Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-umowy

advertisement
Numer referencyjny:
BO-ZP.2610.57.2015.IZ.G2
Załącznik nr 6 do SIWZ
WZÓR
Umowa nr ……………………..
w dniu ...................... 2015 r. w Warszawie pomiędzy:
Skarbem Państwa – Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie
przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym
przez:
…………………………………………………………………………………………………
a
…………………………………………………………………………………………………,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
- zwanymi dalej również „Stronami”,
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby
Projektu GEOPORTAL 2” nr ref: BO-ZP.2610.57.2015.IZ.G2
, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, zawarta została umowa, zwana dalej
„Umową”, o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem zamówienia są dostawa i usługi, mające na celu rozbudowę o 2 (dwa)
serwery, posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury teleinformatycznej.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności ze Szczegółowym Opisem
Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej „SOPZ”, stanowiącym Załącznik Nr 1 do
STRONA 1 Z 10
Numer referencyjny:
BO-ZP.2610.57.2015.IZ.G2
Załącznik nr 6 do SIWZ
Umowy.
3. Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach projektu GEOPORTAL 2, 7 osi
priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
§ 2.
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 w terminie 30
dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, nie później jednak niż do 30.11.2015 r.
2. Miejscem dostarczenia przedmiotu Umowy jest siedziba Centralnego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jana Olbrachta 94B, 01-102 Warszawa.
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące odbioru przedmiotu umowy określone zostały
w SOPZ.
4. Realizacja przedmiotu Umowy zostanie uznana za zakończoną po zatwierdzeniu przez
Zamawiającego Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, którego wzór stanowi Załącznik
nr 2 do Umowy.
§ 3.
Dokumentacja przedmiotu zamówienia
Wykonawca
zobowiązany
jest
dostarczyć
kompletną
dokumentację
techniczno-
eksploatacyjną dla dostarczonej infrastruktury sprzętowej nie później niż z chwilą dostawy.
§ 4.
Warunki i terminy płatności wynagrodzenia
1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
w kwocie ……………… PLN brutto (słownie: ……………………. ).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane
z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
3. Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego
poprawnie wystawionej faktury VAT.
STRONA 2 Z 10
Numer referencyjny:
BO-ZP.2610.57.2015.IZ.G2
Załącznik nr 6 do SIWZ
Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi podpisany bez uwag i zastrzeżeń Protokół
Odbioru Przedmiotu Umowy. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy
wskazany na fakturze.
4. Adresem Zamawiającego dla doręczenia faktury VAT jest: Główny Urząd Geodezji
i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.
5. Za dotrzymanie terminu zapłaty uważa się złożenie przez Zamawiającego w terminie,
o którym mowa w ust. 3, polecenia przelewu w banku Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających
z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ani dokonywać kompensaty.
§ 5.
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest wysokiej jakości oraz spełnia wymogi
określone w SOPZ.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na warunkach określonych w SOPZ.
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, o której mowa wyżej Zamawiającemu
przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.
4. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
5. W okresie rękojmi Zamawiający może żądać usunięcia wady, wyznaczając w tym celu
Wykonawcy odpowiedni termin, albo żądać obniżenia wynagrodzenia.
6. W przypadku wyznaczenia Wykonawcy terminu do usunięcia wady w przedmiocie
Umowy, nie krótszego niż 7 dni i bezskutecznego upływu tego terminu, Zamawiający
uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w części obarczonej wadą.
7. Usuwanie wad w ramach gwarancji i rękojmi odbywa się na wyłączny koszt i ryzyko
Wykonawcy.
§ 6.
Odpowiedzialność z tytułu wad prawnych
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt wraz z oprogramowaniem nie są
obciążone wadami prawnymi.
STRONA 3 Z 10
Numer referencyjny:
BO-ZP.2610.57.2015.IZ.G2
Załącznik nr 6 do SIWZ
2. W przypadku wystąpienia wad prawnych Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach przysługuje prawo do odstąpienia
od Umowy i żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 15 % kwoty
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. W przypadku wytoczenia
przeciwko Zamawiającemu powództwa z powodu tych wad prawnych, Wykonawca
zobowiązuje się zwrócić poniesione przez Zamawiającego koszty postępowania
sądowego, egzekucyjnego oraz koszty zasądzonych z tego tytułu od Zamawiającego
świadczeń na rzecz osób trzecich.
§ 7.
Kary umowne
1. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez
potrzeby uzyskania potwierdzenia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych
w następujących przypadkach i we wskazanej niżej wysokości:
1) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy albo w przypadku
odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
– 15 % kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 4 ust. 1 Umowy,
2) w przypadku niedotrzymania terminów realizacji umowy, o których mowa w § 2 ust.
1 Umowy – 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 4 ust. 1 za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia,
3) w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia stwierdzonych wad lub usterek
w okresie gwarancji – 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 4 ust. 1 za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego terminu
usunięcia wad lub usterek.
3. Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 przekroczy 14 dni, Zamawiający może
odstąpić od Umowy w całości lub części z winy Wykonawcy oraz żądać z tego tytułu
kary umownej w wysokości 15 % kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 4 ust. 1
Umowy, jednakże z zastrzeżeniem § 9 ust. 1.
STRONA 4 Z 10
Numer referencyjny:
BO-ZP.2610.57.2015.IZ.G2
Załącznik nr 6 do SIWZ
4. Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 przekroczy 14 dni, Zamawiający może
dokonać zastępczego usunięcia wad sprzętu wraz z oprogramowaniem na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi.
5. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych,
jeżeli Wykonawca nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające
z Umowy, a powstała z tego tytułu szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
6. Kary umowne przysługują Zamawiającemu bez konieczności wykazywania poniesionej
szkody.
7. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują mimo upływu terminu realizacji
przedmiotu Umowy, rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy.
§ 8.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należnego wykonania Umowy w wysokości 5%
kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy tj. ……………. PLN
(słownie: …………………………..) w formie ………………...
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia wszelkich roszczeń
wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zamawiający wniesione zabezpieczenie będzie przechowywał zgodnie z przepisami
ustawy Pzp.
4. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną. Kwota pozostawiona na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości
zabezpieczenia. Kwota, ta zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych,
gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie na
pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia w wysokości podanej
w ust. 1.
STRONA 5 Z 10
Numer referencyjny:
BO-ZP.2610.57.2015.IZ.G2
Załącznik nr 6 do SIWZ
§ 9.
Siła wyższa
1. Strony Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich
zobowiązań zawartych w Umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia
siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.
2. Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, nieposiadające swojego źródła wewnątrz
przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia oraz niemożliwe do zapobieżenia, przy
czym dotyczy to niemożliwości zapobieżenia jego szkodliwym następstwom.
3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się
na nie powołuje.
4. W przypadku gdy okoliczności siły wyższej uniemożliwiają chwilowe wykonanie
jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron Umowy, określony termin
wykonania zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności siły
wyższej.
5. W przypadku gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych
zobowiązań umownych w związku z okolicznościami siły wyższej druga Strona musi być
poinformowana w formie pisemnej w terminie do 3 dni od momentu ustania tych
okoliczności pod rygorem rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
§ 10.
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy z powodu nie dotrzymania przez Wykonawcę
istotnych warunków i postanowień Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
należytego wykonania Umowy i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu
z zagrożeniem odstąpienia od Umowy, po upływie tego terminu. W przypadku
bezskutecznego
upływu
wyznaczonego
terminu
Wykonawca
traci
prawo
do
wynagrodzenia odpowiadającego wartości wykonanych prac oraz zwrotu poniesionych
kosztów.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
STRONA 6 Z 10
Numer referencyjny:
BO-ZP.2610.57.2015.IZ.G2
Załącznik nr 6 do SIWZ
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy.
3. Niezależnie od przypadku określonego powyżej Zamawiający może odstąpić od Umowy
w przypadku utraty środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację
przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o utracie tych
środków.
4. Wykonanie prawa do odstąpienia od Umowy dokonuje się poprzez złożenie stosownego
oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być sporządzone na
piśmie pod rygorem nieważności.
5. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych
przysługujących Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od Umowy.
6. W razie odstąpienia od Umowy dostarczone urządzenia (pod warunkiem zapłaty za nie
odpowiedniego wynagrodzenia) będą uważane za własność Zamawiającego i pozostaną
w jego dyspozycji.
§ 11.
Warunki zmiany Umowy
Zamawiający zgodnie z przepisem art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania
zmiany postanowień Umowy w następujących okolicznościach:
1) zmiany terminów wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1,
wynikające z działania siły wyższej, która daje podstawę do oceny, że przedmiot
Umowy nie zostanie wykonany w terminie określonym w Umowie, albo z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego,
2) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
leżących po stronie Zamawiającego,
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w wypadku zajścia okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
STRONA 7 Z 10
Numer referencyjny:
BO-ZP.2610.57.2015.IZ.G2
Załącznik nr 6 do SIWZ
4) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku opóźnień związanych
z przedłużeniem czasu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
skutkujących skróceniem czasu realizacji przedmiotu Umowy poniżej terminów
wskazanych w § 2 ust. 1 Umowy, o czas konieczny do prawidłowego rozliczenia
Umowy w ramach projektu Geoportal 2,
5) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy zaistnieje przerwa w realizacji
Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
§ 12.
Ochrona danych i informacji
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania Umowy,
a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu do traktowania jako poufnych wszelkich
informacji, które zostaną mu udostępnione lub przekazane przez Zamawiającego
w związku z wykonywaniem Umowy, nie udostępniania ich w jakikolwiek sposób
osobom trzecim bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego i wykorzystania ich tylko
do celów określonych w Umowie.
2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust.1, nie dotyczy informacji, które:
1) były w zgodnym z prawem posiadaniu drugiej Strony przed ich ujawnieniem i nie
zostały uzyskane przez drugą stronę w sposób pośredni lub bezpośredni od Strony
ujawniającej,
2) są lub staną się powszechnie znane bez winy lub zaniedbania Strony, która je
otrzymała,
3) zostały zgodnie z prawem ujawnione drugiej Stronie przez inną osobę bez
obowiązku zachowania poufności,
4) zostały opracowane niezależnie przez którąkolwiek Stronę,
5) zostały ujawnione w zakresie wymaganym przez prawo.
3. Powyższe postanowienia nie dotyczą informacji poufnych w rozumieniu ustawy z dnia
22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 163,
z późn. zm.).
4. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zobowiązania osób realizujących Umowę do
STRONA 8 Z 10
Numer referencyjny:
BO-ZP.2610.57.2015.IZ.G2
Załącznik nr 6 do SIWZ
zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1.
§ 13.
Zasady współdziałania Stron
1. Osobami upoważnionymi do współdziałania przy realizacji Umowy będą:
1) ze strony Zamawiającego: …………………………..
2) ze strony Wykonawcy: …………………………..
2. Osoby upoważnione, o których mowa w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania na bieżąco
spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, że związane są
warunkami i terminami ustalonymi w Umowie.
3. Zmiana osób, o których mowa w ust.1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej
Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy, w rozumieniu przepisów ustawy Pzp.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji
mających wpływ na realizację Umowy oraz do niezwłocznego udzielania odpowiedzi
i wyjaśnień dotyczących postępu realizacji prac w formie pisemnej na zgłaszane przez
Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1,
w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od dnia otrzymania pisma.
§ 14.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp,
Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące mające związek z przedmiotem
Umowy.
3. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie tj. po
bezskutecznym upływie 30 dni od złożenia wniosku o ugodę drugiej Stronie, wynikłe
w związku albo na podstawie Umowy, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny,
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
STRONA 9 Z 10
Numer referencyjny:
BO-ZP.2610.57.2015.IZ.G2
Załącznik nr 6 do SIWZ
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
Załącznik nr 2 – Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy.
Zamawiający
Wykonawca
STRONA 10 Z 10
Download