Cele i środki działania Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń, § 7

advertisement
STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW
KUŹNI USTROŃ
Wyzwania
Rok 2011 w wielkim skrócie
Comiesięczne spotkania programowo - koleżeńskie,
Walne zgromadzenie i zmiany w Statucie Stowarzyszenia MKU,
Udział w Śląskim święcie zabytków techniki - II INDUSTRIADA,
Wycieczki krajoznawcze do Krakowa i Browaru Tyskiego,
Udział w pracach wydawniczych:
1.
2.
3.
4.
5.
–
–
monografii Kuźni Ustroń pt. „Kuźnia Ustroń 1772 – 2008. Dzieje zakładu ludzi i
miasta”
strony internetowej – smkuznia.ustron
Nowe inicjatywy, które dotyczą:
6.
•
•
•
•
Miejsca pamięci pomordowanych 9 listopada 1944 roku,
Nazwania imieniem „Kuźników Ustrońskich” nowo wybudowanego ronda przy
Domu Kultury „Prażakówka”,
Oznaczenia szlaku spacerowego po miejscach dawnych ośrodków hutniczych
w Ustroniu, którego swoistą osią jest „Młynówka”.
Projektu makiety ośrodka Hutniczego Huty Klemens.
Zmiany w Statucie Stowarzyszenia
MKU
Walne Zgromadzenie członków w dniu 7 marca
2011 r.
W rozdziale II - Cele i środki działania Stowarzyszenia Miłośników
Kuźni Ustroń,
§7
Stowarzyszenie stawia sobie za cel krzewienie wiedzy historycznej o tradycji i dokonaniach w
hutnictwie i kuźnictwie w Ustroniu oraz jej upowszechnienie poprzez:
1. opiekę nad dobrami kultury materialnej,
2. umacnianie grupowe osób, ich tożsamości społecznej, zawodowej, socjalnej itp.
3. sprawowanie opieki socjalnej i społecznej oraz przekierowywanie jej na rzecz członków
posiadających związki z zatrudnieniem w Kuźni Ustroń w okresie jej istnienia,
4. sprawowanie merytorycznego wsparcia dla członków i osób chcących udokumentować posiadaną
przez nich wiedzę zbieżną z celami działania Stowarzyszenia,
5. przyczynianie się do tworzenia i umacniania tożsamości środowiskowej,
6. pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami i osobami fizycznymi
na rzecz celu statutowego Stowarzyszenia,
7. prezentowaniu dorobku Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń władzom państwowym,
samorządowym, sektorowi gospodarczemu oraz szerokiej publiczności,
8. działalność o charakterze turystyczno - krajoznawczym na
rzecz Członków Stowarzyszenia i szerokiej publiczności oraz
współdziałanie w tej sprawie z innymi organizacjami,
współdziałanie z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym oraz
politykami,
10. prowadzenie lobbingu na rzecz wspólnych celów organizacji pozarządowych,
11. opiniowanie aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii społecznych.
9.
Industriada w Muzeum
Zwiedzanie Muzeum Ustrońskiego i ekspozycji
poświęconej historii hutnictwa i kuźnictwa w
Ustroniu
•Pokaz kucia ręcznego w
zabytkowo wyposażonej kuźni
wyrobów typowych dla
gospodarstwa wiejskiego.
Możliwość zamówienia (za
opłatą) i obserwacji
powstawania konkretnych
wyrobów takich jak obuszki,
siekiery, podkowy, itp. wyroby
kowalstwa artystycznego.
Industriada imprezy towarzyszące
Wykład Profesora Jana Rycherta
•
Kuźnictwo przemysłowe, historia i
jego współczesne znaczenie.
Wykład zorganizowany jest w czynnej
hali Warsztatów Szkolnych,
wyposażonych w maszyny i
urządzenia typowe dla kuźni
przemysłowej z połowy XX wieku.
Przed wykładem udostępniona została
do zwiedzania hala Warsztatów
Szkolnych od godziny. Wśród
urządzeń stanowiących wyposażenie
Warsztatu znajdują się między innymi
Prasy i urządzenia wytwarzane przez
Zakłady Kuźnicze w Ustroniu w
pierwszej połowie XX wieku.
Zwiedzanie Kuźni „GK FORGE”
• Przejazd i zwiedzanie– p. Grelowskiego w Goleszowie. W
obecnym kształcie przedsiębiorstwo to nawiązuje do tradycji
Kuźnictwa ustrońskiego, między innymi poprzez zatrudnianie części
byłych pracowników zlikwidowanego w 2008 roku Zakładu
Kuźniczego.
• Współcześnie GK FORGE jest znanym na rynku europejskim
przedsiębiorstwem wytwarzającym odkuwki matrycowe.
MONOGRAFIA KUŹNI USTROŃ (1)
Słów kilka o książce:
• Ma twarde, kolorowe okładki a w nich 296 stron na których opisane
jest 236 lat historii Kuźni Ustroń z 350 historycznymi fotografiami, w
tym także kolorowymi.
• Treść podzielona jest na pięć (nienumerowanych rozdziałów), w
przedziałach czasowych odpowiadającym przeobrażeniom
organizacyjnym:
1. Arcyksiążęce Zakłady Hutniczo – Kuźnicze (1772 – 1912).
2. Pod zarządem Firmy Brevillier – Urban (1912 -1941), i Volkswagen
(1941-1945).
3. Powojenna odbudowa i rozwój (1945-1970).
4. Dwie ostatnie dekady PRL – w strukturach WSM FSM (1970-1989).
5. Od transformacji do likwidacji (1990-2008).
• Zamieszczony z tyłu książki indeks osobowy, zawiera 1021 nazwisk,
a ze względu na fakt powtarzania się łącznie nazwiska i imienia
różnych osób, indeks mógłby być jeszcze dłuższy.
MONOGRAFIA KUŹNI USTROŃ (2)
1. Książka została wydana w 400 egzemplarzach kosztem
rzeczywistym (fakturowanym) 16.500,- zł. (koszt mógłby być
jeszcze większy, z przysługującego honorarium zrezygnowali
główny redaktor i autor oraz naukowy konsultant).
2. Środki na pokrycie wyliczonych kosztów pozyskaliśmy prezentując
skrótowo od:
» Burmistrz Ustronia
3.000.- zł
» Starosta Cieszyński
1.600,- zł
» Śląski Urząd Marszałkowski 5.000,- zł
» Praca społeczna
3.000,- zł
Razem:
11.600,- zł
MONOGRAFIA KUŹNI USTROŃ
(3) antywsparcie
smkuznia.ustron.pl
• Strona internetowa została utworzona w ramach zadań
dofinansowanych z budżetu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.
Makieta Huty Klemens
• ”Huta Klemens”, była w pierwszych latach istnienia ustrońskiego
ośrodka hutniczego jego głównym zakładem. Zbudowanie makiety
będącej ”przyjaznym” eksponatem, będzie
skuteczniej oddziaływać na wyobraźnię odbiorcy i przybliżać mu to
prezentowane w Muzeum tradycje.
Przesłanie makiety
• Poprzez prezentację historii z wykorzystaniem makiety możliwe
będzie także przybliżenie czasu historycznego do współczesnego
wskazując dzisiaj już mało przypominające tradycje hutnicze
miejsca, z jego współczesnym zagospodarowaniem. Zachowane i
ogólnie dostępne materiały wymagają opracowań (w tym
porównawczych), aby mogły być podstawą do stworzenia takiej
makiety.
AMBICJE I OCZEKIWANIA!
Przed nami nowe wyzwania jakie niesie rok 2012.
1. Wyzwaniem - największym - jest potencjał związany z 240 rocznicą
uruchomienia w Ustroniu hutniczej działalności przemysłowej.
2. Kolejnym, zdeterminowanym tym pierwszym, jest organizacja w Ustroniu III
edycji śląskiego Święta zabytków techniki na szlaku Śląskich zabytków
techniki, wokół których to wydarzeń, pod wspólnym hasłem „Przed
wiekami w Beskidach”, planujemy przedsięwzięcia wydawnicze, takie jak;
„Spacerownik po miejscach tradycji przemysłowej Ustronia”, wyznaczenie i
wyposażenie w informację (tablice informacyjne) szlaku spacerowego do
dawnych ośrodków przemysłowych Ustronia.
3. Sfinalizowanie spaw związanych z Nadaniem imienia Kuźników
Ustrońskich wybudowanemu rondu oraz tablicą upamiętniającą
zamordowanych Kuźników 9 listopada 1944 r.
4. Chcemy, by rok 2012 był w wymiarze nam społecznym, rokiem
upamiętniającym dziedzictwo wielu pokoleń głównie z tradycją
przemysłową Ustronia związanych.
240 lat tradycji przemysłowej
rozpoczętej w 1772 roku
c. d. n.
Zapraszamy
Download