Załącznik nr 4 do SIWZ

advertisement
Załącznik nr 6 do Specyfikacji (opis przedmiotu zamówienia)
Wykonanie usług w zakresie ochrony osób i mienia świadczone przez
specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) na rzecz
KOMENDY PORTU WOJENNEGO GDYNIA
UWAGA!
Szczegółowe zadania i sposób działania specjalistycznej uzbrojonej formacji
ochronnej określone zostaną w instrukcji ochrony terenu komórki lub jednostki
organizacyjnej, obiektu lub urządzenia wojskowego. Do dnia podpisania
umowy wykonawca sporządzi i przedstawi do zatwierdzenia zamawiającemu
sporządzoną „Instrukcję ochrony terenu, komórki lub jednostki organizacyjnej,
obiektu lub urządzenia wojskowego” (dla każdego kompleksu oddzielnie),
zgodnie z zapisami w załączniku nr 6 do Specyfikacji, pod rygorem nie
podpisania przez Zamawiającego niniejszej umowy. „Instrukcje ochrony
terenu,
komórki
lub
jednostki
organizacyjnej,
obiektu
lub
urządzenia
wojskowego” o klauzuli „ZASTRZEŻONE”, zgodnie z zapisami w niniejszym,
zostaną sporządzone oddzielnie dla:
1) KPW Gdynia komp. 4001,
2) PB Hel,
3) JW. 1832 Rozewie,
4) Batalion Zabezpieczenia KPW Gdynia komp. 4489.
I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi ochrony fizycznej osób i
mienia.
KOD CPV 79710000-4 - świadczenie usług przez Specjalistyczne Uzbrojone
Formacje Ochronne (SUFO ) w zakresie ochrony osób i mienia, na rzecz Komendy
Portu Wojennego Gdynia w Gdyni.
II. Rozkład czasu pracy poszczególnych posterunków.
Wykaz szczegółowy posterunków objętych usługą ochrony fizycznej z podaniem
czasu ochrony i wymaganiami stawianymi pracownikom realizującym usługę:
1. W kompleksie 4001 Port Wojenny:
w dni powszednie od poniedziałku do piątku:
1
a. Dowódca zmiany (24 godziny)
b. Posterunek nr 1 stały - brama nr 1 (24 godziny);
c. Posterunek nr 2 stały - brama nr 2 (24 godziny);
d. Posterunek nr 3 stały - brama nr 3 (basen VIII) - (24 godziny);
e. Posterunek nr 4 stały – brama sztab KPW (24 godziny);
f. Posterunek nr 5 stały – brama ZS MW (24 godziny);
g. Posterunek nr 6 ruchomy – MPS ( 16 godzin);
h. Posterunek nr 7 ruchomy – bud. 151 (16 godzin);
i. Posterunek nr 8 stały – JW. 1123 GRUDZIĄDZ (16 godzin);
j. Posterunek nr 9 stały – PST OSNiP (24 godziny);
k. Posterunek nr 10 stały – baseny nurkowe OSNiP (24 godziny)
l. Posterunek nr 11:
- STAŁY- brama wjazdowa do WOMP od godziny 6.30 do 19.00
- RUCHOMY po wyznaczonej trasie na terenie WOMP Gdynia od
godziny 19.00 – do 6.30
m. Posterunek nr 12 stały – klub garnizonowy bud. 303 (16 godzin);
n. Posterunek doraźny – (3 godziny) - KASA; (tygodniowo 12 godzin);
o. Biuro przepustek (8 godzin)
p. Patrol interwencyjny na samochodzie (24 godziny);
w dni świąteczne, soboty i dni ustawowo wolne od pracy:
a. Dowódca zmiany (24 godziny);
b. Posterunek nr 1 stały - brama nr 1 (24 godziny);
c. Posterunek nr 2 stały - brama nr 2 (24 godziny);
d. Posterunek nr 3 stały - brama nr 3 (basen VIII) - (24 godziny);
e. Posterunek nr 4 stały – brama sztab KPW (24 godziny);
f. Posterunek nr 5 stały – brama ZS MW(24 godziny);
g. Posterunek nr 6 ruchomy – MPS (24 godziny);
h. Posterunek nr 7 ruchomy – bud. 151 (24 godziny);
i. Posterunek nr 8 stały – JW. 1123 GRUDZIĄDZ (24 godziny);
j. Posterunek nr 9 stały – PST OSNiP (24 godziny);
k. Posterunek nr 10 stały – baseny nurkowe OSNiP (24 godziny);
l. Posterunek nr 11:
- STAŁY- brama wjazdowa do WOMP od godziny 6.30 do 19.00
2
- RUCHOMY po wyznaczonej trasie na terenie WOMP Gdynia od godziny 19.00
– do 6.30
m. Posterunek nr 12 stały – klub garnizonowy bud. 303 (24 godzin);
n. Patrol interwencyjny na samochodzie (24 godziny);
2.
W kompleksie 4489 – batalion zabezpieczenia (bzab) Dębogórze:
w dni powszednie od poniedziałku do piątku:
a. Dowódca zmiany (24 godziny)
b. Posterunek nr 1 STAŁY brama wjazdowa od godziny 7.00 do 15.00
RUCHOMY po wyznaczonej trasie od godziny 15.00 – do 7.00
w dni świąteczne, soboty i dni ustawowo wolne od pracy:
a. Dowódca zmiany (24 godziny)
b. Posterunek nr 1 RUCHOMY całodobowy po wyznaczonej trasie.
3. W Punkcie Bazowania Hel:
w dni powszednie od poniedziałku do piątku:
a. Dowódca zmiany w kompleksie 4101 (24 godziny)
b. Posterunek nr 1 (skład mps, kompleks nr 8595) – ruchomy (24 godziny);
c. Posterunek nr 2 (skład broni podwodnej, kompleks nr 8598) – ruchomy
(24 godziny);
d. Posterunek nr 3 (skład broni podwodnej, kompleks nr 8601) – ruchomy
(24 godziny);
e. Posterunek nr 4 (brama wjazdowa na teren PB Hel, kompleks nr 4101) – stały
(24 godziny);
f. Posterunek nr 5 (skład uzbrojenia, kompleks nr 8597) – ruchomy
(24 godziny);
g. Posterunek nr 6 (strzelnica, kompleks koszarowy 8601) – ruchomy
( 24 godziny);
h. Posterunek nr 7 (obiekt po RCN, kompleks 8599) – ruchomy (24 godziny);
i. Posterunek nr 8 (biuro przepustek do PB Hel, kompleks 4101) stały – (24
godziny);
j. Posterunek nr 9 (ochrona rurociągu łączącego kompleksy nr 8595, 4101)
ruchomy – (24 godziny);
k. Posterunek nr 10 – (kompleks koszarowy 1761) – ruchomy (24 godziny)
3
l. Posterunek nr 11 – (skład broni podwodnej, kompleks 8597) – stały
(24 godziny);
m. Posterunek nr 12 – (skład broni podwodnej, kompleks 8598) – stały
(24 godziny);
n. Posterunek nr 13 – (skład broni podwodnej, kompleks 8601) – stały
(24 godziny);
o. Patrol interwencyjny na samochodzie (24 godziny);
w dni świąteczne, soboty i dni ustawowo wolne od pracy:
a. Dowódca zmiany w kompleksie 4101 (24 godziny)
b. Posterunek nr 1 (skład mps, kompleks nr 8595) – ruchomy (24 godziny);
c. Posterunek nr 2 (skład broni podwodnej, kompleks nr 8598) – ruchomy
(24 godziny);
d. Posterunek nr 3 (skład broni podwodnej, kompleks nr 8601) – ruchomy
(24 godziny);
e. Posterunek nr 4 (brama wjazdowa na teren PB Hel, kompleks nr 4101) – stały
(24 godziny);
f. Posterunek nr 5 (skład uzbrojenia, kompleks nr 8597) – ruchomy
(24 godziny);
g. Posterunek nr 6 (strzelnica, kompleks koszarowy 8601) – ruchomy
( 24 godziny);
h. Posterunek nr 7 (obiekt po RCN, kompleks 8599) – ruchomy (24 godziny);
i. Posterunek nr 8 (biuro przepustek do PB Hel, kompleks 4101) stały – (24
godziny);
j. Posterunek nr 9 (ochrona rurociągu łączącego kompleksy nr 8595, 4101)
ruchomy – (24 godziny);
k. Posterunek nr 10 – (kompleks koszarowy 1761) – ruchomy (24 godziny)
l. Posterunek nr 11 – (skład broni podwodnej, kompleks 8597) – stały
(24 godziny);
m. Posterunek nr 12 – (skład broni podwodnej, kompleks 8598) – stały
(24 godziny);
n. Posterunek nr 13 – (skład broni podwodnej, kompleks 8601) – stały
(24 godziny);
o. Patrol interwencyjny na samochodzie (24 godziny);
4
4. W 43 batalionie saperów Rozewie:
w dni powszednie od poniedziałku do piątku:
a. Dowódca zmiany w kompleksie wojskowym 8636 (24 godziny)
b. Posterunek nr 1 – stały wewnętrzny w kompl. 8636 (24 godziny);
c. Posterunek nr 2 – stały wewnętrzny w kompl. 8636 (24 godziny);
d. Posterunek nr 3 – stały wewnętrzny w kompl. 4181 (24 godziny);
e. Patrol interwencyjny na samochodzie (24 godziny);
f. Posterunek stały – biuro przepustek (24 godziny)
w dni świąteczne, soboty i dni ustawowo wolne od pracy:
a. Dowódca zmiany w kompleksie wojskowym 8636 (24 godziny)
b. Posterunek nr 1 – stały wewnętrzny w kompl. 8636 (24 godziny);
c. Posterunek nr 2 – stały wewnętrzny w kompl. 8636 (24 godziny);
d. Posterunek nr 3 – stały wewnętrzny w kompl. 4181 (24 godziny);
e. Patrol interwencyjny na samochodzie (24 godziny);
f. Posterunek stały – biuro przepustek (24 godziny)
kompleks 4001 Port Wojenny
Opis posterunku
Lokalizacja
Posterunku
Dowódca zmiany –
WARTOWNIA bud. nr 32
kompl. 4001,
monitoring
zdarzeń
alarmowych,
rozprowadzenie
na
posterunkach.
Całodobowo
przez wszystkie dni
tygodnia
od poniedziałku
od godziny 00:00
do niedzieli do godz.
24:00
Obsada: pracownik posiadający licencję
II-go stopnia;
wyposażony w: pistolet, ustawowe środki
przymusu bezpośredniego, środki łączności
bezprzewodowej, pilot napadowy, maska pgaz.
Obsługa
urządzeń
systemów
sygnalizacji
włamania i napadu oraz monitoringu.
2
Posterunek Nr 1
Stały
(zmianowość
na
posterunku co 2 godz.),
Ochrona obiektów
I kat. Brama wjazdowa Nr 1
na teren Portu Wojennego
Gdynia.
Całodobowo
przez wszystkie dni
tygodnia
od poniedziałku
od godziny 00:00
do niedzieli do godz.
24:00
Obsada: pracownik posiadający licencję I-go
stopnia;
wyposażony w: pistolet maszynowy lub karabinek,
ustawowe środki przymusu bezpośredniego,
własne środki łączności bezprzewodowej, latarkę
(zasięg min. 25 m), pilot napadowy, maska pgaz.
3
Posterunek Nr 2
Stały
(zmianowość
na
posterunku co 2 godz.),
Ochrona obiektów
I kat. Brama wjazdowa Nr 2
na teren Portu Wojennego
Całodobowo
przez wszystkie dni
tygodnia
od poniedziałku
od godziny 00:00
do niedzieli do godz.
Obsada: pracownik posiadający licencję I-go
stopnia;
wyposażony w: pistolet maszynowy lub karabinek,
ustawowe środki przymusu bezpośredniego,
własne środki łączności bezprzewodowej, latarkę
(zasięg min. 25 m), pilot napadowy, maska pgaz..
Lp.
1
Wymagany czas
wykonywania ochrony
Wymagania stawiane pracownikowi ochrony
- obsada -
5
Gdynia
24:00
4
Posterunek Nr 3 –
STAŁY (zmianowość na
posterunku co 2 godz.).
Ochrona obiektów II kat.
Brama wjazdowa basen VIII
5
Posterunek Nr 4
STAŁY (zmianowość na
posterunku co 2 godz.),
Ochrona obiektów
I kat. Brama wjazdowa na
dziedziniec sztabu KPW
Gdynia
Posterunek Nr 5
STAŁY (zmianowość na
posterunku co 2 godz.),
Ochrona obiektów
II kat. Brama wjazdowa na
teren ZS MW
Całodobowo
przez wszystkie dni
tygodnia
od poniedziałku
od godziny 00:00
do niedzieli do godz.
24:00
Całodobowo
przez wszystkie dni
tygodnia
od poniedziałku
od godziny 00:00
do niedzieli do godz.
24:00
Całodobowo
przez wszystkie dni
tygodnia
od poniedziałku
od godziny 00:00
do niedzieli do godz.
24:00
W dni powszednie od
godz. 15.30 do godz. 7.30
W
dni
świąteczne
i
ustawowo wolne od pracy
całodobowo
6
7
Posterunek Nr 6
RUCHOMY(zmianowość na
posterunku co 2 godz.).
Ochrona obiektów kat. I.
Obiekty magazynowe.
8
Posterunek Nr 7
W dni powszednie od
RUCHOMY.
Ochrona godz. 15.30 do godz. 7.30
obiektów kat. I. Obiekty W
dni świąteczne i
magazynowe.
ustawowo wolne od pracy
całodobowo
9
Posterunek Nr 8
STAŁY (zmianowość na
posterunku co 2 godz.),
Ochrona obiektów
II
kat.
Obiekty
magazynowe JW. 1123
Grudziądz
W dni powszednie od
godz. 15.00 do godz. 7.00
W
dni świąteczne i
ustawowo wolne od pracy
całodobowo
10
Posterunek Nr 9
(zmianowość na
posterunku co 2 godz.).
RUCHOMY od godz. 16.00
do 7.00 Ochrona obiektów
kat.
I.
Obiekty
magazynowe, PST.
STAŁY od godz. 7.00 do
godz. 16.00
Ochrona
obiektów I kat. Brama
wjazdowa na teren PST
OSNiPWP.
Całodobowo
przez wszystkie dni
tygodnia
od poniedziałku
od godziny 00:00
do niedzieli do godz.
24:00
Obsada: pracownik posiadający licencję I-go
stopnia;
wyposażony w: pistolet maszynowy lub karabinek,
ustawowe środki przymusu bezpośredniego,
własne środki łączności bezprzewodowej, latarkę
(zasięg min. 25 m), pilot napadowy, maska pgaz..
Obsada: pracownik posiadający licencję I-go
stopnia;
wyposażony w: pistolet maszynowy lub karabinek,
ustawowe środki przymusu bezpośredniego,
własne środki łączności bezprzewodowej, latarkę
(zasięg min. 25 m), pilot napadowy, maska pgaz..
Obsada: pracownik posiadający licencję I-go
stopnia;
wyposażony w: ustawowe środki przymusu
bezpośredniego,
własne
środki
łączności
bezprzewodowej, latarkę (zasięg min. 25 m), pilot
napadowy, maska pgaz..
Obsada: pracownik posiadający licencję I-go
stopnia;
wyposażony w: pistolet maszynowy lub karabinek,
ustawowe środki przymusu bezpośredniego,
własne środki łączności bezprzewodowej, latarkę
(zasięg min. 25 m), pilot napadowy, maska pgaz.
Obsada: pracownik posiadający licencję I-go
stopnia;
wyposażony w: pistolet maszynowy lub karabinek,
ustawowe środki przymusu bezpośredniego,
własne środki łączności bezprzewodowej, latarkę
(zasięg min. 25 m), pilot napadowy, maska pgaz..
Obsada: pracownik posiadający licencję I-go
stopnia;
wyposażony w: pistolet maszynowy lub karabinek,
ustawowe środki przymusu bezpośredniego,
własne środki łączności bezprzewodowej, latarkę
(zasięg min. 25 m), pilot napadowy, maska pgaz..
Obsada: pracownik posiadający licencję I-go
stopnia;
wyposażony w: pistolet maszynowy lub karabinek,
ustawowe środki przymusu bezpośredniego,
własne środki łączności bezprzewodowej, latarkę
(zasięg min. 25 m), pilot napadowy, maska pgaz.
6
11
Posterunek Nr 10
STAŁY (zmianowość na
posterunku co 2 godz.),
Ochrona obiektów
I kat. Budynek „Basenów
Nurkowych”
Całodobowo
przez wszystkie dni
tygodnia
od poniedziałku
od godziny 00:00
do niedzieli do godz.
24:00
Obsada: pracownik posiadający licencję I-go
stopnia;
wyposażony w: pistolet maszynowy lub karabinek,
ustawowe środki przymusu bezpośredniego,
własne środki łączności bezprzewodowej, latarkę
(zasięg min. 25 m), pilot napadowy, maska pgaz.
12
Posterunek Nr 11 STAŁY
od godz. 06.30 do 19.00
Brama wjazdowa na teren
WOMP Gdynia
RUCHOMY od godz. 19.00
do godz. 6.30 (zmianowość
na
posterunku
co
2
godz.).Ochrona
obiektów
kat. II. Obiekty i teren
WOMP
Gdynia
ul.
Grudzińskiego 4
Posterunek Nr 12 STAŁY
(zmianowość na posterunku
co 2 godz.)
Ochrona obiektu bud. 303 –
klub garnizonowy
Całodobowo przez
wszystkie dni tygodnia,
święta i dni ustawowo
wolne od pracy:
od poniedziałku
od godziny 00:00
do niedzieli do godz.
24:00.
Obsada: pracownik posiadający licencję I-go
stopnia;
wyposażony w: pistolet maszynowy lub karabinek,
ustawowe środki przymusu bezpośredniego,
własne środki łączności bezprzewodowej, latarkę
(zasięg min. 25 m), pilot napadowy, maska pgaz..
W dni powszednie od
godz. 15.30 do godz. 7.30
W dni świąteczne i
ustawowo wolne od pracy
całodobowo
Obsada:
pracownik
ochrony
–
dozorca
posiadający
poświadczenie
bezpieczeństwa
dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli
„zastrzeżone”;
wyposażony w: własne środki
łączności
bezprzewodowej, latarkę (zasięg min. 25 m), pilot
napadowy,
BIURO PRZEPUSTEK
Obsada biura przepustek
W dni powszednie od
poniedziałku do czwartku
od godz. 07.00 do godz.
15.30 oraz w piątek od
godz. 7:00 do godz. 13:00
Obsada: pracownik posiadający poświadczenie
bezpieczeństwa dopuszczające do informacji
niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
W dni powszednie oprócz
środy od godz. 9:00 do
godz. 12:00 lub w dzień
przypadający na wypłatę
wynagrodzeń
dla
pracowników tj. od godz.
09:00 do godz. 13:00
Obsada; ze zmiany czuwającej wyznaczany przez
dowódcę zmiany – pracownik posiadający licencję
I-go stopnia;
wyposażony w: pistolet maszynowy lub karabinek,
ustawowe środki przymusu bezpośredniego,
własne środki łączności bezprzewodowej, pilot
napadowy, maska pgaz..
Patrolowanie
w
dni
powszednie
od
godz.
16.00 do godz. 7.00
W
dni świąteczne i
ustawowo wolne od pracy
przez 24 godz.
Obsada: 2 pracowników ochrony posiadający
licencję I-go stopnia;
wyposażonych w: pistolet maszynowy lub
karabinek,
ustawowe
środki
przymusu
bezpośredniego,
własne
środki
łączności
bezprzewodowej, latarkę (zasięg min. 25 m), pilot
napadowy, kamizelkę kuloodporną, maska pgaz.
oraz własny pojazd terenowy.
W dni powszednie w godzinach 07.00 – 08.00
oraz 15.00 do 16.00 wzmocnienie ochrony na
bramie nr 1.
13
14
15
Posterunek doraźny (kasa).
Ochrona KASY.
16 Patrol Interwencyjny na
samochodzie terenowym.
Interwencje na terenie Portu
Wojennego Gdynia
kompleks 4001.
Patrolowanie terenu Portu
Wojennego po wyznaczonej
trasie co 2 godz. po
godzinach służbowych i w
dni świąteczne oraz
ustawowo wolne od pracy
co 2 godz. przez całą dobę.
wyposażony w: umundurowanie firmowe, własne
środki łączności bezprzewodowej, maska pgaz.,
kompleks 4489 bzab Dębogórze
Lp.
1
Opis posterunku
Wymagany czas
Lokalizacja
wykonywania ochrony
Posterunku
Dowódca zmiany –
Całodobowo
WARTOWNIA w kompl. przez wszystkie dni
Wymagania stawiane pracownikowi ochrony
- obsada Obsada: pracownik posiadający licencję
II-go stopnia;
7
2
4489,
rozprowadzenie
na
posterunkach.
Posterunek Nr 1 STAŁY
od godz. 07.00 do 15.00
Brama wjazdowa na teren
kompleksu
RUCHOMY od godz. 15.00
do godz. 7.00 (zmianowość
na
posterunku
co
2
godz.).Ochrona obiektów
kat. II. Obiekty i teren
kompl. 4489
wyposażony w: pistolet, ustawowe środki
przymusu bezpośredniego, środki łączności
bezprzewodowej, pilot napadowy, maska pgaz..
Całodobowo przez
Obsada: pracownik posiadający licencję I-go
wszystkie dni tygodnia,
stopnia;
święta i dni ustawowo
wyposażony w:
pistolet maszynowy lub
wolne od pracy:
karabinek,
ustawowe
środki
przymusu
od poniedziałku
bezpośredniego,
własne
środki
łączności
od godziny 00:00
bezprzewodowej, latarkę (zasięg min. 25 m), pilot
do niedzieli do godz. 24:00 napadowy, maska pgaz..
tygodnia
w PB Hel KPW Gdynia
Lp.
1
Opis posterunku
Wymagany czas
Lokalizacja
wykonywania ochrony
Posterunku
Dowódca zmiany –
Całodobowo
WARTOWNIA bud. nr 1 przez wszystkie dni
kompl. 4101,
tygodnia
rozprowadzenie
na od poniedziałku
posterunkach.
od godziny 00:00
do niedzieli do godz.
24:00
Wymagania stawiane pracownikowi ochrony
- obsada Obsada: pracownik posiadający licencję
II-go stopnia;
wyposażony w: pistolet, ustawowe środki
przymusu bezpośredniego, środki łączności
bezprzewodowej, pilot napadowy, maska pgaz.
2
Posterunek Nr 1
Stały
(zmianowość
na
posterunku co 2 godz.),
Ochrona obiektów
II kat. Skład MPS w kompl.
8595
Całodobowo
przez wszystkie dni
tygodnia
od poniedziałku
od godziny 00:00
do niedzieli do godz.
24:00
Obsada: 2 pracowników ochrony posiadających
licencję I-go stopnia;
wyposażonych w: pistolet maszynowy lub
karabinek,
ustawowe
środki
przymusu
bezpośredniego, własne środki
łączności
bezprzewodowej, latarkę (zasięg min. 25 m), pilot
napadowy, maska pgaz.
3
Posterunek Nr 2
Ruchomy (zmianowość na
posterunku co 2 godz.),
Ochrona obiektów
I
kat.
skład
broni
podwodnej, kompleks nr
8598
Całodobowo
przez wszystkie dni
tygodnia
od poniedziałku
od godziny 00:00
do niedzieli do godz.
24:00
Obsada: 2 pracowników ochrony posiadających
licencję I-go stopnia;
wyposażonych w: pistolet maszynowy lub
karabinek,
ustawowe
środki
przymusu
bezpośredniego,
własne środki
łączności
bezprzewodowej, latarkę (zasięg min. 25 m), pilot
napadowy, maska pgaz.
4
Posterunek Nr 3 –
Ruchomy (zmianowość na
posterunku co 2 godz.),
Ochrona obiektów
I
kat.
skład
broni
podwodnej, kompleks nr
8601
Posterunek Nr 4
STAŁY (zmianowość na
posterunku co 2 godz.),
Ochrona obiektów
II kat. Brama wjazdowa do
kompl. 4101 PB Hel.
Całodobowo
przez wszystkie dni
tygodnia
od poniedziałku
od godziny 00:00
do niedzieli do godz.
24:00
Całodobowo
przez wszystkie dni
tygodnia
od poniedziałku
od godziny 00:00
do niedzieli do godz.
24:00
Posterunek Nr 5
Całodobowo
Ruchomy (zmianowość na przez wszystkie dni
Obsada: 2 pracowników ochrony posiadających
licencję I-go stopnia;
wyposażonych w: pistolet maszynowy lub
karabinek,
ustawowe
środki
przymusu
bezpośredniego,
własne środki
łączności
bezprzewodowej, latarkę (zasięg min. 25 m), pilot
napadowy, maska pgaz..
Obsada: pracownik ochrony posiadający licencję
I-go stopnia;
wyposażony w: pistolet maszynowy lub karabinek,
ustawowe środki przymusu bezpośredniego,
własne środki łączności bezprzewodowej, latarkę
(zasięg min. 25 m), pilot napadowy, maska pgaz..
5
6
Obsada: 3 pracowników ochrony posiadający
licencję I-go stopnia;
8
tygodnia
od poniedziałku
od godziny 00:00
do niedzieli do godz.
24:00
Całodobowo
przez wszystkie dni
tygodnia
od poniedziałku
od godziny 00:00
do niedzieli do godz.
24:00
wyposażonych w: pistolet maszynowy lub
karabinek,
ustawowe
środki
przymusu
bezpośredniego,
własne
środki
łączności
bezprzewodowej, latarkę (zasięg min. 25 m), pilot
napadowy, maska pgaz..
Obsada: pracownik ochrony - dozorca
wyposażony w:
własne
środki
łączności
bezprzewodowej, latarkę (zasięg min. 25 m), pilot
napadowy, maska pgaz.
8
Posterunek Nr 7
Całodobowo
ruchomy (zmianowość na przez wszystkie dni
posterunku co 2 godz.),
tygodnia
Ochrona obiektów
od poniedziałku
II kat. obiekt po RCN w od godziny 00:00
kompl. nr 8599
do niedzieli do godz.
24:00
Obsada: pracownik ochrony - dozorca
wyposażony w:
własne
środki
łączności
bezprzewodowej, latarkę (zasięg min. 25 m), pilot
napadowy, maska pgaz..
9
Posterunek Nr 8
Całodobowo
STAŁY - biuro przepustek przez wszystkie dni
do PB Hel
tygodnia
od poniedziałku
od godziny 00:00
do niedzieli do godz.
24:00
Obsada: pracownik ochrony – portier posiadający
poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do
informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
Całodobowo
przez wszystkie dni
tygodnia
od poniedziałku
od godziny 00:00
do niedzieli do godz.
24:00
Posterunek Nr 10
Całodobowo
RUCHOMY - (zmianowość przez wszystkie dni
na posterunku co 2 godz.),
tygodnia
Ochrona obiektów
od poniedziałku
II kat. Kompleks koszarowy od godziny 00:00
1761 – magazyny PPW
do niedzieli do godz.
24:00
Obsada: 2 pracowników - dozorcy;
wyposażony w:
własne
środki
łączności
bezprzewodowej, latarkę (zasięg min. 25 m), pilot
napadowy, maska pgaz..
7
10
11
posterunku co 2 godz.),
Ochrona obiektów
I
kat.
skład
broni
podwodnej, kompleks nr
8597
Posterunek Nr 6
ruchomy (zmianowość na
posterunku co 2 godz.),
Ochrona obiektów
II kat. strzelnica, kompleks
koszarowy nr 8601
Posterunek Nr 9
RUCHOMY
ochrona
rurociągu
łączącego kompleksy nr
8595, 4101
wyposażony w: umundurowanie firmowe, własne
środki łączności bezprzewodowej, maska pgaz
Obsada: 2 pracowników ochrony posiadających
licencję I-go stopnia;
wyposażonych w: pistolet maszynowy lub
karabinek,
ustawowe
środki
przymusu
bezpośredniego,
własne środki
łączności
bezprzewodowej, latarkę (zasięg min. 25 m), pilot
napadowy, maska pgaz.
12
Posterunek Nr 11
STAŁY (zmianowość na
posterunku co 2 godz.),
Ochrona obiektów
I
kat.
skład
broni
podwodnej, kompleks nr
8597
Całodobowo
przez wszystkie dni
tygodnia
od poniedziałku
od godziny 00:00
do niedzieli do godz.
24:00
Obsada: 2 pracowników ochrony posiadających
licencję I-go stopnia;
wyposażonych w: pistolet maszynowy lub
karabinek,
ustawowe
środki
przymusu
bezpośredniego,
własne środki
łączności
bezprzewodowej, latarkę (zasięg min. 25 m), pilot
napadowy, maska pgaz.
13
Posterunek Nr 12
STAŁY (zmianowość na
posterunku co 2 godz.),
Ochrona obiektów
I
kat.
skład
broni
podwodnej, kompleks nr
8598
Całodobowo
przez wszystkie dni
tygodnia
od poniedziałku
od godziny 00:00
do niedzieli do godz.
24:00
Obsada: 2 pracowników ochrony posiadających
licencję I-go stopnia;
wyposażonych w: pistolet maszynowy lub
karabinek,
ustawowe
środki
przymusu
bezpośredniego,
własne środki
łączności
bezprzewodowej, latarkę (zasięg min. 25 m), pilot
napadowy, maska pgaz.
9
Posterunek Nr 13
STAŁY (zmianowość na
posterunku co 2 godz.),
Ochrona obiektów
I
kat.
skład
broni
podwodnej, kompleks nr
8601
Całodobowo
przez wszystkie dni
tygodnia
od poniedziałku
od godziny 00:00
do niedzieli do godz.
24:00
Obsada: 2 pracowników ochrony posiadających
licencję I-go stopnia;
wyposażonych w: pistolet maszynowy lub
karabinek,
ustawowe
środki
przymusu
bezpośredniego,
własne środki
łączności
bezprzewodowej, latarkę (zasięg min. 25 m), pilot
napadowy, maska pgaz.
15 Patrol Interwencyjny na
samochodzie terenowym.
Interwencje na terenie
Punktu Bazowania Hel we
wszystkich kompleksach.
Patrolowanie terenu po
wyznaczonej trasie co 2
godz. po godzinach
służbowych i w dni
świąteczne oraz ustawowo
wolne od pracy co 2 godz.
przez całą dobę.
Całodobowo
przez wszystkie dni
tygodnia
od poniedziałku
od godziny 00:00
do niedzieli do godz.
24:00
Obsada: 2 pracowników ochrony posiadający
licencję I-go stopnia;
wyposażonych w: pistolet maszynowy lub
karabinek,
ustawowe
środki
przymusu
bezpośredniego,
własne
środki
łączności
bezprzewodowej, latarkę (zasięg min. 25 m), pilot
napadowy, kamizelkę kuloodporną, maska pgaz.
oraz własny pojazd terenowy.
14
43 batalion saperów Rozewie kompl. 8636 i 4181
Lp.
1
Opis posterunku
Lokalizacja
Posterunku
Dowódca zmiany –
WARTOWNIA kompl. 8636,
rozprowadzenie
na
posterunkach.
Wymagany czas
wykonywania ochrony
Całodobowo
przez wszystkie dni
tygodnia
od poniedziałku
od godziny 00:00
do niedzieli do godz.
24:00
Całodobowo
przez wszystkie dni
tygodnia
od poniedziałku
od godziny 00:00
do niedzieli do godz.
24:00
2
Posterunek Nr 1
Stały
(zmianowość
na
posterunku co 2 godz.),
Ochrona obiektów
II kat. Brama wjazdowa na
teren kompl. 8636
3
Posterunek Nr 2
Całodobowo
Stały
(zmianowość
na przez wszystkie dni
posterunku co 2 godz.),
tygodnia
Ochrona obiektów
od poniedziałku
I kat. w kompl. 8636
od godziny 00:00
do niedzieli do godz.
24:00
Posterunek Nr 3 –
Całodobowo
Stały
(zmianowość
na przez wszystkie dni
posterunku co 2 godz.),
tygodnia
Ochrona obiektów
od poniedziałku
II kat. w kompl. 4181
od godziny 00:00
do niedzieli do godz.
24:00
Patrol Interwencyjny na Patrolowanie całodobowo
samochodzie.
przez wszystkie dni
Interwencje na terenie
tygodnia
kompl. 8636 i 4181
od poniedziałku
4
5
Wymagania stawiane pracownikowi ochrony
- obsada Obsada: pracownik posiadający licencję
II-go stopnia;
wyposażony w: pistolet maszynowy lub karabinek,
ustawowe środki przymusu bezpośredniego,
środki łączności bezprzewodowej, pilot napadowy,
maska pgaz.
Obsługa
urządzeń
systemów
sygnalizacji
włamania i napadu oraz monitoringu.
Obsada: pracownik posiadający licencję I-go lub
II-go stopnia;
wyposażony w: pistolet maszynowy lub karabinek,
ustawowe środki przymusu bezpośredniego,
własne środki łączności bezprzewodowej, latarkę
(zasięg min. 25 m), pilot napadowy, maska pgaz.
Obsada: pracownik posiadający licencję I-go lub
II-go stopnia;
wyposażony w: pistolet maszynowy lub karabinek,
ustawowe środki przymusu bezpośredniego,
własne środki łączności bezprzewodowej, latarkę
(zasięg min. 25 m), pilot napadowy, maska pgaz.
Obsada: pracownik posiadający licencję I-go lub
II-go stopnia;
wyposażony w: pistolet maszynowy lub karabinek,
ustawowe środki przymusu bezpośredniego,
własne środki łączności bezprzewodowej, latarkę
(zasięg min. 25 m), pilot napadowy, maska pgaz.
Obsada: 2 pracowników ochrony posiadający
licencję I-go lub II-go stopnia;
wyposażonych w: pistolet maszynowy lub
karabinek,
ustawowe
środki
przymusu
10
6
Patrolowanie terenu 43
od godziny 00:00
bsap po wyznaczonej trasie do niedzieli do godz.
co 2 godz. po godzinach
24:00
służbowych i w dni
świąteczne oraz ustawowo
wolne od pracy co 2 godz.
przez całą dobę.
BIURO PRZEPUSTEK
Całodobowo
Obsada biura przepustek
przez wszystkie dni
tygodnia
od poniedziałku
od godziny 00:00
do niedzieli do godz.
24:00
bezpośredniego,
własne
środki
łączności
bezprzewodowej, latarkę (zasięg min. 25 m), pilot
napadowy, kamizelkę kuloodporną, maska pgaz.
oraz własny pojazd.
Obsada: pracownik posiadający poświadczenie
bezpieczeństwa dopuszczające do informacji
niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
wyposażony w: umundurowanie firmowe, własne
środki łączności bezprzewodowej, maska pgaz.,
Wyposażenie wskazane w SIWZ dla wszystkich pracowników zabezpiecza
wykonawca.
3. Miejscem wykonania zamówienia jest teren i obiekty Zamawiającego
zlokalizowane w Gdyni, Kompleks 4001 Port Wojenny Gdynia oraz kompl. 4489
Dębogórze, a także w miejscowości Hel i Rozewie.
4. Celem ochrony jest :
a. Całodobowa ochrona osób i mienia znajdującego się w granicach chronionych
obszarów i obiektów w tym:
- strzeżenie powierzonego pod ochronę mienia, urządzeń wspomagających
ochronę, zabezpieczeniu ich przed kradzieżą, zniszczeniem lub
uszkodzeniem na terenie kompleksów wojskowych;
- kontrolowanie dokumentów uprawniających do wstępu (wjazdu) na teren
kompleksu wojskowego lub jego części, wynoszenia/wnoszenia
(wywożenia/wwożenia) mienia oraz uniemożliwienie nielegalnego wejścia
osób postronnych na tereny chronione;
- ochrona bezpośrednia obiektów poprzez patrolowanie, obserwację oraz
uruchomienie natychmiastowej reakcji grupy interwencyjnej, która
przybędzie i podejmie się czynnego działania bezzwłocznie po uzyskaniu
sygnału o zagrożeniu obiektu jednak nie później niż w czasie do: w dzień 10
minut w nocy do 10 minut od momentu wezwania do każdego obiektu na
terenie chronionego kompleksu;
b. Przekazywanie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub wojskowym organom
porządkowym osób ujętych podczas wykonywania zadań ochronnych,
c. Przekazywanie, wyłącznie na polecenie oficera dyżurnego KPW GDYNIA lub
jego pomocnika, osób ujętych podczas wykonywania zadań ochronnych,
Żandarmerii Wojskowej (ŻW), wojskowym organom porządkowym oraz Policji.
d. Współpraca z wewnętrzną służbą ochrony oraz wojskową ochroną
przeciwpożarową, jeżeli znajdują się na terenie jednostki wojskowej lub w
obrębie ochranianych obiektów wojskowych,
e. Wykonywanie innych zadań określonych w planie ochrony jednostki
wojskowej.
11
f. Ochrona obiektów podległych KPW Gdynia realizowana będzie w systemie
zmianowym.
g. Ochrona
obiektów
KPW
Gdynia
realizowana
będzie
zgodnie
z ustawą o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.)
oraz Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej w sprawie ochrony przez
specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) terenów komórek
i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. z 1999r. Nr 60,
poz. 647 ze zm.) i innymi aktami wykonawczymi obowiązującymi w tym
zakresie; „Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych” sygn. OIN 3/2008;
instrukcją ochrony obiektu oraz wyciągiem z planu ochrony obiektu w systemie
zmianowym 24 godzinnym w następujący sposób:
KOMPLEKS 4001
POSTERUNEK NR 1 - Obiekt I kategorii, podlegający szczególnej ochronie – teren
zlokalizowany przy bramie wjazdowej nr 1 do Portu Wojennego Gdynia
z infrastrukturą. Służba ochronna w składzie 1 pracownik ochrony z bronią (karabinek
lub pistolet maszynowy) oraz wyposażony w środki przymusu bezpośredniego
i własne środki łączności bezprzewodowej i latarkę (zasięg min. 25 m), pilot
napadowy: posterunek stały – całodobowy przez wszystkie dni tygodnia, z zadaniem
ochrony mienia nieruchomego i ruchomego znajdującego się na terenie posterunku
w celu zabezpieczenia go przed zniszczeniem, kradzieżą bądź dewastacją (służba
od 08:00). kontrola ruchu osobowego, kontrola ruchu pojazdów wjeżdżających
i wyjeżdżających. W dni powszednie posterunek wzmacniany siłami ochrony SUFO
z patrolu interwencyjnego przez dwóch pracowników ochrony w godz. od 07.00 do
08.00 oraz od 15.00 do 16.00.
POSTERUNEK NR 2 – Obiekt I kategorii, podlegający szczególnej ochronie – teren
zlokalizowany przy bramie wjazdowej nr 2 do Portu Wojennego Gdynia
z infrastrukturą. Służba ochronna w składzie 1 pracownik ochrony z bronią (karabinek
lub pistolet maszynowy) oraz wyposażony w środki przymusu bezpośredniego
i własne środki łączności bezprzewodowej i latarkę (zasięg min. 25 m), pilot
napadowy: posterunek stały – całodobowy przez wszystkie dni tygodnia, z zadaniem
ochrony mienia nieruchomego i ruchomego znajdującego się na terenie posterunku
w celu zabezpieczenia go przed zniszczeniem, kradzieżą bądź dewastacją (służba
od 08:00). kontrola ruchu osobowego, kontrola ruchu pojazdów wjeżdżających
i wyjeżdżających.
POSTERUNEK NR 3 – Obiekt I kategorii, podlegający szczególnej ochronie – teren
zlokalizowany przy bramie wjazdowej do basenu VIII. Służba ochronna w składzie
1 pracownik ochrony uzbrojony (karabinek lub pistolet maszynowy) oraz wyposażony
w środki przymusu bezpośredniego i własne środki łączności bezprzewodowej
i latarkę (zasięg min. 25 m), pilot napadowy: posterunek STAŁY – całodobowy przez
wszystkie dni tygodnia z zadaniem ochrony mienia nieruchomego i ruchomego
znajdującego się na terenie posterunku w celu zabezpieczenia go przed
zniszczeniem, kradzieżą bądź dewastacją, obserwacji strefy wokół obiektu (służba od
08:00). kontrola ruchu osobowego, kontrola ruchu pojazdów wjeżdżających
i wyjeżdżających - oraz kontroli ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających.
12
POSTERUNEK NR 4 – Obiekt I kategorii, podlegający szczególnej ochronie – teren
zlokalizowany przy bramie wjazdowej na dziedziniec sztabu Komendy Portu
Wojennego Gdynia z infrastrukturą. Służba ochronna w składzie 1 pracownik ochrony
z bronią (karabinek lub pistolet maszynowy) oraz wyposażony w środki przymusu
bezpośredniego i własne środki łączności bezprzewodowej i latarkę (zasięg min. 25
m), pilot napadowy: posterunek stały – całodobowy przez wszystkie dni tygodnia,
z zadaniem ochrony mienia nieruchomego i ruchomego znajdującego się na terenie
posterunku w celu zabezpieczenia go przed zniszczeniem, kradzieżą bądź
dewastacją (służba od 08:00). kontrola ruchu osobowego, kontrola ruchu pojazdów
wjeżdżających i wyjeżdżających.
POSTERUNEK NR 5 – Obiekt II kategorii, podlegający ochronie – teren
zlokalizowany przy bramie wjazdowej na obiekty Zespołu Sportowego MW
z infrastrukturą. Służba ochronna w składzie 1 pracownik ochrony bez broni –
wyposażony w środki przymusu bezpośredniego i własne środki łączności
bezprzewodowej i latarkę (zasięg min. 25 m), pilot napadowy: posterunek stały –
całodobowy przez wszystkie dni tygodnia, z zadaniem ochrony mienia nieruchomego
i ruchomego znajdującego się na terenie posterunku w celu zabezpieczenia go przed
zniszczeniem, kradzieżą bądź dewastacją oraz kontrola ruchu osobowego, kontrola
ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających.
Główne zadania pracowników ochraniających mienie w rejonie POSTERUNKÓW I,
II, III, IV, V:
– Ochrona mienia nieruchomego i ruchomego w celu zabezpieczenia go przed
zniszczeniem, kradzieżą bądź dewastacją;
– Kontrola dokumentów uprawniających do wstępu i przebywania na
ochranianym obiekcie osób i wnoszonego, wynoszonego mienia wojskowego
w zakresie ustalonym przez Komendanta Portu Wojennego Gdynia.
– Uniemożliwienie nielegalnego wejścia osób postronnych;
– Zabezpieczanie i ochronę przed działaniem na jego terenie osób
zakłócających ład i porządek publiczny;
– Kontrola przestrzegania przez pracowników i innych osób przebywających na
terenie chronionego obiektu obowiązujących przepisów porządkowych,
ochronnych, przeciwpożarowych oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości;
POSTERUNEK NR 6 – Obiekty magazynowe I i II kategorii podlegające szczególnej
ochronie - służba ochronna w składzie 1 pracownik ochrony z bronią (karabinek lub
pistolet maszynowy) oraz wyposażony w środki przymusu bezpośredniego i własne
środki łączności bezprzewodowej i latarkę (zasięg min. 25 m), pilot napadowy,
posterunek RUCHOMY w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od
15.30 do 07.30 oraz w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy przez 24 godziny
(służba od godz. 08.00), z zadaniem patrolowania po wyznaczonej trasie, obserwacji
strefy wokół obiektów, ochrona mienia nieruchomego i ruchomego w celu
zabezpieczenia go przed zniszczeniem, kradzieżą bądź dewastacją. Sprawdzenie
prawidłowości zamknięć drzwi i okien chronionego obiektu, zgodności ze wzorem
13
plomb i pieczęci odcisków po opuszczeniu przez użytkowników obiektów
magazynowych.
POSTERUNEK NR 7 – Obiekty magazynowe I i II kategorii podlegające szczególnej
ochronie - służba ochronna w składzie 1 pracownik ochrony z bronią (karabinek lub
pistolet maszynowy) oraz wyposażony w środki przymusu bezpośredniego i własne
środki łączności bezprzewodowej posterunek i latarkę (zasięg min. 25 m), pilot
napadowy, RUCHOMY w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od
15.30 do 07.30 oraz w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy przez 24 godziny
(służba od godz. 08.00), z zadaniem patrolowania po wyznaczonej trasie, obserwacji
strefy wokół obiektów, ochrona mienia nieruchomego i ruchomego w celu
zabezpieczenia go przed zniszczeniem, kradzieżą bądź dewastacją. Sprawdzenie
prawidłowości zamknięć drzwi i okien chronionego obiektu, zgodności ze wzorem
plomb i pieczęci odcisków po opuszczeniu przez użytkowników obiektów
magazynowych.
POSTERUNEK NR 8 – Obiekty magazynowe JW. 1123 Grudziądz położone w Gdyni
przy ul. Śmidowicza 220 – 221, obiekt II kategorii podlegający ochronie - służba
ochronna w składzie 1 pracownik ochrony z bronią (karabinek lub pistolet
maszynowy) oraz wyposażony w środki przymusu bezpośredniego i własne środki
łączności bezprzewodowej posterunek i latarkę (zasięg min. 25 m), pilot napadowy,
STAŁY w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 07.00 oraz
w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy przez 24 godziny (służba od godz.
08.00), z zadaniem obserwacji strefy wokół obiektów, ochrona mienia nieruchomego i
ruchomego w celu zabezpieczenia go przed zniszczeniem, kradzieżą bądź
dewastacją. Sprawdzenie prawidłowości zamknięć drzwi i okien chronionego obiektu,
zgodności ze wzorem plomb i pieczęci odcisków po opuszczeniu przez użytkowników
obiektów magazynowych.
POSTERUNEK NR 9 – Obiekty magazynowe, PST I kategorii podlegające
szczególnej ochronie - służba ochronna w składzie 1 pracownik ochrony z bronią
(karabinek lub pistolet maszynowy) oraz wyposażony w środki przymusu
bezpośredniego i własne środki łączności bezprzewodowej i latarkę (zasięg min. 25
m), pilot napadowy, posterunek całodobowy przez wszystkie dni tygodnia.
W dni powszednie od poniedziałku do piątku posterunek STAŁY od godz. 7.00 do
godz. 16.00 służba pełniona przy bramie wjazdowej na teren PST OSNiPWP
kontrola
ruchu
osobowego,
kontrola
ruchu
pojazdów
wjeżdżających
i wyjeżdżających, posterunek RUCHOMY od godz. 16.00 do 7.00 Ochrona obiektów
kat. I. Obiekty magazynowe, PST, z zadaniem patrolowania po wyznaczonej trasie,
obserwacji strefy wokół obiektów, ochrona mienia nieruchomego i ruchomego w celu
zabezpieczenia go przed zniszczeniem, kradzieżą bądź dewastacją. Sprawdzenie
prawidłowości zamknięć drzwi i okien chronionych obiektów, zgodności ze wzorem
plomb i pieczęci odcisków po opuszczeniu przez użytkowników obiektów
magazynowych.
W dni świąteczne, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy posterunek ruchomy
przez 24 godziny służba od godz. 07.00-07:00, z zadaniem patrolowania po
wyznaczonej trasie, obserwacji strefy wokół obiektów, ochrona mienia nieruchomego
i ruchomego w celu zabezpieczenia go przed zniszczeniem, kradzieżą bądź
dewastacją. Sprawdzenie prawidłowości zamknięć drzwi i okien chronionych
obiektów.
14
POSTERUNEK NR 10 – Obiekt I kategorii, podlegający szczególnej ochronie – teren
zlokalizowany przy budynku „Basenów Nurkowych” wraz z infrastrukturą. Służba
ochronna w składzie 1 pracownik ochrony z bronią (karabinek lub pistolet
maszynowy) oraz wyposażony w środki przymusu bezpośredniego i własne środki
łączności bezprzewodowej i latarkę (zasięg min. 25 m), pilot napadowy: posterunek
STAŁY – całodobowy przez wszystkie dni tygodnia, z zadaniem ochrony mienia
nieruchomego i ruchomego znajdującego się na terenie posterunku w celu
zabezpieczenia go przed zniszczeniem, kradzieżą bądź dewastacją.
POSTERUNEK NR 11 - Obiekt II kategorii, podlegający ochronie – teren
Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej zlokalizowany w kompl. 4001 przy ul.
Grudzińskiego z infrastrukturą. Służba ochronna w składzie 1 pracownik ochrony
z bronią (karabinek lub pistolet maszynowy) oraz wyposażony w środki przymusu
bezpośredniego i własne środki łączności bezprzewodowej i latarkę (zasięg min. 25
m), pilot napadowy: posterunek STAŁY –zlokalizowany przy bramie wjazdowej do
WOMP Gdynia w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do
19.00 z zadaniem ochrony mienia nieruchomego i ruchomego znajdującego się na
terenie posterunku w celu zabezpieczenia go przed zniszczeniem, kradzieżą bądź
dewastacją (służba od 08:00). kontrola ruchu osobowego, kontrola ruchu pojazdów
wjeżdżających i wyjeżdżających. RUCHOMY – od godz. 19.00 do 6.30 w dni
powszednie, w dni ustawowo wolne i świąteczne całodobowy, z zadaniem
patrolowania po wyznaczonej trasie, obserwacji strefy wokół obiektów, ochrona
mienia nieruchomego i ruchomego w celu zabezpieczenia go przed zniszczeniem,
kradzieżą bądź dewastacją. Sprawdzenie prawidłowości zamknięć drzwi i okien
chronionego obiektu, zgodności ze wzorem plomb i pieczęci odcisków po
opuszczeniu przez użytkowników budynków należących do WOMP Gdynia.
POSTERUNEK NR 12 – Obiekt II kategorii, podlegający ochronie – budynek Nr 303
Klub Garnizonowy Gdynia Oksywie wraz z infrastrukturą. Służba ochronna w
składzie 1 pracownik ochrony dozorca oraz wyposażony w własne środki łączności
bezprzewodowej i latarkę (zasięg min. 25 m), pilot napadowy: posterunek STAŁY w
dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 15.30 do 07.30 oraz w dni
świąteczne i ustawowo wolne od pracy przez 24 godziny (służba od godz. 08.00), z
zadaniem ochrony obiektu i obserwacji strefy wokół budynku, ochrona mienia
nieruchomego i ruchomego w celu zabezpieczenia go przed zniszczeniem, kradzieżą
bądź dewastacją.
Główne zadania pracowników ochraniających POSTERUNKI VI, VII, VIII, IX, X, XI,
XII.
– Ochrona mienia nieruchomego i ruchomego w celu zabezpieczenia go przed
zniszczeniem, kradzieżą bądź dewastacją;
– Kontrola dokumentów uprawniających do wstępu i przebywania na
ochranianym obiekcie osób i wnoszonego, wynoszonego mienia wojskowego;
– Uniemożliwienie nielegalnego wejścia osób postronnych;
– Sprawdzanie prawidłowości zamknięć drzwi i okien chronionego obiektu, po
opuszczeniu ich przez pracowników Zamawiającego;
– Zabezpieczanie i ochronę budynku przed działaniem na jego terenie osób
zakłócających ład i porządek publiczny;
15
– Kontrola przestrzegania przez pracowników i innych osób przebywających na
terenie chronionego obiektu obowiązujących przepisów porządkowych,
ochronnych, przeciwpożarowych oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości;
– Ścisłe przestrzeganie aktualnie obowiązujących decyzji i poleceń Komendanta
Portu Wojennego Gdynia dotyczących zezwoleń na wjazd i postój określonych
pojazdów na obiekcie chronionym.
POSTERUNEK DORAŹNY – KASA obiekt kategorii I podlegający szczególnej
ochronie, służba ochronna w składzie 1 pracownik ochrony z bronią (karabinek lub
pistolet maszynowy) oraz wyposażony w środki przymusu bezpośredniego, pilot
napadowy i własne środki łączności bezprzewodowej wyznaczany przez dowódcę
zmiany ze składu sił ochrony z zadaniem reagowania na sytuacje kryzysowe
związane z ochroną wejścia do KASY w budynku sztabu KPW Gdynia oraz kontrola
ruchu osobowego do obiektu w dni powszednie oprócz środy od godz. 9:00 do godz.
12:00 lub w dzień przypadający na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników tj. od
godz. 09:00 do godz. 13:00
BIURO PRZEPUSTEK – obsada biura przepustek w składzie 1 pracownik ochrony
wyposażony we własne środki łączności bezprzewodowej z zadaniem wystawiania
przepustek jednorazowych osobowych i samochodowych na tereny i obiekty podległe
pod względem ochrony Komendantowi Portu Wojennego Gdynia zgodnie ze wzorem
przepustek, weryfikacja wejść interesantów do sztabu KPW Gdynia i wydawanie
przepustek „GOŚĆ” . Służba w dni powszednie od poniedziałku do czwartku od godz.
7:00 do godz. 15:30 oraz w piątek od godz. 7:00 do godz. 13:00.
PATROL INTERWENCYJNY – w składzie: 2 pracowników ochrony - dowódca
patrolu i patrolowy oraz terenowy samochód patrolowy pozostający do dyspozycji
całodobowo z zadaniem reagowania na sytuacje kryzysowe związane z ochroną
powierzonego mienia i udzielania pomocy wartownikowi na posterunku oraz
patrolowanie terenu kompleksu 4001 (Port Wojenny) po wyznaczonej wg wariantów
trasie z częstotliwością: w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godz. 16.00
do godz. 07.00 co 2 godz. oraz w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy przez
24 godz. z częstotliwością co 2 godziny. W dni powszednie od poniedziałku do
piątku w godz. od 07.00 do 08.00 i w godz. od 15.00 do 16.00 oraz w piątki
w godzinach od 12.45 do godz. 13.15 zostają wyznaczeni do wzmocnienia
posterunku Nr 1. Uzbrojenie patrolu stanowi broń przydzielona do wykonywania
zadania ochronnego (dowódca patrolu pistolet; patrolowy – karabinek lub PM) oraz
ustawowe środki przymusu bezpośredniego i własne środki łączności
bezprzewodowej i latarkę (zasięg min. 25 m), pilot napadowy, kamizelkę
kuloodporną.
DOWÓDCA ZMIANY – Całodobowo przez wszystkie dni tygodnia z zadaniem
nadzorowania funkcjonowania systemu ochrony zgodnie z umową.
Do obowiązków dowódcy zmiany należy przede wszystkim:
 Prowadzenie dokumentacji zgodnie z Rozporządzenie Ministra Obrony
Narodowej z dnia 19 czerwca 1999r. W sprawie ochrony przez specjalistyczne
uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek organizacyjnych
resortu obrony narodowej (Dz. U. Nr 60, poz. 647 z późń. zm.);
16
 Prowadzenie kontroli wartowników i posterunków przez nich ochranianych
(w tym kontrola trzeźwości);
 Informowanie oficera dyżurnego KPW Gdynia o wszelkich zdarzeniach
mających wpływ na ochronę jednostki;
 Doprowadzanie osób postronnych zatrzymanych na terenie KPW Gdynia do
oficera dyżurnego jednostki;
 Prowadzenia
monitoringu
zdarzeń
alarmowych
przez
urządzenia
zlokalizowane na WARTOWNI – (system alarmowy i monitoring).
 Wydawanie i przyjmowanie w depozyt kluczy na wartowni od użytkowników
magazynów i pomieszczeń oraz prowadzenie książki ewidencji kluczy.
 Informowanie Zamawiającego o stanie technicznym systemów alarmowych,
które będą eksploatowane przez Wykonawcę.
 Nadzorowanie stanu dyscypliny podległych mu pracowników;
 Realizację ustalonego toku pełnienia służby zgodnie z „Instrukcją Ochrony”;
 Kontrolowanie służby pełnionej przez podległych mu wartowników SUFO
minimum 2 razy na dobę w tym raz w nocy i raz w dzień (fakt ten należy
odnotować w książce meldunków lub dzienniku warty);
 Nadzorowanie przestrzegania przez skład osobowy zmiany poleceń,
zarządzeń przełożonych i przepisów obowiązujących instrukcji bhp, oraz
zabezpieczenie obiektu przed penetracją;
 Kierowanie podległym mu systemem ochrony.
Łącznie na jednej zmianie 23 pracowników ochrony w tym:
20 licencjonowanych pracowników ochrony oraz 3 portierów.
KOMPLEKS 4489 (bzab Dębogórze)
DOWÓDCA ZMIANY – Całodobowo przez wszystkie dni tygodnia z zadaniem
nadzorowania funkcjonowania systemu ochrony zgodnie z umową.
Do obowiązków dowódcy zmiany należy przede wszystkim:
 Prowadzenie dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony
Narodowej z dnia 19 czerwca 1999 r.. w sprawie ochrony przez
specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek
organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. Nr 60, poz. 647 z późń.
zm.);
 Prowadzenie kontroli wartowników i posterunków przez nich ochranianych (w
tym kontrola trzeźwości);
 Informowanie oficera dyżurnego bzab Dębogórze o wszelkich zdarzeniach
mających wpływ na ochronę jednostki;
 Doprowadzanie osób postronnych zatrzymanych na terenie komp. 4489 do
oficera dyżurnego bzab Dębogórze;
 Nadzorowanie stanu dyscypliny podległych mu pracowników;
 Realizację ustalonego toku pełnienia służby zgodnie z „Instrukcją Ochrony”;
 Kontrolowanie służby pełnionej przez podległych mu wartowników SUFO
minimum 2 razy na dobę w tym raz w nocy i raz w dzień (fakt ten należy
odnotować w książce meldunków lub dzienniku warty);
 Nadzorowanie przestrzegania przez skład osobowy zmiany poleceń,
zarządzeń przełożonych i przepisów obowiązujących instrukcji bhp, oraz
zabezpieczenie obiektu przed penetracją;
17
 Kierowanie podległym mu systemem ochrony.
POSTERUNEK NR 1 - Obiekt II kategorii, podlegający ochronie – teren kompleksu
4489 Dębogórze z infrastrukturą. Służba ochronna w składzie 1 pracownik ochrony z
bronią (karabinek lub pistolet maszynowy) oraz wyposażony w środki przymusu
bezpośredniego i własne środki łączności bezprzewodowej i latarkę (zasięg min. 25
m), pilot napadowy: posterunek STAŁY –zlokalizowany przy bramie wjazdowej do
kompleksu 4489 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do
15.00 z zadaniem ochrony mienia nieruchomego i ruchomego znajdującego się na
terenie posterunku w celu zabezpieczenia go przed zniszczeniem, kradzieżą bądź
dewastacją (służba od 08:00). kontrola ruchu osobowego, kontrola ruchu pojazdów
wjeżdżających i wyjeżdżających. RUCHOMY – od godz. 15.00 do 7.00 w dni
powszednie, w dni ustawowo wolne i świąteczne całodobowy, z zadaniem
patrolowania po wyznaczonej trasie, obserwacji strefy wokół obiektów, ochrona
mienia nieruchomego i ruchomego w celu zabezpieczenia go przed zniszczeniem,
kradzieżą bądź dewastacją. Sprawdzenie prawidłowości zamknięć drzwi i okien
chronionego obiektu, zgodności ze wzorem plomb i pieczęci odcisków po
opuszczeniu przez użytkowników obiektów magazynowych.
Łącznie na jednej zmianie 3 licencjonowanych pracowników ochrony.
W Punkcie Bazowania Hel:
 kompleks nr 4101:
Dowódca zmiany SUFO – 1 licencjonowany pracownik ochrony uzbrojony w broń
palną długą (wzór PM-98);
Całodobowo przez wszystkie dni tygodnia z zadaniem nadzorowania funkcjonowania
systemu ochrony zgodnie z umową.
Do obowiązków dowódcy zmiany należy przede wszystkim:
 Prowadzenie dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony
Narodowej z dnia 19 czerwca 1999 r.. w sprawie ochrony przez
specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek
organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. Nr 60, poz. 647 z późń.
zm.);
 Prowadzenie kontroli wartowników i posterunków przez nich ochranianych
(w tym kontrola trzeźwości);
 Informowanie oficera dyżurnego PB Hel o wszelkich zdarzeniach mających
wpływ na ochronę jednostki;
 Doprowadzanie osób postronnych zatrzymanych na terenie chronionym do
oficera dyżurnego PB Hel;
 Nadzorowanie stanu dyscypliny podległych mu pracowników;
 Realizację ustalonego toku pełnienia służby zgodnie z „Instrukcją Ochrony”;
 Kontrolowanie służby pełnionej przez podległych mu wartowników SUFO
minimum 2 razy na dobę w tym raz w nocy i raz w dzień (fakt ten należy
odnotować w książce meldunków lub dzienniku warty);
18
 Nadzorowanie przestrzegania przez skład osobowy zmiany poleceń,
zarządzeń przełożonych i przepisów obowiązujących instrukcji bhp, oraz
zabezpieczenie obiektu przed penetracją;
 Kierowanie podległym mu systemem ochrony.
Posterunek nr 4 (brama wjazdowa na teren PB Hel) – stały - służba ochronna
w składzie 1 pracownik ochrony z bronią (karabinek lub pistolet maszynowy) oraz
wyposażony w środki przymusu bezpośredniego i własne środki łączności
bezprzewodowej i latarkę (zasięg min. 25 m), pilot napadowy: posterunek stały –
całodobowy przez wszystkie dni tygodnia, z zadaniem ochrony mienia nieruchomego
i ruchomego znajdującego się na terenie posterunku w celu zabezpieczenia go przed
zniszczeniem, kradzieżą bądź dewastacją (służba od 08:00). kontrola ruchu
osobowego, kontrola ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających. W dni
powszednie posterunek wzmacniany siłami ochrony SUFO z patrolu interwencyjnego
przez dwóch pracowników ochrony w godz. od 07.00 do 08.00 oraz od 15.00 do
16.00.
Posterunek nr 8 ( biuro przepustek do PB Hel) – stały - 1 pracownik ochrony –
portier;
Patrol interwencyjny na samochodzie – w składzie: 2 pracowników ochrony dowódca patrolu i patrolowy oraz terenowy samochód patrolowy pozostający do
dyspozycji całodobowo z zadaniem reagowania na sytuacje kryzysowe związane
z ochroną powierzonego mienia i udzielania pomocy wartownikowi na posterunku
oraz patrolowanie terenu kompleksu 4101 po wyznaczonej wg wariantów trasie
z częstotliwością: w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godz. 07.00 do
godz. 07.00 co 2 godz. oraz w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy przez 24
godz. z częstotliwością co 2 godziny. W dni powszednie od poniedziałku do piątku w
godz. od 07.00 do 08.00 i w godz. od 15.00 do 16.00 oraz w piątki w godzinach od
12.45 do godz. 13.15 zostają wyznaczeni do wzmocnienia posterunku Nr 4.
Uzbrojenie patrolu stanowi broń przydzielona do wykonywania zadania ochronnego
(dowódca patrolu pistolet; patrolowy – karabinek lub PM) oraz ustawowe środki
przymusu bezpośredniego i własne środki łączności bezprzewodowej i latarkę
(zasięg min. 25 m), pilot napadowy, kamizelkę kuloodporną.
 kompleks nr 8595:
- Posterunek nr 1 (skład mps) – ruchomy - 2 licencjonowanych pracowników
ochrony uzbrojonych w broń palną długą;
- Posterunek nr 9 (ochrona rurociągu łączącego kompleksy nr 8595, 4101) –
ruchomy - 2 pracownicy ochrony – dozorcy;
 kompleks nr 8597:
19
- Posterunek nr 5 (skład uzbrojenia) – ruchomy - 3 licencjonowanych
pracowników ochrony uzbrojonych w broń palną długą;
- Posterunek nr 11 (skład broni podwodnej) – stały – 2 licencjonowanych
pracowników ochrony uzbrojonych w broń palną długą,
 kompleks nr 8598:
- Posterunek nr 2 (skład broni podwodnej) – ruchomy - 2 licencjonowanych
pracowników ochrony uzbrojonych w broń palną długą;
- Posterunek nr 12 (skład broni podwodnej) – stały – 2 licencjonowanych
pracowników ochrony uzbrojonych w broń palną długą,
 kompleks nr 8601:
- Posterunek nr 3 (skład broni podwodnej) – ruchomy - 2 licencjonowanych
pracowników ochrony uzbrojonych w broń palną długą;
- Posterunek nr 13 (skład broni podwodnej) – stały – 2 licencjonowanych
pracowników ochrony uzbrojonych w broń palną długą,
- Posterunek nr 6 (strzelnica, kompleks koszarowy) – ruchomy - 1 pracownik
ochrony – dozorca;
 kompleks nr 8599:
- Posterunek nr 7 (obiekt po RCN) – ruchomy - 1 pracownik ochrony – dozorca;
 kompleks nr 1761:
- Posterunek nr 10 (kompleks koszarowy – magazyny PPW) – ruchomy - 2
licencjonowanych pracowników ochrony uzbrojonych w broń palną długą,
Łącznie
na
jednej
zmianie
26
pracowników
ochrony
w
21 licencjonowanych pracowników ochrony, 4 dozorców oraz 1 portier.
tym:
W 43 batalionie saperów Rozewie:
 kompleks nr 8636:
Dowódca zmiany SUFO – 1 licencjonowany pracownik ochrony uzbrojony w broń
palną długą (pistolet maszynowy lub karabinek).
Całodobowo przez wszystkie dni tygodnia z zadaniem nadzorowania funkcjonowania
systemu ochrony zgodnie z umową.
Do obowiązków dowódcy zmiany należy przede wszystkim:
 Prowadzenie dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony
Narodowej z dnia 19 czerwca 1999 r.. w sprawie ochrony przez
specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek
20
organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. Nr 60, poz. 647 z późń.
zm.);
 Prowadzenie kontroli wartowników i posterunków przez nich ochranianych
(w tym kontrola trzeźwości);
 Informowanie oficera dyżurnego 43 bsap o wszelkich zdarzeniach mających
wpływ na ochronę jednostki;
 Doprowadzanie osób postronnych zatrzymanych na terenie chronionym do
oficera dyżurnego 43 bsap;
 Nadzorowanie stanu dyscypliny podległych mu pracowników;
 Realizację ustalonego toku pełnienia służby zgodnie z „Instrukcją Ochrony”;
 Kontrolowanie służby pełnionej przez podległych mu wartowników SUFO
minimum 2 razy na dobę w tym raz w nocy i raz w dzień (fakt ten należy
odnotować w książce meldunków lub dzienniku warty);
 Nadzorowanie przestrzegania przez skład osobowy zmiany poleceń,
zarządzeń przełożonych i przepisów obowiązujących instrukcji bhp, oraz
zabezpieczenie obiektu przed penetracją;
 Kierowanie podległym mu systemem ochrony.
Posterunek nr 1 (brama wjazdowa na teren kompl. 8636) – stały - służba ochronna
w składzie 1 pracownik ochrony z bronią (karabinek lub pistolet maszynowy) oraz
wyposażony w środki przymusu bezpośredniego i własne środki łączności
bezprzewodowej i latarkę (zasięg min. 25 m), pilot napadowy: posterunek stały –
całodobowy przez wszystkie dni tygodnia, z zadaniem ochrony mienia nieruchomego
i ruchomego znajdującego się na terenie posterunku w celu zabezpieczenia go przed
zniszczeniem, kradzieżą bądź dewastacją (służba od 08:00). kontrola ruchu
osobowego, kontrola ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających.
Posterunek nr 2 (obiekty koszarowo - magazynowe na terenie kompl. 8636) – stały służba ochronna w składzie 1 pracownik ochrony z bronią (karabinek lub pistolet
maszynowy) oraz wyposażony w środki przymusu bezpośredniego i własne środki
łączności bezprzewodowej i latarkę (zasięg min. 25 m), pilot napadowy: posterunek
stały – całodobowy przez wszystkie dni tygodnia, z zadaniem ochrony mienia
nieruchomego i ruchomego znajdującego się na terenie posterunku w celu
21
zabezpieczenia go przed zniszczeniem, kradzieżą bądź dewastacją (służba od
08:00). kontrola ruchu osobowego, kontrola ruchu pojazdów wjeżdżających
i wyjeżdżających.
Patrol interwencyjny na samochodzie – w składzie: 2 pracowników ochrony dowódca patrolu i patrolowy oraz terenowy samochód patrolowy pozostający do
dyspozycji całodobowo z zadaniem reagowania na sytuacje kryzysowe związane
z ochroną powierzonego mienia i udzielania pomocy wartownikowi na posterunku
oraz patrolowanie terenu kompleksu 8636 i 4181 po wyznaczonej wg wariantów
trasie z częstotliwością co 2 godz. przez wszystkie dni tygodnia co 2
godziny.
Uzbrojenie patrolu stanowi broń przydzielona do wykonywania zadania ochronnego
(dowódca patrolu pistolet; patrolowy – karabinek lub PM) oraz ustawowe środki
przymusu bezpośredniego i własne środki łączności bezprzewodowej i latarkę
(zasięg min. 25 m), pilot napadowy, kamizelkę kuloodporną, telefon komórkowy.
BIURO PRZEPUSTEK – obsada biura przepustek w składzie 1 pracownik ochrony
wyposażony we własne środki łączności bezprzewodowej z zadaniem wystawiania
przepustek jednorazowych osobowych i samochodowych na tereny i obiekty podległe
pod względem ochrony dowódcy 43 batalionu saperów Rozewie zgodnie ze wzorem
przepustek, weryfikacja wejść interesantów. Służba przez wszystkie dni tygodnia
przez 24 godziny.
 kompleks nr 4181:
Posterunek nr 3 (obiekty koszarowo - magazynowe na terenie kompl. 8636) – stały służba ochronna w składzie 1 pracownik ochrony z bronią (karabinek lub pistolet
maszynowy) oraz wyposażony w środki przymusu bezpośredniego i własne środki
łączności bezprzewodowej i latarkę (zasięg min. 25 m), pilot napadowy: posterunek
stały – całodobowy przez wszystkie dni tygodnia, z zadaniem ochrony mienia
nieruchomego i ruchomego znajdującego się na terenie posterunku w celu
zabezpieczenia go przed zniszczeniem, kradzieżą bądź dewastacją (służba od
08:00). ochrona mienia nieruchomego i ruchomego w celu zabezpieczenia go przed
zniszczeniem, kradzieżą bądź dewastacją. Sprawdzenie prawidłowości zamknięć
22
drzwi i okien chronionego obiektu, zgodności ze wzorem plomb i pieczęci odcisków
po opuszczeniu przez użytkowników obiektów magazynowych.
Łącznie na jednej zmianie 9 pracowników ochrony w tym:
8 licencjonowanych pracowników ochrony oraz 1 portier
5. Szczegółowe zadania i sposób działania specjalistycznej uzbrojonej formacji
ochronnej.
Szczegółowe zadania i sposób działania specjalistycznej uzbrojonej formacji
ochronnej określone zostaną w instrukcji ochrony terenu komórki lub jednostki
organizacyjnej, obiektu lub urządzenia wojskowego. Instrukcja stanowi załącznik do
umowy i zostanie opracowana przez Wykonawcę nie później niż do dnia podpisania
umowy (dla każdego kompleksu oddzielnie) i podpisana przez Wykonawcę oraz
Komendanta Portu Wojennego, w której zamieszczone zostaną w szczególności:
1) charakterystyka ochranianego terenu, obiektu lub urządzeń jednostki
wojskowej,
2) cel ochrony,
3) obowiązki dowódców i pracowników ochrony,
4) zadania pracowników ochrony podczas pełnienia służby ochronnej na
posterunkach oraz w czasie patrolowania,
5) wykaz osób upoważnionych do otwierania pomieszczeń podlegających
ochronie - opracowany przez jednostkę wojskową,
6) imienny wykaz przełożonych pracowników ochrony, którymi są:
a) Wykonawca – czyli osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy
b) dowódcy ochrony wyznaczeni przez Wykonawcę ,
7) sposób postępowania pracowników ochrony w przypadku ujawnienia
przestępstwa lub wykroczenia albo w razie zwiększonego zagrożenia
ochranianego terenu w tym zagrożeń terrorystycznych, obiektu lub
urządzenia wojskowego oraz w przypadku zaistnienia kradzieży, pożaru lub
innych zdarzeń losowych(kryzysowych),
8) sposób powiadamiania przez przełożonych, o których mowa w pkt 6,
dowódcy jednostki wojskowej oraz właściwego wojskowego organu
porządkowego określonego w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o
Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z
2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i
Nr 89, poz. 804) - w przypadku ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia
albo w razie zwiększonego zagrożenia ochranianego terenu, obiektu lub
urządzenia wojskowego, w przypadku zaistnienia kradzieży, pożaru lub
innych zdarzeń losowych,
9) zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej,
23
10) wyciągi z ustaw i innych dokumentów normatywnych dotyczących warunków
i sposobów postępowania pracowników ochrony przy użyciu broni palnej
oraz podczas stosowania środków przymusu bezpośredniego,
11) uprawnienia osób funkcyjnych jednostki wojskowej i służb dyżurnych w
stosunku do dowódców i pracowników ochrony oraz zakres i sposób
prowadzenia przez przełożonych i osoby upoważnione kontroli wykonywania
zadań ochronnych.
6. Warunki realizacji zamówienia.
1. Za czynności nadzorcze organizowanie i kierowanie zespołem pracowników
wykonujących ochronę z ramienia Wykonawcy odpowiedzialny będzie
pracownik Wykonawcy posiadający licencję pracownika ochrony drugiego
stopnia –stosownie do art. 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie
osób i mienia ( Dz. U. z 1997 Nr 114 poz. 740 z późn. zmianami).
2. Wykonawca opracuje i w uzgodnieniu z Zamawiającym „Instrukcję ochrony”
kompleksów wojskowych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” w terminie nie
dłuższym niż do dnia podpisania umowy;
3. Wykonawca umożliwi dokonanie kontroli przez osoby funkcyjne
odpowiedzialne za ochronę z KPW Gdynia i 43 bsap oraz wyznaczone
rozkazem przez Komendanta Portu Wojennego, a także oficera dyżurnego
KPW Gdynia, OSNiP WP, 43 bsap i ich pomocników w zakresie właściwego
realizowania warunków umowy odnośnie całodobowej ochrony osób i mienia.
4. Do wykonania zamówienia Wykonawca zatrudni pracowników na podstawie
umowy o pracę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania
przedłożenia przez Wykonawcę w każdym czasie kserokopii umów o pracę
zawartych z pracownikami zatrudnionymi przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia, oraz dokumentów potwierdzających fakt ich zgłoszenia do
ubezpieczenia społecznego.
5. Pracownicy skierowani do ochrony wykonują swoją prace samodzielnie bez
uprawnienia do wprowadzania w tym czasie do ochranianego obiektu osób
trzecich.
6. Pracownicy ochrony winni przy realizacji niniejszego zamówienia nosić
jednolite umundurowanie firmowe, umożliwiające identyfikację podmiotu
Wykonującego ochronę, oraz posiadać w widocznym miejscu jednolite
identyfikatory umożliwiające zarówno identyfikację pracownika jak i firmy
Wykonawcy. W trakcie wykonywania obowiązków służbowych pracownicy
realizujący ochronę winni posiadać przy sobie licencję pracownika ochrony,
świadectwo broni oraz dokument uprawniający do posługiwania się bronią.
Wykonawca wyposaży pracowników w przewidziane przepisami ustawy
o ochronie osób i mienia środki przymusu bezpośredniego, środki łączności
bezprzewodowej.
7. Realizacja zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych,
w związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
dysponował zorganizowanym pionem ochrony, pełnomocnikiem ds. ochrony
24
informacji niejawnych przeszkolonym przez służby ochrony państwa,
kancelarią tajną oraz pomieszczeniami umożliwiającymi prowadzenie pracy
z dokumentacją niejawną, a także dysponował możliwością wykonania
dokumentacji o klauzuli „ZASTRZEŻONE” w systemach teleinformatycznych.
8. Zamawiający wyposaży Dowódcę zmiany w środki łączności niezbędne do
utrzymywania stałej łączności przewodowej i bezprzewodowej z oficerem
dyżurnym KPW Gdynia,
9. Wszelkie zmiany pracowników na stanowiskach ochrony będą niezwłocznie
dokumentowane przez Wykonawcę na piśmie z załączeniem potwierdzonej
za zgodność z oryginałem kserokopii licencji nowego pracownika
i poświadczenia bezpieczeństwa.
10. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco w formie pisemnej informować
Zamawiającego o osobach odpowiedzialnych za realizację umowy z jego
strony i reprezentujących go podczas dokonywania oceny jakości
świadczonych usług. Osoba ta będzie zobowiązana do niezwłocznego
stawienia się na żądanie Zamawiającego podczas przeprowadzania w/w
czynności.
11. Wykonawca wyposaży swoich pracowników w sprzęt niezbędny do
wykonywania powierzonych im zadań (w tym umundurowanie, środki
przymusu bezpośredniego, niezawodne bezprzewodowe środki łączności,
latarki o zasięgu min. 25m, piloty napadowe, maski przeciwgazowe oraz
wymaganą przez Zamawiającego broń przewidzianą dla posterunków).
Ponadto zapewni wyposażenie dla pracowników ochrony w postaci
kamizelek kuloodpornych oraz hełmów w ilości wystarczającej dla wszystkich
pracowników ochrony będących na jednej zmianie, które będą zlokalizowane
na wartowni i gotowe do użycia.
12. Wykonawca zapewni elektroniczny całodobowy system kontroli wartownika
na posterunku z powiadomieniem raz na dobę drogą elektroniczną do osób
wyznaczonych do kontroli systemu ochrony ze strony Zamawiającego.
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane
nieprawidłowym wykonaniem obowiązków przez swoich pracowników
ochrony, a także odpowiedzialność cywilną za zdarzenia będące skutkiem
wykonywanych zadań. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania
wyciągnięcia przez Wykonawcę sankcji finansowych lub dyscyplinarnych
wobec pracowników ochrony naruszających przyjęte zasady realizacji
zamówienia;
14. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne do realizacji umowy
informacje i materiały w zakresie ochrony obiektów.
15. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia wraz z wyposażeniem
koniecznym do zorganizowania posterunków stacjonarnych. Przyjęcie przez
Wykonawcę pomieszczeń i udostępnionego sprzętu nastąpi protokolarnie z
dniem rozpoczęcia realizacji umowy.
16. Wykonawca dla należytego wykonania usługi ochrony przez Patrol
Interwencyjny na samochodzie w kompleksie wojskowym 4001 (Port
25
Wojenny Gdynia) oraz w Punkcie Bazowania Hel zapewni z uwagi na
uwarunkowania terenowe i lokalizacyjne pojazdy terenowe.
17. Wykonawca zapewni radiotelefon bezprzewodowy dla Oficera Dyżurnego
43 bsap w Rozewiu w celu zapewnienia stałej łączności bezprzewodowej
pomiędzy dowódcą zmiany SUFO a oficerem dyżurnym.
18. Wykonawca w KPW Gdynia, PB Hel i 43 bsap Rozewie do należytego
wykonania zamówienia wyposaży pracowników ochrony w niezawodne i
posiadające odpowiedni zasięg środki łączności bezprzewodowej
(radiotelefony, telefony komórkowe itp.)
19. Wykonawca w PB Hel do należytego wykonania zamówienia wyposaży
pracowników ochrony na posterunku nr 5 w pojazd typu QUAD.
20. Wykonawca w PB Hel do należytego wykonania zamówienia wyposaży
pracowników ochrony na posterunku nr 9 w 2 (dwie) Lornetki Noktowizyjne.
21. Pracownikom ochrony nie wolno bez zezwolenia korzystać z innych
pomieszczeń, stanowisk oraz urządzeń i wyposażenia ochranianego obiektu,
za wyjątkiem sytuacji uzasadnionych nagłą i nieprzewidzianą potrzebą, z
każdorazowym odnotowaniem takiego przypadku w książce meldunków.
22. Po godzinach pracy Zamawiającego na terenie ochranianego obiektu (za
wyjątkiem sytuacji awaryjnych wymagających podjęcia natychmiastowych
działań służb ratowniczych technicznych), mogą przebywać wyłącznie
pracownicy
Zamawiającego
posiadający
stosowne
zezwolenie
Zamawiającego (wpis w książce osób pracujących po godzinach służbowych
znajdującej się na wartowni i u Oficera Dyżurnego Jednostki). Pracownicy
ochrony są każdorazowo zobowiązani do kontroli zezwoleń osób
przebywających w tym czasie w chronionych obiektach.
23. Wykonawca zobowiązany jest do czynnego brania udziału w ćwiczeniach
z pozorowanym naruszeniem systemów ochrony jednostki wojskowej
organizowanych
przez
Zamawiającego
w
ramach
sprawdzenia
funkcjonowania systemów ochrony na podstawie odrębnego planu przebiegu
interwencji.
24. Przez wzgląd na charakter usługi Zamawiający nie dopuszcza zatrudnienia
pracowników ochrony posiadających statut osoby niepełnosprawnej.
25. Pracownicy WYKONAWCY uczestniczący w realizacji zamówienia winni
posiadać
aktualne
poświadczenia
bezpieczeństwa
osobowego
upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach
„ZASTRZEŻONE” dla pracowników ochrony fizycznej i dowódcy zmiany oraz
min. „POUFNE” dla pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
i kierownika kancelarii tajnej.
26. W związku z faktem występowania posterunków zewnętrznych
WYKONAWCA zapewni niezbędną ilość pracowników wystarczającą do
realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Instrukcji
O Ochronie Obiektów Wojskowych sygn. OIN 3/2008 §105 ust. 3.
27. WYKONAWCA
będzie
przestrzegał
Instrukcji
Bezpieczeństwa
Przemysłowego stanowiącą załącznik do umowy.
26
27
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards