Do: Dyrektora Biura Promocji i Wydawnictw

advertisement
Kierunek Lekarsko- dentystyczny
Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego
KARTA PRZEDMIOTU
1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy)
Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna – typ przedmiotu
kierunkowy
2. Kod przedmiotu
3. Profil kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym
praktyczny
4. Poziom kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym
studia jednolite magisterskie
5. Forma studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym
stacjonarne/niestacjonarne
6. Grupa szczegółowych efektów kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym
nauki kliniczne kierunkowe (zabiegowe)
7. Rodzaj przedmiotu (obowiązkowy, fakultatywny)
obowiązkowy
8. Rok studiów/ semestr
III rok/ 5 semestr
9. Forma zajęć oraz liczba godzin ogólna i dla poszczególnych form zajęć
35 godz.
seminaria - 7 godz., gr. dziekańskie - 28 godz.
10. Liczba punktów ECTS
2
11. Jednostka dydaktyczna prowadząca przedmiot
Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego
12. Imię i nazwisko osoby egzaminującej lub zaliczającej przedmiot
dr hab. prof. nadzw. Joanna Szczepańska
13. Imiona i nazwiska osób prowadzących zajęcia
dr
dr
dr
dr
dr
hab. prof. nadzw. Joanna Szczepańska
n. med. Agnieszka Bruzda-Zwiech
n. med. Małgorzata Daszkowska
n. med. Renata Filipińska
n. med. Aleksandra Hilt
dr n. med. Patrycja Proc
dr n. med. Jacek Pypeć
dr n. med. Ewa Rybarczyk-Townsend
14. Wymagania wstępne
Biologia medyczna
Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna – II r.
Fizjologia narządu żucia
Materiałoznawstwo
Ergonomia
15. Treści programowe przedmiotu
Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu oceny ryzyka i zapobiegania próchnicy oraz wybranym
stanom patologicznym w obrębie jamy ustnej u dzieci i młodzieży.
Seminaria i ćwiczenia:
1. Opieka stomatologiczna nad kobietą w ciąży. Wpływ diety na proces odontogenezy.
Profilaktyka próchnicy wczesnego dzieciństwa. Mikrobiologia próchnicy.
2. Mechanizmy przeciwpróchnicowego działania fluoru. Wskazania, preparaty, techniki
przeprowadzania zabiegów kontaktowej profilaktyki fluorkowej. Część I.
3. Mechanizmy przeciwpróchnicowego działania fluoru – remineralizacja. Toksykologia
fluoru. Część II.
4. Diagnostyka i leczenie wczesnych zmian próchnicowych. Etiologia i zapobieganie
ubytkom pochodzenia niepróchnicowego u dzieci i młodzieży.
5. Norma zgryzowa w poszczególnych okresach życia dziecka. Czynniki miejscowe w
etiologii wad zgryzu.
6. Fizjologia przyzębia zębów mlecznych i stałych. Wprowadzenie do diagnostyki i
profilaktyki chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej w wieku rozwojowym.
7. Promocja zdrowia jamy ustnej i edukacja prozdrowotna. Kompleksowa ocena ryzyka
próchnicy u dzieci. Zaliczenie
16. Metody dydaktyczne
Seminaria wspierane prezentacjami multimedialnymi. Ćwiczenia kliniczne z zakresu oceny stanu
uzębienia oraz intensywności próchnicy, analizy podstawowych czynników ryzyka rozwoju wad
zgryzu oraz zmian w przyzębiu a także ubytków pochodzenia niepróchnicowego w wieku
rozwojowym.
17. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura podstawowa: Stomatologia Wieku Rozwojowego pod red. M. Szpringer-Nodzak i
M. Wochny-Sobańskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2003.
18. Metody oraz sposoby weryfikacji efektów kształcenia, w tym forma i warunki zaliczenia
przedmiotu
Zaliczenie:
- obowiązuje obecność na wszystkich zajęciach
- zaliczenie w formie testu z treści programowych z II i III roku
- wykonanie zaplanowanych procedur klinicznych
19. Ogólne efekty kształcenia w zakresie WIEDZA
Student posiada wiedzę z zakresu wpływu czynników pre- i postnatalnych na proces
odontogenezy, wielokierunkowego zapobiegania próchnicy i ubytkom pochodzenia
niepróchnicowego oraz innym wybranym patologiom w obrębie jamy ustnej dzieci i młodzieży.
20. Ogólne efekty kształcenia w zakresie UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Od studenta oczekuje się umiejętności przeprowadzenia wywiadu i stomatologicznego badania
klinicznego, w szczególności rozpoznawania próchnicy zębów, parafunkcji i dysfunkcji narządu
żucia w aspekcie wad zgryzu oraz analizy nawyków higieniczno-żywieniowych pod kątem
zapobiegania patologiom jamy ustnej występujących u dzieci i młodzieży.
21. Opis efektów kształcenia na poszczególnych zajęciach w grupach dziekańskich w
zakresie WIEDZA oraz UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Wiedza
Cele ogólne
Ćwiczenie 1.
Student powinien znać zasady opieki stomatologicznej podczas ciąży i jej wpływ na proces
odontogenezy oraz rozumieć oddziaływanie różnych czynników na rozwój próchnicy u dzieci.
Ćwiczenie 2.
Student powinien rozumieć mechanizmy przeciwpróchnicowego działania fluoru i zasady
stosowania różnych metod i preparatów fluorkowych.
Ćwiczenie 3.
Student powinien wiedzieć na czym polega mechanizm remineralizacji tkanek twardych zęba
oraz znać objawy toksyczne przedawkowania fluoru.
Ćwiczenie 4.
Student powinien znać zasady uszczelniania bruzd i szczelin a także etiologię i zapobieganie
ubytkom pochodzenia niepróchnicowego u dzieci i młodzieży.
Ćwiczenie 5.
Student powinien znać normy zgryzowe w poszczególnych okresach życia dziecka oraz czynniki
miejscowe w etiologii wad zgryzu.
Ćwiczenie 6.
Student powinien znać podstawowe zasady dotyczące profilaktyki chorób przyzębia i błony
śluzowej w wieku rozwojowym, w tym choroby powodowane przez wirus HSV-1.
Ćwiczenie 7.
Student powinien wiedzieć na czym polega promocja zdrowia jamy ustnej i zasady
kompleksowej oceny ryzyka próchnicy.
Zaliczenie – wiedzy z tematów ćwiczeń 1-7.
Cele szczegółowe
Ćwiczenie 1.
Student potrafi:
 opisać główne i dodatkowe czynniki etiologiczne próchnicy
 opisać wpływ różnych czynników na proces odontogenezy
 wymienić przyczyny próchnicy wczesnego dzieciństwa (ECC)
 zdefiniować profilaktykę próchnicy w aspekcie odżywiania i rolę w niej
substytutów cukru
 wyjaśnić rolę i wirulencyjne właściwości bakterii w powstawaniu próchnicy
zębów
Ćwiczenie 2.
Student potrafi:
 opisać występowanie fluoru w środowisku człowieka
 wyjaśnić mechanizmy pre- i posterupcyjnego dojrzewania szkliwa i rolę fluoru w
tym procesie
 wymienić i przedyskutować różne metody (miejscowe i endogenne)
zapobiegania próchnicy
Ćwiczenie 3.
Student potrafi:
 opisać mechanizm powstawania i leczenia próchnicy początkowej (biała plama)
 wyjaśnić definicję procesu remineralizacji oraz porównać mechanizmy
remineralizacji szkliwa i zębiny
 zdefiniować i podać przykłady prawdopodobnej i toksycznej dawki fluoru
 opisać powstawania oraz objawy kliniczne fluorozy zębów
Ćwiczenie 4.
Student potrafi:
 wymienić metody wykrywania ubytków próchnicowych
 przedstawić zasady kwalifikacji pacjentów i zębów w celu uszczelniania bruzd i
zagłębień
 opisać technikę lakowania zębów i dobrać odpowiednie materiały
 wymienić defekty twardych tkanek zębów pochodzenia niepróchnicowego
 wyjaśnić etiologię i mechanizm rozwoju nadżerek zębów
 opisać zalecenia profilaktyczne skierowane do pacjentów w wieku rozwojowym
z nadżerkami zębów
Ćwiczenie 5.
Student potrafi:
 opisać charakterystyczne cechy zgryzu i czynniki szkodliwe występujące w
okresie niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym
 wymienić terminy wyrzynania zębów mlecznych i stałych
 wyjaśnić następstwa przedwczesnej utraty zębów mlecznych w uzębieniu
mlecznym i stałym
 zidentyfikować rolę poszczególnych parafunkcji i dysfunkcji w etiologii wad
zgryzu
Ćwiczenie 6.
Student potrafi:
 wymienić fizjologiczne różnice między przyzębiem uzębienia mlecznego i stałego
 przedstawić najnowsze klasyfikacje chorób przyzębia
 porównać miejscowe i ogólne czynniki etiologiczne zapalenia dziąseł i przyzębia i
ich objawy
 wyjaśnić etiologię i objawy agresywnego zapalenia przyzębia
 opisać metody oceny stanu przyzębia
 wymienić choroby powodowane przez wirus herpes simplex i ich objawy w jamie
ustnej dzieci
Ćwiczenie 7.
Student potrafi:
 przedyskutować definicje i cele promocji zdrowia jamy ustnej
 zdefiniować czynniki ryzyka próchnicy, w tym dla próchnicy wczesnego
dzieciństwa w odniesieniu do rodziny i dziecka
 opisać zalecenia higieniczne-żywieniowe oraz wskazania do wizyt profilaktyczno-
leczniczych w odniesieniu do kobiet podczas ciąży oraz dzieci w poszczególnych
grupach wiekowych
Zaliczenie – wiedzy z tematów ćwiczeń 1-7.
Umiejętności
Cele ogólne
Student posiada umiejętności dotyczące oceny ryzyka i zapobiegania próchnicy oraz diagnostyki
i profilaktyki wybranych stanów patologicznych w obrębie jamy ustnej dzieci i młodzieży
Cele szczegółowe
Student umie:











przeprowadzić wywiad i ocenę stanu jamy ustnej dziecka
dokonać analizy nawyków higieniczno-żywieniowych dzieci i opiekunów pod
kątem próchnicy
wykonać ocenę liczebności bakterii próchnicotwórczych w ślinie w oparciu o
testy mikrobiologiczne
dobrać, odpowiednie do wieku i aktywności próchnicy, metody profilaktyczne
oraz przeprowadzić zabiegi fluorkowania kontaktowego
przeprowadzać zabiegi remineralizacji oraz rozpoznać objawy przewlekłego
zatrucia fluorem
wykrywać i ocenić zaawansowanie ubytków próchnicowych odpowiednio
dobranymi metodami
wybrać właściwa metodę i przeprowadzić profilaktyczne uszczelniania bruzd i
zagłębień w zębach trzonowych oraz leczenie mikrozachowawcze
przeanalizować predyspozycje i przyczyny oraz wprowadzić odpowiednie metody
zapobiegawcze powstawania i rozwoju u dzieci ubytków twardych tkanek zębów
niepróchnicowego pochodzenia
przeprowadzić właściwą identyfikację parafunkcji i dysfunkcji narządu żucia w
aspekcie wad zgryzu
przeprowadzić podstawową ocenę stanu przyzębia u dzieci i młodzieży
dokonać analizy zachować prozdrowotnych i kompleksowej oceny ryzyka
próchnicy w wieku rozwojowym
Kompetencje społeczne
Student ma świadomość rozwijania działań profilaktycznych w odniesieniu do próchnicy i innych
zmian patologicznych występujących w wieku rozwojowym.
 Student zdaje sobie sprawę z ważności wczesnego wykrywania i zapobiegania
różnym patologiom w obrębie jamy ustnej takich jak: próchnica, wady zgryzu i
choroby przyzębia u dzieci
 Student ma świadomość konieczności wyłaniania i monitorowania dzieci o
wysokim ryzyka rozwoju próchnicy i rolę pedodonty w tym procesie
22. Kontynuacja przedmiotu przewidziana na zajęciach z:
Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna na IV i V roku
23. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresem
www.stomatologia.umed.lodz.pl
www.umed.pl/stom.dziecieca
24. Oświadczenie prowadzącego i jego podpis:
Oświadczam, że treści programowe zawarte w niniejszym sylabusie są rezultatem mojej indywidualnej
pracy twórczej wykonywanej w ramach stosunku pracy/współpracy wynikającej z umowy cywilnoprawnej
oraz że osobom trzecim nie przysługują z tego tytułu autorskie prawa majątkowe.
25. Podpis Dziekana:
26. Data:
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards