zbiorowe prawo pracy - strajk

advertisement
Zagadnienia ogólne
Przedmiotem
przygotowanego
przez
nas
referatu
jest
zjawisko
strajku.
Nasze rozważania pragniemy rozpocząć od przedstawienia jego definicji. Art. 17 ust. 1 ustawy
z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, określa strajk jako zbiorowe
powstrzymywanie się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu,
dotyczącego interesów wskazanych w art. 1. W myśl niniejszego artykułu, chodzi o spór
1
zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami, który dotyczyć może warunków
pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych 1. Tym samym, strajk
nie może być prowadzony w sprawach innych niż te, które objęte są przedmiotem sporu
zbiorowego2. Natomiast zgodnie z uregulowaniami międzynarodowymi, Komitet Wolności
Związkowej, Międzynarodowej Organizacji Pracy, strajkiem nazywa środek promocji i obrony
interesów ekonomicznych i socjalnych pracowników3.
Definicji i zarazem określenia cech strajku podjęło się także wielu wybitnych uczonych
i prawników. Przykładem jednego z nich jest między innymi Tadeusz Zieliński, który
zauważa, że:
1. niezbędnym elementem strajku jest ekonomiczny cel wspólnego zaprzestania pracy
przez pracowników;
2. strajk jako zjawisko prawne jest zawsze zachowaniem kolektywnym polegającym
na przerwaniu pracy przez zbiorowość pracowniczą;
3. strajk w prawnym znaczeniu zmierza do uzyskania pożądanej przez pracowników
zmiany w układzie stosunków z pracodawcami4.
1
M. Kurzynoga, Warunki legalności strajku, Warszawa 2011, s.19.
L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2012, s. 319.
3
M. Kurzynoga, Warunki legalności strajku, Warszawa 2011, s.22-23.
4
Ibidem, s.20.
2
2
Także prof. Walery Masewicz niejednokrotnie zajął stanowisko w przedmiocie analizy
zjawiska strajku, określając go mianem instrumentu walki o prawa lub interesy oraz środka
presji pracowników i działających w ich imieniu organizacji, w zatargu zbiorowym pracy.
Podkreślił także, że strajk, jako zjawisko zbiorowe stanowi odrębne w stosunku do działań
jednostkowych zdarzenie faktyczne i zjawisko socjologiczne5. Natomiast prof. Andrzej Marian
Świątkowski zdefiniował strajk jako jedną z form akcji stosowanych przez pracowników
w celu wywarcia nacisku na pracodawcę. Zwrócił również uwagę na fakt, że strajkujący
zaprzestają świadczyć pracę jedynie czasowo, gdyż zerwanie więzi prawnej łączącej ich
z zakładem pracy nie jest z góry powziętym ich zamiarem6.
Znając już niektóre definicje pojawiające się w doktrynie, należy zauważyć, że prawne pojęcie
strajku jest znacznie węższe od pojęcia strajku używanego w języku potocznym dla oznaczenia
różnych zjawisk, polegających na czasowym powstrzymywaniu się od pewnych funkcji, na
znak protestu przeciwko określonemu układowi rzeczy lub w celu zmuszenia innej osoby bądź
osób do oznaczonego zachowania się oczekiwanego przez stronę strajkującą7. Dlatego wszelkie
zachowanie określane potocznie jako strajki, a niepolegające na zbiorowym przerwaniu pracy
5
Ibidem, s.20.
Ibidem, s.21.
7
Ibidem, s.24.
6
3
(np. strajki studenckie, strajki więźniów), należy na gruncie polskiego ustawodawstwa
kwalifikować jako akcje protestacyjne8.
Prawo określa przesłanki strajku legalnego, uznając za takim strajkiem tylko ten, który
zorganizowany zgodnie z przepisami ustawy9. Zasadniczą formalną przesłanką legalności
strajku jest także uzyskanie zgody zainteresowanych pracowników. Strajk zakładowy jest
dopuszczalny po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu
wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy, a strajk wielozakładowy – po
uzyskaniu większości głosujących pracowników w poszczególnych zakładach pracy, które
mają być objęte strajkiem, jeżeli w głosowaniu w każdym z tych zakładów wzięło udział co
najmniej 50% pracowników10. Do zagadnienia legalności strajku jeszcze powrócimy w dalszej
części naszego referatu.
Rodzaje strajków
Wyróżniamy następujące rodzaje strajków11:
- zakładowe i ponadzakładowe
8
Ibidem, s.22.
L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2012, s.319.
10
Ibidem, s.320.
11
A. M. Świątkowski, Polskie prawo pracy, Warszawa 2012, s.473.
9
4
- ostrzegawcze i solidarnościowe (ten ostatni może być zorganizowany w obronie praw
pracowników, którzy nie mają prawa do strajku)
- ekonomiczne i polityczne
- legalne i nielegalne („dzikie”)
- kroczące, rotacyjne, okupacyjne, absencyjne, tajne, tzw. „strajki włoskie”.
Organizacja strajku
Organizowaniem strajków rządzą pewne zasady. Przede wszystkim strajk jest ostatecznym
środkiem presji pracowników na pracodawcę. Nie powinien być w ogóle organizowany jeżeli
cele, jakim hipotetycznie ma on służyć, mogą zostać osiągnięte w inny sposób (szczególnie
zachowując pokój społeczny w zakładzie pracy). Przy podejmowaniu decyzji o zorganizowaniu
strajku, organizacja związkowa powinna brać pod uwagę współmierność zgłaszanych przez nią
żądań do strat związanych ze strajkiem (jest to tzw. zasada ekwiwalentności). Organizatorzy
strajków nie mogą przymuszać pracowników do udziału w nim. Nie mogą także zabraniać
pracodawcy zatrudniania innych pracowników (tzw.„łamistrajków”) w celu umożliwienia
normalnego funkcjonowania zakładu pracy w czasie jego trwania. Organizatorom zabrania się
również ograniczania kierownika zakładu pracy w pełnieniu obowiązków i wykonywaniu
5
uprawnień władczych przysługujących mu wobec pracowników nieuczestniczących w strajku.
Ponadto kierownik zakładu pracy powinien mieć zapewnioną możliwość podejmowania
działań niezbędnych do zapewnienia ochrony mienia zakładu pracy i nieprzerwanej pracy tych
obiektów, urządzeń i instalacji, których unieruchomienie może stanowić zagrożenie dla życia
i zdrowia ludzkiego lub przywrócenia normalnej działalności zakładu. Organizatorzy strajku
w tym zakresie są zobowiązani współdziałać z kierownictwem zakładu pracy12. Strajkiem
powinna rządzić także zasada pokoju społecznego, która mówi, że jeśli spór dotyczy treści
układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia, którego stroną jest organizacja związkowa
to wszczęcie i prowadzenie sporu o zmianę układu lub porozumienia może nastąpić nie
wcześniej niż z dniem ich wypowiedzenia13.
Warunki podmiotowe legalności strajku
Prawo do strajku jest prawem pracowniczym, niezależnie od przynależności związkowej
oraz tego, czy pracownicy zakładu pracy, w którym ma zostać zorganizowany strajk, są objęci
zasięgiem sporu zbiorowego. Z drugiej strony prawo do udziału w strajku przysługuje także
osobom niemającym statusu pracowniczego. Z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 23 maja 1990r.
o związkach zawodowych14 wynika, że prawo do uczestnictwa w strajku mają oprócz
pracowników, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, osoby wykonujące pracę na
12
A. M. Świątkowski, Polskie prawo pracy, Warszawa 2012, s.472-473.
L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2012, s.320.
14
Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.
13
6
podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami oraz osoby wykonujące pracę
nakładczą. Uznanie, że z prawa do strajku mogą korzystać nie tylko pracownicy w ścisłym
rozumieniu tego pojęcia, nie przekreśla pracowniczego charakteru prawa do strajku. Zatem
legalny jest strajk zarówno wtedy, gdy udział w nim biorą pracownicy, jak i wtedy, gdy jego
uczestnikami są osoby o statusie zbliżonym do statusu pracowniczego.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 15, prawa i interesy
zbiorowe pracowników w sporze zbiorowym są reprezentowane przez związki zawodowe,
a umocowanie to związki zawodowe otrzymały w Konstytucji RP w art. 59 ust. 2 i 316.
Związek
zawodowy
reprezentuje
zarówno
swoich
członków,
jak
i
pracowników
niezrzeszonych. Jeśli strajk jest prowadzony przez jeden związek zawodowy, to jest on również
reprezentantem członków innych organizacji związkowych. Pracownicy nie mogą działać
samodzielnie lub poprzez inną niż związkową, wyłonioną przez nich samodzielnie
reprezentację. Wówczas strajk jest nielegalny. Jeśli działające w zakładzie pracy organizacje
związkowe tak postanowią, w sporze zbiorowym występuje wspólna reprezentacja związkowa
–zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Związki zawodowe
mogą także powołać wspólną reprezentację strony pracowniczej w sporach wielozakładowych.
Wspólna reprezentacja związkowa nie jest związkiem organizacji związkowych, lecz organem
współpracujących związków zawodowych, wyłonionym przez te organizacje i realizującym ich
stanowisko. Wspólna reprezentacja związkowa może być utworzona w celu prowadzenia tylko
15
16
Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 236 z późn. zm.
Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483
7
jednego sporu zbiorowego, może być również reprezentacją powołaną na stałe. Nielegalnym
jest strajk zorganizowany przez wspólną organizację związkową składającą się z reprezentacji
zakładowych, powołanych przez związki zawodowe w zakładach pracy. Istotną kwestią jest to,
że organizacje związkowe, które powołały wspólną reprezentację związkową, mogą również od
niej odstąpić i dokonywać czynności na własną rękę. Nie jest dopuszczalne przystąpienie
pozostałych lub niektórych związków zawodowych do sporu wszczętego przez określony tylko
związek i powołanie na tym etapie wspólnej reprezentacji. Powołanie wspólnej reprezentacji na
etapie późniejszym niż zgłoszenie sporu może być dokonane tylko przez te organizacje, które
weszły w spór z pracodawcą.
Warunki przedmiotowe legalności strajku
Należy podkreślić, iż nie jest dopuszczalne prowadzenie sporu zbiorowego w celu poparcia
indywidualnych żądań pracowniczych, jeżeli rozstrzygnięcie jest możliwe w postępowaniu
przed organem rozstrzygającym spory o roszczenia pracowników. W przypadku sporów
zbiorowych o interesy, a sporami zbiorowymi o prawa, granica między nimi nie zawsze jest
wyraźna, dlatego wszelkie wątpliwości związane z wykładnią przepisów regulujących strajk
powinny być rozstrzygane na rzecz, a nie przeciwko wolności strajku. W związku z tym,
przedmiotem strajku mogą być nie tylko zbiorowe interesy, lecz także zbiorowe prawa
pracowników.
8
Jak już na samym początku mówiłyśmy, określenie przedmiotu sporu zbiorowego zakreśla
granice strajku w taki sposób, że strajk zorganizowany w celu innym niż wyznaczony tą ustawą
jest nielegalny, jeśli jednak dane żądanie nie mieści się w zakresie spraw wskazanych w art. 1
ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ale strajk jest organizowany w celu uzyskania
żądań ekonomicznych, społecznych, zawodowych lub innych problemów dotyczących
przedsiębiorstwa, które bezpośrednio wpływają na sytuację pracowników, to strajk należy
uznać za legalny.
Warunki pracy:
Przez warunki pracy należy rozumieć wszystkie warunki związane z wykonywaniem pracy.
Określenie to jest używane dla uwidocznienia sytuacji panującej w miejscu świadczenia pracy,
czyli wszystkie okoliczności, które mają wpływ na kształtowanie sytuacji prawnej pracownika.
Do warunków tych powinno również zaliczać się czynniki zależne i niezależne od
pracowników, takie jak: środowisko pracy, organizacja pracy, wyposażenie zakładu pracy,
infrastruktura społeczna w zakładzie. Zwrot „warunki pracy” należy rozumieć szeroko, jako
wszelkie warunki, w jakich praca jest wykonywana, mogą to być również warunki specyficzne
ze względu na właściwości danej gałęzi pracy, zawodu czy zakładu pracy. Chodzi tutaj nie
tylko o warunki dotyczące techniczno – organizacyjnej strony, lecz ogół postanowień
wchodzących w skład treści stosunku pracy jako jego istotne elementy17.
Warunki płacy:
17
Kurzynoga Małgorzata, „Warunki legalności strajku”, Warszawa 2011, s. 148 - 151
9
Przedmiotem sporu mogą być wszystkie świadczenia zaliczane do wynagrodzenia za pracę
będące jego składnikami, jak i wszystkie możliwe jego aspekty, np. wysokość wynagrodzenia
i sposoby jego naliczania, składniki wynagrodzenia, forma, miejsce i termin wypłacania
wynagrodzenia. Spór może dotyczyć również spraw, które mają tylko pośredni wpływ na
uprawnienia płacowe pracowników. Dodatkowo, przedmiotem sporów zbiorowych mogą być
sprawy dotyczące polityki płacowej, tworzenia i podziału środków przeznaczonych na fundusz
płac, podziału kompetencji podmiotów uprawnionych do decydowania o podziale tych
środków, ustalenie struktur wynagrodzeń za pracę oraz przyznawanie uprawnień do świadczeń
majątkowych niezaliczanych do składników wynagrodzenia za pracę: odpraw, dodatków,
świadczeń, a także wszelkie świadczenia otrzymywane w pieniądzu bądź w naturze, które
pracownik otrzymuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z zatrudnieniem od pracodawcy18.
Świadczenia socjalne:
Przed wskazaniem co może obejmować przedmiot sporu, prawidłowym jest wskazanie istoty
pojęcia „świadczenia socjalne, społeczne.” Pod tym terminem należy rozumieć wszelkie środki
pieniężne, dobra materialne i usługi, które służą zaspokajaniu indywidualnych potrzeb
jednostki i rodzin. Cechą wyróżniającą te świadczenia spośród innych świadczeń związanych
z pracą jest to, że nie stanowią one wynagrodzenia za pracę, ponieważ są uzyskiwane
bezekwiwalentnie. W związku z tym przedmiotem roszczeń mogą być nie tylko konkretne
świadczenia, ale również tworzenie funduszu świadczeń socjalnych, gromadzenie i zarządzanie
18
Kurzynoga Małgorzata, „Warunki legalności strajku”, Warszawa 2011, s. 152 - 155
10
środkami zgromadzonymi na funduszu oraz rozdział i przyznawanie świadczeń socjalnych.
Spór zbiorowy może także dotyczyć przekazania należnych środków na fundusz świadczeń
socjalnych oraz niezgodnego z prawem ich wydatkowania.19
Zasady legalności strajku:
Legalność strajku stanowi niezwykle istotny problem prawny, a przy tym swego rodzaju
teren niezbadany, ponieważ o strajkach nie przyjęło się mówić jako o zjawisku mogącym nosić
cechy negatywne. W poprzednim ustroju strajk był narzędziem walki z reżimem, przez co
niejako automatycznie stawał się zjawiskiem z punktu widzenia społecznego jak najbardziej
pozytywnym. Z drugiej strony strajk, jak każdy inny przejaw niezadowolenia społecznego,
otrzymywał od władzy automatycznie „łatkę” nielegalności jako godny napiętnowania bunt.
Dlatego tak trudno upowszechnić myślenie o strajku jako o zjawisku, które może być nie tylko
zasługującym na ochronę działaniem w granicach prawa, ale także akcją nielegalną, czyli
działaniem bezprawnym.
Przeprowadzenie legalnego strajku musi być oparte na następujących zasadach:

Zasada racji ostatecznej – strajk może być ogłoszony po wcześniejszym wyczerpaniu
rokowań i mediacji. Może być jednak zorganizowany bez wyczerpania wyżej
wymienionych
19
procedur,
jeżeli
pracodawca
bezprawnie
uniemożliwił
ich
Kurzynoga Małgorzata, „Warunki legalności strajku”, Warszawa 2011, s. 156 - 160
11
przeprowadzenie, a także w przypadku gdy pracodawca rozwiązał stosunek pracy
z działaczem związkowym prowadzącym spór. Zasada racji ostatecznej jest zawarta
w art. 17 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych:

Zasada racjonalności – wyrażona w art. 17 ust. 3 ustawy, wskazuje na możliwość
organizacji strajku, gdy żądania są współmierne do strat z nim związanych.
Warto tutaj zwrócić uwagę na jedno z orzeczeń Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 1997
roku sygnatura I PKN 393/97 mówiące o tym, że :
Forma strajku głodowego jest przez potencjalne zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika
"niewspółmierna" do jego ewentualnych korzyści majątkowych wynikających z takiego strajku,
a tym samym sprzeczna z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236). Głodówka nie może też być inną niż strajk formą akcji
protestacyjnej w rozumieniu art. 25 ust. 1 tej ustawy.

Zasada racji wystarczającej- strajk może być zorganizowany tylko dla uznania żądań
będących przedmiotem sporu zbiorowego. Przedmiotem strajku mogą być żądania,
które są możliwe do wprowadzenia w życie. Najprościej mówiąc, strajk musi dotyczyć
zakresu spraw, które pracodawca jest w stanie zrealizować– art. 17. Ust.1 ustawy.
12

Zasada poszanowania kompetencji i uprawnień pracodawcy – w czasie strajku
pracodawca nie może być ograniczony w wypełnianiu obowiązków i w wykonywaniu
uprawnień w odniesieniu do pracowników nieuczestniczących w tej akcji – art. 21
ustawy.20
Informacja o strajku oraz jego kierowanie
Strajk zakładowy oficjalnie ogłasza organizacja związkowa, zaś strajk wielozakładowy
organ związku wskazany w statucie. W świetle artykuły 7 ustawy o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych nie ma znaczenia, kto faktycznie zgłasza spór pracodawcy, jeżeli z okoliczności
wynika, że następuje ono z upoważnienia podmiotu reprezentującego interesy pracownicze
w rozumieniu art. 3 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych21. W szczególności
ustawodawca nie wymaga, aby był to organ wskazany w statucie. W przypadku kierowania
akcją strajkową, ustawa nie wskazuje komu przysługuje prawo kierowania strajkiem w imieniu
związku zawodowego. Z dostępnych informacji wynika, że najczęściej akcją strajkową kierują
organy statutowe związku. Czasami zdarza się, że całą akcję przygotowuje i koordynuje
powołany komitet strajkowy. Prawo powołania komitetu strajkowego lub innego organu
upoważnionego do kierowania strajkiem przysługuje wyłącznie związkom zawodowym.
W sytuacji, gdy pracownicy nie mają „własnej” organizacji związkowej mogą zwrócić się do
innego związku zawodowego o reprezentowanie ich praw i interesów w sporze zbiorowym
20
21
Gersdorf M., Rączka K., Prawo pracy podręcznik w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2011
Dz. U. 1991 r. Nr 55 poz. 236 z późn. zm.
13
z pracodawcą. Stanowisko pracowników w kwestii wyboru i umocowania związku może być
wyrażone na zebraniu ogólnym tych pracowników bądź w grupach roboczych, albo w inny
sposób.22
Udział w strajku - sytuacja pracownika
Zgodnie z art. 18 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorach, udział w strajku jest
dobrowolny23, zatem zabronione jest stosowanie środków przymusu w celu nakłonienia czy też
żądania do wzięcia udziału w strajku. Oznacza to m.in., że organizatorzy strajku ani strajkujący
nie mają prawa zabronić wykonywania pracy pracownikom niebiorącym w nim udziału, jeśli
tylko wykonywanie przez nich pracy w czasie strajku jest możliwe z przyczyn technicznoorganizacyjnych. Odmowa przez pracownika udziału w strajku nie może być podstawą do
zastosowania jakichkolwiek sankcji wobec niego.
Uczestnictwo pracownika w legalnym strajku nie stanowi naruszenia jego obowiązków
i w związku z tym nie może on być z tego tytułu pociągnięty przez pracodawcę do
odpowiedzialności pracowniczej. Tym bardziej nie jest to przyczyna uzasadniająca rozwiązanie
z nim stosunku pracy. Za czas strajku pracownika nie przysługuje mu
22
23
prawo do
Kurzynoga Małgorzata, „Warunki legalności strajku”, Warszawa 2011, str. 83 – 86, 99 - 114
Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 236 z późn. zm
14
wynagrodzenia za pracę. Jednakże podczas jego trwania, pracownik zachowuje wszelkie
uprawnienia
do
wynagrodzeniowe,
świadczeń
uprawnień
z
tytułu
ubezpieczeń
wynikających
ze
społecznych
stosunku
pracy,
oraz
a
innych
okres
niż
przerwy
w wykonywaniu pracy, spowodowanej udziałem w strajku wlicza się do okresu zatrudnienia,
od którego zależą uprawnienia pracownicze – art. 23 ustawy o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych.24
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 1994 roku sygnatura I PZP 49/94
Pracownik otrzymujący wypłatę wynagrodzenia "z góry" powinien liczyć się z obowiązkiem
zwrotu wynagrodzenia w każdej sytuacji niewykonywania pracy, chyba że za określony czas
z mocy przepisu szczególnego zachowuje do niego prawo.
Inaczej wygląda sytuacja, gdy prowadzony strajk jest nielegalny, czyli prowadzony jest wbrew
przepisom o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Pracownik biorący udział w nielegalnych
strajku nie tylko nie dostanie wynagrodzenia, nie wliczy również tych dni do stażu pracy, może
także nie otrzymać premii oraz zostać pociągniętym do odpowiedzialności porządkowej.
Z kolei art. 108 § 2 kodeksu pracy, daje pracodawcy możliwość nałożenia na pracownika kary
pieniężnej w przypadku opuszczenia przez niego pracy w następstwie nielegalnego strajku
absencyjnego.
24
Nowik P., Wronikowska E., Zbiorowe Prawo Pracy, Warszawa 2008
15
Niedopuszczalność organizowania strajku
Prawo do strajku może podlegać pewnym ograniczeniom zawartym w ustawie. Generalnie
są one nieliczne i można je zasadniczo podzielić na dwie kategorie: podmiotowe
i przedmiotowe. Pierwsze z nich odnoszą się do pewnej kategorii pracowników
(funkcjonariuszy administracji publicznej czy władzy), którzy są pozbawieni prawa do strajku
ze względu na ich zatrudnienie w określonych ogniwach struktury państwowej. Rozwiązanie
takie zostało przyjęte przez unormowania prawne w naszym kraju. Tak więc kryterium
klasyfikacyjnym, decydującym o ograniczeniu prawa do strajku, jest miejsce zatrudnienia.
„Prawo do strajku nie przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę,
powołania lub innego aktu nawiązującego stosunek pracy w:
1. Jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa;
2. Jednostkach Policji wszystkich szczebli, włączając w to także straże miejskie powoływane
przez właściwe organy samorządu terytorialnego;
3. Jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej;
4. Jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej;
5. Jednostkach organizacyjnych państwowej ochrony przeciwpożarowej.”
Ponadto prawa do strajku zostali także pozbawieni wszyscy pracownicy zatrudnieni w:
a- kancelariach: Sejmu, Senatu, Prezydenta, organach afiliowanych przy kancelarii Prezydenta,
16
Sejmu lub Senatu, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyższej Izbie Kontroli,
Krajowej Radzie Sądownictwa, itp.
b- kancelarii Prezesa rady Ministrów, poszczególnych ministerstwach, urzędach naczelnych
i centralnych podległych Radzie Ministrów, Prezesowi Rady Ministrów lub poszczególnym
ministrom,
Agencji
Rynku
Rolnego,
Głównym
Urzędzie
Statystycznym,
Urzędzie
Antymonopolowym i innych organach centralnych,
c- urzędach wojewódzkich i rejonowych, określonych w ustawie o terenowych organach
rządowej administracji ogólnej,
d- organach samorządu terytorialnego,
e- sądach powszechnych i szczególnych, izbach morskich, NSA, TK, SN, biurach komorników
sądowych i innych organach stanowiących część organów wymiaru sprawiedliwości,
f- w organach prokuratury powszechnej i wojskowej.
Przedmiotowe ograniczenia prawa do strajku mogą być zaś określone w dwojaki sposób: przez
określenie organów państwa, w których strajk jest niedopuszczalny, lub przez wskazanie stanowisk
17
pracy, urządzeń, instalacji, które nie mogą być unieruchomione podczas strajku. Ustawa nie
adresuje w pierwszym z tych przypadków ograniczeń co do pracowników, jednakże sposób ten nie
różni się co do skutków od ograniczeń podmiotowych. Warto ponownie podkreślić fakt,
iż ograniczenia przedmiotowe strajku oznaczają także zakaz zaprzestania – podczas strajku – pracy
na
pewnych
stanowiskach
pracy,
przy
urządzeniach
lub
instalacjach.
W rzeczywistości ograniczenie prawa do strajku nie jest adresowane do wybranej kategorii
pracowników, gdyż zastąpienie obsługi ręcznej tych urządzeń – technologią automatyczną
spowoduje, że zakaz nie będzie dotyczył ludzi.
Należy stwierdzić, iż bez względu na wszystkie wyżej wymienione różnice, udział tych osób
w strajku należy zaliczyć do zjawisk patologii organizacji. W wypadkach skrajnych,
np. w razie ukrycia tego faktu przed właścicielem przedsiębiorstwa, postępowanie takie może być
uznane
za
ciężkie
naruszenie
podstawowych
obowiązków
pracowniczych
lub
też
sprzeniewierzenie się obowiązkom statutowym.
Odpowiedzialność za naruszenie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
z dnia 23 maja 1991r. określa rozdział 5 tej ustawy, bowiem zgodnie z art. 26 - karze grzywny
i ograniczenia wolności podlega ten, kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną
18
funkcją przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu
zbiorowego lub nie dopełnia obowiązków określonych w ustawie. Co więcej, tej samej karze
podlega osoba kierująca strajkiem lub inną akcją protestacyjną zorganizowaną wbrew przepisom
ustawy. Zatem w sytuacji, kiedy strajk jest nielegalny, odpowiedzialność prawną za strajk mogą
ponieść obie strony sporu zbiorowego. W grę wchodzić może zarówno odpowiedzialność karna,
odszkodowawcza, jak i sankcje w postaci rozwiązania stosunku pracy z organizatorami lub nawet
zwykłymi uczestnikami strajku.
Wspomniane czyny te stanowią występki w rozumieniu
przepisów prawa karnego. Są przestępstwami umyślnymi, które mogą być popełnione z zamiarem
bezpośrednim, jak i ewentualnym. Przeszkadzanie we wszczęciu lub prowadzeniu legalnego sporu
zbiorowego może polegać m.in. na uniemożliwieniu lub przeszkadzaniu w organizacji albo
prowadzeniu strajku. Przestępstwem mogą być także czyny polegające np. na nieuzasadnionej
odmowie podjęcia rokowań w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia, bezprawnym
rozwiązaniu stosunku pracy z prowadzącym spór działaczem związkowym. Karze grzywny albo
ograniczenia wolności podlega ten, kto kieruje strajkiem lub inną akcją protestacyjną
zorganizowaną wbrew przepisom, przy czym przez kierowanie rozumie się faktyczne panowanie
nad przebiegiem akcji protestacyjnej) w taki sposób, aby przebiegała ona zgodnie z kierunkiem
wytyczonym przez kierującego. Odpowiedzialności karnej mogą podlegać jednak nie tylko
członkowie organów kierowniczych strajku działających z ramienia związku zawodowego, ale
również członkowie tzw. nieformalnych organizacji (komitetów) strajkowych powołanych przez
pracowników, o ile są faktycznymi przywódcami strajku. Za szkody wyrządzone strajkiem lub inną
19
akcją protestacyjną zorganizowaną wbrew przepisom ustawy organizator ponosi odpowiedzialność
na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Przepis ten nie ogranicza w żaden sposób
odpowiedzialności odszkodowawczej za nielegalny strajk ani pod względem przedmiotowym, ani
podmiotowym. Organizatorzy strajku ponosić zatem będą odpowiedzialność za pełną szkodę
spowodowaną takim strajkiem wobec każdego podmiotu (nie tylko pracodawcy), któremu szkoda
została wyrządzona. W grę wchodzić będzie odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu czynu
niedozwolonego określona w art. 415 i następnych k.c. Dla dochodzenia odszkodowania od
organizatorów nielegalnego strajku konieczne będzie zatem wykazanie wszystkich przesłanek tej
odpowiedzialności, tj. bezprawności strajku, wysokości szkody i adekwatnego związku
przyczynowego pomiędzy szkodą a strajkiem (odpowiedzialność tylko za normalne, typowe
następstwa działania lub zaniechania). Ciężar wykazania tych przesłanek – zgodnie z art. 6 k.c. –
będzie spoczywał na podmiocie dochodzącym odszkodowania. Jeśli organizatorem strajku będą
władze statutowe zarejestrowanych związków zawodowych jako osób prawnych25, wówczas
zastosowanie znajdzie art. 416 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym osoba prawna jest
obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu. Jeśli natomiast nielegalny
strajk został zorganizowany przez osoby nieuprawnione do tego na podstawie ustawy o
rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a wchodzące w skład różnego rodzaju komitetów strajkowych,
wówczas osoby te będą ponosić solidarnie odpowiedzialność za powstanie szkody.
Możliwość zastosowania przez pracodawcę jednego z trybów rozwiązania umowy o pracę –
25
Ustawa z 23 maja 1991r. o związkach zawodowych- DZ.U. z 2001 r. nr 79, poz 854 ze zm
20
w szczególności rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z winy pracownika – uzależniona
jest od ustalenia, czy strajk, w którym pracownik brał udział, był legalny. Jeśli tak – zastosowanie
jakiejkolwiek sankcji prawa pracy jest wykluczone. Ocena, czy strajk jest legalny, powinna zostać
najpierw dokonana przez pracodawcę przed podjęciem przez niego decyzji o rozwiązaniu stosunku
pracy z pracownikiem – organizatorem lub uczestnikiem strajku. Ostatecznie jednak takie oceny
dokona sąd pracy w przypadku wniesienia przez pracownika odwołania od rozwiązania umowy o
pracę. Sąd pracy władny jest dokonać samodzielne ustaleń w tym zakresie. Ustalenie, że strajk był
nielegalny, nie przesądza o istnieniu podstawy do rozwiązania umowy o pracę z pracownikami
biorącymi w nim udział. Należy ustalić zakres ich odpowiedzialności. Będzie on uzależniony od
funkcji i roli pracownika w akcji strajkowej. Inna zatem będzie odpowiedzialność organizatorów
strajku, a inna zwykłych jego uczestników. Ci pierwsi ponoszą odpowiedzialność zaostrzoną.
Od organizatorów strajku należy bowiem oczekiwać znajomości regulacji prawnych i zwartych
w nich przesłanek niezbędnych do proklamowania i prowadzenia legalnej akcji strajkowej.
Literatura:
1. Florek L., Prawo pracy. Wydanie 14, Warszawa 2012,.
2. Kurzynoga M., Warunki legalności strajku, Warszawa 2011,
3. Świątkowski A.M., Polskie prawo pracy. Wydanie 3, Warszawa 2012,
21
4. Gersdorf M., Rączka K., Prawo pracy podręcznik w pytaniach i odpowiedziach,
Warszawa 2011,
5. Nowik P., Wronikowska E., Zbiorowe Prawo Pracy, Warszawa 2008,
6. Masewicz W, Ustawa o związkach zawodowych , ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
7. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, Dz.U. 1991 nr 55 poz. 234,
8. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Dz.U. 1991 nr 55 poz.
236.
22
23
Download