Dostawa palnika do napawania proszkiem wraz z wyposażeniem

advertisement
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Opis Techniczny Przedmiotu Zamówienia
Wymagania techniczno-funkcjonalne wobec palnika do napawania proszkiem z
podajnikiem proszku jako doposażenia posiadanego przez WAT urządzenia do
napawania mikoplazmą Multi Plasma Modul 10 TT800JOB
Palnik do napawania proszkiem wymieniony w specyfikacji przetargowej na Zakup i dostawę
palnika do napawania proszkiem, jako doposażenia posiadanego przez WAT urządzenia do
napawania mikoplazmą Multi Plasma Modul 10 TT800JOB powinien spełniać nw. wymagania
techniczno-funkcjonalne:
 palnik do napawania proszkiem powinien mieć możliwość podłączenia i współdziałania
z posiadanym przez WAT urządzeniem do napawania mikoplazmą Multi Plasma Modul
10TT800JOB;
 palnik powinien być przeznaczony do ręcznego napawania plazmowego;
 w skład wyposażenia palnika powinny wchodzić między innymi:
1. palnik do ręcznego napawania o długości nie większej niż 300 mm, masa palnika
z przewodami z pozycji 2-7 powinna być nie większa niż 2,5 kg;
2. przewód prądu pilotującego z układem zajarzania;
3. przewód gazu plazmowego;
4. przewód gazu osłonowego;
5. przewód prądu spawania;
6. przewód cieczy chłodzącej;
7. przewód transportujący proszek z podajnika do palnika;
8. długość przewodów minimum 3,0 m;
9. na rękojeści palnika ręcznego powinny umieszczone być przełączniki do sterowania
pracą palnika/urządzenia Multi Plasma Modul 10 TT800JOB umożliwiające:
załączanie/wyłączanie prądu spawania (wł./wył.), załączanie/wyłączanie podawania
proszku lub drutu (wł./wył.) oraz regulacji prądu spawania;
 palnik powinie pozwalać na stosowanie następujących parametrów pracy (napawania)
oraz materiałów eksploatacyjnych:
 gaz plazmowy: argon, mieszanka argonu i helu, hel, wydatek gazu plazmowego
powinien zawierać się w przedziale od maximum 0,5 dm3/min do minimum 2
dm3/min;
 gaz osłonowy: mieszanki gazów obojętnych lub gazów aktywnych z gazem
obojętnym, wydatek gazu osłonowego powinien zawierać się w przedziale od
maximum 4 dm3/min do minimum 12 dm3/min;
 gaz transportujący proszek: mieszanka gazów obojętnych lub gazów aktywnych
z gazem obojętnym, wydatek gazu transportującego proszek powinien zawierać się w
przedziale od maximum 3 dm3/min do minimum 5 dm3/min;
 rodzaj prądu dla łuku głównego i pilotującego: stały;
 polaryzacja dla łuku głównego i pilotującego na elektrodzie wolframowej: katoda (-);
 polaryzacja dla łuku głównego i pilotującego na obrabianym elemencie: anoda (+);
 minimalne napięcie robocze nie większe niż 10 V, a maksymalne napięcie robocze nie
mniejsze niż 35 V;
 minimalny prąd napawania nie większy niż 15 A, a maksymalny prąd napawania nie
mniejszy niż 140 A w cyklu 100% dla standardowych części eksploatacyjnych,
 minimalny prąd łuku pilotującego nie większy niż 4 A, a maksymalny prąd łuku
pilotującego nie mniejszy niż 9 A,
 rodzaj proszku, który może być stosowany podczas napawania: proszek metaliczny,
minimalna wielkości cząstek proszku nie większa niż 64 µm, a maksymalna wielkość
cząstek proszku nie mniejsza niż 190 µm, maksymalny przepływ proszku nie mniejszy
niż 30 g/min.
1
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Palnik powinien być wyposażony w cieczowy układ chłodzenia, spełniający niżej wymienione
wymagania:
 natężenie przepływu cieczy chłodzącej minimum 0,5 dm3/min;
 ciśnienie cieczy w układzie chłodzenia palnika nie większe niż 5 bar;
 przewodność cieczy chłodzącej nie większa niż 50 μS/cm.
Palnik do napawania proszkiem wymieniony w specyfikacji przetargowej na Zakup i dostawę
palnika do napawania proszkiem, jako doposażenia posiadanego przez WAT urządzenia do
napawania mikoplazmą Multi Plasma Modul 10 TT800JOB powinien być wyposażony w
dodatkowy osprzęt tj. podajnik proszku spełniający nw. wymagania techniczno-funkcjonalne:
 napięcie silnika 12 lub 24 V;
 moc silnika minimum 80 W;
 regulowana prędkość obrotnika;
 klasa ochrony minimum IP 65;
 gaz transportujący proszek Ar lub mieszanka Ar i H;
 maksymalny przepływ gazu transportującego nie mniejszy niż 5 dm3/min;
 maksymalne ciśnienie gazu transportującego proszek nie mniejsze niż 1,5 bar;
 maksymalny zakres przepływu proszku nie mniejszy niż 110 g/min;
 objętość zasobnika proszku minimum 1,5 dm3;
 masa całkowita (bez proszku) nie większa niż 8 kg.
Dostawa palnika do napawania proszkiem wraz z wyposażeniem wymienionego w specyfikacji
przetargowej na Zakup i dostawę palnika do napawania proszkiem, jako doposażenia
istniejącego w WAT urządzenia do napawania mikoplazmą Multi Plasma Modul 10 TT800JOB
obejmuję także: modernizację posiadanego przez WAT urządzenia Multi Plasma Modul 10
TT800JOB obejmującą dostawę modułu podawania proszku, dostawę i montaż dodatkowych
elementów elektronicznych umożliwiających regulacji parametrów prądowo-napięciowych
i ilości podawanego proszku do palnika, wykonanie synchronizacji modułu podawania proszku
z ww. urządzeniem Multi Plasma Modul 10 TT800JOB w zakresie możliwości włączenia
zewnętrznego podajnika proszku za pomocą modułu, sterowania (regulacji) prędkości koła
podającego oraz sterowania pracą palnika/urządzenia Multi Plasma Modul 10 TT800JOB
z wykorzystaniem przełączników umieszczonych na rękojeści palnika ręcznego w zakresie
wymienionym w pkt. 9 wymagań techniczno-funkcjonalnych wobec palnika.
Dostawa palnika do napawania proszkiem wraz z osprzętem wymienionego w specyfikacji
przetargowej na Zakup i dostawę palnika do napawania proszkiem, jako doposażenia
istniejącego w WAT urządzenia do napawania mikoplazmą Multi Plasma Modul 10 TT800JOB
obejmuje również szkolenie w siedzibie zamawiającego w zakresie posługiwania się
urządzeniem Multi Plasma Modul 10 TT800JOB z wykorzystaniem wyposażenia będącego
przedmiotem dostawy.
Zakres dostawy: palnik do napawania proszkiem, podajnik proszku, dokumentacja techniczna
ww. urządzeń, synchronizacja ww. urządzeń (podzespołów) z urządzeniem Multi Plasma
Modul 10 TT800JOB posiadanym przez WAT, szkolenie w zakresie posługiwania się
urządzeniem Multi Plasma Modul 10 TT800JOB z wykorzystaniem wyposażenia będącego
przedmiotem dostawy w siedzibie zamawiającego.
Model wzorcowy: GAP E150P firmy Castolin Eutectic, moduł podawania proszku EP2.
2
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards