bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego w zetknięciu z lekiem

advertisement
mgr farm. Irena KnabelKnabel-Krzyszowska
BEZPIECZEŃSTWO LUDZI I ŚRODOWISKA
NATURALNEGO
W ZETKNIĘCIU Z LEKIEM
BEZPIECZEŃSTWO = APTEKA
ZAGROśENIA = ŁATWY DOSTĘP DO
LEKÓW POZA APTEKĄ
wykształcenie i świadomość odpowiedzialności
personelu
lokal i wyposaŜenie gwarantują jakość leku
drobiazgowa kontrola dostaw i to wyłącznie z
hurtowni farmaceutycznych, daje gwarancję
bezpieczeństwa dystrybucji (serie i daty
waŜności, warunki przechowywania).
gwarancje szybkiego i rzetelnego wycofania z
obrotu,
w przeciwieństwie do sektora pozaaptecznego;
Aptekarz kierownik apteki – imiennie
odpowiada za jakość i toŜsamość leku.
mgr farm. Irena Knabel-Krzyszowska
Do ustawowych obowiązków aptekarzy
dopisano „opiekę farmaceutyczną” czyli
zapewnienie skutecznego i bezpiecznego
stosowania leków.
Współczesny pacjent, to osoba przyjmująca
aktywną postawę wobec swojego zdrowia,
„wyedukowana” przez reklamy i Internet.
Internet
mgr farm. Irena Knabel-Krzyszowska
Współczesny aptekarz musi mieć
olbrzymią, wciąŜ aktualizowaną,
wiedzę na temat:
działania leków:
interakcji leków:
z innymi lekami,
z poŜywieniem;
działań niepoŜądanych;
działań ubocznych.
mgr farm. Irena Knabel-Krzyszowska
Wiedza aptekarza przekazana pacjentom
i wykorzystana przez nich, moŜe dać wymierne
korzyści zdrowotne i finansowe.
Farmaceuta--aptekarz weryfikując ordynację np.
Farmaceuta
zaleceń dwóch lekarzy wobec tego samego
pacjenta, moŜe wyeliminować dublowanie,
ograniczyć ilość jednocześnie zaŜywanych
leków a tym samym koszty leczenia.
Powikłania polekowe są bardzo częstą
przyczyną hospitalizacji, a nawet zgonów.
Aptekarz powinnien monitorować działania
mgr farm. Irena Knabel-Krzyszowska
niepoŜądane i uboczne
„Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą”
Aptekarz – przewodnik w procesie samoleczenia:
Doradza ale tylko w aptece!
ostrzega zdezorientowanych pacjentów przed błędami - w aptece!.
Nazwy bliskobrzmiące
np.:
Polpril – Polprazol
Bisacodyl – Bisocard
Aldan – Aglan
Ten sam składnik w lekach o
róŜnych nazwach:
Paracetamol=Apap=Codipar=Acenol
Zocor=Vasilip=Apo-Simva=Cardin =
Zocor=Vasilip=Apo=Egilipid=Simvasterol =Simgal
Podobieńswto opakowań
Aptekarz – ostatnie ogniwo kontrolne w kontakcie z lekiem
mgr farm. Irena Knabel-Krzyszowska
ZAGROśENIA
Dystrybucja pozaapteczna:
internet, bazary, sklepy, kioski, stacje benzynowe,
sexshopy itp.;
funkcjonują poza kontrolą Inspekcji
Farmaceutycznej
moŜliwość zamiany towaru w trakcie transportu
(lek podrobiony) ;
niekontrolowane warunki przechowywania i
sprzedaŜy (lek wadliwy)
Wg szacunków Światowej Organizacji Zdrowia
– nawet co 10
10--ty lek w Polsce moŜe być podrobiony.
podrobiony
(„Puls Farmacji” z 30.09.2008;
(„Dziennik Polski” z 11.10.2008)
mgr farm. Irena Knabel-Krzyszowska
ZAGROśENIA
Tylko w 11-szej połowie 2008 roku zarekwirowano na
polskiej granicy 107 tys. opakowań fałszywych leków.
(„Puls Farmacji” z 30.09.2008;
(„Dziennik Polski” z 11.10.2008)
Stosując lek podrobiony pacjent naraŜa się na zaostrzenie
choroby
KaŜdy podrobiony lek moŜe być przyczyną zatruć, które
generują dodatkowe koszty leczenia.
NaleŜy uzmysławiać społeczeństwu zagroŜenia związane
z kupnem i stosowaniem leków niewiadomego
pochodzenia.
mgr farm. Irena Knabel-Krzyszowska
Lek a środowisko naturalne
Leki przeterminowane, leki niezuŜyte
Z inicjatywy DIA Gmina
Wrocław, zobowiązana prawem
do utylizacji odpadów
szkodliwych, wstawiła do aptek
pojemniki.
Od kwietnia 2009 naleŜy
spodziewać się problemów
z utylizacją urządzeń
zawierających rtęć.
mgr farm. Irena Knabel-Krzyszowska
Wszystkie systemy opieki zdrowotnej
w krajach rozwiniętych nastawione są na dwa
główne cele:
bezpieczeństwo,
dotrzymanie reŜimu finansowania.
Wykorzystanie wiedzy fachowców „od leków”
moŜe okazać się kluczem do obniŜenia kosztów.
Licznym obowiązkom moŜe podołać tylko apteka
zatrudniająca odpowiednią ilość magistrów farmacji
mgr farm. Irena Knabel-Krzyszowska
Potrzebne są sensowne zmiany legislacyjne:
Ograniczenie asortymentu leków dostępnych poza
apteką
Ustalenie geograficznego rozmieszczenia aptek co
zapewni równomierny dostęp do usług aptek
Ograniczenie liczby aptek co zapewni lepszą
kondycję ekonomiczną a co za tym idzie lepsze
zaopatrzenie (chory nie będzie musiał przychodzić
ponownie po zamówiony lek)
mgr farm. Irena Knabel-Krzyszowska
Download