historia prawa – tezy egzaminacyjne

advertisement
HISTORIA PRAWA – TEZY EGZAMINACYJNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Fontes iuris oriundi – fontes iuris cognoscendi.
Ius publicum – ius privatum
Źródła prawa starożytnej Mezopotamii
Źródła prawa starożytnego Egiptu i Izraela
Źródła praw greckich i hellenistycznych
Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych w prawach antycznych
Źródła powstawania niewoli i stanowisko prawne niewolników
Małżeństwo w prawach antycznych
Własność i inne prawa rzeczowe w starożytności
10. Źródła zobowiązań i zasady odpowiedzialności w prawach antycznych
11. Rodzaje umów w prawach antycznych.
12. Podstawowe zasady prawa spadkowego w starożytności.
13. Podstawowe zasady prawa karnego w starożytności
14. Najstarsze prawa słowiańskie
15. Źródła prawa miejskiego w średniowieczu na zachodzie Europy
16. Szkoła glosatorów i komentatorów. Nauka prawa na uniwersytetach
17. Corpus Iuris Civilis. Recepcja prawa rzymskiego w Niemczech
18. Humanizm prawniczy
19. Źródła prawa kanonicznego
20. Leges barbarorum i źródła prawa stanowionego w państwach germańskich
21. Leges Romanae barbarorum
22. Źródła prawa w Niemczech
23. Źródła prawa we Francji
24. Źródła prawa w Anglii
25. Humanizm prawniczy
26. Szkoła prawa natury i jej wpływ na kodyfikacje okresu Oświecenia
27. Kształtowanie się common law. Zasada equity
28. Kodyfikacja prawa w Niemczech i we Francji w XVI – XVIII wieku
29. Kodyfikacje prawa karnego na zachodzie Europy w okresie Oświecenia
30. Kodyfikacje prawa cywilnego na zachodzie Europy w okresie Oświecenia
31. Stanowość prawa w Polsce. Partykularyzm prawny
32. Próby kodyfikacji i zbiory prywatne polskiego prawa ziemskiego (XVI – połowa
XVIII wieku)
33. Prawo zwyczajowe w Polsce średniowiecznej.
34. Źródła prawa stanowionego w Polsce średniowiecznej
35. Odmiany i źródła prawa miejskiego i wiejskiego w Polsce
36. Źródła prawa kanonicznego w Polsce
37. Odrębności prawa terytorialnego w Polsce.
38. Nauka prawa i próby kodyfikacyjne w Polsce w okresie Oświecenia
39. Napoleońskie kodyfikacje prawa cywilnego i handlowego
40. Kodyfikacja prawa cywilnego w Austrii, Niemczech i Szwajcarii w XIX – XX wieku
41. Kodyfikacje prawa karnego na zachodzie Europy w XIX – XX wieku
42. Kodyfikacja prawa w Rosji w XIX – XX wieku
43. Źródła prawa angielskiego w XVII – XX wieku
44. Źródła prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki
45. Źródła prawa karnego na ziemiach polskich w okresie zaborów
46. Źródła prawa cywilnego na ziemiach polskich w okresie zaborów
47. Nauka prawa na ziemiach polskich w okresie zaborów
48. Unifikacja i kodyfikacja prawa karnego (materialnego i procesowego) w Polsce w
okresie międzywojennym
49. Unifikacja i kodyfikacja prawa prywatnego (materialnego i procesowego) w Polsce w
okresie międzywojennym
50. Nauka prawa w Polsce w okresie międzywojennym
51. Zasada osobowości prawa – zasada terytorialności prawa.
52. Stanowość prawa i partykularyzm prawa
53. Prawo zwyczajowe i kształtowanie się prawa stanowionego
54. Pojęcie prawa feudalnego
55. Zdolność prawna (nabycie i utrata) i jej ograniczenia w prawie feudalnym
56. Zdolność do czynności prawnych i jej ograniczenia w prawie feudalnym
57. Średniowieczne osoby prawne – pojęcie, rodzaje
58. Ewolucja formy zawarcia małżeństwa
59. Wpływ prawa kanonicznego na prawo małżeńskie.
60. Przeszkody małżeńskie.
61. Rozwiązanie małżeństwa.
62. Wyprawa, posag i wiano.
63. Stosunki majątkowe między małżonkami w prawie feudalnym
64. Sytuacja prawna wdowy w Polsce na tle innych rozwiązań europejskich.
65. Znaczenie pokrewieństwa w prawie feudalnym
66. Władza ojcowska nad dziećmi.
67. Dzieci prawe i pozamałżeńskie. Legitymacja dzieci pozamałżeńskich.
68. Adopcja.
69. Opieka i kuratela
70. Kategorie rzeczy w prawie feudalnym
71. Własność a posiadanie w prawie feudalnym
72. Procesowa ochrona własności i posiadania (proces petytoryjny i posesoryjny).
73. Formy i cechy własności ziemskiej (własność podzielona, alodia, współwłasność).
74. Ograniczenia prawa własności
75. Nabycie i utrata własności w prawie feudalnym
76. Ograniczone prawa rzeczowe w prawie feudalnym
77. Zobowiązania i odpowiedzialność z tytułu zobowiązania w prawie feudalnym
78. Sposoby powstawania zobowiązań w prawie feudalnym
79. Sposoby umacniania i utwierdzania umów w prawie feudalnym
80. Rodzaje umów w prawie feudalnym
81. Wygaśnięcie zobowiązania w prawie feudalnym
82. Zastaw w prawie feudalnym – definicja i rodzaje
83. Hipoteka w prawie feudalnym
84. Spadek i jego geneza.
85. Dziedziczenie beztestamentowe w prawie feudalnym
86. Geneza i rozwój testamentu w prawie feudalnym. Dziedziczenie testamentowe
87. Przestępstwa publiczne w prawie feudalnym
88. Przestępstwa prywatne w prawie feudalnym
89. Podmiotowa i przedmiotowa strona przestępstwa w prawie feudalnym
90. Podstawy odpowiedzialności karnej w prawie feudalnym. Obiektywny i subiektywny
charakter odpowiedzialności.
91. Przyczyny i brak bezkarności w prawie feudalnym. Przypadki wyłączające
przestępność czynu. Okoliczności wyłączające karanie lub ściganie
92. Formy udziału w przestępstwie w prawie feudalnym
93. Kary prywatne w prawie feudalnym
94. Kary państwowe w prawie feudalnym
95. Kary kościelne (ekskomunika, interdykt, pokuta)
96. Środki zabezpieczające.
97. Okoliczności obciążające i łagodzące przy wymiarze kary w prawie feudalnym
98. Prawo łaski a pozostawanie na łasce
99. Mir i jego rodzaje.
100.
Zasady procesu wczesnośredniowiecznego
101.
Środki dowodowe stosowane w procesie okresu feudalizmu
102.
Zasady procesu inkwizycyjnego
103.
Polski proces ziemski
104.
Proces rzymsko-kanoniczny
105.
Angielski proces karny
106.
Wpływ Oświecenia na doktrynę prawa karnego w Europie i w Polsce
107.
Zdolność sądowa. Zdolność procesowa i jej ograniczenia
108.
Zastępstwo procesowe
109.
Właściwość sądu w procesie feudalnym: miejscowa, podmiotowa i
przedmiotowa.
110.
Skarga a pozew
111.
Wyrok i środki odwoławcze od wyroku
112.
Rodzaje egzekucji w procesie feudalnym
113.
Szkoła historyczna w nauce prawa okresu kapitalizmu
114.
Pozytywizm prawniczy. Pandektystyka
115.
Zasady: indywidualizmu, liberalizmu i egalitaryzmu
116.
Zdolność prawna (nabycie, utrata) w prawie okresu kapitalizmu
117.
Zdolność do czynności prawnych w prawie okresu kapitalizmu
118.
Koncepcje powstawania osób prawnych w okresie kapitalizmu
119.
Systemy osobowego prawa małżeńskiego w okresie kapitalizmu
120.
Systemy regulujące stosunki majątkowe między małżonkami
121.
Ewolucja przeszkód małżeńskich w okresie kapitalizmu
122.
Prawo własności na przykładzie poszczególnych kodeksów epoki kapitalizmu
123.
Hipoteka w Kodeksie Napoleona i na ziemiach polskich w okresie zaborów.
Księgi wieczyste.
124.
Zasada swobody testowania i jej ograniczenia w prawie okresu kapitalizmu
125.
Zasada powszechności praw spadkowych i jej ograniczenia w prawie okresu
kapitalizmu
126.
Zasada swobody umów w okresie kapitalizmu
127.
Zasady odpowiedzialności cywilnej w okresie kapitalizmu
128.
Zasady nowożytnego procesu cywilnego
129.
Doktryny prawa karnego w epoce nowożytnej
130.
131.
132.
Podstawowe zasady prawa karnego epoki kapitalizmu
Proces mieszany w postępowaniu karnym okresu kapitalizmu
Udział czynnika społecznego w procesie karnym okresu kapitalizmu
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards