Prezentacja „dobrego przykładu” - Kompleksowy program rozwoju

advertisement
Prezentacja „dobrego przykładu”
- Kompleksowy program rozwoju kadr dla przedsiębiorstwa
Qubus Academy - Jakość jako Strategia
Zarządzania
SPO RZL – 2.3a-2-14-173/511
Agnieszka Jaworska
Koordynator Projektu
1
Plan prezentacji:
• Charakterystyka projektu Qubus Academy - Jakość jako Strategia
Zarządzania
• Tematyka szkoleń
• Analiza finansowa realizacji projektu
• Mocne punkty współpracy Qubus Hotel – Demos Polska
• Wnioski z realizacji projektu
• Plany na przyszłość
2
Słów kilka o projektodawcy – Demos Polska:
3
Demos Polska Sp. z o.o. –
nasze kompetencje
• szkolenia specjalistyczne i zawodowe, otwarte (katalog) i
zamknięte- precyzyjnie dostosowane do oczekiwań naszych klientów,
oparte na analizie potrzeb i możliwościach szkoleniowych organizacji
• doradztwo w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji
• doradztwo w zakresie projektów szkoleniowych, finansowanych
ze środków unijnych
• projekty badawcze w obszarze rynku pracy i kształcenia
ustawicznego, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i
upowszechniania standardów kwalifikacji zawodowych
4
Ważniejsze zrealizowane zamknięte
projekty szkoleniowe
• QUBUS ACADEMY – Jakość jako Strategia Zarządzania
• Akademia Umiejętności Connex
• Wzrost konkurencyjności Real - poprzez podniesienie
kwalifikacji pracowników działu produktów świeżych
• Rendez-Vous z HR – cykl warsztatów dla menedżerów praktyków
• Wdrożenie programu lojalnościowego Rodziynka w sieci Carrefour
• Rebranding sklepów Champion/ Carrefour Express
5
Ważniejsze zrealizowane projekty
badawczo - doradcze
• PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SIECI – Internet szansą na
wzrost konkurencyjności
• Efekty wdrożenia nowych rozwiązań dotyczących pomocy w
aktywnym poszukiwaniu pracy
• Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów
kwalifikacji zawodowych
• Opracowanie strategii rozwoju zasobów ludzkich w
sieciach hotelarskich, firmach produkcyjnych
• Wdrożenie systemu rocznych ocen pracowniczych w sieci
ORBIS SA
6
Projekt Qubus Academy:
Celem QUBUS ACADEMY – JAKOŚĆ JAKO STRATEGIA
ZARZĄDZANIA, jako projektu szkoleniowego było wyposażenie
kadry menedżerskiej wszystkich szczebli zarządzania w takie
umiejętności i kompetencje, które umożliwią menedżerom
efektywniejsze i skuteczniejsze zarządzanie podległymi zespołami
pracowniczymi, a w konsekwencji osiąganie założonych
parametrów jakościowych i finansowych.
7
•
•
•
•
•
Zasięg szkoleń:
12 hoteli Qubus w całej
Polsce
Liczba pracowników
objętych szkoleniami:
161 osób
Liczba zrealizowanych
osobodni
szkoleniowych: 902
Liczba zrealizowanych
dni szkoleniowych : 70
35 szkoleń
dwudniowych
zrealizowanych w
okresie 27 VI 2006 20 VI 2007.
8
Grupy zawodowe objęte projektem:
• Liderzy projektów – 15 osób
• Kadra menadżerska – 14 osób
• Zastępcy dyrektorów hoteli – 15 osób
• Kierownicy recepcji – 12 osób
• Kierownicy restauracji i gastronomii – 15 osób
• Kierownicy służby pięter – 12 osób
• Szefowie kuchni – 12 osób
• Specjaliści – 15 osób
9
Tematyka szkoleń:
• Zarządzanie projektem - standardy uruchamiania hotelu jako narzędzia
tworzenia i zarządzania nowym zespołem pracowniczym zarządzanie przez
cele w odniesieniu do realizacji strategii jakości usług i zarządzania
personelem
• Kierowanie zespołem i organizacja pracy zespołu w realizacji celów
biznesowych
• Kompetencje jako jeden z najważniejszych instrumentów w procesie
zarządzania personelem i realizacji strategii jakości
• Controlling w procesie zarządzania jako narzędzie skutecznego menedżera
• Efektywna komunikacja a skuteczne negocjacje handlowe: strategia i
taktyka negocjacji
• Motywowanie i ocenianie pracowników jako narzędzie efektywnego
zarządzania personelem
10
Tematyka szkoleń:
• Wyznaczanie i wdrażanie celów wspierających podwyższanie
standardów jakościowych
• Zarządzanie poprzez cele jako narzędzie w procesie usprawnień i
realizacji zmiany
• Budowa i doskonalenie standardów obsługi klienta
• Telemarketing usług hotelowych
• Coaching - szkolenie pracowników (trenowanie i badanie postępów) i
udzielanie informacji zwrotnej
• Aktywne techniki sprzedaży w restauracji. Wywieranie wpływu uświadomienie korzyści, sugerowanie.
• Doskonalenie umiejętności bycia skutecznym liderem - zarządzanie
nakierowane na przywództwo - kształtowanie wzorców i standardów
• Zarządzanie i organizacja pracy własnej i zespołu kucharzy z
uwzględnieniem obowiązujący norm i praktyk higienicznych
11
Finanse projektu Qubus Academy – stopień realizacji:
Wartość projektu : 663 750,10 PLN
Wkład prywatny Qubus Hotel : 165 770,00 PLN
Stopień wykorzystania budżetu : 96 %
12
Współpraca Qubus Hotel - Demos Polska
Droga do sukcesu
Realizacja
Wdrożenie
projektu
Przygotowanie
projektu
Qubus
Academy
Analiza
potrzeb
szkoleniowych
Zakończenie
Dalszy
rozwój
strategii HR
Qubus Academy - Zespół Qubus Hotel:
• Edyta Goryszewska – Szumska – dyrektor
personalny
• Joanna Baranowska – menedżer zasobów
ludzkich
• Aneta Okarma – trener wewnętrzny
13
Obowiązki Qubus Hotel:
• Konieczność realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie
• Zapewnienie udziału pracowników w szkoleniach (110 osób – kadra
podstawowa, 51 osób – rezerwowa)
• Przekazanie danych osobowych do formularza PEFS
• Udostępnienie oświadczeń o wypłacanych pracownikom uczestniczących w
szkoleniach wynagrodzeniach
• Zapewnienie warunków do przeprowadzenia kontroli zewnętrznych
• Przechowywanie oryginałów dokumentów związanych z realizacją projektu
14
Obowiązki Demos Polska:
• Nadzór nad właściwą realizacją projektu
• Nadzór merytoryczny nad realizacją założeń programowych
• Zapewnienie kadry trenerskiej
• Zapewnienie materiałów szkoleniowych uczestnikom projektu
• Transparentność prowadzonej dokumentacji projektowej
• Zapewnienie warunków do przeprowadzenia kontroli zewnętrznych i
audytów
• Zabezpieczenie dokumentacji projektowej
• Kontakty z RIF i PARP
15
Czynniki sukcesu
Qubus Hotel
+++++
• Aktywny udział w
realizacji projektu partnerstwo
• Organizacja logistyki
szkoleń
• Kontakt zawsze na
czas
• Respektowanie
procedur PARP EFS
Qubus Hotel • Zmiany list obecności
„w ostatniej chwili”
Demos Polska
+++++
• Dopasowanie do
potrzeb Qubusa
• Otwartość na zmiany
• Profesjonalizm usługi
szkoleniowej
• Respektowanie
procedur PARP EFS
• Doświadczenie
• Zespół ekspertów
Demos Polska • Problemy w
komunikacji (pierwsza
faza projektu)
16
Opinia Qubus Hotel
o zrealizowanym projekcie
„ W ramach projektu skupiliśmy się na wyposażeniu kadry menadżerskiej
wszystkich szczebli zarządzania w takie umiejętności i kompetencje,
które umożliwiają efektywniejsze zarządzanie podległymi zespołami
pracowniczymi, a w konsekwencji osiąganie określonych celów
jakościowych i finansowych w naszej sieci. Jak się dziś wydaje był to
bardzo dobry kierunek zmian.
Właśnie otrzymaliśmy tytuł
Solidnego Pracodawcy Roku 2007.
Jestem przekonany, iż nie byłoby to możliwe bez zmian, które zostały
zapoczątkowane właśnie dzięki projektowi „ Qubus Academy – Jakość
jako Strategia Zarządzania”.
Prezes Zarządu
Artur Hajduk
17
Wnioski z realizacji projektu Qubus Academy
– warunki sukcesu:
• Dobrze przeprowadzona analiza potrzeb przedsiębiorstwa kluczem do
sukcesu
• Zaangażowanie przedsiębiorstwa od samego początku, już na etapie
tworzenia programów szkoleń
• Kluczowe znaczenie doświadczenia projektodawcy
• Ustalenie procedur wewnętrznych i wymogów PARP
• Niezwykła waga obiegu informacji, komunikacji wewnętrznej podczas
realizacji harmonogramu szkoleń
• Promocja projektu wśród uczestników szkoleń – nadanie mu
odpowiedniej rangi jako element systemu motywacji wewnętrznej w
przedsiębiorstwie
18
Korzyści płynące z realizacji Qubus Academy:
• Przyspieszenie rozwoju kompetencyjnego kadr Qubus Hotel
• Zapewnienie kompleksowości i spójności działań szkoleniowych
• Zapoczątkowanie procesu tworzenia jednolitych standardów w
ramach sieci
• Stworzenie pracownikom możliwości doskonalenia zawodowego
• Dodatkowe źródło finansowania działań szkoleniowych EFS
• Promocja projektu wśród uczestników szkoleń – nadanie mu
odpowiedniej rangi jako element systemu motywacji wewnętrznej w
przedsiębiorstwie
19
Plany na przyszłość Qubus Academy:
• Stworzenie jednolitych standardów obsługi gościa hotelowego w
ramach sieci oraz systemu utrzymania odpowiedniego poziomu
kompetencyjnego kadr
• Dalszy rozwój zarządzania systemem HR
• Ciągłe zapewnienie pracownikom możliwości doskonalenia
zawodowego
• Wdrożenie drugiej edycji Qubus Academy kontynuującej ścieżki
rozwoju poszczególnych grup zawodowych w ramach PO KL,
zgodnie ze strategią Qubus Hotel.
20
Dziękuję Państwu za uwagę
Demos Polska Sp. z o.o.
Ul. Puławska 39 lok. 3
02-508 Warszawa
www.demospolska.pl
Tel. 0 22 646 69 90
Fax. 0 22 646 69 91
Zespół projektowy Demos Polska tworzyli:
• Agnieszka Jaworska – Koordynator projektu
• Małgorzata Hunin – Sp. ds. ewaluacji
• Jakub Błaszczyk – Sp. ds. jakości szkoleń
• Sylwia Wolska – Asystentka koordynatora
21
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards