ministertswo infrastruktury

advertisement
Zamieszczanie w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń i artykułów
związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Numer postępowania 5/13/PN
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Formularz ofertowy
Pełna nazwa (firma) Wykonawcy
Zarejestrowany adres siedziby
Wykonawcy
Adres, na który Zamawiający powinien
przesyłać korespondencję związaną
z postępowaniem
NIP
REGON
Telefon
Fax
e-mail
Osoba do kontaktów z Zamawiającym
(telefon, e-mail)
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie należy podać pełne nazwy
(firmy) i dokładne adresy wszystkich członków podmiotów występujących wspólnie.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47A
00-659 Warszawa
OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
którego przedmiotem jest zamieszczanie w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń i artykułów
związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, znak postępowania 5/13/PN,
składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, jak niżej:
Część I przedmiotu zamówienia
Opracowanie edytorskie i zamieszczanie we wskazanym przez Wykonawcę ogólnopolskim
wydaniu dziennika o zasięgu krajowym kolorowych ogłoszeń związanych z działalnością
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, tj. m.in.: ogłoszeń dotyczących konkursów, programów
i innych inicjatyw realizowanych przez Zamawiającego
…………………………………………
Dziennik o tytule:
Cena Jednostkowa
(za 1 cm2 ogłoszenia kolorowego
na stronie redakcyjnej dziennika)
Podatek
Netto
Brutto
VAT …. %
(PLN)
(PLN)
(PLN)
1
2
3=1+2
Przewidywana
łączna
powierzchnia
Cena oferty
Liczba
(cm2)
Netto
(PLN)
Brutto
(PLN)
4
5=4x1
6=4x3
3.605,94
Zamieszczanie w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń i artykułów
związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Numer postępowania 5/13/PN
CENA OFERTY BRUTTO (kolumna 6)
………………………………………… PLN
słownie złotych brutto: …………………………………………………………………………
Część II przedmiotu zamówienia
Opracowanie edytorskie i zamieszczanie we wskazanym przez Wykonawcę ogólnopolskim
wydaniu tygodnika o zasięgu krajowym kolorowych artykułów sponsorowanych i reklam
związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
…………………………………………
Tygodnik o tytule:
Cena Jednostkowa
(za 1 cm2 artykułu kolorowego
na stronie tygodnika)
Podatek
Netto
Brutto
VAT …. %
(PLN)
(PLN)
(PLN)
1
2
3=1+2
Przewidywana
łączna
powierzchnia
Cena oferty
Liczba
(cm2)
Netto
(PLN)
Brutto
(PLN)
4
5=4x1
6=4x3
12.177,00
CENA OFERTY BRUTTO (kolumna 6)
………………………………………… PLN
słownie złotych brutto: …………………………………………………………………………
1.
2.
3.
4.
5.
Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z SIWZ (wraz z załącznikami i wyjaśnieniami
Zamawiającego dotyczącymi zapytań Wykonawców do SIWZ) i uznajemy się związanymi
określonymi w niej zasadami postępowania oraz zdobytymi informacjami niezbędnymi do
przygotowania oferty.
Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy/ się wykonać zgodnie z wymaganiami
określonymi w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” wraz z Załącznikami.
Oświadczam/y/, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
Oświadczam/y, że oferowana cena/ceny jednostkowe jest/są stała/e i obowiązuje/ą przez cały
okres realizacji zamówienia.
Akceptuję/emy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.
2
Zamieszczanie w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń i artykułów
związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Numer postępowania 5/13/PN
6. Oświadczam/y/, że przedmiotowe zamówienie zamierzam/y wykonać sam/powierzę
podwykonawcy w zakresie: ………………………………., po podpisaniu stosownej umowy.
7. Oświadczam/y/, że zapoznałem/liśmy/ się ze „Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia”, udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę/wnosimy do niej żadnych
zastrzeżeń.
8. Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp informuję że:
TAK/NIE
należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
(Należy zaznaczyć właściwe. W przypadku zaznaczenia TAK wraz z ofertą składam listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej).
9. W razie wybrania mojej/naszej/ oferty zobowiązuję/zobowiązujemy/ się do podpisania
umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Uważam/y/ się za związanego/ych/ niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu
terminu składania ofert.
11. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y/, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert
(art. 297 k.k.).
12. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
ZAŁĄCZNIKI:
Nr
załącznika
Nazwa dokumentu
Nr
strony
oferty
……..
…………………………………………………………………………
…………….
……..
…………………………………………………………………………
…………….
……..
…………………………………………………………………………
…………….
..............................., dn. .........................
...............................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy (pieczątki)
3
Zamieszczanie w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń i artykułów
związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Numer postępowania 5/13/PN
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp1
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest zamieszczanie w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń i artykułów
związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, znak postępowania 5/13/PN,
w imieniu:
…………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa Wykonawcy)
…………………………………………………………………………………………………..
(adres Wykonawcy)
oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, dotyczące:
 posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 posiadania wiedzy i doświadczenia……………………………………………………………2,
 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
..............................., dn. .........................
...............................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy (pieczątki)
1
Oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
powyższe oświadczenie podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
3 Jeżeli Wykonawca będzie polegał na potencjalne technicznym innego podmiotu, w wykropkowanym polu zaleca się wpisanie sentencji
„będę(będziemy) dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia i na potwierdzenie przedstawiam(-my)
odpowiednie dokumenty określone w pkt 6. SIWZ dot. tego podmiotu”.
Zamieszczanie w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń i artykułów
związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Numer postępowania 5/13/PN
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest zamieszczanie w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń i artykułów
związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, znak postępowania 5/13/PN,
w imieniu:
…………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa Wykonawcy)
…………………………………………………………………………………………………..
(adres Wykonawcy)
oświadczam/y, że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
..............................., dn. .........................
...............................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy (pieczątki)
Zamieszczanie w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń i artykułów
związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Numer postępowania 5/13/PN
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Wykaz usług
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest zamieszczanie w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń i artykułów
związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, znak postępowania 5/13/PN,
w imieniu:
…………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa Wykonawcy)
…………………………………………………………………………………………………..
(adres Wykonawcy)
oświadczam/y, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonaliśmy a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonujemy, dostawy/usługi w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa
w pkt 5.2. SIWZ, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy/usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
Dla części I przedmiotu zamówienia:
Opis
Wartość
Lp.
przedmiotu
(brutto)
zamówienia
w PLN
1.
2.
…
Dla części II przedmiotu zamówienia:
Opis
Wartość
Lp.
przedmiotu
(brutto)
zamówienia
w PLN
1.
2.
…
Daty wykonania
Odbiorcy
(nazwa, adres)
Daty wykonania
Odbiorcy
(nazwa, adres)
UWAGA:
Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy załączyć dokument potwierdzający,
że zamówienie to zostało wykonane należycie.
..............................., dn. .........................
...............................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy (pieczątki)
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards