będzie
poprawa stanu środowiska naturalnego oraz poprawa warunków życia mieszkańców.
Realizowane działanie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności terenów jako terenów
inwestycyjnych uzbrojonych w sieci infrastruktury instalacyjnej. Jest to spełnienie jednych z
podstawowych założeń Planu Rozwoju Lokalnego. Projekt realizowany będzie w latach
2005 - 2008 zgodnie z zasadą n+2, ze środków finansowych budżetu Gminy z planowanym
pozyskaniem środków finansowych Unii Europejskiej w ramach ZPORR Województwa
Małopolskiego Priorytet I Działanie 1.2. i Priorytet III Działanie 3.2. i 3.3.1.
94
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Etap II realizowany będzie w latach 2007 - 2013 również z alokacją o pozyskiwanie
środków z Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR Województwa Małopolskiego
analogicznie jak dla I etapu.
Projekt nr 4 - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olkusz - tereny
wiejskie
Projekt ma za zadanie zmodernizować i uzupełnić sieć oświetlenia ulicznego i terenów
użyteczności publicznej w zakresie ochrony środowiska. Przedmiotem projektu będzie
wymiana sieci na energooszczędną w nowych technologiach oraz z wymianą źródeł
zasilania na energooszczędne i odnawialne. Jednocześnie zostaną objęte projektem
miejscowości i ulice, oraz place i boiska w chwili obecnej nie posiadające oświetlenia.
Celem projektu jest podniesienie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców. Projekt
realizowany będzie w roku 2006 ze środków Gminy Olkusz oraz planowanym pozyskaniem
środków finansowych Unii Europejskiej w ramach ZPORR Województwa Małopolskiego
Priorytet I Działanie 1.2. i Priorytet III Działanie 3.1.
Projekt nr 5 - Rekonstrukcja węzła bramnego zamku w Rabsztynie
Projekt zakłada pełną odbudowę budynku bramnego, budynku straży oraz mostu.
Odtwarzane będą cała ściana tylna i piętrowe fragmenty ścian bocznych bramy oraz
wszystkie ściany budynku straży w poziomie piwnicy, parteru i piętra wraz z mostem
drewnianym prowadzącym do bramy. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu
atrakcyjności turystycznej regionu jest elementem planu udostępnienia rabsztyńskich ruin
dla zwiedzających. Pozwoli stworzyć warunki do dywersyfikacji działalności gospodarczej
jak również przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców na obszarach
wiejskich o najmniejszej perspektywie rozwojowej w Gminie.
Termin realizacji projektu obejmuje lata 2005 - 2006 i przewiduje jego realizację ze
środków finansowych budżetu Gminy przy planowanym pozyskaniu środków finansowych
Unii europejskiej w ramach programu ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III
Działanie 3.1. lub Priorytet I Działanie 1.4. w zależności od ogłoszonych terminów naboru
projektów.
95
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Projekt nr 6 - Rewitalizacja osiedli budownictwa wielorodzinnego
W ramach projektu planowana jest rewitalizacja osiedli budownictwa mieszkaniowego
wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą. Osiedla objęte projektem
to :
 osiedle przy ul. Skalskiej
 osiedle przy ul. Sławkowskiej
 osiedle pomiędzy ulicami Francesco Nullo i Krakowskie Przedmieście
Osiedla objęte projektem są położone w strefie sąsiadującej ze Starym Miastem w dzielnicy
Śródmieście. Zakres rzeczowy projektu to prace termomodernizacyjne budynków
mieszkalnym w zakresie zmiany źródeł ogrzewania budynków z piecowego na centralne
ogrzewanie z energooszczędnym źródłem zasilania, docieplenie stropodachów i
zagospodarowanie poddaszy, docieplenie elewacji z wymianą okien na termoizolacyjne.
Poza samymi budynkami rewitalizacją objęto tereny osiedli z infrastrukturą drogową,
osiedlową oraz modernizacją uzbrojenia infrastruktury technicznej instalacyjnej i
społecznej. Planuje się budowę boisk osiedlowych, placów zabaw oraz skwerów i parków
zielonych pobliskiego wypoczynku popołudniowego i sobotnio-niedzielnego, promujący
sport i wypoczynek czynny.
Celami projektu jest ochrona środowiska i poprawa zdrowia mieszkańców oraz poprawa
wizerunku osiedli i miasta poprzez termomodernizację, oraz podniesienie poziomu życia
mieszkańców osiedli w kierunku zapobiegania zjawiskom patologii społecznej oraz
marginalizacji i wykluczeniu z życia społecznego mieszkańców tych osiedli w tym dzieci i
młodzieży.
Projekt realizowany będzie w latach 2005 - 2006 przy finansowaniu prac
termomodernizacyjnych przez Gminę Olkusz, wspólnoty mieszkaniowe, planowanych
pożyczek z funduszu na termomodernizację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Krajowej Agencji Poszanowania
Energii w Warszawie. Planowana jest też aplikacja o środki finansowe Unii Europejskiej w
ramach ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2. i 3.3. W latach
2005 - 2006 planowany jest etap I, etap II planowany jest do realizacji w latach 2007 - 2013
przy takich samych źródłach finansowania.
96
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Projekt nr 7 - Budowa i modernizacja dróg gminnych, ciągów pieszych wraz z budową
i modernizacją oświetlenia dla miasta - I etap
Przedmiotem projektu jest budowa i modernizacja dróg gminnych, ciągów pieszych i miejsc
postojowych na terenie miasta ze szczególnym uwzględnieniem odciążenia istniejącego
układu komunikacyjnego dzielnicy Śródmieście miasta Olkusza. Jednocześnie planowana
jest rozbudowa infrastruktury drogowej na nowych terenach inwestycyjnych i terenach
objętych zmianą zagospodarowania i przeznaczenia terenów pod nowe kierunki ich
wykorzystania. W ramach infrastruktury drogowej przewiduje się budowę i rozbudowę
oświetlenia ulicznego z nowymi rozwiązaniami technicznymi jako nowoczesne i
energooszczędne pod względem ekonomicznym, poszanowania energii i ochrony
środowiska. Efektem realizacji tego projektu będzie wzrost atrakcyjności terenu, jego
wizerunku oraz poziomu życia mieszkańców w zakresie społecznym i bezpieczeństwa
życia.
Realizację projektu przewiduje się na lata 2004 - 2006 I etapu, przy finansowaniu z budżetu
Gminy oraz alokacji o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach ZPORR Województwa
Małopolskiego Priorytet III Działania 3.2. i 3.3. Etap II będzie realizowany w latach 2007 2013 sukcesywnie w stosunku do rozwoju lokalnego miasta jego przekształceń i zmian
wynikających z kierunków jego zagospodarowywania.
Projekt nr 8 - Rewitalizacja terenów poprzemysłowych (zmiana sposobu
przeznaczenia budynku OFNE na mieszkania socjalne)
Projekt obejmuje zagospodarowanie budynku poprzemysłowego przejętego przez Gminę w
ramach oddłużenia zakładu przemysłowego Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych za
zaległości płatnicze i zagospodarowanie zgodnie z potrzebami gminy i oczekiwaniami
społecznymi. Przejęty budynek zostanie zagospodarowany z przeznaczeniem na cele
socjalne. Zmiana sposobu użytkowania obejmie adaptację części budynku na biura Ośrodka
Pomocy Społecznej, jadłodajnię ( i świetlicę) dla ludzi bezdomnych i potrzebujących
pomocy socjalnej oraz pozostała powierzchnia przeznaczona zostanie mieszkania socjalne
ludzi o najniższym standardzie życia w tym dla osób niepełnosprawnych.
Termin realizacji projektu obejmuje lata 2004 - 2006 przy finansowaniu z budżetu gminy i
alokacji o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR Województwa
Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2. i Działanie 3.3.1.
97
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Projekt nr 9 - Modernizacja obiektów edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - I etap
Projekt przewiduje realizację dwóch zamierzeń, tj. :
 Przystosowanie Zespołu Szkół przy ul. Kochanowskiego dla potrzeb
niepełnosprawnych w Olkuszu
 Modernizacja i remont Hali Widowiskowo-Sportowej w Olkuszu.
Projekt ten w ramach I etapu przewiduje realizację remontu i modernizacji Zespołu Szkół
przy ul. Kochanowskiego w Olkuszu z przystosowaniem dla potrzeb niepełnosprawnych, w
tym remont i modernizacja obiektu pływalni. Drugim zadaniem inwestycyjnym w ramach
projektu jest realizacja I etapu remontu i modernizacji Hali Widowiskowo-Sportowej w
zakresie przygotowania projektu technicznego remontu i modernizacji hali. II etap remontu i
modernizacji Hali Widowiskowo-Sportowej obejmujący roboty budowlane będzie
przedmiotem odrębnego projektu przewidzianego do realizacji w latach 2007 - 2013.
Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2005 - 2006 w zakresie I etapu przy
finansowaniu przez Gminę i aplikacji o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach
ZPORR województwa małopolskiego Priorytet III Działanie 3.3.1. i 3.5.1.
Projekt nr 10 - Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla miasta Olkusza oś. Piaski I etap.
W ramach I etapu przewiduje się opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania wraz z
pozwoleniem na budowę. Przedmiotem projektu będzie budowa kanalizacji deszczowej i
sanitarnej dla południowo-zachodniej dzielnicy miasta Olkusza osiedla Piaski. Kanalizacja
sanitarna przejmie ścieki komunalne z budynków jednorodzinnych tej dzielnicy i
odprowadzi je na istniejącą oczyszczalnię ścieków w Olkuszu. Kanalizacja deszczowa
projektowana będzie jako infrastruktura techniczna dla wewnętrznych dróg osiedlowych,
chodników i miejsc postojowych.
Przedmiotem II etapu będzie budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przewidziana do
realizacji w latach 2007-2013 stanowiąca oddzielny projekt.
Termin realizacji I etapu przewiduje się na lata 2005 - 2006 przy finansowaniu ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III
Działanie 3.3.1. i 3.2.
Projekt nr 11 - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Olkusza
Zakres rzeczowy projektu to modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego miasta
Olkusza z uwzględnieniem przebudowy i rozbudowy infrastruktury drogowej i osiedlowej,
98
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
przy jednoczesnym przystosowaniu oświetlenia istniejącego do aktualnego poziomu
technicznego z uwzględnieniem energooszczędności w zakresie i oświetlenia i źródeł
zasilania. Cel projektu uwzględnia potrzeby w zakresie wzrostu poziomu życia
mieszkańców i podniesienie stopnia bezpieczeństwa życia mieszkańców. Uwzględniono
również ogromne znaczenie projektu dla ochrony środowiska i rozwoju turystycznego
regionu z miastem Olkusz jako jego centrum.
Czasokres realizacji to lata 2004 - 2006 przy wykorzystaniu środków finansowych Gminy
oraz alokacji o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR
Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2.
Projekt nr 12 - Budowa kolektora deszczowego od ul. Spółdzielczej do drogi krajowej
nr 94
Projekt obejmuje odwodnienie drogi krajowej nr 94 z jednoczesnym podłączeniem
kanalizacji deszczowej z północnej części miasta Olkusza osiedla Parcze Dolne.
Wybudowany kolektor odprowadzał będzie ścieki deszczowe do zbiorników retencyjnych a
następnie po oczyszczeniu do rzeki Baby. Cel projektu to podniesienie standardu oraz
bezpieczeństwa drogi krajowej nr 94 jako głównej trasy krajowej łączącej dwie aglomeracje
miejskie Kraków i Katowice. Podniesienie poziomu drogi zwiększy jej przelotowość oraz
przyczyni się do korzystania z niej większej grupy kierowców, a więc i osób
przejeżdżających przez region. Ma to ogromny wpływ na rozwój regionu w zakresie
gospodarczym jako terenu inwestycyjnego oraz jego rozwój turystyczny i jego elementy
promocji.
Termin realizacji obejmuje lata 2005-2006 przy finansowaniu z budżetu gminy oraz alokacji
o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR Województwa
Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2. i Działanie 3.3.1.
Projekt nr 13 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś. Słowiki - Rabsztyn - I etap
Projekt obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego biegnącego od oś. Słowiki do ruin
zamku w Rabsztynie. Szlak turystyczny jest jednym z kilku planowanych do realizacji
zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz kierunkami polityki
przestrzennej miasta zmierzającą do podniesienia rangi regionu w dziedzinie rozwoju
turystyki i wykorzystania jego walorów przyrodniczo-krajobrazowych. W zakresie
planowanych do realizacji ciągów pieszo-rowerowych po trasach istniejących szlaków
99
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
turystycznych, projekt ten jest pierwszym w kolejności do realizacji w ramach tego typu
planowanych zamierzeń.
Termin realizacji zaplanowano na lata 2005 - 2006 ze środków finansowych budżetu Gminy
przy planowanym pozyskaniu środków finansowych Unii Europejskiej w ramach programu
ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet I Działanie 1.4. i Priorytet III Działanie 3.2.
i 3.3.1.
Projekt nr 14 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś. Słowiki - Januszkowa Góra
- I etap
Projekt obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego biegnącego od oś. Słowiki do
Januszkowej Góry z utworzeniem nowego szlaku turystycznego. Jest to kolejny z kilku
planowanych do realizacji i utworzenia szlaków turystycznych regionu olkuskiego. Jest to
projekt zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i polityką Gminy
Olkusz, zmierzającą do rozwoju regionalnego opartego na rozwoju turystyki z
wykorzystaniem posiadanego potencjału turystyczno-krajobrazowego, przyrodniczego i
dziedzictwie kulturowym.
Projekt będzie realizowany w latach 2005 - 2006 w zakresie I etapu, przedmiotem którego
jest opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wymaganymi uzgodnieniami i
pozwoleniami wraz z dokumentacją geodezyjną i własnościową.
Budowa ciągu, wraz z wytyczeniem tras i oznakowaniem, realizowana będzie w latach 2007
- 2013 jako etap II stanowiący odrębny projekt.
Realizacja I etapu projektu przewidziana jest do realizacji w latach 2004 - 2006 przy
finansowaniu z budżetu Gminy oraz alokacji o pozyskanie środków z unii Europejskiej w
ramach ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.3.1. Priorytet I
Działanie 1.4.
Projekt nr 15 - Modernizacja terenów zielonych z poszerzeniem funkcji - I etap
W ramach projektu przewidziana jest modernizacja z poszerzeniem spełnianych funkcji
terenów zielonych miasta w tym :
 Modernizacja Parku Czarna Góra z poszerzeniem spełnianej funkcji : przebudową
ulicy Parkowej, przebudową stadionu, budową parkingów przy
ul. 29-go Listopada,
 Modernizacja Parku przy ul. Sławkowskiej.
100
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Z uwagi na planowany do realizacji zakres rzeczowy, czasokres realizacji oraz możliwości
finansowe, projekt podzielono na dwa etapy. W ramach etapu I planowane jest
zrealizowanie "Modernizacji Parku przy ul. Sławkowskiej" oraz opracowanie dokumentacji
technicznej dla "Modernizacji Parku Czarna Góra". Przedmiotem projektu realizowanego w
II etapie będą roboty "Modernizacyjne Parku Czarna Góra".
Celem projektu jest stworzenie zaplecza czynnego wypoczynku mieszkańców w obszarach
blisko położonych, z dużym zróżnicowaniem jego form. W ramach projektu zostanie
przebudowana i zmodernizowana istniejąca infrastruktura, w tym sportowa, oraz utworzenie
nowych możliwości wykorzystania terenów parkowych ( ścieżki zjazdowe dla rolek i deskorolek, zróżnicowanie roślinności z wzbogaceniem roślinami kwiatowymi, zwiększenie i
zróżnicowanie elementów małej architektury ). Projekt wkracza również w sfery ochrony
środowiska i rozwoju turystyki z poszerzeniem bazy turystycznej i ochrony krajobrazu.
Termin realizacji I etapu przewiduje się na lata 2005 - 2006 przy finansowaniu ze środków
Gminy oraz przy alokacji o środki finansowe Unii europejskiej w ramach ZPORR
Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2. i 3.3.1.
Projekt nr 16 - Restauracja Starego Miasta
W ramach tego projektu realizowane będą:
 Restauracja budynku dawnego Starostwa przy Rynku
 Zagospodarowanie terenu Centrum Kultury przy ul. Szpitalnej
 Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej w strefie Starego Miasta
Projekt przewiduje restaurację dawnego budynku Starostwa zlokalizowanego przy Rynku w
Olkuszu, w bezpośrednim sąsiedztwie Bazyliki Mniejszej oraz odbudowanej Baszty
warownej wraz z fragmentem murów obronnych. Restauracja budynku jest bardzo
znaczącym elementem ochrony dziedzictwa kulturowego i ochrony jego zabytków. Jest to
budynek remontowany i przebudowywany na bazie budynku z XIV wieku z ocalałymi
fragmentami mennicy królewskiej w XVI wieku bijącą monety dla Królestwa Polskiego.
Elementem towarzyszącym restauracji budynku dawnego Starostwa i nierozerwalnie
związanym z rewitalizacją Starego Miasta jest Zagospodarowanie Centrum Kultury przy ul.
Szpitalnej oraz zakończenie realizacji Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej.
Termin realizacji projektu przewiduje się na lata 2005 - 2008 zgodnie z zasadą n+2.
Źródłem finansowania projektu będzie budżet Gminy oraz alokacja o środki finansowe Unii
Europejskiej w ramach Priorytetu III Działanie 3.2 i Działanie 3.3.1.
101
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Z uwagi na wymagania programowe Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego w zakresie wartości finansowych projektów mogących aplikować do
poszczególnych działań, zakłada się możliwość łączenia poszczególnych projektów w jeden
wniosek składający się z kilku projektów mających ten sam cel, oddziaływanie rezultaty dla
regionu, społeczeństwa i rozwoju lokalnego. W tym zakresie przewiduje się następujące
połączenie projektów:

Projekt nr 15 i Projekt nr 16 jako jeden projekt aplikujący do ZPORR Województwa
Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2. pn. Rewitalizacja Starego Miasta i
Śródmieścia miasta Olkusza.

Projekt nr 13 i Projekt nr 14 jako jeden projekt aplikujący do ZPORR Województwa
Małopolskiego Priorytet I Działanie 1.4. pn. Pieszo-rowerowe ciągi turystyczne.
4.2 Sektory projektów planowanych do realizacji w latach 2007 - 2013
Projekt nr 1 - Kanalizacja deszczowa i sanitarna dla północnej części miasta Olkusza III etap
Projekt jest kolejnym etapem Projektu nr 3 planowanego do realizacji w latach 2005 - 2008.
Zakres realizacji oraz oczekiwane rezultaty są takie same jak dla Projektu nr 3 realizowanego w
I etapie. Projekt realizowany będzie ze środków budżetu Gminy przy aplikacji o środki
finansowe Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, w latach 2009 - 2012.
Dziedziną interwencji projektu jest ochrona środowiska wraz z szeroko pojętym rozwojem
lokalnym poprzez tworzenie nowych terenów inwestycyjnych, a także, z uwagi na położenie
dzielnicy miasta, rozwój turystyki.
Projekt nr 2 - Restauracja murów zamku w Rabsztynie
Projekt jest kontynuacją zadań podjętych w ramach Projektu nr 5 w latach 2005 - 2006. Po
rekonstrukcji węzła bramnego oraz ściany bramnej i drewnianego mostu, podejmowane będą
zamierzenia rekonstrukcji kolejnych najlepiej zachowanych części zamku. Projekt jest
elementem ochrony dziedzictwa kulturowego zmierzających do stworzenia kolejnego obiektu
atrakcyjnego dla rozwoju turystyki i rozwoju obszarów wiejskich gminy zgodnie z założeniami
Planu Rozwoju Lokalnego. Z uwagi na położenie regionu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
zachowanie zamku leżącego na Szlaku Orlich Gniazd jest strategicznym celem regionu i
województwa w dziedzinie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego będącego bazą dla
działań rozwoju turystycznego. Termin realizacji projektu obejmował będzie lata 2007 - 2009.
102
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Jednocześnie podejmowane będą działania zmierzające do odgruzowania terenu zamku,
będącego warunkiem rozpoczęcia prac restauracyjnych nie tylko na murach zewnętrznych, ale
także wewnątrz twierdzy. Prace pozwolą na odtworzenie części piwnic pod zamkiem.
Źródłem finansowania będzie budżet Gminy oraz ZPORR Województwa Małopolskiego
Priorytet III Działanie 3.1. Priorytet I Działanie 1.4.
Projekt nr 3 - Rewitalizacja osiedli budownictwa wielorodzinnego - II etap
Projekt jest kontynuacją Projektu nr 6 realizowanego w okresie planowania 2004 - 2006. Po
zakończeniu realizacji zakresu termomodernizacji i zmiany sposobu ogrzewania przedmiotem
kolejnych podejmowanych działań będzie remont o modernizacja w zakresie uzbrojenia
podziemnego towarzyszącego budownictwu mieszkaniowemu. Wykonanie tych prac warunkuje
przystąpienie do rewitalizacji terenów osiedli w zakresie zagospodarowania, dróg dojazdowych
i wewnątrz osiedlowych, miejsc postojowych oraz zagospodarowania w place zabaw,
zazielenienie i poszerzenie zabudowy małej architektury z funkcją wypoczynku
popołudniowego. Działania mają na celu podnieść atrakcyjność osiedli i wizerunku miasta, z
jednoczesnymi działaniami zapobiegającymi zjawiskom marginalizacji społecznej i patologii
obserwowanym w obszarach "blokowisk" ze względu na duże bezrobocie mieszkańców oraz
ubożenie społeczeństwa tych dzielnic mieszkaniowych.
Terminem realizacji będą lata 2007 - 2010 przy finansowaniu z budżetu Gminy,
współfinansowaniu przez Wspólnoty Mieszkaniowe oraz aplikacji o środki finansowe Unii
Europejskiej w ramach ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2. i
Działanie 3.3.1.
Projekt nr 4 - Budowa i modernizacja dróg gminnych, ciągów pieszych wraz z budową
i modernizacją oświetlenia dla miasta - II etap.
Projekt jest kontynuacją zadań podjętych w projekcie nr 7 okresu planowania 2004 2006
stanowi jego II etap. Działania projektu mają na celu poprawę układu komunikacyjnego miasta
w celu poprawy jego centralnej funkcji w regionie. Jednocześnie działania mają na celu
stworzyć warunki dla rozwoju regionalnego, rozwoju turystyki oraz sfery gospodarczej
przyciągając potencjalnych inwestorów. Zwiększający się ruch kołowy wymaga jednoczesnego
rozwoju dróg ich modernizacji i remontu oraz komfortu korzystania z nich. Ogromnym
problemem dla miasta głównie dzielnic Starego Miasta i Śródmieścia jest brak miejsc
postojowych. Nowa polityka przestrzenna i komunikacyjna ma rozwiązać i uzupełnić
występujące w tej dziedzinie braki.
103
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Termin realizacji obejmuje lata 2007 - 2013 przy finansowaniu z budżetu Gminy oraz alokacji o
środki finansowe Unii Europejskiej w ramach ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet
III Działanie 3.2. i Działanie 3.3.1. W zakresie terenów wiejskich alokacja sięgać będzie
Działania 3.1.
Projekt nr 5 - Renowacja terenów zielonych z poszerzeniem spełnianej funkcji
Projekt jest kontynuacją zadania jako jego II etap, podjętego w latach 2004 - 2006, w zakresie
realizacji projektów na kolejnych terenach zielonych miasta. Przedmiotem działania tego
projektu będzie drugi park Śródmieścia Olkusz, Park Czarna Góra. W zakresie tego projektu
poza renowacją terenów zielonych, będzie poszerzenie spełnianej funkcji w zakresie
rekreacyjno-sportowym i wypoczynku popołudniowego. Planowana jest przebudowa
znajdującego się na terenie parku stadionu, oraz wybudowanie nowych elementów rekreacji
sportowej np. ścieżki zdrowia, torów dla "deskorolkarzy" i "rolkarzy". Źródła finansowania tego
projektu przewiduje się analogicznie jak dla I etapu. Lata realizacji przewiduje się w okresie
planowania 2007 - 2013, przy finansowaniu z budżetu Gminy oraz alokacji o środki finansowe
Unii Europejskiej w ramach ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2.
Działanie 3.3.1.
Projekt nr 6 - Budowa "zbiorczej drogi obszarowej" obwodnica dla miasta Olkusza
Realizacja tego projektu ma rozwiązać problem niewydolności komunikacyjnej Centrum
Olkusza - dzielnic Stare Miasto i Śródmieście. Jednocześnie wybudowane obwodnice mają
wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta, kierunku zachód - wschód. Działanie te są niezbędne
również z uwagi na ochronę Starego Miasta z XI wiecznymi zabytkami i XIII wiecznym
Rynkiem i jego zabudową. Projekt będzie obejmował dwie obwodnice lokalne :
 Zbiorczą drogę obszarową od drogi krajowej nr 94 ( obszar Cmentarza) wzdłuż
istniejącej trasy kolejowej do drogi krajowej nr 94 ( obszar Bazy PKS ),
 Dokończenie budowy drogi Z-0 oś. Słowiki do ul. Rabsztyńskiej.
Z uwagi na nasilający się ruch kołowy, ochronę zabytków, ochronę środowiska i ochronę
zdrowia mieszkańców jest to działanie dla miasta priorytetowe. Odległość terminowa zadanie
na lata 2007 - 2013 podyktowana jest trudnym procesem projektowym i formalno-prawnym
oraz związanymi z tym wysokimi kosztami przygotowania projektu do realizacji. Finansowanie
z budżetu Gminy oraz alokacji o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach ZPORR
Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2. i Działanie 3.3.1. oraz Priorytet I
Działanie 1.1.
104
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Projekt nr 7 - Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla miasta Olkusza oś. Piaski - II etap
Kontynuacja zadań w mieście w zakresie ochrony środowiska i rozwoju lokalnego. Projekt
uzupełnia braki infrastruktury technicznej o kanalizację sanitarną i deszczową oraz idącą za tym
drogową lokalną, ciągi piesze oraz miejsca postojowe. W latach 2007 - 2013 zostanie
rozpoczęta realizacja projektu jako II etapu, którego przygotowanie nastąpi w okresie 2005 2006 jako etap I. Finansowanie z budżetu Gminy oraz alokacji o środki finansowe Unii
Europejskiej w ramach ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2. i
Działanie 3.3.1. oraz Priorytet I Działanie 1.2.
Projekt nr 8 - Budowa obwodnicy dla miasta w kierunku Trzebinia - Wolbrom
Projekt ten stanowi kontynuację działań i zamierzeń oraz celu podjętego w projekcie nr 6,
planując do realizacji kolejną obwodnicę dla miasta w kierunku południe - północ. Do tej
obwodnicy dochodzić będzie planowana w projekcie nr 6 droga Z-0. Cele i oddziaływania
projektu są takie same jak dla projektu nr 6. Termin realizacji obejmuje lata 2007 - 2009 w
zakresie opracowania dokumentacji technicznej i dokumentów formalno-prawnych, oraz lata
2010 - 2013 w zakresie realizacji budowy przedsięwzięcia i projektu.
Finansowanie z budżetu Gminy oraz alokacji o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach
ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2. i Działanie 3.3.1. oraz
Priorytet I Działanie 1.1.
Projekt nr 9 - Rozbudowa infrastruktury transportowej z wykorzystaniem transportu
kolejowego toru LHS
Projekt zakłada wykorzystanie istniejącego toru LHS szerokotorowego, z połączeniem
międzynarodowym do stacji rosyjskiej Magnitogorsk. Jest to tor kolejowy pozostały z czasów
budowy Huty Katowice oraz powiązany ze stacją przeładunku rud w Sławkowie i stanowi
element sieci kolejowej biegnącej przez miasto oraz obsługującej zarówno ruch pasażerski jak i
towarowy ( głównie Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych ). Z uwagi na brak możliwości
technicznych, lokalizacyjnych rozbudowy istniejącego dworca kolejowego towarowopasażerskiego, projekt zakłada budowę nowego dworca towarowego w okolicy wschodniej
miasta na wysokości osiedli Słowiki i Skalskie a przed wsią Olewin. Taka lokalizacja
zapewniłaby również komunikację samochodową z drogą krajową nr 94, dla obsługi załadunku
lub przeładunku towarowego.
105
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Projekt przewidziany do realizacji w latach 2007 - 2013 przy finansowaniu z budżetu Gminy,
poszukiwaniu inwestorów zewnętrznych i alokacji o środki Unii Europejskiej w ramach
ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2.i Działanie 3.3.1.Priorytet I
Działanie 1.1. Jednocześnie władze samorządowe oraz lokalni przedstawiciele parlamentarni
czynią starania, aby projekt został projektem na skalę kraju jako przedsięwzięcie
współfinansowane z budżetu państwa.
Projekt nr 10 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś. Słowiki - Rabsztyn - II etap
Projekt nr 11 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś. Słowiki - Januszkowa Góra II etap
Projekt przewiduje realizację ciągów pieszo-rowerowych jako kolejnej oferty turystycznej,
wykorzystującej szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe regionu. Jednocześnie
realizacja budowy szlaków wędrówek pieszych i rowerowych daje możliwość przedstawienia i
wyeksponowaniu dorobku historycznego i kulturalnego ziemi olkuskiej. Projekt jest kolejnym
etapem działań podjętych w realizacji etapu I w latach 2005 - 2006. Z uwagi na złożoność
spraw formalno-prawnych przy realizacji inwestycji liniowych, podzielono projekt na etapy
przygotowania projektu i jego realizacji. Realizacja obejmuje lata 2007 - 2013 w zakresie
zarówno projektu nr 9 jak i projektu nr 10. Finansowanie projektu planowane jest ze środków
budżetu Gminy oraz alokacji o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR
Województwa Małopolskiego Priorytet I Działanie 1.4. lub Priorytet III Działanie 3.3.1.
Projekt nr 12 - Rewitalizacja obszaru szkód górniczych - zabudowa rekreacyjnowypoczynkowa
Projekt przewiduje utworzenie w zachodniej części miasta Olkusza, pomiędzy osiedlem Piaski i
dzielnicą Mazaniec, obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego, w chwili obecnej objętego
szkodami górniczymi na obszarze leśnym i nieużytków zielonych. W ramach projektu zostanie
zagospodarowany obszar zdegradowany działalnością przemysłu wydobywczego rud cynkowoołowianych. Z uwagi na duże zagrożenie szkodami górniczymi zabudowa z przeznaczeniem dla
budownictwa kubaturowego nie jest możliwa. Pozwoli to na zagospodarowanie terenu w chwili
obecnej całkowicie wyłączonego z użytkowania, poprawiając tym samym estetykę
urbanistyczną oraz walory krajobrazowe miasta. Zagospodarowanie przestrzenne terenu z
przeznaczeniem na blisko położone tereny wypoczynkowe jest działaniem społecznym,
gospodarczym oraz ochrony środowiska zmierzającymi do osiągnięcia celu jakim jest rozwój
lokalny poprzez poprawę wizerunku oraz poziomu życia mieszkańców.
106
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
Termin realizacji projektu przewidywany jest w latach 2007 - 2013, przy finansowaniu ze
środków budżetu Gminy oraz planowanym pozyskaniu środków finansowych Unii Europejskiej
w ramach ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2. i Działanie 3.3.1.
Priorytet I Działanie 1.2.
Projekt nr 13 - Modernizacja i rozbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej - II etap
Projekt przewiduje modernizację i rozbudowę istniejącej Hali Widowiskowo-Sportowej z
uwzględnieniem obecnie obowiązujących przepisów w zakresie tego typu obiektów, oraz
wymaganych standardów użytkowych i funkcjonalnych. Z uwagi na położenie budynku przy
największym w mieście Centrum Handlowym oraz trasie tranzytowej krajowej, jaką jest droga
krajowa nr 94, obiekt ten jest wizytówką miasta oraz jednym z głównych obiektów kultury
fizycznej i sportowej w Gminie Olkusz. Z myślą o rozwoju lokalnym poprzez poprawę jakości
życia i zdrowia mieszkańców, rozwój gospodarczy oraz rozwój turystyczny, modernizacje
obiektu o charakterze wielofunkcyjnym jest w tym zakresie priorytetowym zadaniem
społecznym o zasięgu regionalnym.
Termin realizacji projektu przewidywany jest na lata 2007 - 2013 w zakresie realizacji projektu
jako II etap. I etap polegający na przygotowaniu dokumentacji projektowej założono na lata
2004 - 2006. Finansowanie projektu zakłada planowane pozyskanie środków finansowych z
Unii Europejskiej w ramach ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.3.1
i 3.5.1 oraz finansowanie z budżetu Gminy.
Projekt nr 14 - Rewitalizacja terenu Ośrodka Harcerskiego z poszerzeniem funkcji
Istniejący Ośrodek Harcerski jest kolejnym obszarem zielonym nie zagospodarowanym z uwagi
na położenie na terenie objętym szkodami górniczymi. Położony jest pomiędzy torami
kolejowymi i oś. Piaski i ciągnie się aż do terenu cmentarza. Teren przylega do osiedla
budownictwa jednorodzinnego osiedla Piaski, przez co posiada dogodny dojazd
komunikacyjny. Funkcja terenu była związana z działalnością Związku Harcerstwa Polskiego i
stanowiła ulubione miejsce spotkań i organizacji zbiórek, capstrzyków i zlotów harcerskich,
stąd też wzięła się jego potoczna nazwa. Planowane jest dalsze wykorzystywanie terenu pod
kątem korzystania z niego przez młodzież. Zagospodarowanie i wykorzystanie terenu
obejmować ma elementy zgodne ze sposobem użytkowania przez młodzież np. amfiteatr letni,
campus biwakowania w dni wolne od nauki i pracy, itp. W latach 2007-2008 planowane jest
opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, realizację przewiduje się na lata 2010-2013.
Środki finansowe pochodzić będą z budżetu Gminy oraz przy planowanym pozyskaniu środków
107
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
z Unii Europejskiej w ramach ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2.
i Działanie 3.3.1. Priorytet I Działanie 1.2. i 1.4.
Projekt nr 15 - Zagospodarowanie terenu po Spółdzielni Inwalidów "Laski"
w Witeradowie
Jest to teren wraz z zabudowaniami po zakładzie przemysłowym spółdzielni dającej kiedyś
zatrudnienia inwalidom z terenu olkuskiego. Zmiany gospodarcze spowodowały likwidację
zakładu jako nie ekonomicznego, a majątek przekazano Gminie. Teren położony jest na terenie
wiejskim, pomiędzy dzielnicą Pakuska miasta Olkusza i początku wsi Witeradów, tuż za pasem
leśnym. Lokalizacja z bardzo bliskim położeniem w stosunku do miasta i przy drodze
powiatowej w kierunku miejscowości Gorenice oraz Gminy Krzeszowice, sugeruje
wykorzystanie tego terenu z przeznaczeniem pod działalność związaną z obsługą turystyczną np
schronisko młodzieżowe turystyczne z wypożyczalnią rowerów. Takie przeznaczenie wymaga
uporządkowania terenu, wyburzenia budynków przemysłowych i zagospodarowania nowymi
domkami kempingowymi jako przystań, schronisko turystyczne dla tranzytowego ruchu
turystycznego.
Termin realizacji obejmuje lata 2007 - 2013 przy finansowaniu z budżetu Gminy, pozyskaniu
inwestorów zewnętrznych oraz alokacji o środki finansowe z Unii Europeskiej w ramach
ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2.
108
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
V POWIĄZANIA PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI
REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY
Projekty za zakresu rozwoju lokalnego "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej
wzmacnianiu konkurencyjności regionów" jakimi są projekty planowane do realizacji w latach
2004 - 2006:

Rewitalizacja i ochrona Olkuskiej Starówki - projekt nr 2

Kanalizacja deszczowa i sanitarna dla północnej części miasta Olkusza - I etap - projekt
nr 3

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olkusz - tereny wiejskie - projekt
nr 4

Rekonstrukcja węzła bramnego zamku w Rabsztynie - projekt nr 5

Budowa ciągu pieszo-rowerowego Słowiki-Rabsztyn - projekt nr 13

Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś. Słowiki - Januszkowa Góra - I etap projekt nr 14
są projektami powiązanymi z realizowanymi w chwili obecnej zadaniami inwestycyjnymi i
działaniami w kierunku już w chwili obecnej przyjętymi w planie inwestycyjnym wieloletnim i
dokumentach strategicznych gminy. Realizowanymi zadaniami w tym zakresie obecnie są :
- budowa "Kanalizacji sanitarnej w Witeradowie" etap I i II,
- budowa "Centrum Kultury przy ul. Szpitalnej w Olkuszu",
- budowa "Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej" w Olkuszu,
- budowa "Kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Olkuszu,
- budowa "Kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej, Wiejskiej i Witosa w Olkuszu",
- budowa "Kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kopernika i Dygasińskiego w Olkuszu",
- Modernizacja remizy w Zimnodole,
- Adaptacja budynku żłobka na oś. Słowiki dla potrzeb Przychodni Zdrowia i lokali
użytkowych.
Projekty z zakresu "Rozwoju lokalnego" jakimi są projekty planowane do realizacji w latach
2004 - 2006:

Rewitalizacja osiedli budownictwa wielorodzinnego - projekt nr 6

Budowa i modernizacja dróg gminnych, ciągów pieszych wraz z budową i modernizacją
oświetlenia dla miasta - I etap - projekt nr 7
109
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - projekt nr 8

Modernizacja i remont obiektów edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych projekt nr 9

Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla miasta Olkusza - oś. Piaski - I etap projekt nr 10

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Olkusza w tym drogi krajowej nr
94 - projekt nr 11

Rewitalizacja terenów zielonych z poszerzeniem spełnianej funkcji - projekt nr 15

Restauracja Starego Miasta - projekt nr 16
są projektami kontynuującymi zadania i zamierzenia inwestycyjne realizowanymi przez Gminę
w ostatnich latach, takimi jak:
- Odwodnienie drogi krajowej nr 94
- Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 773
- Budowa chodnika z zatoką autobusową w Niesułowicach
- Przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791 z drogą powiatową w Żuradzie
- Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu
- Przystosowanie Zespołu Szkół przy ul. Kochanowskiego dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
- Adaptacja budynku Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych na mieszkania socjalne
i biura Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu
- Adaptacja segmentu stołówki Szkoły Podstawowej nr 4 na przedszkole
- Chodnik przy drodze krajowej nr 94 w Sienicznie
- Budowa chodnika i oświetlenie ul. Rabsztyńskiej w Olkuszu
- Modernizacja ul. Kościuszki w Olkuszu
- budowa "Ulicy Zielonej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową" w Olkuszu
- Modernizacja kąpieliska MOSiR na Czarnej Górze w Olkuszu.
Wszystkie wymienione zadania inwestycyjne i działania władz samorządowych były
realizowane w latach 2001 - 2004 przy finansowaniu w współfinansowaniu z budżetu Gminy
Olkusz.
Ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego projekty są kontynuacją celów, kierunków i priorytetów
wyznaczonych przez władze samorządowe zmierzających do poprawy wizerunku, sytuacji
gospodarczej i społecznej Gminy Olkusz. Podjęte działania wyznaczają również kierunki
oddziaływania ponadlokalnego na skalę regionu, województwa i kraju.
110
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
VI OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU
LOKALNEGO
6.1 Wskaźniki produktu - w chwili obecnej możliwe do zidentyfikowania dla planowanych
do realizacji projektów w latach 2004 - 2006. Dla tych projektów będą to :
- sieć kanalizacji sanitarnej Ø 300, 250, 200, 160 wraz ze studniami rewizyjnymi - mb
- dodatkowa oferta turystyczna :
Olkuska Starówka - szt ( m2 )
Zamek w Rabsztynie z zrekonstruowanym węzłem bramnym - obiekt - szt ( m3 )
- ochrona zabytków :
Olkuska Starówka - obiekt - szt ( m2 )
Zamek w Rabsztynie z zrekonstruowanym węzłem bramnym - obiekt - szt ( m3 )
- drogi gminne - mb ( m2 )
- ciągi piesze - mb
( m2 )
- energooszczędne punkty oświetleniowe oświetlenia ulicznego - szt
- ciągi pieszo-rowerowe ( m2 ) - mb
- parki i tereny zielone ( m2 ) - szt. dla małej architektury
- obiekty sportowe ( m2 ) powierzchni użytkowej
- obiekty rekreacyjne ( m2 ) powierzchni użytkowej
- obiekty muzealne i wystawiennicze ( m2 ) powierzchni lub m3 kubatury
- obwodnice m2 powierzchni, mb drogi, szt dla węzła komunikacyjnego
- kubatura budynków mieszkalnych wielorodzinnych - m3.
- współczynnik termomodernizacyjny - kcal/m2
- lokale socjalne - m2
- ośrodki pomocy społecznej - m2
6.2 Wskaźniki rezultatu - podstawowym rezultatem dla Planu Rozwoju Regionalnego jest
szeroko pojęty rozwój lokalny we wszystkich sferach : sfery gospodarczej, sfery społecznej,
sfery ekonomicznej, sfery kulturowej, sfery ochrony środowiska.
Szczegółowymi wskaźnikami rezultatu będą cele szczegółowe, które zostaną osiągnięte w
wyniku realizowanych projektów:
- powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku budowy i
modernizacji dróg oraz uzbrojenia terenu - ha
- ilość gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji sanitarnej - szt.
111
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
- ilość ścieków oczyszczonych - m3 / rok
- ilość ulic i terenów zielonych objętych kanalizacją deszczową - m2 , ha
- wskaźnik przestępczości - %
- ilość podmiotów działalności gospodarczej na terenach rewitalizowanych - szt.
- wskaźnik bezrobocia - %
- ilość uczniów i wychowanków korzystających z obiektów - osoby
- ilość mieszkańców korzystających z obiektów:
sportowych - osoby
rekreacyjnych - osoby
terenów zielonych
- osoby
- dodatkowa oferta turystyczna - szt.
- ilość osób odwiedzających muzeum - szt. sprzedanych biletów
- ilość osób uczestniczących w imprezach i benefisach - sprawozdanie z MOK roczne,
- powierzchnie zrewitalizowanych osiedli budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego ha.
- pomoc społeczna - % potrzebujących
6.3 Wskaźniki oddziaływania - wpływ na aktywizację społeczną i gospodarczą obszarów
miejskich i wiejskich Gminy Olkusz, rozwój turystyki jako nowego kierunku działalności i
wizerunku regionu olkuskiego, poprawa jakości życia mieszkańców poprzez ochronę
środowiska i bezpieczeństwa, rozwój gospodarczy związany z nowymi kierunkami działania, to
podstawowe oddziaływania na środowisko jakie ma przynieść realizacja projektów przyjętych
w Planie Rozwoju Lokalnego. Szczegółowe wskaźniki oddziaływania to :
- wsparcie lokalnych centrów, które wpływają na ekonomiczną i społeczną aktywność
otoczenia
- poprawa infrastruktury wpływająca na zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i
ochrony zdrowia dla społeczności lokalnej
- wykorzystanie posiadanego potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i
przyrodniczego poprzez rozwój i poprawę infrastruktury turystycznej, wypoczynkowej oraz
stanu obiektów kulturowych
- oferty turystyczne
- zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i inwestorów
zewnętrznych
- tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw
112
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
- poprawa jakości środowiska
- zapobieganie problemom społecznym
- wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.
6.4 Tabela zestawienia wszystkich wskaźników - obejmuje zestawienie wszystkich
wskaźników dla poszczególnych projektów przewidzianych do realizacji w okresie planowania
2004 - 2006.
Wskaźniki
L.p. Projekt nr, nazwa
Produkt
Rezultatu
Oddziaływanie
1.
Projekt nr 1 Kanalizacja sanitarna
w Witeradowie
- sieć kanalizacji
sanitarnej Ø 300, 250,
200, 160 wraz ze
studniami rewizyjnymi mb
- ilość gospodarstw
domowych
podłączonych do
kanalizacji - szt
- ilość oczyszczonych
ścieków - m3/rok
- zwiększenie atrakcyjności
obszarów wiejskich dla
inwestorów lokalnych i
inwestorów zewnętrznych
- poprawa jakości środowiska
2.
Projekt nr 2 Rewitalizacja i
ochrona Olkuskiej
Starówki
- dodatkowa oferta
turystyczna - szt. (m2)
- ochrona zabytku obszar (ha)
- oferta turystyczna szt
- wykorzystanie posiadanego
potencjału turystycznego,
kulturowego, historycznego
poprzez rozwój i poprawę
infrastruktury turystycznej
oraz stanu obiektów
kulturowych
3.
Projekt nr 3 Kanalizacja
deszczowa i sanitarna
dla północnej części
miasta Olkusza
- sieć kanalizacji
sanitarnej Ø 300, 250,
200, 160 wraz ze
studniami rewizyjnymi mb
- ilość gospodarstw
domowych
podłączonych do
kanalizacji - szt
- ilość oczyszczonych
ścieków - m3/rok
- poprawa infrastruktury
wpływająca na zwiększenie
możliwości zatrudnienia,
edukacji i ochrony zdrowia dla
społeczności lokalnej
- zwiększenie atrakcyjności
obszarów miejskich dla
inwestorów lokalnych i
inwestorów zewnętrznych
- poprawa jakości środowiska
4.
Projekt nr 4 Modernizacja
oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy
Olkusz - tereny
wiejskie
- energooszczędne
punkty oświetleniowe szt
- powierzchnia
terenów, które stały
się dostępne w wyniku
budowy i
modernizacji
uzbrojenia terenu - ha
- zmniejszenie
wskaźnika
przestępczości - %
- zwiększenie atrakcyjności
obszarów wiejskich dla
inwestorów lokalnych i
inwestorów zewnętrznych
- poprawa jakości środowiska
zapobieganie problemom
społecznym
5.
Projekt nr 5 Rekonstrukcja węzła
bramnego zamku w
Rabsztynie
- dodatkowa oferta
turystyczna - szt.
- ochrona zabytku - szt
- dodatkowa oferta
turystyczna - szt
- rozwój i poprawa
infrastruktury
turystycznej,
kulturowej,
- wsparcie lokalnych centrów,
które wpływają na
ekonomiczną i społeczną
aktywność otoczenia
- poprawa infrastruktury
wpływająca na zwiększenie
113
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
historycznej
możliwości zatrudnienia
- wykorzystanie posiadanego
potencjału turystycznego,
kulturowego, historycznego
6.
Projekt nr 6 Rewitalizacja osiedli
budownictwa
wielorodzinnego
- kubatura budynków
mieszkalnych
wielorodzinnych - m3
- współczynnik
termomodernizacyjny kcal/m2
- powierzchnia
zrewitalizowanych
osiedli budownictwa
mieszkaniowego
wielorodzinnego - ha
- wskaźnik bezrobocia
-%
- zapobieganie problemom
społecznym
- poprawa infrastruktury
wpływająca na ochronę
zdrowia i bezpieczeństwa
społeczności lokalnej
- poprawa jakości środowiska
7.
Projekt nr 7 Budowa i
modernizacja dróg
gminnych, ciągów
pieszych wraz z
budową i
modernizacją
oświetlenia dla miasta
- drogi gminne - mb
- ciągi piesze - mb
- punkty oświetlenia
ulicznego - szt
- powierzchnia
terenów
inwestycyjnych, które
stały się dostępne w
wyniku budowy i
modernizacji dróg
oraz uzbrojenia terenu
- poprawa infrastruktury
wpływająca na zwiększenie
mobilności zatrudnienia,
edukacji i ochrony zdrowia dla
społeczności lokalnej
- tworzenie przyjaznego
środowiska dla rozwoju
mikroprzedsiębiorstw
- poprawa jakości środowiska
8.
Projekt nr 8 Rewitalizacja terenów
poprzemysłowych
(zmiana sposobu
przeznaczenia
budynku OFNE na
mieszkania socjalne)
- kubatura budynków
mieszkalnych
wielorodzinnych - m3
- lokale socjalne - m2
- ośrodki pomocy
społecznej - m2
- wskaźnik
przestępczości - %
- wskaźnik bezrobocia
-%
- pomoc społeczna - %
potrzebujących
- poprawa infrastruktury
wpływająca na zwiększenie
możliwości zatrudnienia,
edukacji i ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa społeczności
lokalnej
- zapobieganie problemom
społecznym
9.
Projekt nr 9 - powierzchnia
Modernizacja i remont użytkowa obiektu - m2
obiektów sportowo
rekreacyjnych
- obiekt sportowy - m2
- obiekt rekreacyjny m2
- ilość uczniów i
wychowanków
korzystających z
obiektów - osoby
- ilość mieszkańców
korzystających z
obiektów :
sportowych - osoby
rekreacyjnych - osoby
- wsparcie lokalnych centrów,
które wpływają na
ekonomiczną i społeczną
aktywność otoczenia
- poprawa infrastruktury
wpływająca na zwiększenie
możliwości zatrudnienia,
edukacji i ochrony zdrowia dla
społeczności lokalnej
- zapobieganie problemom
społecznym
10.
Projekt nr 10 Kanalizacja sanitarna i
deszczowa dla miasta
Olkusza - oś. Piaski
- sieć kanalizacji
sanitarnej Ø 300, 250,
200, 160 wraz ze
studniami rewizyjnymi mb
- sieć kanalizacji
deszczowej Ø 350, 300,
wraz ze studniami
rewizyjnymi - mb
- ilość gospodarstw
domowych
podłączonych do
kanalizacji - szt
- ilość oczyszczonych
ścieków - m3/rok
sanitarnych
deszczowych
- ilość ulic i terenów
zielonych objętych
kanalizacją deszczową
- m2 , ha
- poprawa infrastruktury
wpływająca na zwiększenie
możliwości zatrudnienia,
edukacji i ochrony zdrowia dla
społeczności lokalnej
- zwiększenie atrakcyjności
obszarów miejskich dla
inwestorów lokalnych i
inwestorów zewnętrznych
- poprawa jakości środowiska
11.
Projekt nr 11 Modernizacja
- energooszczędne
punkty oświetlenia
- powierzchnia
terenów, które stały
- zwiększenie atrakcyjności
obszarów miejskich dla
114
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
oświetlenia ulicznego
na terenie miasta
Olkusza
ulicznego - szt
się dostępne w wyniku
budowy i
modernizacji
uzbrojenia terenu - ha
- zmniejszenie
wskaźnika
przestępczości - %
inwestorów lokalnych i
inwestorów zewnętrznych
- poprawa jakości środowiska
-zapobieganie problemom
społecznym
12.
Projekt nr 12 Budowa kolektora
deszczowego od ul.
Spółdzielczej do drogi
krajowej nr 94
- sieć kanalizacji
deszczowej Ø 1000, 600
wraz ze studniami
rewizyjnymi - mb
- ilość oczyszczonych
ścieków deszczowych
- m3
- ilość dróg, ulic i
terenów zielonych
objętych kanalizacją
deszczową - m2 , ha
- poprawa infrastruktury
wpływająca na zwiększenie
możliwości zatrudnienia,
edukacji i ochrony zdrowia dla
społeczności lokalnej
- zwiększenie atrakcyjności
obszarów miejskich dla
inwestorów lokalnych i
inwestorów zewnętrznych
- poprawa jakości środowiska
- zapobieganie problemom
społecznym
13.
Projekt nr 13 Budowa ciągu pieszorowerowego oś.
Słowiki - Rabsztyn
- ciągi pieszo-rowerowe
- mb
- ilość mieszkańców
korzystających z
obiektów :
rekreacyjnych - osoby
zielonych - osoby
- dodatkowa oferta
turystyczna - szt.
- wykorzystanie posiadanego
potencjału turystycznego,
przyrodniczego poprzez
rozwój i poprawę
infrastruktury turystycznej,
wypoczynkowej oraz stanu
obiektów kulturowych
14.
Projekt nr 14 Budowa ciągu pieszorowerowego oś.
Słowiki Rabsztyn
- ciągi pieszo-rowerowe
- mb
- ilość mieszkańców
korzystających z
obiektów :
rekreacyjnych - osoby
zielonych - osoby
- dodatkowa oferta
turystyczna - szt.
- wykorzystanie posiadanego
potencjału turystycznego,
przyrodniczego poprzez
rozwój i poprawę
infrastruktury turystycznej,
wypoczynkowej oraz stanu
obiektów kulturowych
15.
Projekt nr 15 Modernizacja
Renowacja terenów
zielonych z
poszerzeniem
spełnianej funkcji
- drogi gminne - mb
- ciągi piesze - mb
- punkty oświetlenia
ulicznego - szt
- parki i tereny zielone m2 (ha)
- elementy małej
architektury - szt
- obiekty sportowe - m2
- obiekty rekreacyjne m2
- ilość mieszkańców
korzystających z
obiektów :
sportowych - osoby
rekreacyjnych - osoby
terenów zielonych osoby
- powierzchnie
terenów
inwestycyjnych, które
stały się dostępne w
wyniku budowy i
modernizacji dróg
oraz uzbrojenia terenu
- wskaźnik
przestępczości - %
- wskaźnik bezrobocia
-%
- wsparcie lokalnych centrów,
które wpływają na
ekonomiczną i społeczną
aktywność otoczenia
- tworzenie przyjaznego
środowiska dla rozwoju
mikroprzedsiębiorstw
- poprawa infrastruktury
wpływająca na zwiększenie
możliwości zatrudnienia,
edukacji i ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa społeczności
lokalnej
- wykorzystanie posiadanego
potencjału turystycznego,
kulturowego, historycznego i
przyrodniczego poprzez
rozwój i poprawę
infrastruktury turystycznej,
wypoczynkowej oraz stanu
obiektów kulturowych
- poprawa jakości środowiska
- zapobieganie problemom
115
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
społecznym
16.
Projekt nr 16 Restauracja budynku
dawnego Starostwa
- powierzchnia
użytkowa
odrestaurowanego
budynku - m2
- ochrona zabytku - szt
- obiekty muzealne i
wystawiennicze - m2
- oferta turystyczna szt
- nowa oferta
inwestycyjna - m2
116
- wsparcie lokalnych centrów,
które wpływają na
ekonomiczną i społeczną
aktywność otoczenia
- poprawa infrastruktury
wpływająca na zwiększenie
możliwości zatrudnienia,
edukacji i ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa społeczności
lokalnej
- wykorzystanie posiadanego
potencjału turystycznego,
kulturowego, historycznego i
przyrodniczego poprzez
rozwój i poprawę
infrastruktury turystycznej,
wypoczynkowej oraz stanu
obiektów kulturowych
- tworzenie przyjaznego
środowiska dla rozwoju
mikroprzedsiębiorstw
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
VII
PLAN FINANSOWY
7.1 Plan finansowy na lata 2004 - 2006
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Czas realizacji
lata
Wartość finansowa
w zł
Kanalizacja sanitarna w Witeradowie III etap
2005-2006
1.200.000,-
Rewitalizacja i ochrona Olkuskiej
Starówki
2004-2006
4.200.000,-
Kanalizacja deszczowa i sanitarna dla
północnej części miasta Olkusza - I etap
2004-2006
5.730.000,-
Modernizacja oświetlenia ulicznego na
terenie gminy Olkusz - tereny wiejskie
2006
300.000,-
Rekonstrukcja węzła bramnego zamku
w Rabsztynie
2005-2006
953.000,-
Nazwa zadania
Rewitalizacja osiedli budownictwa
wielorodzinnego (oś. Skalska, oś.
Sławkowska, oś. Nullo-Krakowskie
Przedmieście ) - I etap
1.800.000,2004-2006
Budowa i modernizacja dróg gminnych,
ciągów pieszych wraz z budową i
modernizacją oświetlenia dla miasta I etap
Rewitalizacja terenów po
przemysłowych (zmiana sposobu
przeznaczenia budynku OFNE na
mieszkania socjalne).
1.000.000,2004-2006
2.000.000,2004-2006
Modernizacja i remont obiektów
edukacyjnych i sportowo rekreacyjnych
w tym krytej pływalni przy Zespole
szkół im. Kochanowskiego
Hali Widowiskowo-Sportowej - I etap
10. Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla
miasta Olkusza - oś. Piaski - I etap
11. Modernizacja oświetlenia ulicznego na
terenie miasta Olkusza w tym drogi
krajowej nr 94
117
2004-2006
400.000,-
10.000,2005-2006
100.000,-
2004-2006
800.000,-
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
12. Budowa kolektora deszczowego od ul.
Spółdzielczej do drogi krajowej nr 94
2004-2006
800.000,-
13. Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś.
Słowiki - Rabsztyn
2004-2006
50.000,-
2004-2006
50.000,-
2004-2006
100.000,450.000,-
2004-2006
50 000,-
14. Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś.
Słowiki - Januszkowa Góra - I etap
15. Renowacja terenów zielonych z
poszerzeniem spełnianej funkcji - Park
Czarna Góra przebudowa stadionu, ul.
Parkowej, budowa parkingów - I etap
Park przy ul. Sławkowskiej
16. Restauracja budynku dawnego
Starostwa
7.2.
L.p.
1.
2.
3.
Razem :
w tym środki UE 60%
budżet państwa 10%
Gmina Olkusz 30%
2.853.000,1.711.800,285.300,855.900,-
Razem :
w tym środki UE 75%
budżet państwa 10%
Gmina Olkusz 15%
17.140.000,12.855.000,1.714.000,2.571.000,-
OGÓŁEM :
w tym środki UE
budżet państwa
Gmina Olkusz
19.993.000,14.566.000,1.999.300,3.426.900,-
Plan finansowy na lata 2007 - 2013
Nazwa zadania
Czas realizacji
lata
Wartość finansowa
w zł.
Kanalizacja deszczowa i sanitarna dla
północnej części miasta Olkusza II etap
2007-2009
Restauracja murów zamku w
Rabsztynie
2007-2009
100.000,-
2007-2010
18.300.000,-
Rewitalizacja osiedli budownictwa
wielorodzinnego - (oś. Skalska, oś.
Sławkowska, oś. Nullo-Krakowskie
Przedmieście) - II etap
118
15.000.000,-
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
4.
Budowa i modernizacja dróg gminnych,
ciągów pieszych wraz z budową i
modernizacją oświetlenia dla miasta II etap
2007-2013
1.500.000,-
2007-2013
2.100.000
Budowa "Zbiorczej Drogi Obszarowej"
obwodnica dla miasta Olkusza
2007-2013
4.000.000,-
Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla
miasta Olkusza oś. Piaski - II etap
2007-2009
3.000.000,-
Budowa obwodnicy dla miasta w
kierunku Trzebinia - Wolbrom
2007-2013
5.000.000,-
2007-2013
1.000.000,-
10. Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś.
Słowiki-Rabsztyn
2007-2008
600.000,-
11. Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś.
Słowiki - Januszkowa Góra - II etap
2007-2008
200.000,-
12. Rewitalizacja obszaru szkód górniczych
- zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa
2007-2013
2.000.000,-
13. Modernizacja i rozbudowa Hali
Widowiskowo - Sportowej - II etap
2007-2013
20.100.000,-
14. Renowacja z poszerzeniem funkcji
Ośrodka Harcerskiego
2007-2013
500.000,-
15. Zagospodarowanie terenu po
Spółdzielni Inwalidów "Laski" w
Witeradowie
2007-2013
2.000.000,-
5.
6.
7.
8.
9.
Renowacja terenów zielonych z
poszerzeniem spełnianej funkcji
II etap - Park Czarna Góra
Rozbudowa infrastruktury
transportowej z wykorzystaniem
transportu kolejowego toru LHS
OGÓŁEM :
w tym środki UE 75%
budżet państwa 10%
Gmina Olkusz 15%
75.400.000,56.550.000,7.540,000,11.310,000,-
119
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
VIII
SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego przewiduje kilka etapów jego analizy, wdrażania i
aktualizacji. Etapy obejmować będą:
- komunikację społeczną
- proces oceny i zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego w formie prawa miejscowego
przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu
- proces realizacji poprzez Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Olkusz i Plan Wieloletni
stanowiący załącznik do Uchwały Budżetowej
- powołanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz osoby lub zespołu mającego za zadanie
monitorowanie realizacji programu, sprawozdawczość z jego realizacji i przedstawianie analizy
i oceny wynikającej z monitoringu, łącznie z propozycją zmian wynikających w trakcie
realizacji Planu Rozwoju Lokalnego
- analizę wymaganych zmian oraz przygotowanie Uchwał aktualizujących Plan Rozwoju
Lokalnego oraz przedstawienie ich Radzie Miejskiej w Olkuszu celem dokonania konsultacji
społecznych poprzez przedstawicieli społeczeństwa lokalnego
- aktualizację Planu Rozwoju Lokalnego poprzez dokonanie zmian w Uchwale Rady Miejskiej
w Olkuszu.
Wdrożenie Planu Rozwoju Lokalnego nastąpi poprzez podjęcie Uchwały Rady Miejskiej w
Olkuszu po uprawomocnieniu się Uchwały rozpocznie się jego realizacja. Jakiekolwiek zmiany
w Planie Rozwoju Lokalnego wymagają wprowadzenia poprzez zmianę Uchwały podjętej przez
Radę Miejską.
Procedura formalno-prawna została przyjęta na podstawie ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz. 1591 z póź. zm.).
120
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
IX SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
PLANU ROZWOJU LOKALNEGO.
9.1 System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego.
Plan Rozwoju Lokalnego jest otwartym dokumentem planistycznym. Plan Rozwoju Lokalnego
poddawany będzie systematycznej, okresowej analizie, ocenie oraz będzie w razie potrzeby
aktualizowany w zakresie dostosowania do zmieniających się uwarunkowań występujących w
Mieście i Gminie Olkusz. Podstawowe znaczenie w monitorowaniu i wdrażaniu Planu Rozwoju
Lokalnego posiadać będzie Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, oraz pod jego nadzorem
poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, którym powierzone
zostaną poszczególne zadania wynikające z planu. Nad całością, z ramienia Burmistrza Miasta i
Gminy Olkusz, czuwać będzie osoba lub zespół powołany do tego celu.
Powierzenie obowiązków monitorowania realizacji Planu Rozwoju Lokalnego odbędzie się
Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy. W przypadku stwierdzenia opóźnień, odstępstw lub
nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania, prawo kontroli posiadać będzie Rada Miejska w
Olkuszu, na podstawie nadzoru nad realizacją podjętych przez Radę Uchwał, oraz poprzez
kontrolę realizacji budżetu Miasta i Gminy Olkusz.
Analiza, ocena i aktualizacja programu odbywać się będzie w oparciu o zasadę współpracy i
konsultacji w szerokim gronie zainteresowanych partnerów. Na ten system komunikacji
społecznej składają się:
1. osoba lub zespół zadaniowy do spraw monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego
2.
partnerzy :

indywidualni i zbiorowi ( osoby fizyczne i grupy społeczne spośród mieszkańców )

mieszkańcy terenów wiejskich

mieszkańcy terenów miejskich

podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie Gminy Olkusz

właściciele nieruchomości

organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Olkusz

wspólnoty mieszkaniowe

administratorzy zasobów mienia komunalnego i spółdzielczego

młodzież szkolna i organizacje młodzieżowe.
Celem komunikacji społecznej jest zaktywizowanie i rozpowszechnienie udziału mieszkańców
w rozwoju lokalnym, jej współudział w programowaniu, decyzjach oraz odpowiedzialności i
121
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
finansowaniu tego procesu, między innymi poprzez wdrażanie i monitorowanie Plan Rozwoju
Lokalnego. Komunikacja społeczna ma zapewnić :

dostęp do informacji

pobudzenie do wyrażania opinii

nawiązywanie porozumienia pomiędzy partnerami a władzami samorządowymi

nawiązywanie kontaktów pomiędzy partnerami i społecznością lokalną a
odpowiedzialnymi za monitorowanie PRL.
W celu spełnienia tych warunków Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz zapewni :
- powszechny dostęp do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach funduszy
strukturalnych związanych z rozwojem lokalnym, wszystkim zainteresowanym na terenie
objętym konkretnym projektem
- czytelną informację o kryteriach oceny i wyboru projektów do realizacji oraz o
obowiązujących w tym zakresie procedurach
- bieżące informowanie opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej dla
poszczególnych projektów i rezultatach podjętych działań na poziomie gminy
- współpracę w monitorowaniu i realizowaniu Planu Rozwoju Lokalnego w zakresie działań
informacyjnych i promocyjnych, poprzez wymianę informacji i podejmowanie wspólnych
przedsięwzięć
- inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym
- wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak: internet, poczta elektroniczna,
elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy
podmiotami uczestniczącymi w realizacji PRL.
9.2 Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego.
Podstawowym elementem oceny Planu Rozwoju Lokalnego, będzie jego ocena wraz z innymi
dokumentami programowymi Gminy Olkusz, w powiązaniu z realizacją budżetu Miasta i
Gminy Olkusz. Odbywać się będzie raz do roku na początku kolejnego roku kalendarzowego
przy podsumowaniu roku budżetowego. Wraz z podsumowaniem realizacji zamierzeń
budżetowych, zostanie dokonana ocena realizacji zamierzeń i projektów inwestycyjnych
wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego.
Oceny takiej będą dokonywać odpowiedzialni za monitoring PRL wspólnie z komórkami
organizacyjnymi UMiG Olkusz, przedstawiać go Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz.
Ocena Planu Rozwoju Lokalnego poza oceną w powiązaniu z budżetem zawierać będzie wyniki
prowadzonego monitoringu oraz konsultacji społecznych i zostanie raz w roku przedstawiona
122
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
do konsultacji Radzie Miejskiej. Wynik konsultacji Rada Miejska odzwierciedli w
akceptowaniu Uchwały wprowadzającej zmiany do Planu Rozwoju Lokalnego.
Wnioski z oceny zostaną powiązane z harmonogramem aplikowania o środki Unii Europejskiej
oraz stosownie do potrzeb, znajdą odzwierciedlenie w ewentualnych propozycjach zmian w
odniesieniu do Planu Rozwoju Lokalnego, pod warunkiem ich akceptacji przez Radę Miejską.
Przyjęty system oceny jest systemem opracowanym zgodnie z założeniami zawartymi w
przyjętym Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
2004 - 2006 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. ( Dz. U.
z 2004 r. nr 200 poz. 2051 ).
9.3 Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorami publicznymi, prywatnymi
i organizacjami pozarządowymi.
Plan Rozwoju Lokalnego wskazuje obszary w sferach ekonomicznych, społecznych,
gospodarczych, kulturowych i ochrony środowiska konieczne do wsparcia z punktu widzenia
mieszkańców gminy oraz sektora podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na
terenie gminy, Małych i Średnich Przedsiębiorstw a także organizacji pozarządowych.
Kontakt z wszystkimi sferami życia społecznego, do których jest skierowany Plan Rozwoju
Lokalnego odbywał się będzie poprzez :

upublicznienie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz

co miesięczne spotkania z przewodniczącymi osiedlowymi miasta Olkusz i sołtysami
sołectw odbywającymi się w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz

publikowaniu artykułów w lokalnej prasie tj. "Przeglądzie Olkuskim" i "Dodatku
Małopolskim Gazety Krakowskiej"

zebranie komentarzy i opinii zgłaszanych przez mieszkańców po ukazaniu się artykułów
w formie pisemnej i elektronicznej poprzez adres e-mailowy Urzędu Miasta i Gminy
Olkusz

badaniach ankietowych w przypadku powstania dużych rozbieżności lub kontrowersji
społecznych.
Osoby odpowiedzialne za wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego zachęcać będą wszystkie
wymienione sektory społeczne do aktywnego udziału w systemie wdrażania poprzez komórki
organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.
123
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
9.4 Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego.
Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego - to publiczne upowszechnianie rezultatów
realizacji Planu i zachęcenie do pełnego korzystania z udostępnionych dzięki niemu
możliwości.
Podstawowym elementem jaki zostanie wykorzystany w tym celu będzie :

witryna internetowa Urzędu Miasta i Gminy Olkusz

tradycyjne nośniki informacji dostępne w Gminie Olkusz :
- Przegląd Olkuski
- Dodatek Małopolski Gazety Krakowskiej

gminny biuletyn informacyjny

reklamy płatne, artykuły sponsorowane i bezpłatne.
Za Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego odpowiedzialne będą osoby d/s wdrażania i
monitoringu Planu Rozwoju Lokalnego powołane Zarządzeniem przez Burmistrza Miasta i
Gminy Olkusz. Jednostką wykonawczą wdrażania systemu skierowanego do odbiorców Planu
Rozwoju Lokalnego którymi jest społeczeństwo lokalne i ponadlokalne, będzie Rzecznik
Prasowy Urzędu Miasta i Gminy Olkusz działający w ramach Wydziału Promocji i Rozwoju
Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.
124
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz
X
LITERATURA
1. "Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych
procesów rewitalizacji" Opracowanie: GTZ Gesellschaft fur Technische
Zusammenarbeit przy współpracy Instytut fur Wohnen Umwelt Darmstad, Urząd
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miasta - Warszawa 2003.
2. "Odnowa miast europejskich" T. Sumień, J. Furman - Michałowska, K. Ufnalewska,
W. Wąs, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej - Warszawa 1989.
3. "Zarządzanie rozwojem miast" T. Markowski - PWN Warszawa 1999.
4. "Przewodnik po ziemi okluskiej" tom I - Gmina Olkusz, O. Dziechciarz - Olkusz 2002.
5.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie
przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego 2004 - 2006.
6.
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego - dokument uchwalony przez Sejmik
Województwa Małopolskiego - Kraków 2000.
7.
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz - dokument uchwalony przez Radę Miejską
w Olkuszu - Olkusz 2000.
8.
Seminarium - Rewitalizacja Obszarów Miejskich - materiały szkoleniowe MGPiPS Warszawa 2004.
9.
Planowanie regionalne w UE - od strategii do projektu - materiały szkoleniowe Kraków 2004.
10. Materiały szkoleniowe - Plan Rozwoju Lokalnego - podstawą aplikowania o środki z
funduszy Unii europejskiej - Centrum Funduszy Europejskich Warszawa 2004.
11. Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Olkusz - cz. 1 i 2 - Kraków 1996.
12. Lokalny Plan Działań na Rzecz Środowiska i Zdrowia - Instytut Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych - Katowice 2004.
13. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olkusz w
latach 2003 - 2007 - Urząd Miasta i Gminy Olkusz 2003.
125
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards