Technik mechatronik - Wyposażenie pracowni

advertisement
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu technik mechatronik
opracowane na potrzeby
Regionalnych Programów Operacyjnych
na lata 2014 – 2020
Warszawa 2013
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Autorzy: Ryszard Janas, Piotr Księżyk, Radosław Moskal;
Konsultanci – przedstawiciele następujących instytucji: WEBER - HYDRAULIKA Nowogrodziec;
BROLAM - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bodzechów; AGROL – Zakłady
Usługowo-Produkcyjne Ostrowiec Świętokrzyski, INFOTRONIK Wałbrzych;
Ujednolicanie zapisów: Artur Mirocha, Sławomir Andrzej Torbus;
Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata
Sołtysiak
Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga
Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer
Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU
Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem
do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia,
Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny
KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.
© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Warszawa 2013
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
02-637 Warszawa
ul. Spartańska 1B
www.koweziu.edu.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Nazwa
zawodu:
Technik mechatronik
Symbol
cyfrowy
zawodu:
311410
K3. Projektowanie
i programowanie
urządzeń i systemów
mechatronicznych
− efekty kształcenia
− efekty kształcenia
− efekty kształcenia
wspólne dla
wspólne dla
wspólne dla
wszystkich zawodów
wszystkich zawodów
wszystkich zawodów
BHP, PDG, JOZ,
BHP, PDG, JOZ,
BHP, PDG, JOZ,
KPS
KPS, OMZ
KPS, OMZ
− efekty kształcenia
− efekty kształcenia
− efekty kształcenia
wspólne dla
wspólne dla
wspólne dla
zawodów w ramach
zawodów w ramach
zawodów w ramach
obszaru kształcenia
obszaru kształcenia
obszaru kształcenia
Zestaw
stanowiące
stanowiące
stanowiące
oczekiwanych
podbudowę do
podbudowę do
podbudowę do
efektów
kształcenia
kształcenia
kształcenia
kształcenia:
w zawodzie lub
w zawodzie lub
w zawodzie lub
grupie zawodów
grupie zawodów
grupie zawodów
PKZ(E.a), PKZ(E.c),
PKZ(E.a), PKZ(E.c),
PKZ(E.a), PKZ(M.a)
PKZ(M.a), PKZ(M.b)
PKZ(M.a), PKZ(M.b)
− efekty kształcenia
− efekty kształcenia
− efekty kształcenia
właściwe dla
właściwe dla
właściwe dla
kwalifikacji
kwalifikacji
kwalifikacji
wyodrębnionej
wyodrębnionej
wyodrębnionej
w danym zawodzie
w danym zawodzie
w danym zawodzie
E.3.
E.18.
E.19.
I. Pracownia
I. Pracownia
I. Pracownia
komunikacji
komunikacji
komunikacji
w języku obcym
w języku obcym
w języku obcym
II. Pracownia
II. Pracownia
II. Pracownia
elektrotechniki
elektrotechniki
elektrotechniki
i elektroniki
i elektroniki
i elektroniki
Nazwa
III. Pracownia
III. Pracownia
III. Pracownia
pracowni dla
technologii
technologii
technologii
kwalifikacji
mechanicznej
mechanicznej
mechanicznej
w zawodzie:
i rysunku
i rysunku
i rysunku
technicznego
technicznego
technicznego
IV. Pracownia
IV. Pracownia
IV. Pracownia montażu
eksploatacji
eksploatacji
urządzeń
urządzeń
urządzeń
i systemów
i systemów
i systemów
mechatronicznych
mechatronicznych
mechatronicznych
Nazwa
kwalifikacji
w zawodzie:
K1. Montaż urządzeń
i systemów
mechatronicznych
K2. Eksploatacja
urządzeń i systemów
mechatronicznych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania,
jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia
zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień
30.09.2013 r.:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z późn. zm.).
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z późn. zm.).
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
Kwalifikacja K1. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
I.
Pracownia komunikacji w języku obcym
1.
Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni
− komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,
− drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,
− projektor multimedialny,
− telewizor,
− ekran projekcyjny,
− tablica szkolna biała suchościeralna,
− tablica flipchart,
− słuchawki z mikrofonem,
− system do nauczania języków obcych,
− apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz
z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
2.
Opis infrastruktury pracowni
a. usytuowanie pracowni
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem
mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym
znajdują się stanowiska
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia
podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań:
budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
sanitarno-epidemiologicznych.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom
swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.
d. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów
W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą,
wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania
światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.
3.
Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
5
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych.
Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy
i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno
stanowisko dla jednego ucznia.
a. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów
− komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,
− słuchawki z mikrofonem.
II.
Pracownia elektrotechniki i elektroniki
1.
Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni
− komputer stacjonarny podłączony do sieci lokalnej, z dostępem do Internetu,
− oprogramowanie biurowe oraz oprogramowanie umożliwiające symulację pracy
układów elektrycznych i elektronicznych,
− drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,
− projektor multimedialny,
− ekran projekcyjny,
− tablica flipchart.
2.
Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni
2.1. Stanowisko do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych (jedno
stanowisko dla dwóch uczniów).
2.2. Stanowisko do symulacji pracy układów elektrycznych i elektronicznych (jedno
stanowisko dla dwóch uczniów).
3.
Opis infrastruktury stanowisk dydaktycznych w pracowni
a. usytuowanie stanowiska
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem
mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk. Obok pracowni powinno
znajdować się pomieszczenie z regałami i szafą do przechowywania sprzętu
pomiarowego, modeli dydaktycznych oraz podzespołów elektronicznych.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym
znajduje się stanowisko
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia
podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań:
budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
sanitarno-epidemiologicznych.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom
swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.
d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów
− punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 230 V i 400 V
z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym oraz wyłącznikami bezpieczeństwa na
stanowiskach oraz centralnym wyłącznikiem bezpieczeństwa,
− instalacja ogrzewcza,
− wentylacja grawitacyjna,
− oświetlenie dzienne z dodatkowo możliwością oświetlenia światłem sztucznym,
− szerokopasmowe łącze internetowe.
4.
Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
4.1. Stanowisko do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla
kwalifikacji
− silniki elektryczne: prądu przemiennego, prądu stałego, krokowe,
− czujniki: siły, ciśnienia, przepływu, temperatury, odległości, położenia, wilgotności,
− zasilacz stabilizowany napięcia stałego,
− generatory funkcyjne,
− autotransformator (jedno - i trójfazowy),
− zadajnik stanów logicznych,
− aparatura zabezpieczająca i sygnalizacyjna,
− zestaw elementów elektrycznych i elektronicznych,
− przekaźniki, styczniki, łączniki, wskaźniki, sygnalizatory.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
− multimetr cyfrowy,
− oscyloskop cyfrowy,
− miernik cyfrowy RLC,
− przyrządy analogowe (woltomierz, amperomierz, watomierz),
− miernik mocy,
− miernik cęgowy,
− tachometr ze stroboskopem.
c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów
− trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów
ich parametrów (sprawdzanie podstawowych praw elektrotechniki, badanie
elementów liniowych i nieliniowych, transformator jednofazowy, silnik elektryczny,
elementy elektroniczne czynne, filtry, układy prostownicze, stabilizatory napięcia
i prądu, wzmacniacze, generatory, funktory logiczne, przerzutniki cyfrowe,
przetworniki A/C i C/A, liczniki i rejestry cyfrowe).
d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych
w procesie kształcenia
− przewody i kable elektryczne.
e. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury,
przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla stanowiska
− katalogi elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych,
− dokumentacje techniczne urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
− instrukcje do ćwiczeń,
− normy z zakresu instalacji i użytkowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
f. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
− apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz
z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
g. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy
− środki ochrony przeciwpożarowej,
− środki ochrony indywidualnej,
− środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,
− pojemniki na segregowane odpady.
4.2. Stanowisko do symulacji pracy układów elektrycznych i elektronicznych
a. stanowiska komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów
− komputer klasy PC z monitorem,
− specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające symulację pracy układów
elektrycznych i elektronicznych.
b. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
7
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
− apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz
z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
c. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy
− środki ochrony przeciwpożarowej.
III. Pracownia technologii mechanicznej i rysunku technicznego
1.
Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni
− komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,
podłączony do sieci lokalnej,
− drukarka laserowa sieciowa ze skanerem i kopiarką A4,
− projektor multimedialny,
− ekran projekcyjny,
− tablica szkolna biała suchościeralna,
− tablica flipchart.
2.
Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla pracowni
2.1. Stanowisko komputerowego wspomagania projektowania (jedno stanowisko dla
jednego ucznia).
2.2. Stanowisko obróbki ręcznej (jedno stanowisko dla jednego ucznia) i maszynowej
(jedno stanowisko dla trzech uczniów).
2.3. Stanowisko obrabiarek sterowanych numerycznie (jedno stanowisko dla jednego
ucznia).
3.
Opis infrastruktury pracowni
a. usytuowanie stanowiska
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym
znajduje się stanowisko
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia
podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań:
budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
sanitarno-epidemiologicznych.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom
swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.
d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów
− punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 230 V i 380 V
z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym oraz wyłącznikami bezpieczeństwa na
stanowiskach oraz centralnym wyłącznikiem bezpieczeństwa,
− instalacja ogrzewcza,
− wentylacja grawitacyjna,
− oświetlenie dzienne z dodatkowo możliwością oświetlenia światłem sztucznym,
− szerokopasmowe łącze internetowe.
4.
Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni
4.1. Stanowisko komputerowego wspomagania projektowania
a. stanowiska komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
8
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
b.
c.
d.
e.
− stacja graficzna z monitorem podłączone do sieci lokalnej z dostępem Internetu,
− oprogramowanie biurowe,
− specjalistyczne oprogramowanie CAD/CAM.
wykaz modeli, symulatorów, fantomów
− modele do kształtowania wyobraźni przestrzennej,
− przykładowe elementy oraz podzespoły i zespoły mechaniczne, pneumatyczne,
hydrauliczne,
− modele części maszyn i urządzeń,
− modele i eksponaty prezentujące stosowane technologie.
biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury,
przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla stanowiska
− normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego maszynowego,
− dokumentacje konstrukcyjne urządzeń i systemów mechatronicznych,
− instrukcje obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych.
wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
− apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz
z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy
− środki ochrony przeciwpożarowej.
4.2. Stanowisko obróbki ręcznej i maszynowej
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla
zawodu
− stół ślusarski,
− imadło ślusarskie,
− uchwyty i chwytaki,
− narzędzia do obróbki ręcznej metali (piłki ramowe, pilniki, nożyce, giętarka,
narzędzia do gwintowania),
− wiertarka stołowa,
− tokarka konwencjonalna,
− frezarka konwencjonalna,
− oprzyrządowanie obrabiarek.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
− przyrządy do pomiaru długości, suwmiarki, mikrometry, czujniki zegarowe,
− przyrządy do pomiaru kątów,
− przyrządy do pomiarów błędów kształtu,
− przyrządy do identyfikacji i pomiarów gwintów,
− przyrządy do kontroli powierzchni.
c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów
− próbki różnie obrobionych materiałów konstrukcyjnych,
− zestawy tworzyw sztucznych,
− zestawy materiałów ceramicznych,
− przykładowe modele i eksponaty części maszyn.
d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych
w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego
− materiały, surowce i półfabrykaty do obróbki,
− płyny i smary stosowane w eksploatacji maszyn i urządzeń mechatronicznych,
− ściereczki.
e. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacji, instrukcje, normy, procedury,
przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla zawodu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
9
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
− Polskie Normy,
− katalogi materiałów i części maszyn.
f. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
− apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz
z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
g. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz
bezpieczeństwa i higieny
− dodatkowe oświetlenie sztuczne,
− środki ochrony przeciwpożarowej,
− środki ochrony indywidualnej,
− środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,
− pojemniki na segregowane odpady i zużyte substancje chemiczne.
4.3. Stanowisko obrabiarek sterowanych numerycznie
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla
zawodu
− tokarka sterowana numerycznie,
− frezarka sterowana numerycznie,
− oprzyrządowanie obrabiarek sterowanych numerycznie,
− stół montażowy,
− imadło ślusarskie,
− uchwyty i chwytaki.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
− przyrządy do pomiaru długości: suwmiarki, mikrometry, czujniki zegarowe,
− przyrządy do pomiaru kątów,
− przyrządy do pomiarów błędów kształtu,
− przyrządy do identyfikacji i pomiarów gwintów,
− przyrządy do kontroli powierzchni.
c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów
− modele i eksponaty części maszyn i urządzeń.
d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych
w procesie kształcenia
− próbki materiałów konstrukcyjnych,
− płyny i smary stosowane w eksploatacji maszyn i urządzeń mechatronicznych,
− ściereczki.
e. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacji, instrukcje, normy, procedury,
przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla zawodu
− Polskie Normy,
− katalogi materiałów i części maszyn.
f. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy:
− apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz
z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
g. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz
bezpieczeństwa i higieny
− dodatkowe oświetlenie sztuczne,
− środki ochrony przeciwpożarowej,
− środki ochrony indywidualnej,
− środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,
− pojemniki na segregowane odpady.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
10
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
IV. Pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych
1.
Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni
− komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,
podłączony do sieci lokalnej,
− drukarka laserowa sieciowa ze skanerem i kopiarką A4,
− projektor multimedialny,
− ekran projekcyjny,
− tablica szkolna biała suchościeralna,
− tablica flipchart,
− plansze, tablice poglądowe, ilustracje, rysunki i schematy działania urządzeń
i systemów mechatronicznych.
2.
Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla pracowni
2.1. Stanowisko montażu mechanicznego (jedno stanowisko dla jednego ucznia).
2.2. Stanowisko montażu układów elektrycznych i elektronicznych (jedno stanowisko dla
jednego ucznia).
2.3. Stanowisko montażu układów pneumatycznych (jedno stanowisko dla jednego
ucznia).
2.4. Stanowisko montażu układów hydraulicznych (jedno stanowisko dla jednego
ucznia).
2.5. Stanowisko kontrolno-pomiarowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia).
3.
Opis infrastruktury pracowni
a. usytuowanie stanowiska
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej. Obok
pracowni powinno znajdować się pomieszczenie z regałami i szafą do
przechowywania sprzętu pomiarowego, modeli dydaktycznych oraz podzespołów
układów elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym
znajduje się stanowisko
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia
podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań:
budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
sanitarno-epidemiologicznych.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom
swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.
d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów
− punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 230 V i 400 V
z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym oraz wyłącznikami bezpieczeństwa na
stanowiskach oraz centralnym wyłącznikiem bezpieczeństwa,
− instalacja ogrzewcza,
− wentylacja grawitacyjna,
− oświetlenie dzienne z dodatkowo możliwością oświetlenia światłem sztucznym,
− szerokopasmowe łącze internetowe.
4.
Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni
4.1. Stanowisko montażu mechanicznego
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla
zawodu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
11
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
b.
c.
d.
e.
f.
g.
− stół montażowy,
− imadło ślusarskie,
− uchwyty i chwytaki,
− elektronarzędzia,
− zestawy narzędzi monterskich podstawowych i specjalistycznych.
wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
− przyrządy do pomiaru długości: suwmiarki, mikrometry, czujniki zegarowe,
− przyrządy do pomiaru kątów,
− przyrządy do identyfikacji i pomiarów gwintów i kół zębatych,
− przyrządy do kontroli powierzchni.
wykaz modeli, symulatorów, fantomów
− modele i eksponaty części maszyn i urządzeń.
wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych
w procesie kształcenia
− próbki materiałów konstrukcyjnych,
− kleje konstrukcyjne,
− płyny i smary stosowane w eksploatacji maszyn i urządzeń mechatronicznych,
− ściereczki.
biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury,
przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego zawodu
− Polskie Normy,
− katalogi materiałów, części znormalizowanych,
− katalogi części maszyn.
wykaz środków do udzielania pomocy przedmedycznej
− apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz
z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz
bezpieczeństwa i higieny
− dodatkowe oświetlenie sztuczne,
− środki ochrony przeciwpożarowej,
− środki ochrony indywidualnej,
− środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,
− pojemniki na segregowane odpady.
4.2. Stanowisko montażu układów elektrycznych i elektronicznych
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla
zawodu
− narzędzia podstawowe i specjalistyczne do montażu układów elektrycznych
i elektronicznych,
− stacja lutownicza,
− lupa z oświetlaczem,
− stół montażowy,
− elektronarzędzia,
− dmuchawa pistoletowa,
− podzespoły elektryczne i elektroniczne,
− elementy złączne elektryczne,
− aparatura zabezpieczająca i sygnalizacyjna,
− generator,
− zasilacz stabilizowany napięcia stałego.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
− multimetry cyfrowy,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
12
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
− oscyloskopy cyfrowy.
c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów
− zestawy prezentacji funkcjonowania podstawowych układów elektrycznych
i elektronicznych.
d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych
w procesie kształcenia
− przewody elektryczne,
− cyna lutownicza, topnik,
− spirytus skażony,
− ściereczki.
e. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury,
przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego zawodu
− Polskie Normy,
− katalogi elementów elektrycznych i elektronicznych,
− dokumentacje urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
f. wykaz środków do udzielania pomocy przedmedycznej
− apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz
z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
g. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz
bezpieczeństwa i higieny
− dodatkowe oświetlenie sztuczne,
− środki ochrony przeciwpożarowej,
− środki ochrony indywidualnej,
− środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,
− pojemniki na segregowane odpady.
4.3. Stanowisko montażu układów pneumatycznych
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla
zawodu
− elementy pneumatyczne i elektropneumatyczne: zawory, siłowniki silniki,
− podstawowe i specjalistyczne narzędzia monterskie,
− czujniki położenia: magnetyczne, optyczne, indukcyjne, pojemnościowe.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
− mierniki ciśnienia,
− mierniki przepływu.
c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów
− stanowiskowe zestawy prezentacji funkcjonowania podstawowych elementów
pneumatycznych i elektropneumatycznych,
− stanowiskowe zestawy prezentacji funkcjonowania podstawowych układów
pneumatycznych i elektropneumatycznych.
d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych
w procesie kształcenia
− przewody pneumatyczne,
− przewody elektryczne,
− złączki i przyłącza.
e. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury,
przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego zawodu
− Polskie Normy,
− katalogi elementów pneumatycznych,
− dokumentacje układów pneumatycznych.
f. wykaz środków do udzielania pomocy przedmedycznej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
13
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
− apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz
z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
g. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz
bezpieczeństwa i higieny
− dodatkowe oświetlenie sztuczne,
− środki ochrony przeciwpożarowej,
− środki ochrony indywidualnej,
− środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,
− pojemniki na segregowane odpady.
4.4. Stanowisko montażu układów hydraulicznych
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla
zawodu
− elementy hydrauliczne i elektrohydrauliczne,
− podstawowe i specjalistyczne narzędzia monterskie,
− czujniki położenia: magnetyczne, optyczne, indukcyjne, pojemnościowe.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
− mierniki ciśnienia,
− mierniki przepływu.
c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów
− stanowiskowe zestawy prezentacji funkcjonowania podstawowych układów
hydraulicznych i elektrohydraulicznych.
d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych
w procesie kształcenia
− oleje hydrauliczne,
− przewody hydrauliczne,
− przewody elektryczne,
− złączki i przyłączki.
e. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury,
przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla stanowiska
− Polskie Normy,
− katalogi elementów hydraulicznych,
− przykładowe dokumentacje układów hydraulicznych.
f. wykaz środków do udzielania pomocy przedmedycznej
− apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz
z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
g. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz
bezpieczeństwa i higieny
− dodatkowe oświetlenie sztuczne,
− środki ochrony przeciwpożarowej,
− środki ochrony indywidualnej,
− środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,
− pojemniki na segregowane odpady.
4.5. Stanowisko do kontroli i pomiarów
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla
zawodu
− stół montażowy,
− uchwyty i chwytaki,
− zestawy narzędzi monterskich,
− sprzęt lutowniczy,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
14
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
− przetworniki,
− czujniki: siły, ciśnienia, przepływu, temperatury, odległości, położenia, wilgotności,
− zasilacz stabilizowany napięcia stałego.
wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
− przyrządy do pomiaru długości: suwmiarki, mikrometry, czujniki zegarowe,
− przyrządy do pomiaru kątów,
− przyrządy do identyfikacji i pomiarów gwintów,
− przyrządy do kontroli powierzchni,
− zasilacz stabilizowany napięcia stałego,
− multimetr cyfrowy,
− testery i specjalistyczny sprzęt diagnostyczny,
− oscyloskop cyfrowy.
wykaz modeli, symulatorów, fantomów
− stanowiska symulacji usterek i awarii maszyn i urządzeń mechatronicznych,
− modele i przekroje wybranych urządzeń mechatronicznych.
wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych
w procesie kształcenia
− elementy złączne mechaniczne, pneumatyczne i hydrauliczne,
− przewody elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne,
− podzespoły elektryczne i elektroniczne;
− elementy złączne pneumatyczne i hydrauliczne,
− elementy łączeniowe elektryczne,
− taśmy elektroizolacyjne,
− kleje konstrukcyjne,
− płyny i smary stosowane w eksploatacji maszyn i urządzeń mechatronicznych,
− waciki, ściereczki.
stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów
właściwych dla zawodu
− komputer stacjonarny (jedne dla dwóch uczniów),
− oprogramowanie do opracowywania wyników pomiarów,
− wybrane oprogramowanie diagnostyczne.
biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury,
przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla zawodu
− Polskie Normy,
− katalogi materiałów i części maszyn,
− dokumentacje techniczne i dokumentacje serwisowe wybranych urządzeń
mechatronicznych.
wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
− apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz
z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz
bezpieczeństwa i higieny
− dodatkowe oświetlenie sztuczne,
− środki ochrony przeciwpożarowej,
− środki ochrony indywidualnej,
− środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,
− pojemniki na segregowane odpady.
Kwalifikacja K2. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
15
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Kwalifikacja K3. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów
mechatronicznych
I.
Pracownia komunikacji w języku obcym
1.
Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni
− komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,
− drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,
− projektor multimedialny,
− telewizor,
− ekran projekcyjny,
− tablica szkolna biała suchościeralna,
− tablica flipchart,
− słuchawki z mikrofonem,
− system do nauczania języków obcych,
− apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz
z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
2.
Opis infrastruktury pracowni
a. usytuowanie pracowni
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem
mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym
znajdują się stanowiska
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia
podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań:
budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
sanitarno-epidemiologicznych.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom
swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.
d. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów
W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą,
wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania
światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.
3.
Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni
W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych.
Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy
i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno
stanowisko dla jednego ucznia.
a. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów
− komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,
− słuchawki z mikrofonem.
II.
Pracownia elektrotechniki i elektroniki
1.
Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni
− komputer stacjonarny podłączony do sieci lokalnej, z dostępem do Internetu,
− oprogramowanie biurowe oraz oprogramowanie umożliwiające symulację pracy
układów elektrycznych i elektronicznych,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
16
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
−
−
−
−
drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,
projektor multimedialny,
ekran projekcyjny,
tablica flipchart.
2.
Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni
2.1. Stanowisko do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych (jedno
stanowisko dla dwóch uczniów).
2.2. Stanowisko do symulacji pracy układów elektrycznych i elektronicznych (jedno
stanowisko dla dwóch uczniów).
3.
Opis infrastruktury stanowisk dydaktycznych w pracowni
a. usytuowanie stanowiska
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem
mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk. Obok pracowni powinno
znajdować się pomieszczenie z regałami i szafą do przechowywania sprzętu
pomiarowego, modeli dydaktycznych oraz podzespołów elektronicznych.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym
znajduje się stanowisko
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia
podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań:
budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
sanitarno-epidemiologicznych.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom
swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.
d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów
− punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 230 V i 400 V
z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym oraz wyłącznikami bezpieczeństwa na
stanowiskach oraz centralnym wyłącznikiem bezpieczeństwa,
− instalacja ogrzewcza,
− wentylacja grawitacyjna,
− oświetlenie dzienne z dodatkowo możliwością oświetlenia światłem sztucznym,
− szerokopasmowe łącze internetowe.
4.
Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni
4.1. Stanowisko do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla
kwalifikacji
− narzędzia podstawowe i specjalistyczne do montażu układów elektrycznych
i elektronicznych,
− stacja lutownicza,
− lupa z oświetlaczem,
− silniki elektryczne: prądu przemiennego, prądu stałego, krokowe,
− czujniki: siły, ciśnienia, przepływu, temperatury, odległości, położenia, wilgotności,
− zasilacz stabilizowany napięcia stałego,
− generatory: funkcji, mocy,
− autotransformator (jedno - i trójfazowy),
− zadajnik stanów logicznych,
− aparatura zabezpieczająca i sygnalizacyjna,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
17
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
b.
c.
d.
e.
f.
g.
− zestaw elementów elektrycznych i elektronicznych,
− przekaźniki, styczniki, łączniki, wskaźniki, sygnalizatory.
wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
− multimetr cyfrowy,
− oscyloskop cyfrowy,
− miernik cyfrowy RLC,
− przyrządy analogowe (woltomierz, amperomierz, watomierz),
− miernik mocy,
− miernik cęgowy,
− tachometr ze stroboskopem.
wykaz modeli, symulatorów, fantomów
− trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów
ich parametrów (sprawdzanie podstawowych praw elektrotechniki, badanie
elementów liniowych i nieliniowych, transformator jednofazowy, silnik elektryczny,
elementy elektroniczne czynne, filtry, układy prostownicze, stabilizatory napięcia
i prądu, wzmacniacze, generatory, funktory logiczne, przerzutniki cyfrowe,
przetworniki A/C i C/A, liczniki i rejestry cyfrowe).
wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych
w procesie kształcenia
− przewody i kable elektryczne.
biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury,
przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla stanowiska
− katalogi elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych,
− dokumentacje techniczne urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
− instrukcje do ćwiczeń,
− normy z zakresu instalacji i użytkowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
− apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz
z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy
− środki ochrony przeciwpożarowej,
− środki ochrony indywidualnej,
− środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,
− pojemniki na segregowane odpady.
4.2. Stanowisko do symulacji pracy układów elektrycznych i elektronicznych
a. stanowiska komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów
− komputer klasy PC z monitorem,
− specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające symulację pracy układów
elektrycznych i elektronicznych.
b. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
− apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz
z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
c. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy
− środki ochrony przeciwpożarowej.
III. Pracownia technologii mechanicznej i rysunku technicznego
1.
Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
18
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
− komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,
podłączony do sieci lokalnej,
− drukarka laserowa sieciowa ze skanerem i kopiarką A4,
− projektor multimedialny,
− ekran projekcyjny,
− tablica szkolna biała suchościeralna,
− tablica flipchart.
2.
Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla pracowni
2.1. Stanowisko komputerowego wspomagania projektowania (jedno stanowisko dla
jednego ucznia).
2.2. Stanowisko obróbki ręcznej (jedno stanowisko dla jednego ucznia) i maszynowej
(jedno stanowisko dla trzech uczniów).
2.3. Stanowisko obrabiarek sterowanych numerycznie (jedno stanowisko dla jednego
ucznia).
3.
Opis infrastruktury pracowni
a. usytuowanie stanowiska
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym
znajduje się stanowisko
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia
podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań:
budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
sanitarno-epidemiologicznych.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom
swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.
d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów
− punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 230 V i 400 V
z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym oraz wyłącznikami bezpieczeństwa na
stanowiskach oraz centralnym wyłącznikiem bezpieczeństwa,
− instalacja ogrzewcza,
− wentylacja grawitacyjna,
− oświetlenie dzienne z dodatkowo możliwością oświetlenia światłem sztucznym,
− szerokopasmowe łącze internetowe.
4.
Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni
4.1. Stanowisko komputerowego wspomagania projektowania
a. stanowiska komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów
− stacja graficzna z monitorem podłączone do sieci lokalnej z dostępem Internetu,
− oprogramowanie biurowe,
− specjalistyczne oprogramowanie CAD/CAM.
b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów
− modele do kształtowania wyobraźni przestrzennej,
− przykładowe elementy oraz podzespoły i zespoły mechaniczne, pneumatyczne,
hydrauliczne,
− modele maszyn i urządzeń.
c. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury,
przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla stanowiska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
19
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
− normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego maszynowego,
− dokumentacje konstrukcyjne urządzeń i systemów mechatronicznych,
− instrukcje obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych.
d. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
− apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz
z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
e. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy
− środki ochrony przeciwpożarowej.
4.2. Stanowisko obróbki ręcznej i maszynowej
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla
zawodu
− stół ślusarski,
− imadło ślusarskie,
− uchwyty i chwytaki,
− narzędzia do obróbki ręcznej metali (piłki ramowe, pilniki, nożyce, giętarka,
narzędzia do gwintowania),
− wiertarka stołowa,
− tokarka konwencjonalna,
− frezarka konwencjonalna,
− szlifierka,
− oprzyrządowanie obrabiarek.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
− przyrządy do pomiaru długości, suwmiarki, mikrometry, czujniki zegarowe,
− przyrządy do pomiaru kątów,
− przyrządy do pomiarów błędów kształtu,
− przyrządy do identyfikacji i pomiarów gwintów,
− przyrządy do kontroli powierzchni.
c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów
− próbki różnie obrobionych materiałów konstrukcyjnych,
− zestawy tworzyw sztucznych,
− zestawy materiałów ceramicznych,
− przykładowe modele i eksponaty części maszyn.
d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych
w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego
− materiały, surowce i półfabrykaty do obróbki,
− płyny i smary stosowane w eksploatacji maszyn i urządzeń mechatronicznych,
− ściereczki.
e. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacji, instrukcje, normy, procedury,
przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla zawodu
− Polskie Normy,
− katalogi materiałów i części maszyn.
f. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
− apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz
z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
g. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz
bezpieczeństwa i higieny
− dodatkowe oświetlenie sztuczne,
− środki ochrony przeciwpożarowej,
− środki ochrony indywidualnej,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
20
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
− środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,
− pojemniki na segregowane odpady i zużyte substancje chemiczne.
4.3. Stanowisko obrabiarek sterowanych numerycznie
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla
zawodu
− tokarka sterowana numerycznie,
− frezarka sterowana numerycznie,
− oprzyrządowanie obrabiarek,
− stół montażowy,
− imadło ślusarskie,
− uchwyty i chwytaki.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
− przyrządy do pomiaru długości: suwmiarki, mikrometry, czujniki zegarowe,
− przyrządy do pomiaru kątów,
− przyrządy do pomiarów błędów kształtu,
− przyrządy do identyfikacji i pomiarów gwintów,
− przyrządy do kontroli powierzchni.
c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów
− modele i eksponaty części maszyn i urządzeń.
d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych
w procesie kształcenia
− próbki materiałów konstrukcyjnych,
− płyny i smary stosowane w eksploatacji maszyn i urządzeń mechatronicznych,
− ściereczki.
e. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacji, instrukcje, normy, procedury,
przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla zawodu
− Polskie Normy,
− katalogi materiałów i części maszyn.
f. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy:
− apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz
z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
g. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz
bezpieczeństwa i higieny
− dodatkowe oświetlenie sztuczne,
− środki ochrony przeciwpożarowej,
− środki ochrony indywidualnej,
− środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,
− pojemniki na segregowane odpady.
IV. Pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych
1.
Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni
− komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,
podłączony do sieci lokalnej,
− drukarka laserowa sieciowa ze skanerem i kopiarką A4,
− projektor multimedialny,
− ekran projekcyjny,
− tablica szkolna biała suchościeralna,
− tablica flipchart.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
21
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
2.
Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla pracowni
2.1. Stanowisko do uruchamiania i obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych
(jedno stanowisko dla dwóch uczniów).
2.2. Stanowisko do wizualizacji działania urządzeń i systemów mechatronicznych (jedno
stanowisko dla dwóch uczniów).
3.
Opis infrastruktury pracowni
a. usytuowanie stanowiska
Stanowiska w pracowni usytuowane w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej
lub u pracodawcy. Obok pracowni powinno znajdować się pomieszczenie z regałami
i szafą do przechowywania sprzętu pomiarowego, modeli oraz podzespołów układów
elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym
znajduje się stanowisko
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia
podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań:
budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
sanitarno-epidemiologicznych.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom
swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.
d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów
− punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 230 V i 400 V
z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym oraz wyłącznikami bezpieczeństwa na
stanowiskach oraz centralnym wyłącznikiem bezpieczeństwa,
− zasilanie pneumatyczne (centralna instalacja zasilająca lub sprężarki
stanowiskowe).
− instalacja ogrzewcza,
− wentylacja grawitacyjna,
− oświetlenie dzienne z dodatkowo możliwością oświetlenia światłem sztucznym,
− szerokopasmowe łącze internetowe.
4.
Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni
4.1. Stanowisko do uruchamiania i obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla
zawodu
− stół montażowy,
− elektronarzędzia,
− zestawy narzędzi monterskich podstawowych i specjalistycznych,
− sprzęt lutowniczy,
− silniki elektryczne: prądu przemiennego, prądu stałego, silniki krokowe,
− regulatory przemysłowe,
− sterowniki programowalne PLC z programatorami,
− elementy i urządzenia sterujące,
− podzespoły elektryczne i elektroniczne,
− elementy złączne elektryczne,
− elementy pneumatyczne i hydrauliczne,
− elementy złączne pneumatyczne i hydrauliczne.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
− przyrządy do pomiaru długości: suwmiarki, mikrometry, czujniki zegarowe,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
22
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
c.
d.
e.
f.
g.
h.
− przyrządy do pomiaru kątów,
− przyrządy do pomiarów błędów kształtu,
− przyrządy do identyfikacji i pomiarów gwintów i kół zębatych,
− przyrządy do kontroli powierzchni,
− czujniki: ciśnienia, przepływu, temperatury, poziomu, położenia, wilgotności,
− zasilacze stabilizowane napięcia stałego,
− multimetry cyfrowe,
− testery i specjalistyczny sprzęt diagnostyczny,
− oscyloskopy cyfrowe.
wykaz modeli, symulatorów, fantomów
− stanowiska do realizacji nauczania i szkoleń w zakresie montażu, obsługi
i konserwacji mechatronicznych układów wykonawczych opartych na urządzeniach
ze sprężonym powietrzem, urządzeniach hydraulicznych, urządzeniach o napędzie
elektrycznym,
− stanowisko do badania procesów ciągłych,
− wybrane urządzenia mechatroniczne do demonstracji działania w normalnych
warunkach eksploatacji (np. sprzęt AGD, sprzęt audiowizualny, elektronarzędzia),
− stanowiska do symulacji usterek i awarii maszyn i urządzeń mechatronicznych,
− modele i przekroje wybranych urządzeń mechatronicznych.
wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w
procesie kształcenia
− elementy złączne mechaniczne,
− przewody elektryczne,
− elementy łączeniowe elektryczne,
− taśmy elektroizolacyjne,
− przewody pneumatyczne i hydrauliczne,
− kleje konstrukcyjne,
− płyny i smary stosowane w eksploatacji maszyn i urządzeń mechatronicznych,
− waciki, ściereczki.
stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów
− stanowisko komputerowe,
− oprogramowanie do programowania sterowników PLC.
biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacji, instrukcje, normy, procedury,
przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla zawodu
− Polskie Normy,
− katalogi materiałów i części maszyn,
− katalogi elementów, podzespołów, układów urządzeń mechatronicznych,
− dokumentacje techniczne i dokumentacje serwisowe wybranych urządzeń
mechatronicznych.
wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
− apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz
z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz
bezpieczeństwa i higieny
− dodatkowe oświetlenie sztuczne,
− środki ochrony przeciwpożarowej,
− środki ochrony indywidualnej,
− środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,
− pojemniki na segregowane odpady.
4.2. Stanowisko do wizualizacji działania urządzeń i systemów mechatronicznych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
23
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
a. wykaz modeli, symulatorów, fantomów
− modele wybranych manipulatorów i robotów,
− robot przemysłowy, manipulator,
− zestawy do demonstracji działania manipulatorów i robotów,
− zestaw do symulacji procesów przemysłowych,
− stanowisko do programowania i obsługi układów manipulacyjnych,
− stanowisko symulacji procesu produkcji.
b. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów
właściwych dla zawodu
− stanowisko komputerowe,
− oprogramowanie do programowania robotów.
c. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacji, instrukcje, normy, procedury,
przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla zawodu
− Polskie Normy,
− katalogi części maszyn,
− dokumentacje techniczne wybranych manipulatorów i robotów,
− dokumentacja techniczna urządzeń i systemów mechatronicznych.
d. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
− apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz
z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
e. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz
bezpieczeństwa i higieny
− dodatkowe oświetlenie sztuczne,
− środki ochrony przeciwpożarowej,
− środki ochrony indywidualnej,
− środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,
− pojemniki na segregowane odpady.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
24
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Załącznik
Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych
Nazwa zawodu:
Technik mechatronik
Symbol cyfrowy zawodu:
311410
Lp.
Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia
stanowiska (przedmiotu)
Nazwa wybranego
elementu
wyposażenia
stanowiska
(przedmiot)
I. Pracownia komunikacji w języku obcym
1.
Komputer
stacjonarny
z oprogramowaniem
biurowym
−
−
−
−
2.
Drukarka laserowa
ze skanerem
i kopiarką A4
−
−
−
−
3.
Projektor
multimedialny
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez
jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min.
dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB
RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz,
klawiatura, kamera internetowa,
monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas
reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format
panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI,
system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,
pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program
do tworzenia prezentacji na każde stanowisko),
program antywirusowy na każde stanowisko.
urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne,
funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie,
druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi,
pamięć min. 16 MB, złącze USB,
skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze.
rozdzielczość optyczna min. 1024x768,
jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600
ANSI Lumenów),
kontrast min. 4000:1,
format obrazu (standard) 4:3,
żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy,
porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video,
HDMI, stereo mini Jack,
wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo),
torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający
i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI,
wskaźnik laserowy, pilot,
technologia – LCD,
wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia
projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
25
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
4.
5.
6.
7.
projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135
cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub elektryczne
bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe.
Telewizor
− technologia: LCD,
− przekątna ekranu: min 47" Full HD,
− format obrazu: 16:9,
− rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080,
− odświeżanie obrazu: 200 (Hz),
− kontrast: 80000:1 (dynamiczny),
− 3 x HDMI, 2 x USB.
System do
Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela
nauczania języków
wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble
obcych
ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko
i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem
stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym
stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę
w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą
z komputera klasy PC.
Tablica szkolna biała − powierzchnia biała suchościeralna, magnetyczna
suchościeralna
o wymiarach co najmniej 240 x 120 cm
Tablica flipchart
− trójnóg z regulacją wysokości, półką na markery, do
papierowych Euro bloków 70x100 cm
II. Pracownia elektrotechniki i elektroniki
1.
Projektor
multimedialny
2.
Komputer
stacjonarny
z oprogramowaniem
biurowym
− rozdzielczość optyczna min. 1024x768,
− jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600
ANSI Lumenów),
− kontrast min. 4000:1,
− format obrazu (standard) 4:3,
− żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy,
− porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video,
HDMI, stereo mini Jack,
− wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo),
− torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający
i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI,
− wskaźnik laserowy, pilot,
− technologia – LCD,
wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia
projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej:
szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3
lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie:
ścienne lub sufitowe.
− komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez
jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min.
dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB
RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz,
klawiatura, kamera internetowa,
− monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas
reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format
panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
26
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
−
−
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,
pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program
do tworzenia prezentacji na każde stanowisko),
− program antywirusowy na każde stanowisko.
Drukarka laserowa
− urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne,
sieciowa ze
− funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie,
skanerem i kopiarką − druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi,
pamięć min. 16 MB
− skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze.
− interfejsy: USB 2.0, Ethernet
Tablica szkolna biała − powierzchnia biała suchościeralna, magnetyczna
suchościeralna
o wymiarach co najmniej 240 x 120 cm
Tablica flipchart
− trójnóg z regulacją wysokości, półką na markery, do
papierowych Euro bloków 70x100 cm
Zasilacz
Wymagane minimalne parametry:
stabilizowany
− napięcie wyjściowe 2 x (0-30 V)
napięcia stałego
− prąd wyjściowy 2 x (0-5 A)
− wyjście napięcia stałego 5 V (obciążalność 0-3 A)
− odczyt napięcia i prądu na wyświetlaczach minimum 3cyfrowych
− tętnienia poniżej 0,5 mVrms
− zabezpieczenie przed przeciążeniem, odwrotną
polaryzacją, przeciwzwarciowe
− praca szeregowa, równoległa, tracking
− zasilanie sieciowe 230 V 50/60 Hz
Generator funkcyjny − wyświetlacz LCD (min. 6 cyfr),
z częstościomierzem − zakres pomiaru częstotliwości: 0,3 – 3 MHz,
− amplituda: ≥10 Vpp (przy obciążeniu 50 Ω),
− tłumienie: -20 dB ± 1 dB × 2,
− impedancja: 50 Ω,
− przebiegi: sinusoidalny, trójkątny, prostokątny, piła,
impulsowy, TTL, CMOS, modulacja AM i FM,
− interfejs do komputera
Generator funkcyjny Wymagane minimalne parametry:
z wyjściem mocy
− zakres częstotliwości 0,02 Hz3 MHz
− wyjście 50 , sinus, trójkąt, prostokąt, piła, DC,
TTL/CMOS, przemiatanie,
− napięcie wyjściowe 1 mV - 20 Vpp, wyjście mocy do
50 Vpp
− regulacja: symetrii 20%-80%, wzmocnienia
− wbudowany częstościomierz min. zakr. f = 10 Hz40 MHz,
automatyczny odczyt minimum 5 cyfr,
− zasilanie sieciowe 230 V
Multimetr cyfrowy
Wymagane minimalne parametry:
− napięć (DC) 01000 V w podzakresach,
− napięć (AC) 0700 V w podzakresach,
− prądu DC/AC 020 A w podzakresach,
− rezystancji 040 M w podzakresach,
− pojemności 020 F w podzakresach,
− częstotliwości 020 kHz w podzakresach,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
27
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
9.
Multimetr cyfrowy
10.
Oscyloskop cyfrowy
11.
Oscyloskop cyfrowy
− pomiar pętli prądowej (%4-20 mA)
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej dla AC/AC+DC
Podstawowy błąd pomiaru ≤ 0,5%
Funkcja pomiaru poziomu w dBm.
Test diod.
Test ciągłości obwodu.
Osłona gumowa przed udarami mechanicznymi.
Zasilanie z baterii lub akumulatora.
napięcie stałe: 400 mV – 1000 V,
napięcie zmienne: 4 V – 750 V,
prąd stały: 4 mA – 10 A,
prąd zmienny: 4 mA – 10 A,
pomiar rezystancji: 400 mΩ – 40 MΩ,
pomiar częstotliwości: 10 Hz – 600 kHz,
pomiar pojemności: 4 nF – 40 µF,
wyświetlacz LCD (min. 4 cyfry)
typ odpowiedzi DMM: True RMS (rzeczywista wartość
skuteczna),
zakresy: ręczne,
wtyczka zasilania: UK/Euro,
minimalna dokładność pomiaru prądu AC: 2%,
minimalna dokładność pomiaru napięcia AC: 1.2%,
minimalna dokładność pomiaru napięcia DC: 0.3%,
minimalna dokładność pomiaru częstotliwości: 0.1%,
minimalna dokładność pomiaru rezystancji: 0.5%,
impedancja wejściowa: 10 MΩ,
kategoria bezpieczeństwa: CAT II 1000 V,
interfejs do komputera i oprogramowanie,
Wymagane minimalne parametry:
− dwa kanały, pasmo 50 MHz;
− częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym 1 Gs/s,
− zakres czułości 2 mV – 10 V/dz
− długość pamięci 1 M
− wbudowana funkcja szybkiej transformacji Fouriera (FFT),
− tryby wyzwalania zboczem (Edge) i szerokością impulsu
(Pulse width)
− komplet sond pomiarowych
− port USB zewnętrznej pamięci USB,
− wbudowany interfejs USB do komunikacji z komputerem
wraz z oprogramowaniem aplikacyjnym,
Wymagane minimalne parametry:
− dwa kanały +16 kanałów analizatora stanów logicznych,
− pasmo 100 MHz;
− częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym 1 Gs/s,
− zakres czułości 2 mV – 10 V/dz
− długość pamięci 1 M
− wbudowana funkcja szybkiej transformacji Fouriera (FFT),
− tryby wyzwalania zboczem (Edge) i szerokością impulsu
(Pulse width)
− komplet sond pomiarowych
− port USB zewnętrznej pamięci USB,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
28
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
−
12.
Woltomierz
magnetoelektryczny
13.
Amperomierz
magnetoelektryczny
14.
Woltomierz
elektromagnetyczny
15.
Amperomierz
elektromagnetyczny
16.
Watomierz
ferrodynamiczny dla
zakresów
pomiarowych
prądowych: 0 – 2 A;
0 – 5 A; 0 – 20 A
17.
Wielofunkcyjny
miernik mocy
18.
Miernik cęgowy
wbudowany interfejs USB do komunikacji z komputerem
wraz z oprogramowaniem aplikacyjnym,
zakres pomiarowy: 0-750 V
przyrząd wielozakresowy
zmiana zakresów - przełącznik obrotowy
klasa 0,5
położenie pracy poziome
możliwość podłączenia boczników
zewnętrznych
zakres pomiarowy: 0-7,5 A
przyrząd wielozakresowy
zmiana zakresów - przełącznik obrotowy
klasa 0,5
położenie pracy poziome
możliwość podłączenia boczników zewnętrznych
zakres pomiarowy: 0-600 V
przyrząd wielozakresowy
zmiana zakresów - przełącznik obrotowy
klasa 0,5
położenie pracy poziome
możliwość podłączenia boczników zewnętrznych
częstotliwość 15 - 500 Hz
zakres pomiarowy: 0-30 A
przyrząd wielozakresowy
zmiana zakresów - przełącznik obrotowy
klasa 0,5
położenie pracy poziome
możliwość podłączenia boczników zewnętrznych
częstotliwość 15 - 500 Hz
zakres pomiarowy napięciowy: 0-400 V
zakres pomiarowy prądowy: 0-2 A (0 – 5 A; 0 – 20 A)
przyrząd wielozakresowy
zmiana zakresów - przełącznik obrotowy
klasa 0,5
położenie pracy poziome
możliwość podłączenia elementów
zewnętrznych do pomiarów mocy
w układach 3-fazowych
częstotliwość 15 - 200 Hz
pomiar mocy czynnej: 1 W-100 kW,
pomiar mocy pozornej: 0-40 kVA,
pomiar energii elektrycznej,
pomiar współczynnika mocy,
pomiar napięcia stałego i przemiennego: 0-600 V,
pomiar prądu stałego i przemiennego: 0-20 A,
pomiar rezystancji: 0-20 kΩ,
pomiar częstotliwości: 0-1000 Hz,
interfejs do komputera,
wyświetlacz LCD,
zasilanie z zasilacza sieciowego lub z baterii
napięcie stałe: 1 V – 1000 V,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
29
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
19.
Miernik cyfrowy RLC
20.
Mostek cyfrowy RLC
21.
23.
Dekada
rezystancyjna
Dekada
pojemnościowa
Dekada indukcyjna
24.
Rezystor suwakowy
22.
napięcie przemienne: 1 V – 750 V,
prąd przemienny: 0,1 A – 1000 A,
rezystancja: 100 Ω – 20000 Ω,
zasilanie: 9 V (bateria 6F22),
wyświetlacz (min 3,5 cyfry),
funkcja Data Hold,
funkcja automatycznego wyłączania miernika,
sygnalizacja dźwiękowa ciągłości obwodu,
bezpieczne, osłonięte szczęki pomiarowe
wyświetlacz LCD (min. 3,5 cyfry),
zakres pomiaru:
- napięcia: 10 mV – 20 V DC,
- rezystancji: 100 mΩ – 2 GΩ,
- pojemności: 0,1 pF – 20 mF,
- indukcyjności: 0,01 μH – 20 H,
- częstotliwości: 1 Hz – 15 MHz,
- temperatury: -200C – 7500C,
funkcje: HOLD, PEAK HOLD,
generator sygnału prostokątnego,
test diody i ciągłości obwodu z brzęczykiem,
interfejs RS-232C (oprogramowanie w komplecie),
typ: przenośny (ręczny)
Zakres pomiaru:
− rezystancji: 1 mΩ - 20 MΩ w podzakresach
− indukcyjności: 0,1 μH – 200 H w podzakresach
− pojemności: 0,1 pF - 20 000 μF w podzakresach
− pomiar współczynnika stratności D: 0 - 1,999
Inne funkcje i parametry:
wyświetlacz LCD (min. 4 cyfry)
obrotowy przełącznik funkcji i zakresów,
ręczny wybór podzakresu pomiarowego przełącznikiem
obrotowym,
pomiar w układzie zastępczym szeregowym lub równoległym
(zależnie od podzakresu),
pomiary elementów SMD za pomocą opcjonalnej sondy,
zasilanie z baterii lub zasilacza sieciowego,
częstotliwość pomiarowa 120 Hz lub 1 kHz (zależnie od
podzakresu),
dokładność podstawowa ±1%,
pokrętło kalibracji - zerowania wskazania wyświetlacza.
komplet przewodów pomiarowych zakończonych chwytakami
krokodylowymi.
zakres 10×: 1 Ω – 10 MΩ
liczba dekad: ≤ 7
zakres 10×: 100 pF – 1 μF
liczba dekad: ≤ 4
zakres 10×: 1 mH – 10 H
liczba dekad: ≤ 4
rezystancja: ≤ 100 Ω,
napięcie max: ≤ 400 V (AC/DC),
moc ≤ 160 VA,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
30
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
25.
Zadajnik stanów
logicznych
26.
Tester stanów
logicznych
27.
Tester kierunku
wirowania
faz i obrotów silnika
28.
Tachometr ze
stroboskopem
29.
Autotransformator
jednofazowy
30.
Autotransformator
trójfazowy
31.
Transformator
jednofazowy
tolerancja rezystancji: ± 10%
minimum 16 przełączników logicznych (stan niski L/stan wysoki
H)
napięcie znamionowe: 24 V DC lub 230 V AC
pasmo 200 MHz
liczba kanałów: ≤ 32
pamięć RAM – 4 MB
długość pamięci na kanał do 1 Mbit
napięcie wyjściowe (max) 30 V
interfejs USB
wyświetlacz LCD, TFT, 5,6”
wskazywanie kolejności faz (kierunku wirowania pola)
przy pomocy diod LED,
praca w sieciach o częstotliwości 2-70 Hz,
wskazywanie obecności napięć
w poszczególnych fazach
przy pomocy neonówek,
wskazywanie kierunku obrotów silnika:
- w stanie beznapięciowym za pomocą przewodów
pomiarowych,
- bezdotykowo, podczas pracy silnika,
wykrywanie obecności pola magnetycznego,
zakres napięć SEM silników: 1-760 V AC,
zakres napięć międzyfazowych: 120-690 V AC
międzyfazowe napięcie pracy (max.): 760 V AC
tachometr: zakres: 5 do 99999 RPM,
bezstykowy pomiar prędkości obr. obiektów wirujących,
stroboskop: zakres 100 do 100000 FRM/RPM,
cyfrowy odczyt,
wysoka dokładność
napięcie wejściowe 230 V,
napięcie wyjściowe 0 – 250 V,
prąd znamionowy wtórny: 10 A,
moc znamionowa: ≤ 2500 VA
napięcie wejściowe 400 V,
napięcie wyjściowe 0 – 450 V,
prąd znamionowy wtórny: 10 A,
moc znamionowa: ≤ 8000 VA,
zakres częstotliwości 50 – 400 Hz,
napięcie próby 2,5 kV (AC 50 Hz),
klasa zabezpieczenia I,
temperatura otoczenia 0 - 40°C
zakres mocy: 63 – 2500 VA,
zakres napięć pierwotnych: 230 V, 400 V,
zakres napięć wtórnych: 24 V, 230 V,
częstotliwość: 50/60 Hz,
klasa izolacji: I,
temperatura otoczenia: 400C,
klasa izolacji: B,
stopień ochrony: IP00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
31
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Przekaźnik
elektryczny
Stycznik trójfazowy
napięcie sterujące: 24 V DC
moc min. 0,25 kW
napięcie sterujące: 24 V DC
Łączniki, wyłączniki
przyciski elektryczne
styki: 2×NO i 2×NC
napięcie znamionowe: 24 V DC lub 230 V AC
Sygnalizatory,
lampki sygnalizacyjne
wskaźniki napięcia
napięcie: 24 V DC
mocowanie: w otworze lub na szynie DIN
Wyłączniki krańcowe styki: NO i NC
z rolką
napięcie znamionowe: 24 V DC lub 230 V AC
Zestawy
Multimedialna zdigitalizowana platforma ćwiczeniowodoświadczalne
edukacyjna [email protected] lub równoważna umożliwiająca realizację
(trenażery)
następujących ćwiczeń:
z układami
− badanie połączenia rezystorów,
elektrycznymi
− sprawdzanie podstawowych praw elektrotechniki,
i elektronicznymi
− pomiar rezystancji metodą bezpośrednią,
przystosowane do
− pomiar rezystancji metodą techniczną,
pomiarów
− pomiar rezystancji metodami porównawczymi,
parametrów
− pomiar rezystancji metodami mostkowymi,
− pomiar mocy w obwodach prądu stałego,
− badanie elementów liniowych i nieliniowych,
− pomiar indukcyjności własnej metodą techniczną,
− pomiar indukcyjności własnej metodą rezonansową,
− pomiar pojemności metodą techniczną,
− pomiar pojemności metodą rezonansową,
− pomiar mocy w obwodach prądu przemiennego,
− badanie obwodów szeregowych RLC,
− badanie obwodów równoległych RLC,
− badanie rezonansu napięć.
− badanie rezonansu prądów,
− badanie obwodów 3-fazowych połączonych w gwiazdę
i trójkąt,
− pomiar mocy czynnej w obwodach 3-fazowych,
− pomiar mocy biernej w obwodach 3-fazowych,
− badanie transformatora jednofazowego,
− badanie elementów prostowniczych,
− badanie elementów stabilizujących,
− badanie elementów optoelektronicznych,
− badanie tranzystorów,
− badanie układów prostowniczych niesterowanych,
− badanie układów prostowniczych sterowanych,
− badanie zasilaczy,
− badanie stabilizatorów,
− badanie układów wzmacniających,
− badanie funktorów logicznych,
− badanie przerzutników cyfrowych,
− badanie przetworników A/C i C/A.
Komputer
− komputer klasy PC z 2 letnią gwarancją, procesor
stacjonarny
czterordzeniowy o częstotliwości min. 3 GHz, min. 4 GB
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
32
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
z systemem
operacyjnym
39.
40.
41.
42.
43.
Oprogramowanie
umożliwiające
symulację obwodów
elektrycznych
i elektronicznych
Stacja lutownicza
Silnik elektryczny 3fazowy prądu
przemiennego
asynchroniczny
Silnik elektryczny 3fazowy prądu
przemiennego
synchroniczny
Silnik elektryczny
prądu stałego
44.
Silnik krokowy
45.
Lupa z oświetlaczem
46.
Zestaw wkrętaków
47.
Zestaw kluczy
płaskich
Zestaw kluczy
imbusowych
Zestaw szczypiec
48.
49.
RAM, dysk twardy min. 500 GB SATA, napęd optyczny
DVD +/- RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, karta grafiki,
mysz, klawiatura,
− monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas
reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format
panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI,
− system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,
− program antywirusowy na każde stanowisko.
Oprogramowanie umożliwiające symulację obwodów
elektrycznych i elektronicznych np. Multisim, Elektrosym lub
inne równoważne
zasilanie: 230 V AC,
zakres temperatur:150 - 450°C,
wtyk zasilania: Euro,
częstotliwość: 50/60 Hz,
pobór mocy: ≤ 50 W
moc min. 0,25 kW,
napięcie: 230/400 V AC,
częstotliwość: 50 Hz
moc min. 0,25 kW,
napięcie: 400 V AC,
częstotliwość: 50 Hz
silnik szeregowo-bocznikowy (wersja laboratoryjna),
moc znamionowa: 1,5 kW,
napięcie znamionowe: 230 V,
prąd znamionowy 8,6 A,
prędkość znamionowa: 1500 obr/min
krok 1,80
2-fazowy
prąd znamionowy 0,6 A
napięcie znamionowe 12 V
unipolarny
świetlówka 22 W
średnica soczewki 5"
soczewka 8 dioptrii
mocowanie do krawędzi (przegubowe)
osłona soczewki, łatwo demontowalna
światło zbliżone do dziennego
krzyżak: PH00x40, PH0x40, PH1x40, PH2x40
płaski: 3x40, 2x40, 2,5x40, 3,5x40, 4x40
gwiazda: T6x40, T8x40, T9x40, T10x40, T15x40, T20x40
rozmiar od 6 do 16 mm
rozmiar od 1,5 do 10 mm
płaskie, kątowe, boczne
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
33
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
III. Pracownia technologii mechanicznej i rysunku technicznego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
rozdzielczość optyczna min. 1024x768,
jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600
ANSI Lumenów),
− kontrast min. 4000:1,
− format obrazu (standard) 4:3,
− żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy,
− porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video,
HDMI, stereo mini Jack,
− wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo),
− torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający
i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI,
− wskaźnik laserowy, pilot,
− technologia – LCD,
− wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia
projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni
projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135
cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub
bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe.
Drukarka laserowa
− urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne,
ze skanerem
− funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie,
i kopiarką A4
− druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi,
pamięć min. 16 MB, złącze USB,
− skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze.
Tablica szkolna biała − powierzchnia biała suchościeralna, magnetyczna
suchościeralna
o wymiarach co najmniej 240 x 120 cm
Tablica flipchart
− trójnóg z regulacją wysokości, półką na markery, do
papierowych Euro bloków 70x100 cm
Modele brył
Modele: kuli, graniastosłupów, ostrosłupów z możliwością
geometrycznych
demontażu według płaszczyzn podziału, wykonane z tworzywa
sztucznego w jasnym kolorze
Modele i eksponaty, Modele: kół zębatych, korpusów, wałów, łożysk, osi,
części maszyn i
przekładni, silnika spalinowego, pomp, wentylatorów,
urządzeń
sprężarek, silników elektrycznych, obrabiarek
Modele i eksponaty
Modele: linii technologicznych, elektrowni, stacji bazowych
prezentujące
telefonii komórkowej, elektrowni wiatrowych itp.
stosowane
technologie
Komputer
− komputer klasy PC z 2 letnią gwarancją, procesor
stacjonarny
czterordzeniowy o częstotliwości min. 3 GHz, min. 4 GB
z systemem
RAM, dysk twardy min. 500 GB SATA, napęd optyczny
operacyjnym
DVD +/- RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, karta grafiki,
mysz, klawiatura,
− monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas
reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format
panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI,
− system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,
− program antywirusowy na każde stanowisko.
Oprogramowanie
Autodesk Education Design Academy 2011 - 20 stanowisk plus
CAD
roczna subskrypcja na 20 stanowisk (AutoCAD, AutoCAD
Projektor
multimedialny
−
−
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
34
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
10.
Stół ślusarski
11.
Uchwyty i chwytaki
12.
Narzędzia do
obróbki ręcznej
metali (piłki ramowe,
pilniki, nożyce,
giętarka)
Narzędzia do
gwintowania, wiertła,
frezy
Wiertarka stołowa
13.
14.
Architecture, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Inventor
Professional Suite, AutoCAD MEP, Autodesk 3ds Max Design,
Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit MEP) lub
równoważny
Stoły robocze warsztatowe z imadłami
• Stoły robocze warsztatowe z blatem drewnianym - 1500 x
750 x 40 mm
• Blat o grubości 40 mm wykonany z multipletu bukowego
pokryty bezbarwnym lakierem
• Stabilna spawana konstrukcja z profili stalowych 45 x 45 x 2,0
mm
• Półka środkowa z możliwością regulacji wysokości, nośność
40 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru, ocynkowana
• Szuflady mocowane na prowadnicach rolkowych z 85%
wysuwem. Szuflady mają możliwość konfiguracji przestrzeni do
układania. Nośność na każdą z szuflad 70 kg, wym. wewnątrz
szuflady: S x G - 490 x 600 mm
• po dwóch stronach szuflady zamykane na zamek, od 5 do 7
szuflad na stronę
• Spawana i zgrzewana konstrukcja
• Stół wyposażony w zamek centralny blokujący szuflady
i drzwi
• Całość malowana proszkowo – paleta RAL
• Całkowita wysokość 840 mm,
• Teleskopowa regulacja wysokości nóżek pozwala na
regulację wysokości od 840 mm do 1040 mm
• Imadło obrotowe x 2 sztuki:
- szerokość szczę min 125 mm, max. 150 mm
- max. otwarcie szczęk min. 100 mm
- wysokość szczęk min. 60 mm
- obrotowa podstawa zapewniająca możliwość obracania
imadła względem podstawy o 360 stopni
- korpus wykonany z żeliwa
- otwory do montażu stacjonarnego
Uchwyty trójszczękowe wiertarskie i tokarskie, imadło
maszynowe, łapy mocujące, pryzmy, śruby mocujące
w rowkach teowych, podkładki, nakrętki
Piłki ramowe do metali, pilniki w zestawach (kształt i wielkość
zębów), nożyce ręczne do metalu (blach), przecinaki, młotki
ślusarskie, wiertła, rozwiertaki, pogłębiacze, skrobaki
Komplet gwintowników i narzynek do gwintów metrycznych
wraz z oprawkami, przedłużkami, pokrętłami, wzornikiem do
gwintów
• max. średnica wiercenia 16 mm,
• min 5 zakresów obrotów,
• moc min. 600 W,
• waga około 53 kg,
• stół z rowkami teowymi
• uchwyt trójszczękowy do wierteł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
35
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
15.
Tokarka
konwencjonalna
16.
Frezarka
konwencjonalna
• posuw dźwigniowy ręczny
• możliwość podnoszenie i opuszczania zespołu wiercącego
• Ø toczonego elementu nad łożem 360 mm
• Ø toczonego elementu nad gniazdem siodłowym 530 mm
• Ø toczonego elementu nad suportem 275 mm
• Długość obrabianego elementu 1 000 mm
• Długość gniazda siodłowego 200 mm
• Prześwit wrzeciona 52 mm
• Stożek wrzeciona Mk VI
Zakres obrotów 40 - 1 800/min. (12 st.)
• Gwinty metryczne 0,5 - 20 mm (24 st.)
• Gwinty calowe 1 - 72 gw/“ (61 st.)
• Gwinty modułowe 0,25 - 10 mm (20 st.)
• Gwinty Witwortha 3 - 96 DPI (37st.) • Automatyczny posuw
podłużny 0,04 - 2,456 mm/obr. (122 st.)
Automatyczny posuw poprzeczny 0,016 - 0,982 mm/obr. (122
st.)
• Konik – stożek Mk IV • Długość wysięgu tulejki 170 mm •
Moc przyłączeniowa 4/5,5 kW/400 V • Masa 1 850 kg
• Rozmiary (d x sz x w) 2 360 x 1 000 x 1 200 mm • 3szczękowy uchwyt uniwersalny Ø 200 mm,
• 4-ro szczęk. uchwyt (oddzielne ustaw. szczęk) 250 mm • plus
kołnierz mocujący,
• oświetlenie, • chłodzenie, • hamulec, • mechaniczny
ogranicznik, • wskaźnik gwintów,
• tarcza czołowa mocująca Ø 400 mm, • luneta stała 120 mm, •
luneta przesuwna 40 mm,
• kieł stały Mk VI, • kieł obrotowy Mk IV, • tulejka redukcyjna
Mk VI/Mk IV, • ślizgowe połączenie suportu,
• zestaw kół zębatych, • narzędzie montażowe.
Łatwe i szybkie przezbrajanie maszyny z pionowej na poziomą
i odwrotnie, automatyczne posuwy w osiach X, Y oraz
przyśpieszone – w osiach X, Y, Z. Maszyna wyposażona w
głowicę skrętną w dwóch płaszczyznach.
Wyposażenie standardowe:
 Posuw automatyczny X,Y
 Stół podnoszony mechanicznie
 Głowica do frezowania pionowego i poziomego
 Podtrzymka wrzeciona
 Wrzeciono
 Tuleja redukcyjna ISO40/32 do frezów palcowych
 Kpl. oprawek do frezów palcowych
 Kpl. śrub kotwiących
 Oświetlenie przestrzeni roboczej
 Instrukcja obsługi w języku polskim
 Deklaracja zgodności CE
Wyposażenie dodatkowe:
 Odczyty cyfrowe dla 3 osi
 Podzielnica
 Stół obrotowy
 Imadło maszynowe
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
36
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

17.
Oprzyrządowanie
obrabiarek
18.
Przyrządy do
pomiaru długości,
suwmiarki,
mikrometry, czujniki
zegarowe
Zestaw elementów do mocowania detalu
Maks. średnica frezowania poziomego 125 mm
Maks. średnica frezowania pionowego (frez palcowy) 25 mm
Stożek wrzeciona ISO 40 [-]
Liczba stopni prędkości 11 [-]
Zakres prędkości wrzeciona 40 - 1600 obr/min
Odległość wrzeciono - kolumna 0 - 44 mm
Odległość wrzeciono - stół 120 - 460 mm
Kąt obrotu głowicy pionowej 360 [-]
Wymiary robocze stołu 1120x260 mm
Zakres działania posuwu ręcznego (wzdłużny, poprzeczny)
800, 260 mm
Zakres działania posuwu mechanicznego (wzdłużny,
poprzeczny) 600, 260 mm
Wielkość posuwu automatycznego stołu 24 -720 mm/min
Rowki teowe: liczba, szerokość, odległość między rowkami 5,
14, 50 mm
Moc silnika wrzeciona 2,2 kW
Moc silnika posuwu 0.37 kW
Moc silnika podnoszenia stołu 0.75 kW
Wymiary gabarytowe (DxSxW) 1655x1500x1700 m
Komplet oprzyrządowania do mocowania przedmiotów
obrabianych, podtrzymki, trzpienie, tuleje, pierścienie, stoły
obrotowe, podzielnice, podkładki
Zestaw magnetycznego statywu pomiarowego z analogowym
czujnikiem zegarowym
Statyw pomiarowy z przełączaną podstawą magnetyczną
• z mechanicznym centralnym zaciskiem
• do precyzyjnego i szybkiego ustawiania czujników zegarów
• nastawianie dokładne przy podstawie magnetycznej
• silna, przełączana podstawa magnetyczna min 800 N siła
trzymania
• uniwersalne mocowanie dla czujników zegarowych
• stabilna mechanika ramienia z centralnym zaciskaniem
• wymiary ramion min 130 x 110 x 70
Czujnik zegarowy:
• obrotowy pierścień zewnętrzny do zerowania
• obudowa metalowa
• powierzchniowo hartowane szkło zegara
• dwa przestawne leżące wewnątrz znaczniki tolerancji
• średnica uchwytu mocującego 8 mm
• zakres wskazań. 5,0 mm
• wartość działki elementarnej 0,01 mm
• zakres podziałki 0–100–0
• obrót wskazówki 0,2 mm
Mikrometr
• kuty, lakierowany kabłąk stalowy z płytką termoizolacyjną
• lekko chodzący mechanizm zapadkowy umożliwiający szybką
i pewną obsługę jedną ręką
• bęben pomiarowy zaplanowany jest jako grzechotka
• zakres pomiarowy 0-150 mm
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
37
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
19.
Przyrządy do
pomiaru kątów
20.
Przyrządy do
pomiarów błędów
kształtu
• w zestawie 6 mikrometrów,
• 5 wzorców nastawczych. Dokładność: DIN 863-1
• wartość działki elementarnej 0,01 mm
• wrzeciono: skok gwintu mikrometrycznego 0,5 z zaciskiem
• bęben i tuleja matowo chromowane
• Ø bębna ze skalą: 17 mm
• powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych i bardzo
dokładnie docierane
• dostawa w etui włącznie z kluczem do regulacji ze
świadectwem zakładowym
Suwmiarki:
• nierdzewna, prowadnica, szczęki i ostrza hartowane
• śrubą ustalającą na górze
• szczęki do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych
zaostrzone do mierzenia małych rowków i otworów
• okrągły głębokościomierz
• indukcyjny system pomiaru z funkcją oszczędzania energii
• bardzo dobre własności ślizgowe suwaka z pojemnościowym
układem pomiarowym, ze zgarniaczem zanieczyszczeń
• z wyjściem do przesyłania danych
• wyraźny wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości min. 11 mm
• odczyt 0,01 mm/0,0005 cala
• zakres pomiarowy 0-150 mm
• długość szczęk 40 mm
• tabela gwintów na tylnej stronie
• przełącznik mm/cale
• dostawa w etui włącznie z baterią
Modułowa:
• Końcówki wykonane z węglików spiekanych
• zakres pomiarowy 1-26 mm
• Pomiar w milimetrach i calach
• Dokładność 0,01 mm
• Duże czytelne wyświetlacze LCD
• Przełącznik między milimetrami i calami
• przycisk do zerowania w każdej pozycji
• Śruba do blokowania pomiaru
Kątomierz uniwersalny
• Ze stali nierdzewnej, hartowany
• Części odczytowe chromowane matowo
• Odczyt bez paralaksy za pomocą lupy
• Skalowanie 4 x 90°,
• Odczyt 1/12° = 5 min.
• 3 prowadnice 150, 200 i 300 mm przekładane i ustalane,
• 1 kątownik dodatkowy
• Dostawa w etui
• Z wypustami ustalającymi
• Korpus podstawowy i koniki ze starzonego naturalnie odlewu
specjalnego
• Tuleje i kły centrujące ze stali hartowane, bardzo dokładnie
szlifowane i docierane
• Z oddzielnym rowkiem dla statywu czujnika
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
38
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
21.
Przyrządy do
identyfikacji
i pomiarów gwintów
22.
Przyrządy do kontroli
powierzchni
• Statyw do mocowania czujnika zegarowego Ø8 mm z
dokładnym nastawianiem w ramieniu poprzecznym
• wysokość kłów na stołem min 75 mm,
• rozpiętość kłów min. 300 mm
• Dostawa włącznie z 1 parą koników i statywem do
mocowania czujnika zegarowego. Para koników składająca się
z jednego konika ze stałą tuleją i z jednego konika z tuleją
przestawianą osiowo, uruchamianą poprzez dźwignię ręczną
Mikrometr do gwintów
• Kuty, lakierowany kabłąk stalowy z płytką termoizolacyjną
• Wartość działki elementarnej 0,01 mm
• bęben i tuleja matowo chromowane Ø 18 mm
• Wrzeciono: Ø 6,35 mm,
• skok gwintu mikrometrycznego 0,5 mm z zaciskiem
• Zakres pomiarowy 0– 25 mm
• Przymiary nastawcze 60°
• zestaw wkładek do pomiaru przy skoku gwintu do 3,0 mm,
• końcówki wkładek utwardzane, pryzma, stożek i chwyt
mocujący bardzo dokładnie obrobione
• Dostawa w etui włącznie z kluczem do regulacji ze
świadectwem zakładowym
Wzornik do pomiaru skoku gwintu
Standardy chropowatości DIN, ISO, ANSI, JIS DIN, ISO, ANSI,
JIS
• Zakres pomiarowy Oś Z 350 µm Oś X 12,5 mm
• Prędkość pomiar: 0,25 mm/s; 0,5 mm/s ruch powrotny: 0,8
mm/s
• Długość kabla 1 m; • Czujnik standardowy (178-395)
• Metoda sprawdzania indukcyjna
• Zakres pomiarowy 350 µm; • Końcówka pomiarowa
końcówka diamentowa
• Promień końcówki 2 µm; • Płozy do płaskich detali
• Płozy do detali cylindrycznych; • Promień płozy 40 mm
• Jednostka wskazująca Profile profil pierwotny (P), profil
chropowatości (R), DIN 4776
• Parametry Ra, Ry, Rz, Rt, Rp, Sm, S, Pc, R3z, mr A1, A2,
Rq, Rk, Rpk, Rvk, Mr 1, Mr 2, Vo
• Odcinki pomiarowe (L) 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm
• Długości Cut-off λc: 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm λs: 2,5 µm, 8
µm
• Liczba poj. odcinków x 1, x 3, x 5, x L
• Filtr 2CR-75%, 2CR-75% (korygowane fazowo), Gauž
• Zakres wskazania Ra, Rq: 0,01 µm - 100 µm ; Ry, Rz, Rt,
R3z, Rvk, Rpk, Rk, Rp: 0,02 µm - 350 µm Vo: 0,000 - 10,00
(mm3/cm2);S, Sm: 2 µm - 4000 µm,Pc: 2,5/cm - 5000/cm; Mr
1, Mr 2: 0 - 100 % mr: 1 - 100 %
• Powiększenie wskazania Pionowe:
• Ocena tolerancji dolna/górna tolerancja
• Automatyczne wyłączanie po 30 sekundach
• Kalibracja automatyczna poprzez wprowadzenie wartości lub
pomiar na załączonym do przyrządu wzorcu chropowatości
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
39
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
23.
24.
25.
26.
Przykładowe modele
i eksponaty części
maszyn
Lampa
stanowiskowa
Tokarka sterowana
numerycznie
Frezarka sterowana
numerycznie
• Zasilanie poprzez adapter sieciowy lub wbudowany
akumulator
• Wyjścia/wejścia danych złącze RS-232 C do
odbioru/transmisji, wyjście danych DIGIMATIC
Modele części, zespołów i podzespołów stosowanych
w mechatronice
Lampy stanowiskowe bezpieczne diodowe lub świetlówkowe
Stołowa tokarka dydaktyczna CNC z wymiennym
oprogramowaniem, osłoniętą przestrzenią roboczą, minimalnie
8-pozycyjną głowicą narzędziową, zestawem narzędzi
i dyskiem z danymi maszyny. Musi posiadać możliwość zmiany
systemu sterowania jedynie poprzez wymianę pulpitu
i oprogramowania, zapewniając pracę w systemach
SINUMERIK 840d i Ge FANUC 21.
waga maszyny 150 – 350 kg, zakres prędkości obrotowej
wrzeciona minimum od 150 do 4000 obr/min, moc wrzeciona w
granicach 0,7 – 2 kW, maksymalna średnica mocowania w
uchwycie pomiędzy 50-80 mm, zakres ruchu w osiach X/Z co
najmniej 40/150 mm, średnica toczenia nad łożem minimum 80
mm
Wyposażenie:
3 szczękowy uchwyt tokarski z kompletem szczęk,
Pulpit sterujący – podstawowy, Pulpit sterujący – moduł
klawiatury SINUMERIK,
Oprogramowanie sterujące SINUMERIK licencja maszynowa,
Pulpit sterujący moduł klawiatury GE FANUC
Oprogramowanie sterujące GE FANUC licencja maszynowa
Oprogramowaniem sterujące grafiki 3D –View -licencja
maszynowa,
Optyczny przyrząd do ustawiania narzędzi,
Tulejki redukcyjne 1 kpl. (8 szt.), Nóż tokarski prawy, 1szt , Nóż
tokarski lewy, 1szt , Nóż tokarski neutralny, 1szt , Nóż tokarski
do gwintów zewnętrznych, 1szt
Nóż tokarski odcinający, 1szt , Płytki skrawające do aluminium
1 kpl. 10 sztuk, Płytki skrawające do noża odcinającego – 1
kpl. 5 sztuk, Płytki do gwintów – 1 kpl. 5 sztuk, Kółko
elektryczne,
Dodatkowe wyposażenie:
Stół pod maszynę, Stolik pod trenażer
Obrabiarka stołowa z zamkniętą przestrzenią roboczą
zabezpieczoną przed otwarciem w czasie pracy obrabiarki.
Obrabiarka musi posiadać co najmniej dwa systemy
sterowania, w tym system Sinumerik oraz system Heidenhain.
Zasilana napięciem 230 V. Maszyna wyposażona z
magazynem narzędziowym na min 8 narzędzi montowanym
fabrycznie oraz jeśli prawidłowa praca obrabiarki tego wymaga
sprężarką powietrza. Dostarczona obrabiarka ma być
kompletna i nowa. Jeśli do pracy wymagany jest dodatkowy
komputer, pulpit sterujący, oprogramowanie musi ono być
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
40
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
27.
Oprzyrządowanie
obrabiarek
sterowanych
numerycznie
28.
Stół montażowy
dostarczone razem z obrabiarką.
Obrabiarka ma posiadać elektryczne kółko sterowania
ręcznego. Wraz z obrabiarką ma zostać dostarczone imadło
maszynowe i komplet narzędzi i oprawek.
Obszar roboczy
Zakres ruchu w osiach X/Y/Z [mm] 190/140/260, Posuw
w osiach X/Y/Z 2m/min
Wymiary stołu (L x W) [mm] 420 x 125 Wrzeciono
Moc wrzeciona 0.75 kW
Prędkość 150 -3500 obr/min, Opcjonalnie
14 000 obr/min
Magazyn narzędziowy na min. 8 narzędzi
Masa obrabiarki 150 -250 kg, Pulpit sterujący – podstawowy
Pulpit sterujący – moduł klawiatury SINUMERIK 810/840 D)
Oprawki narzędziowe i tuleje zaciskowe:
Uchwyt narzędziowy(oprawka pod tuleje ESX25) min. 5 szt.
Zestaw tulejek zaciskowych ESX 25 / 2-14 min 1 zestaw oraz
dodatkowo tulejki 2x ø 6 i 2x ø8; Uchwyt narzędziowy (do
głowicy frezerskiej) min. 1 szt.; Uchwyt narzędziowy do
gwintowników M5,M6,M8 min. 1 szt.; Narzędzia:
Frez palcowy ø 10 ,ø 8 ø 6 po 1 sztuce, głowica frezerska ø 40
x 20 Frez kulisty ø 8 ø 6 ø 6 po 1 sztuce; Frez stożkowy,
Wiertła – 1 kpl. (9 szt.) Czujnik zegarowy i uchwyt
magnetyczny; Wskaźnik krawędzi, Dodatkowe wyposażenie:
Stół pod maszynę, Stolik pod trenażer, Kółko ręczne;
Sprężarka powietrza (8 bar, wydajność 50 l/min, 230 V/50 Hz,
0,34 KW, cicha praca do 40 dB) wraz z wyposażeniem.
• Stoły robocze warsztatowe z blatem drewnianym - 1500 x
750 x 40mm
• Blat o grubości 40 mm wykonany z multipletu bukowego
pokrytego bezbarwnym lakierem
• Stabilna spawana konstrukcja z profili stalowych 45 x 45 x 2,0
mm
• Półka środkowa z możliwością regulacji wysokości, nośność
40 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru, ocynkowana
• Szuflady mocowane na prowadnicach rolkowych z 85%
wysuwem. Szuflady mają możliwość konfiguracji przestrzeni do
układania. Nośność na każdą z szuflad 70 kg, wym. wewnątrz
szuflady: S x G - 490 x 600 mm
• po dwóch stronach szuflady zamykane na zamek, od 5 do 7
szuflad na stronę
• Spawana i zgrzewana konstrukcja
• Stół wyposażony w zamek centralny blokujący szuflady
i drzwi
• Całość malowana proszkowo – paleta RAL
• Całkowita wysokość 840 mm,
• Teleskopowa regulacja wysokości nóżek pozwala na
regulację wysokości od 840 mm do 1040 mm
• Imadło obrotowe do samodzielnego montażu x 2 sztuki:
- szerokość szczę min 125 mm, max, 150 mm
- max. otwarcie szczęk min. 100 mm
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
41
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
29.
Imadło ślusarskie
- wysokość szczęk min. 60 mm
- obrotowa podstawa zapewniająca możliwość obracania
imadła względem podstawy o 360 stopni
- korpus wykonany z żeliwa
- otwory do montażu stacjonarnego
Imadło obrotowe do samodzielnego montażu x 2 sztuki:
- szerokość szczęk min. 125 mm, max. 150 mm
- max. otwarcie szczęk min. 100 mm
- wysokość szczęk min. 60 mm
- obrotowa podstawa zapewniająca możliwość obracania
imadła względem podstawy o 360 stopni
- korpus wykonany z żeliwa
- otwory do montażu stacjonarnego
IV. Pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych
1.
2.
3.
− rozdzielczość optyczna min. 1024x768,
− jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600
ANSI Lumenów),
− kontrast min. 4000:1,
− format obrazu (standard) 4:3
− żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy,
− porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video,
HDMI, stereo mini Jack,
− wbudowany głośnik o mocy min. 5W (stereo),
− torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający
i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI,
− wskaźnik laserowy, pilot,
− technologia – LCD.
wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia
projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej:
szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3
lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie:
ścienne lub sufitowe.
Drukarka laserowa
− urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne,
sieciowa ze
− funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie,
skanerem i kopiarką − druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi,
pamięć min. 16 MB
− skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze.
− interfejsy: USB 2.0, Ethernet
Komputer przenośny − komputer przenośny (laptop) z 2 letnią gwarancją, procesor
z oprogramowaniem
dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB
RAM z możliwością rozszerzenia do 8 GB, dysk twardy min.
500 GB SATA, karta sieciowa 100/1000 Mbps, 802.11
b/g/n, karta grafiki, karta dźwiękowa, mysz optyczna, czas
pracy na baterii min. 6 godz.,
− matryca LED min.14”, rozdzielczość 1366x768 pikseli, czas
reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format
panoramiczny,
− system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,
− pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program
do tworzenia prezentacji na każde stanowisko),
Projektor
multimedialny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
42
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
5.
−
Tablica szkolna biała −
suchościeralna
Tablica flipchart
−
6.
Stół montażowy
7.
Imadło ślusarskie
8.
Uchwyty i chwytaki
9.
Zestaw
elektronarzędzi
Zestawy narzędzi
monterskich
podstawowych
i specjalistycznych
4.
10.
program antywirusowy na każde stanowisko.
powierzchnia biała suchościeralna, magnetyczna
o wymiarach co najmniej 240 x 120 cm
trójnóg z regulacją wysokości, półką na markery, do
papierowych Euro bloków 70x100 cm
• Stoły robocze warsztatowe z blatem drewnianym - 1500 x
750 x 40mm
• Blat o grubości 40 mm wykonany z multipletu bukowego
pokrytego bezbarwnym lakierem
• Stabilna spawana konstrukcja z profili stalowych 45 x 45 x 2,0
mm
• Półka środkowa z możliwością regulacji wysokości, nośność
40 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru, ocynkowana
• Szuflady mocowane na prowadnicach rolkowych z 85%
wysuwem. Szuflady mają możliwość konfiguracji przestrzeni do
układania. Nośność na każdą z szuflad 70 kg, wym. wewnątrz
szuflady: S x G - 490 x 600 mm
• po dwóch stronach szuflady zamykane na zamek, od 5 do 7
szuflad na stronę
• Spawana i zgrzewana konstrukcja
• Stół wyposażony w zamek centralny blokujący szuflady
i drzwi
• Całość malowana proszkowo – paleta RAL
• Całkowita wysokość 840 mm,
• Teleskopowa regulacja wysokości nóżek pozwala na
regulację wysokości od 840 mm do 1040 mm
Imadło obrotowe do samodzielnego montażu x 2 sztuki:
- szerokość szczęk min 125 mm, max, 150 mm
- max. otwarcie szczęk min. 100 mm
- wysokość szczęk min. 60 mm
- obrotowa podstawa zapewniająca możliwość obracania
imadła względem podstawy o 360 stopni
- korpus wykonany z żeliwa
- otwory do montażu stacjonarnego
Uchwyty trójszczękowe wiertarskie i tokarskie, imadło
maszynowe, łapy mocujące, pryzmy, śruby mocujące
w rowkach teowych, podkładki, nakrętki
Wiertarka, wiertarka udarowa, wkrętarka, szlifierka kątowa,
wkrętak akumulatorowy, wyrzynarka, piła tarczowa,
Zestaw kluczy płaskich, oczkowych i nasadowych
• 12-kątna główka oczkowa, wygięta o 15°
• Chrom-wanad-stal, chromowane, polerowane
• 10 elementów: 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x
17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 24 x 27 - 30 x 32 mm
• Długość: 178, 195, 200, 220, 235, 250, 285, 300, 330, 360
mm
• położenie główki 150
• Chrom-wanad-stal, chromowane, polerowane na wysoki
połysk
• Stal chromowo-wanadowa, chromowana, satynowana
• 12-elem. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 -16 x 17 -
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
43
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
11.
Przyrządy do
pomiaru długości:
suwmiarki,
mikrometry, czujniki
zegarowe
18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 25 x 28 - 30 x 32 mm
• Długość: 125, 142, 157, 175, 188, 205, 222, 233, 249, 266,
282, 305 mm
• Trzon: chromowo-wanadowa stal wysokogatunkowa,
całościowo hartowana, fosforowana manganem
• Normy: w oparciu o ISO 2936L
• Końcówka kulista umożliwia pracę pod kątem do 25°
• Zestawy 9 sztukowe - 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
• Klucze torx
• Zestaw 9 sztukowy
• Rozmiar: TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40, TT45,
TT50
• Wykonane z wysokogatunkowej stali chromowo-wanadowej
• Pokryte antykorozyjną powłoką.
Zestaw magnetycznego statywu pomiarowego z analogowym
czujnikiem zegarowym
Statyw pomiarowy z przełączaną podstawą magnetyczną
• z mechanicznym centralnym zaciskiem
• do precyzyjnego i szybkiego ustawiania czujników zegarów
• nastawianie dokładne przy podstawie magnetycznej
• silna, przełączana podstawa magnetyczna min 800 N siła
trzymania
• uniwersalne mocowanie dla czujników zegarowych
• stabilna mechanika ramienia z centralnym zaciskaniem
• wymiary ramion min 130 x 110 x 70
czujnik zegarowy:
• obrotowy pierścień zewnętrzny do zerowania
• obudowa metalowa
• powierzchniowo hartowane szkło zegara
• dwa przestawne leżące wewnątrz znaczniki tolerancji
• średnica uchwytu mocującego 8 mm
• zakres wskazań. 5,0 mm
• Wartość działki elementarnej 0,01 mm
• Zakres podziałki 0–100–0
• obrót wskazówki 0,2 mm
Mikrometr
• Kuty, lakierowany kabłąk stalowy z płytką termoizolacyjną
• lekko chodzący mechanizm zapadkowy umożliwiający
szybką i pewną obsługę jedną ręką
• bęben pomiarowy zaplanowany jest jako grzechotka
• Zakres pomiarowy 0-150 mm
• w zestawie 6 mikrometrów,
• 5 wzorców nastawczych. Dokładność: DIN 863-1
• Wartość działki elementarnej 0,01 mm
• Wrzeciono: skok gwintu mikrometrycznego 0,5 z zaciskiem
• Bęben i tuleja matowo chromowane
• Ø bębna ze skalą: 17 mm
• Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych i bardzo
dokładnie docierane
• Dostawa w etui włącznie z kluczem do regulacji ze
świadectwem zakładowym
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
44
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
12.
Przyrządy do
pomiaru kątów
13.
Przyrządy do
identyfikacji
i pomiarów gwintów
i kół zębatych
14.
Przyrządy do kontroli
powierzchni
Suwmiarki:
•Nierdzewna, prowadnica, szczęki i ostrza hartowane
• śrubą ustalającą na górze
• Szczęki do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych
zaostrzone do mierzenia małych rowków i otworów
• okrągły głębokościomierz
• indukcyjny system pomiaru z funkcją oszczędzania energii
• Bardzo dobre własności ślizgowe suwaka z pojemnościowym
układem pomiarowym, ze zgarniaczem zanieczyszczeń
• Z wyjściem do przesyłania danych
• Wyraźny wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości min. 11 mm
• Odczyt 0,01 mm/0,0005 cala
• zakres pomiarowy 0-150 mm
• długość szczęk 40 mm
• tabela gwintów na tylnej stronie
• Przełącznik mm/cale
• Dostawa w etui włącznie z baterią
Modułowa:
• Końcówki wykonane z węglików spiekanych
• zakres pomiarowy 1-26 mm
• Pomiar w milimetrach i calach
• Dokładność 0,01 mm
• Duże czytelne wyświetlacze LCD
• Przełącznik między milimetrami i calami
• przycisk do zerowania w każdej pozycji
• Śruba do blokowania pomiaru
Kątomierz uniwersalny
• Ze stali nierdzewnej, hartowany
• Części odczytowe chromowane matowo
• Odczyt bez paralaksy za pomocą lupy
• Skalowanie 4 x 90°,
• Odczyt 1/12° = 5 min.
• 3 prowadnice 150, 200 i 300 mm przekładane i ustalane,
• 1 kątownik dodatkowy
• Dostawa w etui
Mikrometr do gwintów
• Kuty, lakierowany kabłąk stalowy z płytką termoizolacyjną
• Wartość działki elementarnej 0,01 mm
• bęben i tuleja matowo chromowane Ø 18 mm
• Wrzeciono: Ø 6,35 mm,
• skok gwintu mikrometrycznego 0,5 mm z zaciskiem
• Zakres pomiarowy 0–25 mm
• Przymiary nastawcze 60°
• zestaw wkładek do pomiaru przy skoku gwintu do 3,0 mm,
• końcówki wkładek utwardzane, pryzma, stożek i chwyt
mocujący bardzo dokładnie obrobione
• Dostawa w etui włącznie z kluczem do regulacji ze
świadectwem zakładowym
Wzornik do pomiaru skoku gwintu
Standardy chropowatości DIN, ISO, ANSI, JIS DIN, ISO, ANSI,
JIS
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
45
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
15.
16.
17.
18.
Modele i eksponaty
części maszyn
i urządzeń
Lampa
stanowiskowa
Stół ślusarski
z imadłem
i szufladami
narzędziowymi
Zestaw narzędzi
kluczy oczkowych
• Zakres pomiarowy Oś Z 350 µm Oś X 12,5 mm
• Prędkość pomiar: 0,25 mm/s; 0,5 mm/s ruch powrotny: 0,8
mm/s
• Długość kabla 1 m; • Czujnik standardowy (178-395)
• Metoda sprawdzania indukcyjna
• Zakres pomiarowy 350 µm; • Końcówka pomiarowa końcówka diamentowa
• Promień końcówki 2 µm; • Płozy do płaskich detali
• Płozy do detali cylindrycznych; • Promień płozy 40 mm
• Jednostka wskazująca Profile profil pierwotny (P), profil
chropowatości (R), DIN 4776
• Parametry Ra, Ry, Rz, Rt, Rp, Sm, S, Pc, R3z, mr A1, A2,
Rq, Rk, Rpk, Rvk, Mr 1, Mr 2, Vo
• Odcinki pomiarowe (L) 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm
• Długości Cut-off λc: 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm λs: 2,5 µm,
8 µm
• Liczba poj. odcinków x 1, x 3, x 5, x L
• Filtr 2CR-75%, 2CR-75% (korygowane fazowo),
• Zakres wskazania Ra, Rq: 0,01 µm - 100 µm; Ry, Rz, Rt,
R3z, Rvk, Rpk, Rk, Rp: 0,02 µm - 350 µm Vo: 0,000 - 10,00
(mm3/cm2);S, Sm: 2 µm - 4000 µm,Pc: 2,5/cm - 5000/cm; Mr
1, Mr 2: 0 - 100 % mr: 1 - 100 %
• Powiększenie wskazania Pionowe:
• Ocena tolerancji dolna/górna tolerancja
• Automatyczne wyłączanie po 30 sekundach
• Kalibracja automatyczna poprzez wprowadzenie wartości lub
pomiar na załączonym do przyrządu wzorcu chropowatości
• Zasilanie poprzez adapter sieciowy lub wbudowany
akumulator
• Akumulator czas ładowania: 12 godzin (wystarcza na 500
pomiarów)
• Wyjścia/wejścia danych złącze RS-232 C do
odbioru/transmisji, wyjście danych DIGIMATIC
Modele: kół zębatych, korpusów, wałów, łożysk, osi,
przekładni, silnika spalinowego, pomp, wentylatorów,
sprężarek, silników elektrycznych, obrabiarek
Lampy stanowiskowe bezpieczne diodowe lub świetlówkowe
• Konstrukcja stołu rama wykonana z kątowników
• Blat stołu blacha o grubości min. 4 mm przedzielonych
warstwą gumy, która pełni rolę amortyzatora drgań
• W rogu stołu dodatkowa warstwa blachy służąca do
zamocowania imadła
• Wysokość: 780 mm• Szerokość: 700 mm• Długość: 1300 mm
• Ciężar: min. 200 kg
• Otwierana szafka narzędziowa
• 12-kątna główka oczkowa, wygięta o 15°
• 10 elementów: 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x
17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 24 x 27 - 30 x 32 mm
• Długość: 178, 195, 200, 220, 235, 250, 285, 300, 330, 360
mm
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
46
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
19.
Zestaw narzędzi
kluczy płaskich
20.
Zestaw narzędzi
kluczy trzpieniowych
21.
Suwmiarka
noniuszowa
22.
23.
Suwmiarka
z odczytem
elektronicznym
Stanowisko montażu
układów
pneumatycznych
• położenie główki 150
• Chrom-wanad-stal, chromowane, polerowane na wysoki
połysk
• Stal chromowo-wanadowa, chromowana, satynowana
• 12-elem. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 -16 x 17 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 25 x 28 - 30 x 32 mm
• Długość: 125, 142, 157, 175, 188, 205, 222, 233, 249, 266,
282, 305 mm
• Trzon: chromowo-wanadowa stal wysokogatunkowa,
całościowo hartowana, fosforowana manganem
• Normy: w oparciu o ISO 2936L
• Końcówka kulista umożliwia pracę pod kątem do 25°
• Zestawy 9 sztukowe - 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
• Klucze torx
• Zestaw 9 elementowy
• Rozmiar: TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40, TT45,
TT50
• zestaw dwóch suwmiarek z głębokościomierzem z
noniuszami na dole 0,05 mm i 0,02 mm
• prowadnica i suwak z hartowanej, nierdzewnej stali
• możliwość pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych
• Podziałka i noniusz matowo chromowane z przyciskiem do
odblokowania suwaka
• Zwiększona długość prowadnic
• Zakres pomiarowy 0–150 mm
• Tabela gwintów na tylnej stronie
• Długość szczęk min. 40 mm
•Nierdzewna, prowadnica, szczęki i ostrza hartowane
• śrubą ustalającą na górze• Szczęki do pomiarów
zewnętrznych i wewnętrznych zaostrzone do mierzenia małych
rowków i otworów
• okrągły głębokościomierz
• indukcyjny system pomiaru z funkcją oszczędzania energii
• Bardzo dobre własności ślizgowe suwaka z pojemnościowym
układem pomiarowym, ze zgarniaczem zanieczyszczeń
• Z wyjściem do przesyłania danych
• Wyraźny wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości min. 11 mm
• Odczyt 0,01 mm/0,0005 cala• zakres pomiarowy 0-150 mm
• długość szczęk 40 mm
• tabela gwintów na tylnej stronie
• Przełącznik mm/cale
• Dostawa w etui włącznie z baterią
Zestaw sprzętowy do realizacji nauczania i szkoleń w zakresie
montażu, obsługi i konserwacji mechatronicznych układów
wykonawczych opartych na urządzeniach ze sprężonym
powietrzem.
Zestaw elementów przemysłowych do szybkiego montażu
i demontażu układów pneumatyki, wyposażonych w uchwyty
mocujące do płyt montażowych. W skład zestawu powinny
wchodzić:
- siłowniki jednostronnego i dwustronnego działania
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
47
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
24.
Stanowisko montażu
układów
elektropneumatyczn
ych
25.
Stanowisko montażu
układów
hydraulicznych
- zawory pneumatyczne
- elementy logiczne „I” i „LUB”
- zawory elektromagnetyczne- filtr i zawór redukcyjny
- blok rozdzielający
- przewody pneumatyczne
- czujniki
- sprężarka powietrza 230 V, 50 l/min, 8 bar, zbiornik 25 l,
głośność do 45 dB- zasilacz 24 V DC
- pomoce dydaktyczne (folie dydaktyczne, plakaty, symbole
magnetyczne, itp.)
- program FluidSIM P lub równoważne umożliwiające
projektowanie układów wykonawczych i sterowania, symulację
ich działania
- płyta montażowa 1100x700mm ze stelażem
- panel do zainstalowania zespołów
Zestaw sprzętowy do realizacji nauczania i szkoleń w zakresie
montażu, obsługi i konserwacji mechatronicznych układów
wykonawczych opartych na urządzeniach ze sprężonym
powietrzem.
Zestaw elementów przemysłowych do szybkiego montażu
i demontażu układów pneumatyki, wyposażonych w uchwyty
mocujące do płyt montażowych. W skład zestawu powinny
wchodzić:
- siłowniki jednostronnego i dwustronnego działania
- zawory pneumatyczne
- elementy logiczne „I” i „LUB”
- zawory elektromagnetyczne- filtr i zawór redukcyjny
- blok rozdzielający
- przewody pneumatyczne i elektropneumatyczne
- czujniki
- sprężarka powietrza 230 V, 50 l/min, 8 bar, zbiornik 25 l,
głośność do 45 dB - zasilacz 24 V DC
- pomoce dydaktyczne (folie dydaktyczne, plakaty, symbole
magnetyczne, itp.)
- program FluidSIM P lub równoważne umożliwiające
projektowanie układów wykonawczych i sterowania, symulację
ich działania
- płyta montażowa 1100x700 mm ze stelażem
- panel do zainstalowania zespołów
Zestaw sprzętowy TP501 i TP601 Festo lub równoważne do
realizacji nauczania i szkoleń w zakresie montażu, obsługi
i konserwacji mechatronicznych układów wykonawczych
opartych na urządzeniach hydraulicznych z zakresu hydrauliki,
elektrohydrauliki i hydrauliki proporcjonalnej. Jest to zestaw
elementów przemysłowych do szybkiego i wygodnego montażu
i demontażu układów hydraulicznych, wyposażonych w
dodatkowe uchwyty mocujące do płyt montażowych. W skład
zestawu powinny wchodzić:
- zestaw elementów hydrauliki TP501
- zestaw elementów elektrohydrauliki TP601
- agregat hydrauliczny 230 V, 0,65 KW, 2,2 l/min, Pmax. 60 bar
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
48
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
26.
Czujniki: siły,
ciśnienia, przepływu,
temperatury,
odległości,
położenia,
wilgotności
27.
Zasilacz
stabilizowany
napięcia stałego
28.
Multimetry cyfrowy
29.
Oscyloskop cyfrowy
- przewody hydrauliczne i elektryczne- zasilacz 24 V DC
- pomoce dydaktyczne (folie dydaktyczne, plakaty, symbole
magnetyczne, itp.)
- program FluidSIM H lub równoważne umożliwiające
projektowanie układów wykonawczych i sterowania, symulację
ich działania oraz w przypadku elektrohydrauliki dołączenie
poprzez specjalizowany interfejs EasyPort do rzeczywistych
układów wykonawczych lub do urządzeń sterujących
- akcesoria do stanowiska hydrauliki i elektrohydrauliki (olej,
złącza, trójniki, itp.) niezbędne do prawidłowej pracy
stanowiska
- stół laboratoryjny jezdny (na kółkach) dwustronny
(orientacyjne wymiary 1700/780/760 mm) z płytą montażową
1100 x700 mm, panelem do zainstalowania zespołów
i z dwiema szafkami (3 szuflady)
czujniki: siły – wyjście analogowe lub do PC
ciśnienia – 0 – 100 kPa – wyjście analogowe lub do PC
przepływu – model funkcjonalny kompletny
temperatury – pt 100, NTC, PTC
odległości - laserowy
położenia - resolver
wilgotności - wyjście analogowe lub do PC
Wymagane minimalne parametry:
− napięcie wyjściowe 2 x (0-30 V)
− prąd wyjściowy 2 x (0-5 A)
− wyjście napięcia stałego 5 V (obciążalność 0-3 A)
− odczyt napięcia i prądu na wyświetlaczach minimum 3cyfrowych
− tętnienia poniżej 0,5 mVrms
− zabezpieczenie przed przeciążeniem, odwrotną
polaryzacją, przeciwzwarciowe
− praca szeregowa, równoległa, tracking
zasilanie sieciowe 230 V 50/60 Hz
• True RMS (pomiar rzeczywistej wartości skutecznej)
• Interfejs RS232 (PC Link System)
• Pomiar pojemności
• Pomiar częstotliwości
• Pomiar temperatury sondą typu K
• Kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych
• Linijka analogowa
• Test diod
• Akustyczny test ciągłości
• Pamięć wartości maksymalnej i minimalnej (MAX/MIN)
• Pomiar wartości szczytowych (Peak Hold)
• Automatyczny dobór zakresu
• Automatyczny wyłącznik zasilania
Wymagane minimalne parametry:
− dwa kanały, pasmo 50 MHz;
− częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym 1 Gs/s,
− zakres czułości 2 mV – 10 V/dz
− długość pamięci 1 M
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
49
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
−
−
30
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Stanowiska
symulacji usterek
i awarii maszyn
i urządzeń
mechatronicznych
Modele i przekroje
wybranych urządzeń
mechatronicznych
Elementy złączne
pneumatyczne
i hydrauliczne
Elementy
łączeniowe
elektryczne
Przewody
pneumatyczne
i hydrauliczne
Oprogramowanie do
opracowywania
wyników pomiarów
Oprogramowania
diagnostyczne
wbudowana funkcja szybkiej transformacji Fouriera (FFT),
tryby wyzwalania zboczem (Edge) i szerokością impulsu
(Pulse width)
− komplet sond pomiarowych
− port USB zewnętrznej pamięci USB,
− wbudowany interfejs USB do komunikacji z komputerem
wraz z oprogramowaniem aplikacyjnym
Oprogramowanie symulacyjne do urządzeń mechatronicznych,
modele funkcjonalne z symulatorami usterek
Modele: kół zębatych, korpusów, wałów, łożysk, osi,
przekładni, silnika spalinowego, pomp, wentylatorów,
sprężarek, silników elektrycznych, obrabiarek,
Szybkozłącza do przewodów z króćcami gwintowanymi
Styczniki, przekaźniki, łączniki, rozłączniki, przełączniki
Przewody z tworzywa sztucznego stosowane w układach
pneumatycznych i hydraulicznych,
Pakiet biurowy w aktualnej wersji dla edukacji
Programy do diagnostyki urządzeń mechatronicznych,
oscyloskopy, mierniki, czytniki stanów logicznych, jak również
programy dostarczane przez producenta urządzeń
mechatronicznych
V. Pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych
1.
Projektor
multimedialny
− rozdzielczość optyczna min. 1024x768,
− jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600
ANSI Lumenów),
− kontrast min. 4000:1,
− format obrazu (standard) 4:3
− żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy,
− porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video,
HDMI, stereo mini Jack,
− wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo),
− torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający
i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI,
− wskaźnik laserowy, pilot,
− technologia – LCD,
wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia
projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej:
szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3
lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie:
ścienne lub sufitowe.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
50
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
2.
3.
4.
5.
6.
urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne,
funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie,
druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi,
pamięć min. 16 MB
− skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze.
− interfejsy: USB 2.0, Ethernet
Komputer
− komputer klasy PC z 2 letnią gwarancją, procesor
stacjonarny
czterordzeniowy o częstotliwości min. 3 GHz, min. 4 GB
z systemem
RAM, dysk twardy min. 500 GB SATA, napęd optyczny
operacyjnym
DVD +/- RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, karta grafiki,
mysz, klawiatura,
− monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas
reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format
panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI,
− system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,
− program antywirusowy na każde stanowisko.
Tablica szkolna biała − powierzchnia biała suchościeralna, magnetyczna
suchościeralna
o wymiarach co najmniej 240 x 120 cm
Tablica flipchart
− trójnóg z regulacją wysokości, półką na markery, do
papierowych Euro bloków 70x100 cm
Stanowisko do
Zestaw sprzętowy TP101 i TP201 Festo lub równoważne do
obsługi układów
realizacji nauczania i szkoleń w zakresie montażu, obsługi
wykonawczych
i konserwacji mechatronicznych układów wykonawczych
opartych na
opartych na urządzeniach ze sprężonym powietrzem.
urządzeniach ze
Zestaw elementów przemysłowych do szybkiego i wygodnego
sprężonym
montażu i demontażu układów pneumatyki i elektropneumatyki,
powietrzem
wyposażonych w dodatkowe uchwyty mocujące do płyt
montażowych. W skład zestawu powinny wchodzić:
- siłowniki jednostronnego i dwustronnego działania,
- zawory pneumatyczne,
- elementy logiczne „I” i „LUB”,
- zawory elektromagnetyczne,
- filtr i zawór redukcyjny,
- blok rozdzielający,
- zespół przycisków sterujących,
- zespół przekaźników,
- przewody pneumatyczne i elektryczne,
- czujniki położenia: magnetyczne, optyczne, indukcyjne,
pojemnościowe,
- mierniki: ciśnienia i przepływu,
- sprężarka powietrza 230 V, 50 l/min, 8 bar, zbiornik 25 l,
głośność do 45 dB,
- zasilacz 24 V DC,
- pomoce dydaktyczne (folie dydaktyczne, plakaty, symbole
magnetyczne, itp.),
- program FluidSIM P lub równoważne umożliwiające
projektowanie układów wykonawczych i sterowania,
symulację ich działania oraz w przypadku elektropneumatyki
dołączenie tych układów poprzez specjalizowany interfejs
EasyPort lub równoważne do rzeczywistych układów
wykonawczych lub do urządzeń sterujących:
Drukarka laserowa
sieciowa ze
skanerem i kopiarką
−
−
−
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
51
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
7.
Stanowisko do
obsługi układów
wykonawczych
opartych na
urządzeniach
hydraulicznych
8.
Stanowisko do
obsługi układów
wykonawczych
opartych na
urządzeniach
o napędzie
elektrycznym
9.
Zestaw do
- akcesoria do stanowiska pneumatyki i elektropneumatyki
(elementy złączne, itp.) niezbędne do prawidłowej pracy
stanowiska,
- płyta montażowa 1100x700mm ze stelażem,
- panel do zainstalowania zespołów
Zestawy sprzętowe TP501 i TP601 Festo lub równoważne do
realizacji nauczania i szkoleń w zakresie montażu, obsługi
i konserwacji mechatronicznych układów wykonawczych
opartych na urządzeniach hydraulicznych z zakresu hydrauliki,
elektrohydrauliki i hydrauliki proporcjonalnej.
Jest to zestaw elementów przemysłowych do szybkiego
i wygodnego montażu i demontażu układów hydraulicznych,
wyposażonych w dodatkowe uchwyty mocujące do płyt
montażowych. W skład
zestawu powinny wchodzić:
- zestaw elementów hydrauliki TP501,
- zestaw elementów elektrohydrauliki TP601,
- czujniki położenia: magnetyczne, optyczne, indukcyjne,
pojemnościowe,
- mierniki: ciśnienia i przepływu,
- agregat hydrauliczny 230 V, 0,65 KW, 2,2 l/min, Pmax. 60
bar,
- przewody hydrauliczne i elektryczne,
- zasilacz 24V DC,
- pomoce dydaktyczne (folie dydaktyczne, plakaty, symbole
magnetyczne, itp.),
- program FluidSIM H lub równoważne umożliwiające
projektowanie układów
wykonawczych i sterowania, symulację ich działania oraz
w przypadku elektrohydrauliki dołączenie poprzez
specjalizowany interfejs
EasyPort do rzeczywistych układów wykonawczych lub do
urządzeń sterujących,
- akcesoria do stanowiska hydrauliki i elektrohydrauliki (olej,
złącza, trójniki, itp.) niezbędne do prawidłowej pracy
stanowiska,
- stół laboratoryjny jezdny (na kółkach) dwustronny
(orientacyjne wymiary 1700/780/760mm) z płytą montażową
1100x700mm, panelem do zainstalowania zespołów i z
dwiema szafkami (3 szuflady)
Stanowisko zawiera:
- zestaw TP801 Festo lub równoważny z serwosilnikiem prądu
przemiennego,
- zestaw TP802 Festo lub równoważny z silnikiem krokowym,
- zestaw falownika z silnikiem AC,
- oprogramowanie WinPisa lub równoważne,
- płyta montażowa,
- zasilacz 24 V DC,
- akcesoria niezbędne do prawidłowej pracy stanowiska
napędów
(Sterownik w obudowie dydaktycznej, z zestawem przycisków,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
52
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
programowania
sterownika PLC
10.
Stanowisko do
programowania
sterownika PLC
11.
Stanowisko do
badania procesów
ciągłych (sterownik +
zasilacz + panel
umożliwiający
podłączenie do
układów
wykonawczych)
12.
Zestaw do symulacji
procesów
przemysłowych
13.
Stanowisko do
programowania
i obsługi układów
manipulacyjnych
min: 2 wejściami analogowymi 0-10 V, i 8 wejściami i wyjściami
dyskternymi, oprogramowaniem, kablem PC-PLC, + zasilacz
24 V DC + panel umożliwiający podłączenie do układów
wykonawczych.
Zestaw do programowania sterownika PLC (sterownik
w obudowie dydaktycznej, z zestawem przycisków, min: 2
wejściami analogowymi 0-10 V i 8 wejściami i wyjściami
dyskretnymi, oprogramowaniem, kablem PC-PLC + zasilacz 24
V DC + panel umożliwiający podłączenie do układów
wykonawczych.
Całość umieszczona na płycie montażowej (pionowej lub
poziomej).
Stanowisko PCS Festo lub równoważne oparte o modułowy
zestaw sprzętu i oprogramowania służącym do montażu,
testowania i nadzoru pracy przemysłowych układów regulacji
ciągłej.
Stanowisko jest obiektem złożonym ze zbiorników, rur
przepływowych, zaworów, elementów pomiarowych
i wykonawczych, w którym regulacji poddawany jest poziom
przepływającego medium w zbiorniku, natężenie przepływu,
temperatura i ciśnienie.
Stanowisko wyposażone w system sterowania PLC do
sterowania procesem przez komputer PC z wykorzystaniem
analogowego złącza EasyPort i oprogramowania WinCC
umożliwiającego tworzenie graficznych, animowanych obrazów
procesu do celów jego wizualizacji i nadzoru.
Zestaw do symulacji procesów przemysłowych zawiera
oprogramowanie CIROS Mechatronics lub równoważne
(licencja na 16 stanowisk) interfejs EasyPort lub równoważne
(16 szt.) umożliwiające współpracę oprogramowania
z urządzeniami wykonawczymi i okablowanie, aby umożliwić
symulowanie na komputerze PC działania różnych, typowych
obiektów przemysłowych w taki sposób, by ich sterowanie
następowało przy pomocy rzeczywistego oraz wirtualnego
sterownika PLC. Funkcje oprogramowania powinny zawierać
trójwymiarową (3D) symulację i wirtualny sterownik PLC.
W zestawie do symulacji procesów przemysłowych niezbędne
jest oprogramowanie STEP7 Trainer Package lub równoważne
(licencja na 16 stanowisk) do programowania sterownika PLC.
Zestaw tworzący model systemu produkcyjnego MPS Festo lub
równoważne złożonego z autonomicznych modułów
programowo-sprzętowych, reprezentujących podstawowe
elementy przemysłowej linii produkcyjnej. Zestaw powinien
składać się minimum z 5 stacji:
- dystrybucji,
- kontroli,
- obróbki,
- montażu z robotem RV-2SDB lub równoważne,
- sortowania,
w skład których powinny wchodzić różnorodne elementy
wykonawcze na płycie profilowej, szafka na rolkach, różnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
53
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
14.
Stanowisko
symulacji procesu
produkcji
typu czujniki, płyta ze sterownikiem PLC, pulpit sterujący
i zasilacz 24 V.
Stacje powinny być sterowane przez wbudowany sterownik
SIMATIC S7-300 i wyposażone w oprogramowanie
narzędziowe STEP 7 lub równoważne
- robot przemysłowy o sześciu stopniach swobody z
dwupozycyjnym chwytakiem elektrycznym, napędzanego
silnikami prądu stałego, programowany ze specjalizowanego
panelu programowania ręcznego lub z komputera z
zainstalowanym programem CIROS Studio lub równoważne
- oprogramowanie CIROS Studio lub równoważne
- oprogramowanie Step7 Professional lub równoważne
- zasilacz 24 V DC
- akcesoria do stanowiska robotyki
- sprężarka powietrza 230 V, 50 l/min, 8 bar, zbiornik 25 l,
głośność do 45 dB
Model systemu produkcyjnego reprezentującego podstawowe
elementy przemysłowej linii produkcyjnej.
- dystrybucję,
- kontrolę,
- montażu z robotem,
- sortowania,
W skład zestawy powinny wchodzić różnorodne elementy
wykonawcze na płycie profilowej, różnego typu czujniki, płyta
ze sterownikiem PLC, pulpit sterujący i zasilacz 24 V. Stacje
powinny być sterowane przez wbudowany sterownik
i wyposażone w oprogramowanie narzędziowe STEP 7 lub
równoważne
- robot przemysłowy o co najmniej 5 stopniach swobody
z dwupozycyjnym chwytakiem elektrycznym, programowany ze
specjalizowanego panelu programowania ręcznego lub
z komputera z zainstalowanym programem
- zasilacz 24 V DC
- sprężarka powietrza 230 V, 50 l/min, 8 bar, zbiornik 25 l,
głośność do 45 dB
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
54
Download