Program - Departament Wojskowej Służby Zdrowia

advertisement
Program
IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
Forum Farmacji Wojskowej
Postępy w naukach farmaceutycznych i medycznych
6 - 8 maja 2009r
Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie
I dzień 6 maja 2009r. (środa)
Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie uczestników
godz. 16.00 – Otwarcie biura Konferencji – ppłk mgr farm Grzegorz WIELGOSZ
por mgr farm. Katarzyna PARZUCHOWSKA
godz. 18.00-19.00 Kolacja
II dzień 7 maja 2009r. (czwartek)
7.00 - 9.00 śniadanie - Kasyno WOF i TM
9.00 - 9.20 Otwarcie IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
Forum Farmacji i Medycyny Wojskowej
powitanie uczestników Konferencji
płk dr n. med. Radosław ZIEMBA – Komendant Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki
Medycznej w Celestynowie.
9.20-9.30 Wystąpienie zaproszonych gości
Sesja I
Restrukturyzacja zestawów medycznych polowego zabezpieczenia
medycznego w dziedzinie leczenia ran
Przewodniczą: płk rez. dr hab. n. farm. Jerzy BERTRANDT
płk dr n. med. Wojciech WITKOWSKI
dr n. med. Tomasz ZĄBKOWSKI
Wykład 1
9.30-10.00
Osiągnięcia naukowo badawcze i kliniczne Wojskowej Służby Zdrowia WP
w dziedzinie leczenia ran w warunkach polowego zabezpieczenia medycznego
z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów opatrunkowych.
prelegent: płk dr n. med. Wojciech WITKOWSKI - Kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii
Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i leczenie oparzeń Konsultant wojskowej służby zdrowia
w dziedzinie chirurgii plastycznej.
10.00 - 10.30 Przerwa na kawę i herbatę
Wykład 2
10.30-10.50
Urazy nerki i pęcherza moczowego.
prelegenci: dr n. med. Tomasz ZĄBKOWSKI, dr n. med. Leszek BORTNOWSKI – Klinika
Wojskowego Instytutu Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie
Wykład 3
10.50-11.10
Urazy zewnętrznych narządów płciowych męskich.
prelegenci: dr n. med. Leszek BORTNOWSKI, dr n. med. Tomasz ZĄBKOWSKI - Klinika
Wojskowego Instytutu Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie
Wykład 4
11.10-11.30
Zastosowanie modyfikowanej celulozy mikrobiologicznej w nowoczesnych opatrunkach
w chirurgii rekonstrukcyjno-odtwórczej
prelegent: dr n. med. Marek KOŁODZIEJCZYK - Instytut Biochemii Technicznej Politechniki
Łódzkiej.
Wykład 5
11.30-11.50
Badanie sorpcji opatrunków hydrożelowych Aqua-Gel w warunkach kompresji.
prelegent: mgr inż. Piotr KIK - Kierownik Kontroli Jakości KiKGeL - Ujazd
Wykład 6
11.50-12.10
Wykorzystanie kwasu hialuronowego jako substancji modyfikującej opatrunki
i implanty
prelegent: dr inż. biotech. Krzysztof MAKOWSKI
Wykład 7
12.10-12.30
Sterylizacji wyrobów medycznych
prelegent: dr inż. Radosław A. WACH - adiunkt Międzyresortowego Instytutu Techniki
Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej
Sesja II
Broń biologiczna, choroby zakaźne i szybka diagnostyka mikrobiologiczna
Przewodniczą: prof. dr hab. Jerzy MIERZEJEWSKI
dr n. med. Agnieszka WOŹNIAK-KOSEK
dr inż. Longina ZABROCKA
Wykład 8 12.30-13.00
Broń biologiczna – białe plamy, frustracje i obawy. Choroby zakaźne na terenach
współczesnych konfliktów zbrojnych, profilaktyka i leczenie.
prelegent: prof. dr hab. Jerzy MIERZEJEWSKI - Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
im gen. K. Kaczkowskiego w Puławach
Wykład 9
13.00-13.20
Szybka diagnostyka mikrobiologiczna elementem skutecznego reagowania na
zagrożenia żywności - bronią biologiczną.
prelegenci: dr n. med. Agnieszka WOŹNIAK - KOSEK, mgr Dorota MERLA - Instytut
Żywności i Żywienia w Warszawie
prof. dr hab. Jerzy MIERZEJEWSKI – Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
im gen. K. Kaczkowskiego w Puławach
Wykład 10 13.20-14.00
1. Zagrożenie zdrowia człowieka ze strony wód powierzchniowych.
2. Metody izolacji i identyfikacji Vibrio cholerae z próbek środowiskowych wody.
prelegenci: kpt. lek. wet. Anna ROSZKOWIAK
płk dr Zbigniew MIZAK - Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń
Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. K. Kaczkowskiego
w Puławach
Wykład 11
14.00-15.00
1. Endogenne fluorofory mikroorganizmów w detekcji bioaeorozoli.
2. Nanotechnologia w zwalczaniu chorób zakaźnych.
prelegent: dr inż. Longina ZABROCKA - Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
im. gen. Karola Kaczkowskiego Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych
Puławy
3. Yerisina pestis etiologiczny czynnik dżumy
prelegent: mjr lek. wet. Jerzy GAWEŁ - Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
im. gen. Karola Kaczkowskiego Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych
Puławy
15.00-15.50 Obiad Kasyno WOF i TM
Sesja III
Krew, składniki krwi i płyny krwiozastępcze
Przewodniczą: mgr Krzysztof ŁYSAKOWSKI
lek. med. Elżbieta WISZNIEWSKA – GAUER
Wykład 12
16.00-16.30
Frakcjonowanie osocza
prelegent: mgr Krzysztof ŁYSAKOWSKI
Wykład 13
16.30-16.50
Zastosowanie płynów krwiozastępczych w leczeniu poszkodowanych w warunkach
katastrofy .
prelegenci: lek. med. Elżbieta WISZNIEWSKA - GAUER – Instytut Hematologii i
Transfuzjologii w Warszawie
dr n. med. Jarosław HOŁYŃSKI - adiunkt Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantologii
Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
19.00- Kolacja z udziałem zaproszonych gości i uczestników Konferencji –
Kasyno WOF i TM
III dzień 8 maja 2009r (piątek)
7.00-9.00 śniadanie – Kasyno WOF i TM
Sesja IV
Kulturowe i klimatyczne uwarunkowania żywienia – żywieniowa
profilaktyka cywilizacyjnych chorób metabolicznych
Przewodniczą: prof. dr hab. n. farm. Jerzy BERTRANDT
prof. dr hab. n. farm. Juliusz PRZYSŁAWSKI
prof. dr hab. n. farm. Małgorzata SCHLEGELZAWADZKA
prof. dr hab. n. farm. ANTONI SZYMAŃSKI
Wykład 14
9.00-9.30
Klimatyczne uwarunkowania, żywienia żołnierzy polskich pełniących służbę poza
granicami kraju.
prelegent: prof. dr hab. n. farm. Jerzy BERTRANDT – Wojskowy Instytut Higieny
i Epidemiologii w Warszawie
Wykład 15
9.30-10.00
Kulturowe uwarunkowania żywieniowe.
prelegent: prof. dr hab. n. farm. Małgorzata SCHLEGEL-ZAWADZKA - Zakład Żywienia
Człowieka IZP. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum, Kraków
Wykład 16 10.00-10.30
Dieta śródziemnomorska w profilaktyce metabolicznych chorób cywilizacyjnych.
prelegent: prof. dr hab. n. farm. Juliusz PRZYSŁAWSKI - Katedra i Zakład Bromatologii
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
10.30-10.45 Przerwa na kawę i herbatę
Wykład 17
10.45-11.15
Żywienie w profilaktyce chorób układu krążenia na podłożu miażdżycy
prelegent: prof. dr hab. n. farm. Antoni SZYMAŃSKI – Kierownik Katedry i Zakładu Higieny
i Promocji Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego-Warszawa
Sesja V
Technologia środków leczniczych
Wykład 18 11.15-11.35
Przywidywanie technologicznych parametrów rynkowych produktów leczniczych
w oparciu o jakościowe składy formulacyjne deklarowane przez wytwórców.
prelegenci: mgr farm. Małgorzata KOŁODZIEJCZYK
dr n. farm. Michał J. NACHAJSKI
dr n. farm. Michał K. KOŁODZIEJCZYK – Katedra Farmacji Stosowanej Zakład
Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Wykład 19 11.35-11.55
Właściwości reologiczne hydrożeli aplikowanych na skórę a dostępność farmaceutyczna
niesteroidowych leków przeciwzapalnych
prelegenci: dr n. farm. Michał K. KOŁODZIEJCZYK
dr n. farm. Justyna KOŁODZIEJSKA
prof. dr hab. n. farm. Marian Mikołaj ZGODA - Katedra Farmacji Stosowanej
Zakład Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Sesja VI
Zarządzania kryzysowe w wyniku zaistniałych stanów nagłych i katastrof
Przechowywanie środków odurzających i psychotropowych
Przewodniczą: Jerzy GZIK – ekspert Centrum Zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta
Łodzi
Przedstawiciel ŻW Oddziału Mazowieckiego
Wykład 20
11.55-12.30
Zespoły zarządzania kryzysowego (panel dyskusyjny)
prelegent: Jerzy GZIK – ekspert Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Łodzi
Wykład 21
12.30-13.00
Właściwe zabezpieczenie i ochrona pomieszczeń w których przechowuje się leki
odurzające i psychotropowe
prelegent: przedstawiciel ŻW Oddziału Mazowieckiego
13.00 Zakończenie Konferencji Naukowo-Szkoleniowej wręczenie Certyfikatów
Przewodniczą: Przewodniczący Komitetu Organizacyjno - Programowego
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Szkoleniowego
13.00-15.00 (120min)
Odprawa Pionu Farmacji Wojskowej, podsumowanie i zakończenie Konferencji NaukowoSzkoleniowej.
15.00-15.30 – Obiad Kasyno WOF i TM
15.30 – zakończenie odprawy służbowej
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards