Sanofi and Regeneron Announce Positive Results from Phase 2b

advertisement
Sanofi i Regeneron ogłaszają korzystne wyniki badania fazy 2b
dotyczącego stosowania dupilumabu u pacjentów z astmą
o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego
– dupilumab wykazał poprawę czynności płuc i redukcję ciężkich zaostrzeń –
Paryż i Tarrytown, NY – 28 listopada 2014 r. – Sanofi i Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ogłosiły korzystne
wyniki analizy wewnętrznej badania fazy 2b oceniającego dawkowanie dupilumabu u pacjentów
z niekontrolowaną astmą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Dupilumab jest eksperymentalnym
przeciwciałem monoklonalnym blokującym cytokiny IL-4 i IL-13, które regulują odpowiedź immunologiczną
limfocytów Th2.
„Wiele osób sądziło dotychczas, że oddziaływanie na szlak sygnałowy limfocytów Th2 w astmie ograniczyłoby
korzyści dla pewnych astmatyków, np. tych z dużą liczbą eozynofilów. W tym badaniu blokowanie szlaku
sygnałowego IL-4/IL-13 za pomocą dupilumabu poprawiało czynność płuc i zmniejszało częstość ciężkich
zaostrzeń w szerokiej populacji osób badanych” – powiedział lek. med. Elias Zerhouni, Prezes, Globalny Dział
Badań i Rozwoju, Sanofi. „Na podstawie tych wyników planujemy rozpoczęcie badań 3. fazy dupilumabu
z udziałem pacjentów z niekontrolowaną astmą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego”.
W badaniu tym 3 najwyższe dawki dupilumabu w skojarzeniu ze standardowym leczeniem osiągnęły
pierwszorzędowy punkt końcowy, tj. statystycznie istotną poprawę natężonej objętości wydechowej w pierwszej
sekundzie (FEV1, standardowa miara czynności płuc) po 12 tygodniach w stosunku do wartości wyjściowej
u pacjentów z dużą liczbą granulocytów kwasochłonnych we krwi (większą lub równą 300 komórek/mikrolitr),
w porównaniu z placebo, w skojarzeniu ze standardowym leczeniem. Ponadto wykazano, że dwie najwyższe
dawki dupilumabu powodowały statystycznie istotną poprawę w odniesieniu do średniej procentowej zmiany
FEV1, jak również zmniejszenie częstości ciężkich zaostrzeń choroby, zarówno w populacji pacjentów z dużą
liczbą eozynofilów, jak i w całej badanej populacji.
Kluczowe wyniki:
• W grupie pacjentów z dużą liczbą eozynofilów: Średnia poprawa od wizyty wyjściowej w odniesieniu do
FEV1 (i średnia procentowa zmiana FEV1) po 12 tygodniach – główny (i dodatkowy) punkt końcowy
badania – wyniosła: 390 ml (26%) dupilumab 300 mg co 2 tygodnie (Q2W); 430 ml (26%) dupilumab 200
mg co 2 tygodnie; 180 ml (10%) placebo (p <0,01).
• W populacji ogólnej: Średnia poprawa od wizyty wyjściowej w odniesieniu do FEV1 po 12 tygodniach
(i średnia procentowa zmiana FEV1) wyniosła: 280 ml (18%) dupilumab 300 mg co 2 tygodnie (Q2W); 310
ml (18%) dupilumab 200 mg co 2 tygodnie; 120 ml (6%) placebo (p<0,001).
• Zarówno w grupie pacjentów z dużą liczbą eozynofilów, jak i w populacji ogólnej: Wykazano, że
dupilumab powodował zmniejszenie skorygowanego rocznego odsetka zaostrzeń choroby w porównaniu
z placebo (zmniejszenie o 64 do 75%, p<0,05 w grupie pacjentów z dużą liczbą eozynofilów i p<0,01
w całej populacji).
• Wyniki te były oparte na zaplanowanej analizie okresowej po ukończeniu przez wszystkich pacjentów 12
tygodni z 24-tygodniowego okresu leczenia; średni czas leczenia w momencie analizy wynosił 21,5
tygodnia. Ostateczne analizy zaostrzeń i bezpieczeństwa zostaną przeprowadzone po 24 tygodniach.
Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym była reakcja w miejscu wstrzyknięcia, która występowała
częściej w czterech grupach przyjmujących dupilumab (13 do 25%) w porównaniu z placebo (12%). Inne częste
działania niepożądane w badaniu obejmowały zakażenia górnych dróg oddechowych (10 do 13% – dupilumab;
13% – placebo), ból głowy (5 do 10% – dupilumab; 8% – placebo), zapalenie nosogardzieli (3 do 10% –
dupilumab; 6% – placebo) i zapalenie oskrzeli (5 do 8% dupilumab; 8% – placebo). Częstość występowania
1/4
zakażeń była podobna we wszystkich leczonych grupach (42 do 45% – dupilumab; 46% – placebo), podobnie
jak częstość występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych (3 do 7% – dupilumab, 5% – placebo).
„Potrzeby medyczne pacjentów z astmą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w dużym stopniu pozostają
niezaspokojone; często skarżą się oni z powodu codziennych objawów i nawracających ataków astmy mimo
stosowania wziewnych kortykosteroidów, długo działających beta agonistów i leków doraźnych” – powiedział dr
n. med. George D. Yancopoulos, Dyrektor ds. Naukowych firmy Regeneron i Prezes spółki Regeneron
Laboratories. „Badanie to jest obiecujące, biorąc pod uwagę korzystne wyniki obserwowane w przypadku
najbardziej znaczących klinicznie miar – FEV1, kluczowej miary czynności płuc, oraz zaostrzeń astmy przy
jednoczesnym stosowaniu leczenia podstawowego. Z niecierpliwością czekamy na wyniki dalszych badań”.
Do tego prowadzonego metodą podwójnie ślepej próby, trwającego 24 tygodnie badania z grupą kontrolną
przyjmującą placebo włączono 776 dorosłych chorych na niekontrolowaną astmę o nasileniu umiarkowanym do
ciężkiego, zgodnie z definicją zawartą w wytycznych Global Initiative for Asthma 2014. Uczestników badania
zrandomizowano do grupy przyjmującej jedną z czterech dawek dupilumabu (300 mg raz na 2 tygodnie, 200 mg
raz na 2 tygodnie, 300 mg raz na miesiąc i 200 mg raz na miesiąc) lub placebo. W grupach przyjmujących
poszczególne dawki u około 40% pacjentów występowała duża liczba eozynofilów. Podczas okresu leczenia
pacjenci nadal przyjmują stałą średnią lub wysoką dawkę leku skojarzonego zawierającego wziewny
glikokortykosteroid i długo działającego beta agonistę (ICS/LABA). Podczas badania pacjenci mogą w razie
potrzeby stosować lek doraźny. Ciężkie zaostrzenie definiuje się w badaniu jako nasilenie astmy wymagające
systemowego stosowania glikokortykosteroidów przez 3 lub więcej dni, hospitalizacji lub zgłoszenia się na izbę
przyjęć. U około 77 procent zrandomizowanych pacjentów występowały w wywiadzie choroby atopowe, w tym
atopowe zapalenie skóry, alergiczne zapalenie spojówek, alergiczny nieżyt nosa, przewlekłe zapalenie zatok
przynosowych, polipy nosa, alergia pokarmowa i/lub pokrzywka.
Obecnie nadal trwa 24-tygodniowy okres leczenia w ramach badania i pacjenci będą obserwowani przez 16
tygodni po leczeniu. Ostateczne wyniki badania zostaną zaprezentowane podczas zbliżającej się konferencji
naukowej.
Informacje o dupilumabie i szlaku sygnałowym IL-4/IL-13
Dupilumab, w pełni ludzkie przeciwciało monoklonalne, jest skierowany przeciwko podjednostce alfa receptora IL-4 i blokuje
przekazywanie sygnału zarówno z IL-4, jak i IL-13. IL-4 i IL-13 to podstawowe cytokiny, które są konieczne do zainicjowania
i podtrzymania odpowiedzi immunologicznej limfocytów Th2 (limfocyty pomocnicze typu 2), co uważa się za kluczowy szlak
sygnałowy w stanie zapalnym pochodzenia alergicznego.
Dupilumab został opracowany przy użyciu pionierskiej technologii VelocImmune® firmy Regeneron. Prace rozwojowe nad tym
lekiem są prowadzone we współpracy z firmą Sanofi w dziedzinie astmy, atopowego zapalenia skóry i przewlekłego zapalenia zatok
z polipami nosa. Dupilumab jest obecnie poddawany badaniom klinicznym, a bezpieczeństwo i skuteczność jego stosowania nie
zostały jeszcze w pełni ocenione przez żaden urząd rejestracyjny.
Informacje o astmie
Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych, charakteryzującą się wrażliwością dróg oddechowych na czynniki
środowiskowe i biologiczne, takie jak pył, substancje chemiczne, dym, alergeny i zakażenia wirusowe prowadzące do ostrego
i przewlekłego zwężenia dróg oddechowych i zwiększonej produkcji śluzu. U pacjentów z astmą mogą występować świsty
oddechowe, duszność, kaszel i ucisk w klatce piersiowej, a w ciężkich przypadkach objawy te mogą zagrażać życiu. Szacuje się, że
u 10 do 20% pacjentów z astmą istniejące terapie nie zapewniają optymalnej kontroli choroby. Astma o nasileniu umiarkowanym
i ciężkim może mieć negatywny wpływ na życie pacjentów i powoduje duże obciążenia dla społeczeństwa, zarówno pod względem
bezpośrednich kosztów opieki medycznej i przepisywanych leków, jak i spadku produktywności.
Według szacunków astmę rozpoznano u około 25 milionów osób w Stanach Zjednoczonych. Szacowana liczba chorych na astmę
na całym świecie wynosi między 235 a 300 milionów osób, a liczba zgonów 180 000 rocznie.
2/4
Informacje o firmie Sanofi
Grupa
Sanofi
jest
międzynarodową
firmą
farmaceutyczną,
zaangażowaną
w
odkrywanie,
produkcję
i dystrybucję leków, które mają poprawić stan zdrowia pacjentów na całym świecie. Firma jest notowana na giełdach
w Paryżu (EURONEXT: SAN) oraz w Nowym Jorku (NYSE: SNY). Do Grupy Sanofi w Polsce należą: Sanofi-Aventis Sp. z o.o. –
producent leków innowacyjnych i OTC (bez recepty), Sanofi Pasteur, największy na świecie producent szczepionek, Zentiva – lider
produkcji leków generycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, Nepentes Pharma, uznany w branży producent
dermokosmetyków, Genzyme, producent leków stosowanych w chorobach rzadkich oraz Merial, światowy lider w branży
weterynaryjnej. Jedna z 112 fabryk Grupy Sanofi na świecie, jest zlokalizowana w Rzeszowie. Grupa Sanofi w Polsce zatrudnia
blisko 1000 pracowników. Według danych IMS Health Polska, Grupa zajmuje jedno z wiodących miejsc w krajowym rankingu
największych firm farmaceutycznych.
Informacje o firmie Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Firma Regeneron (NASDAQ: REGN) jest wiodącą spółką biofarmaceutyczną prowadzącą działalność na podstawie badań
naukowych, z siedzibą w Tarrytown, stan Nowy Jork, USA, która odkrywa, projektuje, opracowuje, wytwarza i wprowadza na rynek
preparaty przeznaczone do leczenia ciężkich chorób. Firma ta sprzedaje leki okulistyczne oraz stosowane w terapii raka jelita
grubego i rzadkich schorzeń zapalnych. Posiada również produkty w stadium badań rozwojowych w innych obszarach wiążących
się z istotnymi niezaspokojonymi potrzebami medycznymi, takich jak leczenie hipercholesterolemii, chorób nowotworowych,
reumatoidalnego zapalenia stawów, astmy alergicznej i atopowego zapalenia skóry. Wiele programów Regeneron opiera się na
odkryciach z dziedziny ludzkiej genetyki. Dodatkowe informacje na temat firmy można uzyskać na stronie www.regeneron.com.
Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy o reformie postępowania
sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform) w aktualnie
obowiązującej wersji. W myśl tej definicji stwierdzenia odnoszące się do przyszłości nie stanowią faktów historycznych. Stwierdzenia te
zawierają przewidywania i oszacowania wraz z założeniami będącymi podstawą do ich wysnuwania, a także obejmują stwierdzenia dotyczące
planów, celów, zamiarów i oczekiwań związanych z przyszłymi wynikami finansowymi, zdarzeniami, działaniami, usługami, opracowywaniem
produktów i możliwości, oraz stwierdzenia dotyczące przyszłych wyników. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości zazwyczaj zawierają
czasowniki typu „spodziewać się”, „oczekiwać”, „uważać, że...”, „zamierzać”, „szacować”, „planować” i temu podobne. Mimo iż zarząd firmy
Sanofi jest przekonany o tym, że oczekiwania zwerbalizowane w owych stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości są uzasadnione,
inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że informacje i stwierdzenia odnoszące się do przyszłości uzależnione są od rozlicznych form
ryzyka i niepewności, z których wielu nie daje się przewidzieć i z których wiele znajduje się poza kontrolą Sanofi, oraz że owe formy ryzyka
i niepewności mogą sprawić, że faktyczne wyniki i rozwój będą znacznie się różniły od tych, które podano, implikowano czy przewidywano
w informacjach lub stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości. Te czynniki ryzyka i niepewności obejmują między innymi niepewność
nierozerwalnie związaną z badaniami naukowymi, przyszłymi danymi klinicznymi oraz analizami, w tym analizami po wprowadzeniu na rynek,
decyzjami urzędów rejestracyjnych, takich jak FDA czy EMA, dotyczącymi tego, czy i kiedy zatwierdzić dany lek, produkt lub jego zastosowanie
biologiczne, które to decyzje dotyczące dowolnego produktu zgłoszonego do rejestracji wraz z decyzjami dotyczącymi oznakowań i innych
aspektów mogą wpłynąć na dostępność lub powodzenie takiego produktu; nieudzieleniem gwarancji, że produkty zgłoszone do rejestracji, o ile
zostaną zatwierdzone, odniosą sukces na rynku; przyznaniem innych zezwoleń i sukcesem rynkowym produktów alternatywnych; zdolność
Grupy do wykorzystania zewnętrznych możliwości wzrostu, tendencje w zmianach kursów walut i aktualnych stóp procentowych, wpływ polityk
ograniczania kosztów i późniejszych zmian w ich treści, średnią liczbę akcji pozostających w obrocie, jak również kwestie omówione lub
określone w publicznie dostępnej dokumentacji przedłożonej przez Sanofi instytucjom SEC i AMF, w tym między innymi wymienione
w rozdziałach „Czynniki ryzyka” i „Ostrzeżenia dotyczące stwierdzeń odnoszących się do przyszłości” w raporcie rocznym firmy Sanofi na
formularzu 20-F za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Firma Sanofi nie przyjmuje żadnych zobowiązań uaktualniania lub korygowania
jakichkolwiek stwierdzeń odnoszących się do przyszłości, chyba że jest to wymagane stosownymi przepisami prawnymi.
Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości firmy Regeneron
Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, które obejmują zagrożenia i niepewności związane
z przyszłymi zdarzeniami i przyszłymi wynikami firmy Regeneron Pharmaceuticals, Inc. („Regeneron”), przy czym rzeczywiste zdarzenia lub
wyniki mogą się istotnie różnić od podanych w niniejszych stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości. Takie stwierdzenia odnoszące się do
przyszłości identyfikuje się na podstawie takich słów, jak „oczekiwać”, „spodziewać się”, „mieć zamiar”, „planować”, „wierzyć”, „starać się”,
„szacować” i ich odmian, a także podobnych wyrażeń, chociaż nie wszystkie zawierają te słowa identyfikujące. Stwierdzenia te oraz
wspomniane zagrożenia i niepewności dotyczą m.in. charakteru, terminów i ewentualnego sukcesu oraz zastosowań leczniczych produktów
firmy Regeneron, potencjalnych produktówtej firmy i produktów będących w stadium badań rozwojowych i programów badań klinicznych,
będących obecnie w toku lub planowanych, w tym w szczególności dupilumabu; nieprzewidywalnych problemów z bezpieczeństwem
wynikających z podawania produktów i przyszłych produktów pacjentom, w tym ciężkich powikłań lub działań niepożądanych w związku
z zastosowaniem produktów firmy Regeneron będących w stadium badań rozwojowych w badaniach klinicznych, takich jak aktualne
i planowane badania kliniczne oceniające dupilumab; prawdopodobieństwa i terminów ewentualnych rejestracji przez właściwe organy
i wprowadzenia do obrotu produktów firmy Regeneron będących w późnym stadium badań rozwojowych, w tym – bez ograniczeń – dupilumab
stosowany w leczeniu astmy o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego; bieżących obowiązków rejestracyjnych i nadzorczych wpływających na
badania, programy kliniczne i działalność firmy Regeneron, w tym odnoszących się do prywatności pacjentów;
3/4
ustaleń regulacyjnych i administracyjnych organów państwowych, które mogą opóźnić lub ograniczyć możliwość prowadzenia prac
rozwojowych nad istniejącymi i przyszłymi produktami firmy Regeneron lub ich wprowadzenia do obrotu; produktów konkurencyjnych, które
mogą wykazywać przewagę nad istniejącymi i przyszłymi produktami firmy Regeneron, niepewności co do akceptacji przez rynek istniejących
i przyszłych produktów firmy Regeneron, zdolności firmy Regeneron do produkcji i zarządzania łańcuchami dostaw licznych produktów
i przyszłych produktów; refundacji i objęcia refundacją przez niezależnych od firmy płatników, w tym organizacji Medicare i Medicaid;
nieoczekiwanych wydatków; kosztów opracowania, produkcji i sprzedaży produktów; zdolności firmy Regeneron do realizacji jakichkolwiek jej
projekcji lub wytycznych sprzedażowych lub innych projekcji finansowych i zmian założeń leżących u podłoża tych projekcji lub wytycznych;
możliwości anulowania lub zerwania, bez odniesienia dalszego sukcesu przez produkt, jakiejkolwiek licencji lub umowy o współpracę, w tym
umowy z grupą Sanofi i ze spółką Bayer HealthCare LLC; zagrożeń związanych z własnością intelektualną osób trzecich oraz będących w toku
lub przyszłych postępowań sądowych dotyczących tej własności. Dokładniejszy opis wymienionych zagrożeń i innych istotnych zagrożeń
zawarty jest w dokumentacji firmy Regeneron złożonej w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych, w tym na formularzu
10-Q za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. i na formularzu 10-Q za kwartał zakończony 30 września 2014 r. Czytelnika ostrzega się, aby nie
polegał na stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości firmy Regeneron. Firma Regeneron nie przyjmuje na siebie jakiegokolwiek
zobowiązania do publicznego aktualizowania stwierdzeń odnoszących się do przyszłości, w tym w szczególności jakichkolwiek projekcji lub
wytycznych finansowych, czy to w wyniku otrzymania nowych informacji, wystąpienia przyszłych zdarzeń, czy innych czynników.
Dodatkowych informacji udziela:
Monika Chmielewska-Żehaluk
Dyrektor Działu Komunikacji
Tel. +48 22 280 07 53; kom. +48 695 588 881
[email protected]
4/4
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards