Załącznik nr 2 do SIWZ

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM (UBEZPIECZAJĄCYM/ UBEZPIECZONYM)
ORAZ DANE DO OCENY RYZYKA
Nazwa Zamawiającego:
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Adres: ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
REGON: 932717392
NIP: 894-27-02-290
Adresy lokalizacji:
1. ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
2. ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław
W okresie ubezpieczenia planowane jest włączenie do eksploatacji nowego miejsca ubezpieczenia, będącego obecnie w trakcie
budowy – inwestycja w rejonie ul Kosmonautów we Wrocławiu. Docelowo do nowej lokalizacji ma zostać przeniesione
laboratorium z ul. Muchoborskiej
Zatrudnienie:
 Łączna liczba pracowników: 143
 Liczba zatrudnionych lekarzy (ogółem): 11
 Liczba zatrudnionych lekarzy kontraktowych: 7
Informacje na temat prowadzonej działalności:
 Zamawiający ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 Zamawiający ma zawarte umowy na świadczenia zdrowotne z innymi podmiotami leczniczymi.
 Zamawiający udziela komercyjnie świadczeń zdrowotnych (dotyczy osób z zagranicy nieubezpieczonych w ramach
NFZ).
 Rodzaje świadczeń poza NFZ: m. in. przeszczep komórek krwiotwórczych
 Wysokość zrealizowanego obrotu Zamawiającego za rok 2014: 31 823 546,82 PLN
 Wysokość planowanego obrotu Zamawiającego na rok 2015: 33 055 000 PLN
 Wysokość kontraktu z NFZ w roku 2014: 26 638 329,80 PLN
 Wysokość kontraktu z NFZ na rok 2015: 22 872 585,60 PLN
Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów (rok 2014):
a) Lecznictwo zamknięte: 2250
b) Lecznictwo otwarte: 8047
W tym
a) Pacjenci w ramach kontraktu NFZ: 10284
b) Pacjenci w ramach działalności komercyjnej: 13
Planowana liczba pacjentów na rok 2015:
a) Lecznictwo zamknięte: 2012
b) Lecznictwo otwarte: 7885
W tym
a) Pacjenci w ramach kontraktu NFZ: 9882
b) Pacjenci w ramach działalności komercyjnej: 15
Informacja o funkcjonujących u Zamawiającego oddziałach:
Nazwa oddziału
Oddział Hematologiczny z Oddziałem Nowotworów krwi
Oddział Chemioterapii Onkologicznej
Oddział Immunologii Klinicznej
Oddział Transplantologiczny z Oddziałem Intensywnej Terapii
Liczba Łózek na oddziale
17
6
4
10
Zamawiający świadczy następujące usługi:
a) Lecznictwo zamknięte
b) Poradnie specjalistyczne
c) Diagnostyka specjalistyczna
d) Apteka szpitalna (apteka działa tylko i wyłącznie na potrzeby wewnętrzne placówki).
Strona 1 z 6
Zamawiający wynajmuje/użytkuje pomieszczenia od innych podmiotów.
Zamawiający użytkuje mienie ruchome należące do innych podmiotów (umowa najmu). Na podstawie zawartych umów
najmu na Zamawiającym nie ciąży obowiązek ubezpieczenia mienia najmowanego. Mienie najmowane jest ubezpieczane
przez jego właścicieli.
Zamawiający prowadzi bank komórek macierzystych i bank komórek krwiotwórczych (baza dawców szpiku)
Zamawiający posiada laboratorium diagnostyczne.
Zamawiający prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. (specjalizacje
lekarzy).
Zamawiający prowadzi eksperymentalne metody leczenia lub rehabilitacji oraz wykonuje badania kliniczne:
a) Przeprowadzane przez DCTK eksperymentalne metody leczenia polegają na wprowadzaniu innowacyjnych, nierutynowych
metod leczenia - za zgodą i zgodnie z wymogami odpowiedniej Komisji Bioetycznej.
Projekt „WROVASC- Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej” we Wrocławiu jest realizowany przez
Konsorcjum naukowe. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu. W realizację projektu jest zaangażowanych wiele jednostek naukowych z regionu
dolnośląskiego oraz DCTK. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku jest
odpowiedzialne za realizację zadania nr 10 pt. „Autologiczne przeszczepianie komórek progenitorowych szpiku dla odtworzenia
mikrokrążenia i przywrócenia homeostazy skrajnie niedokrwionej kończyny”.
Ta nowatorska metoda terapeutyczna z obszaru biochirurgii i medycyny regeneracyjnej znajduje wyraz w projekcie WROVASC w
temacie badawczym obejmującym autotransplantację macierzystych komórek mezenchymalnych dla uzyskania terapeutycznej
angiogenezy. Odkrycie i opisanie mezenchymalnych komórek macierzystych pozwala na wykorzystanie ich do odtworzenia
uszkodzonych tkanek, w tym również odtworzenia naczyń krwionośnych w skrajnie niedokrwionych kończynach.
Część kliniczna projektu – opis zadania:
Efektywność tej procedury medycznej została określona we współczesnych opracowaniach lekarskich i uzyskała aprobatę
odpowiedniej Komisji Etycznej. Procedura obejmuje:
Pobranie krwi (40 mL)
Pobranie 500 mL szpiku metodą operacyjną w znieczuleniu ogólnym
Wstrzyknięcie w miejsca niedokrwione uzyskanego preparatu szpikowego, po jego uprzednim oczyszczeniu
i przygotowaniu.
b) Przeprowadzane przez firmy farmaceutyczne – testowanie nowych środków farmakologicznych – osoby podlegające
powyższej procedurze posiadają odrębne ubezpieczenie.
Są to leki niedopuszczone do stosowania w jednostce chorobowej, której dotyczy dane badanie. Mogą to być całkiem nowe
substancje lecznicze, stosowane za zgodą komisji bioetycznej.
Badania kliniczne odbywają się na podstawie zgody wydawanej przez dwa odrębne ciała: Komisję Bioetyczną i Centralną
Ewidencję Badań Klinicznych.
Komisja Bioetyczna wydaje opinię o badaniu, jeśli badanie odbywa się w kilku ośrodkach to opinie wydaje komisja, do której
przynależy koordynator badania. W przypadku DCTK z KBDSz jeśli prof. dr hab. nauk med. Andrzej Lange jest koordynatorem
badania to opinia jest wydawana przez Komisję Bioetyczną przy Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej.
Natomiast Centralna Ewidencja Badań Klinicznych stanowi część Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych. CEBK wysyła notę do Ministerstwa Zdrowia i po uzyskaniu zgody rejestruje badanie.
- częstotliwość wykonywania badań
Od kilku lat zawsze jest kilka badań klinicznych, które są przeprowadzane w DCTK z KBDSz, rocznie około 5 badań klinicznych.
- grupy pacjentów, które są poddawane testom klinicznym leków
Są to zazwyczaj pojedynczy pacjenci, dla których rutynowo stosowana w danej jednostce chorobowej terapia jest nieskuteczna
albo tacy, którzy mogą odnieść większą korzyść z nowej, badanej terapii niż z rutynowo stosowanej. Często jest to terapia,
która jest terapią uzupełniającą do terapii stosowanej rutynowo u pacjenta.
- rodzaje schorzeń jakich dotyczą
Praktycznie wszystkie leczone w DCTK z KBDSz: choroby hematoonkologiczne, niedobory odporności, powikłania po
transplantacji (GvHD)
Posiadane przez Zamawiającego certyfikaty: ISO 9001:2001 DCTK z KBDSz posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 w zakresie: świadczenie usług zdrowotnych (lecznictwo szpitalne, ambulatoryjne),
badania laboratoryjne oraz działalność banku dawców szpiku
Zamawiający wykonuje część swojej działalności przez podwykonawców – m.in. usługi pralnicze, usługi żywienia, usługi
sterylizacji i dezynfekcji, transport sanitarny, usługi mycia i dezynfekcji aparatów endoskopowych, wykonywania sekcji zwłok,
badań histopatologicznych oraz badań histopatologicznych na wycinkach sekcyjnych, całodobowe zabezpieczenie postępowania
ze zwłokami osób zmarłych DCTK z KBDSz, badanie specjalistyczne, laboratoryjne, lekarze kontraktowi.
Strona 2 z 6
SZKODOWOŚĆ
Informacja o zgłoszonych do Zamawiającego roszczeniach z tytułu zdarzeń medycznych
Brak wypłat odszkodowań
Informacja na temat roszczeń i postępowań mających miejsce przed Wojewódzką Komisją Orzekania o Zdarzeniach
Medycznych:
Do dnia ogłoszenia SIWZ toczyło się przed Komisją jedno postępowanie dotyczące pacjentów DCTK (wniosek został oddalony,
komisja stwierdziła że nie doszło do zdarzenia medycznego), żadne roszczenia nie czekają również na rozpatrzenie według
wiedzy Zamawiającego.
Strona 3 z 6
Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA – WARUNKI UBEZPIECZENIA – ISTOTNE
POSTANOWIENIA
Zakres opisany w SIWZ i załącznikach (dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń) jest zakresem minimalnym. Zapisy ogólnych
warunków ubezpieczeń, z których wynika, iż zakres ubezpieczeń jest węższy niż zakres opisany w SIWZ, nie mają zastosowania.
Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest
szerszy od zakresu opisanego w SIWZ (zakresu minimalnego) to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej
Zamawiającego.
Pod poszczególnymi pojęciami, które mogą pojawić się w treści niniejszego załącznika rozumie się:
o
„Ubezpieczający” – Zamawiający
o
„Ubezpieczony” - Zamawiający
o
„Ubezpieczyciel” – Wykonawca
o
„Zakład Ubezpieczeń” – Wykonawca
o
„Towarzystwo Ubezpieczeniowe” - Wykonawca
Zakres zamówienia obejmuje:
Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych:
1. Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych
Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia:
Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych
1. UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH OKREŚLONYCH W PRZEPISACH O
PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA
Ubezpieczający
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Ubezpieczony
Pacjent, któremu ubezpieczający udzielił świadczenia. Ubezpieczony nie jest wskazany imiennie.
Zakres terytorialny
Polska
Okres ubezpieczenia
Okres 12 miesięcy - od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
Suma ubezpieczenia/gwarancyjna
Suma ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych zaszłych w okresie ochrony ubezpieczeniowej, których
skutki są objęte umową ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych wynosi 300 000,00 PLN
Maksymalna wysokość pojedynczego świadczenia na pacjenta
wynosi w przypadku:
o zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – świadczenie wynosi maksymalnie 100 000,00 PLN,
w odniesieniu do jednego pacjenta.
o śmierci pacjenta – świadczenie wynosi maksymalnie 300 000,00 PLN, w odniesieniu do jednego pacjenta.
Franszyza i udziały własne
franszyza integralna - brak
udział własny - brak
franszyza redukcyjna - brak
Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczenie określone w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r., Nr
112, poz. 654 z późn. zm.).
Umowa ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj.
w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 z późn. zm.))
obejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej.
Strona 4 z 6
Za wypadek ubezpieczeniowy uważa się „zdarzenie medyczne” w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta z 6 listopada 2008 Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 z późn. zm.
„Zdarzenie medyczne” - zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia
pacjenta albo śmierci pacjenta będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju
choroby,
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego
Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie wypadki ubezpieczeniowe które miały miejsce w okresie ubezpieczenia i dotyczy
roszczeń skierowanych do wojewódzkiej komisji przed upływem okresu przedawnienia wynikającego z przepisów prawa.
W zakresie uregulowanym ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz.
417 z późn. zm., Ubezpieczyciel jest związany orzeczeniem wojewódzkiej komisji orzekającej o zdarzeniach medycznych.
Wypłata świadczenia (odszkodowania, zadośćuczynienia) dokonywana jest na podstawie orzeczenia wojewódzkiej komisji,
w wysokości i na warunkach określonych:
o w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 z późn.
zm.
o W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2012 w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków
ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego (Dz. U. z dnia 23 lutego 2012 poz. 207)
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wnioski o wypłatę świadczenia skierowane przez pacjenta lub jego pełnomocnika, a także
spadkobierców pacjenta w przypadku jego śmierci
Forma płatności składki: składka płatna w czterech kwartalnych ratach
KLAUZULE OBLIGATORYJNE:
Klauzula przekształceniowa
Strony ustalają, że w związku z możliwymi przekształceniami prawnymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
(w tym przekształceniami w spółkę prawa handlowego) za zgodną wolą stron na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
Zakład Ubezpieczeń, po uprzednim powiadomieniu, dokona cesji wszelkich praw wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia
na nowy podmiot, z zachowaniem wszystkich warunków określonych w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że nowy
podmiot posiada analogiczny profil działalności.
Klauzula regresowa
Ustala się, że po wypłacie odszkodowania i/lub zadośćuczynienia, nie przechodzi na Zakład Ubezpieczeń prawo dochodzenia od
ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkody wyrządzone
w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.
Klauzula zmian w prawie
W przypadku wejścia w życie w okresie ubezpieczenia zmian prawnych, powodujących zmianę podstawy zawarcia umowy
ubezpieczenia (wprowadzenie obowiązkowego charakteru ubezpieczenia), o ile zakres ubezpieczenia i sumy gwarancyjne
określone w odpowiednich przepisach prawa nie odbiegają od postanowień niniejszej umowy – zostanie ona automatycznie
uznana za umowę ubezpieczenia zawartą zgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiednich przepisach (będzie traktowana
jako umowa ubezpieczenia obowiązkowego).
Klauzula wypowiedzenia umowy
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia W przypadku zmian w obowiązującym prawie powodujących, ze niniejsza umowa ubezpieczenia stanie się
bezprzedmiotowa, ubezpieczający ma prawo wypowiedzieć umowę natychmiast bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Rozliczenie składki należnej z tytułu ochrony ubezpieczeniowej dokonywane jest pro rata za każdy dzień ochrony.
KLAUZULE FAKULTATYWNE (DODATKOWO PUNKTOWANE):
Klauzula wstecznej daty ochrony (data retroaktywna)
Na podstawie niniejszej klauzuli strony postanawiają wprowadzić do umowy ubezpieczenia jako początek ochrony
ubezpieczeniowej datę wejścia w życie przepisów regulujących funkcjonowanie trybu rozpatrywania zdarzeń medycznych przez
komisje tj. dzień 01.01.2012. W myśl niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej za zdarzenia
Strona 5 z 6
medyczne zaistniałe przed datą wynikająca z okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie, nie wcześniej niż w dniu daty
retroaktywnej, pod warunkiem że do dnia początku ochrony określonego w polisie nie wpłynęły do komisji ds. orzekania
o zdarzeniach medycznych wnioski osób poszkodowanych lub ich pełnomocników dot. ustalenia zdarzenia medycznego dla tych
zdarzeń. Ochrona nie obejmuje również zdarzeń, co do których wpłynęły roszczenia bezpośrednio do Ubezpieczającego przed
zawarciem polisy.
W praktyce klauzula włącza do okresu ubezpieczenia nieubezpieczony dotąd okres od 01.01.2012 do 11.06.2013.
Ubezpieczający posiada obecnie nieprzerwaną ochronę ubezpieczeniową od dnia 12.06.2013.
Klauzula włączenia kosztów postępowania
Na postawie niemniejszej klauzuli ochroną objęte jest również pokrycie kosztów postępowania przed wojewódzką komisją ds.
orzekania zdarzeń medycznych. Zwrot kosztów realizowany jest do wysokości limitu odpowiedzialności wynoszącego
10 000 PLN
Strona 6 z 6
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards