wpływ terapii behawioralnej na rozwój mowy u dzieci z autyzmem

advertisement
POMOC DZIECIOM Z AUTYZMEM
PROJEKT GDAŃSKI
dr ANNA BUDZIŃSKA
mgr IWONA RUTA-SOMINKA
FUNDACJA – INSTYTUT
WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
Nadrzędny cel Fundacji IWRD
WSZECHSTRONNA POMOC OSOBOM
Z AUTYZMEM
DANE OGÓLNE
 Autyzm występuje w 60 przypadkach na 10 000



urodzeń (1 dziecko na 166 urodzeń)
Ponad dziesięciokrotny wzrost liczby dzieci
z autyzmem
5 chłopców na 1 dziewczynkę
Dzieci z autyzmem więcej niż z dzieci z Zespołem
Downa
Liczba dzieci z autyzmem
- dane na 10 000 urodzeń
60
50
40
30
1995
20
10
0
2007
DANE DLA GDAŃSKA
dzieci w wieku: 0-6 lat -
26 912 (wg GUS)
w tym szacunkowo
dzieci z autyzmem -
162
rocznie przybywa ok. 40 nowych przypadków
Autyzm według DSM IV - TR należy do
Całościowych Zaburzeń Rozwojowych.
CHARAKTERYSTYKA DZIECI
Z AUTYZMEM
Brak mowy lub bardzo słaba umiejętność
komunikowania się
 Bardzo zaburzone zachowania społeczne
 Upośledzenie umysłowe u około 70%

TERAPIA AUTYZMU
Zaburzenie o podłożu genetycznym
 Brak leku na autyzm
 Odpowiednia terapia

FUNDACJA – INSTYTUT WSPOMAGANIA
ROZWOJU DZIECKA
jako modelowe Centrum Wczesnej
Interwencji
PUBLICZNA PLACÓWKA ZAJMUJĄCA
SIĘ AUTYZMEM W GDAŃSKU
Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
- dyr. Małgorzata Rybicka
DZIAŁALNOŚĆ IWRD

Pomoc małym dzieciom z autyzmem – od 1 do 7 roku
życia, a w uzasadnionych przypadkach do 10

Zespół przedszkolny:
Specjalne Przedszkole dla Dzieci z Zaburzeniem
Autystycznym – działa od 1 września 2006r.
Oddział dla dzieci prawidłowo rozwijających się
(planowany w nowym budynku)



Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
(do maja 2007r. – 60 dzieci)

Program szkoleniowy

Program naukowo-badawczy
MODEL TERAPETYCZNY
WPROWADZONY
W PRZEDSZKOLU DLA DZIECI Z
AUTYZMEM
BADANIA LOVAASA 1970-1989
2%
upośledzenie
umysłowe
51%
opóźnienie
rozwoju
47% dzieci w
normie
SKUTECZNA TERAPIA
model IWRD
Terapia rozpoczęta przed ukończeniem
przez dziecko 4 roku życia
 Bardzo intensywna nauka – minimum 40
godzin tygodniowo
 Terapia indywidualna
 Stopniowa integracja z rówieśnikami
 Pomoc rodzinom dzieci z autyzmem

Porównanie kosztów poniesionych na wczesną
interwencję z kosztami utrzymania osoby z
autyzmem bez terapii (Jacobson i in., 1998)
Koszt terapii dziecka z
autyzmem poddanego
wczesnej interwencji
Koszt specjalistycznej
opieki nad osobą z
autyzmem bez skutecznej
terapii
$ 150 000
$ 2 439 710 do $ 2 816 535
ok.450 tys. zł
ok. 7,3 – 8,4 mln zł
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
SZKOLENIOWEJ IWRD
WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA
Ośrodek modelowy – Princeton Child
Development Institute, USA
 IWRD pierwszą repliką PCDI w Europie


Uniwersytet Gdański – studia
podyplomowe, badania naukowe,
konferencje

Konferencja Grudzień 2007
PLANY IWRD NA PRZYSZŁOŚĆ
Wybudowanie nowej siedziby, która pozwoli
na realizację wszystkich celów Fundacji
IWRD



Zwiększenie liczby dzieci objętych pomocą w przedszkolu
niepublicznym
Utworzenie oddziału dla dzieci prawidłowo
funkcjonujących
Zwiększenie liczby szkoleń teoretycznych i praktycznych
GŁÓWNY INICJATOR I SPONSOR
Fundacja Barbary Piaseckiej Johnson
Koszty poniesione na pomoc osobom z autyzmem
przez Fundację BPJ
w latach styczeń 2000 - luty 2007 roku
Ogólna kwota 2 521 168,00 złotych
Wspierane placówki












Kraków
Poznań
Warszawa
Bydgoszcz
Częstochowa
Kielce
Gdańsk
Kołobrzeg
Malbork
Płock
Ruda Śląska
Sandomierz
Koszty poniesione na funkcjonowanie IWRD
przez Fundację BPJ

Kwota wydana na utworzenie i funkcjonowanie
Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka
od powstania do lutego 2007
904 975,39 zł

Roczne funkcjonowanie IWRD (dane z 2006)
540 000,00 zł
ZALETY PROPONOWEJ LOKALIZACJI
NOWEJ SIEDZIBY IWRD






Dogodny dojazd środkami komunikacji
Właściwa wielkość działki
plac zabaw dla dzieci z autyzmem
miejsce zabaw dla dzieci prawidłowo
rozwijających się
miejsca parkingowe
Bezpośrednia bliskość drogi dojazdowej
i właściwe położenie gruntu co nie zwiększy
kosztów planowanej inwestycji.
Planowane koszty budowy nowej siedziby
Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka
Koszt budowy
8 014 557 zł
Koszt projektu budowlano –
architektonicznego
450 000 zł
Koszt nadzoru budowlanego
120 000 zł
Wyposażenie placówki
800 000 zł
SUMA
9 384 557 zł
PLANOWANY HARMONOGRAM PRAC
BUDOWLANYCH
Budowa musi być zakończona do września 2010 roku.




Prawne przekazanie gruntu
Sporządzenie planów architektoniczno – budowlanych
Wiosna 2008 rozpoczęcie budowy
Zakończenie budowy najpóźniej do 2010 roku
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Download