Funkcje użytkowe

advertisement
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2do SIWZ, formularza oferty, umowy
Tomograf komputerowy
Lp.
Parametr wymagany
8.
Model/typ
Producent
a.
Tomograf nowy wyprodukowany w 2016 roku, nieużywany, nie
rekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania
na dzień składania oferty
Tomograf komputerowy umożliwiający akwizycję min. 16
nienakładających się warstw submilimetrowych oraz min. 16
nienakładających się warstw ponad milimetrowych w czasie jednego
pełnego obrotu układu lampa detektor
Ilość rzędów detektora w osi Z [n] ≥ 24
Średnica otworu gantry [cm] ≥ 70 cm
Pochylanie gantry ≥ ± 30 [º]
Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu z zachowaniem precyzji
pozycjonowania lub precyzji powtarzalności pozycjonowania ± 0,25 mm
≥ 220 kg
Możliwość sterowania ruchami stołu za pomocą pedałów
9.
Sterowanie ruchami stołu i gantry z wszystkich czterech stron gantry
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wartość
wymagana
podać
podać
Parametry oferowane
Punktacja
tak, podać
tak
tak, podać
tak, podać
tak, podać
tak, podać
220 kg - 0 pkt
221 kg - 225 kg - 5 pkt
> 225 kg - 10 pkt
tak
tak/nie
tak - 10 pkt
nie - 0 pkt
Wskaźnik informujący pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności
10. zatrzymania oddechu wraz z licznikiem czasu pozostałego do końca
skanowania.
Dwa programowane wskaźniki informujące pacjenta w trakcie
akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu wraz z licznikiem czasu
11.
pozostałego do końca skanowania widoczne przez pacjenta niezależnie
od kierunku jego wprowadzania do gantry.
Wyświetlanie filmów instruujących pacjenta przed badaniem o przebiegu
12.
badania na panelu informacyjnym na gantry
Automatyczne pozycjonowanie pacjenta do wybranego na panelu gantry
13.
punktu referencyjnego (co najmniej trzy różne pozycje referencyjne)
tak/nie
tak - 10 pkt
nie - 0 pkt
tak/nie
tak - 10 pkt
nie - 0 pkt
14. Możliwość uruchomienia serii badania bezpośrednio z gantry tomografu
tak/nie
tak
tak
tak - 10 pkt
nie - 0 pkt
15. Odległość ogniska lampy od detektora ≤ 110 [cm]
tak, podać
> 105cm - 0 pkt
105cm -100cm - 5 pkt
< 100cm - 10 pkt
Wyposażenie stołu:
1) materac – 2 szt.
2) podgłówek do badania głowy
16.
tak
3) podgłówek do pozycji na wznak
4) pasy stabilizujące – 2 szt.
5) podpórka pod ramię, kolana i nogi
Certyfikaty i świadectwa dla tomografu komputerowego i wstrzykiwacza
17.
tak
dostarczone wraz z dostawą
18. PARAMETRY SKANOWANIA
Maksymalna moc generatora liczona jako iloczyn napięcia i prądu
19.
tak, podać
dostępny w protokole klinicznym [kW] ≥ 50 kW (podać iloczyn)
20. Minimalne napięcie anodowe [kV] ≤ 80 kV
tak, podać
21. Maksymalne napięcie anodowe [kV] ≥135 kV
Ilość pozycji napięcia anodowego dostępna w protokołach klinicznych ≥
22.
4
tak, podać
23. Maksymalny prąd lampy [mA] ≥ 420 mA
tak, podać
Pojemność cieplna anody lampy lub jej odpowiednik w przypadku lampy
24. RTG o konstrukcji chłodzenia innej niż klasyczna jeśli jej szybkość
chłodzenia nie jest mniejsza niż 5 MHU/min [MHU] ≥ 6 MHU
25. Szybkość chłodzenia lampy [kHU/min] ≥ 800 kHU/min
Maksymalne diagnostyczne pole skanowania i obrazowania [cm] ≥ 50
26.
cm
Maksymalna wartość diagnostycznego współczynnika pitch (z korekcją
27. stożka) dla akwizycji min. 16 warstwowej i pełnego min. 50cm pola
skanowania ≥ 1,50
28.
Zakres pojedynczego skanu spiralnego bez przekładania pacjenta na
stole [cm] ≥ 160 cm
Maksymalny czas skanu spiralnego/heliakalnego, bez przerwy na
chłodzenie lampy (akwizycja z maksymalną liczbą warstw) [s] ≥ 100 s
30. Maksymalna długość topogramu [cm] ≥ 160 cm
29.
tak, podać
= 80 kV - 0 pkt
< 80 kV - 5 pkt
= 135 kV - 0 pkt
> 135 kV - 5 pkt
420 mA - 0 pkt
421 mA - 500 mA - 5 pkt
> 500 mA - 10 pkt
tak, podać
tak, podać
tak, podać
tak, podać
tak, podać
tak, podać
tak, podać
1,50 - 0 pkt
1,51 - 1,70 - 5 pkt
> 1,70 - 10 pkt
160 cm – 0 pkt
161 cm - 180 cm - 5 pkt
> 180 cm - 10 pkt
100 s – 0 pkt
> 100 s – 5 pkt
Możliwość wykonania skanu spiralnego przy pochylanym gantry w
pełnym zakresie
32. Minimalny czas pełnego obrotu lampy rtg wokół pacjenta [s] ≤ 0,50 s
Modulowanie promieniowania RTG w zależności od rzeczywistej
33. pochłanialności badanej anatomii. Modulacja we wszystkich trzech
osiach
Modulacja promieniowania w zależności od badanego organu
umożliwiająca zmniejszenie promieniowania nad szczególnie
34.
wrażliwymi organami (oczy, tarczyca, itp.) poprzez modulację prądu
lampy w zależności od pozycji kątowej
31.
35. Ilość akwizycyjnych (skoligowanych) pól skanowania
37.
38.
39.
40.
42.
43.
44.
tak/nie
tak - 10 pkt
nie - 0 pkt
tak, podać
tak
tak/nie
podać nazwę
tak, podać
tak - 10 pkt
nie - 0 pkt
1 pole - 0 pkt
2 i więcej pól - 5 pkt
36. PARAMETRY JAKOŚCIOWE
Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w trybie min. 16 warstw [mm] ≤
tak, podać
0,625 mm
Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa [pl/cm] w trybie min.
16 warstw w czasie pełnego skanu w zapisie spiralnym w matrycy 512 x
tak, podać
512 w płaszczyźnie XY w polu akwizycyjnym 50cm [pl/cm] ≥ 15 pl/cm
Matryca rekonstrukcyjna - min. 512x512
tak, podać
Matryca prezentacyjna - min. 1024x1024
tak, podać
41. KONSOLA OPERATORSKA
Dwumonitorowe stanowisko operatorskie z kolorowymi monitorami o
przekątnej kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną
tak, podać
typu Flat nie mniejszą niż 19”
Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez
kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni
tak, podać
dyskowej dla danych surowych [obrazów] ≥ 400 000 obrazów
Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym, w
rozdzielczości 512 x 512 [obrazów/s] ≥ 16 obrazów/s
Niskodawkowy, iteracyjny algorytm wielokrotnej rekonstrukcji danych
surowych, umożliwiający redukcję dawki min. 40% we wszystkich
45. rodzajach badań bez pogorszenia jakości, w porównaniu do klasycznej
rekonstrukcji FBP (ADIR 3D, SAFIRE, ASIR, lub równoważny zgodnie
z nomenklaturą producenta)
46. Zestaw niskodawkowych protokołów pediatrycznych
Ilość możliwych do zaprogramowania (prospektywnie) współbieżnych
47.
zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokółu skanowania ≥ 5
tak, podać
tak, podać
nazwę
tak
tak, podać
16 obrazów/s - 0 pkt
17 - 20 obrazów/s - 5 pkt
> 20 obrazów/s - 10 pkt
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami
serwisowymi:
1) Send / Receive
2) Basic Print
3) Retrieve
4) Storage
5) Worklist
MIP (Maximum Intensity Projection)
VR (VRT ) (Volume Rendering Technique)
Rekonstrukcje 2D, 3D
Pomiar odległości, kąta, powierzchni, objętości
Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy)
Wielozadaniowość/wielodostęp, w tym możliwość automatycznej
rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania).
Wirtualna endoskopia przestrzeni powietrznych (oskrzela, jelito)
Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż
dowolnej prostej lub krzywej
Oprogramowanie do prospektywnego skanowania bramkowanego
przebiegiem ECG do oceny stopnia zwapniania naczyń wieńcowych
(Calcium Score).
Oprogramowanie do retrospektywnego skanowania bramkowanego
przebiegiem ECG do oceny naczyń wieńcowych.
Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na
podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w
zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych
Automatyczny raport dawki tworzony przez system po zakończeniu
badania podający poziom dawki oraz zapis do systemu DICOM
Oprogramowanie do monitorowania poziomu dawki, ostrzegające
użytkownika w przypadku, gdy szacunkowa dawka dla skanu
przewyższa wartość dawki ustanowioną w danej pracowni
Oprogramowanie do kontroli poziomu alarmowego dawki
Nagrywanie obrazów CD/DVD/USB w formacie DICOM 3.0 z
możliwością automatycznego dołączenia darmowej przeglądarki
DICOM do zapisanych danych. Możliwość odtworzenia na dowolnym
komputerze klasy PC bez specjalistycznego oprogramowania
Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem
System awaryjnego zasilania umożliwiający zapis oraz bezpieczne
wyłączenie systemu w momencie braku zasilania
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
66. KONSOLA OGÓLNODIAGNOSTYCZNA
Niezależna konsola diagnostyczna o rozdzielnej bazie danych
umożliwiająca pracę przy wyłączonym tomografie komputerowym.
Konsola dwumonitorowa o przekątnej kolorowego monitora
tak, podać
diagnostycznego z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat nie
mniejszą niż 19”
Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez
tak, podać
kompresji wyrażona ilością obrazów [obrazy] ≥ 1 000 000 obrazów
Pamięć operacyjna RAM ≥ 24 GB
tak, podać
Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami
serwisowymi:
1) Send / Receive
tak
2) Basic Print
3) Retrieve
4) Storage commitment
MIP (Maximum Intensity Projection)
tak
VR (VRT ) (Volume Rendering Technique)
tak
Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż
tak
dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej
Rekonstrukcje 2D,3D,4D
tak
Prezentacje
a.
Cine
tak
SSDb.(Surface Shaded Display)
tak
Elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie,
obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie
tak
obrazów).
Automatyczne usuwanie obrazu stołu w rekonstrukcji objętościowej
tak
Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie
a.
tak
zakontrastowanego drzewa naczyniowego.
Oprogramowanie do automatycznego usuwania struktur kostnych typu
b.
tak
Bone Removal
Oprogramowanie do angiografii CT umożliwiające automatyczną
identyfikację i izolację zakontraktowanego naczynia z objętości badanej
(rozwinięcie
c.
wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, pola
tak
przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, automatyczne
wyznaczanie stenozy)
Automatyczne segmentacja zmian ogniskowych w narządach
miąższowych
d.
z możliwością porównania zmiany z poprzednim
tak
badaniem
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii przestrzeni powietrznych
(oskrzela, jelito)
Specjalistyczne oprogramowanie do wirtualnej kolonoskopii
umożliwiające automatyczne wykrywanie polipów w jelicie grubym oraz
automatyczną segmentację jelita grubego
Możliwość rozwinięcia ściany jelita na płaszczyźnie w postaci jednej
wstęgi.
Automatyczne oznaczanie i automatyczne usuwanie obrazu reszek
kałowych i płynów z jelita grubego tzw. electronic cleansing
Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z
automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i
przyopłucnowych przez program komputerowy z możliwością
zapamiętywania położenia zmian, oceną dynamiki wielkości zmian i
rozróżnianiem charakteru guza (min. lity, nielity, częściowo lity)
Oprogramowanie do diagnostyki chorób płuc (m.in. POChP)
umożliwiające obliczanie rozedmy i analizę dróg oddechowych
Segmentacja wszystkich pięciu płatów płuc i automatyczne obliczanie
a.
rozedmy w poszczególnych płatach płuc.
Oprogramowanie umożliwiające za pomocą jednego kliknięcia
dokonanie pomiarów grubości ścian poszczególnych dróg oddechowych
oraz średnicy ich światła wraz z prezentacją zewnętrznych i
wewnętrznych konturów tych ścian.
Oprogramowanie do automatycznej segmentacji wątroby na min. 8
segmentów żyły wrotnej automatycznie obliczające objętość wątroby i
poszczególnych płatów.
Oprogramowanie umożliwiające wizualizację guza na tle wątroby i jej
segmentu w trybie VR i obliczające procent obciążenia danego segmentu
guzem.
Oprogramowanie do oceny tętnic wieńcowych z następującymi
funkcjami: rozwinięcie wzdłuż centralnej linii naczynia, pomiar
średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, automatyczne
wyznaczanie sten ozy, automatyczne etykietowanie naczyń.
Oprogramowanie do oceny czynnościowej serca umożliwiające
obliczanie parametrów funkcjonalnych co najmniej lewej komory serca.
Oprogramowanie do analizy zwapnień w naczyniach wieńcowych typu
Calcium score.
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak/nie
tak - 10 pkt
nie - 0 pkt
tak
tak/nie
tak
tak
tak
tak - 10 pkt
nie - 0 pkt
89.
90.
91.
92.
93.
94.
Oprogramowanie do oceny czynnościowej serca umożliwiające
automatyczną segmentację wszystkich komór serca oraz obliczanie
parametrów funkcjonalnych wszystkich jam serca (komory i
przedsionki).
Oprogramowanie do automatycznej segmentacji 3D i oceny krwiaków w
mózgu wraz z automatycznym obliczaniem objętości krwiaka oraz jego
krótkiej i długiej osi
Oprogramowanie do segmentacji 3D i oceny tętniaków w mózgu wraz z
automatycznym obliczaniem objętości tętniaka, minimalnej i
maksymalnej długości tętniaka oraz maksymalnej i minimalnej średnicy
szyjki tętniaka
Nagrywanie obrazów CD/DVD w formacie DICOM 3.0 z możliwością
automatycznego dołączenia darmowej przeglądarki DICOM do
zapisanych danych.
Możliwość odtworzenia na dowolnym komputerze klasy PC bez
specjalistycznego oprogramowania
System awaryjnego zasilania umożliwiający zapis oraz bezpieczne
wyłączenie konsoli w momencie braku zasilania
Komputer opisowy szt.3
Ekran
Przekątna: min. 23,5””
95.
Procesor
96.
Pamięć RAM
tak/nie
tak - 10 pkt
nie - 0 pkt
tak/nie
tak - 10 pkt
nie - 0 pkt
tak/nie
tak - 10 pkt
nie - 0 pkt
tak
tak
Rozdzielczość: min. 1920x1080
Matryca matowa, niedotykowa, podświetlenie LED
Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik
min. 9900 punktów. Do oferty załączyć wydruk ze strony
www.passmark.com lub www.cpubenchmark.net
potwierdzający spełnienie powyższego wymagania przez
zaoferowany procesor.
min. 8 GB SODIMM DDR4 2133MHz z możliwością
rozszerzenia do 16 GB
97.
98.
Dysk twardy
Ilość banków pamięci: min. 2 szt.
Ilość wolnych banków pamięci: min. 1 szt.
Min. 1000 GB SATAIII, prędkość obrotowa min. 7200rpm.
Karta graficzna
Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM
systemu
Karta dźwiękowa
Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z HD Audio
Karta sieciowa
LAN 1000 Mbit/s
Porty
Wbudowane (minimum): 6xUSB 3.0, 1xRJ45,
1xDispalyPort, 1x złącze mikrofonu i słuchawek.
Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku
stosowania konwerterów, przejściówek itp.
Klawiatura
Klawiatura USB w układzie polski programisty w kolorze
zbliżonym do koloru obudowy
Mysz
Mysz optyczna USB w kolorze zbliżonym do koloru
obudowy
Napęd optyczny
Napęd DVDRW
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
Obudowa
106.
Zintegrowana z monitorem (AIO)

musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia
fizycznego w postaci linki metalowej (złącze
blokady Kensingtona / Security Lock)

ekran musi umożliwiać regulację odchylenie
przód/tył (min -5/45 st.)

ekran musi umożliwiać płynną regulację
wysokości min. 150mm

ekran musi umożliwiać regulację ustawienia
lewo/prawo min. +/-45 st.

wbudowane głośniki min. 2x2W

złącze VESA 100mm
Bezpieczeństwo
Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze
standardem Trusted Platform Module
Zasilacz
Zintegrowany w obudowie
107.
108.

System operacyjny
109.
Preinstalowany nowy, stabilny, system operacyjny w
języku polskim.
System operacyjny musi spełniać min następujące
wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez
użycia dodatkowych aplikacji:
 w pełni obsługujący pracę w domenie w sieci
LAN, system zapewniający
 rejestrację konta komputera w domenie z poziomu
stacji roboczej przy użyciu konta administratora
domeny
 Obsługa systemu w środowisku graficznym w
języku polskim;
 Wbudowany system pomocy w języku polskim;
 Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek
systemu przez Internet w
 języku polskim z możliwością wyboru
instalowanych poprawek
 Możliwość pełnej obsługi dokumentów
elektronicznych za pomocą
 infrastruktury podpisu elektronicznego i obsługi
przez urzędowe Elektroniczne Skrzynki Podawcze
stosowane w Polsce;
 Możliwość przywracania plików systemowych;
 zdalne przejęcie sesji zalogowanego użytkownika
celem rozwiązania problemu z komputerem
 System musi prawidłowo obsługiwać całość
pamięci RAM.
 Oferowany model komputera musi poprawnie
współpracować z preinstalowanym systemem
operacyjnym
 system musi mieć możliwość dodania do domeny
opartej na systemie min. Windows 2003, 2008,
2012
 system musi mieć możliwość zarządzania przez
polisy GPO oparte o domenę na systemie
Windows 2003, 2008, 2012
 system musi pozwalać na zarządzanie z poziomu




konsoli users and computers z kontrolera domeny
opartego na systemie Windows 2003, 2008, 2012
dotyczy to zarządzania użytkownikami, grupami
oraz przeglądania logów.
system będzie stosował polityki bezpieczeństwa z
polis GPO opartych o domenę Windows 2003,
2008, 2012
system musi mieć możliwość użycia filtrów WMI
w celu zbierania informacji, stosowanie filtrów
musi być możliwe przez polisy GPO oparte o
domenę na systemie Windows 2003, 2008, 2012
system musi umożliwić zainstalowanie aplikacji
MS Office bez użycia aplikacji wirtualizujących
środowisko Windows
system musi zostać dostarczony ze wszystkimi
licencjami jakie są potrzebne do jego działania,
przypinania do domeny, instalowania aplikacji.
Zainstalowane
Oprogramowanie
biurowe
Oprogramowanie w języku polskim
Oprogramowanie biurowe musi zawierać

edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny,

narzędzie do przygotowywania i prezentowania
prezentacji,

aplikacja do obsługi poczty elektronicznej
Oprogramowanie musi umożliwiać:

otwieranie, edytowanie i zapisanie plików w
formatach oraz standardach zapewniających
dostęp do zasobów informacji udostępnianych za
pomocą systemów teleinformatycznych
używanych do realizacji zadań publicznych
(Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 roku
(Dz.U. z 2012 r. poz. 526), )

możliwość wykorzystywania w plikach podpisów
cyfrowych,

prawidłowe i bezbłędne odczytywanie,
edytowanie i zapisywanie danych w dokumentach
w formatach doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx,pdf w
tym obsługa formatowania, makr, formuł oraz
formularzy, wbudowany moduł VBA

Żadna funkcja nie może być ograniczona czasowo.
110.
Warunki licencjonowania musza dopuszczać
możliwość przenoszenia licencji pomiędzy
komputerami.
111.
Wymagania
dodatkowe
112.
Obszar Zastosowania
urządzenia
113.
wielofunkcyjnego
114.
Technologia druku
Zasilacz awaryjny UPS gwarantujący podtrzymanie
pracy zestawu przez min. 3 min.
Urządzenie peryferyjne szt2.
Biuro
Laserowa, monochromatyczna
Funkcjonalność
urządzenia
115.
116.
117.
121.
122.

Drukarka sieciowa

Faks

Kopiarka
Automatyczny
Format papieru
A4
118.
120.
Skaner sieciowy
Druk dwustronny
Interfejs
119.


Usb

LAN 10/100
Format kopi
A4-A6
Prędkość druku
Min 20 stron/min
Obciążenie miesięczne
Min. Nominalne 8 000 arkuszy/miesięcznie
Podajnik dokumentów
do skanowania
Dwustronny na min. 35 arkuszy
automatyczny
Automatyczny podajnik
123. papieru
min. 1 uniwersalna kaseta na 100 ark. A5-A4, 80 g/m2
Komunikacja z
124. użytkownikiem
opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku
polskim
125.
126.
Bęben utrwalający
Na min. 35 000 wydruków A4
Funkcje skanowania
Skanowanie w kolorze
Obsługiwane systemy
operacyjne
Windows XP 32 i 64-bit, Windows Vista 32 i 64-bit,
Windows 7 32 i 64-bit, Windows 8 32 i 64-bit, Windows
Server 2008 i 2008 R2 64 bit, Windows Server 2012, Mac,
Linux
Materiały eksploatacyjne
Toner – właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie min.
4000 stron A4 przy zapełnieniu drukiem max. 10% stron A4
Wymagane wyposażenie
Kable logiczne: Kabel w standardzie USB zgodnym ze
standardem interfejsu w urządzeniu o długości min. 1,8 m;
Kabel zasilający, płyta z oprogramowaniem instalacyjnym
urządzenia
127.
128.
129.
130. WARUNKI INSTALACYJNE
podać
podać
podać
131. Masa gantry [kg]
132. Wymagana moc przyłączeniowa zasilania [kVA]
133. Zakres temperatur pracy systemu [0C] oraz wilgotność
134. WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Zdalna diagnostyka serwisowa tomografu komputerowego z możliwością
oceny technicznej poszczególnych modułów.
Zestaw firmowych fantomów serwisowych do kalibracji i testów
136.
podstawowych, zgodnie z rozporządzeniem MZ
137. dodatkowy komplet pasów do głowy i tułowia
135.
tak
tak
tak
138. Dodatkowa podkładka stabilizująca w kształcie klina pod głowę pacjenta
139.
Automatyczny 3-kanałowy bezwkładowy wstrzykiwacz środka
cieniącego.
Zasilanie ze stałego źródła zasilania, za pomocą kabla poprowadzonego
141.
w kanałach technicznych Pracowni.
142. Głowica na statywie jezdnym.
143. Możliwość nastawienia maksymalnie 24 fazy
144. Pamięć protokołów 2 GB
145. Minimalne natężenie przepływu - 0,5 ml/s.
146. Maksymalne natężenie przepływu - 9,9 ml/s.
147. Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów – 9,1 bar.
Automatyczne wypełnianie wężyka pacjenta w końcowej fazie iniekcji
148.
roztworem NaCl.
149. Automatyczne wykrywanie pęcherzyka powietrza.
Dwa identyczne panele sterujące wstrzykiwaczem: 1 przy iniektorze, 1
w pomieszczeniu obsługi wyświetlające parametry i funkcje strzykawki
150.
z możliwością dokonywania zmian i ustawień, intuicyjny interfejs z
funkcją pomocy głosowej i video w języku polskim.
Pobieranie środka kontrastowego bezpośrednio z oryginalnych butelek
a.
(zakres pojemności 50 – 500 ml).
Możliwość stosowania opakowań wszystkich dostępnych jodowych
151.
środków kontrastowych.
Izolatory butelek utrzymujące temperaturę wstępnie podgrzanego środka
152.
kontrastowego.
Wybór rozmiaru wkłucia indywidualnie dla każdego pacjenta w celu
153. zminimalizowania ryzyka potencjalnego wynaczynienia w trakcie
podania kontrastu.
140.
tak
Strzykawka automatyczna
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
154. INSTRUKTARZ STANOWISKOWY
Instruktarz stanowiskowy w miejscu instalacji dla lekarzy radiologów
radiologów i techników zatrudnionych w Zakładzie Diagnostyki
Obrazowej:
155. I – y instruktarz w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po
zakończenia instalacji, w wymiarze min. 4 dni x 8 godzin
II - i instruktarz w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w wymiarze
min. 4 dni x 8 godzin
tak
156. INNE WYMAGANIA
Instalacja tomografu w pomieszczeniach wskazanych przez
Zamawiającego
Instrukcja obsługi aparatu TK w formie elektronicznej i papierowej oraz
158.
instrukcje obsługi urządzeń wyposażenia w języku polskim
Wykonanie testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia– zawarte
159.
w cenie oferty
157.
tak
tak
tak
UPS – podłączenie do istniejącego w szpitalu UPS-a o mocy 100 kVA,
160. wykonawca w ramach podłączenia wykona przegląd techniczny UPS-a i dokona
ewentualnych napraw.
161.
Wersje instalacyjne oprogramowania do stacji opisowej na płytach cd/dvd
oraz klucze instalacyjne
162. WARUNKI GWARANCJI / INNE
Pełna gwarancja na wszystkie elementy systemu min. 48 miesięcy,
Uwaga: gwarancja bezwarunkowa, w tym pełna (bez limitu skanów i
163. innych ograniczeń) gwarancja na lampę RTG.
tak, podać
Gwarancja na komputery opisowe i urządzenie peryferyjne min 24
miesiące
Pełna, w cenie oferty aktualizacja kompletu oprogramowania do wersji
164.
tak
najwyższych w okresie trwania gwarancji
Min . 10 - letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych dla
TK, z zastrzeżeniem, że dla oprogramowania i sprzętu IT okres ten
165.
tak
wynosi lat 5 oraz min. 8 – letni dla pozostałych urządzeń, i stanowisk
pracy zaoferowanych w zestawie
166. WARUNKI OBSŁUGI SERWISOWEJ
Wszystkie czynności serwisowe, w tym wymagane przez producenta
167. przeglądy konserwacyjne/techniczne/okresowe w okresie gwarancji – w
tak
cenie oferty
Czas reakcji serwisu (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszeniepodjęta naprawa”- do 24 godz. w dni robocze przez które rozumie się dni
168. od pn - pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
tak
Uwaga: czas reakcji serwisu będzie liczony od chwili telefonicznego
zgłoszenia awarii potwierdzonego faksem lub pocztą elektroniczną.
169. Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok
tak
170. INNE, WYŻEJ NIE UJĘTE
Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty
171. celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy
(dotyczy także usług gwarancyjnych)
W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp.
172. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako
całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji
Dwufazowy defibrylator manualny, tryb synchroniczny i
173.
asynchroniczny, wysoko kontrastowy wyświetlacz
Krzesła dla pracowników pracowni 4 szt. – z profilowanym siedziskiem
oraz oparciem, regulacją odległości oparcia od siedziska, regulacją kąta
174. nachylenia oparcia względem siedziska, regulacją wysokości oparcia,
płynną regulacją wysokości siedziska za pomocą podnośnika
pneumatycznego, regulacją podłokietników
fartuch ochronny dla dorosłych o współczynniku ołowiu 0,50 mm Pb
175.
szt. 1
176. wieszaki ścienne na fartuchy ochronne z trzema ramionami szt. 3
177. osłona na tarczycę ( śliniak ) 0.50 mm Pb szt. 1
178. ochrona na piersi o współczynniku 0.50 mm Pb szt. 1
179. czepek ochronny na głowę o współczynniku 0.50 mm Pb szt. 1
Modernizacja pracowni badań oraz sterowni w zakresie następujących prac
adaptacyjnych: zabezpieczenie instalacji sufitowej wod-kan w pomieszczeniu
badań w sposób zapobiegający zalewaniu pomieszczenia badań, wymiana
180.
wykładzin w pomieszczeniu badań i sterowni, malowanie ścian w pomieszczeniu
badań i sterowni
Wykonawca na własny koszt zapewni pełną integrację i kompleksowe
podłączenie Tomografu Komputerowego ,konsoli technika oraz stacji
diagnostycznej do systemów RIS oraz PACS funkcjonujących u
181.
Zamawiającego. Dostawcą systemu RIS oraz PACS jest firma
IMSMEDICA
Badania zlecone z systemu HIS, RIS są wykonywane za pośrednictwem
182. work-listy tomografu komputerowego
tak
tak
Tak
Tak
tak
tak
Tak
Tak
tak
Tak
Tak
Tak
Wykonawca na własny koszt zdemontuje obecnie eksploatowany aparat
tomograficzny Light Speed Ultra VFX GE (rok produkcji 2006) wraz z
konsolą operatora w sposób zapewniający nie uszkodzenie żadnego
elementu oraz przeniesie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na
terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsk.
183. UWAGA!!!
W przypadku wcześniejszej sprzedaży obecnie eksploatowanego aparatu
tomograficznego Zamawiający rezygnuje z zapisu o demontażu aparatu
tomograficznego.
Informacja o sprzedaży aparatu będzie umieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego
ULTARASONOGRAF
Pełna nazwa ultrasonografu
Podać
Producent
Podać
Kraj
Podać
Dystrybutor - Oferent
Podać
Tak
Lp.
Parametry / Warunek
Parametr
wymagany
1.
Aparat fabrycznie nowy
TAK
2.
Rok produkcji aparatu wymagany
2016
3.
Konstrukcja
4.
Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej
wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i
eksploatacji w 2015
TAK
5.
Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny
klasy Premium z kolorowym Dopplerem.
TAK
6.
Przetwornik cyfrowy
7.
Cyfrowy system formowania wiązki
ultradźwiękowej
8.
Ilość niezależnych aktywnych kanałów
przetwarzania
9.
Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych
10.
Dynamika systemu
11.
Monitor LCD na przegubie o wysokiej
rozdzielczości bez przeplotu.
Min. 12-bitowy
TAK
Min. 1 000 000
Min. 3 plus min. 1
parkingowe
Min. 260 dB
Przekątna ekranu
min. 21 cali
Punktacja
Odpowiedź oferenta
12.
Konsola aparatu ruchoma w dwóch
płaszczyznach:
góra-dół, lewo-prawo
TAK
13.
Dotykowy, programowalny panel sterujący
LCD wbudowany w konsolę
14.
Zakres częstotliwości pracy
Min. od 2 MHz do 20
MHz.
15.
Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw.
Cineloop)
Min. 19 000 obrazów
16.
Możliwość regulacji prędkości odtwarzania
w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw.
Cineloop)
TAK
17.
Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w
trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji
Cineloop jednocześnie na jednym obrazie
TAK
18.
Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub
D-mode
Min. 200 s
19.
Regulacja głębokości pola obrazowania
20.
Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów)
programowanych przez użytkownika
21.
Podstawa jezdna z czterema obrotowymi
kołami z możliwością blokowania każdego z
kół oraz blokadą kierunku jazdy
Przekątna min. 10
cali
Min. 0,75 - 40 cm
Min. 70
TAK
22.
Obrazowanie i prezentacja obrazu
23.
Kombinacje prezentowanych jednocześnie
obrazów. Min.










TAK
B, B + B, 4 B
M
B+M
D
B+D
B + C (Color Doppler)
B + PD (Power Doppler)
4 B (Color Doppler)
4 B (Power Doppler)
B + Color + M
24.
Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu
B
Min. 500 obrazów/s
25.
Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor
(CD)
Min. 200 obrazów/s
26.
Obrazowanie harmoniczne
Min. 8 pasm
częstotliwości
27.
Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy
(CD)
TAK
28.
Zakres prędkości Dopplera Kolorowego
(CD)
Min.: +/- 4,0 m/s
29.
Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i
Power Doppler Kierunkowy
TAK
8 pasm – 0 pkt
>16 pasm – 10 pkt
30.
Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color
Doppler o bardzo wysokiej czułości i
rozdzielczości z możliwością wizualizacji
bardzo wolnych przepływów w małych
naczyniach
TAK
31.
Obrazowanie w trybie Dopplera
Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o
wysokiej częstotliwości powtarzania)
TAK
32.
Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego
(PWD)
Min.: +/- 6,0 m/s
(przy zerowym kącie bramki)
33.
Regulacja bramki dopplerowskiej
Min. 0,5 mm do 20
mm
34.
Możliwość odchylenia wiązki
Dopplerowskiej
Min. +/- 30 stopni
35.
Możliwość korekcji kąta bramki
dopplerowskiej
Min. +/- 80 stopni
36.
Automatyczna korekcja kąta bramki
dopplerowskiej za pomocą jednego
przycisku w zakresie
Min. +/- 80 stopni
37.
Możliwość jednoczesnego (w czasie
rzeczywistym) uzyskania spectrum
przepływu z dwóch niezależnych bramek
dopplerowskich
TAK/NIE
NIE – 0 pkt
TAK – 20 pkt
38.
Obrazowanie typu „Compound” w układzie
wiązek ultradźwięków wysyłanych pod
wieloma kątami i z różnymi
częstotliwościami (tzw. skrzyżowane
ultradźwięki)
39.
Liczba wiązek tworzących obraz w
obrazowaniu typu „Compound”
40.
System obrazowania wyostrzający kontury i
redukujący artefakty szumowe – dostępny
na wszystkich głowicach
TAK
41.
Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD
+PWD)
TAK
42.
Jednoczesne obrazowanie B + B/CD
(Color/Power Doppler) w czasie
rzeczywistym
TAK
43.
Obrazowanie trapezowe i rombowe na
głowicach liniowych
TAK
44.
Automatyczna optymalizacja obrazu B i
spektrum dopplerowskiego za pomocą
jednego przycisku
TAK
45.
Możliwość zmian map koloru w Color
Dopplerze
min. 30 map
TAK
46.
Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w
czasie rzeczywistym i po zamrożeniu
TAK
TAK
Min. 5
47.
Tkankowe obrazowanie elastograficzne
w czasie rzeczywistym umożliwiające
zobrazowanie różnic sztywności tkanki
TAK
48.
Prezentacja elastyczności tkanki w skali
kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET
(elastografia tkankowa)
TAK
49.
Pomiar stosunku elastyczności tkanki
analizowanej do tkanki referencyjnej
TAK
50.
Dostępna pamięć dynamiczna typu
Cineloop w obrazowaniu elastograficznym
TAK
51.
Możliwość wykonania biopsji (wyświetlenie
znacznika prowadnicy) w trybie
obrazowania elastograficznego
TAK
52.
Archiwizacja obrazów
53.
Wewnętrzny system archiwizacji danych
(dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z
dyskiem twardym o pojemności min. 320
GB
TAK
54.
Zainstalowany moduł DICOM 3.0
umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w
standardzie DICOM oraz moduł WORKLIST
TAK
55.
Wykonawca na własny koszt zapewni pełną
integrację i kompleksowe podłączenie
urządzenia , do systemów RIS oraz PACS
funkcjonujących u Zamawiającego.
Dostawcą systemu RIS oraz PACS jest
firma IMSMEDICA
56.
Badania zlecone z systemu HIS, RIS są
wykonywane za pośrednictwem work-listy
urządzenia
57.
Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG,
BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w
systemie aparatu z możliwością eksportu na
zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty
CD/DVD
TAK
58.
Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na
wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu
PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze.
Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu
jednego przycisku
TAK
59.
Funkcja ukrycia danych pacjenta przy
archiwizacji na zewnętrzne nośniki
TAK
60.
Videoprinter czarno-biały
TAK
61.
Wbudowane wyjście USB 2.0 do
podłączenia nośników typu PenDrive
TAK
62.
Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100
Mbps
TAK
63.
Możliwość podłączenia aparatu do
dowolnego komputera PC kablem
sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania
danych (obrazy, raporty)
TAK
64.
Funkcje użytkowe
65.
Powiększenie obrazu w czasie
rzeczywistym
Min. x8
66.
Powiększenie obrazu po zamrożeniu
Min. x8
67.
Ilość pomiarów możliwych na jednym
obrazie
Min. 10
68.
Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość
przypisania głowic do poszczególnych
presetów
TAK
69.
Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2
kolorach
TAK
70.
Automatyczny obrys spektrum Dopplera
oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja
kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w
czasie rzeczywistym i po zamrożeniu
TAK
71.
Raporty z badań z możliwością
zapamiętywania raportów w systemie
TAK
72.
Pełne oprogramowanie do badań:
TAK








Brzusznych
Ginekologiczno-położniczych
Małych narządów
Naczyniowych
Śródoperacyjnych
Mięśniowo-szkieletowych
Ortopedycznych
Kardiologicznych

Pediatrycznych
73.
Głowice ultrasonograficzne
74.
Głowica Convex, szerokopasmowa, ze
zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.
75.
Zakres częstotliwości pracy
76.
Liczba elementów
77.
Kąt skanowania
78.
Obrazowanie harmoniczne
TAK
Min. 1,0 – 5,0 MHz.
Min. 190
Min. 75 st.
min. 8 pasm
częstotliwości
79.
Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze
zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.
80.
Zakres częstotliwości pracy.
81.
Liczba elementów
82.
Szerokość pola skanowania
Max. 40 mm
83.
Obrazowanie harmoniczne
Min. 8 pasm
częstotliwości
84.
Obrazowanie trapezowe
TAK
85.
Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze
TAK
TAK
Min. 3,0 – 13,0 MHz
Min. 190
8 pasm – 0 pkt
>16 pasm – 10 pkt
zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.
86.
Zakres częstotliwości pracy.
Min. 3,0 – 13,0 MHz
87.
Liczba elementów
88.
Szerokość pola skanowania
Max. 50 mm
89.
Obrazowanie harmoniczne
Min. 8 pasm
częstotliwości
Min. 190
90.
Obrazowanie trapezowe
TAK
91.
Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne
w dniu składania oferty)
92.
Możliwość rozbudowy o brązowanie w trybie
Dopplera Ciągłego (CWD) o zakresie
prędkości min. +/- 15 m/s
TAK
93.
Możliwość rozbudowy o głowicę
kardiologiczną Phased Array min. 1,0-5,0
MHz, kąt obrazowania min. 90 st.,
obrazowanie harmoniczne
TAK
94.
Możliwość rozbudowy systemu o
wielopłaszczyznowe głowice
przezprzełykowe
TAK
95.
Możliwość rozbudowy systemu o
wbudowany w aparat moduł Stress Echo +
moduł EKG
TAK
8 pasm – 0 pkt
>16 pasm – 10 pkt
96.
Możliwość rozbudowy o funkcję i
oprogramowanie umożliwiające badanie i
pomiar sprężystości naczyń
TAK
97.
Możliwość rozbudowy o obrazowanie
panoramiczne na głowicach Liniowych
TAK
98.
Możliwość rozbudowy systemu o
objętościową głowicę Liniową 3D/4D
(skanującą automatycznie), min. 4,0-13,0
MHz, min. 190 elementów, obrazowanie
harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości
TAK
99.
Możliwość rozbudowy systemu o głowicę
Rectalną dwupłaszczyznową w układzie
Convex/Convex min. 4,0-8,0 MHz, min. 190
elementów, kąt skanowania min. 100 stopni
dla każdej płaszczyzny, promień max. R10
mm, obrazowanie harmoniczne
TAK
100.
Możliwość rozbudowy systemu o
bezprzewodowy (podczerwień)
programowalny pilot zdalnego sterowania
TAK/NIE
NIE – 0 pkt
TAK – 10 pkt
101.
Inne
102.
Gwarancja na cały system (aparat, głowice,
printer)
103.
Instrukcja obsługi w języku polskim
(dostarczyć wraz z aparatem)
TAK
104.
Certyfikat CE na aparat i głowice
TAK
Min. 24 miesiące
(dokumenty załączyć)
105.
Autoryzacja producenta na serwis i
sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na
terenie Polski (dokumenty załączyć)
TAK
1. W każdym wskazaniu w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
2. Tmax – maksymalna suma punktów możliwych do otrzymania za oferowane parametry techniczne wynosi 250 punktów
3.Wykonawca powinien załączyć do oferty materiały techniczne zaoferowanych urządzeń typu „Product Data” lub inne materiały źródłowe producenta/ów/ potwierdzające parametry techniczne i ich wartości odnośnie
przedmiotu zamówienia.
4.Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności, o prezentację oferowanej konsoli lekarskiej w siedzibie Zamawiającego lub
innej placówce stosującej tą konsolę lekarską. Brak możliwości prezentacji wymaganych funkcjonalności będzie jednoznaczny z niespełnieniem danego wymogu specyfikacji.
...............................................................
pieczęć i podpis osób uprawnionych
lub czytelny podpis osób uprawnionych
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards