Regulamin organizacyjny PUP

advertisement
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 27/2009
Dyrektora PUP
z dnia 31.12.2009r.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOMINIE
ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
§1
Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy określa organizację i zasady działania
Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie oraz zakres zadań realizowanych przez komórki
organizacyjne wchodzące w jego skład.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1.
2.
3.
4.
Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Wołominie.
PUP - należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie.
Regulamin - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu
Pracy w Wołominie.
CAZ - Centrum Aktywizacji Zawodowej.
§3
1. Do zakresu działania PUP należy wykonywanie zadań wynikających z :
1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001, Nr 142,
poz.1592 z późń. zm. ).
3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 249,
poz. 2104 z późń. zm.).
4. Ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz .U. 1998, Nr 133, poz.872 z późń. zm.).
5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008, Nr 14, poz. 92, z późn. zm.).
6. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. 2007, Nr 59, poz. 404, z późn. zm).
7. Ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów
mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz. U. Nr 115, poz. 964)
wnoszę o przyznanie pomocy w spłacie kredytu mieszkaniowego.
8. Ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla
pracowników i przedsiębiorców ( Dz. U Nr 125 poz. 1035 z dnia 7 sierpnia 2009 r.)
9. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. 2008, Nr 88, poz. 539).
10. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008,
Nr 223, poz.1458).
11. Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. 2005,
Nr 196, poz. 1631 z późń. zm.).
12. Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001,
Nr 112, poz. 1198 z późń. zm.).
13. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002,
Nr 101, poz. 926 z późn. zm).
14. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.).
15. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U.1998, Nr 21, poz. 94
z późń. zm.).
16. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. 2004,
Nr 120, poz 1252).
17. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2003, Nr 122, poz.
1143 z późń. zm.).
18. Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz. U. 2004, Nr 53, poz. 532 z późn.
zm.).
19. Przepisów wykonawczych do w/w ustaw.
20. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie
szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia audytu wewnętrznego (Dz. U. 2008,
Nr 66, poz. 406).
21. Zawartych porozumień z organami, organizacjami i instytucjami zajmującymi
się problematyką zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.
22. Krajowego Planu Działań na rzecz zatrudnienia.
23. Statutu Powiatowego Urzędu Pracy.
24. Niniejszego regulaminu.
2. Status prawny pracowników, zasady ich wynagradzania oraz zasady gospodarki
finansowej PUP, ustalają odrębne przepisy.
§4
Powiatowy Urząd Pracy wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej i wykonuje
zadania własne samorządu na obszarze Powiatu Wołomińskiego.
§5
Przy realizacji zadań PUP współdziała z innymi urzędami pracy, z organami administracji
rządowej,
organami
samorządów
terytorialnych,
organizacjami
pracodawców,
poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych,
organizacjami pozarządowymi i fundacjami oraz innymi podmiotami działającymi
w sprawach promocji zatrudnienia i aktywizacji bezrobotnych.
§6
1.
2.
3.
4.
Dyrektor PUP - zarządza i kieruje Powiatowym Urzędem Pracy zgodnie z zasadą
jednoosobowego kierownictwa i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przed Starostą
Wołomińskim oraz reprezentuje Urząd na zewnątrz.
Dyrektor PUP kieruje działalnością Urzędu przy pomocy swojego Zastępcy,
Kierowników Filii i Kierowników Działów.
Podczas nieobecności Dyrektora PUP, zastępstwo sprawuje Zastępca Dyrektora.
Zakres zastępstwa dla Z-cy Dyrektora PUP obejmuje wszystkie zadania i kompetencje
Dyrektora PUP.
§7
1.
2.
Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora PUP wykonuje Starosta
Wołomiński.
Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Zastępcy oraz pozostałych pracowników
PUP wykonuje Dyrektor PUP.
ROZDZIAŁ II
Komórki Organizacyjne Powiatowego Urzędu Pracy
§8
1. W PUP są tworzone następujące komórki organizacyjne:
- Centra Aktywizacji Zawodowej
- Działy
- Referaty
- Samodzielne stanowiska pracy
2. Dyrektor PUP w oparciu o potrzeby i posiadane możliwości finansowe określa ilość
tworzonych CAZ-ów, działów, referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy.
3. W celu realizacji określonych zadań w urzędzie, Dyrektor może powoływać zespoły
i komisje zadaniowe.
4. Kierownicy działów mają prawo łączyć zadania - przewidziane w schemacie
organizacyjnym dla wielu stanowisk.
5. Na terenie działania PUP mogą być tworzone filie.
6. W filiach tworzy się CAZ-y, referaty i samodzielne stanowiska pracy.
7. Dyrektor PUP może wnioskować o utworzenie, przekształcenie, znoszenie filii
lub zmiany ich właściwości terytorialnej w trybie przewidzianym przez odrębne przepisy.
§9
1.
2.
3.
Centrami Aktywizacji Zawodowej, działami i referatami kierują kierownicy.
Referaty mogą być tworzone w ramach działu lub jako komórka samodzielna.
Kierownicy CAZ-ów, działów i referatów zapewniają zgodne z prawem wykonywanie
przypisanych zadań określonych w dalszej części Regulaminu i w tym zakresie ponoszą
odpowiedzialność przed Dyrektorem PUP.
ROZDZIAŁ III
Struktura Organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy
§ 10
1. W PUP tworzy się następujące komórki organizacyjne:
1. Dyrektor Urzędu
2. Zastępca Dyrektora Urzędu
3. Dział Rynku Pracy
4. Centrum Aktywizacji Zawodowej
5. Dział Ewidencji i Świadczeń
6. Referat Ewidencji
7. Referat Instrumentów Rynku Pracy
8. Klub Pracy
9. Dział Finansowo- Księgowy
10. Referat Rozliczeń Budżetowych
11. Dział Organizacyjno-Administracyjny
12. Filia w Tłuszczu
13. Filia w Radzyminie
-D
- DZ
- DRP
- CAZ
- DEŚ
- RE
- RIRP
- KP
- DFK
- RRB
- DOA
- KT
- KR
2. W Filii w Tłuszczu tworzy się następujące komórki organizacyjne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kierownik Filii
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Referat Ewidencji i Świadczeń
Klub Pracy
Samodzielne stanowisko ds. informatyki i statystyki
Samodzielne stanowisko ds. organizacyjno - administracyjnych
- KT
- TCAZ
- TREŚ
- TKP
- TIS
- TOA
3. W Filii w Radzyminie tworzy się następujące komórki organizacyjne :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kierownik Filii
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Referat Ewidencji i Świadczeń
Klub Pracy
Samodzielne stanowisko ds. informatyki i statystyki
Samodzielne stanowisko ds. organizacyjno - administracyjnych
§ 11
1. Dyrektorowi PUP podlega :
-
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Organizacyjno - Administracyjny
Filie w Tłuszczu i Radzyminie
2. Zastępcy Dyrektora PUP podlega :
- Dział Ewidencji i Świadczeń
- Dział Rynku Pracy
- KR
- RCAZ
- RREŚ
- RKP
- RIS
- ROA
3. Kierownicy filii kierują pracą filii i realizują zadania określone w § 12 pkt 3.
4. Główny Księgowy kieruje Działem Finansowo-Księgowym, zakres jego działania
jest określony w § 14 pkt B.
5. Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych PUP oraz Filii określa rozdział
IV niniejszego Regulaminu.
6. Szczegółową strukturę organizacyjną PUP określa schemat będący załącznikiem
nr 1a, 1b i 1 c do Regulaminu.
§ 12
I. Do kompetencji Dyrektora PUP należy w szczególności:
a) promocja usług urzędu,
b) organizowanie działań urzędu i nadzór nad realizacją zadań określonych w ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.),
c) planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy,
d) planowanie i dysponowanie środkami budżetu Urzędu,
e) zatrudnianie i ocenianie pracowników PUP - realizacja polityki kadrowej PUP,
f) współpraca z administracją rządową i samorządową, Powiatową Radą Zatrudnienia,
placówkami oświatowymi, instytucjami szkolącymi, ośrodkami pomocy społecznej oraz
organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania na rzecz rynku pracy,
g) wydawanie zarządzeń wewnętrznych, poleceń służbowych i decyzji administracyjnych
z upoważnienia Starosty,
h) wnioskowanie o zmianę przepisów z zakresu działania Urzędu
i) inicjowanie programów specjalnych,
j) planowanie i wytyczanie kierunków działania podległych komórek organizacyjnych,
k) ocena działalności Powiatowego Urzędu Pracy,
l) sprawowanie nadzoru nad merytoryczną realizacją zadań podległych komórek
organizacyjnych oraz koordynowanie ich działania,
ł) wnioskowanie do Starosty o tworzenie, przekształcanie i znoszenie filii PUP.
m) zawieranie umów wynikających z zakresu działania PUP w ramach udzielonych
pełnomocnictw,
n) planowanie, prowadzenie i nadzór nad realizacją polityki informacyjnej w zakresie zadań
statutowych urzędu.
II. Do kompetencji Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:
a) zastępstwo Dyrektora PUP podczas jego nieobecności,
b) planowanie, wytyczanie kierunków działania, oraz merytoryczny nadzór pracy komórek
organizacyjnych wymienionych w § 11 ust.2 regulaminu,
c) merytoryczny nadzór na działalnością Klubów Pracy,
d) inicjowanie,
przygotowywanie
oraz
nadzór
nad
realizacją
programów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
e) działania związane z efektywnym wykorzystaniem przyznanych środków finansowych,
przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
f) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami
pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji bezrobotnych.
Nadzór nad realizacją programów aktywizacji zawodowej, programów specjalnych
i pilotażowych finansowanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i innych
funduszy celowych.
g) współpraca z placówkami oświatowymi i instytucjami szkolącymi w celu dostosowania
programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.
h) planowanie działań w obszarze przekwalifikowania i doskonalenia zawodowego
bezrobotnych do potrzeb rynku pracy.
i) nadzór i koordynacja wdrożenia i realizacji standardów usług rynku pracy.
j) planowanie współpracy z pracodawcami, organizacjami pozarządowymi, organizacja
targów i giełd pracy w celu maksymalnego pozyskiwania ofert pracy.
k) kreowanie aktywnej polityki rynku pracy na terenie powiatu wołomińskiego,
l) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz w zakresie powierzonych kompetencji
oraz uprawnień udzielonych przez Dyrektora PUP,
ł) podpisywanie pism wychodzących w ramach kompetencji,
m) dbałość o wizerunek urzędu jako instytucji wsparcia, pomocy i kompetencji.
III. Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień kierowników filii należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
koordynowanie i nadzorowanie pracy Filii jak również bieżąca współpraca z PUP,
podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających
z zakresu działania Filii ,
szczegółowe zaznajamianie pracowników z zadaniami filii, zakresem współpracy
z innymi komórkami organizacyjnymi Filii oraz ustaleniami kierownictwa
i przekazywanie do wiadomości i wykonywania otrzymanych poleceń, dyspozycji
i aktów normatywnych,
dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników, a w szczególności umożliwienie
pracownikom Filii uczestniczenia w szkoleniach organizowanych dla służb zatrudnienia,
udzielanie pomocy pracownikom w opracowaniu procedur i wytycznych w realizacji
zadań stałych,
dokonywanie
określonych
ocen
przydatności
zawodowej
pracowników,
w szczególności nowoprzyjętych,
opiniowanie doboru obsady osobowej Filii, wnioskowanie wysokości wynagrodzenia,
przeszeregowań, nagród i kar dla podległych pracowników,
ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych
pracowników,
powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonania
czynności i zadań dodatkowych nie objętych zakresem czynności,
wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności w pracy
pracownika z innych przyczyn,
podpisywanie korespondencji wewnętrznej i pism wychodzących,
rozpatrywanie i przygotowywanie projektów odpowiedzi w sprawach skarg
i wniosków,
prawidłowe gospodarowanie środkami trwałymi, materiałami, przedmiotami nietrwałymi
będącymi na wyposażeniu filii,
zgłaszanie potrzeb technicznych ,
nadzór nad funkcjonowaniem i wykorzystywaniem sprzętu komputerowego w filii,
nadzór nad prawidłowym tworzeniem i wykorzystywaniem baz danych w filii,
koordynowanie prac oraz nadzór nad prawidłowością sporządzanych informacji, analiz,
sprawozdań statystycznych,
sprawowanie merytorycznego nadzoru nad prawidłową realizacją ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
inicjowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu,
20. w związku z przydzielonymi zadaniami, w uzasadnionych przypadkach, kierownik filii
ma prawo żądać od Dyrektora PUP materiałów, informacji i opinii niezbędnych do
wykonywania tych zadań,
21. kreowanie współpracy z partnerami rynku pracy oraz współpraca z właściwymi
samorządami terytorialnymi oraz organizacjami i instytucjami zajmującymi
się problematyką bezrobocia,
22. dbałość o wizerunek urzędu jako instytucji wsparcia, pomocy i kompetencji,
23. reprezentowanie urzędu na zewnątrz w zakresie powierzonych kompetencji
oraz uzyskanych upoważnień od Dyrektora Urzędu.
§ 13
Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych dla kierowników komórek
organizacyjnych należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Nadzór nad właściwym stosowaniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, przepisów wykonawczych i innych koniecznych
do właściwego realizowania zadań urzędu pracy
Współpraca z organami samorządu powiatu, gmin, administracji rządowej, organizacjami
pozarządowymi i instytucjami w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej.
Współpraca z partnerami rynku pracy w celu tworzenia nowych miejsc pracy
i zwiększania zatrudnienia.
Zwiększanie dostępności do oferowanych przez Urząd Pracy usług oraz
ich
popularyzacja.
Współdziałanie w organizowaniu i obsłudze giełd i targów pracy oraz innych usług
organizowanych przez PUP.
Realizacja zadań wynikających z zarządzeń wewnętrznych i dyspozycji Dyrektora PUP
i informowanie o nich podległych pracowników.
Przygotowywanie sprawozdań, analiz i innych materiałów informacyjnych z obszaru
działania danej komórki organizacyjnej PUP.
Przygotowywanie projektów dokumentacji (wzorów wniosków, umów oraz
wewnętrznych aktów prawnych stosowanych w urzędzie) związanej z funkcjonowaniem
Urzędu w zakresie działania swojej komórki organizacyjnej PUP.
Współdziałanie z Głównym Księgowym w zakresie opracowywania projektów, planów
finansowych i planowania wydatków Funduszu Pracy i innych funduszy celowych
i sprawozdawczości.
Sprawdzanie pod względem merytorycznym i klasyfikowanie jako wydatki strukturalne
treści dowodów księgowych właściwych dla kompetencji danego wydziału.
Koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników.
Przeprowadzanie kontroli funkcjonalnej podległej komórki organizacyjnej.
Udzielanie pomocy pracownikom podległej komórki organizacyjnej w opracowywaniu
procedur i wytycznych do realizacji zadań stałych.
Usprawnianie organizacji, metod i form pracy podległej komórki organizacyjnej oraz
podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy Urzędu.
Dbanie o wysoki poziom obsługi klienta urzędu.
Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie
informacji niejawnych.
Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi PUP poprzez wymianę
materiałów, informacji i opinii do wykonywania zadań.
18. Podpisywanie korespondencji na zasadach określonych w odrębnych wewnętrznych
aktach prawnych PUP i parafowanie pism wychodzących.
19. Opiniowanie doboru obsady kadrowej podległej komórki organizacyjnej, wnioskowanie
wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród, premii i kar dotyczących podległych
pracowników.
20. Ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych
pracowników.
21. Współpraca w zakresie rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
22. Wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności w pracy
pracownika.
23. Powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania
czynności i zadań dodatkowych nie objętych zakresem czynności.
24. Organizowanie pracy podległego zespołu pracowniczego zgodnie z wymogami BHP
i PPOŻ.
25. Dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników a w szczególności umożliwienie
pracownikom uczestniczenia w szkoleniach organizowanych dla publicznych służb
zatrudnienia.
26. Przeprowadzanie ocen okresowych podległych pracowników.
27. Dbanie o efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem i środkami finansowymi.
§ 14
A. Do zadań Głównego Księgowego PUP, zgodnie z ustawą o Finansach publicznych,
należy:
1.
2.
3.
4.
Prowadzenie rachunkowości jednostki,
Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym,
Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
operacji gospodarczych i finansowych.
B. Do zadań Głównego Księgowego PUP jako kierownika Działu Finansowo - Księgowego,
należy kierowanie Działem Finansowo-Księgowym, w tym:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki,
Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
Powiatowego Urzędu Pracy,
Sporządzanie sprawozdań finansowych i innych z zakresu działania PUP,
Zorganizowanie gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej w sposób
zabezpieczający ją przed dostępem osób nieuprawnionych, zaginięciem lub
zniszczeniem,
Nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez
poszczególne komórki organizacyjne PUP,
Opracowywanie projektów planów finansowych PUP i ich zmian, na podstawie
informacji o planowanej wysokości dochodów i wydatków, przekazywanych przez
kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych PUP,
Dokonywanie bieżącej analizy wykonania planów finansowych i bieżące informowanie
Dyrektora PUP o stopniu realizacji dochodów i wydatków oraz prawidłowości
wydatkowania środków otrzymanych na wydatki z budżetu państwa, Funduszu Pracy,
budżetu samorządu i innych funduszy celowych,
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi
zasad dokonywania wydatków publicznych (w sposób terminowy, celowy i oszczędny,
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów),
Czuwanie nad prawidłowością umów zawieranych przez PUP pod względem
finansowym,
Zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych,
Wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów
dotyczących operacji gospodarczych i finansowych PUP,
Sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz innych związanych z realizacją zadań PUP,
Kierowanie pracą działu Finansowo - Księgowego, w tym dokonywanie podziału
obowiązków pomiędzy poszczególnych pracowników oraz nadzorowanie ich
wykonywania,
C. Podległość służbowa - tryb pracy Głównego Księgowego
1.
2.
W zakresie realizacji zadań merytorycznych Główny Księgowy podlega bezpośrednio
Dyrektorowi PUP.
Zakres uprawnień i odpowiedzialności oraz tryb pracy Głównego Księgowego określają
przepisy ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104
z późn. zm.).
ROZDZIAŁ IV
Zakres zadań komórek organizacyjnych PUP
§ 15
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWDOWEJ
Realizuje usługi rynku pracy w zakresie organizowania szkoleń bezrobotnych i
poszukujących pracy, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz pomocy w
aktywnym poszukiwaniu pracy skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
Do podstawowego zakresu działania Centrum Aktywizacji Zawodowej - symbol „CAZ”
należy:
1.
2.
3.
Opracowywanie i realizacja programów specjalnych.
Aktywny udział w opracowywaniu i realizacji programów pilotażowych.
Współpraca w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych
oraz innych funduszy celowych.
4. Promocja usług i instrumentów realizowanych przez CAZ.
5. Analiza informacji niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy, pozwalających
na opracowanie planów działania w zakresie pośrednictwa, tworzenie baz danych.
6. Wykonywanie zadań z zakresu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych.
7. Kierowanie do pracy osób bezrobotnych, poszukujących pracy, w tym osób
niepełnosprawnych.
8. Podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z pracodawcami.
9. Pozyskiwanie i przyjmowanie ofert pracy od pracodawców.
10. Upowszechnianie i realizacja ofert pracy.
11. Udzielenie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia
poprzez dobór właściwej usługi.
12. Przedstawianie bezrobotnemu lub poszukującemu pracy propozycji odpowiedniego
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd
pracy.
13. Przedstawianie bezrobotnemu lub poszukującemu pracy możliwości pomocy wobec
braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
14. Podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z bezrobotnym lub poszukującym pracy.
15. Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów działania dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy.
16. Organizacja targów i giełd pracy.
17. Opiniowanie wniosków o sfinansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy
zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania
zawodowego dorosłych, lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego poza
miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem przez Powiatowy Urząd
Pracy.
18. Opiniowanie wniosków o sfinansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy
osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie
zawodowe poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania
przez Powiatowy Urząd Pracy.
19. Informowanie bezrobotnych lub poszukujących pracy o możliwościach zatrudnienia,
warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy w kraju oraz państwach
UE/ EOG.
20. Informowanie pracodawców z kraju o możliwościach zatrudnienia bezrobotnych
lub poszukujących pracy z państw UE/EOG.
21. Prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy dla pracodawcy z kraju,
zainteresowanego rekrutacją kandydatów z państw UE/EOG.
22. Prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy dla pracodawcy z państwa
UE/EOG, zainteresowanego rekrutacją kandydatów z kraju.
23. Udzielanie porad indywidualnych bezrobotnemu lub poszukującemu pracy ułatwiających
wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia.
24. Udzielanie informacji zawodowych bezrobotnemu lub poszukującemu pracy
o możliwościach korzystania z zasobów informacji zawodowej, dostępnych w Urzędzie.
25. Udzielanie porad i informacji zawodowych grupie bezrobotnych lub poszukujących
pracy.
26. Udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy.
27. Udzielanie pomocy pracodawcom we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy
i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.
28. Kierowanie w uzasadnionych przypadkach osób bezrobotnych, osób pobierających rentę
szkoleniową na badania lekarskie mające na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego
do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym
dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub określenie
szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu.
29. Badanie zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb
szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia.
30. Sporządzanie listy zawodów i specjalności na które istnieje zapotrzebowanie na rynku
pracy.
31. Sporządzanie wykazu potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
32. Sporządzanie i upowszechnianie planu szkoleń .
33. Aktywna współpraca z Referatem Instrumentów Rynku Pracy w zakresie organizacji
szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy.
34. Kwalifikowanie i kierowanie na szkolenia grupowe zgodnie z planem szkoleń.
35. Kwalifikowanie i kierowanie na szkolenia osób uprawnionych do rent szkoleniowych
oraz osób niepełnosprawnych.
36. Kierowanie osób bezrobotnych i innych uprawnionych na szkolenia indywidualne.
37. Opiniowanie wniosków bezrobotnych i innych uprawnionych osób, o sfinansowanie
studiów podyplomowych.
38. Kierowanie bezrobotnych i innych uprawnionych osób, na ich wniosek na egzaminy
umożliwiające uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień
zawodowych lub tytułów zawodowych, oraz pomoc tym osobom w postępowaniu
mającym na celu uzyskanie przez nie licencji niezbędnych do wykonania danego
zawodu.
39. Prowadzenie szkoleń z umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
40. Prowadzenie zajęć aktywizacyjnych.
41. Tworzenie dostępu do informacji i elektronicznych baz danych.
42. Współpraca z działem Organizacyjno - Administracyjnym w zakresie popularyzacji
informacji o usługach i instrumentach rynku pracy na stronie internetowej PUP.
43. Prowadzenie spraw z zakresu zlecania przeprowadzania szkoleń dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy instytucjom szkoleniowym.
44. Monitorowanie przebiegu szkoleń, m.in. poprzez wizytację zajęć edukacyjnych w trakcie
trwania szkolenia i sporządzenie notatek.
45. Realizacja zadań z zakresu finansowania kosztów egzaminów umożliwiających
uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub
tytułów zawodowych,
46. Zawieranie umów dotyczących odbywania studiów podyplomowych przez bezrobotnych
i inne uprawnione osoby.
47. Udzielanie pożyczki szkoleniowej osobie bezrobotnej i innym uprawnionym osobom.
48. Prowadzenie analiz efektywności i skuteczności szkoleń.
49. Przygotowywanie dokumentacji do finansowego rozliczenia kosztów szkolenia osób
bezrobotnych.
50. Prowadzenie spraw związanych z finansowaniem kosztów przejazdu do miejsca
odbywania szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych w związku ze
skierowaniem przez PUP.
51. Prowadzenie spraw związanych z finansowaniem kosztów zakwaterowania osobie, która
podjęła szkolenie lub przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego
zamieszkania w przypadku skierowania przez PUP.
52. Realizacja zadań z zakresu art. 69 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.
§ 16
REFERAT INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY
Realizuje działania związane z efektywnym wykorzystaniem przyznanych środków
finansowych z Funduszu Pracy i innych funduszy celowych przeznaczonych na aktywne
formy przeciwdziałania bezrobociu. Zadania Referatu realizowane są zgodnie ze standardami
usług rynku pracy:
1. Przygotowanie dokumentacji związanej z organizacją prac interwencyjnych, staży, oraz
robót publicznych dla bezrobotnych.
2. Zawieranie umów z pracodawcami w zakresie organizacji staży, przygotowania
zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych, robót publicznych.
3. Prowadzenie ewidencji pracodawców, z którymi zawarte zostały umowy i nadzorowanie
ich prawidłowej realizacji.
4. Prowadzenie dokumentacji finansowego rozliczenia pracodawców organizujących formy
subsydiowanego zatrudnienia.
5. Prowadzenie spraw z zakresu refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia
stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz przyznawania jednorazowo
osobom bezrobotnym środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz
środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.
6. Prowadzenie spraw z zakresu organizowania prac społecznie użytecznych.
7. Monitoring wykonania realizowanych programów aktywizacyjnych.
8. Ocena efektywności podejmowanych działań w celu tworzenia miejsc pracy ze środków
Funduszu Pracy i innych funduszy celowych.
9. Popularyzacja informacji na temat pozyskiwania środków na promocję zatrudnienia
i aktywizację zawodową z funduszy celowych oraz współpraca z Działem
Organizacyjno-Administracyjnym w tym zakresie.
10. Realizacja zadań związanych z aktywizacją osób niepełnosprawnych.
11. Zbieranie danych o uczestnikach biorących udział w projektach POKL - poprzez
formularze PEFS.
12. Badanie oceniające realizację projektów poprzez badania ewaluacyjne.
13. Realizacja programów przeciwdziałania bezrobociu finansowanych z Funduszu Pracy,
i innych funduszy celowych w zakresie zadań Referatu.
14. Realizacja zadań zleconych przez Starostę w zakresie aktywizacji zawodowej
repatriantów.
15. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
16. Prowadzenie spraw z zakresu refundacji kosztów wyposażenia nowotworzonych
Akademickich Biur Karier.
17. Aktywny udział w opracowywaniu i realizacji programów specjalnych i pilotażowych.
18. Współpraca z Działem Organizacyjno - Administracyjnym w zakresie popularyzacji
informacji o usługach i instrumentach rynku pracy na stronie internetowej PUP.
§ 17
DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ
Do zakresu podstawowych zadań Działu Ewidencji i Świadczeń w szczególności należy:
1. Obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku.
2. Obsługa bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
3. Przygotowywanie decyzji administracyjnych.
4. Przygotowywanie dokumentów do rozpatrywania odwołań od decyzji administracyjnych.
5. Obsługa systemu PULS, aktualizacja bazy danych.
6. Obsługa systemu Płatnik.
7. Przygotowywanie dokumentów do przekazania do archiwum.
8. Gromadzenie informacji dotyczących zadań i usług urzędu.
9. Przygotowywanie korespondencji w zakresie pracy działu.
10. Udostępnianie klientom PUP informacji w formie broszur, ulotek, biuletynów itp.
11. Udzielanie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań PUP,
podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy.
12. Dbałość o wizerunek Urzędu jako instytucji wsparcia, pomocy i kompetencji.
13. Realizowanie innych działań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.
14. Współpraca z działem Organizacyjno - Administracyjnym w zakresie popularyzacji
informacji o usługach i instrumentach rynku pracy na stronie internetowej PUP.
15. Wypełnianie i korekta dokumentów ubezpieczeniowych, przekazywanie
informacji
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poprzez system informatyczny PŁATNIK.
§ 18
REFERAT EWIDENCJI
Do zakresu podstawowych zadań Referatu Ewidencji w szczególności należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy.
Przygotowywanie decyzji administracyjnych.
Przygotowywanie dokumentów
do rozpatrywania odwołań od decyzji
administracyjnych.
Wprowadzanie danych osób rejestrujących się do systemu PULS.
Gromadzenie informacji dotyczących zadań i usług urzędu.
Udostępnianie klientom PUP informacji w formie broszur, ulotek, biuletynów itp.
Udzielanie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań PUP,
podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy.
Współpraca z działem Organizacyjno - Administracyjnym w zakresie popularyzacji
informacji o usługach i instrumentach rynku pracy na stronie internetowej PUP.
§ 19
DZIAŁ FINANSOWO KSIĘGOWY
Do zakresu podstawowych zadań Działu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:
1. Planowanie środków Funduszu Pracy.
2. Prowadzenie rachunkowości Funduszu Pracy.
3. Dokonanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych Funduszu
Pracy.
4. Kontrola i zatwierdzanie dokumentów dotyczących operacji finansowych Funduszu
Pracy.
5. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych z Funduszu Pracy.
6. Sporządzanie sprawozdań z Funduszu Pracy.
7. Obsługa księgowa i finansowa programów współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej.
8. Rozliczanie i sporządzanie deklaracji dla ZUS i Urzędu Skarbowego.
9. Współpraca z działem Organizacyjno - Administracyjnym w zakresie popularyzacji
informacji o usługach i instrumentach rynku pracy na stronie internetowej PUP.
10. Ewidencja operacji finansowych w dokumentach przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych poprzez system informatyczny PŁATNIK.
§ 20
REFERAT ROZLICZEŃ BUDŻETOWYCH
Do zakresu podstawowych zadań Referatu Rozliczeń Budżetowych należy :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Planowanie środków budżetowych.
Prowadzenie rachunkowości budżetowej.
Kontrola operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
Sporządzanie sprawozdań z budżetu.
Rozliczanie z ZUS i Urzędem Skarbowym.
Obsługa ZFŚS.
§ 21
DZIAŁ ORGANIZACYJNO ADMINISTRACYJNY
Do zakresu podstawowych zadań Działu Organizacyjno - Administracyjnego w szczególności
należy:
1. Opracowanie projektów regulaminów wewnętrznych Urzędu.
2. Projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w Urzędzie.
3. Opracowanie projektów rocznych planów pracy.
4. Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia.
5. Obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora Urzędu.
6. Obsługa kancelaryjna Urzędu.
7. Gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora Urzędu.
8. Planowanie, realizacja kontroli wewnętrznych i przedkładanie wniosków pokontrolnych.
9. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu.
10. Kontrola dyscypliny pracy.
11. Prowadzenie spraw związanych z BHP i P. Poż.
12. Prowadzenie spraw związanych z przeglądem kadrowym i ocenami kwalifikacyjnymi.
13. Organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów.
14. Prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniami i awansowaniem pracowników.
15. Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych..
16. Opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji
dotyczącej pracowników Urzędu.
17. Planowanie oraz organizowanie kursów i szkoleń dla pracowników Urzędu.
18. Administrowanie siecią komputerową i bazą danych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
19. Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego.
20. Nadzór nad rozwojem i bieżąca eksploatacja oprogramowania wykorzystywanego przez
Urząd .
21. Tworzenie bazy danych statystycznych.
22. Analiza danych statystycznych, przygotowywanie raportów oraz sporządzanie
sprawozdawczości statystycznej.
23. Archiwizacja dokumentów dotyczących bezrobotnych.
24. Archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem Urzędu.
25. Administrowanie majątkiem Urzędu.
26. Zabezpieczenie pracowników Urzędu w środki techniczno-biurowe.
27. Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby.
28. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z eksploatacją samochodu służbowego.
29. Zabezpieczenie obsługi prawnej Urzędu.
30. Zaznajamianie pracowników PUP z oceną ryzyka zawodowego na zajmowanych przez
nich stanowiskach pracy.
31. Realizacja Ustawy o dostępie do informacji publicznej ( Ustawa z dnia 06 września 2001r.
Dz. U .Nr 112 poz. 1198).
32. Nadzór i bieżące uaktualnianie informacji umieszczanych na stronie www PUP
w Wołominie.
§ 22
CENTRA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W FILIACH
Do zakresu podstawowych zadań w Centrum Aktywizacji Zawodowej Filii w Tłuszczu
i w Radzyminie w szczególności należy:
1. Udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.
2. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego
zatrudnienia.
3. Organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, miejsc odbywania stażu
oraz miejsc przygotowania zawodowego w miejscu pracy.
4. Przygotowywanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i dokonanie analizy
efektywności subwencjonowanych miejsc pracy.
5. Udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek.
6. Przygotowywanie, finansowe rozliczanie oraz ocena realizowanych programów
specjalnych.
7. Tworzenie i bieżące uaktualnianie banku danych o pracodawcach.
8. Prowadzenie doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych
oraz poszukujących pracy.
9. Tworzenie banku danych dotyczących informacji zawodowej.
10. Planowanie, organizowanie oraz ocena efektywności przeprowadzonych szkoleń
i przekwalifikowań.
11. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu obowiązków działu.
12. Popularyzacja usług w zakresie poradnictwa zawodowego wśród klientów Urzędu.
13. Promocja usług oferowanych przez Urząd Pracy na lokalnym rynku pracy.
14. Współpraca z wszystkimi partnerami rynku pracy działającymi na terenie powiatu
Wołomińskiego .
15. Realizacja i finansowe rozliczenie programów współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej.
16. Realizacja zadań z zakresu działania klubu pracy.
17. Dbałość o wizerunek Urzędu jako instytucji wsparcia, pomocy i kompetencji.
18. Współpraca z działem Organizacyjno - Administracyjnym w zakresie popularyzacji
informacji o usługach i instrumentach rynku pracy na stronie internetowej PUP.
§ 23
REFERATY EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ W FILIACH
Do zakresu zadań podstawowych Referatu Ewidencji i Świadczeń Filii PUP w Tłuszczu
i w Radzyminie szczególności należy:
Promocja usług oferowanych przez PUP.
Rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy,
Obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku.
Obsługa bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
Przygotowywanie decyzji administracyjnych.
Przygotowywanie dokumentacji odwołań od decyzji i przedkładanie propozycji
Dyrektorowi PUP.
7. Obsługa systemu PULS i bieżąca aktualizacja bazy danych.
8. Gromadzenie informacji dotyczących zadań i usług urzędu.
9. Udostępnianie klientom Filii informacji w formie broszur, ulotek, biuletynów itp.
10. Udzielanie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań PUP,
podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy.
11. Dbałość o wizerunek Urzędu jako instytucji wsparcia, pomocy i kompetencji.
12. Wypełnianie i korekta dokumentów ubezpieczeniowych, przekazywanie
informacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poprzez system informatyczny PŁATNIK.
§ 24
SAMODZIELNE STANOWISKA DS. INFORMATYKI I STATYSTYKI W FILIACH
Do zakresu podstawowych zadań na samodzielnym stanowiska ds. informatyki i statystyki
w Filii PUP w Tłuszczu i w Radzyminie należy:
1. Administrowanie siecią komputerową i bazą danych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
2. Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystywania sprzętu komputerowego.
3. Nadzór nad rozwojem i bieżąca eksploatacja oprogramowania wykorzystywanego
przez urząd.
4. Tworzenie bazy danych statystycznych.
5. Analiza danych statystycznych, przygotowywanie raportów oraz sporządzanie
sprawozdawczości statystycznej.
§ 25
SAMODZIELNE STANOWISKA DS. ADMINISTRACYJNYCH W FILIACH
Do zakresu podstawowych zadań na samodzielnym stanowisku ds. administracyjnych w filii
PUP w Tłuszczu i Radzyminie należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Obsługa kancelaryjna Filii.
Gromadzenie i przechowywanie korespondencji Kierownika Filii.
Kontrola dyscypliny pracy.
Archiwizacja dokumentów dotyczących bezrobotnych.
Archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem Filii.
Zabezpieczenie pracowników Filii w środki techniczno - biurowe.
ROZDZIAŁ V
Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych i decyzji administracyjnych
§ 26
1.
Z zakresu działania wszystkich komórek organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy
Dyrektor PUP podpisuje:
a) pisma kierowane do organów administracji rządowej i urzędów centralnych,
b) pisma kierowane do senatorów i posłów,
c) pisma kierowane do Wojewody, Marszałka, Starosty, prezydentów i burmistrzów
miast i gmin oraz wójtów gmin, a także przewodniczących rad gmin,
d) pisma do innych urzędów pracy,
e) pisma do rad zatrudnienia,
f) korespondencję do związków zawodowych,
g) korespondencję do zarządów funduszy celowych, organizacji pozarządowych oraz
innych podmiotów działających w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania
bezrobociu,
h) pisma, dokumenty i polecenia związane z pełnieniem funkcji Dyrektora PUP oraz
zwierzchnika służbowego pracowników PUP,
i) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności PUP,
j) wystąpienia i protokoły pokontrolne,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zastępca Dyrektora PUP podpisuje pisma związane z zakresem działania bezpośrednio
podległych komórek organizacyjnych.
W czasie nieobecności Dyrektora PUP, pisma i inne dokumenty wyszczególnione
w ust. 1 podpisuje Zastępca Dyrektora PUP.
Dokumenty przed przedłożeniem ich do podpisu Dyrektorowi PUP lub Zastępcy
Dyrektora PUP, powinny być zaaprobowane przez kierownika komórki organizacyjnej
PUP lub osobę merytorycznie odpowiedzialną za nadzór nad sprawami dotyczącymi
treści pisma. Przedkładane Dyrektorowi PUP projekty pism w sprawach dotyczących
dochodów i wydatków budżetowych, powinny być ponadto uzgodnione i zaparafowane
przez Głównego Księgowego.
Kierownicy komórek organizacyjnych PUP podpisują:
a) wszystkie pisma związane z zakresem działania komórki organizacyjnej,
a nie zastrzeżonych do jego osobistego podpisu,
b) dokumenty dotyczące organizacji wewnętrznej komórki organizacyjnej i zakresu
zadań dla poszczególnych stanowisk,
Pracownicy przygotowujący projekty pism, decyzji administracyjnych i innych
opracowań, parafują je swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu z lewej strony.
Projekty zarządzeń Dyrektora PUP, umów, w których stroną jest Powiatowy Urząd
Pracy oraz inne pisma i decyzje, których sporządzenie z uwagi na wagę i zawiłość
sprawy wymaga konsultacji prawnej, winny być zaparafowane przez Radcę Prawnego.
Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne
dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do
otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych PUP, podpisują:
- Dyrektor PUP lub Zastępca Dyrektora PUP jako dysponenci,
- Główny Księgowy PUP.
Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych
ustalone są odrębną instrukcją.
10. Decyzje administracyjne podpisuje Dyrektor PUP lub osoba pisemnie upoważniona
przez Starostę, zgodnie z zakresem upoważnienia.
9.
ROZDZIAŁ VI
Zasady organizacji przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg wniosków
§ 27
1. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do PUP oraz wnoszone ustnie do protokółu,
podlegają zarejestrowaniu w Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez Dział
Organizacyjno –Administracyjny.
2. Dyrektor PUP i Zastępca przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków
w godzinach przyjęcia interesantów
3. W przypadku, gdy sprawa dotyczy rzeczowego zakresu działania kilku komórek
organizacyjnych PUP, Dyrektor ustala komórkę koordynującą odpowiedzialną za
załatwienie sprawy i udzielenie odpowiedzi w terminie wynikającym z kodeksu
postępowania administracyjnego. Za merytoryczną stronę odpowiedzi odpowiadają
działy współpracujące, każdy w swoim zakresie działania.
4. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisują Dyrektor PUP lub Zastępca Dyrektora PUP.
ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§ 28
Porządek wewnętrzny i rozkład czasu pracy oraz związane z procesem pracy obowiązki
pracodawcy i wszystkich pracowników PUP określa Regulamin pracy PUP.
§ 29
1.
2.
Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi rozstrzyga Dyrektor PUP.
Do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego sprawę prowadzi komórka
organizacyjna, która jako pierwszy podjęła czynności urzędowe w sprawie.
§ 30
Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywane są w formie pisemnej w trybie przewidzianym do
jego przyjęcia.
§ 31
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2010r.
Sporządził: Bolesław Studziński
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards